24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6ARAUK1992PAZAR CUMHURIYET SAYFA YURTHABERLERI 1 Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden 220 kişi odadan kayıtlannı sildirdi. 550 üye aidat ödemedikleri için icrahk Güneydoshı'da ticaret zor zanaatJ P _ _ _ _ _ Otoyola acil yardım telefonu • ANKARA (AA) - Tranğin yoğun olduğu şehırlerarası yollarda acil durumlardaz kullanılmak üzere acil yardım lelefonlan yerleştiriliyor. Yapımı süren Edirne-Kınalı otoyoîuna 165 acil >ardım telefonu, 2 merkez birim ve 2 tekrarlavıcıistasyon kurulacağı bildirildi. Otoyolun her ıki yönünde yerleştirilecek olan acil haberleşme telefonlannın üzerinde yer alan " sağlık'". ""polis" ve "teknik yardım" çağn düğmeleri .bulunacağı tuşlara basmadan vejeton kullanmadan merkezden yardım sağlanabileceği belirtildi. Sabancı'dan bir okuldaha • KOC AELİ (AA) - Hacı ömer Sabana Vakfı, İzmit'e bağlı Alikahya kasabasında endüstri meslek lisesi yaptıracak. VakıfGenel Müdürü Vecdi Özgül, Alikahya Belediyesi'nin devredeceği lOdönümlük arazı üzerine yapılacak okulun inşaaüna en4cısa sürede başlanacağını ve yaklaşık lOmilyarlira harcanacağırn belirtti. Tpakya Köy A.Ş. kuruldu • KIRKLARELİ (Cumhuriyet) - Trakya Köy A.Ş. kurucu yönetim kurulu, görev bölümü yaparak başkanlığa Erdoğan Kantürer'iseçti. Kooperatif birlikleri arasmda kurulan ilk şirket olan Trakya Köy Gıda Tanm Sanayi ve Ticaret A.Ş.. ilhalat. ihracak ve bölgesel projelerin uygulanması gibi uzmanhk gerektiren alanlarda görev yapacak. Tüpgaz patlaması:3 yaralı • KONYA (AA) - Konya"da tüpgaz patlaması sonucu çıkan yanTinda üç kadın yaralandı. Faiih Işıklar Mahallesi'nde Kamile Acar"a ait evde tüpgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Evdebulunan Kamile Âcar. AliyeveBahriveAn adlı kadınlar. kapıyı açamayınca balkonaçıkarak 2. kattan aşağıya atladılar. Atlama sırasında çeşitli yerlerindcn yaralanan üç kadın Konya Devlet Hastanesinde tedavi alüna alındı. ERGÜN AKSOY Güneydoğu'da yaşanan kanlı olaylardan sonra sosyal yaşamla birlikte ticari yaşam da felç oldu. Üretici fırmalar bölge esnafına vadeli mal sa- tışını kısıtlarkcn. bölgeden Ortadoğu ülkelerine yapılan ıhracatta ıse yüzde 700 ora- nında düşüş meydana geldi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yetki- lileri. yatınm anlamında tek bir adırrun aül- madığı Güneydoğu'da ekonominin durma noktasına gcldiğini belirterek"Şiddet olay- lan var diye yatınm yapmamak mantıksızlıktır" dediler. İslanbul başta olmak üzere büyük kent- lerdeki üretici fırmalar. Güneydoğu esnafı- na vadelı mal satışını durdurma noktasına getirdiler. Gücü oranında pcşin parayla mal temin etme uğraşı içinde olan esnaf \e tüc- car. kaygılannı şöyle getirdi: "Yıllık cirolanmızda büyük birdüşüş var. Üretici fırmalar sadece eski müşterilcrine iki-üç ay süre tanıyor. Ticari yaşama yeni atılanlann ise hiç şansı yok. çünkü lamamen peşin parayla calışma durumundalar Fir- malar bölgenin geleceğinden kaygı duyduk- lan için vade tanımadıklannı sövlüyorlar. Aldığımız malı biz de halka peşin parayla saimak isüyoruz, ancak insanlann alım gü- cü o kadar İcötü ki 10 müşteriden sadece biri- si gereksinimi olan eşyayı pcşin alıyor. Böl- gede büyük bir işsizlik var. Bir anlamda in- A&Eroğhi sanlann büyük bölümü tüketici." Güneydoğu'da ekonomide yaşanan bu durgunluk bölgeden Ortadoğu ülkelerine yapılan ıhracatı da olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl bölgeden vapılan ihracatta yüzde 700 oranında düşüş İcaydedildi. Ticaret ve Sana- yi Odası üyelennden 220 kişi bu yıl içinde odadan kayıtlannı sildirirken. mevcut üyele- rin büyük bölümünün de Ticaret ve Sanayi Odası'na aidat ödcyemeyecek durumda ol- duklan belirtildi. Oda Genel Sekreteri Ali Eroğlu. 550 üyey- le aidat ödemediklen ıçın icrahk olduklannı belirterek "Üvelenmizlc aramızdakı bu so- Şeytanuz Diken Eauf Suat Bakra run Güneydoğu'da ticari yaşamın hangi dü- zeyde olduğunun en güzel kanıtıdır. İhracaı- taİci gerileme naklıye sektörünü de olumsuz yöndeetkiliyor. Devletin bu bölgeye yatınm yapması gerekiyor. Devlet yatınm yapma- dan özel sektör yatınm yapmaz. Bölgeyi an- cak ağır sanayi kalkındınr. Mercimekle. çırçır fabrikasıyla bu iş olmaz" dedi. Esnaf ve tüccann içinde bulunduğu bu ekonomik sıkıntının ticari davalan da olum- suz yönde eıkilediğj belirtiliyor. Son iki yıl içinde mahkemelerde görülen çek. senet ve licari davalardaki düşüş avukatlık mesleğini de olumsuz yönde etkiledi. Son iki yıl içinde Esnaf NıvetiinTamş Diyarbakır Bölge Barosu'ndan 40"a yakın avukatın kayıtlannı sildırerck başka kentle- re yerleştikleri bildirildi. Diyarbakır Bölge Barosu Başkan Yardımcısı Âv. Sezgin Tan- nkulu. "Ticari davalann yok denecek düze- yedüşmesi bölgede ticareıin iyi bırşekilde iş- lediğinin kanıtı değil. Aksine. yaşanan bu durum ekonominin dunna noktasına geldi- ğinın göstergesıdir. Sermayesi olmayan tüc- car, işyerini kapatıyor ya da atıl durumda bekletiyor" dedi. Ticaret ve Sanayi Odası basın sözcüsü Şeyhmus Diken. ekonominin durma nokıa- sına gelmesını yatınmın olmamasına bağ- layarak şunlan söyledı: "Hükümet bölgede gerekli yatınmın yapı- labilfnesini tümüyle terörün bitmesine bağ- lamıştır. Bu yanlış bir mantıktır. terörün varlığı yatınmın yapılmasını engcllememeli- dir. Şiddet olaylannın bulunduğu diğer ül- kelerde yatınm aksatılmıyor. aksine şiddet olaylan yatınmla yok edilmeye çahşılıyor. Ancak ülkemizde bu tersine işliyor." Doğu ve Güneydoğu'da gecrniş hükümet- ler dönemınde temelleri atılan. ancak daha sonra yanm bırakılan trilyonluk fabrika in- şaatlan ise halen atıl durumda bckliyor. Ko- alisyon hükümetinin programında bulun- masuıa karşın bugüne kadar yanm kalan yatınmlar konusunda herhangi bir girişimin bulunulmadığı belirtildi. Doğu ve Güneydoğu'da yıllar önce mil- yarlarca para harcanarak temelleri atılan. daha sonra yanm bırakılan ya da düşük ka- pasiteyle çalışan bazı fabrikalann adlan şöy- le: Diyarbakır Yağsan Fabrikası. Nusaybin Yüksektaş İplik ve Dokuma Fabrikası. Nu- saybin Yağ Fabrikası, Nusaybin Şcker Pan- can Fabrikası. Diyarbakır Çukobirlik Çırçır Fabrikası. Salça Fabrikası. Diyarbakır Te- kel Sigara Fabrikası. Sümerbank Ayakkabı Fabrikası, Muş Meyan Kökü Fabnkası. Bingöl Çimento Fabrikası. Bingöl Et Balık Kombinası. Siirt Meyanbah Fabrikası. Siirt Tereyağı Peynir ve Süt Fabrikası, Mazıdağı Tereyağı, Peynir ve Süt Fabrikası. Şırnak Gübre Fabrikası, Mazıdağı Gübre Fabrika- sı, Diyarbakır Temsan Jeneratör Fabrikası. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 25 ilin 3'ünde psikiyatrist var Anadolu 'deli doktora' yerinehocaya gidiyor KENAN BtÜZ Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesfnin 25 ilinde bulunan devlet hasıanelerinin üçünde psikiyatri senisi ve doktoru bulunuyor. Erzurum Numune Hastanesi Başhckimi Soner Kuşkay, bölge insanının psikiyatristin yokluğunu eksik olarak görmediğini söyledi. Çağımızın en başta gelen sorunlan arasında yer alan sters ve strese bağlı ruhsal bozukluklar, insan hayatının adeta bir parçası haline gelirken. psiki- yatri dalı da o ölçüde önem kazanıyor. Günlük hayatın bir parçası olan stres ve beraberinde getirdıği depresyonlann sağlığın diğer alanlanna da yansıdığı uzmanlarca belirtiliyor. Bu denli önem taşıyan çağın hastahğı p^ikıyatri ön pla- na çıkarken, Doğu ve Güneydoğu Ana- dolu Bölgesinde Erzurum, Elazığ ve Di- yarbakır devlet hastanelerinde psikiyat- ri scrvisi ve doktoru bulunuyor. Erzurum Numune Hastanesi Psiki- yatri Servisi bir doktorla hizmet veriyor. Dr. İsmet Kırpuıar'ın doçentliği kazan- masıyla boşalan yere halen yeni bir ata- ma yapılmadı. Dıyarbakır Devlet Hastanesi Psiki- yatri Servisi. doklor ve personel yönün- den eksik olarak hizmet görüyor. Bölgenin tek psikiyalri merkezi Elazığ Mazhar Osman Akılhastalıklan Hasta- nesi. Ruhsal sorunlan kronik seviyeye gelen hastalar buraya scvkedilıvpr. Erzurum Numune Hastanesr Şaşhe- kimi Dr. Soner Kuşkay. psikiyatri soru- nunun bölgede eksiklik olarak hissedil- medığinı belirterek, "Psikiyatri hastalık- lan kroniktir. Servisimiz kapalı oldu- ğu için sorunla karşılaşmadık. Erzu- rum'da fakülte hastanesinin olması da bir avantaj. Bir de hastalığın özelliği ge- reği hastalar özel muayenehaneye gı- diyorlar. Doktor yerine ge- nelde hocaya baş- vuruyor. Eğitim eksikliği. kültür cksiklığı denilebi- lir. Zaten psikiyat- rinin insan ya- şamının bir par- çası olduğu kabul edilırse. inanı- yorum ki bütün il devlet hastanele- rinde tam teşek- küllü psikiyatri servisleri kurulur. nsanımız bunu eksiklik olarak görmü- yor"dedi. Psikiyaınst Dr. İsmet Kırpınars da bölge insanının farklı anlayışını belirti- yor. Kırpınar. "tnsanımız zaten önce hocaya gider. Hocadan bir çarc bula- mayınça son olarak bizc gelir. Hüstalık değil de olaya deli. bize de delı doktoru gözüyle bakıyor. Bu, ınsa- nımızda bir eğitim eksikliği. Bu anlayış gelirse sorun kcndiliğinden çözümlenir" şeklindc konuştu. Erzurum Numune Hastanesi Psiki- yatri Servis Şefi Uz. Dr. İsmet Kırpınar. "Özellıkle kırsal kesimlerde psikiyatrist kavramından uzak insanlar. ruhsal so- runlar icin cinci hocalara koşuyorlar. Başvurulan yerler hastane ve psikiyat- rist değil. hoca. şıh, türbe ve cindar kişi- ler. Bu tür insanlar ise el çabukluğu ile insanlan kandınyorlar. Cin çıkarma. batıdaki şeytan çıkarma kavramıyia aynı anlama geliyor. Her iki tanımda da insan içine giren \e onun bedenine ha- kim olan kötü güçlenn çıkanlma tanısı var. Hıristiyan toplumun şeytan çıkarma olgusu. Islam toplumlannda cinlenen kişiden cinleri uzak tutma olgusudur. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Ana- dolu bölgelerinde ruhsal sorunlan olan insanlann gittiği yerde genelde hoca, türbe. şıh ve cindarlar oluyor. Tıp alanın- daki birçok gelişmenin ruhsal sorun- larda da başanlı yöntemler geliştirdiği biliniyor" dedi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge- lerinde deli doktoruna değil, bu doktor- lara başvuracak halka ihtiyaç olduğunu vurgulayan-Dr. İsmet Kırpınar şunlart söyledi: "Tüm gelişmelere karşın ruhsal has- talıkta da erken teşhis. tedavi için çok önemli. Hastahk ilcrledıkçe tedavisi'ım- kansızlaşıyor. Her bölgede olmakla birlikte özellik- le bu bölgelerde psikiyatrist kavramı ge- lişmedıği için hastalar doktor yerine ho- caya gidiyor. Zonguldak Alaph'da eğitim çelişkisi Okul yetersiz, öğretmen fazla YÜCEL ESER Bir yıl önce en çok öğreımen açığı olan il durumundaki Zonguldak'ta. bu açık gideril- meye çalışılırken. Alaplı ılçe- sindeki bir ilkokulda 8 öğren- ciye bir öğretmen düşüyor. Zonguldak'ta geçen yıl 2 bin bOO öğretmen açıği bulunduğu ve bunun henüz tamamen gı- derilmediği belirtilirken Zon- guldak'ın Alaplı ılcesindcki 60 «ğrencili Tepekent İlkokulu'n- da 7 öğretmen görev yapıyor. Alaplı Belediye Başkanı Mu- habbet Tezel. hergün komşu ilçe Ereğli'deki okullara bin 700 öğrenci taşıdıklannı, an- cak otobüslerin çok eski ve teknik olarâk" gûvensiz olması nedeniyle şubat ayından ıli- baren bu taşımacıhğı da yapa- mayacaklannı söyledi. Alaplı'daki bu çelişkiye ne- den olan ve 8 öğrenciye bir öğ- retmenin düştüğü Tepekent İlkokolu'nda beşinci sınıfta 5. dördüncü sınıfta 8. üçüncü ve ikinci sıruflarda 10"ar. birinci sınıfta ise 27 öğrenci öğrenim görüyor. İlçedekı eğitim durumunun, belediyenin toplu tasımacıbğı- na yük getırdiğini anlatan Be- lediye Başkanı Muhabbet Te- zel. "Toplu konutlarla birlikte Alaplı. son yıllarda hızlı nüfus artışına uğradı ve okullar ye- tersiz kaldı. Bu nedenle Ereğli'- ye 15dakikadabirotobüssefe- ri yapmak zorundayız. Bele- diyemizin maddi gücü zaynf. İşçi paralanmın bile gqr.öder- ken. toplu taşımacıhk ufif^oto- büsler aldık. En son olanaklanmızı kul- lanarak şubat ayına kadar öğ- renci taşımacıli;-' yapabiliriz. Daha sonra bin *no öğrenciyi hergün taşıyamayız. Bu du- rumda o çocuklann cğitimi de aksar. Ne yapacağımıa şaşır- dık" diye konuştu. Kültür •Scmat Ola^ıııiislü. Elkiloviei. hlasik..." I l r e B k i * * W U 0 H $ i n t m f l J I TOM HANK5 • GEENA DAVIS MADONHA K1ZLAR SAHADA Yön: Penny Marshall 12.10-15U>0-11.30-21.30 3 6 2 5 1 OO 232 64 26 • 230 21 87 CL1ST EAST\VOOD GENE HACKMAN MORGAN FREEMAN RICHARD HARRIS 258 69 8T1 ORTAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ I930Hykini(Vietranı) GİZNI) dalu bir yoşam _. EKriblar..AşUor..Vıölüm.. CATHERINA DENEUVE INDOCHINA 13OO-17.OO-2O.OO •rrusveosu BizimTiyatro / KaracaTivatrosu'nda 245 24 901 DORMENEJTİVATROSU ESKİ YEŞİL VARYETE - TİYATRO - JAZZ 22.30 ıı UGURYUCEL MAZHAR-FUAT-ÖZKAN01.00 AYDIN ESENTRIO Rez. Tel : 255 20 20 - 254 35 09 S*plantı*ı oUn bir adam aşkı İçin har («yi yapar. KURT RUSSE1İ • RAY LIOTTA • MADELEINE STOWE KANUTSTSUZ GİRİŞ U N L A W F U L E N T R Y ILtUûyMOOA (3370128) II 4514.I5-I6JO-1U)0'21JO kyajiu DÖNYA (2520142) U00-I4.15-16.3IMI.45-21.00 Ç.HUFU2 (5162660) 11.30-14.0016JQ-ia.45-2J.00 (4188323) bnÇlNAİt (84«il) MICHAEL DOUGLAS • SHARON STONE BASIC INSTINCT TEMEL İÇGÜDÜ 2. HAFTA (2476947) U.OO-l3.4S-ltUO-l9.0O-21.4S (3360682) Il.00-U30-H.00ir00-21.45 (2511176) UJ0-I4.15-16.45191J21.45 (5162660) UJ» U30-16.001BJ0-21İ» İobriLÖrlNClftJ (572W39! IIj» 1130^16.15-18.45-2130 YUKAUOAKİ SEANSLAK FİIMİN &AŞIAMA SAATİDlt YUKSEK TOPUKLARTürkiye'de Illc defa TÜRKÇE DOLBY STEREO pVkfAX4 (5162660 I4J» H(5162660) I4J» 3. HAFTA EVRENİN ASKERLERİ (JoşSAf«4 (5162660) 1UO-1630-18.4S-21.00 KakköyAS (3340050) nOO-1100-15JO-ll.lS-21.15 7. HAFTA MÜJDE ! %\%Lİ'DE MODERN, RAHAT VE KONFORLU BİR SİNEMA AÇILDI. MÜZİKLİ ÇOCUK OTUNU H*t P«xoı S«otı 11.30 KARACA TİYATRO (Odakule tarsısı) Tel: 252 59 35 BARI? OYUNCULARI Rrfat llgaz HABABAM SINIFI (Müzıkal Komedıj C.le*l-Pazar 15.3O d l S T A N B U L B E L I Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I Usküdar Musohipzade Ce'aı Sohnesı (333 03 97) Loteh BELLON ÖYLE BİR SEVGİ Kİ TürkçesittuailaGENEZ Yin«ten:Engin GÛRMEN ( 1 2 3 A 5 6 A i * ) Gaziosmanpoşa Sahnesi (578 60 67) Refüc ERDURAN DELİ Y6neten,Çetın İPEKKAYA (Cuma 20.30 C.tesi 15.00- 20.30 Pazar 15.00-18.30) Kodıköy Haldun îaner Sahnesi (349 04 63} JoiınGUAfiE ALTI DERECE UZAK Türttçssi v« Yfln: Tunç YALMAN (1-2-3-4-5 Arafek) S»aş OİNÇEL MERAKLISI (ÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yöneten. Macıt KOPER (6 ArakkPaar 15.00-18.30) İ pelarir n a : Tsluin Mlarara vı taU.ii H.Tmr pjrinfc itMİmtak. ALİ Uc Tİ1»İTOŞ (Muzıklt Çocult O\ttıııt) Cloi-Pazar 15.30 Atalürk F.n Us«i Tiyatr» Salonv Kuyubasl Kadıköy I«l:349 87 80 OlopnV.TO vaiı 11 Aralık 18.30 Büchner / Çeviren Hasan Kuruyazıcı / Yöneten Zafer Diper BOĞÜLMAS W 0 Y Z E C K Küllür Baksuılığının kalkıli«-ı>la DİLEK TÜRKER Amerika Nerde Misin Ya2an: Israel Horovitz Yöneten: Dilek Türker 9 Aralık Çarşamba, saat 18.30 • " 1 Tiyatro Ayna Mutlu 01 Nâzım 'era Tulvakova'nın anılarından oyunlaştıran: Ataol Behramoğlu Oynayan: Dilek TOrker 9 Aralık ÇarşamDa, saat. 2115 12 Aralık Cumartesı. saat 15 00 ve 18 30 HBACA TIYATPOSU Be.oglj Tel 251 85 87 252 59 35 rnın Vaad" Kaî*ılan DEVLET TİYATROSU AKM BUYUK SALON 2515600/254 Cmh 21.30, Pozan 14.00,19.00 Aziz Nesin YAŞAR NE YAŞAR NE YAJAMAZ Yöneten: Kenon l}ik • W . Shokespeare MACBETH Yöneten: Kenan Ijık 12-13 Aralık AKMKONSERSAIONU 2515600/254 Cmc 19.30, Paıor 16.00 Sabohaftin Kudrel Aksal KAHVEDE ŞEKLİK VAR Yöneten: Turgay Kantürk S6 Arafık luıuöriEiulrtılunouıı • Patrick Süskind KONTRABAS Yöneten: Metin Belgin 12-13 Aralık P^DJK BEUDIYESİATATURK KUITUR MERKEZİ 390 4019 (mt: 16.00,20.30, Pozot: 15.00 Bernard Slade ROMANTİK KOMEDİ Yöneten: Suna Akbel 5-6 Aralık UKSİM SAHNESİ 2494944 Sol, Çor, Pef, Cunv 20.30 Cmt: 15.00,19.00, Pozor. 15.00 Eugenie Labiche, LOURCtNE SOKAGl CİNAYETİ Yöneten: Yılmaz Onay 1-2-3-4-5-6 Aralık • Ariel Dorfman ÖLÜMYUIZ Yöneten: Mü^fik Kenter 8-9-iaiM2-13Arolık • Umit Denizer UÇAN ŞEMSİYE (ÇOCUK OYUNU) Yöneten: Turgut Denizer 5-6-12-13Aral.k SaohU.OO AKM 00A TfYATROSU 25156 00/254 SoUor, Per, Cum 19 00 (ırt: 15.00.19.00 Pazar: 15 00 Istvan Örkeny KEDİ OYUNU Yöneten: Con Gürzap 1-2-3^5-6 Arolık • Sabahattin Kudret Abal KAHVEDE ŞENÜK VAR 8-9-10-11-12-13 Aralık UUUÖTIELEDİTEMTITIOUII 1571 tam rolUnünadamt. n GONULCLKU U GAZANFER ÖZCAN 7 TİYATROSU M6 80 91 KmHUKSUZYALAN Komedi 3 perde Pazar 15.00 v« 19.00 (P.fiîi, Sa/ı, Çdrj. oy»« yottarj y DflİKİo D«L:559 ?5 60/1104 «i faorainJ Şi* î « 4120 (3 Hal) MUIJMIGIZEM SANAT MERKEZİ Yön: SAVAŞ DİMÇEL Cumo 20.30 •Ctesi 18.0020.30 Porar 15.00-18.00 Tel:348 80 72 -73-74 Kultur Bckanlığı KallcılanyU GİSE ACILMISTIR. T I V A T R I I S . Htrk. 133 45 21 Stjpa Keskin • Ents Fosforoğlu MUCEVHERLERMEREDE ? Gttldttrtt 2 Bölfiaı Çarş. 15.30-21.00 Üesi 18.00-21.00 /Pazar 15.30 Kültür Maiteziıriz. Bo0lorfı<m Uıiytf Fokûitasi yaa wiojındo<k. ŞAHANE ZUGURTLER ÇarvPerv-Cuma 21.15 Komedi 2 Bölüm Cumartssi 14.30 HASTAJJK HASTASI Çaf». 15.00 ya da MERAKİ i** "-^ v 8 ?i" 7 Komedi 2 Bölüm P»» K-» »• «•" ÇILGIN SONBAHAR Kom»di 2 Bölüm Salı 21.15 ERGENEKON CAD. NO : 98 PANGALT1 241 27 37 - I KL\TO11'X(-|1.IRI 24635 89*2473634 D. L. COBURN Komedi 2. Höliim KONKEN PARTİSİ Yıldız Kenter • Müşfik Kenter Perş-Cııma 21.00 • C.resi-Pa:ar 15.00-18.00 KOİIür Bokonlığı deiteğıyl© geıçekle»tirilmi;lir GULRİZ SURURİ TfYATROSU SOKAK KIZI İRMA Yön: Haldun Dormen Mözikal Komedi 6 A r a l ı k 1 5 . 0 0 - 1 8 . 0 0 / Her Paar 18.00 Halk gûnü IAMCA TtYATIO IsttUCad. Odakule karftsı Bcyofifeı 24916 32 Fac2514211 BileUer g&da n Vaktorama'da satrimaMadif. tlmr Mo*4t jbttıtavfe TATLI PARA DEVAM ETMEKTEDIR Sinema • Tiyatro Gösteri İSTİK1AL CAD. HCh 140 TEU2SI18 65-66 FAJ: 244 43 27 Ferhan Şensoy f:MıM«VHJ?l FERHANGİ ŞEYLERPERŞEMBE 21.00 • PAZAR 15.30-18.30 Ferhan Şensoy'un GÜLE GÜLE GODOTCUMA 21.00 • CUMARTESJ 15.30-21.00 Sinema • Tiyatro Gösteri
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle