19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 HA2İRAN1992 PERŞEMBE EKONOMt PARARAPORU EfeÖzal'ınzaran yanmmilyar ANKARA (ANKA) - Cum- hurbaşkanı Turgut özal'ın oğ- hı Efe öatfm fMKB'de araa- hk yapan Marjinal Menkul De- ğerier Anonim Şirketi, geçen yılı yanm milyar liradan fazla zararla kapatü. Efe özal, geç- -miş yü zararlanyla brirlikte bir milyar olan şirket sermayesinin yansından çoğunu tüketti. Efe'nin şirketi, 1991 yıhnda toplam 581 milyon 242 bin lira zarar etti. Geçmiş yıllardan da toplam 70 milyon 524 bin lira btnkmiş zaran olan Marjinal Menkul Değerler A.Ş.'nin bi- rikmiş zararlannın toplamı böylece 651 milyon 766 bin K- raya yükseldi. Bir milyar lira ödenmiş. sermayesi, 65 milyon 457 bin lira da yeniden değerle- me fonu bulunan Marjinal Menkul Değerler'in öz serma- yesi, sermaye ve yeniden deger- leme fonu toplamından, tûm zararlann indirilmesiyle 413 milyon 691 bin liraya geriledi. Böylece Efe özal'ın şirketi; yak- laşık iki yılda sermayesinin yüz- de 60'ından fazlasını kaybetti. Marjinal Menkul Değerler'in geçen yıl ortaya çıkan zaran, büyük ölçüde faaliyet giderle- rinin yûkseküğinden kaynak- landı. Şirket, 1991 yılındaki faa- üyetleri sonucu 376 milyon 882 bin lira brüt kâr elde etti. Marjinal Menkul Değerler A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Baş- kanı olan Efe özal, eşi Zeynep özal'la birlikte şirket hisseleri- nin yüzde 50'sini kontrol ediyor. Şirketin diğer hisseleri de Ali Yahcılar, Mustafa Darman ve Salahsun Hekımoğlu arasında paylaşıhyor. Efe özal, sermaye- sinin yansına yakınını kaybeden şirketin ödenmiş sermayesini 10 milyar liraya çıkarmak istemiş, ancak bunu başaramamıştı. Meksika paradan üç sıfir atacak MEXICO CITY (AA) - Meksika hükümeti, paradan "3 sıfır atmaya" haarlanıyor. Meksika Devlet Başkanı Carios SaKnas de Gortari, ûl- kenın para birimi Meksika Pe- sosu'ndan üç sıfır atılrnası da dahil, çeşitli öniemleri iceren parasal reform öneri paketini kongreye sundu. Meksika para birimi peso- dan üç sıfır atılmasını da kap- sayan bu parasal reformun kongrenin onayından geçmesi halinde, plan 1993 yılı ba- şından yürürlüğe girecek ve te- davüle yeni banknot ve ma- deni paralar çıkanlacak. öneri paketine göre para- dan 3 sıfır aülması operasyonu ûç aşamalı gerçekleştirilecek. îlk aşamada, kamuoyu bu de- ğjşikİığe hazırlarup mevzuatta gereklı düzenlemelere gidile- cek. Ikinci aşamada, pesodan üç sıfır atılmış haliyle yeni banknot ve madeni para bi- rirnleri 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren tedavüle sokulacak ve bu işlem, eski banknotlar piya- sadan tamamen. çekilinceye kadar sürecek. Üçüncü aşa- mada ise kamuoyu paradan üç sıfır atılmasına alışınca, reng] ve dizaynı eskisine göre değişik olan yeni banknot basılacak. Mevcut döviz kurlanyla 1 dolar 3.1 peso edecek. Mevcut para biriminden üç sıfır atıl- masıyla pesonun adı değişti- rilmeyecek ve banknotlann üzerinde ABD Dolan'nı sim- geleyen $ işareti de olacak. Meksika Pesosu'ndan üç sıfır atılmasıyla tedavüle yeni çı- kanlacak paralann eskisinden kolayca aynlabilmesi için yeni tedavüle çıkanlacak olan pa- ralara, geçiş dönemi süresince "yeni peso" denilecek. Japonlaragöre ABD haksıztüccar TOK YO (AA) - Japonya ta- rafından hazırlanan bir rapor- da, Japonya'nın önde gelen 10 ticari partneri arasında dünya ticaret dûzenlemeleri açısın- dan ABD'nin, dünyanın en haksız tüccan olduğu ileri sü- rüldü. Haksız ticareti 10 kategori- de toplayarak ülkelerin ticari uygulamalannı bu açıdan de- ğerlendiren Japonlar, ABD'- nin 10 uygulamadan 9'unda, Avrupa Topluluğu'nun ise 6 uygulamada, GATT gibi ku- ruluşlann dünya ticaretini dü- zenleyen kurallannı hiçe saydığını ileri sürüyorlar. Gü- ney Kore, Endonezya, Tay- land ve Malezya da haksız ti- caret yapan ülkeler arasında yer ahyor. öte yandan Japon yetkililer, raporun hazırlanmasındaki amacın birtakım ülkeleri kara- lamak olmadığını, sadece dün- ya ticareti problemleri için bazı hususlann ortaya konularak çözüm yolunda önemli bilgile- rin değerlendirilmesini hedef aldıklanru belirtiyorlar. Bu arada ABD'nin her yıl haksız ticari uygulamalara ilişkin di- ğer ülkeleri değerlendirecek ra- porlar yayımladığına da dik- îcat çeken Japonlar, söz konu- su rapor ile ABD'ye cevap ver- menin iyı bir fikir olduğunu sa- vunuyorlar. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından her yıl yayımlanan söz konusu rapor- larda ise Japonya, genellikle haksız ticaret yapanlar listesi- nin en başında yer ahyor. Japonya Uluslararası Tica- ret ve Endüstri Bakanlığı'nca (MITI) hazırlanan rapora iliş- kin gazetecilerin sorulannı ce- vaplandıran MITI Bakaru Kozo Watanabe, "Amerika- Ular, gerçeklerin kendilerine söylenmesinden hoşlanmaya- biürler, ama rapor gerçeği yansıtıyor" derken Beyaz Sa- ray Sözcüsü Marvin Fitzwater da rapor için "Sırça köşkte oturanlar, taş atarken dikkat etmeliler" şeklinde yorum yaptı. Tahvilbonotutarı 34.8trilyon ANKARA (Cumhuriyet Bö- rosu) - Bankalann elindeki iç borçlanma senetleri on beş gürüük dönemde 512 milyar Hra azalarak 34 trilyon 827 milyar liraya geriledi. Merkez Bankası verilerine göre 1-15 mayıs günleri ara- sında ortaya çıkan bu azal- manın 355 milyar lirası Hazine bonosu, 156 milyar lirası dev- let tahvilinden kaynaklandı. Azalmalar sonucu bankalann elindeki Hazine bonosu top- lamı 8 trilyon 86 milyar liraya, devlet tahvili toplamı 26 trü- yon 742 milyar liraya indi. Bankalann elindeki tahvil vebonolar 27 aralık 1991'den 15 mayısa kadarki beş buçuk aylık dönemde ise yuzde 29 oranında 7 trilyon 888 milyar lira arttı. Bu dönemde, Hazine bonosu toplamı 2 trilyon 834 milyar, devlet tahvili toplamı 5 trilyon 55 milyar lira yükseldi. Artış oranı Hazine bonosunda yüzde 54, devlet tahvilinde yüzde 23, toplamda yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti. Yılsonu itibanyla bankalann elinde 5 trilyon 252 milyar liraük bölü- mü Hazine bonosu ve 21 tril- yon 687 milyar liralık bölümü devlet tahvilinden oluşmak üzere toplam 26 trilyon 939 milyar liralık iç borçlanma se- nedi bulunuyordu. Son 3 gûnde 9.2 trilyon artan emisyon hacmi, 35 trilyonu da geçti Piyasalarbayramsonrasıkaıışacak ABDURRAHMAN YILDIRIM Merkez Bankası son üç gün içinde ta- rihinin en büyük emisyonunu yaptı. Emisyon hacmi önceki gün 3 trilyon lira daha artarak 35 trilyon 191.1 milyar li- raya yükseldi. Kamudakı maaş ödemelerinin öne alınması, 5 trilyon liraya varan iç borç geri ödemesiyle çakışmca emisyon re- kor üstüne rekor kırmaya başladı. Son üç gün içinde banknot matbaasında basılan para miktan 9.2 trilyon liraya vardı. Bu rakam geçen yıl sonu emisyo- nunun hemen hemen yansına yaklaşı- yor. Bayram sonrası para ve sermaye pi- yasalannın dengesini bozacak emisyon- daki son üç günlük artış, yüzde 35.1'e vardı. Emisyon artışı yılbaşına göre yüzde 65.3, son bir yılda yüzde 120.3'e ulaştı. Piyasadaki kâğıt para miktan ge- çen yıl 10 haziranda 15 trilyon 976 mil- yar, yıl sonunda ise 21 trilyon 289 mil- yar liraydı. Sûnger operasyonu Piyasaya sürülen 10 trilyona yakın pa- ranın bayram sonrasında geri çekilmesi, para ve sermaye piyasalannda fırtınalar koparacak. Bu fırtırun bir kaynağının Merkez Bankası, diğer kaynağının ise Haane olması beklenıyor. Piyasaya çıkan paranın başıboş kalmaması ve dövize yönelmemesi için Merkez Ban- kası'nın tnterbank faizlerini yükseltme- si ve açık piyasa işlemlerine ağırlık ver- mesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasadaki başıboş parayı geri topla- mak için yapacağı repolarda faiz oran- lannı yükselteceği de tahmin ediliyor. Parayı geri çekmede Hazine'nin bir süreden beri tartışılan dövize endeksli borçlanmayı gündeme getirip getir- meyeceği, bayram sonrasında belli ola- cak. Başbakan Demirel'in onay vermesi durumunda Hazine; 3,6 ve 9 aylık vade- lerde dövizle borçlanmaya gidecek. Döviz aıçradj Emisyondaki patlamarun kurlar üze- rindeki arttına etkisi bayram arifesinde hemen kendini gösterdı. Bir süreden beri düşüş gösteren dövizler dün sıçradı. Dış paritede bir değişjkük olmamasma ve yurda döviz girişlerinin hızlanmasına karşılık dün serbest piyasada dolar 90 lira, mark 35 lira birden artü. Emisyondaki bayram öncesi gerçek- leşen patlamanın bir benzeri, 1991 yılı ocak ayında Körfez Savaşı çıktığmda bankalardan para kacışı sırasında ger- çekleşmişti. Bu tarihte emisyon hacmi 14 trilyon liradan 19.2 trilyon liraya yük- selmisti. Tüm mevduatın yüzde \T- sinin çekilişinin ardından piyasaya çtkan paranın etkisıyle döviz kurlari hızla artmaya başlamışu. Merkez Ban- kası bu parayı geri çekmek ve kur ar- tışlarını kontrol altına almak için faiz oranlannı yükseltmişti. tnterbank faiz oranlan; mart, nisan ve mayıs aylannda yüzde 120-130 arasında seyretmişti. Pi- yasadaki fazla likiditenin çekilmesiyle birlikte faiz oranlan norrnal seyrine dönmüştü.Faiz oranlannın yükselmesi ise borsanın büyük ölçüde değer kay- betmesiyle sonuçlanmışü. Hazine ihalesi Hazine'nin 9 aylık bono ihalesinde fa- izler yine arttı. lhalede yıllık yüzde 76.17 ortalama faizle 479.8 milyar liralık 9 ay vadeli Hazine bonosu satıidı. En düşüİc faiz yüzde 75, en yüksek faiz yüzde 78 olarak gerçekleşti. Bir önceki aynı vadeli ihalede faiz oranı yüzde 74.07 olmuştu. Böylece son ihalede faiz oranı 2.1 puan daha artış kaydetti. Nisan ayı başından itibaren yapıfan 11 ihalede fa- izlerin üst üste artış göstermesi, bu ihalede de bozulmadı. Borsayıkooperatifçilikcanlandıracak tLKİN AYDIN Borsayı kooperatifçilik ruhu canlandıracak. Küçük yatınm- cılann kolektif bir şekilde ve profesyonellerin yönetiminde borsaya yatınm yapmalannı sağlayan "yaünm ortaklıklan" kunnak için aracı kurumlar ve bazı uzmanlar sıraya girdi. Bu konudaki tüm hazırlıklannı ya- pan aracı kurumlar ve girişimci- ler SPK'nın çıkaracağı yaünm ortakhğı tebliğini bekliyor. SPK'nın yaünm araçlannı çe- sjtlendiren tebliğlerinin çıkması üe birlikte şu anda Türkiye'de iki adet olan vaünm ortaklıkla- rının sayısı hızla artacak. llki Vakıfbank'ın öncülüğünde ku- rulan Vakıf Yatınm Ortakh- ğı'ndan sonra Global Menkul Kıymetler de Global Yaünm OnaklığVnı oluşturmuştu. Bankalann kurduğu yaünm fonundan farklı olarak Yaünm ortaklıklan ortağına hem port- föy işletilmesinden sağlanan gelirden "temettü' veriyor hem de hisse senedinin borsada saül- ması^yoluyla değer arüşından kazanma olanağını tanıyor. Yaünm ortaklan gelişmiş Batı piyasalannda küçük yaünma- lann en çok rağbet ettikleri ya- ünm araçlanndan biri ve bor- salann gelişmesinde önemli katkılan bulunuyor. SPK'nın oydan yoksun hisse senetleri, varûğa dayalı menkul kıymetler gibi yeni enstrüman- lannın tebüğlerini bekleyen araa kurumlar böylece yaünm ortaklığı portföyünün sadece hisse senedine dayalı olmaktan çıkacağını belirtiyorlar. Çarşı Menkul Değerler'in Genel Mü- dürü Haydar Serezü, yeni enst- rümanlar çıkmadan yaünm or- taklığı kurmanın cazip ol- madığını söylüyor. Deha Menkul Değerler'in Genel Müdürü Asuman Olgun da yaünm ortaklığını düşün- Nasnıllah Ayan Aracı kurumlar yatırım ortakhğı kurmak için SPK'run tebliğlerini bekliyor. Yeni tasarruf araçlanna izin veren tebliğlerin çıkmasıyla şu anda 2 olan yatınm ortaklığı sayısı hızla artacak. Asuman Olgun düklerini, ancak piyasa şartlan- nın daha belirgin olmasmı bek- lediklerini bildiriyor. Yeni Ser- maye Piyasası Kanunu'nda ön- görülen para politikalannın, döviz poliükalannın neüeşmesi gerektiğini belirten Asuman Ol- gun, "Yaünm ortaklığmda sa- dece hisse senedi olmamalı. ör- neğin sabit fıyaüı döviz ola- bilmeli. Şu anda sadece hisse senedi konulabiliyor. öyle olun- ca şirketlerin bilançolannın uluslararası standartlarda dü- zenlenmesı gerekiyor. Bilan- çolar şeffaf olabilmeü ki orta ve uzun vadede yaünma gidebil- meliyiz" şeklinde konuşuyor. Yaünm ortaklığı kurmak için SPK'da şu anda başvurusu bulunan kurum ise AOG Tür- kinvest. Global Yaünm Ortak- lığı'run yüzde 10.1 hissesinı de kontrolü alünda bulunduran Nasrullah Ayan, MEGA Yatı- nm Ortaklığı 'nı açmak için SPK'dan izin çıkmasını bekli- yor. MEGA'nın sadece danış- manlık hizmetini yapacaklannı belirten AOG Türkinvest yetki- lileri, bütün caJışnıalan tamam- ladıklannı, izin çıkar çıkmaz MEGA'nın çahşmaya başlaya- cağmı belirttiler. 50 bin ortakla yaünm ortak- lığı kurma çalışmalannı sürdü- ren fmansal analiz uzmanı Ci- hangir Samin ise SPK'nın ya- ünm ortaklığına izin verirken dikkaüi olması gerektiğini öne sürüyor. Cihangir Samin, yaü- nm ortaklığı kurmak için baş- vuranlann ellerinde var olan portföyü değerlendirme yoluna gidip giüTiediğini SPK'nın de- neiemesi gerektiğini belirtiyor. SırdaşhesapgözaltmaalınacakANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye'de kara paranın aklanmasını önlemek için sırdaş hesap gözaltına alınacak. Konuyla ilgifî olarak komisyon calışmalannın son aşamaya geldiği ve "şaibeli" her mülk ile paranın hesabının sorulacağı bildirildi. Nokta dergisinde yer alan bir habere göre dört yıl önce Viya- na'da imzalanan anlaşmaya uygun olarak Türkiye'de ban- ka hesaplannı kontrol alüna alma calışmalan son aşamasına geldi. Adalet Bakanlığı, Içişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müste- şarlığı ile Bankalar Birliği tem- silcilerinden oluşan bir komis- yon 4 yıldır süren çalışmalannı bitirmek üzere. Buna göre şüp- heli her mülkün ve paranın he- sabı tek tek sorulacak. YABANCI sı RMAVI; ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yabana sermaye izin- leri yıbn ilk beş ayında geçen yüın aynı dönemine göre yüz- de 5 oranında azaldı. Geçen yılın ocak-mayıs döneminde verilen yabana semıaye izin- leri 709.6 milyon dolar düze- yine ulaşırken bu yılki izin 671 milyon dolarda kaldı. Hazine ve Dış Ticaret Müs- teşarhğı'ndan edinilen bilgiye göre yabano sermaye izinle- Izînlerde gerîleme rindeki gerileme nisan ve mayıs aylannda ortaya çıktı. Yıbn ilk üç ayında geçen yılın aynı ay- lanna göre daha fazla izin veril- mişken nisan ve mayıs aylann- da geçen yılın gerisine düşül- dü. Ozellikle mayıs ayındaki gerileme büyük bir orana ulaşü. Mayıs ayında sadece 68.2 milyon dolarlık yabana sermaye izni verildi. Bu tutar, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 73'lük bir düşüşe işaret ediyor. Yılın ilk beş ayında verilen yabancı sermaye izinleri içinde yeni yaünmlara ilginin az ol- duğu belirlendi. Yeni yaü- nmlann verilen izinler içinde- ki payı yüzde 18 düzeyinde kaldı. Buna karşdık toplamdan sermaye arüşı yaünmlan yüz- de 41, portföy yaünmlan yüz- de 32 ve tevsi yaünmlan yüzde 9 pay aldı. Adalet BakanlığYnda çalış- malannı tamamlamak üzere olan komisyonun yaptığı dü- zenlemeler içinde "sırdaş he- sap" sistemi ortadan kaldın- lacak. Bankacı şüphelendiği ki- şiyi, "Bu kişi bu kadar para yaüramaz" diyerek güvenlik güçlerine bildirebilecek. Aynı şey gayrimenkul konusunda da söz konusu olacak ve milyarlık yalı alan "adı duyulmamış kimseler" güvenlik güçlerine bildirilebilecek ve bu kişiler ileri sürdükleri kaynaklan kanıtla- mak durumunda kalacaklar. Kara paralann aklanması ko- nusunda Türkiye'nin en rahat ülke olduğunu öne süren Baüh ülkelerin, bankalarda hesap açan kişiler konusunda hiçbir tahkikat yapılmadığmı, bu ne- denle Türkiye'nin "kara para cenneti" haline geldiğini be- lirterek kara paracılan "elinizi çabuk tutun" diye uyardıklan bildirildi. TalatOrhon Oışbank'ta • tST ANBUL (AA) - Türk Dış Ticaret Bankası (Dışbank) Yöneüm Kurulu Başkan Vekiüiği'ne Talat Orhon seçildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre Başkan Vekilligi görevine getirilen Orhon, daha önce Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği, genel müdüryardımcıhğı, 1980'denbuyanada Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalan Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştu. Emlak Bankası'nın mevduatı • EkonomiServisi- Türkiye Emlak Bankası'nın toplam mevduaü bu yılın ilk 5 ayında yüzde 31.48 oranında genişleyerek 20 trilyon 278 milyar liraya ulaştı. Emlak Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre31arahkl991 tarihinde 15 trilyon 423 milyar 321 milyon lira olan toplam mevduat, 30 mayıs 1991 tarihinekadar4 trilyon 955 milyar 454 milyon lira artü. Gûneş'ten 'seyahat sigortası' • Ekooomi Senisi - Güneş Sigorta, yeni ürünü olan • seyahat sigortası uygulamasını başlatü. Güneş Sigorta'dan yapılan açıklamada, seyahat * sigortasınınister yurtdıjında, ister yuriçindc ferdi olarak veya tur organizasyonlan dahilinde yapılacak tüm yolculuklarda geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada, yeni ürünün rezervasyon iptalinde, para ve çek kaybında, üçüncü şahıslara verilen zararlarda, tedavi masraflan ve hastane gıderleri. sürekli sakaüık halinde teminat verdiği bildirildi. "Garanti24" vezmNen • Ekonomi Servisi - Garanti Bankası kredi kartlan, "Garanti 24" adlı otomaük veznelerdede kullanılabilecek. Kredi kartı sahipleri, Garanti 24'ün tüm hizmetlerinden yararlanabilecekleri gibi nakit avans çekebilecekler. Ekstrelerini, Garanti 24'lerden alabilecekler. BANKALAR NE FAİZ VEflİYOR? (Yüzde) Ziraat İş Bankası Emlakbank Yapı Kredi Akbank Vakıfbank Hafkbank Pamukbank Garanti Tûrkbank Etıbank Sûtnerbank Esöank Osmantı Imar Tütûnbank SekertMnk Oeniztıank Interbank Iktisat Egebank Dışbank TEB Demirbank Koç Ame. Rnansbank Tarişbank Tûrk Sakura Tekstilbank Körfezbank Afap-Tûrk Marmara lmpexbank TYTBank Adabank nât» n 58-60 57-60 60 57-60 57-60 57 60 60 54 60.5 57-59 6M1.5 60 55-58 51 57 59 59 43 59-61 59-60 56 59 56 54-57 56 58 45 59 49 57-59 60 55 60 51 3qnM n 69-71 68-70 71 68-70 68-70 69 71 72 65 71.5 71-73 72-73 71 66-68 69 69 72 72 58 68-70 70-71 70 71 66 66-68 69 71 51 70 57 71 73 İ68-71 72.5 69 $ 3.5 2.5 3.75 2.5 2.5 3 3 4 1.5 3.5 5 4 3.75 2 25 45 5 4.25 3.5 5.5 5 4 1.5 3 4.5 3 4.5 4.5 2.41 3.75 2.5 5 7 8 6 5.5 DM 6 5 7 5 5 55 6 7 4 6 6 6 6.25 5 8 7.5 6.25 5.5 8 9 7 4.5 7 7 7.5 9 7 7.64 8 7 6 9.5 9.5 7 8 BayvaM n 71-73 70-72 48 70-72 70-72 71 73 74 68 73.5 70-73 74-76 73 İ68-70 70 70 71 73 60 73-75 73-75 73 73 72 58-70 70 73 54 71 60 73 76 65-69 74.5 70 $ 4 3 4.5 3 3 3.5 4 4.5 2 4 5.5 4.5 4.75 3 5.5 5.5 4.47 4.5 5.7 5 5 1.5 4 5 3.25 4.75 5.25 2.47 4.5 2.5 5.5 8 9 7 6 DM 7 5 7.5 6 6 « 7 8 4.5 7.25 7 5.7 7.00 6 9.5 8 7.25 6.5 6.10 8 7.5 5 7.5 8 75 9.25 7.5 7.59 8.5 7 7 10.5 10.5 8 9.5 n 73-75 71-74 74 71-74 71-74 76 75 80 69 76 5 74-77 80 78 71-74 81 80 77 80 60 76-79 76-77 79 77 73 fe7-70 71 77 61 74 61 78 80 56-73 77 81 $ 4.5 3.5 5 35 35 5 4.5 6 2.5 4.5 6 5.5 5.25 3.5 7 6 5.25 5.5 5.8 5.5 5.5 2 4 55 4 5 6 — 5 2.5 6 9 10 9 8 DM 75 6.5 8 6.5 65 7 8 9.5 5 7.5 8 9 7.50 6.5 11 10 8.25 7.5 8.20 8 75 8 5.5 7.5 9 7 95 8 — 9 7 75 11.5 11.5 10 11 Sjralama, bankalann 1990 yılı toplam mevduatlanna göre yapılmışbr. Faiz t)<;w.îimlen ve düzettme ıçın faks ner 526 60 73-526 60 72 YATIRIM FONLARI Kattaı balMsi aflı İş Yaünm-1 İş Vatınm-2 İş Yaflnm-3 İş Yatınm-4 İş Yatınm-5 İş Yatınm-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lntBrton-3 !nterfon-4 interfon-5 İktisat Vat-1 İktisat Va-2 iktisat Yat-3 jktisat Yat-4 İktisat Aölım Fon Garanti Yatınm-1 Garanti Yatnm-2 Garant Yatınm-3 Garanti Yatnm-4 Garanti Yatnm-5 Esbank Fon 1 Esbank Fon 2 Esbank Fon 3 YKB Yatınm F. YKB Sektör F. YKB Hisse F. YKB Kamu F. YKB Likit F. YKB Karma F. YKB Döviz F. YKB KapiiaJ F. YKB Aktif F Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakıf Dünya Vakıf Fon-6 ••atall 131.101 46598 34569 28320 ia466 25572 96.042 73551 38.403 38544 10198 84.698 69306 33.007 32346 22.218 104.229 36348 25722 14.459 11224 104.026 34.872 24378 88.059 72.437 86.138 71.013 62.881 68341 31.495 24.240 24.475 71.770 177552 31250 20694 31530 20.720 0.16 -139 016 tt14 0.23 016 014 aio 0.09 0.16 056 ai5 015 015 0.15 015 013 0.13 012 ai5 012 013 ai3 ai6 0.15 015 -0.78 ai5 014 0.17 022 016 -031 014 0.13 0.14 074 0.03 tt13 10 Kjtam Mytd wk Dışbank Mavi Fon Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tütün Fon-1 Tütûn Fon-2 Mitsui Fon-1 Mitsui Fon-2 Finans Fon-2 Rnans Fon-3 Rnans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 Emlak İnvest lmpex Fon 1 lmpex Fon 2 Töbank Fon Şümer Fon Deniz Fon Ege Fon-1 Ege Fon-2 Kalkınma Fon Demir Fon-1 Demir Fon-2 Tariş Fon-1 Tariş Fon-2 Ortak Fon Tûrkbank Fon Net Fon EtiFon TSKB Uzman F. HAZftUN • a * 60502 90944 25564 73.758 20377 249.260 29.229 40.435 34.429 23.200 22.692 3&896 2a 252 3Û121 27.609 37909 28.718 39.004 25.160 33.285 25.224 11.862 30576 22366 26.002 26557 31584 24311 10385 26.405 25584 12.787 27.064 11.080 21584 21537 22.299 22351 10558 1992 mm 018 018 0.25 0.15 014 0.14 0.13 ai7 016 039 0.15 0.27 0.22 013 0.13 a25 023 0.25 030 014 0A7 -0.09 015 015 014 028 015 014 0.13 0.14 0.14 0.16 014 0.18 0.12 0.15 0.14 0.18 113 DÜNYA BORSALARI Altmmonsu: 338.15 dolar ABD Dolan: 1 5910 Alman Markı 127.10 Japon Yeni 1 83101 Sterlını Petrolûn varili: 21 12 dolar MERKEZ BANKASI • Emisyon (SHazıran) 35 I9I • TL Interbank faızlerı GecelıK %68 96 İşlem Hacmi 3 091 milyar • Bankalarda repo % 61-64 MERKEZ BANKASI KURLARI 10 HAZİRAN 1992 CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılinı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Rn Markfcası 1 Fransız Frangı . 1 Hollanda Florini 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 teviçre Frangı 100 Italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S.Arabtstan Rıyalı DÛVIZ ALIŞ 6872.23 4334.42 5251.76 615.96 210.61 1122.36 1589.39 1286.81 3848.26 68.58 1199.45 4745.03 572.69 54.04 5759.96 1107.80 12626.35 1832.55 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ABD Dolan Alman Markı Isviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Rorını ingılız Sterlını S Arab Riyalı Avusturya Şılini 100 Ita/. Lireti ALIŞ 6975 4370 4740 1280 3810 12675 1810 610 568 SATIŞ 6990 4390 4765 1295 3825 12700 1850 618 575 ALTIN CİNSİ AUS SATIŞ Cumhunyet 502 000 507 000 Reşat 500 000 520 000 24 ayar altın 75 550 76 500 22ayarbılezık 67 600 74 000 SATIŞ 6886.00 4343.11 5262.28 617.19 211.03 1124.61 1592.58 1289.39 3855.97 68.72 1201.85 4754.54 573.83 54.15 5771.52 1110 02 12651.65 1836.22 EFEKTİF ALIŞ 6865.36 4330.09 5172.98 615.34 208.50 1111.14 1573.50 1285.52 3844.41 67.21 1187.46 4740.28 566.96 53.23 5673.58 1096.72 12613.72 1805.06 SATIŞ 6906.66 4356.14 5278.07 619.04 211.67 1127.98 1597.36 1293.26 3867.54 68.93 1205.46 4768.80 575.55 54.31 5788.83 1113.35 12689.60 1841.73 ÇAPRAZ KURLAR 1 A 15855 1.3086 11.1570 32.6300 6.1230 4.3238 5.3405 1.7858 100.20 5.7295 1.4483 1200.00 12716 11931 6.2035 1 a7501 ı sıenın: 1 ECU: SDR: SOR: BD DOLAR Alman Mı AvustraJy Avuaturyı BalçikaF Danlmarfc Fln Marid Fnnttz F Hollanda İ»r»»ı»nııl İsv^Kro bviçraFr halyan U Japon Y» Kanada C Norvoç K S.Arablst 1.8373 AB 1.2908 A l 14068 M 9687.09 T H ifta a Dolan ışomı nmgı a Kronu caat •AII^I Flortnl P«atuı nu anfli nti nl •olan ronu •n RlyaN 10 Dolan İOOolan IO Dolan UrtcLlnMi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle