25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 6ARALIK1992PAZAR OLAYLAR VE GORUŞLER MudzeVar mıdır?METİN ERKSAN M ucıze varmıdır. mu- cıze >ok mudur Aklın, mantığın. bı- lıncın yontembı- hmsel duşuncenın, bılımscl bılgının egemen olduğu bır ortam ıçınde mucı- ze yoktur Fakat ortada bır mucıze var Ohaldebuolgulann\arolmadığı bır ortam ıçınde bu mucıze olmuş Bu mucızeşudur Namık Kemal'ın(1840- 1888) ıçınde y aşadığı bır bına ve bu bı- nada bulunan Namık Kemal ın odası hâlâ varlığını surdurüyor Mucıze şoyle gerçekleşmış 15 yuz- yıldan bu yana Turk vatanının en onemlı şehn olan Istanbul'da camı medrese turbe, saray sur. kale, kışla (Taksım kışlası dışında) gıbı dınsel. resmı. asken vapılar dışında sıvıl (pro- fanus Lat) Istanbul yok olmuştur Roma ve Osmanlı ımparatorluklan- nın başşehn olan İstanbul Mahallele- n. sokaklan. çıkmaz sokaklan. mey- danlan. evlerı ev bahçelen arsalan, köşklen. konaklan. \alıbo>lan. şehır ıçı derelen laş koprulen. çeşmelen, mezarlıkldn vuzlerce vıllık ağaçlan. hanlan. hamamlan ıle artık resımler- de lotoğraflarda kalmıştır Yok olan 539 vıllık Turk Musluman sıvıl Istan- bul"dan. şehır konumu. şehır planı mırr.an bıçım. mıman gorunum ola- rak yalnız \e valnız levanien \e Hınstı- >anların>erle ılanı olan 19 yuzyıl kokenlı Bevoğlu semtı kalmıştır Be- voğlu semtı Istanbul da dınsel resmı asken anıtlar dışında bugune kalabıl- mcş tek siv ıl anıtlar bıleşımıdır Namık Kemal'ın ıt,ınde vaşad.ğı bı- na \e bu bınada bulunan Namık KemaPın odası Bevoğlu semtınde bu- lunduğu ıçin \ok olmaktan ve vıkıl- maktan kurtulmuştur Istıklal Cadde- sı Hacopulo Pasajı (geçıtı) 13 numa- ralı bına Namık Kemal'ın unlu Ibret gazetesının matbaa \e vonetım bınası- dır İkıncı kat avluvabakankoşeixJa Namık Kemal ın odasidır Namık Kemal ın bu mekana gelme- sı şovle olmusiur Lnlu vazar Ahmet Mıthat (1844-1912) \azarlığının vanı- sıra bdsımcvı sahıbıdır 1872 vılı başla- nnda *\hmet Mıthat sahıbı olduğu basımevını Hacopulo Pasajı 13 numa- ralı bınava taşır Başka bır unlu yazar olan Ebuzzıva Tevfık de (1848-1913) Nazarlığının \anı sıra basımevı sahıbı- dır Ibret gazetesı Sultanhamam'dakı Ebuzzıva Basımevı nde basılmakta- dır 1872 vılı başlannda Ebuzzıya Tev- fık"ın sahıbı olduğu basımevi de Haco- pulo Pasajı 11 numaralı bına>a taşınır Bu donemde Namık Kemal devreye gırer Ibret gazetesını basmak ıçın ıkı bası- mevı ı^bırlığı yapar Ibreı ın yonetımı Namık Kemal'egcçmıştır Namık Ke- mal. vazar arkadaşlan Ebuzzıya Tev- fık. Kayazade Reşat. Menapırzade Nun ıle bırlıkte 13 Hazıran 1872 tan- hınde Ibrenn vavınını venı bır atılım 'le surdurmeye başlar Ibret'te Ahmet Mıthat da vazar Turk polıtıka devnm. gazetecıhk edebıvat kultur sanat tanhınde. avn- calıklı sajgın.seçkınveçok onemlı bır ven olan Ibret gazetesının basımevı ve vonetım verı Bevoğlu. Hacopulo Pa- sajı 13 numaralı bınadır Namık Ke- mal ve onun çevresınde toplanmış olan devnmcı venı Osmanlılann. Turk kultur ve polıtıka tarıhı ıçınde sıyasal vetke ıle yaptıklan trajık duşunce sa- vaşlannın tanhsel mekanı Hacopulo Pasaıı 13 numaralı bına ve bu bınanın çevresıdır Bu bına ve bu mekandan başka Istanbul da ıçınde Namık Ke- mal ın ve Turk kultur tanhının bırçok onemlı kı^ısının vaşadığı tum bına ve mekanlar. vıkılıp yok olmuştur Bar- bar ılkel vabanıl (vahşı) bılmez (ca- hıl) avmaz(gafıl)bırşehırcılığe. olma- >an ulusal bılınce. olmayan tanh bılın- cıne olmayan kultur bılıncıne karşın Hacopulo Pasajı nın ve ıçınde Namık Kemal'ın vaşadığı H numaralı bına- nın bugunlere ulasması ınanılmaz bır mucızedır Istanbul da ve tum Tur- kıvede Turk kultur duşunce devnm. sanat polıtıka. askcrhk tanhını yap- mış ve varatmış kaç kışının ıçınde va- şadığı bına ve mckan vok olmaktan vıkılmaktan kurtulup zamanımtza ge- İebılmı^tır 1989 yılından başlavarak çeşıtlı ga- zcte ve dergılerde yazdığım ve vazdır- dıgım yazılarda mulkıyetı belırsız. sahıpsız Hacopulo Pasajı nın Namık Kemal Kultur Merkezı yapılması amacı ıle kamuldşiınlmasını onerdım Öncelıkle Namık Kemal Muzesı yenı Osmanlılar Muzesı Devnm Muzesı Ahmet Mıthat Muzesı, Edebıyat Mu- zesı. kıtap muzesı araştırma merkezı kutuphane, toplantı. gosten sergı. tı- v atro. sınema salonlan. luiapcı v e sah- haf dukkanlan butunu (kullı>e) bır kultur merkezı olarak duşunulmesı gereklı olan sahıpsız Hacopulo Pasajı ıçın avnntılı bır tasanyı açıkladım Hacopulo Pasajı. 'Ğaynmenkul Es- kı Eserler ve Anıtlar Yuksek Kurulu - nun 13 6 1971 tanh ve 5899 sayılı karan ıle eskı eser olarak saptanmış ve korumava ahnmıştır Turk kultur tanhının en onemlı me- kanlanndan bın olan ve bır muaze sonucu sağlam kalan Hacopulo Pa- sajı nın, Namık Kemal Kultur Merke- zı yapılmak ıçın hemen kamulaştınl- ması zorunludur TC devletınde ulusal ve evTensel kultur. ulusal bılınç, tanh bılıncı ve hıçbır kultur olgusu ıle ılışkısı olma- yan geçıcı. değjşken. donemsel sıyasal yetkeler Tek ılgılen. bılgılen. duşun- celen seçım çevrelen olan kasabalann- dan alacaklan o> sayısı olan maganda kasaba polıtıkacılan Tanım ve tabe- la adlannda kultur, bılım. eğıtım oğ- retım sozcuklen bulunan resmı ve ozel tumkurumvekuruluşlar Içyuzuka- raavdın olan. dışyuzu aydın gorunen kışı ve çevreler Acı bır alayı ıçercn karaaydın deyışını. 1950'lı yıllann sı- vasal ve kulturel çokuntusu ıçınde tu- reyen bır tur ınsanı tanımlamak ıçın Sayın Nadır Nadı oluşturmuştu Ec- maın ve ecınnıler Ecmaın aşın sağ. ecınnı aşın sol geçınen bırtakım erkek ve dışı yaraüklardır Bunlar, Namık Kemal Kultur Merkezı vapılması ıçın, Hacopulo Pasajı nın kamulaştınlması ıle hıçbır bıçımde ılgılenmedıler Vatan mıllet, sakarya Mıllı bırhk veberaberlık Ezanvebayrak,mılhve manevı değerlenmız Mılb kultur de- ğerlenmız. Turk kulturunun arutsal değerlen Turk İslam sentezı, Adnya- tık Denızı nden Çm Seddı ne kadar uzanan Turk kulturu. ıkıbınh yıllann buvuk Türkıvesı GAP ıçın tekerleme- len soyleyenler de Namık Kemal Kul- tür Merkezı ve Hacopulo Pasajı ıle ılgılenmedıler Kanzmatık. konsensus, entegre, performans. konjonktur, dıyaspora, mavı çızgıb gomlek, pembe çızgıb gomlek. beyaz yaka. çağdaş alaburus tıraş. master. yuksek lısans. doktora, Rolex saat, Havana puro, kışhk ev, vazlık ev, yapı kooperatıfı. lojman. ar- sa. otomobıl, tapudaş gıbı mega çağ- daş bır söz \e mulkıyet dunyasında vaşavanlar da Namık Kemal Kultur Merkezı ve Hacopulo Pasajfnın ka- mulaştınlması ıle ılgılenmedıler Sıyasal amaçlardan annmış bılım- sel coşkulu,devıngen ulusalbırkultur bılıncı ve belleğı. unıter devletın varlık nedenıdır Bu ulusal kultur bıbncını ve belleğını oluşturmazsanız uruter dev- let yok olup, lanhe kanşır Namık Kemal'ın ıçınde nefesaldığı. vaşadığı. duşunduğu, yazdığı Haco- pulo Pasajı'nın uygarbk, şehır, tanh. bellek. bılınç ve anı (hatıra) katıllennın clınden kurtulması bır mucızedır ARADABIR ŞAKIR BALKI Bıyık Zenginiyiz!.. Ahmet Haşım Ağır ağır çıkacaksın bu merdıvenler- den ' demısse de şaka maka ıkı ıkı atlıyoruz 2000 lı yılla- radatamgazhazırlanıyoruz Doğal olarak Tanrıbırcok ulkeye bazı lutuflarda bulunmuş Kımıne turızm, kımıne muz, kımıne bakır, kımıne de petrol ıhsan etmış Hıkme- tınden sual olunmaz bıze de ıbadullah bıyık' varsıllığı vermış Ulus olarak ne mutlu bıze kı, er kısılerımızın yuz- de 98'ı bıyık zengını 1 Bıyık deyıp gecmemek gerek, onemlı bır ışlevı var Cumhurıyetın ılk yıllarında az mı dovunup duruyor ve oflayıp pufluyorduk on yılda on beş mılyonu aşalım dıye"> Ama son yıllarda ve ulus ola- rak ne kadar boburlensek azdır, on beş mılyonu kaşla goz arasında dorde katlamış olduk' Yuce Tanrı, yaşla- nan AT ulkelerıne de bır mıktar 'bıyık-ı şerıf bağışlarda onlar da bızım gıbı devıngen olurlar İnsan Hakları Bıldırgesı Helsınkı Nıhaı Senedı Pans Şartı Bu antlaşmalarda ve bağlaşmalarda Bıyık bı- rakmak ve burmak kanun daıresınde serbesttır dıye bır madde var mı 7 Yok O halde bızler de boyle sırf bıyık ke- sılırız Demek oluyor kı bızler, kendı ozgur ıstencımızı (ırademızı) kullanmış oluruz Şu halde bızler, bıyık/laş- ma konusunda ve alanı- nda hıçbır makamdan emır almıyoruz Ne Baş- kan Bush tan ne NATO - dan ne de IMF gıbı kay- naklardan' Sakın ha bu bıytk olayında hıç kımse ken- dısıne pay çıkarmaya kalkışmasm Efendım, dun şu kadar ton bıyık uretıyorduk bızım ıktı- darımız ve cağ atla- mamız sayesınde de bır bıyık patlaması gercek- leştırdık dıyekonusmak ve ovunmek goz gore gore bıyığı polıtıkaya alet etmek olur Boyle bır savda bulunmak asla doğru değıldır Anaya- sayı delmek anlamı taşır Kader utansın keşke boyle olmasaydı Eskı YÖK Başkanını da ulusu- muz kesınlıkle affetme- yecektır Sayınkışılığının ardında malum kanun gucunde general/pasa- lar vardı Işte o zaman Bay Doğramacı bu (o) baylardan pekala yarar- lanıp herhalde bır 'bıyık teknolojısı ve anatomısı nıversıtesı acabılırdı Ama ne yazık kı hazret tuttu bır 'Bılkent Unıver- sıtesı kurdu Artık ne de- nılse bos Tanrı bağıs- lasın Evet bu manzaraya varsılhk ıçınde yoksulluk denır Hem bu denlı bıyık zengınlığıne sahıp ola- caksmız hem de ulusal butçenız bu kadar açık verecek"? Boyle gıdıs ol- maz Eloğlu muzundan şusundan busundan ya- rarlanacak bız de bu ve- rımlı kaynaktan hıc ya- rarlanamayacağız ha 9 Bır 'bıyık vergısı değıl ama pekala bır 'ulusal bıyık tonu kurabılınz Bu fon gelırlerıyle de devlet butçesı az da olsa tak- vıyeedılır Boylece bıyık mırasımızı da korumuş oluruz Hıç kuskusuz ta- rıhımızın en bıyıklı gunle- rını yasıyoruz Osmanlı donemınde bıle boylesı gorulmemıstır Tek partı donemınden 1950 lere değın bıyık potansıyelı- mız en dusuk duzeydey- dı Tanrı yucedır ınşal- lah Baba ıle or+ağı da bıyığın kerametını anlar- lar Onlar da bıyıklanı- rlar En lyısı de zaten bu 2000 lı yıllara ancak boy- le hazırlanmıs oluruz Bıraz da gL'mece (mı- zah) dedık TARTIŞMA Son cennet Akçakoca temiz kalacak .ıvıTanr 4Kdsıml992tanhlı Cumhunveı gazctebinın Tartışma sutunlannda vavimlanan \edal _ _ ^ ^ a/ıcı nın Akçakoca kıyılanndan ızlenımler' başhklı vazısıbırvarayaparmak basmıştır Turkıyedetunzmın oncüsusavılagbuşınn kasabanın bagun ekolojık dengesı bızzat kışıselçıkarlar v uzunden bozulmaya y uz tuımuştur Sahıllennın kum dcngesmı kendı kendıne mev sımlcre gore koruyanbırsahılTurkıye'de başka hıçbıryerdevoktur Teknık olarak ışc yaramavan lıman bu dengey ı tamamen bozmuştur Çokıyı değerlendınlebılecek bır sahıl arazısinde v ılla tıpı konutlar ıçın dere yatağı değıştınlmıştır Lımanla'başlayan kıyı katlıamı vc berabennddgetırdığı kırlenme Vedat Yazıci'nın kuşkulannın asıl nedenıdır Çok hızb bır betonlaşma soz konusu Ev pansıyonculuğuyennıçok kailı otellere bırakmakta Yapılan bırotelyerseçımıyle olmuştur Denıze akan kanalızasy on ıse denızden çok ıçerdekı antım tesısıne gondenbp antıldıktan sonra denıze pompalanacaktır Şu anda \erel yonetımın en addı ve onemlı koruma çalışması bu projedır Tunzmcıler kendı orgütlennı, Akçakocalı bayanlarıse, Turkıye Tabıatını Koruma Derneğj'nın bır şubesmı kurma aşamasındadırlar Tum amaamız. (hıç olmazsa bundan sonra) bu şjnn kasabanın doğal çev resıne sahılı korumuş. ancak ınşaatı dcv am eden dığer bır otel Armutçuağzı plajını yok etmıştır Inşaatbolgesınde y uksek bo> utta he> elanlar Son cennet Akçakoca temız kalacaknr Bu artık bır siogandır ve Vedat Y azıcı'nın vazısı bu yondekı çabamıza guç kaünıştır venlecek zararfan en aza ındırebılmektır MiBtafa Turna Akçakoca A L I Ş V E R İ Ş L E R İ N İ Z İ A R T I P A Z A R L ^ M A Y A B I R A K I N IÂRTI PAZARLAMA ARTI PAZARLAMA KANAL6'DA Artık alışverişlerin rengi değişiyor. Aiışverişte Artı Pazarlama çağı açılıyor. Dünyanın en yeni ürünleri, en ekonomik fiyatlarla Artı Pazarlama'da. Artı Pazarlama Kanal 6'da...lzleyin, seçin, arayın... Yoruimodan mağaza mağaza dolaşmadan. Üstelik farklı ödeme secenekleriyle. Artı Pazarlama'nın artıları bitmiyor. Yakında, pek yakırdo Artı Pazarlamc özel kredi kortıyla hizmetinizde. Ş ı m d i d e n i y i a h ş v e r i s l e r . Artı Pazarlama bir Konal 6 kuruluşudur. PENCERE •• Ozür Diliyoruz... Yunus Nadı, ingılız buyruğu altındakı istanbul'dan ka- cıp 'Yenı Gun 'u Ankara ya tasımıştı Kara gunler yaşa- nıyordu Yunan ordusu Anadolu nun gobeğıne dayan- mıs Ankara'nın tahlıyesı"ne gerek gorulmuştu "Yenı Gun gazetesı, bu kezde Kayserı yetaşındı Yunus Nadı Ankara da kalıyordu, Yazıışlen Muduru Kemal Salıh'e (Sel) bır zarf verdı Kemal Salıh uzerınde 'Salıh Beye Tahmatnamedır 'yazılı zarfı açtı, okudu, şu satirların al- tını cızdı Gazetenın hattı hareketı Mısak-ı Mıllı hudud ve hu- kukunun behemahal ıstıhsal edıleceğı (sağlanacağı) hakkmda cok derın bır kanaat ve ımanı butun kuvvetıyle tecellı ettırmesıdır (gostermesıdır) " Kara gunler aşıldı, Istıklal Harbı zaferle sonuçlandı, 29 Ekım 1923 gunu Buyuk Mıllet Meclısı'nde Anayasa Ko- mısyonu Baskanı Yunus Nadı kursuye çıktı ' - Arkadaslar dıye soze başladı, 'Turkıye devletınin hukumet şeklı cumhunyettır Ve Istanbul a gelerek elınızde tuttuğunuz bu gazeteyı 1924'un 7 mayısında çıkardı • Cumhurıyet e ya da Cumhurıyetçılere ılışkın saldırılar o gunden berı surer gelır Bır gun Nadır Nadı, bıkkın ve umursamaz bır gulumsemeyle ' - Ben 'demıştı, 'kendımı bıldım bılelı boyledır.." Otuz yıldan berı ben de kanıksadım, geçen yıl, altı ay gazeteden ayrılmıştım donduğumde ne goreyım, Ingıl- tere'de Amerıka da kımı unlu gazete, bana atıp tutuyor Calıfornıa nere1 ? istanbul nere"? Los Angeles Tımes'ta ll- han Selçuk'a koşesınedondu dıye neden saldırdılar? Bu benım değıl Cumhurıyet ın onemını gosterır Mıllı Mı- sak ı savunduğumuz ıçın Kurtçulerın (Kurtlerın değıl), cumhurıyetı savunduğumuz ıçın TC duşmanlarının, laık- lığı savunduğumuz ıçın şerıatçıların Cumhurıyet'esaldı- rıları doğaldır Ancak bu kadarla kalmıyor gecen haftakı Noktadergı- sınde Sabah gazetesı Genel Yayın Muduru Zafer Mutlu nun bır demecını okudum bakın ne dıyor ' - Turkıye de ılerıcı gazete Cumhurıyet'se al gor ışte' Turkıye'de sorun halka, ılerıcı gazete kım, dıye, yuzde 80 Cumhurıyet çıkar ılerıcı gazete dıye en tutucu, en ge- rıcı, en ılkel, en cağdışı gazete çıkıyor En ılerıcı ımaji onundur Bunlar Turk halkına hakaret edıyorlar" (Nokta, 29 Kasım 92) • Meslektaşım Zafer Mutlu (sanırım benım Adana Te- pebağ Ortaokulu nda bır sırada yan yanaoturduğum Latıf Mutlu'nun oğlu) neden Cumhurıyet'e bu kadar hınç- la ve ofkeyle dolu? Anlayamadım Yıne de kendısıne teşekkur ederım, çunku açık konuşmuş, Nokta'ya verdı- ğı demecı okurken altını çızdığım satırları köşeme akta- rıyorum Sabah gazetesı Genel Yayın Muduru, Sabah ın gazetecılıkanlayışını Babıalı dekı ansıklooedı savaşının perde arkasını aralarken anlatıyor "-Bız onlara (Hurrıyet e) yem attık Hurrıyet ıçın sahte gazete hazırladık Sahte bır manşet, sahte ikıncı sayfa koyduk o gun ( ) Efendım, bu kadar oynadık bu ışle Oynarız bız onunıuze gelenle ( ) Bunu yapmayacağım da neyı yapacağım? Ben ahlaksızlık mı yapacağım? ( ) En acımasız oynarım ( ) Bu ış oyundur Bu, ışın keyfı- -dır masturbasyondur ( ) Ben durustçe dıyorum kı para kazanacağım dıyorum On verıyorsam, on beş almak ıcın varım Kım bunun aksını soyluyorsa, ahlak, nızam, demokrası, palavra yahu Sabah gazetesı para kazan- mak için vardır Sabâh gazetesı Turk halk[nı ayötrüat- mak ıçın var değıldır Sabah amme menfaatme yapmı- yor bu ışı, para kazanmak ıçın yapıyor ' Gorulduğu gıbı Sabah'ın gazetecıhk anlayışı Cumhu- rıyet'ten çok farklı • Ama bu ayrım gazetemıze ofkeyle saldırmak ıçın bır gerekçe oluşturabılır mı? Sabah a kendı yolunda başarılar diliyoruz, bız kendi yolumuzda yuruyeceğız zorgunlerımızı "kuponsuz ga- zete kımlığıyle aşmak kararındayız, bu nedenle çok satışlı gazetelerden ve bıze bozulan kımı meslektaşı- mızdan ozur diliyoruz Ne yapalım kı bız boyleyız Kımse kızmasın E. KORAMIRAL DOGRUSOZ: "GENEIK RAPOR JRMAY SARATOGA JNU ACIKLASIN" Saratoga'nın komutanı gorevden alınmadı.' Muavenet'ı bombalayan ekıp ABD'de en başanlı 7 arasında. Tur- kıye, Pentagon'a nasıl boyun eğdı 7 2000'e Doğru, Göl- cükie subay ve astsubaylaria görûştü. Karargâhlarda generallere öfke ABD'den şehıt aılelenne "Kaç para ıs- tıyorsunuz7 " Nevzat Ayaz "Olay mahkemeye grtmelı." Işçı Partısınden Genelkurmay'a protesto eylemı "ABD küstahlığına boyun eğılmesını kınıyoruz" TÜRKEŞ NEO-NAZİ İŞBİRLİĞİ. BELGESİYLE MÇP Genel Başkam'nın İsraıl le ılışkı'ye yanıtı "500 Yıl Vakfı Türk mılletının yararına çalışıyor" GERÇEK MAGANDA KİM? Sokağa tuküren adam mı, Engın Ardıç mı' | 2000'e Doğru'nun soruşturması Orta Asya'dan sonra Balkan Türkleri'ne de Suudi çengeli • Turk-İş Genel Kurulu'nda uçuncü aday çıktı llkelı Seçenek • Hekimlerde sen- dikalaşma eğilimi • Devnmcı Yol tartışmasına, "Devnmcı Gençlık" tepkısı • Doğu Perinçek 90'larda Güney-Kuzey ilişkisini analiz etti BIZ DEVRIMI ÇOK SEVIYORUZ Prof. Or. TOKTAMIŞ ATEŞ'ın Ataturkculuk ve Sosyal Demokra- sı uzerıne dusuncelernı ıceren bu kıtabı DER Yayınlan'nda çıktı Tel.: 527 01 61
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle