25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I 1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sahte MİTçiler davası • Aralannda Eskı Genelkurmav Başkanı DYP Kılıs Mılletvekılı Doğan Gureş'ın oğlunun da bulunduğu 14 kışı dun yargilandı Serdar Güreş ın katılmadığı duruşmada, ıfadesı talımatla Ankara'da alındı İstanbul Haber Servisi - Kamuovunda "sahte MİT'çi" olarak tanınan araiannda eskı Genelkurmay Başkanı D> P Kılıs Mılletv'ekılı Doğan Güreş'ın oğlu Serdar Gureş'ın de bulunduğu 14 sanığın yargilanmasina de\amedıldı Sanıklardan Cengiz Tanjıldızı savunmasında "Serdar Güreş, beni çevresindeki herkese Genelkurmav istihbarat subayı di>e tanıttı" dedı Tanyıldızı Genelkurmav istihbarat subavı olarak Turkıve'ye sokulan kaçak ılaçiar. Istanbul-Gazıantep arasında çalınan otomobıller \e uyuşturucu ıle mucadele konularında çalıştıgını 'belırttı Hırsızlık, Mİahlı ! çete kurmak. ırza geçmek. ! sahte resmı belge ' duzenlemek. esrar bulundurmak gıbı suçlardan 4'u 30 yıla kadar hapıs 1 ıstemıyle vargılanan 14 , sanıklı "sahte MİT\iler"ın davasına dun Istanbul 4 No'lu DGM'de devam edıldı Davanın dun vapılan ,' oturumunda tutuklu 1 sanıklardan Cengız Tanvıldızı. Hasan Katırcı Mehmet Orhan Karvar ve Giiven Ra.vmak. tutuksuz yargılanan Nami İner \e !Nuh Karaaslan hazır bulundu Ankara'da oldugu ıçın ıfddesı talımatla orada alınan Serdar Gureş ise katılmadı Oturumda savunma vapan Cengız Tanvıldızı Serdar Gureş ıle 1981 yılında tanıştıklarını ve ıvı arkadaş olduklarını, bu nedenle 1990-1995 1 yıllan arasında Fenerbahçe Orduevı'nde kaldığını belırttı Tanvıldızı, ıkı vıl once ' Serdar Güreş'le bırJıkte zıvaret ettığı Tumgeneral Osnıan Çetin'ın Cendısıne jandarma telsızı de verdığını belırîtı Duruşma eksık belgelerın tamamlanması ıçın ılen bır tanhe ertelendı Reçetesiz ilaç kullammı 'Eczacılara büyükgörev düşüyor' istanbul Haber Servisi - Safihk Bakanı V ıldırım Aktuna ılaç reklamlannın serbest bırakılmasıyla ılgılı duzenlemelenn amacına uvgun bır sekılde yapılabılmesı ıçın bakanlığa bağlı bır danışma kurulunun oluşturulacağını bıldırdi Danışma kurulunun fakulteler tuketıcı hakları demeklerı, eczacılar ve tabıp odalanyla RTUK üyelerınden kurulacağını belırten Akruna. 'amaçlannın tuketıcıyı aldatıcı tanıtımlardan koruyarak vanlış ılaç kullanımının onune geçmek ve bılınçlı kullanıma yoneltmek , olacağını soyledı Aktuna. ; ılaç reklamlanna ızın • venlmesıne ılışkın vapılan .'yasal duzenlemelenn bazı ,'kesımlerce olumsuz ;değerlendınldığını 'vurguladı Avrupa iReçetesiz Ilaç !Üretıcılen'nın(AESGP) :'*32. \ ıllık [Konferansı"nın ıkıncı |gun toplantısı. dun Conrad f'Otel'de vapıldı Toplantıya Ikatılan S ıldırım Akruna. Ibu yenı uygulamanın ;başanya ulaşabılmesı ıçın leczacı'ara onemlı bır gorev Iduşruğunu belırttı ^Toplantıda konuşan Ilaç |Endustnsı İsverenler jSendıkası Başkanı Kaya Turgut ıse Turkıye'dekı iılaçlardan hangıiennın 'reçetesiz satılacağı, I fıyatlandırma. ambalaj bılgılen gıbı konularda dev am eden duzenlemelenn 1996'nın sonuna kadar tamamlanması gerektığını sovledı Avrupa Bırlığı komısyon uyesı Dr Marlin Bengeman da toplantıda "Avrupa'da ilaç ve ilacın geleceği" konulu bır konuşma yaptı 61 ulkeden gelen 554 katılımcının ızledığı toplantılardun sona erdı ANAP Genel Başkan Yardımcısı Çebi, ANAYOL'un tek sorununun DYP lideri olduğunu söyledi 'Tansu Cfller özür dilesin'ANKARA (Cumhuriyet Burosu)- A\APGenel Başkan Yardımcısı İbrahim Çebi. D\ P Genel Başkanı Tansu Çil- ler'ın yolsuzluk ıddıalannın gundeme gel- mesıyle telaşlandığını. ortulu odenek ko- nusuna da açıklık getıremeyınce suçluluk psıkolojisi ıçınde hırçınlaştıöını ılen sur- du Çıller'ın soy ledığı tum yalanların da or- tay a çıktığını belırten Çebi "Yaptığı, seç- menine ve kamuovuna saygısızlıktır. Kamuoyundan ve partisinden ö/ur di- leyerek siyasetten çekilmelidir" dedı Koalısyon protokolunde ver almasına karşın yolsuzluk ıddıalarının uzerıne gı- dılmesinden rahatsız olan, ortulu odenek konusuna açıklık getırmeyen DYP lıden Çıller'ın tutumu ANAP'ta tepkı yarattı ANAP'lılar. tavnndan"korktuğu, çekin- diği ve saklamak istediği bir şevler" ol- duğu yargısına vardıklan Çıller'ın 1997'de başbakan olmasını engellemek. • Ibrahım Çebi. yolsuzluk ıddıalannın gündeme gelmesıyle telaşlanan DYP lıden Tansu Çıller'ın, örtıilü odenek konusuna da açıklık getıremeyınce suçluluk psıkolojısi ıçınde hırçınlaşîığını ılerı sürdü. Çebi "Çıller, kamuoyundan \e partisinden özür dıleyerek sıyasetten çekilmelidir" dedı. hatta tumuyle sıyasetten çekılmesını sağ- lamak ıçın harekete geçtı DYP'lı bakan- larla kurduğu yakınhkla tum burokrasıye hâkım olan Başbakan Mesut ^ ılmaz, tum bınmlerdesoruşturmabaşlatarak Çıller aı- lesının. yolsuzluk ıdıalarıyla bır ılgısı olup olmadığını araştırırken ANAP'lı y onetıcı- ler de açıklamalarıyla kamuoyu oluştur- mak ıçın harekete geçtı ANAP Genel Başkan ^ ardımcısı fbra- hım Çebi. dun duzenledığı basın toplantı- sında Çıller'ın kendını kurtarmak ıçın RP'ye gensoru verdırmesını anlayamadı- ğını soyledı ANAYOL lıukumetının de- vam etmesınden vana olduklarını belırten Çebi. "Hiikümeticraatından kaynakfa- nan hiçbir sorunumu/ voktur. Bakan- lar Kurulu çok uvumludur. Bütün me- sele Çiller'dir" dıye konuştu Iktıdarda kalmak uğruna sıvasetın îe- mızlenmesı ılkesınden vazgeçmevecekle- nnıanlatan ANAP Genel Başkan \ ardım- cısı Çebi. yolsuzluk ıddıalannın ortaya atılmasının ardından Meclıs soruşturmala- n açılmasi uzerınepanısje kapıldıüını soy- ledı Ortulu odenek konusuna açıklık getıre- meyen Çıller'ın bunun uzerıne hırçınlaş- tığını anlatan Çebı C'Hcrın art arda soy- ledığı tum valanijrın da ortaya çıktığını belırterek **\ aptığı. seçmenine ve kamu- ovuna savgısızlıktır. Tansu Çiller, ka- muov u ve partisinden özür dilev erek si- vasetten çekilmelidir" dedı ibrahim Çebi uçuncu kı^ının başbakan- lığında AN AY OL fbnnulune nasıl baktık- ları yolundakı bır soruya ıse "Daha once biz bu önerivı D\ P've goturduk. O za- nıan reddettiler. Bugun de biz bo\ le bir formule gerek duvmııvoru/. Hiikumet görevinin başındadır" vanıtını verdı Cebı. guvenoylaması sırasında da DYP'lılerın sağduvulu davranacaklanna ınandıklarını sovledı ANAPGrup Başkanvekılı Cumhur Er- sümerdegensorunun hukumer ıcraatlanv- la ılgılı verılmesi gerektığını belırterek mılletvekıllerının sıvası amaçlı verılen gensomya destek olmayacaklannı soyle- dı Ersumer, "Hukumetin gensoruvla düşmeveceği inancındavız. TBMM'de kilit parti AN AP'tır" dedı Soylu için oy istedi Çiller: Zorluklann hepsini aşacağım İstanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, bu ulke>e olan bağlılığını Kardak Kayalıkları krızınde ve terorle mucadelede yeterı kadar gosterdığını belırterek karşısına çıkan butun zorluklann ustesınden geleceğını sovledı Hukumetin kurulması aşamasında şımdıkı Çevre Bakanı Mustafa Taşar'ın araya gırmemeM halınde koltuğu ANAP Genel Başkanı Mesut V ılmaz'a bırakmamış olacağını savunan Çiller. "Bizim meselemiz ANAP'la değil, Mesut V ılmaz'la" dedı 2 hazıranda yapılacak ara yerel seçımlernedenıyle Tansu Çiller dun Atakoy s Kısım'dakı parkta Bakırkoylu kadınlarla bır araya geldı Çiller burada yaptığı konuşmada ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı ıma ederek "Ben göreve, vüksek menfaatları bir kenara bırakarak kavga etmek için gelmedim. Ben birlikte mucadele edip ülkemizi en ivi noktava getirmevi hedeflijorum" dıve konu^tu Çiller Kurtuluş Savaşı nda erkeğıyle omuz omuza savaşan Turk kadınlan gıbı kendısının de Kardak'ta ve terorle mucadelede gerekenı yaptığını soyledı Çiller. "Bizim aramı/a girmek istevenler var. Ama si/ sakın uzulmevin. Ben sizin için bunların da iıstesinden gclirim" dedı Sağlık Bakanı ^ ıldırım \ktuna, Turızm Bakanı Işılav Savgın. İstanbul Mılletvekılı Havri Ko/akçıoğlu, Kayserı Mılletvekılı Osnıan Çilsan'ın da bulunduğu toplantıda. D\ P n/n Bakırkoy adayı Gurol Sovlu ıçın oy ısteyen Çıller toplanan kalabalıga "Size emanet edersem vuzumu kara çıkarmazsınız değil mi" dıye sordu Tansu Çıller daha sonra Kartaltepe'de trafığe kapalı alanda vapılan partı yuruyuşune katılarak. buradan da zıvaret etmek amacıyla Atakoy Spor Kulubu'ne HltTl DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Bakırkoy Zuhuratbaba'da >aptığı konuşmada. partisinden başka erken seçime kendisini hazır hisseden başka parti bulunmadığını söyledi. Bülent Ecevit, Bakırkoy belediye başkan adayını halka tanıttı 'DSP, ulusalbirliğin güvencesV (stanbul Haber Servisi - De- mokratık Sol Partı (DSP) Genel Başkanı Bülent Ecevit. ANAYOL hukumetının artık sonunun geldığı- nı M>yleyerek, "Cumhuriyet tari- bi bovunca bu kadar hızlı tüke- nen başka bir hükümct görülme- miştir1 " dedı Bülent Ecevıt Bakırkoy Zuhurat- baba'da yaptığı konuşmada. 2 hazı- randa yapıfacak ara yerel »eçımler- de Bakırkoy belediye başkan adayı Mehmet Başaran'ı halka tanıttı Ecevit konu^masında. DSP'denbaş- ka erken seçime kendısını hazır his- seden partı bulunmadığını belırte- rek Bakırkoy halkınıntukenmı^par- tılereoy vermeyeceğıne ınandığını böyledı Guneydoğu'da baskıdan. terorden korkan ınsanlann umut olarak DSP'yı üorduğünu one >>uren Ece- vit. "DSP Türki.vede ulusal.birli- ğin güvencesidir" dıye konu^tu Bu bolgenın sorununun çozumu ıçın "bölgesel güvenlik planı" adı ai- tında çalışma hazırladıklannı açık- layan Ecevit, "Tiirkiye'de hiçbir kışkırtma, Tiirk kökenli insanla- rı, Kürt kökenli insanlarla birbi- rine diişüremez. Günevdoğu'da- ki sorun silahla değil, sanavi ile çözülür" dıye konuştu Konuşma- sında CHP Genel Başkanı Deoiz Bavkal'a da yuklenen Ecevit, "CHP'nin artık sonu selmiştir. Kapımı/ı biraz aralasak, ortada CHP dive bir parti kaltnaz" dıye konuştu Diişiince suçlulam yargı önüne çıkfı İstanbul DGM'de j Claudia Roth ile 6 İstanbul Haber Servisi - "DıişuneeyeO/gurluk" kıtabı- nın yayıncısı oldukları ıçın hak- lannda Terorle Mucadele Yasa- sı'nın (TMY) 8 1 maddesı uya- nnca dava açılan 99 sanığın yar- gılanmasına İstanbul DGM'de devam edıldı Sanık avukatlan, Avrupa In^an Hakları Sozleşme- sı'nın 9. 10 ve I4'uncu maddele- nnın davada uygulanması gerek- tığını belırterek "Aksi takdirde sozleşmenin 25. maddesi gere- ğince iç hukuk yollarını tiıket- meden Avrupa İnsan Hakları Komisvonu'na başvuracağız" dedıler İstanbul 3 Numaralı DGM'de gorulen dav anın dunku duruşma- sına. \ aşar kemal. Alman \ e- ;örülen duruşmaya yazar Yaşar Kemal, Alman Yeşiller Partisi Milletvekili I gündür kayıp olan Talat Türkoğlu'nun eşi de izleyici olarak katıldı Dünku duruşmada. TM\ 'nin 8/1 maddesi uvarınca haklarında dava açılan sanıklardan 19'unun sorgusu yapıldı. Mahkenıe. delillerin toplanması için ertelendi. (Fotoğrat HULV A TOPC U) şıllerPartısı Mılletvekılı Claudia Roth ve 61 gundur kayıp olan Talat Tıirkoğlu nuneşıHasena Türkoğlu da ızleyıcı olarak katıl- dı Duruşmada. bazı sanıklar ıle ızleyıcılerın yakalarına. uzerm- den ıkı av seçmesme raemen kendısınden haber alınamayan Talat Turkoğlunun fotoğrafının bulunduğu vaka kartı taktıkları dıkkdt çektı Duruşmaya katılan ^" sanıktan 19 unun sorgusu ya- pıldı Oturumdj s,oz alan gazete- cı Vlusa Ağacık kıtabı bılerek veısteyerek ımzaladığını soyledı Ağatik, gazetecı Metin Gökte- pe'ııın oldurulmesı olav ına da de- ğındı Hasan Tuğrul Ery ılmaz da sorgusunda 20 ncı vuzyıla gırdığımız bır sureçte duşuncenın hdlâ suç savılmasının bır avıp ol- duğunu belırtırken Şahika V ük- sel ınsanlann du^uncelennı ıta- deedememesının ruhsal rahatsız- lıklara yol açacağını vurguladı Daha sonra soz alan sanık avu- katlarından Selim Okçuoğlu. da- vanın bıran once sonuçlanması- nı ıstedıklerını sovledı Sanık avukatı Hasip Kaplan ıse Avaı- pa İnsan Hakları Sozlesmesf nııı 9.10 ve I4"uncu maddelennın bu davava uygıılanması gerektığını belırttı Nİahkeme. dehllerın top- lanması ıçm durusmayı erteledı Duruşma sonrasında basın top- lantısı vapan Orhan Alkava.Ju- lide Kural. Şanar N urdatapan Serap Aksoy ve Deniz Turkali. " I urkiy e'deki kirli sat aşın bit- mesi" ıçın çağnda bulundu Belçika'da 5 kişi tutuklandı PKK'ye uyuşturucu baskınıBRLİKSEL(AA)-Bel- çıka Jandarma Komutan- lığı kaynaklanndan elde edılen bılgılere gore, on- cekı gun aksamdan ıtıba- ren teror orgutu PKK'nın nıılıtanlarını hedef alan genış kapsamlı bıroperas- von başlatıldı Guvenılır haber kaynak- lan. teror orgutu PKK he- sabına Belçıka daeroınve kokaın tıcaretı yapanların uzun suredır ızlendıklerını ve bu operasyonlann bu- yuk hazırlıklardan sonra başlatıldıöını ıfadeedıvor- lar Brukiel'e 50 km mesa- fede bulunan Gand kentın- de oncekı gece ve dun 30 dan fazla evın basildı- ğını bıldıren kaynakijr, Bruksel'de de çok sayıda baskın vearamayaptldığı- nı dııyurdular Jandarma K.omutanlıgı. "PKK've karşı vapılan operasvonun verimli ol- duğunu. bir miktar uvuşturucu ile birlikte çok onemli orgutsel bel- ge ve silah ele geçirildiği- ni" bıldırıvor Savcılık yetkılılerı. baskınlann so- nucu tutuklanan şahıslann kımlıklerı ve savılan hak- kında bılgı vetmey ı redde- dıyor. ancak bu şahısların "Tûrk pasaportlu ve>a Tiirk asıllı Belçikalı- lar'dan oluştuğunu" ıfa- deedıyorlar Gozaltınaalı- nanlar arasından 5 'kışı hakkında tııtuklama kara- rı çıktığı. gozaltına alınan çok sayıda kışının sorguld- malannın devam ettığı bıl- dırılıyor Gand Savcılığı. uyuştu- rucu kaçakçılığı şebekesi- nın PKK mılıtanlarından oluştuğunu ve orgut hesa- bına ışyaptıklarını doğru- ladı Sorgulamadan so- rumluadlı yetkılıler. uyuş- turucu tıcaretı vapan bu $e- bekenın gelırlerının bır kısnıını PKK'ye aıt kuru- luş\eyatırınılardakullan- dıklarının belırlendığını açıkladılar Bu yetkdıler. Belçı- ka'dan yayın yapan Med TV "nın de bu yatırımlar- dan yararlanmasının soz konusu olup olmadığına yonelık soruya yanıt ver- mekten kaçınırken. Med TV hakkında mjlı bır so- ruşturma bulunduğunu. bu kuruluşun malı gelırlennın kaynağınm araştırıldığını doöruladılar Demirel başkanlık yaptı MGK, İran'ın şeriatçı örgütlere desteğini görüştü VUSLFOZKAN ANKARA - Mıllı Gu- venlık Kurulu nda Iran'ın şeriatçı teror orgutlerıy le PKK'ye verdığı desteğı ıçeren dosyanın ele alın- dığı oğrenıldı Kurulun, sınırlardan ve sınır kapılarından yasal olmavan yollarla gırış ve çıkışların onlenmesı ıçın pasaportların yenılenmesı ve Pasaport >asası'nda değışıklık yapılarak ceza- ların arttırılması konusun- da Bakanlar Kurulu'na goruşbıldırılmesını karar- laştırdığı kaydedıldı MGK dun saat 15 00"te Cumhurbaşkanı Siılev- man Demirel'ın başkan- lığında Çankaya Koş- ku nde toplandı Toplantıva Başbakan Mesut \ ılmaz Genelkur- mav Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadavı. Devlet Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı >ahit Menteşe Mıllı Savunma Bakanı Oltan Sungurlu Içışlerı Bakanı Llku Gu- nev ku\ vet komutanlan. Jandarma Genel Komuta- nı ıle MGK Genel Sekre- terı \e dığer kurul uyelen katıldılar Doğu v e Guneydoğu'da PKK've karşı yurutulen mucadele ıle dış polıtık gelışmelerın ele alındığı kurulda. Iran dosyası ve sınır guvenlığı konuları- nın da değerlendırıldığı ogrenıldı Cdınılen bılgıye gore. gazetecı-vazar Çetin Emeç, yazarTuran Dur- sun suıkastlarının sanığı olan veeskı lçışlerı Baka- nı. DYP'h Ismet Sez- gin'ın gazetemız yazarı L'ğur Vlumcu'nun da ka- tılı olduğuna ılışkın açık- lamdlarıyla tekrar gunde- me gelen İrfan Çağırı- cı'nın ıtıraflanvlayenı bır boyut kazananan "İran ve Turkiye'deki şeriatçı orgut ilişkileri" konu- sunda hazırlanan rapor. MGk'de ele alındı MGK'de sınır ve sınır kapılarından yasal olma- yan yollarla gırış veçıkış- larla ılgılı olarak hazırla- nan rapor da değerlendı- rıldı Başta Irak. Afeanıstan ve Bangladeşlıler olmak uzereçok sayıda yabancı- nın Turkıye'den Vuna- nıstan ve Bulgarıstan gıbı komşu ulkelere kaçma gı- nşımınde bulunduğu dıle getırılen raporda ozellık- le \unanıstan ın. bu kışı- lerı yakalayarak yenıden Turkıye'ye gonderdığı vurgulanarak bunların Turkıye'dekı askerı bır- lıklerde barındırıldıklan- na ışaret edıldı Hukumetin düşmesini bekliyorlar RP'li Tekdal, ANAP ve DYP'ye ortaklık önerdi Cemgil ve arkadaşlan anıldı Nurhak Dağlan'nda katledilen Sinan Cemgii, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan, 68'lilcr Birliği V akfı tarafından Karacaahmet Mezarlığf nda anıldı. \ akıf iıyeleri, "Nurhak KatliamT'nda kaybettikleri arkadaşlarını unutmadıklarını %e unutmayacaklarını göstermek için ölüınlerinin 25. vıldoniımunde bövle bir annıa diizenlediklerîni beiirttiler. Sinan CemgıT'in mezarı başında diin vapılan annıa toplantısında konuşan v akıf genel sekreteri Tuncer Sümer, 1970'lerdcn sonra arkadaşlarınm darnıadağın edildiğini söyledi. (Fotoğraf SAADET USLU) 4\KJARA(Cumhurivet Burosu) - RP Genel Bdşkan \ardımcısı AhmetTekdal. hukumetin duşmesınden sonra Cumhurbaşkanı Sd- leynıan Demirel ın. parla- mentonun en buyuk partısı olan RP'nın Genel Başkanı Necmettin Erbakan a go- rev vereceğını savundu Tekdal. "RP'nin başkan- lığında. DV P ve AN AP'ın katılımı ile güçlu ve icraat vapan bir hukumetin ku- rulması için çağrıda bulu- nuvorum" dedı Tekdal dun duzenledığı basın toplantısında. Başba- kan Mesut \ılmaz'ın "D\ P ile RP hükumet ku- racaklarını deklare etsin- ler, gorevi iade edejim" şeklındekı sozierını anımsa tarak. bunun çarpık bır anla- yış olduğunu one surdu Tekdal. hukumetin duş- mesınden sonra Demi- rel "ın. parlamentonun en buyuk partısı olan RP nın genel başkanına hukumet kurma gorevmı vereceğını belırttı MUSTERi TEN'.SILClSı Çarşı'da daruştnak. bır şey sormak nn ıstedımz. saüş gorevlısuıı vanıruzda bulursunıız. Çarşı'da bır nıala baianak. dokunmak mı ıstedınız, sizı »zleyen gozler olmadan alışveriş vapmanın zevkım y aşarsıruz. Çarşı'dan çıkmak istemiyorum!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle