05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 1 HAZİRAN 1996 CUMARTESt 18 SPOR (A) Milli takım teknik direktörlüğü yapan Özan, Tırpan, Gökdel, Türel ve Demircan aynı görüşte: Aiilli takumn başarısı geçiciARİF KIZILYALIN Coşkun Özan. (A) Milli Futbol Takı- mı'nın eski teknik direk- törleri. tarihimizde ilk kez A\ rupa şampiyonası finallerinde mücadele et- me şansı yakalayan Tür- kiye'nin diğer 15 finalist kadar şansa sahip oldu- ğunu söylediler. Dönem dönem milli takım çalış- tırıcılığı yapan Coşkun Özan.TınazTırpan, Me- tinTürel, Fethi Demircan v e \ ılmaz Gökdel; Fa- tih Terim'in çok iyı bırjeneras> on yakalayıp yıl- lardıryanyanaoynayanfutbolcularla'başan'ya koştuğu. ancak sistem oturtulamazsa bu başan- nın devamının «elmeyeceği görüşünde birleşti- ler. Milli takımın eskı çalışttncılan. yabancı fut- bolcu sayısının "4+ rformülüyle arturılmak is- tenmesine 'karşı' çıkar- larken milli takımın başı- na yeniden bir Türk ant- renörünün getirilmesinin yararlı olacagını savun- dular. Fırat Pen'in düzenle- dıği 'Ayın3.\ltınAdamı' yanşmasına konuk jürı olarak katılan milli takı- mın eski •patronlan', Türk futbolunun eskıye oranla 'çağ' atladığını belırtirlerken değişen şart- larlabirlikte(A) Milli Futbol Takımı'nin daba- şanyı yakaladıgını vurguladılar. Özan: Kulüplerin aynası Milli takımda ve G.Saray'da yıllarca kaptan- hk ve teknik direktörlük yapan Coşkun Özan, ku- Fatih Terim'le iyi bir jenerasyon yakaladık. Ümit takımmdan itibaren yan yana oynayan fiıtbolcular finale kahnayı başardı. Türk fiıtboluna yabancı teknik direktör bir şey kazandırmaz. Terim'den sonra Türk bir antrenör görev almalı. © Milli takımın uzun vadede başansı için kulüplerin de başanh olması şart. Önce kulüpler belli bir yasa ile yönetilmeli. Tınaz Tırpan. lüp ve milli takım arasında her zaman için *pa- ralellik' olduğunu ve 1. lig takımlanndaki 'pat- lamalann' milli takıma da yansıdığını belirtti. Özan. şöyle konuştu: "Mükemmeleerişmekzor. Milli takım kulüp takunlannın aynasıdır. Bizim dönemimizde çalışacak saha. kamp yapacak otel bulamazdık. Çim sahalar arttı, görsel eğitim şan- sı doğdu. Fatih Terim \e ekibinin başansı ise nor- maL Fatih Hoca, bu futbokulan genç ve ümit ta- kım seviyesinde akn. Onlan futbol düny asına du- > urdu, futbolcular da Fatih'e bağlandıîar. Sonuç- ta da başan geldi.Ancak Fatih'in 'Ben yarattım" demesi, biraz iddialı. Milli takım iyi bir hava va- kalay ıpfinalşansını elde etti. Şimdİ gönlümüzin- giltere'de de başaniı olnıasL Fatih Terim - Rasim Kara ikilisinden sonra kesinlikle bir Türk antrenörü milli takımda görev almalı. labii bu kişinin genç,dinamik ve kendisini yetiştirmiş. olması da şart. Futbolumuzun uluslararası standartlara ulaşması için özerklik şart Aynca yabancı sınırlamasının kaldınİınası yarar değiL zarar geti- rir. O zaman altyapılar tükenir ve futbolcu vetişmez. Başan falan da kazanılamaz." Tırpan: Yerii çabştıncı Metin Türel Fatih Tenm'den sonra milli takımın en başan- iı teknik direktörü olarak dikkat çeken ve geçen sezon Ankaragücü'nü çalıştıran Tınaz Tırpan. milli takımın performansının kulüplere bağlı ol- duğunu belirtti ve "Kulüpler iyiyse milli takım da i> idir. Biz sıkıntılı günler > aşadık. ancak Türk futbolu o dönemi aşn. Finaller için bir şey söyle- mekyersiz.Türkiye,Avrupa'nınen başarilı 16ta- kınu arasındadır. Ancak yeniden sıkıntı yaşan- nıak istenmiyorsa yabancı sınırlamasına u\ul- malı. 4 ya da 5 >abancı bü> ük zarar getirir. Mil- li takım çalıştıncılığ] ise bu işi hak eden ve başa- rdı olmuş. belli bir çizgiye ulaşmış bir Türk"e ve- rilmeüdir*"dıve konu^tıı. Türel: Şartiar düzeldi Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Metin Türel de milli takımın çağ atladığı görüşünü sav unanlardan. Türel. ele- man olarak farklılık olmasa bile tesis. düşünce ve yapılanma yolunda bü- yük aşama kaydedildiğini vurgular- ken "Bugünkü milli takım daha iyi hazıriandı, daha çok olanağa sahip. Finalierde diğer ülkeleıie eşit şansa sahip. Ancak Türk sporunun tama- mıyla çağ atlaması için Cençlik ve Spor Genel Müdürtüğü müessesesi- nin kaldınlnıası gerekiyor. Başarının sırrı da bu. Federasyonlar özerk olmalı. Milli takımın başına kimin gete- Y ılmaz Gökdel. ceği konusu ise tartışıla- cak elbet.Ancak ben yer- liden yanayım. Türki- ye'de bugünden sonra yabancı başanh olamaz. Yabancı sınırlaması ise 3 artı 1 'de tutulmalı; 4 ar- tı 1 uy gulaması zarar ve- rir"dedı. Gökdel: Yabancıva ha>ır Fenerbahce Atkinson'dan 60 milyarlık 'tehdif Milli takımda kısa bir dönem görev alan Yıl- maz Gökdel de yabancı çalıştıncının Türki- ye'de başanh olamayacağını belirtti. Gökdel şöyle konuştu: "Psikolojik motivasyonun önemli olduğu Türkiye'de yerli antrenör başanh olur. Ben, ya- bancı futbolcu sayısının arttırılnıasına da kar- şıyım." Demircan: Sayı artmasın (A) Milli futbol takımın finallere kalarak üzerine düşen görev i yerine getirdiğini belir- ten Fethi Demircan ise, yabancı sayısının art- tırılmaması gerektığını söyfedi. Fethi Demircan. Fa- tih Tenm'den sonra mil- li takımın Türk antre- nörle devam etmesınin yarar sağlayacagını da bildirdi v e "Yabancı tek- nik adamlar Türk fut- boluna bir şey kazandır- maz. Biz kendi yetiştirdi- ğimiz değerlere sahip çı- kalım. Sürekli başan için altyapıya \e sistemli çalışmaya önem veril- meirdedı. Fethi Denıircan. Futbol ve Bilitn Kongresi Denizli: Türk antrenörünün değerini bilelim tZMİR (Cumhurivet Ege Bürosu)-Türk futbo- lundakı en büvük sorunun 'idari kadrolaşma' oldu- ğu. bunun da profesyonel bır >apı oluşmanıasından kaynaklandıgı \ urgulandı. Izmır'de sürmekte olan 1. Futbol \e Bılım Kongresi kapsamında düzenlenen "Türk Futbolundaki Gelişmenin Kriterleri Nedir?" panelinde konuşan Kocaelıspor Teknik Dırektörü Mustafa Denizli. Milli Takımın Av rupa Futbol Şam- pı\onasi'na gıdışını değerlendırirken. "Milli İakı- mın Tınallere girmesinden çok birTürkle gitmcsi da- ha önemli" dedı. AK.M'de gerçekleştirilen I. Futbol ve Bilim Kong- resi, ılgıyle ızleniyor. Çok sayıda spor bılimcisınin yanı sıra. teknik direktör \e antrenörler. futbolcular tarafından izlenen kongre kapsamında Türk futbolu tüm bovutlanyla tartışılıvor. Türk futbolunun yapı- sı, gelışimi. teknik adam eeıtımı gibi konulann irde- lendigi ve Doç. Dr. Çetin fşleğen'ın vönettığı panele Mustafa Denızlfnın > anısıra. V ümazVücetürk. Tür- kıye Antrenörler Demeğı Genel Sekreteri FahirGenç. Gazeteci Öcal Uluç. Dr. Asaf O/kara katıldılar. Türk futbolunda son on yıl ıçınde en büyük gelış- mev i teknik dırektörlerin v aptıgını söyleyen Yılmaz Yüeetürk. tesıs. malzeme sorunlarında büyük geliş- meler saglanmasına karşın. idari kadrolarun yetersiz- lığıne değindı. "İdari kadrolarTürk futbolunun en sorunlu kesimi" diven Yüeetürk. tam anlamıv la pro- fesyonel bıryapı oİmadığmı savundu.KocaelıTeknık Direktörü Nİustafa Denizli ise.Milli Takımın A\ru- pa Futbol ŞampıvonaM finallenne katılmasını değer- lendınrken de. "MilliTakınıın finalleregitmesinden zhade bir Iürk'lt gitmesi daha önemli.Tekdileğim gelecek yıl L lusal Lig'de ilk üç sırav ı alacak takımlar Türk antrenörlerin \önettiği takımlar olsun" dedı. Fatih Terim, 'İngiltere öncesi eksiklerimizi göreceğiz' diyor 6 Finlandiya maçı son prova • Estonya maçını unutttuklannı söyleyen Fatih Terim, "Ingiltere'ye teknik ve taktik açıdan en iyı şekilde gitmek istiyorsak, Finlandiya sınavını değerlendirmeliyiz" dedi. HELSİNKİ (Cumhuri- vet) - Avrupa Fmbol Şam- piyonası Finallerinın hazır- lıklannı Fınlandiva'da sür- düren A Milli Takım. yarın Helsınki Olimpiyat Sta- dı'nda Finlandiya ile oyna- > acagı hazırlık maçına İcon- santre oluyor A Milli Takım Teknik Di- rektörü Fatih Terim, karşı- laşmanm Avrupa Şampiyo- nası Fınalleri oncesi oyna- yacakları son maç olduğu- nu kaydederek. "Ingiltere'ye teknik ve taktik vönden eksiksiz gitmek isti- yorsak. bu maçı en K i şekilde değer- İendirmeiiyiz. Hırvatistan maçında sahavasüreceğim 11 veu\gula>acağı- mız taktiği bu karşılaşmada deneye- ceğiz" dedi. Terim. bu sabah yapılan idman öncesi basın mensuplarına yaptıgı açıklamalarda. şunları söyledı: "Finlandiya bu maçaçokbüyükönem veriyor. Finlandiva'da ligler bu maç için bir hafta tehir edildi. Bizim için de çok önemli bir karşılaşma. Finlandi- A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, "Hedefimiz İngiltere" diyor. \a sert ovnayan bir ekip. Biz de bu karşılaşmada tüm gücümüzü ortaya koyacağız.İnşallahbirsakathkolmaz. \ma. bu karşılaşma A> rupa Şampi- \onası Finalleri öncesi takımı gör- mem için son şans olacak." "Konsantre olacağız' Tenm. Mıllı Takım'ın tam olarak 4 hazıran'da Ingiltere'ye gittikten son- ra Avrupa Şampiyonası Fınalleri'ne konsantre olacagını sözlerine ekledi. Milli Takımın dünkü idmanına sol av ak parmağında çatlak belırlenen v e iki gündürantrenmanlara katılmayan Tugav da çıktı. Finlandıva Kanal 1 Televizyonu bu sabah yapılan ıdman öncesi teknik Direktör Fatih Tenm iie bır röportaj yaptı. Tenm. Fın telev ız- vonuna vaptığı açıklamalarda. Fin- İandıva Milli Takımı'nın çok güçlü bır takım olduğunu ve sonuç ne olur- sa olsun dostça bir karşılaşma olaca- gını sövledi. Finlandıyalı muhabirın. "Türkive hemen her maçında gol atabilen bir takım.Ancak. Estoma gibi güçsüz bir takıma niçingol atamadınız?"şeklın- dekı sorusuna. Fatih Te- nm, "Ban nıaclar golsüz bi- tebilir. Bu da bö\ le oldu. Be- nim için önemli olan o\ un- culanmı görmekti"diyece- vap \erdi. Bülent'in morali bozuk A Milli Takım'ın İngilte- re'de yapılacak Avrupa Şampiyonası Fınalleri nde mücadele edeeegı 22 kışılık kadroya giremeven Fener- bahçelı Bülentın morali çok bozuk. tstanbul'dan gtlen kendi-" sıyle ılgılı takas haberlerıne çok üzüldüğünü kavdeden ve bu konuda kendisine net bıraçıklama vapılmadığını ıfade eden Bülent. "Ali Şen Ingihere'ye gelecek. Orada kendisKle bu konuyu konu- şacağım"dedı. Bülent. ŞakaryalılarGrubu'nada- hıl olmakla suçlandığını da ıfade ede- rek. şöv le konuştu: "Bu dedikodu- VTI. Fenerbahçe'nin başansını M> bizi çekeme>en eski sporcular çıkardı. Fe- nerbahçe'de grupçuluk >(>k. Ben Sa- karyalı olmamla gurur duyuyorum. Milli Takım'da da 10 tane Sakaryalı ovuncuvar. Fatih Terim demiSakar- valılar Grubu'na dahil?" Kocaelisporlu Saffet, Oğuz'u transfer etmenıeleri nedenıv le yöne- ticılenne kırgm olduğunu sövledi. HİLMİTÜRKAY Unutkanlığın faturası Fenerbahçe'nin 60 milyanna mal oluyor... Ingiliz golcü Dalian Atkinson'ı ülkesine gönderme ka- ranalan San-Lacivertli kulüp, buoyuncu- nun mukavelesindeki "şartı" unutunca. sözleşme 1 yıl daha uzadı. Sezonun bitimiyle birlikte ülkesine dö- nen ve Fenerbahçeli yöneticilerin "Kendi- ne kulüp bul" demesi üzerine. "Sözleş- mem sürüyor. Şartım kabul edilmezse 1 > ıl daha Fenerbahce'de kalınıtı"açıklanıası- nı yapan Atkinson. 60 milyardeğerindeki bonservisinin kendisine bedelsiz verilme- sihalindeSarı-Lacivertlitakımdanaynla- bilecegini bildirdi. Şen, IngUtere^e gidiyor Atkinsonın sözleşme konusunda hu- zursuzluk çıkarması üzerine Başkan Ali Şenjngiltere'ye gitme karan aldı. Kopen- hag'daki Danimarka-Gana maçını izleye- cekolan Şen. Danımarka'dan Ingiltere'ye geçerek Atkinson' 11 kna etmeye çalışacak. AncakAtkinson'ınbedavabonservısola- yından vazgeçmeyeceği bildiriliyor. Transfer harekâtı Fenerbahce. İsviçreli Knupp'un yanı sı- ra Alman Haessler ve adı gizli tutulan Da- nimarkalı bir milli futbolcu ile görüşme- lerinı sürdürüyor. Ali Şen'in yabancı rrans- ferinde '4 + 1' önerisinin kabul edilmesi halinde 3 yabancı futbolcu alacağı açık- landı. Bu arada F.Bahçe'nin A\rupa $ampi- yonlar Ligi'ne kalması olasılığı üzerine F.Bahçe Stadı'nm UEFA standartlarına uygun hale getirileceği bildirildi. Orhan Keçeli ve Mehmet Ali Aydınlar. Serkan Acar, Gençlik ve Spor lstanbul 11 Müdü- rü İrfan karakaş ile diğer yetkililer dün incelemelerde bulundular. Bütün birimle- ri gezen ve eksikleri tespit eden yetkililer stadın şampiyonlar ligine heryönüyle ha- zır olacagını söylediler. Öte yandan Adidas firması. Parre- ira'ya Fenerbahçe'ye hizmetlerinden do- layı gümüş plaket verdi. Basketbol Milli Takım yine fark attı Türkiye: 82 Bosııar-Hersek: 68 Salon-.Atariirk Hakemler: Ciilıekın Polatkan (7). Özgür Salbant (~) Türkiye: Hüseyin (6) 4, Asım (6) 4, Volkan (7> 15. Gökhan 16) 9. Mıırat Konuk 14} 2, Murut Evlivaoghı (8) IX, Serdar (5) 7. UJıık /S) 21. \lırsad(4) 2 Bosna-Hersek: Buk\a (7) H, Mirkoviç (4). Dehç (6ı T . Ahnodziç (?) 12. Leriç (8) 23. Avdiı; (6) 5. Murkoviç (4) 1. Mutapçiç (7) 8. KorlatavK; (5) 4 Devre: 41-30 (Türkiye lehineı AJNTALYA (Cumhurivet) - Kamp çalış- malannı Antaly a'da sürdüren A Mıllı Basket- bol Takımı. Bosna-Hersek Milli Basketbol Takımı ile yaptıeı ikinci hazırlık maçını da kazandı: 82-68." A Milli Basketbol Takımı. her iki yanda- da da üstün bir oy un sergilerken özellikle L- fuk Sanca ve Murat Evliyaoğlu'nun üçlük- lenyle sonucagıtti. G Ö R Ü Ş / ÜSTÜN AKMEN Ali Şen Değerlendirmesi Insanlara etki edebilmek, istek ve tatlılıkla çalıştır- mak, iyi geçinmek sonradan kazanılacak vasıflar değil. Oysa Ali Şen bu vasıflara sahip. Ali Şen, Fenerbah- çe'nin yaşamının bir insan yaşantısından uzun olduğu- nu bilen ve bildiğini de belli eden bir üyesi. Ali Şen'in Fenerbahçe'nin bütün geleceğinın bugün ya da yann, bir ya da birkaç insana bağlanmasının yanlışlığına inan- dığı, son kez yönetime gelmeden önce de gözlemlen- medi mi? Ali Şen belli başlı görev ve fonksiyonlarını otoriter bir şekilde dağıtmış, kolektif kararların yürütülmesi için sembolik de olsa bir sistem geiiştirmiştir. Kumanda sis- teminin zor işlediği, ödüllendirme ve cezalandırma yön- teminin oluşturulamadığı, ortak kuralların yürütülmesi için kurulan organların yıllardan bu yana dogru düzgün işletilemediği Fenerbahçe'de, bütün bu faaliyetleri ya- pabilecek yetenekte insanlan bulup organizasyona yer- leştiren de Ali Şen'dir. Artık Ali Şen'in sorunu sistemdekileri koordine etmek ve organizasyonda bır anarşinin ortaya çıkmasını ön- lemek olarak tanımlanabilir. Ali Şen yöneticiliğın yete- nek ile yakın ilgisi olduğunu, yeteneksiz bir kişinin yö- netici olmasına olanak bulunmadığını, özellikle insan ilişkilerinde yeteneğin rolünü bildiğini kanıtlamış bir baş- kandır. Oğuz ve Aykut konusunda tek başına karar veren ve karannı pek erken kamuoyuna duyuran Ali Şen'in, Oğuz ve Aykut'un moralleri üstündeki kötü etkiyi düşünme- diği doğrudur. Ama Ali Şen; yönetimde koordinasyo- nun, bir grup insan faaliyetlerının uyumlu bir şekilde birleştirilmesi ve senkronize edilmesinin, hep biri ya da birileri tarafından engellendiğinin de bilincindedir. Oğuz ve Aykut'un dışlanmasını olay haline getirmek doğru değildir. Oğuz ve Aykut başanh futbolculuklan dı- şıncla, kişi olarak beyefendilikleri, centilmenlikleri, kibar- lıklarıyla da belirginleşmiş insanlardır. Ancak Fenerbah- çe'ye geldikleri günden bu yana, Fenerbahce içinde kü- çük bir Fenerbahce oluşturdukları da bir gerçektir. Bu gerçeği sekiz yıldır yönetime gelmiş başkanlar da yö- neticiler de pek iyi bilmektedir. Ve bu başkan ve yöne- ticilerin bir bölümü, bugün duygusal beyanatlarla sö- •mürü amaçlamaktadır. Ali Şen, sporcunun başarısının doğal koşullara, tek- nik bilgiye, sosyal koşullara ve etik değerlere bağımlı olduğunu pek iyi bildiği için, Oğuz ve Aykut'u Fener- bahçe'den dışlamıştır. Fenerbahçelilerin Oğuz ve Ay- kut'u Fenerbahce 'den çok sevmeleri olanaksız olduğu- na göre, operasyonun sonunu beklemeleri, sonucu gör- meleri herhalde en doğrusu olacaktır. Bugüne değin davranışlarında mantıki olmayan pek az unsur gözlem- lenen Ali Şen'in, işin uzun vadeli anlamını değerlen- direbilen bir başkan olduğu da unutulmamalıdır. Dünya Kupası 2002 Japonya ve G. Kore'nin ZÜRİH (Cumhurivet) - 2002 Dünya Futbol Şampiyo- nası Finalleri nı Japonya ve Güney Kore ortak olarak dü- zenleyecek. Uluslararası Futbol Fede- rasyonları Birlığı (FIFA) tara- fından bugün açıklanması beklenen karar. 24 saat önce- den belli oldu ve şampiyona- yı düzenlemeye aday olan Ja- ponya ve Güney Kore. FIFA lcra Komıtesfnin dün aldığı kararla, şampıyonanın organı- zasyonu ile görevlendırildi. Hentbol takımı yenildi İZM İR (Cumhuriyet)- Av - rupa Hentbol Şampiyonası Genç Bayanlar Eleme Gru- bu'nda gençlenmız Rusya karşısındatutunamadı: 26-35. Türkiye ile birlikte Yugos- lavya. Sl'ovakya ve Rusya'nın mücadele ettığı grup maçları- nın ilkınde, Genç mıllı takımı güçlu karşıtını zorlayamadı. Her ıkı yanda da üstün oyna- yan Rusya. ilk yansını 15-13 İcapattığı karşılaşmayı 35-26 kazandı. Türkiye bugün Şlo- vakya ile mücadele edecek. Streetball'de 4. etap başladı Spor Servisi - Adidas Ştre- etball Challenge '96 Türkiye Tour Programfnın 4. etabı başladı. Kalamış SporTesislen'nde 3 gün sürecek elemelere mi- nıkler. yıldızlar. kızlar, gençler ve büyükler kategonlermde toplam 198 takım katılıyor. Şampiyonaya Istanbul'dan sonra 15-16 haziranda Ada- na'da. 29-30 haziranda Antal- va'da devam edilecek. Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren'den taraftara mesaj 6 Transfere yeni başhyoruz' Spor Servisi - Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren'den Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik'e eleştiri. Yabancı transferinde yeni düzenlemelerin getirilmesini ve 4 + 1 sisteminin kabul edilmesini isteyen Faruk Süren, "Türk ' futbolunun Av rupa'da diğer ülkelerle boy ölçüşebilmesi için 4 + 1 sisteminin getirilmesi gerekiyor. Bu konuyu yann yapılacak Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda gündeme getireceğiz"dedi. Şenes Erzik'in ? yabancı konusundaki ısrannı eleştiren Faruk Süren. hav uz sistemine de değinerek. "Havuz sistemi, eşitlik ilkesi göz önüne alınarak y apıldı. Ancak eşitlik yapacağız diye eşitsizlik >aparsak bu iş yürümez. Gerekirse iptal edilmesi için önayak oluruz. Ancak maddi vönden payımız azalhldığı an. sistemin karşısında oluruz" dedi. Galatasaray'ın şimdiye kadar istediği futbolcuları aldığını söyleyen Faruk Süren. "Kargaşa sona erdi, biz transfere yeni başlıyoruz'"dedi. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'le sürekli olarak bağlantı halinde olduklannı belirten Farük Süren. **Transfer piyasasındaki kargaşa sona erer ermez somut adımlar atnıaya başlay acağız. Galatasara\ camiası bundan kesinlikle şüphe etmesin. Şu an kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ba/3 futbolculan elimizden kaçırmışız gibi bir izlenim yaratılmaya çahşıbyor" diye konuştu. SATRANÇ ÖDÜLLERİ VERİLDİ - Türkiye Bayanlar ve Erkekler Satranç Şampiyonası'nı kazananlara ödülleri yapılan törenle sahiplerine \erildi. Türkiye Satranç Federasyonu adına. Satranç Geliştirme Merkezi tarafından organize edilen şampiyonanın ödül töreninde. erkeklerde Türkiye Şampiyonası'nda aynı puanı alan \e ilk iki sırayı paylaşan Turhan Yılmaz, Can Arduman. üçüncii olan Ali İpek'e ve bayanlarda yine ilk iki sırayı paylaşan Emine Sanlı ve Sevinç Dalak. üçüncü olan Fatmanur Öney'e kupalan ve şiltleri verildi. (Fotoğraf: ÖZGÜR ÖZKÜ) Voleybolda plaja havlu attık ALEVANAKÖK ALANYA-Alanya'da iki gündür devam eden Plaj Vo- leybolu Dünya Şampiyonası 'nda heyecan gıderek artı- yor. Fınallenn ilk gününde büyük bir seyircı grubunun izlediği karşılaşmalarda Türk takımlan en yüksek pu- anlı ekıplerle eşleştıği ıçın ilk maçlannı yitirdiler. Gü- nün ilk maçında dünya şampiyonası sıralamasında 3. sı- rada bulunan Brezilyalılar karşısında Gökhan-Cengiz- han bekleneni ortaya koyamaymca 15 1 yenildiler. Da- ha sonra ise Ali-Vefa ikılısi dünya sıralamasında 5. du- rumda bulunan Arjantinlilerle karşılaştılar ve onlar da maçı kaybettıler: 15-11 Dtğer bir takımımız Metin-Şenol ise klasmanda 4. sı- rada bulunan Brezılyalılara 15-2 yenildiler. Ancak ye- nikler grubundan y ine final oynama şansını elde enıler. 3 takımımız mağluplar grubundakı maçlarına iyi bır başlangıç yaptılar. Gökhan-Cengızhan ıkılısı. Kanada- lı Drakich-Dunn ikilisini 15-6 yendıler. Daha sonra ise İsviçreli rakıplerini 15-1 l'lık skorla saf dışı bıraktılar. Vefa - Ali ikılisi ise ilk maçlannda Japon Tekao-Şeto- yama ikilisini 15 6 yendiler. tkıncı maçlannda ise Avust- ralyalı Prosser-Zahner'e 15-8 mağlup oldular. Yine ilk maçlannı kaybeden Metın-Şenol ikilısi İspanyol Yuste- Prieto ile karşılaştı. Ancak tüm çabalanna karşın maçı 15-7 kaybettıler ve elendıler. G. Saray potada sessiz ASLI DURU Galatasaray. bu transfer dönemi tüm branş- larda sessizliğmi koruyor. Futbolda. önceden belirlediği hiçbir oyuncuyu transfer edemeyen San-Kırmızılı ekip. basketbolde de "kan'kay- betmeye devam ediyor. Levent Topsakal'la uzun uğraşlar sonucu sözleşme yenıleyen G.Şaray. Cory Gaines'ı elinde tutumadı. Takı- mın diğer ABD'lisi Erick Meek ise bekleme- de. Bu oyuncuya 1. lıgin yeni takımlanndan teklif geldiği öğrenildi. Genç oyunculara yönelen G.Şaray. PTT'li Aziz Bekir'i Ülker'e kaptırdı. Efes'in bırak- mayı düşündüğü Conrad Mc Rae'den 'yüksek transfer ücren"nedenıy le vazgeçen Şan-Kırmı- zılılar. Fenerbahçe'nin Darüşşafaka'da oyna- yan genç yeteneği Faruk Besok'a teklif götür- düler. Ancak bu oyuncunun da Fenerbahce den kopmak istememesı Galatasaray ı zor durum- da bıraktı. Aydan Siyavuş'la zamanında sözleş- me yenılemeyen Galatasaray. bu ünlü teknik adamı Darüşşafakay a kaptınnca önce PTT'li Ercüment Sunter'ı istedi. Ancak Şunterde Ül- ker'i seçtı. Bu arada 'coach'sız kalma tehlike- si yaşayan Galatasaray. Konya Kombasans- por'u 1. lige yükselten Cem Gökçe'yle anlaş- mak zorunda kaldı. Yılın altın adamları • Spor Servisi-Fırat Pen'in . düzenlediği' 3 Altın Adam Yanşmasf nda Fenerbahçeli Rüştü Reçber. yılın futbolcusu; (A) Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Tenm, yılın teknik direktörü: Adana bölgesi hakemlerinden Ayhan Yücebilgıç de yılın hakemi seçildi. Aynca Rüştü. nısan ve may ıs ayiannın altın adamı olurken F. Bahçe teknik direktörü Carlos Alberto Parreira altın teknik direktör, Metin Tokat da altın hakem seçiidi. Federasyon seçimi • Spor Servisi - Türkiye Futbol Federasyonunun 'Başkanfnı beiırleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara Feza Gürsey Şalonu'nda yapılacak. Şaat 11.00'de başlay acak genel kurul çoğunluk sağlanamazsa yarına ertelenecek. 229 delegenın katılacağı genel kurula şimdıki başkan Şenes Erzik. 'tek aday' olarak gıriyor.' Antalyaspop'un rakiplepi belli • ANTALYA(Cumhuriyrt)- • Antalyaspor'un Intertoto • Kupası 'nda karşılaşacağı rakıpler belırlendı. Antalyaspor Basın Şözcüsü Hasan Coşkun, •• L'EFA'dan bu konuda gelen ı faks mesajına göre.7 . Grup'ta Rotor\olgograd(Rusya). FC. Baselllsvıçre). F.C. Shahter Donetsk (L'krayna). Ataka- Aura Mınsk (Beyaz Rusya) takımları ile eşleştiklenni bildirdi. rota Avrupa • Spor Servisi - Beşıktaş Basın Şözcüsü Aydın Ayaydın, Türkiye'den yapacaklan transfen tamamladıklannı söy ledi. Aydın Ayaydın bundan sonra y urtıçınden sadece çok yeteneklı gençlerle ılgıleneceklennı belirterek. "Şımdi rotamızı AvTupa'ya çev ırdık. Bırı kalecı ıkı süper yıldız alacağız. Çünkü Avrupa Kupalan'nda da başanh olmak zorunday ız" diye konuştu. BYKA'da sevinemedik I Spor Senisi - Uluslararası^ ^ Bay anlarTenis Tumuvası'nın çeyrek final maçlannda tenisçimız kalmadı. Turnuvada Alman Petra VVınzenhöller, Japon Futaba Kubota'yı 6 1. 6 1; Inaılız Emıly Bond, Italyan DıNatale'yi6 2.'5 7, 6'3; Çekoslavak Balekova, Fransız Victorıa Courmes'u 62, 6 3 yenerek yan finale yükseldiler. Çeyrek fınaldekı tek tenısçimiz Seiın N. Tetikbaş. Italyan Brusatıye4 6. 7 6. 3 6'lık setlerle 2-1 yenılerek elendı Judoda Avpupa heyecam I Spor servisi - Judoda bugün. lstanbul Beledıyespor Judo Takımı, Avrupa Şampıyon Kulüpler Kupası Eleme Grubu'ndakı ilk sınavını. Fransa'nın Racıng takımı önünde v erecek. Ankara'da ise Azotspor. Avrupa Kulüpler Kupası ilk maçında. Slovenya'nın lvo Reya Cel|e takımıyia karşılaşacak. Altılı 3.3 milyap vepdi I Spor Servisi- Dün koşulan at yarışlarında 7-12-6 7-2-15-4 kombinesını bilenler 3 milyar 348 mıtyon 796 bin 200 TL kazandılar. TVde spor Kanal D16J0NBA Show TV I7J0 Ingıltereye Doğ- ru atv 23.10 Euro 96 Spor İnterStar 17.00 Beach Volley TRT3 12.00 ve 22.45 Fransa Açık Tenıs Tumuvası TRT415.00AtYanşlan CİNE5 00.50 Boks l.KOSU:F-.SamHolme<3).P: Babo (1). PP: Speedy Fiehter (4). 2.KOŞL: F. Kazanova 1 (7). P: Demircan (6). PP. Çaygüzeli (8). S. Bedırhan 1(1). ' 3.KOŞU:F.lzzetbey(3),P:Ni- zıpaüzelı (1). PP: Sebına (7). S: Çeîikbasl2). 4. KOŞU: F: Sunday Surprise (4). P:Cıty Bank(lO). PP: Pot Poum(8), S: Lıberty 1 (2). 5. KOŞU: F: Sirenıta (10). P: Princess Sera (9). PP: Damista (3). S: BlackPearly(2). 6. KOŞU: F: Çamsakızı (7), Tayyar 25 (6). PP: Babacan 2 (8). S: Rula(13). SS: Çimen 1 (11). 7.KOSU:F:Şenemaen(5). P: Özalbey (11). PP: Burberry (3). S:Chicago(10). Günün Ikilisi:: 4. Koşu: 4 10 TabelaBahis:7.6. 8. 13.11. . ALTILI GANYÂN~~ 7 3 4 10 7 5 • 6 10 9 6 I 8 3 8 : 2 13
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle