25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Konuklar, Serdar Ortaç \e Salih Memecan. 'Erol Evgin Showy TV Servisi- "Erol E\gin Show"un bu akşamki konukları kankatünst Salîh Memecan \e şarkıcı Serdar Ortaç. E\gin'in sövleşeceği "Ben İmkânsız Aşklar İçin Yaratılmışım" adlı şarkıyla açılacak olan progranıın ılk konuğu Memecan, mimarhk eğitiminden sonra yüksek lısans içın gıttığı Amenka'da karikatürcülüğe nasıl başladığını anlatacak. Serdar Ortaç da yeni kasetinden söz edecek \e bu kasetten şarkılar söyleyecek. Erol E\gin'in konuklanna. Orhan Erinç'in "Bir Arpa Bovu" adlı kitabını hedive etmesinin ardından söyleyecegı "Deli Di\ane"adlı şarkıyia program sona erecek. Kanal D oo.4o| Banttan verilecek '1996 Dünya Müzik Ödülleri' TV Servisi - Kanal D. 1 Monte Carlo'da yapılan "1996 Müzik Ödülleri Töreni"ni banttan ekrana gettrıvor. Monaco Prensi \ Albert ile Prenses Stepha- nie'nın e\ sahipliği vaptı- ğı geceve müzik dünyası- nın birçok ünlü ismi katıl- dı. Jean Claude Van Damme \e Natalie Co- le'ün sunuculuğunu üst- lendiği ödül töreninde "Ömür Boyu Başarı Ödülü". 30 yılhk müzik < hayatmda 18 defa bir nu- '• maraya yükselen Diana 1 Ross'a \enldi. Michael . Jackson da. "En Çok Sa- ; tan Erkek Şarkıcı" dahil toplam 5 ödülü Prenses > Stephanie'nin elinden aldı !ve"TheEarthSong"ad- Michael Jackson 5 ödül birden aldı. lı şarkiMnı seslendirdi.Ma- riah Carey'in "En Çok Satan Kadın Şarkıcı". Hootie And The Blovv fish grubunun da "En Çok Sa- tan Rock Grubu" ödülü- nü aldığı gecede Seal. Ace Of Base. The Cranberries, Lo> Del Rio. Coolio gibi şarkıcı vegruplardaçeşit- li ödüllere layık bulundu- lar. Pizza tııüauıvı lvajJımıljağalaı- Kanal D 20.40 Ninja Kaplumbağalar Teenage Mutant Ninja Turtles / Yönetmen: Steve Barron / Oyuncular: Judith Hoag, Elias Koteas, James Saito, Jay Patterson /1990 ABD yapımı. 93 dakika. TV Servisi - Dört kaplunı- bağa radyoaktıf maddelere te- mas eder ve insan boyutlarına ulaşır. Bu arada aynı akibete uğrayan bir karate hocası da fa- reye dönüşür. Slinter adındaki bu fare. isımleri Michelange- lo, Donatello. Raphael \e Le- onardo olan bu cesur kaplum- bağalara bildiği bütün karate numaralarını öğretir ve birlik- te kötü kalpli Shreeder'a karşı savaşırlar. Bu mücadelelerin- de kendilenne yardım edenler- den biri de T\' muhabiri April O'Neil'dir. Kaplumbağalar bütün maceralannın yanında. tutkunu olduklan pizzaları hiç- bir zaman unutmazlar. "Ninja Kaplumbağalar". Kevin Eastman \e Peter La- ird'in resimli roman kahra- manlanndan yola çıkılarak ya- pıldı. Hong-Kong kökenli ka- rate fılmlerine özgü şiddeti bir çocuk fılminin çerçevesine t. şıyan bu fılmde. zaman zaman Lzakdoğu felsefesinden an- lamsız kırıntılarda yeraliyor "Ninja Kaplumbağalar". günümüz sinemacılannın ço- cuklara layık gördükleri masal- lar konusunda ılginç bir örnek oluşturuyor. Ancak \a\ın >a- atine bakılırsa, çocuklara yö- nelik bu filmi Kanal D'dekıler büyüklere "satmak" niyetin- de gibi görünü\ or. "Ninja Kaplumbağalar"ı çocuklamla birlikte izlemek isteyenler içın. bu filmın zarar- lı olmasa bile pek yararlı olma- yan türden olduğunu hemen söyleyelim. Duygusal bir aıle guldurusu Ke\in Eastman ve Peter Laird'in resimli romanından uyarlanan "Ninja Kap- lumbağalar"ın devam fılnıleri de çekildi. HBB 17.00 'Check-Up' T\' Servisi - Dr. Mişa Si- di-Sarfati"nin sunduğu ve canlı olarak yayımlanan sag- lık programı "Check-Lp"ta güneşin gözlenmıze etkisi ko- nusu ele alınıyor. Program ko- nugu Doç. Dr. Halil Bahçeci- oğîu. gözlerı güneşten sağlık- lı bir biçımde korumanın \ol- lan \e güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesı gereken nok- talar hakkında bılgi \erecek. Programın sanatçı konuğu ıse Suat Suna olacak. ShoıvTV 22.10 'HülyaAvşar Show' TV Servisi - Hül\a A\şar bu hafta. Yıldız Tiİbe. Bur- han Çaçan \e Ebru Yaşar'ı konuk edıyor. Programını "Sana Küserim" adlı şarkıy- la açacak olan Hülya Avşar. Burhan Caçan'la politıka üze- rinesohbetedecek. Programın dığer konuğu Yıldız Tilbe de son zamanlarda yaşadıgı ta- lihsiz olayları ve hakkında çı- kan haberler konusundakı dü- şüncelerını anlatacak. Ebru Yaşarıseyenı şarkısınısöyle- vecek. Güldüren geriKm TV Servisi - Aeemi \e sakar FBI ajanı Joe Dee Fostar ı Jodie Foster gibi okunu- yor) ilk göre\inı alır. Cinavet masası şefi Putrid. ondan psikopat bir katilin kımliği- ni tespit edip yakalamasını istemıştir. Gö- rev aşkıyla yanıp tutuşan Joe. cinayetlerin işlendiği akıl hastanesine doğru yola çık- madan önce. nişanlısının evine uğrayarak bir şeyler atıştırır. Bu arada nişanlisinın hemen ev lenelim şeklindeki önerisini de geri çevirir... Holly\\ood'da absürd esprilerle dolu fılmler \apılmava başlandığından bu ya- na. klasikleşmiş ya da büyük gişe hasılatı yapmış fılmleri "ti"ye almak moda oldu. Bıına göre birkaç önemli prodüksyonun ardından. bu fılmlerledalga geçen bir "ab- sürd" fılm y apılıyor. Bu sadece moda aş- kıyla yapılmıyortabii. Çünkübufılmlerin hasılatlan da bir haylitath oluvor. "Sosislerin Sessizilği" de başta "Ku- zuların Sessizliği" olmak üzere "Temel İçgüdü" \e "Sapık" gibi gerılımlerle uğ- raşan bir absürd fılm. Ajan Joe. arştırma- lan sırasmda tanı^tığt Dr. Animai Canni- bal Pİ7.7a"nın patronu olan Dr.Animal'in. aradığı katil olduğundan habersızdir. Dr. Animai. öldürdüğü insanların etle- rinden pizza yapmaktadır. Akla \e mantığa a>krı her türlü olavın olduğu bu tür güldürülerden hoşlanıyor- sanız kaçırma\ın. t.Star 21.50 Jl nlü gerilim nimlerini -ti'ye alan bir yapını. D©Sosislerin Sessizliği - Silence Of The Hams / Yönetmen: Ezzio Greggio / Oyuncular: Ezzio Greggio, Billy Zane, Cnarlene Tilton, Stuart Pankin, Joanna Pacula. at\ 16.40İ 'Uzaklar' TV Servisi - B\r önceki programda Fıdjı - Malola - Lailal adasını gezen Osman - Zuhal Ataso\ çıftı bu hafta Yenı Kaledon>a'yadogru\o- laçıkıyor. Denızde altı gün süren bir yolculuktan sonra Yenı Kale- donva"ya ulaşan Atasoy'lar. iilkenın önenılı merkezlerinı zıyaret edecekler. atv 21.001 'ÇiçekTaksi' T\' Servisi - tmit Efe- kan"ın yönettığı. başrollerinı Tamer Yiğit, Erol Günay- dın \c Peker Açıkalın'ın pa\ laştıgı "Çiçek Taksi"nın 36. bölümünde Ömer'in başı borçları karşılıgmda Manol- ya'ya bıraktığı gramotbn yü- zünden bir ha\li dertte. Ömer'in annesi gramofonun kayboldugunu farkedince çok sinirlenir. Ömer ise. annesinin Ma- nolya'ya karşı olan olumsuz ta\ rı yüzünden gramofonu ona \ erdigını söy leyemez. Bu arada gramofonu geri alma- nın yollarını da aramava baş- lar. Nermin ıle Tahsın arasın- dakı kırgınlık da sürmektedir. TLRHAN GLRKAN Eski köşkünü oda oda ki- raya \eren dul bir kadının. kiracılanyia \e 30 yıl önce- ki sevgilisiyle ilişkilerinin gülünçlü övküsü. Kartal Tibet'in 1987"deyönettiği "Aile Pansiyonu". sıra- dan basit kenar mahalle ın- »anlan arasındaki ilişkile- ri. gedikli komedi anlavışı içinde >ansitan du>gu?>al aile güldürü ömeklerinden biri. 1987"de yitirdiğimız tanınmiş güldürü sanatçısi Adile N'aşit. amansız ha^ talığına aldırmayarak ölü- me meydan okurcasına bir oyunculuk örneği sergılı- yor. Geçim sıkıntısı çeken Adile (Adile Naşit) adlı dul bir kadın, askerdeki oğluna harçlık yollayamaz hale gelince. mahalle halkımn önerisiyle. eski köijkü pan- siyon olarak oda oda kira- ya \ermeye başlar. Pansi- yon kiracılan arasında kısa sürede sıcak ilişkiler kuaı- lur. Bunların hemen heps\. zamanla kendılerine birer eş bulup, evlenme yolunu tutarlar. Tüm mahalle halkı Adi- le Hanım'a vardım elini uzattığı halde. otuz yıl ön- Sho« TV 15.10 Aile Pansiyonu / Yönetmen-Senaryo: Kartal Tibet Görüntü: Süha Kapkı Oyuncular: Adile Naşit, Münir Özkul, Filiz Taçbaş, Ayşen Gruda, Erol Günaydın, Cenk Koray, Hadi Çaman /1987, Varlık Film yapımı. cebirgönül serüveni geçir- diği Murtaza {Münir Oz- kul). ona yardım etmemek- te dırenmektedir. Sonunda Adile ile Murtaza arasında- ki buzları eritmek için bir ııınut belirir. 8.45J Yeni bir yarışma tlk bölümünc ünlü >arışmacıların katıldığı prog- ramı Savaş Karakaş sunacak. c Bu Yarış Başka Yarış' TV Servisi - at\ "de "Bu \ arış Başka Yarış" adlı bir vanşma programı başlıyor. Bugün \e her cumartesi 18.45'te ekrana gelecek olan programın sunuculugımu Savaş Karaka«j yapacak. "Bu ^'arış Başka Yarış". beceri ve sorular bölümü olmak üzere ikı bölümden oluşuyor. İlk bölünıde şarışmacılar dansçılan ve çeşitli zanaatkârları taklit edecekler. Ikinci bölümde ise müzik. spor \e magazin dallarındakı soruları yanıtlayacaklar. "Bu Yarış Başka Yarış"ın bugünkü ilk bölümünde ise ünlü yanşmacılar yer alacak. J. KENT HABERLERI Genç şairin kitabı • İstanbul Haber Servisi - Abdı lpekçi Dostluk \e Barış Ödülü 1994 yılı ortaokullar arası kompozisyon dalı birincisi Kortav Hıraoğlu'nun şiir kitabı yayımlandı. İlk ödülünü 14 \aşında alan Hıraoölu. şiırlerinde günlük vaşamdan kesitler sunduğunu belıniyor. Halen Galatasarav Lisesi'nde ögrenimine devam eden genç şair. "'Arkadaşlarıma. karde^lerıme. aileme. kısaca insanlara söylevemedıklerimi şiir sayesinde sö>lüyorum" diyor. Hıraoğlu'nun ""Bu llk Defa" adlı şiir kitabında kırkayakın şıir yer alıyor. Abdi lpekçi Dostluk \e Barış Ödülü dışında. 1995 Goethe Institut-Türk Alman Dayanışma Derneği dördüncülük dereceleri bulunan Kortav Hıraoğlu, "•Şiirlerimde beni değıl. bizi anlatışorum" diye konuşuyor. Hatkevleri'ne destek istemi • İstanbui Haber Serv isi - Halke\ len Marmara 1. Bölge Temsilcısi Seyit Ali Avdoğmuş. vaptığı yazılı açıklamada sistemin karşısındaki herkesi Halkevleri'ne siyasal katkı sunmaya çagırdı. Halkevleri 14. Ola^an Kurultavı'nın ardından Halkevleri'ne daha çok göre\ düştüğünü belinen Avdoğmuş. "Bu anlayıştan hareketle Türkiye genelinde ve Marmara 1. Bölge Temsilciliği (Trakya - İstanbul - lzmit) özelinde en kısa zamanda toplanıp genel kunıl kararlan \e devrimci bir program anlayışı içensınde olacağız. Özellikle kent yoksullannı "'banş veözgürlük" da\asına kazandırma \e Halkevleri'nin muhalefet evlen olması göre\lerini yerine getireceğiz " dedi. ÇYDD projesi • İstanbul Haber Servisi - Çağdaş >'aşamı Destekleme Derneği'mn hazırladığı ""Gecekondu Bölgelerindekı Kadın \e Çocuklann Kente Entegrasyonunu Gerçekleştirme Projesi" 5 haziranda açıklanıvor. Milli egıtimin yetersiz kaldığı kalabalık ve yoksul bölaelere eğitımi götürmeyi amaçlayan proje. HABITAf-11. STK Forumu Taşkışla binasinda yapılacak. Elektrik kesintisi • tstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan vazılı açıklamaya göre. Beyoğlu bölgesindeki trafo merkezinde yaptlacak çalışmalar nedeniyle. bugün 06.00-13.00 saatleri arasında ""Etiler Nispetiye Caddesi. Çanakkale Seramık Bloklan. Cengiz Topel Caddesi ile Gülşen Sokak'ın birkısmf" elektrik alamavacak. Fotoğpaf sergisi • İstanbul Haber Servisi - HABITAT-1I çerçe\esinde düzenlenen "Dünva gençleri ile dostluk. barış ve çevre üzerine sohbet \e fotoğraf sergisi" etkınlikleri bugün y apılıyor. Gençlik Kozası. Boğaziçi Üniversitesi İşletme \e Ekonomi Kulübü ve A1ESEC teşkilatının düzenlediği etkinlikler Arion Cafe'de yapılacak. Toplusözleşme imzalandı B İstanbul Haber Servisi -\lahepe Belediyesi ile !Belediye-İş Sendıkası arasında dün imzalanan toplu iş jsözleşmesıyle. işçilerin ücretlerine yiizde 70 ile 100 'arasında zam yapıldı. Mustafa Turunç, Kartal'daki saldırılann tesadüf olmadığını söyledi Eczanelere yapılan saldırdar kınandı İstanbul Haber Servisi - Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi çev- resindeki 5 eczanenin önceki sabah kimliği henüz belirlenemeyen kişi- lerce kurşunlanması. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Mustafa Turunç ta- rafından kınandı. Kartal Cevızli'deki Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki Karadeniz. Pınar. Tiryaki, Canan ve Denizer eczaneleri. bazı kişiler tara- fından kurşunlanmış. saldında ölen \eya jaralanan olmazken maddi ha- sar meydana gelmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan oda başkanı Mustafa Turunç. saldırıya uğrayan 5 eczane- nin hedef alınmasının tesadüf olma- dığını belırterek "Bueezaneler. tam teşekküllü üniversitevedevlet has- taneleri çevresinde bulunuyor. 5 eczane sahibi yasal olma\ an ilaç sa- tışını önlemek için hastane yöneti- mi ile işbirliğine girdi. Bu nedenle kendilerine gözdağı v ermek isteyen "karanlık güçler'in saldırı \aptığını sanıyoruz. Hastanelerin çevresin- deki eczaneler dışında ilaç satışı y a- pan. eczacılık eğitimi almamış kişi- ler türedi. Yetkililerin bu kişilere yönelik umarsız davranışları yü- zünden bu kişilerin karanlık güç odakları olma eğilimleri arttı. Za- man zaman gerçekleşen eczane ve deposovgunlarındadabu karanlık güçlerin parmağı var" dedi. Halk sağlığı \e meslek ilkeleri adına vap- tıklan mücadelede kendilerini hiçbir gücün vıldıramayacağını \urgulayan Turunç. şunları söşledi: "İstanbul Eczacı Odası olarak bu hain saldı- rıyı lanetlivoruz. Oda olarak İstan- bul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne eczanelerin çalışma güvenliğinin sağlanması için baş- vuruda bulunacağız." Cıda ve sağlık hizmetleri HABITAT vadisinde denetimler artacak İstanbul Haber Serv isi - Istan- bullulann görmeye pek alışkın ol- madıkları kentsel düzenlemeler, HABITAT-II sa>esinde çevreden sonra sağlık v e gıda konusunda da kendisini aösterdi. Dışişleri Ba- kanlığı \e İstanbul Valiliği'nce il sağlık müdürlüğü ile büyükşehir saSlık müdürlüâüne aönderilen "HABITAT-II Sağlık ve Çevre Projesi"ne göre özellikle konfe- rans vadisindeki gıda denetimi \e sağlık hızmetlen sıklaştınlacak. Büyükşehir sağlık daire başkan- lığıyla İstanbul tl Sağlık Müdürlü- ğü'ne bağlı birer \etkili, HABI- TAT-1I toplantıları süresince kon- ferans \adisinde kumanya ve >i- yecek dağıtacak firmanın mutfa- ğmda denetim yapmak üzere sü- rekli hazır bulunacak. Toplantı öncesinde oluşturulan denetleme komisv onuna ait 31 ekı- bin 983 işyerinde yaptıklan kont- rollerde 15 lokanta kapatılırken 3'üne de para cezası kesildiği bil- dirildi. Bununla birlikte 324 ışye- rinin de \erilen süre sonunda ıyi- leşme göstermemesi durumunda kapatılacağı vurgulandı. Projeye göre. 24 saat hizmet v e- ren bazı hastanelerin sağlık hiz- metlerinin her aşamasında yaban- cı dil bilen personelin refakati sağ- lanacak. Katılımcıların kaldıklan otel ve pansiyonlardaki sağlık so- rumlulan aracılığıyla merkez bü- roya sürekli bilgi akışı sağlanırken katılımcılara "acil v ardım kartı" verilecek. Kadıköy'de trafik yine can aldı Kaza içinde kaza: 5 ölü İstanbul Haber Servisi - Kadı- köy Göztepe'de sabaha karşı mey- dana gelen trafik kazası, bir çöp kamyonunundevrilmesiylebaşladı. Yine bir çöp kamyonunun 2 araca çarpmasıyla son buldu. Kazada 3"ü işçi. ikisi TV şoförü 5 kişi öldü. E-5 Karayolu Devlet Malzeme Ofısi (DMO) önünde Üsküdar Be- lediyesi'neait Mustafa Kıvrak ida- resindeki 34 RH 778 plakalı çöp kamyonu. anza yapınca devrildi. Yolda ters şekilde v e ön ile arka ışık- ları vanar halde bekleyen kamyo- nun.kazavanedenolmaması içinte- mizlik işçileri tarafından yola işa- retler konuldu. Çöp kamyonunun ta- mamen kapattığı yolda. Kemal Kaygusuz vönetimindeki 34 HSN 43 plakalı minibüs ve Atilla Al- tun'un kullandığı atv servis aracı beklemeye başladı. Bu sırada. İs- mail Coşkun vönetimindeki başka bir çöp kamyonu aşırı hız yüzünden duran araçlara arkadan çarptı. Kaza- da. çöp kamyonunda bulunan işçiler Ahmet Bektaş. Mehmet Şamdan ile şoför Kemal Kavkusuz. an ser- vis aracının şoförü Atilla Altun ve anza yapan kamyona bakmak iste- >en Senkron T\' araç sürücüsü Le- \ent kabaöldü. Kazav a nedcn olan çöp kamyonu şoförü tsmail Coşkun. olaydan sonra kaçtı. 'Kot tesettür' defilesi Gençlerin vazgeçilmez kıvafetleri arasında olan "kot"un kullanım alanı her geçen gün genişliyor. Kot kumas.ı şimdi de tesettür kıvafetler- de görülmeve başladı. Tekbir Givim Sanayi \e Ticaret AŞ'nin 1996 yılın- da geniş ver \erdiği "kot tesettür" koleksiyonu, dün basına tanıtıldı. İnce kot kumaştan hazırlanan kıya- fetler içinde. elbise, türban. etek ve bol pantolonlar dikkat çekti. Çamlı- ca Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen defileyi Gizem Özdilli. Cansel Öz- zengin, Şenav Akav. Açelya Kardel- şav, Zcliha V ücel \e çocuk manken İlkav Akav sundu. (SAADET LSLU) istanbul Lisesi Vakıf yönetimine istifa çağnsı İstanbul Haber Servisi- Istanbul Erkek Liseliler Derneği. adı anaokuluna öğrenci alımı sırasında "kura skandalı"na kanşan vakıf Yönetim Kurulu'nu acilen istifa etmeye çağırdı. Dernek yetkilileri dün yaptığı basın toplantısında. "vakıf projelerini gecikmesiz sürdürecek tüm sarı-siyahlıların denetimine açık şeffaf bir vönetim kurulu acilen seçilmelidir" dediler. istanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu. istanbul Erkek Lisesi'nde 25 Mavıs 1996 tarihınde yapılan İstanbul Erkek Liseliler Vakfı Özel Anaokulu ve İlkokulu 1. sınıf kura çekimindc meydana gelen olaylarla ilgili olarak dün dernek merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda söz konusu olayla ilgili olarak aldığı kararlan açıklayan Dernek üyeleri. \akıf yönetim kurulunun istifa etmesini istedi. Yeni bir yönetim kurulunun acilen seçilmesi istenen toplantıda şöyle denildr. "Derneğimiz, kamuoyu tarafından bilinen ve rahatsızlığı duvulan konuların Milli Eğitim Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı nezdinde takipçisi olacaktır. Bu çerçevede mağdur olan velileri sarı-siyahlı hukukçular vasıtasıyla destekleyecektir. Sarı- siyahlı camianın her güçlüğü aşacağına kesinlikle inanıyor ve ortaya çıkan durumun sonuna kadar takipçisi olacağımızı komuovuna duyuruyoruz," ON IL4YITLAR 5 AGUSTOSTA Yabaııcı dille eğitim yapacak liseler belirleııdi İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da yabancı dil ağırlıklı eğitim yapacak li- seler belirlendi. Liselerde ön kayıtlara 5 ağustos tari- hinde başlanacak ve 23 ağustos günü mesai biti- minde sona erecek. Kesin kayıtlar ise 26 ağustos-3 eyİül tarihleri arasında ger- çekleştirilecek. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden dün va- pılan açıklamaya göre. ya- bancı dil ağırlıklı liselerin hazırlık sınıtlarma ön ka\ ıt yaptırabilmek için. önün- de hazırlık sınıfı bulunma- yan ilköğretim okulu. or- taokul ile genel lise \e meslek liselerinın ona kı- sımlarından mezun olmak gereki>or. Diploma notu- nun ise en az 4.00 olması şartı aranıvor. Ön kayıtta mükerrer kayıt yapılıp ya- pılmadığının tespit edil- mesi için, kesin kavıt tari- hınden önce. okul müdür- lüklerince oluşturulacak ön kayıt listeleri. İstanbul Milli Eğitim Müdürlü- ğü'nün koordinasyonunda toplanarak kararlaştırıla- cak. Kesin kayıt sonunda açık kontenjan olması ha- linde. ön kayıt listesinde kalınan y erden başlanarak. açık kontenjanlar \e kesin kayıt yaptırmaya hak ka- zanacaklann listesi de 3 Eylül 1996 tarihinde me- sai saati sonunda ilan edi- lecek. Buöğrencilerdeke- sin kayıtlannı 4-6 eylül ta- nhleri arasında yaptıracak- lar. 1996-1997 oöretim vı- lında yabancı dil ağırlıklı lise programı uvgulavacak liseler ise şövle: "Süleyman Nazif Lise- si, Bağcılar Lisesi, Kemal Hasoğlu Lisesi, Florva Tevfik Ercan Lisesi. Ha- san Polatkan Lisesi. Rı- fatCanayakın Lisesi, Sa- kıp Sabancı Lisesi. Ka- bataş Erkek Lisesi, Fın- dıklı Lisesi, Hasköv Lise- si. Bahçeşehir Atatürk Lisesi, Büv ükçekmece Lisesi, Çatalca Lisesi, Çemberlitaş Kız Lisesi, Cibali Lisesi. İbrahim Turhan Lisesi. Alibey- köy Lisesi, Otakçılar Li- sesi, E>üp Lisesi, Pertev- niyal Lisesi, Şehremini Lisesi, Yedikule Lisesi, Gaziosmanpaşa Merkez Lisesi. Fenerbahçe Lise- si, Habire Yahşi Lisesi, Hayrullah Kefoğlu Lise- si, Kenan Evren Lisesi, Sevrantepe Dr. Sadık Ahmet Lisesi. Fatin Rüş- tü Zorlu Lisesi, Kadir Has Lisesi, Süleyman De- mirel Lisesi, Orhan Ce- nıal Fersov Lisesi. Mal- tepe Lisesi, Halit Armav Lisesi. Pendik Lisesi. Behçet Kemal Çağlar Li- sesi, Silivri Lisesi. Nişan- taşı Kız Lisesi, Çağlayan Lisesi. Kurtuluş Lisesi, Mecidiveköv Lisesi. Yu- nus Emre Lisesi, Tuzla Lisesi. Tuğrulbey Lisesi, İJmranive Lisesi, Nevzat A\az Lisesi. Halide Edip Adıvar Lisesi, Havdar- paşa Lisesi \e İbrahim Rüştü Olca> Lisesi." KISAK ISA B 2"? Mayıs 1995 vılında Galatasarav Lisesi önünde başlatılan ""gözaltında kayıplara protesto e\lemi" birinci yılını doldurdu. Yaşam Radyo bu nedenle cumartesi anneleri için "Kavıplar Özel Programı" hazırladı. Bugün 12.00-19.00 saatleri arasında yayımlanacak olan programda çeşitli kurum ve kişilerle röportajlar yer alıvor. • Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin "Havdi Özgürlük ve Davanışma Zinciri" bugün Bakırköy Özgürlük Mevdam'nda vapılıyor. • HABITAT-Ü Konferansı çerçevesınde gerçekleştirilen HABITAT-ll Ticaret Fuan 3 haziran günü açılıvor. Fuur içinde bulunan Mega Center ise Türkive'nin ilk ""Business Parkf" olma özelliğinı taşivor. Mega Center standında. 3 bin işyerinın \er alacağı 650 metrekarelik bir alandaki merkezin tüm detayları görülebilecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle