24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6ARAUK1992PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mûlkiyeliler Balosu •tstanbul HaberServisi - 133.yılkutlamalan kapsamında, Mülkiyeliter Birliği tstanbui Şubesi'nin düzenledıği '"Mülkiyeliler Balosu" önceki gece The iarmara Oteli'ndeyapridı. Topkapı Orkestrası müziği ejüğinde "bürokrasiden uzak" bir gece yaşanan balo, lstanbul Şubesi Başkanı FikretToksöz'ünaçış. konuşmasıyla başladı. Dışişteri eski bakanlanndan Vahit Halefoğlu ile lstanbul Valisi Hayri Kozakcıoğlu'nun konuşmalanndan sonra ise 1942 yılında mezun olan Vahit Halefoğlu'nun da aralannda bulunduğu "50. Yıl Mezunlan"na birer aru plaketi venldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurctün Sözen'in de kauldığı "Mûlkiyeliler Balosu'nun en anlamlı ve en çok alkış toplayan sahnesi ise Hayri Kozakçıoğlu'nun, plaketini verirken Vahit Halefoğlu'nun elini öpmesiydi. Beykoz'da yangın: 2 çocuk öldû • lstanbul Haber Servisi - Beykoz'da 2 kaüı ahşap bır binada çıkan yangın sonucu evde bulunan 3 kardeşten ikisı ölürken, birisi de ağır yaralandı. Yalıköy Mektep Sokak 26 numaralı evde oturan Sabahat Sayın kapıyı çocuklannın üzerine kilitleyerek alışverişeçıktı. Yanmakla olan sobadan açrayan kmlcımlar sonucu başlayan yangın. binanın ahşap olması nedeniyle bir anda büyüdü. ltfaiyenin yanguu tamamen sonüurmesinden sonra başlatılan enkaz Kaldırma çahşmalan sırasında 7 yaşındakı Murat ile kardeşi 3 aylık Nur Sayın'ın cesetlen bulundu. Vapur zammına tepki tstanbui Haber Servisi- Adalar Belediye Başkanı Recep Koç, vapur ücretierine yapılan zammı "insafsızlık" olarak nitelendirdi. Koç, vapur zarnmında Adalar hattında çalışan vapurlara yapılan zammın oranınm yüksek tutulmasmı eleştirdi. Koç, açıklamasında şunlan söyledi: "Adalar deyince oturan nüfusun zengın olduğu varsayılmaktadır. Gerçekte, kışın Adalar da oturânlannçoguemekli, dul, işçi, memur, küçük esnaf, arabacı, balıkçı gibi dargelirlilerdir." Ahmet Özal holding kurdu • İSTANBUL(AA)- Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın oğlu Ahmet Ozal'ın 50 milyar lira sermayeh Arü Holding AŞ'yi kurduğu açıklandı. Ahmet özal ve Bülent Ener imzalanyla gazetelere gönderilen basın bülteninde Arü Holding'in TV, radyo, dergi ve yayın pazarlamayı kapsayan medya sektöründe faaliyet eösterecegi bildirildi. Iletişim öğrencileri, promosyon kavgası yapanlann boğulacağına inanıyor Yüzer okuyucu batakhğı 17 bin öğrenciye kontenjan ayrıldı Enucuzikili•• •"Suçluyoruz" başlıklı bir imza karnpanyası başlatan İstanbul Üniversitesi öğrenci- leri, kişisel çıkarlar için başka yayın organlannın karalan- masını, köşe yazarlannın pa- zarlamaalık yapmasını, gaze- teciliğe emek verenlerin hakkının promosyonlara yatınlmasını ve buna alet olan devlet yöneticilerini eleştirdi. tstanbui Haber Servisi- İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, basındaki promosyon yanşını eleşürerek. "Suçluyoruz" başlıklı bır imza kampanyası başlattı. Bugüne kadar 500'ü aşkın imza toplanan metınde, gazeteciliğin. ansiklopedi yanında gazete vermek olmadığı anımsatılarak. "Kişiselçıkarlar için başka yayın organlannm karalanması, köşe yazarlannın pazarlamacıhk yapması, gazeteciliğeemek verenlerin hakkının promosyonlara SIRA, TEK KUPONLA Ş1ŞME BEBEKTE Promosyonyatağakadar gjrdi İstanbul HaberServisi - "Playmen, 100 sev- gili okurunvı şişme bebek sahibi yapıyor. Yıl- larca yanıruzdan ve yatağmızdan eksik etme- yeceksıniz... Aga var dili yok, caâbesi var dırdın yok. Şansınızı zorlavm, tercihinizi ya- pın." Basındaki lotarya savaşj sürüyor. Son ola- rak Hürriyet Grubu'na bağlı Playmen Der- gisi'nin aralık sayısında yaptığı bu duyunıy- la. yüz kişiyi tek kupon karşıbğında şişme kadın sahibi yapmayı \ aat etti. Noter huzurunda yapılacak çekilişle. kaza- nanlara. şişme kadınlan taahhütlü olarak gönderilecek. 'Ansiklopedi savaşı'yla lyice kızışan basın- daki lotarya ve promosyon yanşına yenı ve ilginç kampanyalar ekleniyor. Daha önce ek- mek, şişe süt, deterjan. sabun ve diş macunu veren Yeni Günaydın gazetesi. 2 Arahk'ta da "Herkese Koska susam helva"' dağıttı. Yeni Günaydın gazetesi satış müdürü Tuncay De- mir, düzenledikkri kampanyalarda "'Her okuyucuya birşey vermek'' amacında olduk- lannı söyledi. Hürnyet, Milliyet ve Sabah gazetelennin ansiklopedi kampanyalan da. bu gazetelerde bırbirleri hakkında yazdıklan karalayıcı ya- züarla sûrüyor. yatmlması" eleştınldi. 'Biz. İletişim Fakültesi öğrencileri olarak, son günlerdeki gazetecilik anlayışmızdan utanç duyuyoruz" denılen meıin şöyle sürüyor: •;Siz, Hasan Tahsinler, Abdi İpekçiler. Ahmet Emin Yalmanlar'dan aldığınız ve bize bırakmakla yükümlü olduğunuz mirası tükettinız. Bizsizden, mesleği pazarlama elemaru değil, gazeteci olarak devralmak istiyoruz. Son günlerde Sabah. Hürriyet. Milliyet gazeteleri, anlamsız promosyon savaşı nedeniyle asıl görevleri olan gazeteciliği unuttular." Gazete patronlan. köşe yazarlan ve yöneticilerinin gazetecilik adına görevlerini yapmamakla suçlandığı yazıda, Türkiye'nin gündeminin ansiklopedi savaşıyla saptınldığı öne sürüldü. İletişim Fakültesi öğrencılerinin suçlamalan şöyle: '"Asıl göreviniz olan haberciliğı unuttuğunuz için suçluyoruz. Gazetecilik uğrunacanlannı verenlenn anısına saygısızlık ettiğmuiçin suçluyoruz. Gazetecilik mesleğıne tanhin en haysiyetsiz günlerinı yaşattığınız için suçluyoruz. Basmı bir baıakhğın içine çekmekte olduğunuz için suçluyoruz. Siz ülkenın y öneticileri, sizi de televizyona çıkarak böyle bir savaşa alet olduğunuz için suçluyoruz Basınla ılgili yasal düzenlemeleri hâlâ yapmadığı- için suçluyoruz. Bugün, promosyonlarla yarattığmız yüzer okuyucu bataklığında boğulacaksınız." sonraBLPde Kürtür Servisi- 1980de. zamanın rek- törü Ergün Toğrol tarafından "solcu faa- liyetlerde bulunulujor" gerekçesiyle ka- patılan Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Kulübü yeniden açıldı. Kulüp tarafından önceki gün Arnavut- köy Egoist'te düzenlenen ve müzik, şiır. tiyatro gösterilerinin yer aldığı açıbş gece- sine, sanatçılar ile Boğaziçi'li öğretim üyeleriyle öğrenciler katıldı. Kulübün başkanı Hülya Adak. 1980"- de kapaüldıklanndan bu yana yeniden açılmak için sürekli mücadele verdikleri- ni, ancak 1992 kasımında resmen açıla- bildijderini bildirdi. Adak. kulübün Rek- tör Üstün Ergüder ve Genel Sekreter Me- tin BalcTnın onayıyla yeniden acıldığını söyledi. AçıUş kutlamalan BÜ Edebiyat Kulü- bü ile Robert Kolej Mezunlan Tiyatro Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleşürdiği bir gösteriyle başladı. Şiir, gitar dinletisi, animasyon ve şarap konusunda söyleşiy- le süren geceye, Engin Cezzar. Ali Tay- gun, Evin İlyasoğlu, Kerem Yılmazer. Necali Tosuner ve Kürşat Başar'ın da aralannda bulunduğu davetliler kauldı. ogrenım 6.7milyonlira• İslanbul Teknik, Mimar Sinan ve ODTÜ'nün ikili öğrenim kontenjanı yok. Rekor ücret, 15.5 milyon lirayla veteriner fakültesinde. AYŞESAY1N ANKARA - YÖK. 1 şubatta öğretime başlayacak paralı iki- li öğrenım için ücretlen belirle- di. Buna göre, ikili öğrenim üc- retleri 6 milyon 700 bin lira ile 15 milyon 500 bin lira arasında değişiyor. YÖK, İkili Öğrenim Yasasfnın 7. maddesinde be- lirtilen. "Öğrenim ücretlen cari hizmet maliyetinin yansından az olamaz" ilkesinden hareket ederek ikili öğrenim ücretini, cari hizmet maliyetinin yansı olarak belırledı. Yaklaşık 17 bin öğrencinin öğrenim göreceğı ıkilı öğrenim kurumlannda. en yüksek ûc- retli bölüm. diş hekimliği fa- kültesi ve vetennerlik fakültesi olurken; eğıtim. fen-edebıyat, hukuk, ilahiyat, iktisat, mesle- kı eğitim. teknik eğitim bölüm- leri de en düşük ücret tabanını oluşturdu. YÖK, yasa uyannca. belir- lediğı ücretlen yann Mılli Eği- tim Bakanlığı'na iletecek. Millı Eğııim Baİcanlığı'nın önerisi üzerine, ücretler, Bakanlar Kurulunda kesinleşecek. YÖK'ten üst düzey bir yetkili, en makul ücretlen belirledikle- rini belirterek, Bakanlar Ku- rulu'nda önemlı bır değişikliğe uğramayacağını söyledi. İstanbul Teknik, Mimar Si- nan ve Orta Doğu Teknik üni- versiteleri, ikili öğrenim için kontenjan ayırmadı. İkili öğre- nim kurumlanna bu yıl 17 bin 360 öğrenci ahnacak. İkili öğrenim yapacak okul- lann kontenjanlan ve öğrenim ücretleri de şöyle sıralanıyor Diş hekimliği 15 milyon 500 bin: 100. Veteriner fakültesi 15 mil- ' yon 500 bin; 165. Su ürünleri 10 milyon 600 bin; 135. Mühendislikler 10 milyon 600 bin; 1925. Ziraat fakültesi 10 milyon 600 bin; 400. Guzel sanatlar 13 milyon 100 bin; 145. Eğitim fakültesi 6 milyon 700 bin; 3166. Fen edebiyat fak. 6 milyon 700 bin: 2040. Hukuk fakültesi 6 milyori 700 bin; 1075. İlahiyat fakültesi 6 milyon 700 bin; 530. İktisat 6 milyon 700 bin; 1465. Mesleki eğitim 6 milyon 700 bin; 6335. Teknik eğitim 6 milyon 700 bin; 390. Edebiyat Kulübü'nün açıltş gecesinde müzik, şiir, tiyatro gösterileri yapıldı. (Fotoğraf: HAYRETTİN SAĞANAK) Düşün ve mimari yaşamımızda önemli yeri olan tarihi bina, yerini 5 yıldızlı otele bırakıyor hııitaııalunet tiezaevı ne yıidızh ıntaz ... _ J Açıklise, demir parmaklığı aşti •Yübaşında yayınlanna başlayacak olan programa 20 de hükümlü devam edecek. Öğrenciler araanda 1980 doğumlu, 12 yaşında 15 süper genç de yerahyor. REMZtGÖKDAĞ 1900 yılmdan bu yana acı ve hüzünle- re tanıklık eden, düşüncenin zindana kapatıldığı yer olarak bilinen Sultanah- met Cezaevi 5 yıldızlı otele yenık düştü. Özgürlükleri elinden alınmış binlerce insanın anılannda yaşayan Sultanah- met Cezaevi'nın koğuşlannda artık vol- ta sesleri yerine balyoz ve kazma sesleri yankılanıyor. Bir tarih sessizce, gizli giz- li yok ediüyor. Arahksız süren yıkım çahşmalan sıra- sında cezaevinin cephe düzeni ve beze- meleri söküldü. Tutuklulann zaman öl- dürdükleri tarihi volta zemini de ta- mamen yok edildi. Tutsaklık ile özgür- lüğün arasındaki sırur çizgisi olan pen- cere demirlerin. demir kapılann, merdi- venlerin de kamyonlara yüklenerek taşınmasına devam ediüyor. Sultanahmet Cezaevi salt zindanla- nyla anılmıyor. Türk mimarlık tarihin- de özel bir yeri var Sultanahmet Cezae- vı'nin. Turizm Merken sınırlan içinde kalan ve otel yapımı için yıkımına başlanan cezaevi binasının bulunduğu parsel, 1950"li yıllardan bu yana 1 numaralı ar- keolojiİc alan olarak kesin koruma altı- na alınan özel bir bölgede bulunuyor. Henüz yeryüzüne cıkartılmamış Ronıa ve Bizans dönemlerine ait arkeolojik kalıntılar bakımından da SİT alanı olan bölgenin önemı. imparatorluk binalan- nın bulunduğu yöreden kaynaklanıyor. Çevresel Elki Değerlendirmeşi uygu- lamasında cezaevinin otele dönüştürül- mesi konusunda sakıncahdır raporu ve- ren Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, Sultanahmet Cezaevi projesinin konak- lama ağırlıkh turistik tesis olarak değer- lendiribnesi yerine, kenıin kültürel ya- şamına katkıda bulunacak bır işlevle yaratılmasınının daha doğru olduğunu görüşünü ileri sürüyor. Oda'nın gerek- çeleri de şöyle sıralanıyor: • Binanın özgün mımansi, bulundu- ğu çevrenın kültürel ağırlıklı zengjn bir yapıya sahip olması ve özelükle 1992 yaz aylannda binada gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerinin yoğun bir ilgı ve beğeniyle karşılanmış olması bu binanın kültürel ağırlıkh bir işlevle ken- tin canlı yaşamına kazandınlması ge- rektiğini gösteriyor. • Böylesi özgün bir bölgede, projede önerilen bü>üklükte ve kapasıtede bır otelin yapılması yeni bir emsal oluştura- cak, Sultanahmet ve çevresi giderek bır oteller bölgesi olma sürecine girecek. • Ayru etkiyle 1/5000 ölçekli Tarihi Yanmada Koruma İmar Plam'nda Topkapı Sarayı çevresinde öngörülen ve Mımarlar Odası'nın bu plana iüraz gerekcelerinden bin olan, sakıncalı tu- ristik tesis alanı lekelerinin de yıne bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte yeni oteller tarafından işgal edilmesi süreci hızlanacak. • Mülkiyeti hazineye yani topluma ait olan bir tarihsel arsada. kamunun kullanımına açık ve kentin kültürel ge- reksimmlenne yanıt verecek bir uyguîa- ma yerine ayncalıkh hak ve kullanımlar yaratadkk bır projenin öngörülmüş ol- ması kamu vicdanı ve kentsel değerler üzerindeki toplumsal haklann kamu eliyle gözetilmesı ilkeleri açısından da sakıncalı görünüyor. §EBNEM GÜNGÖR ANKARA - Ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaöğreti- mrsetfe^arn e&ım^en vatan- daşlara asgari lise kültürünün kazandınlması amacıyla kuru- lan Açıköğretim Lisesi, kayıt yapüran öğrencilerinin özelli- ğiyle de kamuoyunun ilgi oda- ğı haline geldi. Aralık ayı için- de televizyon araalığıyla eği- tim vermeye başlayacak liseye 20 hükümlünün kayıt yapür- dığı öğrenıldi. Açıköğretım Li- sesı öğrencileri arasında ay- nca, 12 yaşında 15 süper genç yer alıyor. Açıköğretim Lisesi projesin- den sorumlu bakanlık müşavi- ri Ruhi Esırgen, bu yıl sadece lise 1. sınıfını açtıklan Açıköğ- retim Lisesi'ne toplam 44 bin 456 kişinin kayıt yaptırdığını, bunlann 30 bin 216'sının er- kek, 14 bin 240'nın ise bayan olduğunu söyledi. Esirgen'in verdiği bilgilere göre, kayıt yaptıranlann 11 bin 421 'i işsiz insanlardan oluşuyor. Liseye en büyük ilgi ise devlet memur- lan tarafından gösterildi. öğ-| rencilerin 17 bin 892'sîni"rhe-' murlar pluşturuyor. Televizyon araalığıyla eğiti- me bu ay içinde geçileceğini de belırten Esirgen, 'Ancak Açı- köğretim Lisesi'nde ana eğitim aracı kitaplardır" diyerek, tüm öğrencılerc kitaplann posta- lanması işlemine devam edildi- ğini söyledi. Yayınlann başlamasından itibaren lise öğrencileri 19 haf- ta sürey le televizyon araalığıy- la dersleri takip edecekler. Bu şüre sonrasında, bakanlık Bilgî İşlem Dairesi tarafından ger- çekleştirilecek merkezi sınava tabi tutulacaklar. Radyo ara- cılığıyla da öğrencilere rehber- lik hizmetleri sunulacak. Buna göre, cumartesi ve pazar gün- lerinde radyodan yayınlana- cak 20'şer dakikalık program- larla öğrencilerin liseyle ilgili sorulanna ve sorunlanna yanıt verilecek. Sayın Doktor ve Eczacılara EPHYNAL RocheVİTAAAİMİ lOOmg i.m. 2 ml'lik 5 ampul içeren ambalajında piyasaya sunulmuştur Roche ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ P.K.16, 80622 LevenVİstanbul Not: EPHYNAL i.m. ampul ile ilgili detaylı bitgi firmamızdan temin edilebilir. Eğknmeyebahanelstanbul Haber Servisi - Eğlence tulkunlanna "gece kulübünden de öte" felsefesiyle hizmet suna- bilmek amacıyla Svvissotel'de geçen yıl acılan kentin en popü- ler diskolanndan Juliana's ön- ceki gün bir yaşına girerek do- ğum gününü çılgın bir partiyle kutladı. Bugüne dek 100 binin üzerin- de genci ağırlayan Juliana's'ın 1. kuruluş gecesine katılan çok sayıda sanatçı ve müşteri, ginş- teîci standlardan Çocuk Esirge- me Kurumu'na çeşitli kıyafet, oyuncak ve kırtasiye türünde hazırlanan hedıyeler alarak ba- ğışta bulundu. Yüksek volümlü müzik eşli- ğinde çılgınca danseden gençler daha sonra Juliana's animas- yon ekibi Hüseyin ve Tuba ile Don't Panic grubunun Figaro, Kan Kan ve Blues Brothers şovlanyla coşkulu bır biçımde eğlendiler. Köpükten yapılmış dev pastanın içinden çıkan dan- söz Tanyeli'nin oryantal dansı ve kıvrak vücut hareketlenne ayak uyduran gençler daha sonra tavana asılan filelerin içindeki balonlan patlatarak hep birlikte 'Happy Birthday Juliana's1 diye tempo tuttular. İçkinin terkos olduğu gecede yüzlerce genç pistte kurtlannı dökerken VİP bölümünde ise diskonun üst yöneticileri ve sa- natçılar. üzerinde "Juliana's'' yazan pastayı kesip şampanya patlattılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde kimi mısafirler canlı müzik ya- pılan bölümde Sinan Erkoç'un gitan eşliğinde seslendirdiği es- ki ve yeni pop müzik parcala- nyla "hız kesmeyi" tercih eder- ken diğer gençler, sabahın er- ken saatlerine kadar pistten aynlmadı. YELGIBI ESTt^luBana'sj diskonundoğumgününüf kutlamak için bir araya gelen gençler balon patlattı. dans ' etti. müzik dinledi. Pastadan çıkar çıkmaz kıvırmaya başlayan dansöz Tanyeli, gecenin en ilgi çeken gösterisinisundu. (Fotoğraf: MUHARREM AYDIN) İSVİÇRE YAŞAM SİZİN VE SEVDİĞİNİZİN GÜVENCESİ...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle