25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6ARAUK1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER "İnsanHaManB • ANKARA(AA)-Tûrk • vatandaşlan. anayasa. yasalar ve yûrûrlûkteki diğer mevzuata göre ne gibi haklara sahip olduklanru, :eplerinde taşıyacaklan kitapcıktan öğrenecekler. TBMM İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Başkanı Sabri Yavuz, "Vatandaşlann, insan olarak hangi haklara sahip olduklannı bilmediklerini" belirterek, komisyonun, "İnsan Haklan El Kılabı" hazırlatacağinı bikürdi. İnsan Haklannı İnceleme Komisyonu Başkanı Yavuz, kilabın haarlanması ileilgjli karann yakında komisyondan çıkacağmı belirterek, komisyon üyelerinin ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindonık'un bu konuya sKak baküklannı söyledi. SOP'ninaçılış kurultayı • ANKARA (AA) - Sosyalist Devrim Parusirun (SDP) açılış kurultayı, 20 aralıkta Ankara'da Harb-İş toplantı salonunda yapüacak. Gerekliçoğunluğun sağlanamaması durumunda genel kurul toplanusı 27 aralıkta aynı yerde gerçekleşürilecek. SDP'nin açılış genel kurulunun gûndemi ve toplantıya katılacak delegelerjn listesine ilişkin Çankaya l. İlçe Seçim Kurulu Başkanbğı duyurusu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Özalf Kahire'de •KAHİRE (Cumhuriyet) - Çumhurbaşkanı Turgut Özal, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in konuğu olarak dün Kahire'ye gitti. özal ileeşi Semra Özal ve beraberindeki heyet. havaalanında Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafmdan karşılandı. Çumhurbaşkanı Turgut Özal dün akşam Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile El-IttihadiyeSarayı"nda bir göruşme yaptı. Görüşme ile ilgili olarak bir açıklama yapılmadı. Mübarek bu görüşmeden sonra Özal onuruna bır akşam yemeği verdi. Heyetlerinde katılacağı görüşmeler bugün yapılacak. Özal ve Mübarek görüşmelerin tamamlanmasından sonra ortak birbasın toplanusı düzenleyecekler. bu hafta bilsak ÖHANÖR SMtNOİLERt 4 TÜRKIYFDE SMLLEŞME VEDEMOKRASİ SORUNU 3. Demokrasi ve Ulusçuluk 8ArahkSalı: 19.00 Ezen Ulus-Ezilen Ulus: Ulusçulukta Dereceleme Olabilir mi? Murat BELGE Ragıp DURAN M.Ali EREN lOArahk Perşembe: 19.00 Azgelişmiş Ülke Ulusçuluğu: Savunma Refleksi mi, Devleün Temeli mi? Faik BULLTT Tank 2ya EKtNCÎ 11 Aralık Cuma: Haftanın Konusu: Yerel Seçim Sonuçlan, Refah Partisinın Yükselişi Bahri ZENGİN Ersin KALAYCIOGLU 7 Arabk Pazartes: 19.30 Tiyatro: "Sıcaklık" Yazan: Ewa Pokas Yön: Laurent Levy Oynayan: Esen Özman Tai-Chi Ctauan HarekeüiMeditasyon &ol KESKÎN yöneuminuc Kayıtlanmız başlamışür GorselSanatAtölyeleri Mehmet GÜLERYÜZ yönerinünde Pcrşembe-Cuma Fotograf ve Sinema Atölyesi SelçukTURANLI Stramik Atölyesi KadriytEzel AĞAOĞLU yönaıminde Sah • Perjembe-Cumanesi Cafe-Foyer-Bar(Giriş) Rock Cafe-Bar(5.Kai) bilsak, sıraselviler cad., sojjancı sok. 7 cihangir 243 28 79-99 Hazırladığıyenileşmeprogramını Özal fazladetaylıbulurken, Yılmazilgigösterdi IşınÇelebi şiıııclilikANAPta AYŞEYILDIRIM Önceki gün ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve Çumhurbaşkanı Turgut Özal'- la uzun süre görüşenlzmir mil- letvekili lşın Çelebi, ANAP'ta kalma karannı verdi. 12 millet- vekili ve 47 teknisyenle birlikte hazırladığı "Değişirn veyenileş- me programı"nı Özal ve Yıl- maza şunan Çelebi'nin kara- nnda, Özal'ın "programı" fazla detaylı bulması, buna karşın Yılmaz'ın programa Özal'dan daha fazla ilgi göstermesi etkili oldu. "Değjşim ve yenileşme"' programını birlikte hazırladığı 12 ANAP milletvekiliyle bir toplantı yaparak durumu de- ğerlendirecek ancak karannı 10 aralıkta başlayacak olan Bütçe görüşmelerinin ardmdan ka- muoyuna açıklayacak. Bu da verdıği "ANAP'ta kal- ma karan"nm "şimdilik" oldu- ğunu gösteriyor. "Neden bütçe görüşmelerinden sonra" soru- muzu ise şöyle yanıtlıyor "Türkıye'nin sorunlanna dö- nük Meclis'te partiler ne çö- zümler geürecek ona bakmak istiyorum." "ANAP'ın yani Mesut Yıl- maz'ın kürsüden deklare ettiği görüşlere mi bakacaksınız? Bu görüşlerin sizin rogramınıza ne- relerde yaklaşıp yaklaşmadığı- nı mı tartacaksınız?" sorusuna ise yanıtı ise şöyle: •'Hem ANAP'ın deklare etti- ği görüşlere bakacağım hem de diğer partilerin. Mesela bir Do- ğu ve Güneydoğu meselesinde ne düşünüyorlar... Onlann tav- n ne olursa ANAP'ın muhale- fette bile olsa aynnülı bir deği- şim programı gündeme getire- bileceğine ve bunu uygulayabi- lecek bir yapı oluşturabilecegı- ne inandığım takdirde ANAP •İzmir milletvekili Çelebi, "Değişim ve yenileşme" programını birlikte hazırla- dığı 12 ANAP milletvekiliyle bir toplan- tı yaparak durum değerlendirmesi ya- pacak. Çelebi karannı, 10 aralıkta başlayacak olan Bütçe görüşmelerinin ardından kamuoyuna açıklayacak. • Çelebi, ANAP'ın ve diğer partilerin deklare ettiği görüşlere bakacağım. ANAP'ın muhalefette bile olsa aynntıh bir değişim programı gündeme getirebi- leceğjne ve bunu uygulayabilecek bir yapı oluşturabileceğine inandığı takdir- de ANAP'ta kalacağını söyledi. içinde kalacağım." Çelebi, ANAP'ın "Değişim programı"nı benimseyeceğıne ilişkin inancı şimdilik yüzde 50. Bütçe görüşmeleri sırasında inancı ya pekişecek ya da "Yeni Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın oluşum" içinde yer alacak. Meclis kürsüsünden deklare Bu tavnyla Çelebi'nin edeceği görüşlerle bu konudaki ANAP ya da Yeni Oluşumcu- Çelebi'nin değişim ve yenileşme programı -Devletın ekonomideki ağırlığı rasyonel hale gelmelı ve devlet yalnızca piyasalann sağlıkh işleyeceği bır rekabet ortamını hazırlamalıdır. -Merkez Bankası'nın özerkleştirilmesı sağlanmalıdır -Üçer aylık dönemler halinde izlenecek yıllık para programı uygulamaya konulmalıdır. -KİT'lerdeki fazla işçilerin. kendılenne yeni iş bulmalanna imkan verecek şekilde bir yıllık maaşlan ve yasal haklannın verilmesiyie yeni bir hayata başlamalan sağlanmalıdır. Bu dönem içinde de KİT'lerözelleştinlmelidir. -Vergilerdeki bütün muafıyei ve istisnalann en aza indirilmesi ve zaman içinde kaldınlması sağlanmalıdır. -Tanm borsalan kurularak. sektörün dünva piyasalanna açılması temin edilmelidir. -Anayasa vatandaşın değil, devletin yapamayacaklannı belirleyecek şekilde, kvsa ve öz olarak yeniden yazılmalıdır. -Çalışma İcoşullan lLOstandartlannagöre yeniden düzenlenmelidir. -Her türlü düşünce vc örgütlenmc \ asaklan kaldınlmahdır. -Dernek kurma yasaklan kaldınlmahdır. -Sıyasi Partiler Kanunu yenilenerek. partilerin gençlik ve kadın kollan açılmalıdır. -Gazete ve kitap için kağıt fiyatlannın düşürülmesine imkan verecek rekabet ortamı sağlanmalıdır. -Eğitimde yerel yönetimlenn ve okul aile birhklerinin yetİcileri artınlmalıdır. -Özel okullara ve özel ünıversitelenn gelişmesine imkan tanınmalıdır. -Özel hastaneler teşvik edilmelidir. -AGİK ve Paris şartlan çerçevesinde. adalet mekanızmasmın daha iyi işlemesi için. bir reform programı hazırlanmalıdır. -DGMler kaldınlmalıdır. -İşkencenin. ağır suç kapsamına alınması sağlanmah ve işkencenin takipçisi olunmalıdır. -Jandarmamnsivilotoriteye(Vali'ye) bağlanması temin edinmelidir. -Valiler seçimle işbaşına gelmelidir. lar'dan yana değil "değişim programf'ndan yana tavır aldı- ğı anlaşüıyor."Türkiye'de eko- nomide ve toplumsal olavlarda bir tıkanmanın başladığını gö- rüyorum ve bu tıkanmanın aşıl- ması için kararh. cesur ve radi- kal kararlara ihtiyaç var" diyen Çelebi konuşmasını şöyle sür- dürüyor: "Bunda hükümette olmak veya muhalefette olmak artık bence önemli değil. Parlamento içinde sorunlara çözüm bulma- mız laam. Çünkü bugün hükü- met artık sorunlara çözüm bulmakta yeterli değil. Teknik kadrolan bu meseleleri çözme- ye yetmiyor. O nedenle. birta- kım temel konularda belki par- lamento içinde sorunlara çözüm bulabilmek için partile- rin uzlaşacağı bazı çözüm öne- rilerini çıkarmamız lazım. Dosyalan projeleri hanrlama- mız lazım. Bunlan konuştuk ve Türkiye'nin ekonomik darbo- ğazdan geçebilmesi için, özel- leştirme için, vergi alanında > apacağı köklü değişiklikler için, hukuk reformu için, yerel yönetimlere yeni yetkilerin kul- lanılması için, Doğu ve Güney- doğu meselesinin ülkenin bü- tünlüğünü koruyarak bölge halkının anayasal haklannı ge- lişürip, siyaset içinde çözüm bulabilmek için, ne gibi radikal kararlara ihtiyaç var. Buralar- da hangi projelerde iktidar ve muhalefet partileri uzlaşabiür. Bu anlamda Türkiye'de yeni bir oluşuma. yeni bir değişime ihtiyaç olduğunu ve artık sade- ce partiler bazında soyutlama- dan konuyu parlamento içinde çözümlememiz gereken çok te- mel noktalar var. Çok soyut ve çok dar kalıplar çerçevesinde bakmadım ve böyle bir konuş- ma yapmadım." Istanbul'daANAP'ın alti ilçe yönetiminden 165 kişiistifaetti Turgut Ozal'ıYeni Oluşumuğurladı • Çumhurbaşkanı Turgut Özal'ı Mısır'a ANAP'm istifacılan uğurladı. Mehmet Keçeciler istifalann süreceğini, istifalarda bir organizasyonlannın ol- madığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çumhurbaşkanı Turgut özal ı uğurlamak içdn yandaş- lanyla birlikıe Esenboğa Ha- vaalanı'na giden Mehmet Ke- çeciler, ANAP'Uki istifalann süreceğini belirterek . "Biz or- ganize etmiyoruz, ama kongre- nin havasını gören teşkilatlar, kendiliğinden istifa ediyor'" de- di. "Ekıbimiz kuvvetli" diyen Keçeciler, program çalışmalan- nın sürdürüldüğünü söylerken, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da, olağanüstü kongre- de kendisini destekleyen delege- lere teşekkür etmek amacıyla 23 milletvekilini illere gönder- me karan aldı. Mehmet Keçeciler, Yıldınm Akbulut, Hüsnü Doğan, Ab- dülkadir Aksu, Fevzi İşbaşa- ran, Halil Şıvgın, Talat Zengin ve arkadaşlan dün Esenboğa Havaalanı'na Çumhurbaşkanı Özal'ı Mısır'a uğurlamaya gitti- ler. Gazetelerde "gövde gösteri- si yapılacak" haberleri yer almasına karşın, gelenlerin sa- yısının fazla olmadığı dikkat çekti. İstanbul Milletvekili Fev- zi İşbaşaran, "Nereden çıkan- yorlar? Birçok arkadaşımızın Sayın Cumhurbaşkanı'nın jge- leceğinden haben yok. Organi- ze bir karşılama ve uğurlama söz konusu değil" dedi. Keçeci- ler ve_arkadaşlan, Çumhurbaş- kanı Özal'ın uçağının İstanbul'- dan Ankara'ya inmesinden sonra şeref salonunda bir süre sohbet ettiler. özal'ı uğurlama- ya gelen Başbakan Vekıü hrdal lnönü de. bir süre Özal'la gö- rüştü. Alana gelen TBMM Ba- şanı Hüsamettin Cindoruk ise, Özal'ın buluduğu salona girme- di, ayn bir salona gecmeyiyeğ- ledi. Çumhurbaşkanı Özal, Mehmet Keçeciler ve arkadaş- lanvla öpüşerek vedalaşü. Keçeciler ve arkadaşian, Çumhurbaşkanı Özal'ı ugurla- dıktan sonra Kavaklıdere'deki merkezlerine geçerek, çalışma- lannı sürdürdüler. Mehmet Keçeciler, havaalanında Çum- hurbaşkanı Özal ile yaptıklan görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapmak- tan kaçınırken, "Kendisi Mı- sır'a gjdiyor. Uğurlamaya git- tik"dedi. ANAP Kars İl başkanı ve MKYK üyesi Kerem Güneş, dün partideki görevlerinden is- tifa ettiğini açıkladı. Dün de tstanbul'da 6 ilçe başkanı ile birlikte yönetim ku- rulu, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri olmak üzere 165 kişi ANAP'tan istifa ettiklerini acıkladılar. İstifa dilekçelerini faksla İs- tanbul İl Merkezi'ne ulaşüran Fehmi Çelikkol (Eminönü), Yaşar Karayel (Fatih), Erdo- ğan Soydan (Güngörcn), Şük- rü Türkmen (Gazi Osmanpa- şa), Mustafa Haşlak (Bağcılar), Bekir Demirel (Şile) düzenle- dikleri basın toplantısmda ANAP yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdiler. Öral, Esenboğa Havaalanı'nda KeçecOer ve arkadaşlan tarafından uğurlandı. (Fotoğraf: AA) IçişleriBakanı'nıneleştirilerine DSP Genel Başkanıyanıtverdi Ecevit'le Scagin'în kontrgerillatarbşması 24447 nolu Muhendisler Odası kanımı kaybettim. Hükumsüzdür- A. OSMASGÜVEN ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosı) - DSP Genel Başkanı Bü- lent Ecevit, İcişlen Bakanı İsmet Sezgin'in kontrgerila ko- nusunda kendisine yönclttiği eleşüriler üzerine "konunun üs- tünü örtüyorlar. Oysa şimdi sorunun üstüne gitmek için ko- şullar elverişli" dedi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in, kendisinin kontrge- rillaya ilişkin açıklamalar yap- masına karşm, iktidar olduğu dönemde konunun üzerine git- mediği yolundaki eleştirileri yanıtladı. Ecevit, şunlan söyle- di: "Son bir iki yıl içinde ortaya çıkü ki, NATO'ya bağlı hiçbir Batı ülkesmde bu soruna çö- züm geürmek kolay olmadı. Çünkü elle tutulamayan bir örgütle karşı karşıyasınız. Res- mi belgelerde görünmeyen, köklerinin nereye kadar yay- gınlaştığı bilinmeyen bir örgüt- le karşı karşıyasınız. Ben, özel- likle 1978-79 hükümet döne- mimizde, Genelkurmay Başkanı'ndan öncelikle bu so- runa çözüm getirmesini iste- dim ve o da bir ölçüde bir şey- ler yapabildi. Ama o bile, bunun çekirdeği bir askeri bi- rim olduğu halde, istediği so- nucu elde edemediğini itiraf ediyor. Bugün, daha elverişli bir ortamdayız, bu soruna çö- züm getirilebilmesi için." TRENDA'dan Z'ye her yönüyle borsayı n BorsaAlmanagı'93 n den öğreneceksiniz. t İMKB'de "Oyua" nasıl oynanır? t Profesyonellerin yöntemleri. 9 Teknik analizle geleceği görme. t Bilançoları okuma yöntemleri. # Şirketlerin sağlamlığı nasıl anlaşılır? 9 Endeks hangi aylarda nasıl seyreder? t Yıllardan bu yana en çok hangi kağıt kazandırdı? # Borsa şirketlerinin yıllardan bu yana kârları. # Borsa'daki hangi aracı kurum hangi hizmetleri veriyor ve yüzde kaç komisyon alıyor? FREND BAYINIZDE KAÇIRMAYIN! POLTTIKA GONLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Çağdaş Eğitim Türkiye'deki üniversitelere 12 Eylül 1980 sonrası ko- nulan yasaklar hâlâ sürüyor mu? 3 Nisan 1983 tarihinde YÖK Başkanlığı'nca "Gizh"' damgalı bir genelge tüm üniversitelere gönderilmişti. Bu genelgede üniversitelere girmesi yasaklanan kitap- ların yanında Prof. Dr. Server Tanilli'nin "UygarUk Tari- hi" adlı kitabı da bulunuyordu. Şimdi biz soruyoruz: "Sayın Tanilli'nin kitabı hâlâ sakıncalı mıdır, değil midir? Eğer sakıncalı değilse açıklansın..." Tanilli'nin "Uygarlık TarihF' adlı kitabı 12 Eylül 1980 öncesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ders kitabı olarak okutuluyordu bildiğimiz kadarıyla. ANAP iktidarı döne- minde "Uyyartık Tarihi" kitabına konulan yasak sürdü. Acaba 1983 yılında YÖK tarafından yayınlanan genel- ge, DYP-SHP hükümeti döneminde de gecerli mi? Siya- sal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi'ndeki 158 bin kitabın 23 bine düştüğü, bu sayının yine aynı kaldığı söylentileri doâru mu? Oğretim üyeleri zaman zaman açıklamalar yapıp, üni- versitelerde ve yüksek okulların kütüphanelerinde "Ya- sak kitap" baskısının sürdürdüğünü belirtiyorlar. Hele öğrenci yurtlannda 12 Eylül 1980 sonrası Milli Güvenlik Kurulu buyruklarının günümüzde gecerliliğini vurgulu- yorlar. Kimi haftalık magazin ve gülmece dergileriyle, kimi gazetelerin yurt müdürleri tarafından toplatıldığını bildiriyorlar. Acaba bu tüm anlatılanlar doğru mu? Sayın YÛK Baş- kanı ve Milli Eğitim Bakanı bu konuda ne diyorlar? 24Nisan 1992deBaşbakanSüleyman Demirel, "Üni- versite Reformunu" tartışmaya açmıştı. Demirel, eğitim düzeninin baştan aşağıya değiştirilip. çağdaş birüniver- site kimliğine döndürüleceğini açıklamıştı. Merak ediyoruz bu tartjşmanın sonucu ne oldu? Hükü- met bu konuda ne yapacak? Deniliyordu ki: "1) Üniversitelerin özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümter ayıklanarak yasadan çıkartılması, öğrencilerin ve öğre- tim üyelerinin derneklere ve siyasi partilere üyeliğini kısıtlayan hükümlerin yönetmelikten çıkartılması. 2) öğrenci konseylerinin oluşturulması, öğrenci tem- silcilerinin üniversite organlarında oy hakkına sahip olmaları, 3) Üniversitelerarası Kurul'un çalışmasının yeniden sağlanması," Başbakan Demirel tarafından tartışmaya açılan üni- versite reform paketinde YÖK'ün yetkilerinin de artbnl- ması öngörülüyordu. Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan ise YÛK'ün yetkilerinin çok fazla olduğunu öne sürerek buna karşı çıkıyordu Tüm bunlar unutulup gitti... Bir pazar sabahı daha içacıcı şeyler yazmak, biliyoruz ki insanları sevince boğar. Oysa siz bu yazıyı okuduktan sonra hüzünleneceksiniz. Neden mi ? ANAP'tan ayrıla'nlar yeni bir parti kuracaklar. Çan- kaya'dan yönlendirilecek yeni partinin eğitime bakış açısı da şimdikinden çok farklı olacak. • Çumhurbaşkanı özal diyor ki: "Kusura bakmayın, paralı eğitime gitmemiz lazım. Paralı eğitim denince hemen bir kıyamet kopuyor efen- dim, fakirden de para mı alacağız... Kim para alacağımtr- • zısöylüyor?" ,''" özal, Milli Eğitim'in özelleştirilmesini istiyor ttçHk" açık... Anlatıyor: "Şimdi üzerinde duracağım üç konu, eğitim, sağlık VB yüksek teknolojidir. Türkiye'nin önündeki önemli mese- lelerdir. Benim kanaatim eğitimde bizim bazı değişiklik- ler yapmamız lazım. Artık tekdüze eğitimden vazgeç- memiz gerekli. Eğitim ve sağlığa, aynen sanayide ve ticarette olduğu gibi rekabetin girmesi şart. Rekabetsiz eğitim olmaz." Sanırım yeni kurulacak partinin eğitime bakış açtsı böyle olacak... O zaman demokratik üniversite filan olmayacak el- bet... ANAP sekiz yıl iktidarda kaldı. Iktidarda kaldığı süre- ce, üniversitelere baskı, gözdağı sürdü. öğrenci yurtları kışla yönetimiyle yönetildi. Şimdi DYP-SHP hükümetinin elindebirfırsatvar. Çağ- daş eğitim düzenini kurmak. Yasaklan ve YÖK baskısını ortadan kaldırmak. Tüm bunları yaşama geçirmek odenli zor mu? HEP'liler'Demokrasi Kurultayı" toplayacak ÖZDEPmmjmalıııi değilmitarbşması ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - HEP PM dün toplana- rak son siyasi glişmeleri değer- lendirdi. PM tolantsından sonra yapılan açıklamada Mahmut Alınak ile Muzaffer Demir'in dünkü "HEP'tan isti- fa etme karan alınması duru- munda, ÖZDEP'te yer almaya- caklan" yolundaki acıklamala- nna yanıt verildi. Açıklamada milletvekiUerinin basına yaptığı açıklamalar partinin yetkilı or- ganlannda tartışmadıklan be- Tirtilerek "Parti Meclisimiz, HEP'i, programım ve ilkelerini ve inançlannı savunmayı daha da kararlı bir devam ettirecek- tir" dendi. HEP'li milletvekilleri. Ana- yasa Mahkemesi'nce HEP'in kapatılması yönünde verilebile- cek karar karşısında, siyasi ya- şamlannı devam ettirebilmek için çözüm arayışını sürdürü- yorlar. HEP Genel Başkanı Ahmet Türk, mahkeme karan öncesi "gerekli önlemleri ala- çaklannı" söyledi. HEP'in. Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) olarak faaliyetlerine devam etmesi fıkrine karşı çı- kan miUetvekillerinden Muzâf- fer Demir, ÖZDEP'in marjinal bir parti olacağıru söyledi. De- mır. bütün Türk ve Kürt de- mokrat. sosyal demokrat ve sosyalistlerinin biraraya getiri- lebileceği bir parti kurulması için •"demokrasi kurultayı" toplayacaklanru bildirdi. HEP Parti Meclisi (PM), dün Anayasa Mahkemesi'nce veri- lcbilecek kapatma karanna karşı alınacak önlemler değer- lendirildi. Yüksek mahkeme- nin 26 aralıktan sonra belli olacak karannın "kapatma" yönünde olacağı varsayımıyla yapılan değerlendirmelerde, karar verildiğinde, parti yöneti- cileri ile parti üyesi milletvekil- lerinin 10 yıl siyaset yasağı kapsamına girecekleri, 'millet- vekillerinin de, bu sıfatlannın düşecegine işaret edildi. Toplantı öncesi Cumhuri- yet'in sorulannı yanıtlayan baa PM üyeleri, "ihraç" yöntemi- nin daha avantajh olduğunu behrterek, "Ancak, karar top- lantıda verilecektir. Şimdiden birşey söylenemez" dediler. Kısa bir süre önce kurulan ÖZDEP'e katılmayacağjnı da- ha önceden açıklayan Muzaffer Demir, Cumhuriyet'in sonıla- nnı yanıtlarken, ÖZDEP'in marjinal bir parti olacağının şimdiden belli olduğunu savun- du. Kürt sorununun Türkiye'- deki demokratikieşme süreci- nin en temel meselesi olduğunu kaydeden Demir, "tster Türk, ister Kürt, bütün sosyalisüer, sosyal demokratlar, demokrat- lar , aydınlar birlikte hareket etmek zorundadır" dedi. De- mir, şöyle devam etti: "Boyle bır mücadeleyi ÖZ- DEP gibi şimdiden marjinal olacağı açık görünen bir siyasi organ içine hapsetmenin, kılit- lemenin başta Kürtler olmak üzere kımseye yarar getireceği- ne inanmıyorum. Bizler. uzak görüşlü olmabvız:'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle