25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imtıyaz sahıbı: Berin Nadi •Genel Ya>m Yonelmenı: Ozgen Acsr • Genel Yayın Koordinatoru Hikmct Çelinkıyn • Yazı Işlen Muduru. Olal Başlangıç • Görsel Yönetmeır Ali Aear • Duzenleme Mustaf» Saglamer • Ankara Temsılcısı; Cuntyl Armvurek Haber Mudurlen: Mustafa Balbay. lşık Kansu Izmır Temsılci V.. Scrdar Kızık Adana Tcmsilcısı Çttin Yigenoglu Istanbul Haberlen. Şena> Kalkan Dış Haberler: Ergan Balcı tş-Ekonomr Şokren Kelenci Yun Haberleri: Mchınet Sanrç Makaleler: Sami Karaoren Spor Abdulkadir YuccJman Du- zeltme: AbdaUah Yaacı • Milessese Müdur V.. Erol Erkut • Koordınator Ahmet Konılsan • Muhasebe: Bolent Yrner • İdare: Hascyln Gurer • Işletme: Önder Çelik • Bilgı-tşlem Nail Inal • Btlgisa>ar Sıstem: Munıvet Çiler • Reklam: Refaa Işıtman Basım. Cumhuriyet Matbaacılık ve Ga^eıecılık TAŞ • Yayımlayarv Yenı Gun Haber ^jansı Basıtı ve Yayıncılık A Ş Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu 34334 lst PK: 246 tstanbul Tel. 512 05 05 (20 haı), Telec 22246, Fax (1) 513 85 95 • Bumlar. Ankare: Z Gökalp Blv. Inkılap S. No 19/4, Tel 433 11 4147, Telex 42344, Fax: (4) 433 05 65 • tısmr. H Z.ya Blv. 1352 S 2/3 Tel 83 12 30, Telex 52359, Fax. (51) 89 53 60 • Adana: tnönu Cad. 119 S. No: 1 Kat: 1, Tel: 59 37 52 (4 hat), Telex 62155, Fax (71) 59 25 78 TAKVİM: 6ARALIK1992 İmsak: 5.38 Güneş: 7.07 Öğle: 12.00 Ikındı: 14.21 Akşam: 16.42 Yatsı: 18.08 Verem hâlâ korkutuyop • BURSA(AA)-Sağlık Bakanhğı Verem Savaşı Daıre Başkanı Dr. EmeJ Kıbaroğlu, dünyada heryıl 28 milyon kışinin vereme yakalandığını, bunlardan 3 milyonunun öldüğünü bildirdi. Bursa'daki verem savaşı dernekleri 7. bölge toplantısında konuşan Dr. Kıbaroğlu, Türkiye'nm veremle savaşta önemlı bir yol katettığini belirterek "Türkıye'de her yıl 28 bin kışı verem hastalığına yakalanıyor. Veremle savaşta çıkış yolu, sağlık personelinin ve . vatandaşlann eğıtimınden geçer"dedi. Kapadokya'ya turistakını • NEYŞEHİR(AA)- Kapadokya bölgesını. bu yılın ılk 11 ayında birmilyon % bin yerli ve yabana turist ayaretetti NevşehırTunzm ve Müze Müdürlükleri yetkılılennden alman bilgjye göre bölgeyi zıyaret eden turistlerin700bininı yabancılaroluşturuyor. Bölgeye gelen tunstîerin Göreme Açıkhava Müzesi başta olmak üzere Zelve örenyen. yeraltı şehırlen ve kiliselen gezmek için gişelere 6 milyar 850 milyon lıra giriş ücreti bıraktıklan belırtildı. Antalya-Venedik feribotseferleri • ANTALYA(AA)- Antalya ile Venedik arasında 3 yıldır sürdürülen feribot seferlerine|5Mayısl993 tarihinden itibaren yeniden başlanacak. Herçarşamba günü Antalya'dan kalkacak feribot, cumanesi günleri Venedik "e ulaşacak ve aynı günün akşarru hareket edereksalıgünlen Antalya'ya varacak. Denızyollan acentesi yetkılılen feribot seferlennın rağbet gördüğünü belirterek "Antalya - Venedik feribot seferleri özellıkle gurbetçılenmiz tarafından büyük rağbet görüyor. Şimdiden rezervasyonlar başladı. Yılbaşından sonra ise voğuniaşır" dediler. "Tupfemi kumaphanelep yöniendipemez" • İSTANBUL(AA)- Türkiye Seyahat Acenteleri Birhği (TURSAB) Başkanı Başaran Ulusoy. Net Turizm"ın oyun salonlanru işlettiğı otellerin kumarhanelennı doldurmak için otel fıyatlannı düşürdüğünü öne sürerek "Gerekirse bu otelleri kara listeye bile alabılıriz Tunzmi kumarhaneler yönlendiremez" dıye konuştu. Emekli Sandığı'nın mülkiyetindekı fzmir Büyük Efes Oteli ıle Bursa Çelik' Palas'a, Net Turizm eliyle rezervasyon yaptıracaklara "çok özel" fıyatlar uyguianacağınjn duyurulmasırun sektörde sen tepkilere yol açüğını kaydeden Ulusoy, "Seyahat acentelerine sağlanmayan koşuüann, kumarhane işletmecilenne tanınması sektörün yerleşik ılke ve anlayışianna ters düşmekedir" diye konuştu. Yabana pilotve hostesler • ANKARA (UBA)- Ulaşurma Bakanhğı, Türkiye"de özel havayolu şirketlerinde cahşan yabana uyraklu pılot ve hosteslere "kırmızı kart" gösterecek. Ulaştırma Bakanhğı'nın aldığı ve özel havayolu şirketlerine bildirdiği karanna göre Türkiye'deki uçak şırketleri yabancı pılot ve hosteslerle uçmayacak, bakanhk özel havayolu şirketlerinin en geç bir buçuk yıl içinde bu karara uygun haJe gelmelen gerektiği konusunda uyanda bulundu. kekemelik nedeni • İSTANBUL (AA) - Yeni bir çevreye uyum zorluğu ve aşın disipünin çocuklarda kekemeük nedeni olduğu bildirildi. PsıkologSuna Tanaltay, AA muhabirine yapüğı acıklamada çocuklarda ateşli hastalık ve korkulu düş görmenin kekemeliğe başlangıç jlabileceğinı söyledi. Yeni bir çevreye uyum zorluğu, jkula yeni başlama veya okul değjştırme ve aşın disiplınh bır öğretmenin de kekemelik nedeni olarak karşılanna çıktığını belirten Tanaltay. bu durumlarda tedavıye geç kalınmaması gerektiğini bildirdi. Gebze, Tavşanlı Köyü'ndeki Ballıkaya, hem doğada yürümek, hem de dağcılann çalışmalannı izlemek için ideal bir yöre Doğadakaybolma\ arışıııasiz dekatılııı FİGEN ATALAY Yaşam. kımılenne göre do- ğanın kucağında olmaktır. Spor ise doğa ıle yanşmak. Bu yanşa sız de katılın. İster hıking ya da trekkıng yaparak. ıster kayalara tırmanarak.. Bu spora yabana binnin gö- züyleılk bakışta ""düzduvara tır- manmak"'tan farksız görülen ve "Bu pazar b;r kayaya tırma- nayım da geleyım" demeyle ba- şanlamayacak olan kaya tır- manışını ılerleyen satırlarda an- latmak üzere once hiking'den (bir günlük doğa yuriiyüşü) söz ede- lim. Bu spora henüz başlamamış olanların merakını gıdermek için gıttık. yürudük \cyazdik: Gebze, Tavşanlı Köyü'ndeki Ballıkaya, hem doğada yürümek. hem de dağcılann çalışmalannı ızlcmek ıgn ıdeal bir yörc. Hay- darpaşa"dan binılen banliyö treni ıle ya da şehirlerarası otobusle Gebze'ye gelinıyor. Buradan bi- nılen mınibüsten Tavşanlı Köyü sapağında ıniliyor Kısa bır > üru- yüşten sonra Tavşanlı Köyifnde- sıniz. Ciğerlennıze alışkın olmadı- ğınız temizlıkte "ganp" bir hava gınyor. yollar otomobıllenn de- ğil. ınsanlar.n. köpeklenn. kedile- rin ve tavuklann egemcnliğınde. Gürültü yok. Bır loknıa ekmek verdığıniz köpek. sevgi göstenle- nnde bulunarak. yanınızdan aynlmıyor. Koy camısınin avlusundakı banklara oturuyor. hemen yan- dakikahveden gelen çayıyudum- luyor ve "ışte huzur bu" dıyorsu- nuz Buavlu. Ballıkaya'vagelen- lerın dınlenme \e buluşma yen. Köylüler de artık sırt çantah. eşofmanlı gençlere ıyıce alıştık- lanndan olacak. camiden çıkan Dağatırmanmak diizdmaratırmarunaktanfarksız. (Fotoğraflan H A Y R E T T I N S A G A N A K ) "hoş geldınız" dıyor. Bu kadar dınlenme yeter. Ar- tık. daha onceden sağlanma- mışsa köy bakkalından nevale satın almanın ve doğanın ıçınde kaybolmanın zamjnı geldi. Yü- rüyüşe Hayrettin'ın deyişıyle "Ballıkaya"da bır Dalmaçyalı"- nın eşiığındc başlıyorsunuz Kö- pek. kcndisınegösierdiğınızseve- cenliğc köv çıkışına kadar eşlık ederek teşekkür edıyor. Yeşıllik- ler ıçınde. sessızliğin sesinı dınle- yerck \uruyorsunuz Elmayı ve ayvayı belkı de ılk kez bır ağacın dalında goruyorsunuz. Tabiı kı kopanp. \iyorsunuz. Ha\a so- ğuk ama ""keşke daha ınce gıyın- seydim" dıyorsunuz. tşte dağcılann meşhur Ballı- kaya'sı göründu. Dağcılık sporu ıle uğraşanlann teknık çalışma yapmalanna olanak sağlayan ka- yalarla çevrili kanyonun orta \e- nnden pınl pınl sular akıyor Kuçük gölcüklerin orta yennde- kı kavalann üzerlennden atladı- ktan sonra Ballıka>a"ya tırman- maya başlıyorsunuz. Hemen korkmayın. Bu, zor bir tırmanış değıl. birazyoruluvorsunuzo ka- dar. Kava tırmanışı "Düz duvar"lardan birinın dı- bıne geldıniz. Kaya tırmanışı >a- panlannseslengeliyor "Emnıyet a!". "İpı gevşet". "Taş"". "Boşar" vb. Boğazıçı Ünıversıtesı Dağcılık Kulübu üyelerı. teknik çalışma yapıjor. Boğazıçı Ünıversıtesı Jeodezi (Hanta \e Kadastro) Bölümü master oğrenası Iskender Iğdır. düzenlı çalışma halınde kaya tırmdnışının 6ayla 1 yıl arasında gerçekleştırılebıleceğını söylüyor. İskender'in verdığı bılgiye göre. Türkiye'de dağcılıkla ılgıli üni- versıte kulüpleri dışında kuruluş yok. Bu kulüplere katılmak ıçın üniversite öğrencisi olmak gerek- mıyor. Kulüplerde dağcılık eği- tımi. "babadan-oğula" sıstemiyle yürüyor. Yani, öğrenen okuldan mezun olmadan yenı üyelere dağcılığı öğretmek zorunda. Yoksa, zıncır kopuyor. Zıncir kopunca da kulüp kapanıyor. Boğaziçı Üniversitesı Bilgısa- yar Muhendishği 2 sınıf öğrenci- si Hakan Akçalar. dağcılığı. "do- ğayı seven, kendını aşmak ıste- yenlcnn sporu" dıye tanımlıyor Iskender ise tırmanış sırasında her aletın doğru ve yerinde kul- lanılması \e böylelıkle de güven- lık önlemlennın gerektiği gibı alı- nması halinde dağcılık sporunun hıçbır tehlıkesı bulunmadığını sö\lüvor Lzmit yakınlanndaki Ballıkaya'ya tırmanmak o kadar zor değil. Doğayürüyüşü için nelergerekli? Dağcılık sporuna başlamak isterseniz. en iyısi üniversite kulüplerinden yardım istemek. Hiking ya da trekking yapmaya karar verdiy senız, şu malzemelere sahip olmanız gerekiyor: Hiking (bir günlük doğa yürüyüşü) için neler gerekli: • Rahat bır spor ayakkabısı (bıleklı olanlar tercih edilmeh) '• Küçük bır sırt çantası. • Yağmurluk veeşofman. • Termosyada matara. • Bir günlük kumany a. Trekking (birkaç günlük doğa • üriiy üşü) için neler gerekli; • Çadır. • Ûyku Tulumu. • Mat (uyku tulumunun altı- na yalıtım maddesi olarak seriliyor) • Ocak ve kap-kacak. • Büyük bir sırt çantası. • Spor ayakkabısı. • Eşofman ve kalın bir mont. • Birkaç günlük kumanya. Parkurlar: Ballıkaya. İzmit Kartepe. Yalova Uvezpınar, Çınarcık Delmece Yayiası, Bolu Yay la evleri, Ömerli Avakoru. Rumeli Feneri, Kilyos, Uludağ, Aladağlar, Kaçkarlar, Erciyes. Elmadağ, Kastamonu Yaylalan. Bılecik Belitözü. Seks tûccanhiç kitap okumamış Paul Raymond İngiltere'nin seks endüstrisinin kalbi sayılan Soho'nun büyük kısmına sahip Dış Haberter Senisi - İngıltere'nın er. zengınadamı bır seks tüccan. Stnptiz kulüplen \e seksmagazınlen sahibi 67 yaşındakı Paul Raymond. 1.5tniyon poundluk (yaklaşık 22 tnlyomgelinyle bu unvanın sahibi oldu. Bazılan Raymond'- un mal \ arlığınm krahçenin mal % arlığıyla bile boy ölçüşebileceğını söy lüyor. İngıltere"nmseksendüstnsınınkalbı sayılan Soho"nun onemlı bır kısmına sahip oian Paul Roymond. ınsanlığın temel ıçgüdülen olan seks ve bır şeylere sahipolma ısteğinın kendisıne bu unvanı kazandırdığınısöylüyor. Hayatında hıç kitap okumadığını söyleyen Raymond. biı süre"showman"olarak çaiıştıktan sonra. l958yılında"Raymond"s Reveubar'ı açıyor. Stnptiz yapılan ve daha çok sosyetenin ıığrak yen olan bu bardan sonra. seks sektorünegıren Raymond'ungeçenyı! sa- hıbı olduğu "Men dnlyVCIub Internatıonal". "My Faır"dergılenndekı çıplak bedenlerden kazandığı para 7.6 milyon pound Raymond. 320 bin pound- luk maaşınınyanısıra. 1 6 milyon poundu emeklılığı ıçın ayırdığı fonayatırdı. Zengın olmasını bır şeylere sahip olma ıçgüdüsüne borçlu olduğunu söyley en Paul Raymond. 1960"lıyıllardanben İngıltere'nın fuhuş bölgesı olan Soho'nun büyük bır bölumündetekel kuımus durumda Btıradakıbırçokgaynmenkulu satın alan Raymond. bu yerlen daha son- ra kıraya venyor Ünlü Kettners ve Ronnıe Scott's Club kulüpleri de mal varlıklan arasında. Paul Roymand'un kızı Debbıe. yüksek oranda kokaın aldığı ıçın 5 kasımda öldü. Bılındiğigıbi Türkıye'de deen fazla vergı veren kışiler arasında "Genele\ Patroniçesi"MatildManukyandavar. Manukyan. kışı olarak Sabancı'dansonra en çok vergi veren kışi Hava kirliliğj Istanbul zehir soluyor İstanbul Haber Senisi - İTÜ Çevre Mühendısliği Bölümü öğretim üyesı ve Türkıye Çev- re Konıma ve Yeşillendirme Kurumu (TÇKYK) Yönetim Kurulu üyesı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu. İstanbul'un çok- yönlü çevre sorunlannın ara- sında en güncel olanının hava kırliliğı olduğunu söyledi. TÇKYK tarafından dûn Mar- mara Belediyeler Bırliği bina- sında düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Samsunlu, İstanbul"da son günlerde yapı- lan anlık ölçümlerde hava kir- liliğinin metreküpte 1000 mi- ligrama kadar çıktığının sap- tandığını belirterek bunun kentte kalitesiz kömür yakıl- masından ve taşıılara katahzör takılmamasından kaynaklan- dığını anlattı. Hava kirlıliğinin konutlar ve sanayinin yanı sıra taşıtlardan ılen geldiğıni belirt ti. Samsunlu, alınması gere- ken önlemleri şöyle sıraladı: "İstanburda kalitesiz kömür yakılmaktadır. Bu kömürün partikül ve kükürt miktan ise çok fazladır. Öncelikle bu kali- tesiz kömürlenn yerine daha kaliteh kömürün getirilmesi ve doğal gaz kulanımınm teşvik edilmesi şart. Bu arada her ne kadar Isı Yalıtım Yönetmeliğı varsa da binalanmızdakı ısı yalıürnıra belediyelerimiz ge- rektiği şekılde kontrol etme- mektedir. Binalarda ısı kaybı- na karşı önlem alınmadığı için de biz, havayı ısıtıyor, fazla miktarda kömür yakarak ha- va kirhliği varatıvoruz. Bu ne- denle yönetmeliğin gerektiğı bıçimde uygulanması gerekı- yor. Aynca ulaşımdan kay- naklanan hava kırliliğınin azaltılması için trafik hızının en az saatte 25 kilometre. hatta mümkünse 40 kilometre olma- sı gerekiyor. Oysa İstanbul'da bu hız yer yer saatte 5 kilomet- reye kadar düşüyor. Taşıtlann hava kırliliğındekı payı yüzde 65-69 civannda." INSANLAR İSMAÎL GÜLGEÇ PÂ •" " » ' V i—ır T 6AZIİLİSKİLER AYAGINIZI YERDEN KESEBİLİR! İKİ iNSAN... VE MiLVONLARCA AIDS Li! l ^ J E K CARE: TEK ESULiK. ITÜ'lü kız öğrenciler çok hoşnut En kötü yurt böyle olsa• Geniş bir lokali, reviri, teknik etüdü, çalışma etüdü, ütü odalan bulunan yurdun dörder kişilik odalannda her öğrencinin ayrı bir çalışma masası bulunuyor. Öğ- renciler, oda kapısına, duvarlanna, istedikleri posteri, fotoğrafı, resmi ve yazıyı asmakta özgürler. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Teknik Üniversıtesinin kız öğrencilen. sonunda çağdaş nitelıklere sahip ıki yurda kavuştu. Çalışma masalı odalan. mavı-beyaz renklen, fıziki olanaklan, gınş-çıkış saatlen ıle Kredi Yurtlar Kurumu'na bağiı yurtlar- dan çok farklı olan bu yunlann konuklan. "Bu. bıze bir lütuf değıl İTÜ bu konuda geç bılc kaldı" dıyor. İTÜ Vpkfı'nın gırişimlen ıle yapılan Gümüşsuyu Kız Öğren- ci Yurdu 54. Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu ise 100 öğrenci kapasıteli Vakfm 36 kadından oluşan Sosyal ve Kühürel Hiz- metler Komitesfnce düzenlenen gezı. sergi. kermes, panel, moda gösterisi. panel gibi etkınlıklerden elde edilen gelırler ve hayırsever kışi ve kuruluşlann yaptığı bağışlarla gerçekleştirilen Gümüşsuyu Kız Öğrenci Yurdu'nun aylık ücreti 900 bin lira. Geniş bır lokali. revıri. teknik etudü. çalışma etüdü. ütü odalan bulunan yurdun dörder kişilik odalannda her öğrencinın ayn bır çalışma masası bulunuyor. Öğrenciler. oda kapısına, duvar- lanna, ıstedıklen posteri, fotoğrafı. resmi ve yazıyı asmakta öz- gürler. Sıcak suyun hıç eksik olmadığı banyolarda çamaşır ve kurutma makineleri var. Öğrenciierin yurda giriş saaılan 23.00. Ancak. gece herhangı bır etkinlıği izlemek isteyen öğrenciler daha geç saatlerde de dö- nebiliyor. Kız öğrenci- ler. kendileri- nı zıyarete gelen kız ve erkek akra- balan ya da arkadaşlan ile rahatça görüşebıli- yorlar. Oda arkadaşlannı kendileri se- çiyor. yurtla ilgili karar- lan yöneticı- lerle birlıkte alıyor. baskı değjl saygı eörüyorlar " İTÜ Mı- marlık Fa- kültesi 2. sınıf öğrencisi Ev- ren Gözay. geçen yıl Çemberlıtaş Kız Yurdu"- nda kalmış. Ücreti. "bi- Öğrenciler yurda geç saatte dönebiliyorlar. raz pahalı" buluyor ama bu yurdun, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlany- la kıyaslanamayacak kadar çağdaş olduğu görüşünde. Aynı sınıfta öğrenim gören Begüm Akın, "En önemlisi her an su olması. Maslak Kız Öğrencı Yurdu'nda her gün bır saat sıcak su verilirdi Sonra yüzümüzü yıkayacak soğuk su bula- mazdık. Burada, bu tür sonınlar yaşamıyoruz. Arkadaşlannv içeriye kabul edebıliyoruz" diyor. Geçen yıl kaldığı yurdun koşujlanna dayanamayarak, bireve pansıyoner olarak çıkan Başak Öncüer, bu yurdu bır lütuf ola- rak görmediklenni vurgulayarak "Bu bizim hakkımızdı. İTÜ, Bûğazıçı, Bilkent ve ODTÜ ıle aşık atıyorsa böyle bir yurdun oluşturulmasında geç bile kalındı. Yapılacak yurt da böyle ol- malıydı. Ücret. saydığım ünıversıtelerdeki yurtlara göre biraz pahalı. Bu ücrete akşam yemeğinin de dahil edilmesini istiyo- ruz.Yurtta demokratık bir ortam var. Yöneticilerle diyalog ıçındeyiz ve yurtla ilgılı kararlan birlıkte alıyoruz. Burada, ko- caman bir aile gibıyiz"" diyor. İTÜ Rektörü Prof. Dr Reşat Baykal ise bu yurdun, "yurt- lann nasıl olması gerektiğıne iyı bir örnek olması" dileğinde bu- lunuyor ve •"Türkıye'nın en kötü yurdu bu olsun" diyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle