24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6ARALIK1992PAZAR HABERLER CHP-li Gûneş'in açıklaması •GAZİANTEP(AA)- CHPGenelBaşkan Yardıması Hasan Fehmi Güneş, CHP'nin, politikayı erdemi için yapanİann partisi olduğunu söyledı. Güneş, CHP Gaziantep ıl binasının açılışında yaptığı konuşmada, iktidara getip. Atatürk'ün partısini kapatanlardan hesap soracaklannı belırterek "Politikada erdem, dürüstlük ve güzellik arayanlann yen CHP'dir" dedi. CHPGenelBaşkan Yardımcısı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkaru Celal Doğan da partileri kapatmakla düşünceleri yok edeceklerini sananlann yanıldıklannı kaydettı. Bettemip'in kararnamesi imzalanmadı •ANKARA(AA)-PTT Genel Müdür Vekili Veli Bettemir'in bu göreve asaleten atanmasına ilişkin kararnamenin. halen ımza için Köşk'te bulunduğu öğrenildi. Daha önce imzalandığı yolunda bilgi verilen kararnamenin, Cumhurbaşkanı Turgut özal tarafından imzalapmadığı bildirildi. Babak.. Jık tarafından gen çekilen kararnamenin. daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nın isteği üzerine tekrar Köşk'e gönderildiği kaydedildi. Bettemır"in kararnamesi, halen Köşk'te Cumhurbaşkanı Özal'm onayını bekliyor. 'Koalisyon sözünû tutmadı' • ESKİŞEHtR(AA)- Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfullah Kayalar, koolisyon hükümetinin 12 aylık ıcraat döneminin tamamlandığıru. ancak vatandaşa verdikleri hiçbir sözü yerine getiremediklerini söyledi. Kayalar, Eskişehir'de düzenlediği basın toplantısında kasım ayı enflasyonunun bir süre önce açıklandığını belırterek hükümeûn hedefierinin hiçbırini mılletm menfaatine gerçekleşüremedığini ANAP'ın iktidar olduğu dönemi suçlayanlann açıklanan rakamdan da görüldüğü gibi enflasyonu düşürmck yerine arttırmadıklannı söyledi. CHPGemlik'te teşkilatiandı •GEMLtK (Cumfauriyet) - Tûm yurtta büyük bır hızla örgüüenme çalışmalanna başlayan CHP Bursa il yönetimini atamasından sonra Gemlik ilçe teşkilatını da oluşturdu. Gemlik ilçe teşkilatı başkanlığına 1986-1991 yıllanarasında SHP ilçe teşkilatında ilçe sekreterliği ve yönetim kurulu üyeliğınde bulunan Fikret Kumral getirildi. Diğer ilçe yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu. Ali Yıkünm (Belediye Meclis üyesi), Emin Tûre (Belediye Mecfis üyesi), Fahretlin Minare, Haluk Kaner, Yüksel Kocaman, Hüseyin Kahraman, Nuri Aa, Baki Yıbnaz, Mustafa Pancar, Mehmet Şen, tbrahim Ayvat, Emir Ertem, Hüseyin Kaptan, Erdoğan Sağlık, SaitKuzeyveAli özanadolu. StaM'e Meclis araştıpması • ANKARA (AA) - Star-1'in yayınını gerçeklestiren Magic-Box şirketi ile ilgili iddialan açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu"na üye seçimine ilişkin TBMM karan, Resmi Gazete'deyayımlandı. Söz konusu MecÛs Araşürma Komisyonu, DYP Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı başkanlığında, Baskanveküi SHP Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, sözcü DYP Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı. katip CHP Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler ve şu üyelerden oluşuyor: Bahattin Şeker(DYPBilecik Milletvekili), Fethi Akkoç (DYP Bursa Milletvekili), Hasan Peker(DYP Tekirdağ Milletvekili), Hasan Fecri • Alpaslan(ANAPAğn Milletvekili), Rasim Zaimoğlu (ANAP Giresun Milletvekili), Tunca Toskay (İstanbul Bağımsız Milletvekili), Halil Çulhaoğlu(SHPİzmir Milletvekili), Mehh Gökçek (RP Ankara Milletvekili.) Sayıştay faîzcîlîk yapıyor Devletin parasını korumakla görevli Sayıştay, Maliye Bakanlığı'ndan aldığı ödenekleri bankalarda faize yatırarak elde ettiği geliri, harcamalan için kullanıyor • Sayıştay denetçileri- nin askeri ataşeliklerin yurtdışında faiz hesapla- rıyla ilgili uygunsuzluk saptamalanna karşın, kendi tabldot ödenekleri- ni de faiz hesabına yatı- rarak para kazandıklan ortaya çıktı. TUNCAYÖZKAN ANKARA- Şayıştay'm, tabl- dot yönetmeliği çerçevesinde Maliye Bakanhğı'ndan aldığı ödenekleri, çeşitli bankalarda faizlere yatırdığı ve buradan el- de edilen gelırle bazı harcama- lannı karşıladığı saptandı. Sayıştay'ın yurtdışında aske- ri ataşeliklere aynlan ödenekle- rin bir kısmını özel hesaplarda faizde değerlendirdiğınin orta- ya çıkması, 1983 yılında Millı Sa\ unma Bakanlığı saymanlık- lannın denetlenmesiyle ortaya çıktı. Ancak, bu konuda yapı- lan uyanlara rağmen askeri ataşeliklenn bu hesaplan, bütçe içine kaydınlamadı. 1986 yılın- da tekıar gündeme gelen ve basında yer alan uygulama ıçın daha sonra Genelkurmay Baş- kanlığı, dönemin Maliye Baka- nı Adnan Kahveci'ye başvura- rak bu hesaplann bütçe içine alınması çağnsında bulundu. PORTREIVECDİGÖNÜL Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül. 1939 yılında Erzincan'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Gönül. değişik yerlerde kaymakam vekilliğj ve kaymakamlık yaptı. 1970'de İçışleri Bakanlığı Özlük İşleriŞubeMüdürlüğü"ne getirildi. 1972 y ılında Mülkiye müfettişı oldu. Gönül daha sonra Özlük İşleri Genel Müdürlüğü'ne oradan Kocaeli ValıhğTneatandı. 1977 yılında Emniyet Genel Müdürii olan Gönül, bir yıl sonra merkez valililiğine alındı. 1979/da Ankara VaUsi oldu. Gönül 1981 yılında YÖK üyeliğine getirildi. 1984 yılında İzmir Valiliği'ne atanan Gönül 1988 yılında Içişleri Bakanlığı Müsteşan oldu. 3 Mayıs 1991'de, TBMM Plan ve Bütce Komisyonu'nun ANAP'lı üyeleri tarafından, Servet Şamlıoğlu'nun ölümüyle boşalan Sayıştay Başkanlığı'na seçildi. Ancak Maliye Bakanlığı, bu konuda herhangi bir usulsüz- lük olmadığını gerekçe göstere- rek uygulamanın devamında bir sakınca bulunmadığını bil- dirdi. 1991 yıhnda Sayıştay'dan yö- netmelik ve ilgili yasalara aykın olarak denetim işleminde bu- lunmayan Sayıştay Daire Baş- kanı, üyeleri ve müsteşar yar- dımcılanmn da içinde bulundu- ğu bir grup, yurtdışına baa ataşeliklerin hesaplannın ince- lenmesıne gönderildı. Bu ince- lemelenn ardından hazırlanan raporlarda, Sayıştay'ın 1981'- den bu yana bildiği asken ata- şelik özel hesaplan, Sayıştav yönetimi tarafından yeniden gündeme getirildi. Konunun gündeme getirilmesinin, Sayış- tay üyelerinin yurtdışına yap- üklan geziye ilişkin haberlerin gazetelerde yer almasına denk düşmesi. gezilere yönelik eleşti- rileri örtmeye yönelik bir giri- şim olarak yorumlanıyor. Askeri ataşeliklerin incelen- mesi için 1991'de yurtdışına gönderilen 11 kişilik denetci ol- mayan yönetici grubu. bu ata- şeliklerdeki özel hesaplann usulsüz olduğu gerekçesiyle ka- patılması için Meclise bir rapor sundu. Sayıştay Başkanlığı'nca TBMM'ye iletilen ve son yıllar- da Meclise gönderilen tek rapor olan ataşelik hesaplanyla ilgili inceleme, kamuoyunda tartışı- lırken Sayıştay Başkanlığı. bu uygulamanın herhangi bir cezai işlem gerektirmediğini açıkladı. Ancak uygulamanın, düzeltil- mesi gereken bır yanlış olduğu- nu bildirdi. Daha sonra Sayıştay Baş- kanlığının da askeri ataşelikle- nn de yaptığı gibi kendisine verilen ödenekleri faiz hesapla- nnda değerlendirdiği ortaya ILO sözleşmeleri tamam, sıra yasalarda.. Çaltşma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Moğultay dfin gazetemizi riyaret ederek, Genel Yaym Koordinatörümüz Hikmet Çerinka> a v e gazetemlzin y a/arı Ilhan Selçuk'la bir sfire görüşrü. Uzun süren bir çaİışmanın ardından ILO sözleşmelerinin Medis'ten geçmesini sağlayan Moğultay bundan soora aralannda işveren çevreterince pek ohmüu karşdanmayan "İş Güvencesi Yasa Tasansı" nın da bulunduğu ILO sözleşmelerine uygun > asal düzenlemeleri gerçekleştinnek için çalıştığını belirtti. Moğultay, Çetinkaya ve Selçuk'tan gazetemizin durumu ile ilgili bilgi aldu (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL) çıktı. Bu konuda Tabldot Yö- netmelığı çerçevesinde Sayış- tay'a Maliye Bakanlığı'nca ve- nlen ödeneklerin. 1985'ten bu yana çeşitli bankalarda faiz he- saplannda değerlendirilerek kâr elde edıldığı belirlendi. Sa- yıştay'ın askeri ataşeliklerin hesaplanndakı uygulamayı eleştirirken kendisinin bu yön- de bir uygulamaya başvurması, Sayıştay içinde de çeşitli yankı- lara neden oldu. Sayıştay büt- çesi ele alınırken Sayıştay Baş- kanı Vecdi Gönül'e SHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından yöneltilen Sa- yıştayjn faizdeb özel hesapla- nyla ilgili sorular, başkan tara- fından yanıtsız bırakıldı. Baş- kan Gönül'ün bu tutumu da parlamenterler arasında tartış- ma yaratü. Sayıştay'ın önceki yıl Ma- liye'den aldığı 700 milyon lira dolaymdaki tabldot ödeneğini bankaya yatırarak yaklaşık 300 milyon lira faiz geliri elde ettiği, bu yılki 2 milyarlık ödeneği de aynı yöntemle Ziraat Bankası Heykel Şubesi'nde faizde de- ğerlendirdiği ve yaklaşık 1 mil- yar lira faiz getirisi sağlandığı ileri sürüldü. Uygulamadan el- de edilen kânn, kurum içinde ödenek isteyen bazı sorunlann çözülmesinde kullanıldığı öğre- nildi. Demirel, fişlemeleri savundu ANKARA (ANKA)- Başba- kan SülevTnan Demirei, kolluk kuwetleri ve MİT tarafından kişiler hakkında tutulan özel kayıtlann silinmesine veya mahkemelere verihnesine karşı çıkarak "Özal kayıtlar, kişj hak- lan açısından olduğu kadar, kamu düzeni ve toplum açısın- dan da önem taşımaktadır" dedi. Başbakan Demirel. Şırnak milletvekili Mahmut Alınak'ın "Suça mesnet edeceği düşünce- sıyle veya diğer sebeplerle genel kolluk kuvvetleri veya MÎT mensuplan tarafından tutulan özel kayıtlann ilgili mahkeme- lere verilmesi, bu yapıhnadığı takdirde bir ay içinde imha edil- mesi ve güvenlik soruşturması yönetmeUğinın ortadan kaldı- nlması" için hazırladığı yasa önerisine olumsuz yanıt verdi. "Bilindıği gibi genel kolluk hiz- metleriyle MİT tarafından tu- tulan özel kayrtlar kişi haklan açısından olduğu kadar kamu düzeni ve toplum güveni açısın- dan da önem taşımaktadır" dı- yen Demirel, bu tür bilgilerin genelikle bir veya birkaç kişiyle birlikte değişik. legal ve ülegal kuruluşlan ilgilendirdiğini kay- detti. GELENEKSEL KERMESİMİZ Bu yıl farklı bir yerde... 11 SHERATON OTCLİ" Balo Salonundayiz. Özenle haartadığımız elişlerimizi ve hediyeliklerimizi görmeniz için sizleri bekliyoruz. FAKİRLERİ KORUMA DERNEĞİ TAHİH 08ARAUK1992 Vtfi SHERMON OTUİBHJ) SALDNL SAAT 10 30 AVRUPA TURNESİNDEN SONRA TÜRKİYE'DEİLKKEZ ÖZAY FECHT CAZ ŞARKILARIYLA TAHSİN ÜNÜVAR Grubu Eşliğinde HAYAL Kahvesi'nde 4 ARALIK'TAH İTİBAREN SALI/CUMA/PAZAR 2230-02.00 HAYAL GECELERİ SÜRÜYOR BLUE BLUES BAND Batu - Yavuz - Kerim - Sunay GRUP CİN'S Bülcnt - Cem - Derya BULUTSUZLLJK ÖZLEMİ Nejat-Richard-Philippe-Demirhan-Akın HAYAL'in öğle ve akşam menüsünü tattınız mı? H A Y A L Kahvesi Bır Hayal Tacırleri I^Mıneskhr Buviıkpamıakkapı Sok. No:19 Bfvoğlu 244 25 S» GERÇEK HAYVAN D0STUH Eğer mırıl mırıl sınnsıcak bir arkadaş arıyorsanız, zor durumdaki hayvan dostunuzu ûlümden kurtarmak ve sıcakbır yuvaya kavuştur- mak istiyorsanız Tel.: 587 93 25 (20.00'den Mim) EKONOMIDE YENİ ARAYISLAR FANORAMA, iui. ursmi EKONOMİDE CIKISI YOLU İRANIYOR • Neo-liberalizmin sonu mu? • 10 Yıllık fedakarhk boşa mı gitti? • Devlet yeniden "baba" mı olacak? • Ekonomi, kendi kurallarını kendi mi koyacak? ANSİKLOPEDİ SAVAŞININ EKONOMİ CEPHESİ • OTOMOBİLCİLERDEN DEMİREL'E RAPOR: KORU BİZİ BABA! t GÜLÖKSÜZ, FONLARI BÜTÇEYE KAPTIRDI AMA 7 TRİLYONU KURTARDI • ŞİRKETLERDEN 750MİLYARLIK HEDİYE PAKETİ • BOYNER YE DINÇKÖK KİSS FM'DEN AYRILDI. YENİ FİNANSÖR ARNIYORf RAKS,YELDEĞİRMENLERİNE KARŞI SAYAŞIKAZAN t ANSİKLOPEDİ SAVAŞININ EKONOMİ CEPHESİ» İŞADAMLA- RINDAN SLOGAN BUUNA "YEŞİL ÖDÜL" • BM AMBARGOSU LAFTA KALDI, SIRBİSTAN'A MAL YAĞIYOR BORSA: VDMKDE BANKA TEKELİ KIRILIYOR, SPK TEBLİĞİ YOLDA... HAPTAYA BAKIS AHMET TANER KIŞLAU Siyasal Ahlak, Bilimsel Ahlak, Basın Ahlakı... Üniversite, siyaset adamlarmı eleştirir. Basın, siyaset adamlarını eleştirir. Iş alemi, siyaset adamlarmı eleştirir. Siyaset adamlarının bireysel çıkarlannı ülke çıkarlan- nın önüne geçirdikleri söylenir. Siyasal ahlakyada ahlak-. sızlığın bırçok sorunun çözümünü zorlaştrdığı, hatta darbelerin nedeni olduğu savunulur. TV kameraları Meclis'teki boş sıralarda dolaşır. Haklı tepkiler yükselir. Ama o seslerini yükseltenlerin, kendi görevlerini ne öl- çüde yerine getirdikleri sorulmaz. Objektifler üniversite hocasının dersine, ticaret adamının perde arkasına, bası- nın mutfağına çevrilmez. Bir kişinın yapması gereken işi paylaşmış olan üç kişi, o kadarcık görevi bile savsaklarken siyaset adamlannı eleştirerek rahatlar... Aslında tepkiler haklı da tepkileri verenler haksızdır!.. ••• ANAP'ta olup bitenler siyasal ahlaka uygun mu? -Siyasal yelpazenin neresinde olanlar siyasal ahlaka uygun kü. Hangi siyaset adamının davranışları kişisel nedenlerden çoktoplumsal nedenlerden kaynaklanıyor? Özal'm kişisel tutkuları uğruna kurduğu partiyi bölmesi yanlış da soldakı sayın önderlerin kişisel tutkuları uğruna bütünleşmeyı önlemeleri mi doğru? ANAP'taki bölünmenin hiçbir ideolojik ayrımı yansrt- madığı, lıberallerin bir yanda tutucu-milliyetçi kanadın öteki yanda olmadığt doğru da; CHP-DSP-SHP üçlüsü arasındakı farkın büyük ölçüde başlarındaki kişilerden kaynaklandığı mı yanlış? Mesut Bey, özal'm dizinin dibinden aynlmasa bu çaöa- ma olur muydu? Çankaya'nın cansiperane destek ve kış- kırtmaları olmasa, Keçeciler'ı, Akbulut'u, Doğan'ı ANAP'ı terk etmek cesaretıni gösterebilirler miydi? Ama sorular bu kadarla bitmiyor. Baykal, son kurultayı kılpayı ile yltirmeyip kılpayı ile kazansaydı, gene de tası tarağı toplayıp CHP'ye balıkla- masına atlar mıydı? inönü, CHP'nin de kendi denetimi altında olacağına inansa, gene de "CHP gelip SHP'ye kaolsın" der miydi? Ecevit, CHP'nin tüm örgütlenmesinin kendi ellerinetes- lim edıleceğı güvencesini alsa, gene de solu kısa sürede bir bayrak altında toplayacağı belli bir olanağı elinin tersi ile iter miydi? RP'yi bir kenara bırakın.. Sağdaki ve soldaki yetpazele- rl önünüze koyun inceleyin.. Bölünmelerin "toplumsal yapının yansıması" olduğunu söyleyebilir misiniz? Ama bu gerçeklere başka gerçekleri de eklemek zo- rundayız. Yoksa, "yanlış"ın "doğru"nun tersi değil, "eksik bir doğru" olduğunu unutmuş oluruz. Türkiye'de siyasal ahlakın onur verici bir düzeyde ol- madığı ne kadar gerçekse; örneğin iş ahlakının, siyasal ahlakın da gerisinde olduğu o ölçüde gerçektir. » Üniversitelerin görevini yeterince yapmadığı neölçüde gerçekse; o üniversiteleri düzeltmek görevinın. "bilimsel ahlakstzlık" yaparak bilimsel unvanlar kazanmış olanla- rın eline terk edildiği de o ölçüde gerçektir. Bütün bunları eleştirmenin basının görevi olduğu neöl- çüde gerçekse; tekelleşme eğilimindeki basın organlan- nın, "vahşi kapitalizm" kuralları içindeki amansız bir savaşta, birbirlerine çamur atmalannın çirkinliği ve "ba- sın ahlakı" kurallarına uymadığı da o ölçüde gerçektir. Bu basın, yarın hangi yüzle siyaset adamlarımızın ve siyasal yaşamımızın düzeyini eleştirecek? "Kötü para lyi parayı kovar".. Ama meydanın kötü siya- setçilere, kötü bilim adamlarına, kötü basına kalmaması için toplum olarak çaba göstermeliyiz. Ve öncelikle de si- yaset adamı olarak bilim adamı olarak iş adamı olarak basının çalışanı ya da işvereni olarak bu çabaya kendi evimızin önünü temizlemekten başlamalıyız. Onu yapmalıyız ki başkalarına edecek sözümüz ol- sun!.. Kilercioğlu'nun 1 Mayıs 77 olayında parmağı olduğuileri sürülüyor Bakandan ^Bizbn Kohuk'a engeDemegirişinıi E • Kilercioğlu, Talat Turhan'ın konuk olarak katıl- dığı programın "Kişilik haklanna tecavüz tehlikesi teşkil ettiği" savıyla kaldınlmasını istedi. İstanbul Haber Senisi - Dev- let Bakanı Orhan Kilercioğlu. bugün saat 12.00'de Kanal 6 te- levızyonunda yayımlanacak olan "Bizim Koltuk" progra- mırun yayınını durdurma girişi- minde bulundu. Kilercioğlu, Ahmet Altan ile Neşe Düzel'in sunduğu, Talat Turhan'ın ko- nuk olarak katıldığı programın "Kişilik haklanna tecavüz teh- likesi teşkil ettiği" savıyla kaldı- nlmasını istedi. Programı ha- zırlayan Artı Yayıncılık, prog- ramın kesintisız olarak yayımla- nacağını bildirdi. Çekimı 3 Aralıkta yapılan ve bugün saat 12.00"de Kanal 6'da yayımlanacak olan "Bizdm Koltuk" programı engellen- mek istendi. Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu, kontrgerilla tartışmalannı başlatan Talat Turhan'ın katıldığı "Bizim Koltuk" programında kendi- siyle ılgılı yer alacak açıklama- lann çıkanlması karan aldırdı. Önceki gün Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi 992/477 esas ve 992/284 sayılı karar ile Kanal 6 televizyonu aleyhine ihtiyati tedbir karan aldı. Ka- rarda, önceki gün Hürriyet Gazetesfnde çıkan habere gö- re, Talat Turhan'ın, 1977 >ılın- da Taksim Meydanf nda mey- dana gelen kanlı olaylarda Devlet Bakanı Orhan Kilerci- oğlu'nun parmağı bulunduğu yolundaki ifadelerinin Medeni Kanun'un 24"üncü maddesi ge- reğince kişilik haklanna teca- vüz tehlikesi oluşturduğu ıddia edildi. Talat Turhan, önceki gün Hürriyet Gazetesi"nde "Talat Turhan kontrgerillayı anlatü" başlıklı haberde yer alan "Or- han Kilercioğlu'nun 1977 yılın- da Taksim Meydanı'nda mey- dana gelen kanlı olaylarda parmağı olduğunu öne süren Turhan" şekündcki tümceyi kendisinin söylemediğini belir- terek, "Haberin çıkmasının ar- dından Sayın Kilercioğlu beni aradı. Konuyla ilgili özel birgö- riişme yaptıİc. Kendisine, gaze- tede yer aldığı gibi bir tümce sarfetmediğimi söyledim. Za- ten bu iddialar 1978'de baa gazetelerde deyer almıştı. Prog- ramda Ziverbey'deki işkence- ler, içinde bulunduğum cunta- sal faaliyetler ve kontrgerillayla ilgili konular yer aldı. Bu kadar cüretkâr konuşma yapüraamış- tı" dedi. Turhan, Hürriyet'e de bir açıklama gönderdiğini söy- ledi. Programın engellenmek is- tenmesi üzerine bir toplantı yapan yapıma Artı Yaymcıhk ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri, karann infazı için gelen Şişli icra memurlan- na avukatlan araalığıyla, Ka- nal 6'nın İngiltere"den yayın yapan şirketin amblemi ve l o gosu olduğunu. mahkeme k; rarlannın ancak hukuki ve hükmi şahıslara karşı infaz edi- lebileceğini söyledi. İcra me- murlan karan bildirecek kimse bulunmadıgına dair zabıt tuttu. Daha sonra yapılan açıkla- mada, "Bizim Koltuk" adlı programın kesintisiz ve saatin- de yayınlanacağı, önümûzdeki hafta yayınlanacak programa da Devlet Bakanı Orhan Kiler- cioğlu'nun cevap hakkını kul- lanmak üzere davet edildiği bildirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle