24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6ARALIK1992PAZAR 14 HABERLER Genel Başkan Yılmaz ve başkan adayı Meral, Türk-İş seçimleri öncesinde Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı Son üç yılda başanlıyız H H | Aday olmamak, kaçmakürŞevket Yılmaz: GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz. Türk- tş'in son üç yılı tüm örgütleriyle başanlı geçirdiğini bildirdi. Konfedera:yon başkanlığı ada- yı ve Yol-lş Genel Başkanı Bayram Meral ise. Değişim Grubu tarafından aday gpste- rildiğıni. bunu reddetmenin. hizmetten kaçma anlamına ge- leceğıni söyledi. Yılmaz ve Me- ral, Cumhuriyet'in sorulannı şöyle yanıtladı: - Sayın Yılmaz Türk-lş'in 10 yıllık Genel Başkanı olarak, geçmişten bugüne özeleştirinizi yapabilir misiniz? "10 yıllık başkanlığımdan önce, 13 yıllık başkanve- killiğim var. Türk-İş'i, demok- rasinin bir teminatı ola- rak görüyor ve öyle hizmet edi- yorum. Sendikacılığın her günü başanyla geçmeyebilir. İnsan, belki kendi yaptıklannı kusurlu görmez, görmeyebilir. Zaten, kusurlu görse yapmaz. Ama bi- lahare belki, yanlış oldugu izle- nimi yayılabilir. Türk-Iş, tüm teşkilatıyla başanlı bir 3 yıl ge- çirmiştir. Elbette enflasyonun yüzde 70'lerin altına düşmeme- si, işçi hak ve özgürlüklerinin önündeki yasaklann kalkma- ması. yöneticilere büyük sıkın- tılar bırakmıştır. Ama burada yöneticinin suçu olan yerler ne- relendir. nereleri değildir? lyi hesap etmek lazım." - Türk: İş'e tabandan bir eleş- tiri var. Örneğin. durgun ve ses- siz oldugu. bazı dönemlerde hükümetten yana tavır sergile- diği ve hükümeti zorlamayıp hükümetten beklenü içine gir- diği şeklinde "Biz, yönetici olarak hıçbir partinin borazanlığını yap- madık. Yasaklann kaldınlması için mücadeleyi ve sosyal devlet ilkesini unutan Özal'la müca- delemizde başanlı olduğumuz unutulmamalıdır Bu hükümet. 500 günlük bir süre istedi. Ka- muoyu, bu 500 günlük süreyi sıcak karşıladı. Biz de genel ku- rula kadar sıcak karşıladık." - Genel kurul çalışmalannın yoğunlaşması nedeniyle toplu- sflzleşmelerin ikinci plana itildi- ği endişesi var. "Hayır. Ben daha şu anda Türk-tş Başkanıyım. Ben. bu- gûn bile (önceki gün) Sayın Erdal İnönü'ye gittim. Bu ko- nuyu görüştüm. Benim şimdi derdim orası. Derdim seçim de- ğildir." - Genel Başkan adayı oldu- ğunuzu açıkladınız. Değişim gnıbuna karşı ayn bir liste çı- kartacak mısınız? "Ben, sendikal demokrasinin tüm kurum ve kurallanyla işle- mesi neticesinde bu muhalefe- tin meydana geldiğini görüyo- rum ve saygı duyuyorum. Ben de buraya ağaç kovuğundan gelmedim. Bir teşkilatın genel başkanıyım. Diğer genel baş- kan arkadaşlanmla görüşerek OLAYLABIN ARDENDAKI lıstemı salı günü açıklayacağım. Ben, Türk-Iş'e bağlı sendikala- nn başkanlannı birbirinden ayırmam, ayırma terbiyem de yoktur.", -Türk-İş'in şu anki yöneti- minde bir uyumsuzluk oldu- ğundan söz ediliyor. "Şimdiki yönetim kurulu. 3 senesini tamamlamıştır. İyi ve- ya kötü görevlerini yerine getir- mişlerdir. İçlerinden birisinin 'uyum içerisinde değiliz' demiş olması, bir şey ifade etmez." - Listeyi oluştunırken, deği- şim grubunda olan sendikalarla da görüşecek misiniz? "Değişim grubu içinde olan- lann hepsi de aynı görüşte mi- dir. aynı kanaatte midir? Bile- miyorum. Herkesin reyi, kendi cebındedir. O halde, kimsenin reyinin cebimde olduğunu farz ederek, herhangi bir harekete tevessül etmek istemiyorum." - Değişim grubu, değişime ih- üyaç olduğunu, yenilik gerekti- ğini ileri sürüyor. Siz, labanı temsil ettiğinize inanıyor musu- nuz? "Tabana hizmet verdiğime inanıyorum. Bağlı bulundukla- n kuruluşlar Türk-İş üyesidir. GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada m umut verici birer adun saymak gerekir. Bunun yanı sıra Cum- hurbakanı Özal'm her gün ana- yasayı çiğneyen davranışlannı kimi çevrelerin doğal görmesi, hatta açıkça desteklemesi, hu- kuk devleti kavramma tûmden ters düsmektedir. Kamuoyu Cumhurbaşkanı'na gerekli tep- kiyi göstermeli, yasalara sahip çıkmalıdır. Eğer yasalar kâğıt üzerinde kahcaksa, "hukuk devleti" bir yana, "kanuıt devleti" büe sayı- lamayız. Sayın Mesut Yılmaz 'm AN A P'm genel kongresinde Ke- çecüer grubuna üstün gelmesini bu bakimdan ohanlu bir sonuç olarak niteliyoruz. Mesut Yıl- maz 'm dünya görüşünüpaylaşan ya da paylaşmayan herkesin böyle düşünmesi kaçmılmaz oht- yor. Türkiye'de siyasalparti ya- şamının sağlığa kavuşması için A NA P'taki gelişme bir adımdır. Ülkemizde hukuk manttğıntn çarpıkhğı öylesine büyümüştür ki kimUeri "özakız ASAP oL maz" görüşünü savunuyorlar. 1989'da cumhurbaşkanltğı ma- kamma oturmuş bir kimseyi, anamuhalefet partisinin lideri saymak gibi bir yanüsama, bası- nımızda bugün bile geçerlidir. Sayın Yıhnaz'mbusanrıyıde- ğiştirmesi, hukuk devletini hiçe sayanları "fiUen"yolagetirmek- te yararlı olacaktır. ANAP'ın gerçek birparti ola- bihnesi için de elbette buna "Utti- yaa" vardv. OJMHURİYET YOLUNDA Ynnns Nadi 10.000 lira (KDV içinde) Çağdaf Yaymlan Türkocagı Cad. 39-41 Cageloğlu-tstanbul öfeaeli göaderflmez. Elbette onlann birliğinden \a- na kişiyim. Herkes kendi başı- oa. "tabanın gücünü kaybetti" ahkamını kesmemelidir." - Size karşı bir cephe oluşma- sının başlıca sebepleri sizce ne- ler? "15 gün öncesine kadar. cep- he diye bir şey yoktu SSK Yönetim Kurulu üyesı Enver Toçoğlu'nun bakanlığın tetkik- leri neticesi geçici olarak görev- den alınması. bu ikiliği ortaya koymuşıur. Biz. Enver Toçoğlu için kongre yapmıyoruz. Türk- İş'in üyeieri için kongre yapıyo- ruz. Muhalefet oluşması için böyle bir gerekçenin etrafında toplanmalan yanlış olur. Ama tabii ki liste çıkartrnayı. sendi- kal demokrasinin bir gereği sa- yıyorum. Bundan başka bir nedeni olduğunu düşünemiyo- rum." -Genel kurul öncesi, sendika başkanlannın yüksek miktar- larda kıdem tazminatlan alma- lan eleştiriliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? "Biz, bu kıdem tazminatlan- mızı işverenden almı> oruz Bunu ağıza sakız yapmak. •Türk sendikacılığına iyilik de- ğıl. ihanettır. Delegelerin, genel kurulun belirlediği tazminatlar, her sendikanın genel kurulunda ödeniyor." - Genel kurul öncesinde mal varlığmızı açıklama düşünceniz var mı? "Mal varlığımızı biz, her ge- nel kurul öncesi ve sonrası note- re veriyoruz. Yalova'da baba- mın aldığı bir ev. Kuşadası'nda bir kooperatif. Ankara'da bir evim var. Burhaniye'de Adliye- cıler Kooperaüfi'nin üyesi- yim." Bayram MeraFin yanıtlari -Sayın Meral; Türk-İş Genel Başkanı olursanız, nasıl bir ça- lışma programı uygulamayı düşünüyorsunuz? "Bugüne kadar yönetici ar- kadaşlanmız üzerlerine düşen- leri yapmışlardır. Son zaman- larda Türk-İş'te büyük bir durgunluk oldu. Bu durgunluk tabanda hissedılmeye başlandı. Yeni bir yapılaşma duşünüldü. 23 sendikanın aday gösterdiği bir ınsanın, bunu reddetmesi mümkün değildir. Bunun adı. hizmetten kaçmak olur. Mem- nuniyetle kabul ettim. Biz, 12 Eylül'ün kajıntılanmn ortadan kalkması için. 1986'dan itiba- ren sendikalar olarak büyük mücadeleye girdik. Koalisyon hükümeti iş başına geklikten sonra. işlerde büyük bir durak- sama oldu. Hükümetin mey- danlarda verdiği vaatlerin hiç- birisi gerçekleşürilemedi. "ANAP gider, dert biter" sloga- nımız ortada kaldı. İşverenlerle hükümetin görüşmeleri çok sıkı olmasına rağmen, hükümet sendikalann sorunlanna eğil- mivor. ToplusözleOTeler, grev noktasına geldi. Önümüzdeki yıl 700 bin kamu işçisinin söz- leşmesinin sonucu da meçhul. Bunlan söylemekle, bu yöne- tim bunlan gönmemezlikten geldi demek istemiyorum. Fa- kat taban daha aktifse, hükü- meti bekleyen değil. hükümeti zorlayan. sorunlara çözüm ge- tiren bir yönetim olmasını isti- yoruz. Aynca bugünkü yöne- tim, zaten kendi içerisinde ikiye bölünmüş. Genel sekreter, aday dcğilim diyor. Diğerleri, birbirleriyle uyumsuzluk içeri- sinde. Bu nedenle. orada yeni bir yönetımin oluşması gereki- yor. Seçildikten sonra, ilk hede- fımiz, Türk-İş bütünlüğunün muhafazasıdır." -Bu söylediklerinizi yapama- dıklan için mi, Türk-İş yöneti- mindeki ekibi değiştirme gere- ğini duydunuz? "Genel sekreter arkadaşımı- zın ayağının biri İstanbul'day- dı. Yönetimle uyum kuramadı- lar, yönetimle bir araya geleme- diler. Bu yönetimin. tekrar biraraya da gelse, seçimi kazan- ma şansı yoktur. Çünkü bunla- nn uyumlu çalışma şansı yok." -Ekip çahşmasında uyumun önernli olduğunu söylediniz. Değişim grubunu oluşturan sendikalar tarafından, yeni Türk-İş yönetimi için bir liste oluşturuldu. Alt kadroyıı oluş- turan isimler, grup içinde rahat- sızlık yarattı. "Halledeceğiz. Sorun olaca- ğını zannetmiyorum." -Alt kadro konusunda deği- şim grubu dışındaki sendikalar- la görüştünüz mü? "Onlarla da görüşüyorum. Onlar da Şevket Bey olsa, ne mahzuru var yaklaşımı içinde- ler. Biz de yenileşme yapmanın gerektiğini ortaya koyuyoruz. Taban bunu istiyor." -Değişim Grubu'nun oluş- turduğu iıtifakta dağılma olası- lığı olduğundan söz ediliyor. "Hayır." -İttifakta dağılma olursa. adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz? "Öyle bir şey olmayacak. Ol- masını gerektiren bir neden de yok." -Geçmış dönemde Türk-Iş bir çok açıdan eleştirildi. Siyasi ıktıdarlann yanında olmak ve sessiz kalmaİcla suçlandı. Türk- İş'in Başkanlar Kurulunda siz de vardınız. Bu açıdan bir de- ğerlendirme yapabilir misiniz? "Tabanda rahatsızlık var. Arkadaşlanm. hiç hizmet ver- medi demek istemiyorum. Ama buna rağmen taban bir değişim istiyor. Bu, belki benirri, belki ben değilim. Ama, taban mut- laka bir değişiklik istiyor. Ta- banın istegi, değişimin oluşma- sı." -Siz, tabani temsil edebilece- ğinize inanıyor musunuz? "Etmek için uğraş verece- ğız." -Değişim grubunca belirle- nen kadronun u>xım içinde çalı- şacağına inanıyor musunuz? "Eğer seçilenler işle uğraşır- larsa, bir sürtüşme, bir sorun olmaz. Ama birbirleriyle uğra- şırlarsa sorun olur." - Eğer Genel Başkan olursa- nız. önümüzdeki yıl 700 bin iş- çinin toplusözleşmesi için nasıl bir strateji izleyeceksiniz? "Başta, sorunu masa başında çözmek laam. Ben, devamlı ba- nştan yana, huzurdan yana bir insanım. Bundan sonra da so- runlan masa başında çözmek istiyoruz. Masa başında çöze- mezsek. kanunı haklanmız neyse onu kullanacağız." -Şevket Yılmaz da aday ol- duğunu acıkladı. Bu dunımda genel kurulda ikinci bir liste çık- ma olasıhğı var. "Saygı duyanm. Kanuni hakkı. Ben. Türk-İşün bütünlü- ğünden yanayım. Tek liste olur- sa. bunun daha yararlı olacağı- na inanıyorum." -Genel kuruldan önce mal varlığınızı açıklamayı düşünü- yor musunuz? "Hiç sorun değil. Aslında doğru bir şey ama, böyle bir başlangıcı benim mi yapmam lazım 0 " Beyaz yürüyüşANKARA(Cumhuriyet Bö- T ^ ^ i wm ^ ^ j—Bfa-^ANKARA(Cumhuriyet Bü- rosu) - Hekimler, dün "onurla- n" ve "hastalan" için yürüdü- ler. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nce organize edilen ve 42 tabip odasından çok sayıda hekimin, meslekleri- nin onurunu korumak, özlük haklannı güvence altına almak, sağlıkta herkese eşit fırsat ta- nınmasını sağlamak amacıyla katıldıklan beyaz yürüyüş, dün Ankara'da gerçekİeştirildi. Yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, sağlığın herkesin sorunu olmasına karşın, top- lumda bir duyarsızlığın bulun- duğunu belirten TTB Başkanı Dr. Sebm Ölçer, "Sağlıkla ilgili tartışmalar, yalnızca pobtikacı- lar ve hekimler tarafından yapı- byor. Herkesi bu tartışmalara katılmaya, sorunlara sahip çık- maya davet etmek için yürüyo- ruz" dedi. ölçer, yürüyüşlerinin amaçlannı şöyle anlatü: "Ülkede herkes susuyor. Herkes hükümetin iyi niyetle bir şeyler yapmasıru bekliyor. Herkes demokratik hakkını kullanmaktan çekiniyor ve kor- kuyor. Baskıcı yöntemleri hak etmiyoruz. İnsan haklanna saygıb, tüm kurum ve kuralla- nyla işleyen, insanlann haklan- nı arayabildikleri birdemokrasi için yürüyoruz. Özetle halka la- yık obnak, iyi hekimlik yapmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Parası olana iyi hizmet, parası olmayanı aşağılama ve horla- maya yönelik, parası olmayan kronik hastalann ölümünün bi- le bile tartışıldıgı eşjtsiz, adil olmayan sağlık sistemini pro- testo etmek için yürüyoruz. Emeğe ve sağbk hizmetini üret- meye, hürmet etmeyen bunun yerine herkesin köşedönücülük yaptığı, kişisel kazanç isteğinin kamçılandığı anlayışa karşı çık- mak ıçîn yürüyoruz." 12 Eylül sonrasında An- kara'da bu tür faaliyetler için Ankara jiirüyüşüne hekimlerin ilgisi büyüktü. izin verilen tek yer olan htlık- alkışlarla Kasalar mevkiinde. yaklaşık hekim sayısı kadar polisin gö- zetiminde yapılan y'ürüyüşe ka- tılanlann çoğunluğunun yeni mezun pratisyenler oldugu dik- katçekti. Ellerindeki "Okudum doktor oldum, ama hâlâ ba- bamdan harçlık alıyorum". "Hasta der hekım. hekım der geçim", "Pratisyen hekimlerin hâlâ adı yok" pankartlanyla doktorluk mesleğinin yeniden onurlu hale getirilmesini iste- diklerini ifade eden hekimlerin, dondurucu soğuğa rağmen be- yaz önlüklerinin üzerine koru- yucu bir başka giysi giymekten kaçındıklan görüldü. yuniyen hekımler arasmda, HEP Muş Milletve- killeri Mehmet Emin Sever ve Muzaffer Demir'in de yeraldığı gözlendi. Bazı hekimlerin eşleri ve çocuklanyla katıldıklan yü- rüyüş sırasında hekimler, ağır- lik.li olarak popüler şarkılann sözlerinden ve kitaplann adla- nndan esinlendikleri sözlerin yazıh oldugu pankartlan taşı- dılar. Hekimler, daha sonra otobüslerle şehir turu attılar. Tabip odalan temsilcilerinin konuşmalanndan sonra Kasa- lar'dan Etlik eski garajlar mev- kiine kadar müzik eşliğınde ve Sağhk Bakanı Yıldınm Ak- tuna, yürüyüş öncesinde Türk Tabiplen Birliği'nı ziyaret ede- rek. hekımlere başanlar dıledı. Bakanhk makamına hekimle- rin arasından geldiğini belirten Aktuna, "Yürüyüşü kimseye karşı olarak görmemeli. Bu bir kavga değildir. Bakan olma- saydım ben de yürürdüm" dedi. 25 bin memur alana çıktı Somali'ye Haber Merkea - Grevli, toplusözleşmeli sendikal hakla- nn tanınmasını isteyen memur sendikalannın İstanbul, İzmir ve Zonguldak'ta düzenledikleri miting dün yapıldı. Adana'da mitinge izin verilmemesi üzeri- ne korsan gösteri yapmak iste- yen 60 kişilik gruptan 20'si gözalüna alındı. İstanbul'da Gaziosmanpaşa Meydanı'nda dün saat 15.00'te başlayan mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Mitıngde yapılan konuşmalarda memurlara top- lusözieşme ve grev hakkı tanın- ması istendi. Mitinge katılanlar saat 16. 00'da iki grup halinde dağılma- ya başladı. Slogan atarak kortej halinde yürümek isteyen kala- balık bir gruba polis müdahale etti. Polisin dağılma uyansı yapmadan coplarla müdahale ettiği grupta çok sayıda gösteri- cinin yaralandığı görüldü. Çı- kan panikte çevredeki bazı işye- ri ve evlerin camlan kınldı. Bu sırada olayı göriintüleyen gaze- teciler de polisin saldınsına uğ- radı. Gazetecileri tartaklayan ve coplayan polis, fılmlerine zorla el koydu. Poliân saldınsı sırasında başından cop darbesi alan Milliyet gazetesi muhabiri Erkan Avcılar, hastaneye kal- dınldı. Erkan Avcılar'm kafası- na alu dikiş atıldığı öğrenildi. Mitingin dağıhşı sırasında, miting tertip komitesi üyeieri ile konuşmacılardan bazılan da polisler tarafından dövüldü. Çok sayıda kişi de gözalüna alındı. İzmir'deki yürüyüşe yaklaşık 4 bin memur katıldı. Karşjyaka İnsan Haklan Parkfndan baş- layan yürüyüş sırasında, "Geli- yoruz Ankara- Bu kez hakkı- mızı almaya", "Memuruz. hakhyız, kazanıyoruz", "İşçi memur el ele, genel greve", "Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız" sloganlan atıl- dı. Miting alanında "Yaşasın iş, emek, özgürlük mücadelemiz", "Yaşasın onurlu hak direnişi- miz" ve " Söz, yetki, calışanla- ra" yazılı pankartlar polis ta- rafndan indirildi. Zonguldak Eğit Sen. Tüm Bel-Sen, Tüm Maliye Sen, Ma- den-Sen, Tüm Enerji-Sen tara- fından düzenlenen miting, Çaydamar Mahallesi'nde Dev- let Demir Yollan Gar Müdür- lüğü binası önünde başladı. Mitinge memur sendikalan ile birlikte Genel Maden-İş ile Belediye-İş de destek verdi. İşçi ve memurlar gruplar halinde DDY Gar Müdürlüğü binası önünde toplandılar. Madenci Anıtı önünde düzenlenen mi- tinge yaklaşık 15 bin kişi katıl- dı. işçi ve memurlar miting sıra- sında "Toplusözleşme hakkı- mız, grev silahımız", "Söz. yetki, kararçalışanlara", "Yüz- dedelik zam istemiyoruz". "Grevsiz sendikaya hayır" slo- ganlan attılar. Aşın guvenlık tedbirlerinin alıadığı mitingden önce Düzce Eğit-Sen Şubesi üyeieri Kozlu girişinde polis tarafından aran- dı. "Gerici eğitime hayır", "Devlet terörüne hayır" ve "Grevsiz sendikaya hayır" ya- zılı pankartlara el konuldu. Türk-Iş'te ABD'nin Çekiç Güç çıkarması sıcak p^zartesı HALUKGERAY ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türk-İş'in bir hafta süre- cek 16. genel kurulu yann başb- yor. Başbakan Süleyman Demirel'in de ilk günkü otu- rumda konuşma yapması bek- lcniyor. Genel kurulu yönetmek üze- re. divan başkanhğma Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek aday gösterile- cek. Genel Başkan Şevket Yıl- maz ve ekibine karşı oluşturu- lan " Değişim Grubu", kongre başkanlığı ıçın daha önce Yol- İş Genel Başkanı Bayram Me- ral'i aday göstermeyi kararlaş- tırmıştı. Ancak Meral, daha sonra genel başkan adayı ola- rak belirlenince, aynı grup, Mustafa özbek'i genel kurul divan başkanlığı için saptadı. Türk-İş yönetiminin, özbek'e karşı bir başka aday çıkarması beklenmiyor. Türk-İş genel kuruluna, 33 sendikadan 447 delege kaüla- cak. - Ancak oylamalarda, Türk-İş Yönetim Kurulu da doğal delege sayıldığından, 452 delege oy kullanacak. Genel kurulun ilk gününde açıbş ve protokol konuşmalan yapılacak. İkinci günden itıba- ren, çabşma ve komisyon ra- porlan görüşülecek. Türk-İş Genel Başkaru Şev- ket Yılmaz'ın genel kurulda çı- karacağı ikinci liste henüz belirlenmedi. Yılmaz'ın bu ko- nuda temaslar yaptığı ve listesi- ni önümüzdeki günlerde acıkla- yacağı belirtiliyor. ANKARA - Çekiç Güç'le il- gili olarak ABD, İngıltere, Fransa ve Türkiye'nin katılı- rruyla yapılacak dörtlü toplan- üya ABD ağırlığını koydu. ABD, Dışişleri Bakanlığının iki numaralı adamı olarak nite- lenen kıdemli müsteşar Paul Wolfowitz'in başkanlığında se- kiz kişilik bir heyeti Ankara'ya göndermeyi kararlaşürdı. Irak Türkmen Birlik Pa*tisi, eğer Çekiç Güçün görev süresi uza- tılacaksa, Türkiye'nin denetimi ve garantörlüğü şartıyla, kont- rol sahasının 34. paralele geniş- letilmesini Ankara'dan talep etti. ABD heyetinde bakanlığın ağır toplanndan Thomas Ni- les'ın da yer alacağının öğrenil- mesi, ABD'nin konuya verdiği önemi gösteriyor. Ingiltere de, müsteşar yardımcılanndan Mark Elliot'u toplantı için An- kara'ya gönderiyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan katılı- mm ise. daha alt düzeyde olaca- ğı bildiriliyor. Toplanü için Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Müsteşar özdem Sanberk'in başkanlığında Kuzey Amerika, Ortadoğu, İstihbarat masala- nndaki yetkililerden oluşan bir heyetin kurulduğu bildrnliyor. Ankara. 11 kasımda yapıla- cak toplantı sonrasında bir bil- diri yayımlanmasını hedefliyor. Ankara'nın, Çekiç Güç konu- sunda kamuoyundaki yanlış anlamalan ve kaygılan giderici yönde bir metin çıkanlması için çalıştığını bildiren dışişleri çev- releri, ortak bildirinin "tatmin edici ölçüde anlaşma sağlanır- sa" yayımlanacağını ifade edi- yorlar. Dışişleri çevreleri, müsteşar- lar veya yardımcüan düzeyinde olan toplantılarda "siyasi bildi- rilerin" genelde yayımlanmadı- ğını bildirerek. bir olasılığın da, dört ülkenin dışişleri bakanlan tarafından bir başka bildirinin kaleme alınmasının olabileceği- ne dikkat çekiyorlar. ABD Büyükelçiliği'nin, son haftalarda, Türkiye'deki siyasi partileri ziyaret ettiği öğrenildi. Siyasi parti kaynaklan, ABD elçiliği yetkililerinin, Türk ka- muoyunun Çekiç Güç konu- sundaki bakışı konusunda sorular sorduklannı bildirerek, ABD yetkililerinin, Çekiç Güç'ün uzatılması konusunda' herhangi bir görüş belirtmedik- lerini söylüyorlar. Irak Türkmen Birlik Partisi Genel Başkanı Ahmet Güneş, Çekiç Güç'ün süresi uzaüla- caksa, Türkiye'nin garantisi sağlanması koşuluyla, kontrol bölgesinin 36.parâlelden 34. paralele genişletilmesi konu- sunda hükümetin desteğini sağ- lamak üzere Ankara'ya geldi. Güneş'in Başbakan Süleyman Demirel, Dışişleri Bakanhğı yetkilileri ve tüm siyasi parti gruplanyla görüşmeler yapaca- ğı bildirildi. Çekiç Güç yerine bölgesel güç ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Iran'ın Ankara Büyükel- çisi Muhammed Rıza Bagheri, yabancı güçlerin bölgedeki var- lığına "genelde" karşı oldukla- nnı söyleyerek Kuzey Irak'taki halkı Bağdat'ın olası saldınla- nndan koruyacak "bölge ülke- leri gücünün" kurulmasını des- teklediklerini söyledi. ABD'nin Ankara Büyükelçi- si Richard Barkley ise "Huzur Operasyonu"nun Bağdat'ı cay- dırmak için Türkiye'nin isteğıy- le geldiğini vurgulayarak ABD'nin, bağımsız bir Kürt devletine karşı olduğunu anlat- u. İran Büyükelçisi Bagheri, dün bir grup gazeteciyle yaptığı toplantıda, "Çekiç Güç yerine bölge gücü kurulması konu- sundaki göriişlerinin" sorulma- sına karşıhk şöyle k u ^ "Biz, genel olarak yabana güçlerin bölgede varlığıru, böl- ge halklannın yaranna görmü- yoruz. Ancak bu konu, Tür- kiye'nin iç sorunudur. Yabana güçler yerine. bu görevı bölge ülkelerinin görmesi daha uy- gundur. Irak zirvesi çerçevesin- de şubat ayında Şam'da yapıla- cak toplanüda bazı kararlar alınması bekleniyor. En iyisi bu işi bölge ülkelerinin yapması- dır." ABD Büyükelçisi Barkley, dün Türk Demokrasi Vakfi'nın düzenlediği bir toplantıda yap- tığı konuşmada. Türk basını- nın, Çekiç Güç'ün PKK'ya destek verdiği yolundaki haber- lerinin yalanlandığı halde, hâlâ tepki göstermeye devam etme- sini anlayamadığını bildirdi. Baştarafi 1. Sayfada Yeni yönetime devretmederi evvel, Somali'de nasıl bir karaı almışsa. buna benzer bir du- rumda. bu konuda da ABD'nin liderliğine dünyanın ihtiyacı ol- duğunu söyledim. Kanaatimce iki şeyin yapılması gerektiğini sövledım. Bunlardan birtanesi. BM'de karar alarak BM'nin bu karanna uymayan Sırplann hava hücum gücüne ve silah pozisyonlanna mutlaka saldı- nlması gerektiği. İkinci olarak da Bosna'ya uygulanan hava ambargosunun hemen kaldınl- masını istedim." Tokya'dan Türkive'ye dö- nerken yakıt ikmali için Mos- kova'ya uğrayan Demirel, burada Rusya Dışişleri Bakanı Andrey Kozirev ile yaklaşık bir saat görüştü. Başbakan Demirel, insani yardım amacıy- la Somali've askeri müdahale karan çıkaran BM Güvenlik Konseyi'nin aynı yönde bir ka- ran neden Bosna-Hersek için almadığının sorgulanması ge- rektiğini söyledi. Başbakan Demirel, uçakta TBMM'ye dün geceki Bakan- lar Kunılu'nda vanlacak kara- ra göre Somali'ye asker gönder- me için başvuracaklannı, acıkladı. Demirel. daha önce alınan bir karar gereği, dışanya asker gönderme yetkisinin hükümet- te olduğunu, ancak bu yetkiyi devrettiklerini, devir karannın uygulamaya girmemesine rağ- men. hükümetin TBMM'ye müracaatı kararlaştıracağını bildirdi. I N C I R I /İSTANBUL /ANKARA JBURSA YAYINKUSAÛI ÇEVRENIZDEN BÖLGENİZDEN YAYINLARLA FLASHSİIE OİOERLERİNOENÇOK DAHA YAKIN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle