24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6ARALIK1992PAZAR 10 TELEVIZYON YABANCI FİLMLERİ Beyaz Kızılderili <10.30) (White Apache)- Colorado Apaçileri tarafindan büyütülen Irlandalı bir bcbeğin gerçek öyküsü. İlginç bir westcrn. İyi. kötü. Kızılderili. silahlan \c aşk öğelerinın tümü bu ha\at hika- yesinden yola çıkılarak hoş bir sincma diliy le aktanlıyor •*•* Bebekler (10.40) (Babies)- Çcnık sahibi olmak isteyen üç kız kardeş. bu yüzden hayatı kendilerine cehennem ederler. Biri hamiledir. ama çocu- ğun hayatı tehlikededır Dığeri çocuk sahibi olmak için baba- kiralamaya kalkar. Üçüncüsü ıse sorunun cşinde olduğuu dü- şünerck bütün doktorlan dolaşır. Yönetmen Michael Rho- des. Oyuncular Lindsay NVaener. Dinoh ManofF ve Marcy Walker.** M Özel Bip Dedektif (The Bıg Fix)- 19601ı yı- 1larda insanlann hippilik akımma bakıj açilan konu ediliyor. Universite gençliğinin ve dönemin önemli bir hippi lideri Moses NV'ine'ın yaşamı il- giyle izlenebilir. Yönet- men Jeremy Paul Kagan. Oyuncular. Richard Dreyfuss. Susan Aspach, Bonnie Bedelia, Murray Abraham. ABD. 1978. lOSdakika.** sa Kimin Eli Kimin Cebinde (B .15J (Harry ın Your Pocket)- Bir gnıp hızlı yankesici ve kurban- lannı nasıl aldamklannı anlatan siirüklcyid vc keyifli bir ko- medi. Bruce Geller'ın yönettiği fılmde James Coburn, Michael Sarrazin. Trish Van Devere. Walter Pidgeon rol alıyorlar. 1973 yapımı • 1 84 Charlie Mopic Vietnam savaşı sırasında özel bir tımın çalışmalannı görüntü- lemek üzere bir kameraman tirrie katılır. Olağan bir keşif gezdsi olarak başlayan harekat sonu kanlı bir çarpışmaya dönüşür. Yönetmen Patrick Duncan. Oyuncular Jonalhan Emerson. Nicholas Gascone. Jason Tomlinscristopher Burgard.•*••*• m Mafya Kanunu (21.25) (Code of Sılence) - Karanlık sokaklannda karanhk işlerdönen Chicago... Yeraltı dünyasının uyuşturucu şebekesiyle polis arasında miithiş bir çatışma vardır. Arkadaşlan arasında "tek kışilik ordu" diye bilmen dedektif Cusack duruma el koyar. Sürükleyicı bir polısiyc. Andy Davis'in yönetmenliğini yaptığı filmde Chuck Noms. Henry Siha \e Molly Hagan rol alıyor- lar. 1985yapımı.-*> JL insanlık Uğruna (23.10) (Bethune)- İspanya İç Savaşı sırasında kendisinı geliştiren Dr. Norman Bethune, asıl başanya Çin'de ulaşır. Neredeyse yanm yüzyıl milyonlarca Çinli tarafından en çok takdiredılen Baülı olmuştur. Kanada-Çin-Fransız ortak yapımı olan fılmde Ka- nadalı aktör Donald Sutherland başrolde. Yönetmen Philip Borsos. Filmdeaynca Helen Mırren. HelenShaverveGuo-Da rolalnor.** Uzayda Isyan (Space Mutiny)- Dünyada yaşanan nüfus patlaması sonrası hazırlanan uzay gemisiyle başka gezegenlere gitmck ve nesille- rini siirdürmek isteyen insanlann övküsü. V'akıt geçirmek için izlenebilecek bir bılım-kurgu. Yönetmen David Winters. Oyuncular John Philippe La\v. James Ryan. ABD yapımı. 90 dakika.** Ava Gardner GÖZCÛ (The Sentinel)- Her şey New York'ta yaşayan ünlü bir modelin Brooklyndeev kiralamasıyla başlar. Uzun süredir eveyerleş- miş olan cinler ortaya çıkarak eve yeni taşınan kadına kendile- rini gösterirler ve onu cehennemin gelecekteki görevlisi olarak kabul ederler. Michael Wınner"ın yönettiği fılmde Cristina Ra- ines. A\a Gardner \e Chris Saradon başrollerde.** Atilla Dorsay'ın yabancı. Turhan Gûrkan'ın yerti fılm değer- lendirmeleri: •Sıradan. **İzienebilir, * • • Kaçırmayın, ••••Başyapıt. RADYOLAR TRT1 04.55 Açıhş. Progrdm 05.00 Haberler 05.05 Ezg Kerv anı. 05J0 Sabah Şarkı- Un. 06.00 Denız Hava Raporu 06.05 Gün Başlarken 07J0 Haberler 07.40 Bölgesel Yaym 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk Saatı' 10.00 Haberler. 10.05 Ta- ül Sabatu 11.55 Radvo Tıjalrosu 1Z55 Reklamlar ve Radvo Programla- n. 13.00 Haberler 13.15 Saztola Türk Sanal Müzığı. 13.30 Böleesel Yavın ve Reklamlar 15.00 Haberler 15.05 So- Ustler Geçıdı. 15.30 Solıstkr Gecıdı «.00 Haberler. 16.05 Türkülerden Bir Demet. 16J0 Hdfıf Müzik 17.00 Ha- berler. 17.05 Ocak Bay. 17.25 Bolgesel Yayın. 18J5 18.55 Reklamlar. 19.00 Haberler 19J0 Parlamenlod.ı Bu Haf- la 20.00 fvı Uvkular Çocuklar 20.10 Çocuk Korolan 20.25 Metın Everes'- fcn Şarkılar 20.45 Turkuler. 21.00 Ha- berler. 21.05 İkı Solı>t Sovluyor 21.30 Spor Dcrgisi. 22.00 Kucuk Kon;>er 23.00 Haberler. 23.15 Gecenın İcınJen (2). 00.55 Günun Haberiennden Ö?el- kr. 01.00 Progrjm \e Kapanı> 01.05- 04.55 Gece Yayını. TRT2 07.00 Apli}. Prosram ve Haberler 07.05 Solısılerden Seenıeler 07J0 Ha- berler. 07.40 Türküier ve O>un Ha\j- |an. 08.00 Sabah Kon*:n 08.30 Bera- ber ve Şolo Şarkılar. 09.00 Haberleı 09.05 İki Sofiştten Turkuler 09.30 Arrnonı 10.00 İllenmız Folklorumu/ 10.20 Şeker Mıkrofon. 11.00 Haberler 11.05 Çocuklarla Ba^as 12.00 Pazjr Neşeu 13.00 Haberler 13.15 Halıl Müzık. T3.30 Aydınlık Kapılar 13.45 Turkuler 14.00 Dunva Ölüvor mu? 14J0 Dun>ada Caz. 15.00 Haberler. 15.05 Türk'i>e Sevahatnamelen. 15.25 Türküler 15.45 Şarkılar 16.00 Stüdyo C 16.30 Turkuler. 17.00 Haberler 17.05 Çaedaş Tûrk Sanat Mûzıği 17.50 Turk Halk Çalplanndan Ezgı- ier 18.00 Şeddı Araban Faslı. 18-30 Turkuler. 19.00 Haberler 19J0 Parla- menloda Bu Hafta. 20.00TürkülerGe- çidı 20J0Rad>oTıyatrosu. 2IJ0SO- hsilerden Bırer Şarki 22.00 Türküler. 22J0 Turkçe Sözlü HafıfMuzik. 22.45 Bir Roman Bir Hıkaye 23.00 Haber- ler 23.15 Şarkılar 2İ40 Hafıf Mûzik 23.55 Unutamadığımız Eserler. 00^5 Gunün Haberl«rinden Özetler 00.58 Program ve Kapanı^. TRT3 07.00 Acıîif- Proeram ve Haberler 07.05 Gune Başla'rken 08.00 Sabdh İçın Muzık 09.00 Haberler 09.15 Fransa'dan Esıntiler. 10.00 Her Pazar 11.00 Ma\i Nota. 12.00 Haberler 12.15 Geçmı^len Gıinumüzc 13.00 ^enı Plaklar. Yeni Yorumlar 14.00 Haberler 14.15 Müzik Saatı. 15.00 Ca/ ve Pop Dunvasından. 16.00 Müzik Panorama;.! 16.30 Müzik Köjesı. 17.00 Haberler. 17.15 Opera Sozlüğu 17.45 Genclik Korolan 18.00 Teles- kop 19.00 Haberler. 19.15 Rock Dûn- vusı 20.00 C az Panoraması 21.00 Mû- /jkF.ksprcsı 22.00 Haberler. 22.15 Ta- tıl Moağı 23.00 Dünya Radyolan- ntian Müzik Fesııvallennden 24.00 Cîecı ve Müzik. 00.55Günün Haberle- nnden Ozeıler 00^8 Program ve Kd- GIİNÜN YERLİ FİLMLERİ Yıldızlar Gece Büyiir (2130) İstanbuFun yatınmcı büyük fırmalanndan Kosova Hol- ding"in patronu SafTet Zeki, küçük şirketleraracılığıyla "ha- yali ihracat" da yapmaktadır. Eşi Berrin'den ayn yaşayıp. iş ilişkileri bulunan Sınai Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mediha Bayındır'- la yasak bir aşk ilişkisi ıçindekı Saffet Zeki. aynca Çengelköy Grubu adlı yasadışt bir örgü- tün üyesi eski Türkiye gûzeK Beyza Bulut'la da flört etmek- teair. Hatta bu "güzel" için Bulut Konfeksiyon adlı bir reklam bürosu bile kurmuş- tur. Oysa Beyza Bulut"un mavi boncuk dağıtarak ayn ayn idare ettiği erkekler arası- nda SafTet Zeki'nın. aralan açık olan oğlu Erdal ile eski ni- şanlısı Orhan \e karanhk işler çeviren armatör Şahap Tay- fun da bulunmaktadır. Beyza Bulut'un ablası Nurten. Çen- gelköy Grubu'nun yaptığı ey- lem sırasında iki kişinin katili olup. 15 yıl hapis yatmışlır. Nurten hapısten çıkınca. aynı gruptan eski arkadaşı alkolik Ayferin yanma yerleşir. Ayfer ıse Saffet Zeki'nin hayali ihra- cat yaptığı Teksport şirketiyle çalışan Yüzdebeş Haydar adlı bir komisyoncunun sevgilisi- dir. Atilla İlhan'ın senaryosu- nu yaap, yönetmenliğini, dizi- nin son bölümlerinin çekimi sırasında yaşama veda eden Okan Uysaler'in yerine ya- pımalığını Altuğ Savaşal'ın üstlendiği TRT'nin 16 bölüm- lük dev yerli draması "Y'ıldızlar da Büyür", altı haf- tadır ekranda ilgiyle izleniyor. Orhan Oğuz'un görüntüledi- ğı. Cahit Berkay'ın özgün mü- ziğini yaptığı dizinin oyuncu- lan: Arsen Gürzap, Ayda Ak- şel. Haluk Kurtoğlu, Selda Özer, Kürşat Alnıaçık. Yalçın Boratap. Bülent Bılgıç, Ceylan Palay, Uğur Polat, Halil Er- gün. Süleyman Turan, Tomris Oğuzalp. Yaman Okay. Ya- vuzer Çetinkaya. Göksel Kor- tay, Nedret Güvenç, Güler Öİcten. Duygu Ankara, Engin İnal. Şahikâ Tekand.*** Kalbimin Sahibi (16.00) Antalya'da bulunan ünlü şarkıcı Zeki (Zeki Müren), tanıştığı genç bir kadınla (Pıra- ye Uzun) arkadaşlık ctmeye başlar. Daha sonra bir köy gü- zelıyle de (Sema Özcan) ilişkiye giren şarkıcı. çete üyesi kadı- ndan kuşkulanıp. onu yakı- ndan izlemeye başlar. Safa ÖnaPın senaryo yazan vc yö- netmen olarak !969"da imza- ladığı "Kalbimin Sahibi". iki gün peşpeşe ekrana getirilen. lun\lik dekorlarda tanhı eşya kaçakçılığı ve müze soygunu gibi olaylar üzerine kurulmuş anlamsız, şarkılı bir Zeki Mü-. ren fılmi. Sanatçıya aynca Mine Sun. İsmct Ay. Atilla Er- gün. Oktar Durukan. Feridun Çölgeçen. Ne\zat Okçugil. Ali Ekdal da eşlik edıyor.* c SosyeteŞakir Hulusi kentmen canlandırdığı fılmde Altan Kentmen. Semih Sezerli. Ali Şen de var* Dolmuş şoförlüğü yapan bir gcnç. meyhanelerde şarkı söy- j\en bir kı/a aşık olunca kendi- 111 coşkulu olaylann içinde bu- luç. Nejat Saydarh'ın 1970"tese- naryosunu da yazarak yönet- menliğini yaptığı. Melih Serte- sen'in görüntülediği "Sosyete Şakir", yer >er kenar mahalle yaşantısı içinde alışılmış bir aşk öyküsünü. bildik kalıplar içinde anlatmayı deniyor. Aşık çifti Tanju Gürsu ve Sema Özcan'ın Günbav. Gülsün Kamu, Hulusi m KurtKapanı (10.50) Trakya yöresinde oğullannı kaçakçılığa ilmeye çalışan Bulgarlar- la savaşan birjandarma komutanının coşkulu öyküsü. T. Fikret Uçak'm 1973"te senaryosunu yazarak yönetmenliğini yaptığı ve Salih Dikişçi"nin görüntülediği "Kurt Kapanı". kahramanlık duygulannı kamçılayan. tecimsel bir serüven fılmi. Tamer Yiğjt, Eşref Kolçak. Pakize Suda. Tuncer Necmioğlu. Ccyda Karahan, Atilla Ergün de filmın oy ıınculan.* ğ HlPSDl (16.30) Doğu'nun ünlü 1001 GeceMa- sallan içinde yer alan "Bağdat Hırsızı"nın, Batı sinemasında dört kez yapılmış çevriminden sonra, ülkemizdeki 1968'lerin '"masal filmleri" döneminden kalma yerli bir uyarlaması. Er- tem Göreç'in, Safa Önal'ın se- naryosundan uyarladığı, Or- han Kapkı'nın görüntülediği "Bağdat Hırsızı", uydurma Bağdat kenti dekoru, hurma. deve, çadır ve çöl sahneleriyle gülümserne yaratan bir masal denemesi. Raoul Walsh"ın 1924'teki ilk "The Thief of Baghdad" fılminde Douglas Fairbanksın oynadığı Bağdat Hırsızı'nı, bizimkinde Kartal Tibet devralmış. Sezer Güve- nirgil, Tanju Gürsu. Nuran Ak- soy da oynuyor* SEÇTİKLERİMİZ Bizim Koltuk Ahmet Altan ve Neşe Düzel'in bu haftaki konuğu 12 Mart Muhtırası'nın önemli isimlerinden bin. emekli subay Talat Turhan. Turhan, 12 Mart dönemi, kontrgerilla, askeri cun- talar. bomba davası ve işkcnce ile ilgili sorulan yanıtlayacak. (Katıalö, 12.00) Kırmızı Koltuk Orhan Duru ve Semiha Öztürk'ün sunduğu programın bu haftaki konuğu, yıllardır VVashington'da Türkiye'yi temsil eden Büyükelçi Şükrü Elekdağ. Elekdağ, •Clinton-Amerika- Türkiye ilişkileri'. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konfe- ransı, Türk-Yunan ilişkileri gibi dış politika ile ilgili sorulan yanıtlayacak. (interStar, 12.30) Ondan Sonra Haftanın Öyküsü'nün bu haftaki konuğu Hümeyra. Son Hafta'nın konuklanvsa lşıl Özgentürk, Cemil İpekçi. Zeliha Berksoy ve Yavuz Özkan. Duygu Asena'nın köşesi 'Kadın Gözüyfe'de bu hafta Coşkun Aral var. Şundan Bundan'da Taş Plaktan CD'ye. müzik parçalannın kaydedildiği ve din- lendiği aletlerdeki değişim anlatılıyor. (TV1,22.45) Her pazar yay ımlanacak dizi: Hayat Otuzunda Başlar Hayat Otuzunda Başlar Orijinal adı 'Thirty something' olan ve her pazar yayımlana- cak yeni bir dizi. Michael'la Hope'un. Elliot'la Nancy'nin, Melissa, Ellyn ve Gray'in. otuzlannda bir gnıp insanın öy- küsü. Aslında herkes gibi modem yaşamın çelişkilerini ya- şarlar. Hem bağımsız olmak, sorumluluklan reddetmek iste- ği... hem de baa kura'lara uyma zorunluluğu. Birbirleriyle çok iyi dost olan bu gnıp, kimi zaman geleneksel rolleri red- dedip, alışılmadık yeni biçimleri deniyorlar. (interStar, 1830) TVPROGRAMLARI 07.00 07.00HBB -Itıli} PnıgraıtuiaııSt<- nteler Isliklal Marşt 07.00 interStar Çotıık Film ROMI- runner Şov 07.00 KanaJ6 Çizgi Film: Süper Fa- rc 07 00 Teleon Yerii Klipkr 07.03 HBB Çızgı Film Ahm ır Ar- kadtifltırı 07.25 interStar Çizgı Film: Romu Devrı 07 30 HBB Çi:zi Film: Kfn-ük Soy- larılar 07.30 Kanalö Çizgı Film Remi 07.50 interStar Çizgi Film. Ormtm Masalları 08.00 08.00 HBB Aerobık 08.00 KanaK Çizgi Film. Uçuıt Ej- derhulur 08.00 SbowTV Çizgi Dizi Robt>- tech 08.00 TV1 Açıli) - Çizgi Film: Once Upon A Time Li/e 08.15 HBB MTV 08.15 interStar Çizgi Fılm. Taş Devri 08.25 Sho»TV Çizgi Dizi Rambo 08 30 HBB Çizgi Fılm: Çılgın Do- matesler 08.30 KanaJ6 Çizgi Fibn: Nehir Yıl- dızlan 08.30 TV1 Çocuk Dizi: Kelebek Adası 08.40interStarÇizgiFilm TınyTo- on Maceraları 08.50 ShoıvTV Yarışma: Genç Gladyatörler 08.55 TV1 ÇizgiFilm: Küçük Golcü 09.00 09.00 HBB Çizgi Film: Conan 09.00 Kanal6 Çizgi Film: Yıldız Sa- vafçıları 09.05 interStar Çizgi Film: Ninja Kaplumhağalar 09.20TV1 ÇizgiFilm: Voltron 09.30 HBB ÇizgiFilm: Robocop 09.30 interStar Çizgi Film: Monçi- çiler 09.30 Kanal6 Yahana Dizi Kelly 09.35 ShowTV Çizgi Dizi. Disney'- in Harika Dünvası 09.45 TV1 Çız'gi- Çizgi Biliın 09.50 Teleon Çizgi Film Bir Varmış Bir Yakınuş 09.55 interStar Çizgi Film Genç Ja- mes Bond 09.58 TV2 Açdii-Çizgi Dizi: Küçük Denizkızı 10.00 10.00 HBB Haberler ve Hava Duru- mu 10.00 Kanatö Yarıjma: Bizim Aile 10.00 TY1 Haherler ve İ}ilme En- çelliler İçin Haherler 10.05 HBB Sâz Çoeuklarm 10.10 TVI Müziktı Dakikular 10.15 Teleon Çizgi Film. Addams 10.20 interStar Markeı 10.20 ShowTV Dizi Batmaıı 10.25 TV1 Tükeıicinin Se.\i 10.25 TV2 Haftanın hıMeri 10.30 interStar Sinema. Anıerikan Milli \f«r)i 10.30 Kanal6 Sinema- Beyaz Kızıl- derili 10.35 HBB Pazar Smemau Kız mı Erkck mı' 10 40 Teleon Markel 10.40 T\ 1 Pazar Sıııeması Be/nk- ler 10.50 SbowTV Yerli Dizi: Tarkan jm Teleon Tiirk Sineımıu Kıırı 11.00 UO5TV2 0 O Lrkek Adımlar 11.20 ShonTV Dizi Hooperman 11 45 Sbo»TV Süper Plasıip 11 55 TV2 Belgesel: İmkansızı Ba- şaranlar \l.57T\'5Açılt}-Haherler 12.00 HBB Haherler Hava Duru- nnı 12.00 Kanatö Bizim Koltuk 12.00 SbowT\' İşte Haval 12.05 HBB Brezilya Lig Maçı I2.05TV5 Yerli Drama. İz Peşinde 12.10 interStar Komedi Dizisi: Murphv BroKn \2.\Sİ\\7den77\e 12.20 Teleon Yerii KUpler 12.25TYlDızi. Asıler 12.30 ShowTV Dizi Charlie nin Melekleri 12.35 interStar Ktnnızı Koltuk 12.50 HBB Klıp 13.00 13.00 HBB Brezilya Lig A/.J(; 13.00 kanakı Türk Filmi Satıtmış Adam 13.00 TV1 Haherler 13.00 TV5 Belgesel: Boğaziçi Yahları 13.13TVIÖI.-1 ZÜÇalmuı 13.15 Sho»TVr Sinema- Kimin Eh Kimin Cehinde I3.15TV2 Dizi: Zorlu İkili 13.30 TV5 Bir Ba}ka Gece 13 35 interStar Sinema- Mı'ıkemmel Vurıç . 13 35 Teleon Belge^l: Gizemli Diin ı ıı 13.38 TV1 Müzikh Dakikalar 13 45 HBB Kamern Şakalan 14.00 14 00 HBB Yerh Film- hler Karifik 14 00 Teleon Dizi. Smillı veJones 14.00 TV1 Bugüıı Pazar 14.05 TV2 Pazar Konseri 14.30 Kanatö Seda-Osman TaOc Slıou 14 50 Teleon Mini Dizi: Dört Ki'nük Kadın 17.00 17.15 HBB Yahana Film: Kraliyet Düğünü 17.30 Kanatö Sadri Ahfik Halk ShoH 17.35 TV5 Dizi: Dünya Hali 18.00 18.00 ShonTV Dizi: Genç James Bond 18.00TVT Haherler 18.10TV1 Pazar92 18.10 TV2 Herşeve Rağmen 18.15 TV3 Açılıs'-Telegüıı 18.30 interStar Komedi Dizisi Ha- vaı Otuzunda Başlar 18.30 Kanatö Sıüdyoda Bulusalım \».ÎST\'2SincFlash 18.45 HBB Tarzan 18.45 Teleon Yerli Klipler \%AST\İ Müzik 18.45 TV5 İnsan ve Ahlak 18.50 ShowTV Çizgi Dizi. Simp- sons 19.00 15.00 15 00 Kanatö Yerli Dizi: Yedikuleli Mihrihan 15 00 SbowTV Spor Dünvası 15 00 TVI Haherler 15.05 TV2 Dünvıı Sizindir 15 10 TVI Dizi: Projesvoneller 15.20 interStar Komedi Dizisi Mulueşem İkıli 15 20 TV5 Görüıuü ve Müzik 15 30 HBB Holkında Lig Maçı 15 30 T\.'5 Haherler 15.45 interStar Dizi Sokakların Kanunu 15.45 TV5 Susaın Sokağı 15 50 Teleon Konser 19.00 BRT Eğlence ve Kültür Prog- ram 1 1 ).00 Teleon Gümüs Kasıklar 19.00 TV2 Akşam Bülleni 19.02 TV5 Haherler 19.10 BRT İslanhul Günleri 1 '< 19.13 TVI Yerli Drama: Bizimkiler i 19.15 HBB Haherler!Hava Duru- \mu \ 19 I5TV2 YasıdaraDoğru 19.15 TV3 Kımsesiz Maria 19.20 interStar Haher 19.20 SbowTV Fenerbahçe-Karsı- vaka \9.20T\5 Pazar 92 19.30 Kanatö Haberler 19 30 Teleon Haber 19.45 HBB Yarışma Yirmibir 19.50 interStar Futbolig 19.50 ShowTV Plastip Show 19.50 Teleon Fııtholig 19.55 ShowTV Haber 20.00 16.00 16 00 Kanatö Türk Filmı. Kalbimin Sahibi l6.00TV15tor, 16.10 BRT Açıhş ve Program 16.15 TV2 Tarihte Bu Hafta 16.15TV5 Bir Solist \ 16.30 interStar Pazar Şöleni 16.30 ShowTV Türk Sinemasr Bağdal Hırsızı \d30T\\ Pazar92 16.30 TV2 TV'de Sinema- Adamım Adam 16.30 T\.'5 Haberler 16.45 TV5 Mavi Gezi 16.50 Teleon Sinema Özel Bir De- ück rit 20.00 BRT İstanbıd'un Orla Yeri: Küçükçekmece 20 00 Kanatö Cç Aşağı Beş Yukarı 20.00 TVI Haherler \e Hava Duru- 20.00 TV2 Dizi: Vmul Ülkesi 20.05 TV3 TVde Sinema: 84 Char- lie Sİopu 2Q.\QYİKB^S Yarışma. Süpermarket 20.10 ShowTV Yarışma: Çcrkıfelek 20A5 HBB TopBizde 20.20 interStar Tamam mı. Devaın mı? 20.20 Tetetm^Tamanı mt* Bevam mı' 20.30 BRT İsıanbulda Yaşamak 20.30 İnterStar Ayın Dizisi: Hane- aan Büyük Dönüş ve Tamam mı, Devam mı? 20.30 Teleon Türk Sineması: Sosye- IV Şakir 20MT\\Spor 20.40 Kanatö Yerli Dizi: Karşı Şov 20.45 HBB Dizi. Cenneıe Daveı 20.45 ShonTV Yarışma. Saklam- baç 20.50 TV2 Yarışma: Tele Kare 21.00 21.00 BRT Haher Programı 21.00 FlashTV fstanbul Bölgesel Haberler 21.10 BRT htanhul Günleri 2 21.10 Kanatö Eğlence- Armoni 21.15 T\'2 Halk Konserlerı 21.25 ShowTV Sinema: Mafya Ka- nunu 21.30 TVI Yerli Drama: Yıldızlar Gece Bılvür 21.30 HBB Zodyak 21.40 TV3 Dizi Komşu Çocuklar 21.45 HBB Dizi Tehlikeii Dönemeç 22.00 22.00 Teleon Zenginler Kulübü 22.00 TV2 Gece Bülteni ve îngilizce Haberler 22.00 TV5 Haberler ve tngilizce- Almanca Haberler 22.10 Teleon Onca Müzik 22.10TV3 Festivallerden 22.30 TV1 On dan Sonra 22.40 BRT Mımar Sinan Ünh'ersi- leii Sinema Televizvon Ens. 22.40 interStar Haher 22.40 Teleon Sinema: Haber 22.40 TX2 Italyan Ligi 22.45 TV5 Spor 22.50 interStar Orhan Boranlı Da- kikalar 22.50 Teleon Pazarlık 23.00 23.00 BRT hıanbul Günleri 3 23.00 HBB Belgesel- Rock And Roll- ım Altın Çağı 23.10 Kanatö Sıııema İnsanlık l ğnmtı 23.15 BRT Program ve Kapamş 23I5TV3 0 7 * 23.20 SbowTV Plastip Sho* 23.20 TVI Dizi. Gerçeğin Ötesinde 23.25 Sho»TV Haber 23.30 ShowTV Pizi. Cinaveı Saati 23.35 TV5 Eğlence. Altr Gölürür h- tanhul 23.45 HBB Haherler< Hava Durumu 23.45 TVI Herşeye Rağmen 23.50 interStar Yasemm 00.00 00.00 HBB Dizi Sierra Koruculan 00 00 interStar Haber 00 00 ShowTV Gece Keyfı 00.00 Teleon Haber 00.05 TV3 Kapanış 00 05 TV5 Bir Portre 00 10 interStar İnsan ve Müzik 00.10SoowTVDizi Gecenin Sıcağında 00.10TV2D/ri. Lesmonada Yaz 00.15 TVI Haherler 00.40 Kaıato Sinema. L'zayda Isvan 00 40 Teleon Konser 00 45 HBB Spor Kokteyli 01.00 01.00 HBB Kapanış 01.00 İnterStar Sinema: Gözcü 01.00 SbowTV Kapanif 01.00 TV2 Kapanış 01.30 TV5 Kapanış 01.40 Teleon Mini Dizi. Dort Küçük Kadm 02.00 02 10 Kanatö Kapamş 02.40Teleon Şampıvonlarm Dünvası 02.50 interStar Bir Cumarlesi Eğlen- 04.00 04.20 İnterStar Stardance 04.20 Teleon Komedi Dizisi- Gümüş Kasıklar 04.45 Teleon Çizgi Film- Addams Aiksi 05.00 05.10 Teleon Çizgi Film: Se\imli Tavşan 05.35 Teleon Çizgi Film: Bir Varmış Bir Yokmuş 05.50 interStar Komedi Dizisi: Tallı Dertler 06.00 06.00 Teleon Dizi Smith ve Jones 06.20 interStar Çizgi Film. Road Rıtnner Shou ÜYDULAR RTL PLUS 07.00 RTL Hdbcrlcr 08.00 Günaydın Alman>a 09.50 O»cn MjrOull 10.45 Zcngın vcGıircl 11.10 Dr M.ırcu-, Wdb> 12.00 Yaşasın 12.J0 Aıletcr Kavgası 13.00 Nokla \2 I3J0 Gcnç vc Ihlıruslı 14.20 Kahlumıva Aılcsı 15.l5Springllc!d Hıkavea 16.00 Quınc) 17.00 Ham MCIM.T 18.00 Rısklı IgJO Ödül Sıaılür 19.(10 Onbır 99 19.45 RTL Aktûel 20.15 Paılama 20.45 l>i ıc Kâtü Zamanlar 21.15 Mmanya F-olk Mû/ığı 22.15 Wörtcr Golu'ndckı Şato 23.15 Ölüra vc Yjjam Üzennc 00.15 Goıtsc- halk 01.00 Mman>ada 1 Kveclı 0Z45 Tuttı Fnıltı 03J5 Lvumlu Çıft 04.55 Almjnyada 3 kvcçlı 06J0 Saatlcr Sonra SAT1 06J0 Sat I Bölgc Haberlcn 07.00 S.t! 11c Günav- dın 09J0 Kom5 ular 10.00 S.ıt 1 Haber 10.05 Duy brdekıGe?! lSJOColhv \İICM ll.20L.lnch Mcvcr !2.10Woirun Rcvın l2İ55Çarkıfclck 13.45 Borsa- dan Haberler 1435 Califomıa Ounc>ınm Ahında 15.30 Kom4 ular 16.05 Kolby \ılcsı 17.00 Cıgne\ ve LJCCV 18.05 Büyük Düşünün 18.45 Bolge Ha- bcrlen 19.15 Bıngiı 19.45 Haberler 20.00~ Dran 20.20 Çarkıfelck 21.15 Çok Gı/lı 23.0» Ran 24.00 SckbValanlan 01.25 HaberlcrOlJOMdM Etektnk 02.10 Ran 03.10 Schrcıncmakcv 04.10 Cahforniva Cuncy Altındd 05.00 Colb; Aılesı 05.50 Cagncy M: Laccy 06.40 Bûv uk Düşunun PR0 7 06.40 Vcgas 07 JO Vıcky 07.50 Numara 7 69.39 Sen ^[Tıa K.ılpıcn 10.20 Özgûrlüğün tmpjratorluğu 11.20 Pıjumaü/ Kı/ 13.05San Francısco Sokaklan 13.55 Bıll Cosbv Sho» 14.25 Pcrrv Mason 15.20 Özgürluk Tutkusu 16.50 Scrı Ama Kalptcn 17.45 (.ızgı Yıkjı/lar 18J0 Tın Toon Vlaccralan 19.00 Taş Devrı 19J5 Bıll Cosbv Sho» 20.05 Eddıc Dı-dd 21.00 Haberler 21.15 Balıya Doğru 23.00 Mıkc Hammcr 24J» Kadın Katılı 02.0Û Haberler 02.10 Jake vc Maccabc 03.00 Haberier 03.10 Ölu- me Doğru 04.40 Haherler 04.50 Pcrrv Mason05^0 Şampıvonlar TELE 5 07J5 Top Model 08.00 Bim Bam Bino 10.25 Ya- mmdakı Olay I0J0 Babam Her>cyı Yapar 11.15 Ruck Zuck 11.45 Hopp Ya daTop 12J5Top Mo- dcl 13.00 Vahy Balı 13J5 Almanyada Bir Yer 14.00 Fanusak Max 14J0Tcmd Reıs l5.45Ccsur Yıldız 16.50 tkı Kedı Bir Köpek 17.15 Vahşı Kedı 17.40 Atcşlc Oyun 18.05 Yaıurodaki CNay 18J0 Bdbam Herseyı Yapar 19.00 YaH^n Silahlâr 19J0 Fasıt 20.00 Ruck Zuck 20J0 Hopp Ya da Top 21.15 Çıftçı Tıvatrosu 23.00 Insanlar vc Mcdyalar 23.25 Serbesl Rıng 2A55 Mafyaya Karşı Sava^ 01.20 Dcnızdc Fırtına 03.00 Dunyadan Habcrlcr 0155 POP Müzığı H3S Isrrurlama lü;ki SUPER CHANNEL 09J0 Yeni Bakış 10.00 E Kanalı 10-» Süper Dük- kan 1100 Vahşi Amenka 12J0 Ekonomı 13.00 Içcndcn Ekonomı I3J0 FTTV 13.40 Doğu Avru- pa Habcrlen 14.00 Japon Ekonomısı 14J0 Yeni Bakıj 15.00 tçenden Bılgı I5J0 Sıyah Sen 16.00 The Mm 17.00 Ali Mixed Up 18Ü0 Yaymda I9J0 Bonanza 20J0 Sı>ah Sen 21.00 Bıll Cosby Shou 22.00 tçenden Bılp 22.30 Yanmn ötesinde 23.00 Haberler 23J0 Ekononu 24.00 The Quare Fello» 0140 Dûn>adan Haberler 03.10 Yanmn ötesinde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle