23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Pomukbank Prestige CQI-<1 için Hizmet Ekibi'nt yılın 365 günü, günün 24 saoti arayobuirsiniz. (1)288 14 14 69. Y l SAYI 24532 / 4000 TL {KDV ıcinde) KURUCUSU YUHUS NADİ 0924-1945} 8ASYAZARI NADİR NAW (1945-19911 6ARALİK1992PUAR 'Kava Ses' kiminsesi? CemaleddinHocanın Köln'dekibirsporsalonunagirişi böyle görüntüleıunişti. Merkezi Istanbul olan Federe Islam Devleti mn\jemaleddın Kaplan, Federe Islam Devleti' kuruldugunu nisan aytnda Almanya'da açıkladı. • Mlan edilen Islam devletinin vatanıgenel anlamda dünya, özel anlamda Anadolu 'dur. Hükümetin merkezi Istanbul'dur. Jfedere Islam Devleti'nin ortak dili Arapçadır. Ama herkes anadilinde serbesttir. Bu devletin ordusu bütün Müslümanlardır. Dr. FULYA ATACAN'ın yazı dizisi 12. Sayff ada PAZARKONUKLARI Mary Broxup İstiyak Ahmed Batı İran Osmanlı'dan yerine korkuyor Türkiye İslamıyel 'ın ıırmanışını ve Türkiye ile Türk •amhuriyetlerıntn ilışkisinı.siyaset bilımcilen vorumladı LEYLA TAVŞANOĞLU'nua slyleşisi • 6. Sayfada ODTÜ Ekonomi B ö 1 ü m ü Öğretim Üyesi P r o f . D r . YAKMJP KEPENEK h e r p a z a r t e s i günü 7. sayfada A N K A R A P A Z A R I k ö ş e s i n d e • Jf e p e n e lc, Ko\ Enslıtusu ve Hukuk Fakultesı çtkışlı. Amenka'da ekonom doktorası yaptı... YÖK kurba- nı.. • K e p e n e Jc Tur- kr\e mn ekonomi iurtya- stna Baskentm ekonomi polıtı- ğınden bakacak . 'Ankara Pazan' köşesi yarın ve her pazartesi günü Memurhakkmı istiyor• 25BİNMEMURALANAÇIKTI Kamuçalışanlan sendikalannca düzenlenen mitinglere İstanbul'da 5 bin. İzmir'de 4 bin, Zonguldak'ta ise 15 bin kişi katıldı. • 14. Sayfada • BEYAZYÜRÜYÜŞTürk Tabıpleri Birlığı Merkez Konseyi'nce Ankara'da düzenlenen yürüyüşe katılanlann çoğunluğunu yeni mezun pratisyen hekimlerin oluşturması dikkatçekti. m 14. Sayfada • PETKİM'DEEYLEMEDEVAM İzmit'teki Petkim işçileri, 48 saat süreyle başlattıklan "işyerine kendini hapsetme ve satışlan engelleme" eylemini dün de sürdürdüler. • 15. Sayfada YILMAZVEMERAL SORULARIYANITLADIGİNEŞ GORSON'un hatari • 14. Sayfada Istanbul Gaziosmanpa>ada düzenlenen mitinge 5 bin kişi katıldı. (Fotoğraf: ZAFER AKNAR) Somali'ye Türk askerigidecek Ankara, BM'nin, Somali modelini Bosna için de uygulamasını istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Somah'ye >apılacak müdaha- leye asker göndermeye hanrlanırken, aynı müdahalenın Bosna-Hersek'e ya- pılması ıçın de bastınvor Cumhurbaş- kanı Turgut Özal. ABD Başkanı Geor- ge Bush"la yaptığı telefon göriişmesınde Somairde olduğu gibi Bosna-Hersek"te de ABD liderliğinde bır müdahaleye ge- rek olduğunu söyledi. Başbakan Süley- man Demirel, Somah'ye asken müda- hale karan çıkaran BM Güvenlik Konseyı'nı. Bosna-Hersek için de aynı vaklaşımı göstermesı ıçın uyardı. Dün akşam olağanustü toplanan Bakanlar Kurulu. BM karan cerçevesınde So- mah've Türk askeri gondenlebılmesı için f BMM'den ızın ıstenmesine karar verdı. Bakanlar Kurulu ayrıca, Bosna- Hersek \e eskı Yugoslavya"dakı diğer cumhunyetlere asker gondenlebılmesı konusunu da TBMM'nin onavına su- nacak. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, dün Mısır'a gitmeden önce Esenboğa Ha- vaalanfnda. telefonla ABD Başkanı Bush'u aradı Özal. gorüşmeyle ilgilı olarak ş.u açıklamayı yaptı: ""Başkan Bush'u dün (öncekı gün) aradım. Bugün bıraz cvvel kendısi ıle uzun uzun görüştüm. Göruşmenın esas konusu Bosna- Hcrsck'tı. Bu çörüşmede kendısıne Bosna'dakı durumun çok köıu şekılde ınkışaf ettiğinı. her türlü teca\-uzun, her türlü çırkin harekeün orada yapılmakta olduğunu, dünyanın artık buna scyıra kalmaması gerektiğıni anlattım. UArkasıSa.l4,Sü.4'te SOMALİ OPERASYONU B -\SLIYOR FUAT KOZLUKLU'MII t&HİM9.Savfada GUNCEL CÜNEYT ARCAYtİREK Dönüş KYOTOIANKARA - Uzun Japon gezisinin ana hedefını Başbakan Demirel basıntoplanhlarındaşöyleanlatıyor "Demokratik Türkiye'yi, ayakları üzerinde duran ve gelecek vaateden Türkiye'yi JaDonlara tanıtmak!" Başbakan'a göre ilk hedef buydu. Ikinci hedef, aslın- da. bırinci hedefin ana öğesiydi. Türkiye'ye Japon yatırı- mını çekmek! Singapur'da 150 milyar dolar, çalışacağı ülkeler, yatı- rım yörelerı arıyor Japonya'da belkı de bir o kadar... Ama, Japon ve Sin- gapur sermayesini çekebilmek için "çok çalışmak gere- kıyor" Bır Başbakan gezisiyle yetinmek, Japonya gıbı zor ül- keler için elbette yetersiz. Üstelik Japonya gibi devletin yerini iş dünyasının aldığı ülkelerde işadamlarının bıkıp mArkostSa.lS,Sü.l'de Beşiktaş'm yenilnıezlik ımvamnı G.Saray sildi • l. Lıgde48 hafta yenılgi yüzügörmeyen Beşiktaş, ezelı rakibi Galatasara>'a 3-1 yenildi. İnönü Stadf ndakı maçta Beşiktaş'tan Recep ve B Metin. G. Saray'dan Muhammed kırmızı kartla ovundışı kaldı.San-kırmızılılar bu ailibiyetle çarşamba günkü Roma maçı için moral huldu. m 16. Sayfada EFES. LİGDE DE FIRTINAGİBİ • 16.Sayfada Stockholm'den Dazlaklara öneriler: Tarih okuyun GLRHAN UÇKAN • Ülkenın en büyük gazetesı Dagens Nyheter, Dazlaklara. '"Polis sizi dağıttıktan sonra evinıze gidin \e biraz tarih okuyun' dıyedersverdı. Tel Avıv'den Rüküşlüğün cazibesi DİLEKKOÇ • İsraıl sokaklannda, rüküşlenn görkemlı cazibesıne kapıbp bakakalıyorum. Işte, morlu, pembeli, şalına, şalvanna dolanarak kaybolmuş bir hatun. başında tuhaf bir fötr. Madrıd'den 'İçimizdeki Franco'yu öldürmeliyiz' ALİKIŞLAK • Kımılerinin tannlaştırdığı; kımilennin de gerçekten elçisiyle tannnın İspanya'ya yaptığı en büyük haksızlık, aykınlık, anormallik olarak algıladıklan Franco, doğumunun yûzüncü, ölümünün on yedinci yılında daha bir serinkanlılıkla, daha bir nefretle ve özlemle anıbyor. Tokyodan Durgunluk gelenekleri zorluyor KORKMAZtLKORUR • Japonya'da, çalışanlan, özellikle de yaşlılan izin kullanmaya teşvik etmek psikolojik bunalımlarayol açıyor. 'Boş zaman' kavramına yabana olan Japonlann yaratılan boş vakitleri nasıl kullanacaklan merak konusu oldu. U8. Sayfada İRAN 'Çekiç Güç yerine Bölgesel Güç' • İran'ın Ankara Büyükel- çisi Bagheri. yabana güçle- nn bölgedeki varlığından rahatsız olduklannı söyledi. Bagheri İrak Zirvesi'nde bu yönde bır karar çıkmasıru beklediklennı de ifade etti. • 14. Sayfada ABD'NİN ÇEKİÇ GÜÇ ÇIKARMASI U14. Sayfada BUGÜN jDERGİ Sigaradan kaçış OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK Çarpıkbğın Düzetöbnesi Bır ülkenın demokrasiyı ve hu- kuk devletinı yaşama geçırebil- mesı, yalnız yasalarla gerçekle- şemez. Kimı zaman ve yerde yasalar kâğıt üzerinde kalabiiir, kamuo- yu tepki göstermez; çunkü top- lum hukuk devleti ve demokrası yolunda yeterlı kültürü özümse- \ememiştır. Türkıye'nm anayasa tarıhçe- smde bu durum 19'uncu yüzyıl- dan beri izleniyor. Bu köşenin boyutları, yaşanan olayları ay- nnulanyla yazmaya elverışli değildir; ancak ikı çarpıcı ömek göstermekle yetinelım. 1876 tarihli ilk anayasamızı tkinci Abdülhamit rafa kaldırdı- ğı zaman, kamuoyunda tepki görülmemiştı; Sultan, 33 yıl bu- yurganlığını sürdürdü, sonunda ordu, müstebıı padişahı devirdi. Bu olayın tersi de var; 1961 Anayasası, Türkiye'de sosyal devleti içeren demokratik bır anayasaydı, 27 Mayıs hareke- tıyle gerçekleşmışti; ama, halk. anay asaya sahip çıkamadı. Çün- kü toplumda demokrasi bilinci o düzeye ulaşmamıştı. 21 'ıncı yüzyda yaklaşırken ne yazık ki bu konuda "istikrar"a varabilmiş değiliz. Anayasa sorunuyine gündem- dedir. Hazın bir olgu... 82 Anayasası 'nın on yd sonra toplumun gerisinde kalmasmı da bu bakımdan hazin değil, olunüu bır olgu olarak değerlendirmek gerekır. Son günlerde (bütün eksıkliklerine karşın) yargı re- formunun ve ILO sözleşmeleri- nın parlamentoda onaylanması- irtrk MArkasıSa.l4,Sû.rde Evlendikayrı düştük GOZLEM UĞURMUMCU ıtahlı çift şimdi a\ rı yurtlarda yaşıyor. • Kadir ve Elmira. Kırgızıstan'da üniversitede okurken tanışıp evlenmiş. Evlendikten bir hafta sonra da eğıtımlerine Türkiye'de devam etmek için kalkıp İstanbul'a gelmişler. • Kırgızistan'dan bıldikleri, eyli çıftlenn de yurtlarda birlikte İcalabileceği. Ne var kı, Kırgızistan'daki hesap Türkiye'ye uymamış. FİGaATAUY-M M15. Sayfada KaraSes Kamuoyumuzda 'Kara Ses' diye bilinen Cemaleddin Kaplan kim? 1926 yılında Erzurum'un Ispir ilçesinde doğmuş. İmamlığa başladığı zaman ilkokul mezunu bile değil. Askerliğini yaptıktan sonra ilkokulu, ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitiriyor. 1966yılında Ankarada llahiyatFakültesi'nden mezun olduktan sonra Diyanet işleri Başkanlığı na müfettiş ola- rak atanıyor. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı özlük İşleri Müdürü, UArkosıSa.l5,Sü. Tde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle