21 Mayıs 2024 Salı Türkçe Subscribe Login

Catalog

Months
Days
Pages
$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N E C A T İ C U M A L I güzel aydınlık 350.000TL Ç»Ş Paiariama A.Ş ı'erebatan Caa Salkımsoğut Sck No 9 B •acaloiıu'lstanEbl Te<51 4 01 96'95 Postaçekınc 656322 Cumhu ^ ÇAĞDAŞ YAYINLARI Jk. %EVD ET A N DA Y ** ' vsevişmenin giJjdpklugu ve yucelıgı 1T>I 2 J, 300.000TL Çağ/azarJama A.Ş. Yerebatan Caa Salkımsoğut Sck Nc 9/B "Cağalogkj/lstanbul Tel 5 U 01 96/95 Posta çekı nc 666322 74. tlSAYI: 28184/ TL(XDV/ç/nâte,) KURUCUSU. YUNÜSIUDİ (î924-1945; BAŞYAZARI- NADİR NADJ (7945-799ÎJ 2«HMrai997PAZARTESl Şeriatçı Taleban karşısında bozguna uğradı ve Türkiye'ye geldi DostraiL, AııkaraVa kaçü Abdül Raşid Dostum TÜRKİYE, DOSTUM'U DESTEKLEMİŞTİ Afganistan'daki iç savaşta Türkiye'nin desteklediği Özbek general Abdül Raşid Dostum, ülkesinden kaçarak Ankara'ya sığındı. Eşi ve ailesi ile birlikte gelen Dostum "Ankara'ya sağlık sorunlan nedeniyle geldiğini, 20 yıllık mücadelesini sürdürmek için ülkesine geri döneceğini" söyledi. Devlet Başkanı Rabbani'nin de îran'a sığındığı ileri sürüldü. Koalisyonun bozulmasıyla daha da güçlenen şeriatçı Taleban, ülke topraklannın yüzde 90'ını ele geçirdi. Sınınndaki gelişmelerden endişelenen Rusya, Taleban'ı topraklanna girmemesi yolunda uyardı. • //. Sayfada İRAN'DA SEVİNENLERE İLK UYARI Afganistan Devlet Başkanı Rabbani'nin sığındığı öne sürülen Iran'da seçimlerden sonra çok şeyin değişmeyeceği belirtiliyor. Liberal olarak tanınan Muhammed Hatemi'nin îran seçimlerinde çoğunluğu kadın ve gençler olmak üzere halkın yüzde 69'unun desteğini alarak cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yapılan kutlamalar ve sevinç gösterileri güvenlik güçlerinin sıkı denetimi altında gerçekleşti. Çoğunluğunu muhafazakârlann ve mollalann oluşturduğu parlamento da liberal olarak tanınan Hatemi'yi destekleyeceğini açıkladı. • //. Sayfada Burnumuzun Dibinde... tran'da cumhurbaşkanhğı seçimi yapüdı. tki aday başa güreştiler; daha ılımlı sayılan Muhammed Hatemı kazandı, daha koyu şeriatçı olan Natık Nun ağıryenilgiyeuğradL Bu sonuç, kederti, çank kaş- h, asık suratiı ve baskıcı dü- zende yaşayan halkın soluk aJ- mak istediğini gösterivor. • Ne var ki her olayı kendi kapsamı içinde değerlendir- mek, yanılgıya düşmekten sa- kınmak için gereklidir. Med- yada seçimi kazanan Mu- hammed Hatemi'den 'libe- ral' diye söz açıbyor, oysa tran'daki seçimde ild 'molla' yanşn: daha az katı olan ka- zandı: ikisi de dinci idi. Olayın belirleyici yanı, ka- dınlann da oy r verdiği seçim- de, seçeneklerin dinci düzenin yasaklanyla sınırü olmasıydL Bu neyi gösterir?.. Seçim demokrasinin 'ol- mazsa olmaz' koşullanndan birisidir; evrensel demokrasi hukukunun geçerii olmadığı bir ülkede yapılacak seçimin sonuçlan dikkatie değerlen- dirilmeli. tnsanlara eğlenmek, dfledi- ği müziği dinlemek, sokakta çağdaş insan gibi 'normar giysilerle dolaşmak özgürlü- ğünü bile tanımayan bir dü- zende İıberaF sözcüğü gibi, 'seçim' sözcüğünün de anla- mı değişiyor, yamlücı bir işlev üsdeniyor. • Avrupa'da Hıristiyan şeri- aüna karşı savaşımla çağdaş demokrasinin temeDeri anldı; İslam dünyasında bu temeL, Müslüman şerianna karşı sa- vaşımla aülacak_. Iran kadını sokakta kara çarşaf giymek zonında!.. Türkiye'de kadın istediğini giymekte serbestL Ama şeri- atçı militan, ülkemizde teset- türü devlet dairelerine sok- mak için siyasal savaşım veri- yor. Iran kadını daha ılımlı şe- riatçı' diye Muhammed Hate- mi'yi seçerek bir soluk almak istiyor... Türkiye'de kadın, İran'a göre bin kat özgûr!.. Dinci düzenin karanlığm- dan sıynlmak isteyen zavalh İranİL bir kibrit çakmca, bü- tûn dünyanın gözleri komşu- muza çevrildL • Türkiye ile İran arasmdaki fark nedir?.. Iran 'Aydınlanma Devri- mı' ni yaşamamış bir tophım- dur; daha başka deyişle Iran bir Atatürk görmedL Iran'da dinci De dinci yan- şıyor™ Sandık mollanın tekelin- de_ Türkiye'de ise IaiklikJe-din- cilik hesaplaşması yeniden gündemdedir. Avnıpa'daki hayat, İran'- dan beş yüz, Türkiye'den üç yüzyıl önce bu sorunlan çöz- dü. tran'daki seçim, Türkiye'ye bir derstir; çünkii laikük ol- madan yalnız seçimle demok- rasi olamayacağı gerçeğini sergfledL.. Hem de burnumuzun di- binde!.. Cumhuriyet Fransa'da yapılan genel seçimlerde katılım beklenenden yüksek oldu flk tıuiı sol ittifak aldı• Fransa'da erken genel seçimin ilk tumnun kesin olmayan sonuçlanna göre, sağ ittifakı oluşturan Cumhuriyet tçin Birlik Partisi ile Fransız Demokrasi Birliği oylann yüzde 31.5'ini aldı. Sol partiler ise toplam yüzde 41.5 oranında oy aldılar. • Oylann yüzde 15.3'ünü alan aşın sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin ikinci turda kilit parti olacağını belirten uzmanlar, bu partinin ikinci turda sağ ittifaka destek vermesi durumunda solun iktidar yanşını kaybedeceğini söylüyorlar. • 10. Sayfada Görkemli demokrasi mitingi• Ufuk Uras, "Bu meydana bızden önce çeteciler, şeriatçılar geldı. Burayı pıslettıler. Biz o pisliği süpürmeye geldik" dedi. Uras, Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar pisliklerin örtülmesi için ilk kez bir hûkümet kurulduğunu vurguladı. Uras, Akşener'e de "Sen kimsin? Çocuklaranızı kurşunlatıp coplatmaya ne hakkın var? Bu ne cüret?" diye seslendı. Konuşmaların ardından olaysız bir şekilde dağılan mitinge katılanlar Sultanahmet Meydanı'nda topladıklan çöplenn üzerine "REFAHYOL çöplüğü" yazdılar. tstanbul Haber Servisi - REFAHYOL hükü- KESK, TMMOB, TTB, TÜRMOB \e pek çok metının gıtmesını. şenata ve çetelere dur den- aydının da desteklediği "Sultanalunet Buluş- mesıni isteyen onbınler Sultanahmet Meyda- masıw nda, katılımcılar "erken seçim" çağn- nı'nda toplanarak "REFAHYOL defol" dedı- ler. ÖDP'nm dûzenledığı, HADEP. DİSK, • Arkası Sa. 12, SiL 3 'te "TARİH DE BLZİZ DEMOKRASİ DE..." OKlffl BdNCfl 12. Sayfada ÇÎÇEKLERİN EZlLMEDİĞl MlTtNG • 12. Sayfada GUNCEL BUGUN CUNEYT ARCAYUREK Bir Numaralı Bela Yavaş yavaş, ama giderek güçlenen "en kötü hü- kümetin bu hükümetten daha iyi" olacağı kanısı ar- tık kafalara yerleşiyor. Bu hükümetten ve Şaibe'den kurtulmak: Başka çı- kış yok! DYP'de buhran, başta Necmettin Cevheri, bir- çok etkili yöneticinın bugüne dek işlediklen günahla- • Arkası Sa. 12, Sü. l'de ve her pazartesi... ÖYS Türkçe Deneme Soruları Sınavda nelere dikkat etmeliyiz! M 6. Sayfada Özel Okul Sınavı Soru ve Yanıtları • 7. Sayfada Tansu Çiller hariç herkes ortaklıktan rahatsız DYP'liler çekilmeyi düşünüyor • Her gün yeni istifalarla sarsılan DYP'liler hükümetten çekilmek istiyor. Muhalifler ve milliyetçi-muhafazakâr kanadm ardından, genel başkan yardımcılan da koalisyonun biteceğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Çarşamba günü yapılacak olan DYP GlK toplantısında hükümetten çekilme karan çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. • DYP'de milliyetçi-muhafazakâr kesimin başını çeken Ayvaz Gökdemir, "Ya Çiller'in başbakanhğında RP-DYP-BBP hükümeti olur ya da RP'siz bir hükümet kurulur ve seçime gidilir. Aksi takdirde bedelini hep birlikte öderiz" dedi. Çiller'in görevlendirdiği Salim Ensarioğlu, dün Fehim Adak ile bir araya geldi. Ensarioğlu, Adak'tan başbakanlığm Çiller'e devredilmesini istedi. Adak ise, önce 8 yıllık eğitim konusunun halledılmesi gerektiğini söyledi. • 5. Sayfada ANAP'tanyeni gensoru hazuiığı • Gensorunun 6 oy farkla reddedilmesinden sonra DYP'den peş peşe gelen istifalar, muhalefet partilerini yeniden harekete geçirdi. Yalım Erez ile partisi arasındaki diyaloğu başlatan ANAP Parti Müfettişi Mustafa Taşar, bu hafta içerisinde hükümeti düşürecek sayıda istifa olacağını öne sürdü. Taşar, hükümetin baskın seçim girişiminin başansız olacağını savundu. ANAP, 3 haziranda vermeyi düşündüğü yeni gensoru için diğer muhalefet partileri ile temasa geçti. • Çiller'e yakın bazı milletvekillerinin ANAP'a ortak hükümet kurma önerisi götürdüğü de öğrenildi. Resmi olmayan bu önerilere sıcak bakan ANAP, resmen gelecek teklife olumlu yanıt verecek. Ancak, ANAP kulislerinde, bu aşamadan sonra Çiller ile birlikte DYP'den birinin başbakanlık şansının kalmadığı dile getirildi. DÜRMNE KOCMĞUrnun lööert • 4. Sayfada YAŞ toplantısı bugün Başbakan Erbakan h düşündüren hafta • Başbakan Erbakan, bugün yapılacak olağanüstü Yüksek Askeri Şûra toplantısında ordu içerisinde irticai faaliyetlere girişen 100 kadar personelin tasfiyesine ilişkin dosyalar nedeniyle terleyecek. Erbakan, daha önce katıldığı YAŞ toplanülannda da 76 TSK personelınin ordudan tasfıyesini öngören kararlara imza atmıştı. • Şeriatçı basın, YAŞ toplantısında irticai faaliyetlere katılan askeri personelin ordudan atılması kararlanna imza atması beklenen Erbakan'a baskı yapmaya başladı. 31 mayısta yapılacak olan MGK toplantısında da askerlenn, Erbakan'ı 28 şubatta altına imza attığı kararlann uygulaması konusunda uyarmalan bekleniyor. • 4. Sayfada POLlTtKA VE ÖTESİNBMB) KBIMLIn yaz» I 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Yık'arım... 'Yıka'mm... Hafta başlarında genel görünüme bakarken genel- likle şu tür başlıklar atılır: - Gözler hükümette... - Gözler MGK'de... - Gözler TBMM'de... - Gözler Genelkurmay'da... Bu hafta gözler her yerde... Siyaset şaşı... Ne so- • Arkası Sa. 12, Sü. 8'de
Subscribe Login
Home Subscription Packages Publications Help Contact Türkçe
x
Find from the following publications
Select all
|
Clear all
Find articles published in the following date range
Find articles containing words via the following methods
and and
and and
Clear