13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet f Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketi adına Bcrin Nadi • Genel Yayın Yönetmeni: öıgea Acmr • Genel Yayın Koordınatörü: Hikmet Çetinkaya • Yazı îjleri MüdUrleri: Fisua özbilgrs (Sorumlu), Cctal BaşUngıç • Yazı lşleri Müdür Yardımcısı: S»lim Alpıslan Sayfa DOzeni Yönetmeni: Ali Acar • Adana Temsılcısı: Çctin Yfgcooglu tç Politika: Mehmet Tezkan, Istanbul Haberleri: Şenay Kalkan, Dış Haberler: Ergan Balcı, Kültür Mürşit Baiabanlılar, Makaleler: Saml Karaören, Spor: Abdulkadir Yucelman, Düzeltme: Abduüab Yazıcı • Koordinatör: Ahmet Kornlsao • MaJı fjler: Erol Erkot • Muhasebe: BüJeot Yener • Bütçe-PIarüama: Sevgi Osmınbefeoglu • Idare: Hüseyin Gurer • Işletme: Önder Çelik • Bilgi-lşlem: Nail tnal • Personel. Sevgi Bostancıoglu Basm nr fom. Ounhuriya MMbuolık vc GazacciIOr TJCŞ. TUrkoo* Cad 39/41 CUaloth 34334 İM PK 24« tsunbul. TH- 312 05 05 (20 tul). Tda: 232İ6. Fu: (I) 526 «0 72 # Btrotor Aakan: Zıy» GSfcaJp Blv tniüap S No 19/4. 1H. 43} 11 41-47, lUo. 42344, Fu. (4) 133 05 65 • h a k H Zıya Blv 1352 S. 2/3, TH: 13 12 M. Tda: 52359, Fu. (51) 19 53 60 • A««*: loöoü C«d. 119 S. No 1 Kal I, Td 19 37 52 (4 hat). Tda: 62153, Fu: (71) 19 25 71 TAKVİM. 11 HAZİRAN 1992 İmsak: 3 25 Güneş: 5.24 Öğle: 13.08 tkındı: 17.08 Akşam: 20 42 Yatsı: 23.22 Nesl' tükenen öpdjk • WASHINGTON (AA) - Neslinın tükendiğı sanılan bir tiire mensup bir ördeğe Madagaskar'da rasllandı. Dünya Vahşi Hayaü Koruma Fonu yetkilileri, neslinin22yılönce tükendiğine inanılan 'ak gözlü" ördeğin koruma altına alındığını ve kendisine bir eş arandığını açıkladılar. Lf27nanlar,dünyadaki 127 ördek türûnden 43'ünün neslinın tükenmek üzere olduğunu kaydediyorlar. Yol onarımı • ISTANBUL (AA> — Londra Asfaltı uzerindeki Bakırkoy ve Yenibosna kavşaklan arasında kuzey ve güney yol olmak üzere, yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle 15 haziran - 13 temmuz tarihleri arasında gidiş yönünde bir şerit trafiğe kapatılacak. Karayolları 17 Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre belirtilen guzergâh üzerinde müteahhit firma tarafından yolun aşınma tabakası yenilenecek. Yetkililer, bu güzergâhı kullanacak suruculerin trafik işaretierine uymalarını ve araçlarını dikkatli kullanmalarını istediler. Altın Orfe yarışması • Istanbul Haber Servisi - 25. yıldönümünü kutlayan ^ Uluslararası Altın Örfe Pop Şarkı Festıvalı, Bulgaristan'ın Slançevbriag kentinde yapıldı. 14ülkenin katıldığı festivaleTürkiye'yi temsiletmek üzerejüri üyesi olarak Selmı Andak, konuk sanatçı olarak Esin Afşar ve yanşmacı olarak da Nezih Karabiberkatıldı.2 bölümden oluşan yanşmada, önce, yenı Bulgar besteleri ve Bulgar yorumculan ile birlikte, Bulgar bestesinien iyi yorumlayan yabancı şarkıcı ödüllendirildi. 2. bölümde, Uluslararası Şarkıcılar Yanşması yer aldı. Nezih Karabiber, festival organizasyonunun özel ödülünü ülkemize kazandırdı. Konuk sanatçı olarak Esin Afşar diğer ünlü şarkıcılar arasında geniş ilgi toplayarak. "Drama Köprüsü"ve l970yılında Türkıyeye 3/lük kazandıran Metin Eloğlu'nun şiiri üzerinc Selmı Andak'ın besteledıği "Gurbet Yorgunu"şarkısını yorumladı. Televizyon uyuştupuyor • ANKARA(ANKA)- "Elektronık sakınleştirici" olarak tanımlanan televizyonunsürekli izlenmesi durumunda. çocuklarda ileri yaşlarda uyuştumcu bağımlılığına yol açtığı öne süriildü. Fransız çocuk psikiyatristi Prof. Dr. Marcel Rufo'nunyaptığı araştırmaya göre günde 2-3 saat televizyon izleyen çocuklann okulda başarı gösteremedikleri, günde 1 saat izleyenlerin ise başanlı olduklan ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre aynca çocuklann yüzdc 47'sinde televizyon yayınlannın etkısıyle "kötü beslenme" alışkanlıklan görüldüğü. bunun da sindinm ve beslenme bozukluklan hastahklanna neden olduğu bchrlendi. Televizyonun "vurdulu-kırdılı" olarak adlandınlan şiddet içeren fılmlerinın çocuklan suça özendırdığinin gözlemlendiği araştırmada, çocuklann çete kurarken bunu tclevızyondan aldıklan ömeklerleyaptıklan sapıandı Sakat sokağın parlak dükkânı: Hayal Kahvesi Gece âleıııiııiıı 4 in' ıııekâıu• Beyoğlu'nda 'yanlış yapanlann' görüntüden çıkanldığı, tehlikeli, sa- kat sokak. Hayal Kah- vesi işte bu sokakta. Be- yoğlu'nun 'kime sorsan gösterir' mekânlanndan birisi. Neyin moda, ne- yin demode olduğuna karar vererek listeler haarlayanlann liste başı yapabilecekleri kadar 'in'. METİN HAKYERİ ~ Beyoğlu'nu bıhnmez bir ıs- rarla lahmacundan kurtarma misyonerlerinin henüz kur- tanlmış bölge sayamayacaklan bir sokaktan gidiliyor Hayal Kahvesi'ne. Beyoğlu tstiklal Caddesi, Büyükparmakkapı Sokak, numara 19... Daha kısası "Kime sorsan gösterir". Kime sorsan gerçekten gös- terir. Çünkü Hayal Kahvesi Beyoğlu'na gökten düşen üç el- madan biri, hatta üçü. Üç beş kuruş parayı bir araya denkleş- tirip, "Abi bir bar açsak, iyi para var" niyetinde olanlann, ama o ban asla acamayacak, iyi paraya uzunca bir süre iyi bir yerden bakamayacaklann iç gecirerek takılacaklan yıldızı parlak dükkân. Mahallerun kahvesi kadar bildik, semtin berberi kadar aşina. Bu herke- sin bir çırpıda bildiği, büyük bir çoğunluğun istıkrarla devam ettiği, "Kime sorsan gösterir" halindeki parlak dükkârun namı, eskiye dayanan, köklü bir tarihe uzanan geçmişinden kaynaklanmıyor.Hayal Kahvesi yeni. Dört aylık bile değil... Ama gözde, gece âleminin ilk gündem maddesi. Neyin moda neyin demode olduğuna karar vererek orda burda listeler ha- zırlayanlann listebaşı yapabile- cekleri kadar "ın". Hayal Kah- vesini görmemiş olmak, üstelik bu eksıklığı dıle getirmek itibar sarsıcı. Hiç değilse statüye ters. Hayal Kahvesı'nin "kavey- le" alakası yok tabii. Briç, be- zik, bilardo salonu değil. Kes- tirmeden söylendiğinde İstan- bul'un 128 bin 546 banndan bi- ri. (Rakamın istatiski değeri yoktur.) Rakının, viskinin, an tonik ile soylu soysuz bicümle diğer alkollülerin, gününe göre değişik, caz'a, rock' ve blues'a eşlik edildiği bildik bir mekin. Hayal Kahvesi'nin dört or- tağı Cemal Şan, Fehmi Yaşar, Serdar Temizkan ve Hakan Al- gül'ün camiayla, sektörle ilgile- ri yok. Dördü de sinemacı. Ama kendilerini bir anda âle- min patronlan arasma sokan bu özgûr girişimcilik, "tstediği- miz sinemayı yapabilmek için paraya jhtiyacırruz var. Bunu da buradan sağlayabiliriz" şi- anyla gerçekleşmiş. Kazanılan parayla ev, araba, arsa, Sarkuy- san, Ereğli Demir Çelik, Şişe- Cam alınmayacakmış... Eldeki paralar denkleştirilmiş, Büyük- parmak Sokak taki Hüsnüka- bul Ocakbaşfna göz konul- muş. ocakbaşının ocağı söndü- rülmüş ve bir Fransız kafeter- yası dekorasyonuyla Hayal Kahvesi lahmacunun sultasın- dan kurtanlarak bugünkü ha- line devşirilmiş. Mekânın adını Fehmi Yaşar bulmuş. Sine- manın hayal etmekle ilişkisin- den türetilmiş bu isim. Sinema kökenü bar girişimcileri, Be- yoglu'nun bu belalı sokağında- ki mekâru; cadde çocuklan jik- lerden, rock'a da teşne rep'çile- re, Leyla Alaton'dan yanm bırakılmış kadehleri çaktırma- dan fondipleyen statüsüz pa- rasızlara, itibarsız köşe başı gömlekçilerine kadar geniş bir kitlenin mesken tutacağını da tahmin etmiyorlardı. Cemal Şan durumu tanımlayamıyor ama sunduğu özet şu: "11 Mart'ta açOk. O günden bu- güne kadar hergün tıka basa Hayal Kahvesi lahmacunun sultasından kurtarüarak bugünkü haline devşirilmiş. Sinemanın hayal etmekle ilişkisinden türetilmiş bu isim. Statüsüz parasızlara itibarsız köşebaşı gömlekçilerine kadar geniş bir kitlenin mesken tuttuğu mekan. (Fotoğraf:TAMAŞA F.DÜRAL) İsa turizmi olimpiyattan önemli Turizmde bin yılda yakalanabilecek ûrsat ADNAN BAŞTOPÇU BL'RSA - Turizm Ba- kanlığVnın hiç zaman geçir- meden İsa Peygamber'in 2000. doğum yıldönümünde Türkiye'ye gelmesı olası Hıris- tiyan turistler için hazırlan- ması gerektığı vurgulandı. Nüfusu yaklaşık 2 milyar ola- rak tahmin edilen Hıristiyan dünyasırun 2000 yıünda kut- sal saydığı 9 dini çekim merke- zinden Tsinin bulunduğu Türkiye'ye "turizm göçüne" çıkacağı, bunun da Türkiye'- nin "bin yılda bir yakalayabi- leceği bir fırsat" olduğu öne sürüldü. Hıristiyan dünyası tarafın- dan "hac merkezi" olarak ka- bul edilen Istanbul, İznik (Bursa), Efes (İzmir), Antak- ya, Şanlıurfa, Demre (Antal- ya) ve Kapadokya"nın Türki- ye'de bulunması nedeniyle Isa'nm 2000. doğum yıldönü- mü olan 2000 yılında yoğun bir dini turizm göçünün yaşa- nacağı düşüncesini ortaya atan Güney Marmara Turiz- moloji Derneği Başkanı, tu- rizm bilim uzmaru Hüseyin Kaya, Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini be- lirtti. Türkiye'nin zaman yi- tirmeden uluslararası alanda tanıtım çabalanna girişmesi gerektiğini savunan Hüseyin Kaya, "öncülük" rolünün üst- lenilebilmesi için de UNES- CO'ya 2 bin yıhnın "Çağdaş DinJer ve Laiklik Yılı" ilan edilmesi yolunda başvuruda bulunulmasını istedi. Kaya, UNESCO'ya bireysel olarak başvurduğunu ve daimi tem- silci, büyükelçi Pulat Tacar'- dan da "Türkiye turizminin geleceği açısından üzerinde ıs- rarla durulması gereken bir konuyu incelemiş bulun- manızı yararh bir çaba olarak görüyorum. Çok önemli bir imkâna işaret ediyorsunuz" di- yen bir mektup aldığını an- lattı. Bu konuda Türkiye'de bütün ilgili birimleri uyardığı- nı, en son da çahşmalannı içe- ren kitabı Tunzm Bakanlığı Müsteşan Korel Göymen'e verdiğini kaydeden Hüseyin Kaya, "Bu olgu yaşama' geçi- rildığinde Türkiye için olimpi- yat düzenlemekten daha olumlu sonuçlar doğacakür. dolu. Garip bir bıçimde." Dub- le rakının 15 bin liradan işlem gördüğü Hayal Kahvesi'nde hemen hemen her gün değişik bir grup çaz, rock, blues yapı- yor. Mekânın can alıa avantajı müziğin içkiye yansıtılma- masıymış. Hayal kahvesi pat- ronlan camiadan olmadıklan ya da henüz yeterince profesyo- nelleşmedikleri için olsa gerek herhangi bir şey içmeden sade- ce müzik dinlemeye gelenlere bile "Burası ağaç gölgesı değil" tavn almıyorlamuş. Büyükpannakkapı Sokak, Şan'ın deyimiyle tehlikeli, sakat sokak. Pezevenklerin, klasik Beyoğlu fahişelerinin sık sık gö- rüntüye girdiği, "yanlış ya- pan"lann görüntüden çıkanl- dığı sokak. Belası bu. Ama Hayal Kahvesi sokağa ithal bir efendilik eklemiş. En azından durum şimdilik böyle görünüyor. Parlak dükkân, "in" mekân, Hayal Kahvesi'nde geceyi de- virmiş olmak; iüban, statüyü, ele güne karşı kendini konuş- landırma bıçimini bugünlerde iyi belirliyor. MEZHEPLERE GÖRE TURİSTLERİN İLGİ DUYDUGU ULKELER NAMİftUtELERKYMW KREYE UİNYMT Italya, Kanada, ABD, KATOLİK Polonya, ispanya, Portekız, Çekoslovakya Istanbul, iznik. Efes Antakya, Demre, lirfa, Kapadokya PROTESTAN Almanya, Danimarka, Hotlanda, Demre, Antakya isvıçre (kısmen), Avusturya Efes, Istanbul ORTOOOKS Bağımsa Devleöer Topluluğu Yunanistan istanbuJ Tuvalet kapah buyrun çalı dibine • Termessos Antik Kenti'nde yıllardan beri sorun olan tuva- let, geçen yıl tamamlanması- na karşın, su deposundaki arıza yüzünden kapah tutulu- yor. En az 3 saatte gezilebilen antik kentin ziyaretçilerine, görevli bekçi tarafından tuva- let olarak çalıların arkası gös- teriliyor. BÜLENT ECEVTT ANTALYA - Termessos Ülusal Parkı içinde yer alan aynı adı taşıyan Termes- sos Antik Kenti, Anadolu'nun en iyi ko- runmuş antik kentlerinden biri. Antal- ya'nm kuzeybatısında 1050 metre yük- seklikte bulutlarla sarmaş dolaş olan antik kent, yüzyıllar boyunca Pısidya uygarlığının beşiği olmuş. Termessos halkı, şahin yuvasına ben- zeyen yurtlannda özgür, bağırnsız ve mutluluk içinde yaşarken, İÖ 333 yılında Asya seferine çıkmış olan Ma- kedonya Kralı Büyük tskender, burayı almak için saldın üzerine saldın düzen- ler. Ancak Termessos teslim olma- maktadır. Büyük İskcnder sonunda saldınyı şu sözlerle durdurur: "Bırakm, benim önümde daha uzun bir yol var. Ordumun bir şahin yuvası dibinde kınlmasını göze alamam." Antalya'dan Korkuteli'ne giderken 34. kilometredeki Termessos Ulusal Parkı'na giriş ücretli. Otobüs 145 bin, minibüs 45 bin, küçük vasıta 22 bin. motosiklet 6 bin, yaya 3 bin lira. Ulusal Park'a girip 9 kilometre Güllük Dağı'na Urmandıktan sonra Termessos Antik Kenti'ne ulaşılıyor. Terrnessos'u gezebilmek için Antalya Özel Idaresi'nin buradaki veznesine de kişi başına 5'er bin lira daha ödemek gerekiyor. Sadece geçen mayıs ayında 7 bin kişinin zıyaret ettiği Termessos'u, geçen yıl 38 bin kişinin ziyaret ettiği ve 105 milyon lira dolaylannda gelir sağ- landığı bildiriliyor. 3 saatte ancak gezi- lebilen Termessos'a Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Mü- dürlüğü'nce 1990 yılında 25 milyon lira- Hollandalı Janneke van der Hoek ve eşi tuvaletin kapalı olduğuna şaşınyorlar. ya tuvalet yaptınlmıştı. 1991 yılında tu- valet inşaaü tamamlanmasına karşın bugün hızmet veremiyor. Çünkü, Ter- messos'a su ve elektrik bağJanmamış. Su çıkanlamadığı için ancak depo yardımıyla su gereksinmesi gıderilebile- ceğini belırten yetkililer. tuvaletin su de- posunda bir kaçak olduğundan buraya doldurulan suyun birkaç saat sonra akıp gittiğini bildirdıler. Özel idareye bağlanan ve gelirleri de buraya aktanlan ören yerlerinde son 3 yıldır, tuvalet ye satış büfesi yapımına hız verilmişti. Ören yerlerinin her türlü giden için 1992 yılında 4 milyar 850 mil- yon lira ayırdıklannı söyleyen Özel İda- re Müdür Vekilı Abdurrahman Sayan, kazılar için de bu ödenekten pay verildı- ğini açıkladı. Tuvaleti olmayan ören ye- rinin birkaç tane kaldığını belirten Sa- yan, bu yıl ve önümüzdeki yıl bunlann tamamlanacağını söylerken, Termes- sos'taki tuvaletin anzasının giderilmesi için de Milli Parklar Müdürlüğü ile iliş- ki içinde ojduklannı kaydetti. Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ise müte- ahhide gerekli uyanlann yapıldığını de- ponun hatasının bu sezon giderileceğini söylediler. Eğer Termessos'a gelirseniz ve 3 saat gezdikten sonra tuvalet gereksinmenb olursa boşuna aranmayın, buyunın çalı dibine. Termessos'un bekçisi Cemil Ka- rataş'a soruyoruz, "Tuvalet hep kapab mı duruyor" diye. - Evet hep kapah. Çünkü su yok. - Ne zaman açılacak? - Valla deposunda kaçak var. Tan- kerler su getiriyor ama su kaçaktan akıp gidiyor. Su tutmuyor deposu. - Peki, tunstler Termessos'a gelip 3 saat gezdikten sonra burada tuvalete gitmek istedıkleri zaman ne yapıyorlar? - Burası ormanlık yer. "Tuvalet?" de- dikleri zaman çahlann arkasını gösteri- yoruz. Biz de öyle yapıyoruz çünkü. Antik kenti gezip, giriş noktasına dö- nen Hollandalı Janneke van der Hoek ve eşi ile konuşuyonız. Hollandalı çift Termessos'u çok güzel ve ilginç bulduk- lannı söylüyor, ellennde Termessos u .anlatan kıtapla. Sonra aranıyorlar "İçe- cek su, cola gibi bir şeyler yok mudur?" diye. Olmadığıru, satış büfesinin ve lo- kantanın 9 kilometre aşağıda olduğunu söyledikten sonra "Desenize otobüsün dolmasını bekleyeceğiz" karşılığını veri- yorlar. Tuvaletin de kapah olduğunu hatırlattığımızda şaşınyor Hoek çifti: "Böyle güzel bir antik kent için çok ayıp. Içecek su ve cola olması gerekir. 3 saattir gezdik. Kafilede yaşhlar da var. Onlar A-i saatte ancak gezebilirler Ter- messos'u. Şimdi onlan beklememiz ge- rekecek. Tuvaletin kapah olması otura- cak bir yer olmaması büyük bir prob- lem bize göre." Tuvaletin önünde fotoğraflannı çe- kip çekerneyeceğimizi sorduğumuzda Hoek çifti seve seve kabul etti. Tuvaletin kapısını yumruklamaJanna karşın açıl- madığını gören turistcift, şaşkınkklannı gizleyemeden bizim, bekciye sorduğu- muz soruyu yönelttiler: "Peki, tuvalet gereksinmemizi nerede gidereceğiz?" "Buyurun çalı dibine" diyemedik... ÜÇ TEHLİKE Yangın erozyon keçi ERDOĞAN ER KASTAMONU - 55 yıldan bu yana yanan or- man alanının 13.4 milyon dönümü bulduğu, orman- lan bekleyen en büyük teh- likelerin ise yangın, erozyon ve keçi olduğu bildirildi. Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamada "Siyasi iktidar- lar için ormaniar henüz oy kazanma kaygısıyla ko- laybkla gözden çıkanlabile- cek bir doğal varlıktan öte- ye gideTnemiştir" denildi. Türkiye'de ormanlann Batılı ülke standartlanna erişebilmesi için her yıl 300 bin hektar ağaçlandırma yapılmasının hedeflendiği ancak bu hedefin gerçekleş- mesi halinde bile çağdaş dünyanın standartlanna ancak 60 yılda ulaşılabilece- ği belirtildi. Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamaya göre orman- lann kullanıma açılması yö- nündeki yasal düzenlemeler nedeniyle sadece 1984-1987 yıllan arasında 811 bin dö- nüm orman gözden çıka- nldı. Açıklamada 1937 yıhndan bu yana 115 bin or- man içine yerleşme. 465 bin tarla açma suyunun işlendi- ği yer aldı. Tarla açmak . amacıyla çıkanlan yangın sayısının 42 bin olduğuna da yer veriien açıklamaya şöyle devam edüdi: "Bu yangınlar sonucu 13.4 milyon dönüm orman alanı yok oldu. Halen or- manlardan üretilen ağaç miktan 27 milyon metre- küp olacaktı. Erozyonlar nedeniyle her yıl 4-5 trilyon lira karşılığı bitkı, besin maddesi sürüklenerek yok oluyor." Bafra Gölü'nde tepeli pelîkanlar SALİM SÜRMELİ SAMSUN - Bafra Balık Gölleri'nde daha önce 260 olarak saptanan kuş türü sayısı yapılan son çalışmalarda büyük bir artış göstererek 307'ye ulaştı. Sayının art- ması, araştırma yapan kuş gözlemcileri arasında sevinç yarattı. Yörede bilimcileri sevince boğan bir di- ğer olay ise dünyada sayılan oldukça aza- lan ve nesilleri tükenen türler arasında bu- lunan tepeli pelikanlann kuluçkaya yatmış olması oldu. Kuştürieri Bafra Balık Gölleri'nde Doğayı Koru- ma ve Doğal Hayatı Koruma Dernekleri tarafından ılçe kaymakamiığının da deste- ği ile mart ortalannda başlatılan göçen ve konaklayan kuş türlerinin bclirlenmcsine yönelik araştırmalar aralıksız sürüyor. Balık göllerinde yapılan çalışmalara Hol- landa ve Ingiltere'den de 20 dolayında kuş bilimcisi gözlemci olarak katılıyor. Çalışmalar sırasında bazı kuş türleri de ilkkeztespitedildi. Yenı görülen türler arasında buz dalgıcı "Gavia immer", kara ördek. "Melanitta Nigra", dağ cılıbıtı "Eudromias Merinel- lus", san ku\ruksallayan "Motacilla Cit- reola". mahmuzlu incirkuşu "Anthus No- vaesselandiae", kara sinekkapan "Ficedu- la Hypoleuca", yakah sinekkapan "Fice- dula Albicollis", alaca sinekkapan "Fi- cedula Semıtor", boz söğütbülbülü. "Phy- Uoscopus Bonelli", kuzey ketenkuşu "Acanthıs Rammea" bulunuyor. Bafra Balık Gölleri'nde sürdürülen kuş türlerinin tespit ve belirlenmesıne yönelik yapılan geniş kapsamlı araştırma \e ince- leme çalışmalanna Samsun Kuş Grubu yanı sıra. Ankara Kuş Gözlem Topluluğu ve DHKD Istanbul Kuş Grubu'ndan çok sayıda kuş gözlemcisı katıldı. Araştırma çalışmalannın tamamlan- masıy la birlikte bölgenin daha etkin ve çe- şıtli amaçlara yönelik korunmasının da mümkün olabıleceği kuş bilimciler tarafı- ndan ifade edildi. Sürdürülen çalışmalar sırasında böl- gede kuluçkaya yatan türler arasında dün- yada nesilleri oldukça azalmış olan tepeli pelikan, "Pelecanus crispus"un da bulun- ması kuş bilimciler arasında sevinç yarattı. Pelikan yavrulanrun bu günlerde yumur- talanndan çıkması bekleniyor. Kuş bilimciler Bafra Balık Göllen'nin göç açısından öneminin yapılan gözlemlerle daha da arttığını dıle getiren kuş bilimciler, böl- gede bin 500 kadar dikkuyruk "Oxyura Leucocephala". binlerce kepcel "Anas Clypeata", çıkınkcın "Anas Guergue- dula" ve krik "Anas Crecca" yanı sıra on bin kadar küçük martı "Larus Minitus" binlerce yağmurcun. ördek, balıkçıl ve ötücü kuşun, içinde bulunduğumuz gün- lerde göç ettiklerinı belirterek 2-3 bin bi- reylik kuyruksallayan "Motacilla Spp" sürülerinin ise görülmeyc değcr olduğunu bclırtıyorlar. ALO DOKTORÇÖZÜMELİNİZİNALTINDA. ARAYIN, AYDINLANIN, MUTLULUĞU YAKALAYIN... KUŞKULARINIZ DAĞILSIN! 9OO9OO51O Çocuk aşılan 9OO9OO511 Kataralcflar 9OO9OO512 Kadınlarda cinsel soğukluk 9OO9OO513 Cinsel saplantılar 9OO9OO515 Sigarayı bırakmanın yolları 9OO9OO516 AJkoJizm 9OO9OO517 Erkek cinsel anatomisi 9OO9OO518 Kadın cinsel anatomisi 9OO9OO519 EsteKk burun ameliyatı 9OO9OO544 Masturbasyon Tuıiıye'mn hef y©nnden sefvıslefımtzın 1 dokıkcsı 5833 Tl dif Onokjmo s»vi5 suresı 3/4 dakıkodır PK 16Torobya/Ut
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle