26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 'Çekiç Güç Saddam'a karşı sigorta' • Ankara'daki Batılı diplomatık çevreler, Türkiye'nin Çekiç Güç önerisine soğuk bakıyorlar. ANKARA (Cumhuriyet) ABD'nın; İneırlik'te konuşlu Çekiç Güçün faal yetlerinin Türkiye'nin is- tekleri doğrjhusunda yeniden tanım- lanmasına destek vermesine karşın Ankara "nın. Kuzey Irak'taki Zaho ken- ti nde konuştJ Askeri E şgüdüm Merke- zi'nin (MCCI Silopi'yetaşınması öne- risine sıcak aakmadığı belirtildi. ' Güneydoğu sımrbölgesinin yenı gü- venlik sistenleri iledonatılmasını içe- ren çalışmalann son a^amaya getirildi- ğı ve bir Amerikan heyetinın gelecek hafta bölgede Türk tarafına elelctronik koruma cihazlannın tanmmını yapaca- ğı belirtildi. Çok pahahya maîolması beklenen elektronik sınır koruma ci- hazlannın fınansmanı konusunda so- run yaşandığı bildinldi. Cumhuriyete bilgi veren bir Batılı diplomat, Türkiye'nin MCC'yi Silo- pi'ye taşıma isteğini tam olarak anla- yamadıklannıbelırterek Çekiç Güçün ikinci ayagını oluşturan bu kara unsu- runda Türk askerlerinin de görev yap- tığını anım.sattı. Aynı dıploınat şu gö- rüşleri dile getirdi: "Bu gücü Sflopi'ye çekersek Irak De\let Başkanı Sad- dam'a, Kuzey Irak halkına saldın ola- sılığı verme dahil, pek çok \ anlış sinyal vermiş oluruz. Bizler de Çekiç Giiç'ün mükemmel olmadığını biliyoruz. An- cak bu güç Saddam'ın halkına > eniden saldırmasını öıılüvor. Örneğin kendi- nizi kazalara karşı sigortaladınız. Bu sigortay ı kaldırdığını/da hiçbir güven- ceniz olnıavacak. Çekiç Güç de Sad- dam'a karşı sigortadır. 1 " ABD ıle iurdürülen pazarlıklarsıra- sında Washıngton"un bağlayıcı nitelik taşıyan \e Türkiye'ye güvence içeren üst düzey bir siya>ı deklarasyonu. tn- giltere \ e Fransa'nın da desteğiyle ya- yımlayabileeegi kaydedildi. Deklaras- yonun. Çekiç Güç'ün temel hedefleri- ni tanımlarken Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kün de\letı kurulamayacagını la- ahhüt eden unsurlan da içereceği be- lirtildi. Teknik heyet geliyor ABD Çekiç Güç'ün Türkiye açısın- dan bazı olunısuz yönlerinı ortadan kaldırmaya çalışırken Güneydoğu sını- nnın gü\enliğinin sağlanması yolunda Ankara v a destek verivor. Smırbölge- sinin uydular aracılığıvla aynntılı fo- toğrafını çeken ABD heyeti. gelecek hafta Güneydoğu"da. beraberinde geti- receği elektronik cıhazlan Türk asker- lerine tanıtacak. Savunma Bakanı Oltan Sımgurlu, Washington gezisinden memnun döndü ABD Çeldç Güç için ıbııılı\VASHINGTON (AA)-Milli Savunma Bakanı Mahnıut Oltan Sungurlu, ABD Savunma Bakanı NVilliam Perry nin. Türkiye'nin Çekiç Güç ile ılgiiı taleplerini "haklı" bulduğunu söyledi. Oltan Sungurlu. Amerikan yönetiminin. Türkiye'ye silah satış ve transferinde ortaya çıkan gecikmelerin aşılması için "elinden gpleni yapacağınrbelirtti. Milli Sa\unma Bakanı, sınır gü\enliği konusunda incelemeler yapmak üzere bir Amerikan heyetinin bu hafta Türkiye'de olacağını da kaydetti. Sungurlu, Türkiye'nin PKK'ye destek veren Suriye ile ilgili rahatsızlığını ABD yönetimine "güçlii bir şekilde" bildirerek Şam'ın ~yola gelmediğini" iletti ve VV'asftington'dan bu ülkeye karşı "tavır almasını istediğini" vurguladı. Oltan Sungurlu. temaslanyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ankara'nın Çekiç Güç. güvenlik ve savunma konularına ilişkin göriişlerini Willıam Perry'ye ilettiöini bildiren Sungurlu, "Ozellikle Çekiç Güç konusundaki Türk kamuoyu ve TBMM'nin kaygılarınubekkntilerini dUe gelirdik" dedi. Perry "nin büyük bir ciddiyetle konulan dinlediğini \e 13 haziranda Brüksel'deki NATO toplantısında yeniden bir araya PERRY'DEN DESTEK "Savunma Bakanı William Perry. Türkiye'nin Çekiç Güç ile ilgili taleplerini haklı bulduğunu söyledi." AMERİKALILAR ÜZGÜN "Amerikalılar, Süper Cobra helikopterleri ve diğer askeri malzemenin Türkiye'ye verilmesindeki gecikmeler nedeniyle çok üzülüyorlar." SURİYE "Amerikahlara Suriye'ye karşı tavır almadıklannı söyledim ve Şam'ın yola gelmediğini belirttim."Oltan Sungurlu geleceklerini belirten Sungurlu "Amerikalı meslektaşım son derece olumlu bir yaklaşım içinde idi. Perry. Çekiç Güç konusunda bize hak verdiğini ifade etti" diye konuştu. Çekiç Güç operasyonİannın yalnızca Türk uçakları tarafından gerçekleştirilmesinın "sadece bir düşünce" olduğunu. ancak bunu gündeme getirmediklerini söyleyen Sungurlu "Bunun hem hukuki hem de madi külfeti \ar" dedi. Sungurlu. TBMM'nin Çekiç Güç'ü haziran sonunda uzatmaması halinde ne yapılacağı konusunun ele alınmadıöını kavdetti. Milli Savunma Bakanı Sungurlu. ABD'nin tutumu sonucu Çekiç Güç'ü uzatma yetkisinin Türk hükümetine verilcbilmesini "bir olabilirlik" diye değerlendirdi. Sungurlu. Türkiye'de hükümetin değişmesi olasılığının da Çekiç Güç'ü etkılemeyeceğını belırterek "karan verecek olan parlamentodur" dedi.Oltan Sungurlu. firkateynler. Süper Cobra helikopterleri ve diger askeri malzemenin Türkiye'ye verilmesindeki gecikmeler için Çok üzülüyorlar \e ellerinden geleni \apacaklar" ıfadesini kullandı. ABDnın bazı askeri siparışler için kısa sürede sonuç alabileceğini bildirdiğini de kaydeden Sungurlu, firkateynlerini teslim almak için ABD'de bulunan Türk denizcilerinin bir süre daha bekleyeceğıni söyledi. "Şam'a ta>ir almıyorsunuz * ABD tarafının (PKKl teronzmi, lrak'ın toprak biitünlüğünün korunması \e Kuzey Irak'taki Türkmenler konularında Ankara ile aynı düşünceleri paylaştığını ifade eden Milli Savunma Bakanı şöyle devanı etti: "Siyasi çerçe\ede aramızda bir görüş farklılığı yok. Bizim stınduğumuz çerçoe içerisinde hiçbir hususa ret cevabı almış değiliz. Sınır güvenliği konusunda ne yapılabilir konusunda yetişmiş elemanlarından oluşan bir heyeti bu hafta gönderecekler. Teknolojik olarak ne yapılabilir. onun tespiti gerekir. Suriye'nin PKK'ye destek \erdiğini ifade ettim. ABD'nin Suriye'yi sadece "terörist de\letler' İistesine almakla kaldığını \e Şaın'a karşı ta\ır ahnmadığını snvlcdik. Suriye'nin bize rahatsızlık verdiğini \e bir türlü vola gelmediğini ilettik. Ancak şu ya da bu şekilde davranın diye bir telkinde bulunmadık." Sungurlu. dün akşam Türkiye'ye döndü. DOLE ARAY1 KAPATrVOR Skandal Clinton'a puan kaybettirdiWASHINGTON(AA)- ABD'de kasım ayında yapılacak ba^kanlık seçimleri için adaylar arasındaki yarış. tüm hızıyla sürerken Whitewater skandalı ıle ilgili bir davanın sonuçlanması ve ABD Başkanı BiH Clinton'ın eski ortaklarının jüri tarafından suçlu bulunmasının ardından Clinton ile Çumhuriyetçilerin başkan adayı Bob Dole arasındaki puan farkının azaldığı bildirildi. ÇNN. USA Today ve Gallup tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre 9-12 nıayıs tarihlerinde Çlinton'ın 20puanla Dole'ün önünde oldugu. ancak son durum itibanyla iki lider arasındaki puan farkının 16'ya indifii kaydedildi. ÇNN televizyonunun siyasi uzmanı \\ illiam Schneider. kamuoyu araştırmasına katılan 838 seçmenin yüzde 6ü'ının Çlinton'ın emlak skandalı ile ilgili "birşeyler sakladığına" inandığını bildirdi. Schneider. \Vhitevvater skandalının Clinton'a başkanlık y arışında büy ük zarar verebileceğini belirterek "Mahkeme sonucu, birçok kişinin bu olayın sadece siy asi olmadığına. arkasında başka şeylerin de bulunduğuna inanmasına yol açtı" diye konuştu. Türkiye'nin sırtından anlaşma ABD'den Rusya'ya AKKAjesti Dış Haberler Servisi- ABD. Türkiye'nin sırtından. AK.KA (Avrupa'da Konvan- siyonel K.u\vet Anlaşması) konusunda Rusya ile anlaş- tı. AFP ajansının Viyana kaynaklı haberine göre ABD. Rusya'nın Kafkas- ya'da. AKK.A anlaşmasında öngörülen silah tavanını aş- masını ve daha fazla silah bulundurmasını kabul ettı. Bu konudaki açıklama. Rus- >a Dışişlen Bakan 'S'ardım- cısı Georgy Memedov tara- fından yapıldı. AFP: Başkan Clinton'ın. Rusya'nın AKKA'daki silah tavanlarını aşmasına izin v e- rerek. iki hafta sonra seçime gidecek olan Boris \'eltsin'c yardım ettiğini bıldiriyor. AKKA anlaşması. 1990 yı- lında NATO ve Varşova Paktı arasında imzalanmış- tı. Anlaşma. konuşlandınla- cakkonvansiyonel silahların sayısını sınırlıyor. \'ıva- na'daki diplomatik kaynak- lann bildirdığine göre. Rus- ya'nın AKKA'daki tavanı aş- masına ilı^kin anla^maya. ABD SılahMZİanma Bakan YardımciM Lynn Davis ile Rusya Dışişleri Bakan \ar- dımcısı Georgy Memedo\ arasındaki görüşmeler so- nunda varıldı. Silah tavanları V'iyana'dan gelen ilk ha- beıiere göre. Rusya'nın AK- KA çerçevesinde Kaf\asya Kanat bölgesı için öngörü- len silah tavanları. mevcut ihlalleri ve elinde bulundu- rabileceûi mıktarlar şöyle: Tankr700. 1900. 1800. Zırhh araçlar: 580. 4400. Top: 1280. 240ü. 2400. Rusya'nin 1999"a kadar sözkonusu fazlalıklannı ka- nat bölgesinden çekmesi ön- »öriilüvor Whltewater Clinton'ın başına dert Arkansas Valısı J. Tucker ıle Mc. » Dougal çıftı hakkında yolsuzluk davası başladı Clinton, ortakları için 3 saatlık ifade verdı. Clinton'ın eskı ortaklannın uçu de suçlu bulundu Başkan Clinton. ifade vermek ıçın mahkemeye çağınldı Clinton çıftı ıle James ve Susan McDougal arazı satın alıp Whrtewater emlaklannı oluşturdular. McDougal'm sahıbı oldugu Madıson Guaranty Bankası. yolsuzlukla suçlandı. Hıllary Clinton bankanın avukatlığını ustlendi. löûnc.nnn.iınöö 1996 "Kayıp" olan Whrtewater belgelen ıkı yıl sonra Beyaz Saray'da bulundu. Hıllary Clinton. Büyuk |ün karşısında ifade verdı. Beyaz Saray'ın danışmanı savcı yardımcısı ıstıfa ettı. Clıntonın kadrosundan 5 kışı suçlandı. Ocak Adatet Bakanlığı bağımsız bir savcı atadı. Beyaz Saray danışman yardımcısı Foster ıntıhar ettı VVhrtewater belgelen gıztıce burosundan alındı. Vıncent Foster. Chntonlann Whıtewater emlak şırketıne J. McDougal'a satmalanna yardım ettı Arkansas'ta emeklı bir yargıç McDougal'a yasadışı 300.000$ borç verdı Yargıca. bon vermesı 'çın o zaman valı olan Clinton tarafından baskı yaoıldığı ıddıa,edıldı AfP graf.K Ankara Ege'de atakta MIRATİLEM ATİNA - Yunanistan. Kardak krizınden sonra Ege'deki güç dengesını le- hine deŞıstırebilmek için sı- lahlanma atagına kalktı. Knz sırasında ortaya çıkan Silahlı KuvvetleT'dekı ak- saklıklann gidenlmesı için Savunma Bakanlığı ileGe- nelkurmay Başkanlığı'nda- ki çalışmalarsürdürülürken Yunan Silahlı Kuvvetleri özellıkle Ege Denizı'ndekt operasyontarda başanlı ola- cak teçhızat alımını hızlan- dırdı. Bu çerçevede Yunan Deniz Kuvvetlen dün ilk ORION tipı uçağı teslim al- dı. ABD'den alınan soz ko- nusu uçaklar toplam altı ta- nesipanşedıldı. Yunan De- nız Ku\ vetleri'nınen büyük ü.ssü olan elektronik cıhaz- larla donatılmiş durumda. Soz konusu uçaklar ıle Yu- nanistan Ege'de her türlü hareketi hav adan kontrol et- nıe olanağına sahip olurken crken uyarı konusunda da önemli mesafe katetnıış bu- lunuvor. T,Uİ.LB. Özd TODEM EĞİTİM MERKEZt (ENOUSH WORLD) • IngilLtce Kurslan Başlangıç - Orta - llen • Mfcrosoft Kunu MndoHS - Wonj - Excel • Bilglsayar Işletmenllğl Kursu Bilgj Işlem -Dos-PC Toote PW-Lotıs12.3Dbase • Bilgisayarlı Uuhssebe Kursu Dos. Stok-Can- Fatura Muhasete - Çek • Senet Boniro Entegrasyon • Yönetici Sekrmerliğl Kursu HAFTA tÇ! YOÖUN • HAFTA SONU AKŞAM YAZDÖNEI* KURS KAYrTLARt BAŞLAMIŞTIR. Adres. Halaskargm Cad. No212 Aıta BU Kal^4-5 Osnanbey • Şçi Tel: 230 02 32-2X02 33-234 35 36 ^ " ^ « ' t e * » ^ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ GRUP UMUDA EZGİ Biz bir günün gecesiyiz ashnda. Özümüz yıldızlar, sözümüz sevenler üstüne. GRUP UMUDA EZGİ DOSTLUĞUN VE KARDEŞLİGİN ORTAMI SILA BAR'DA SİZLERLE BİRLÎKTE OLACAK Tarih:3-U/6/1996(9gün) Saaf. 20.00 Adres: Sakarya Cad. Bayındır 1 Sok. 17'A KIZILAY-ANKARA Tel: (312) 431 98 12-433 20 29 "ARCHIPELAGO'DASEYRUSEFER" 16-23 HAZİRAN BODRUM-KOS-KNIDOS-SYMI RODOS-KAUNOS-MARMARIS 6 75 USD * 7 GÛN YATTA T.P. KONAKLAMA * tZMtR-BODRUM, MARMARİS-IZMİR TRANSFER, * RODOS-LİNDOS VE KOS ŞEHtR GEZlLERl, * MÜZE VE ÖRENYERl GİRİŞLERİ, * REHBERLİK HtZMETLERl BATUTRAVEL TEL: (0232) 489 54 57- 489 56 86 GAZİ BULVARI21/101 İZMİR BILGISAYAR J WIND0WS WORD EXCEL J BİLGİSAYARU MUHASEBE J BİIGISAYAR TEKNISYENUGI İNGİLİZCE j g j t • GENEL İNGİÜZCE JKJSF v- TİCARİ İNGİLİZCE ^ ^ v MASTER DOKTORA DOCENTUK v- CEVİRİ İNGİÜZCESİ •'ÖYS, KPD5 </ OTEL • TURİZM • RE5TOUN • KET, PET FC. P, tOEFl RUSÇA Genel) RESİM-HEYKEL J GÜZEl SANATLARA HAZIRUK ve HOBİ ^ 10 KİŞİÜK SINIFUUIDA ^ T çoKöm A Telefon:(0212)224 04(y4 224 09 09 - 247 46 68 Holaskorgazi Cod. No: 245/251 K. 6 Ojmonbey Slsli 80240 İSTANBUL Bir basın kuruluşunda Istanbul İçi ve Taşra piyasa denetimi yapacak. Tercihen. - Basın Yayın, İşletme mezunu veya öğrencisi, - Aktif. - Istatistik dökümleri ve satış analizleri yapabilecek. - Bilgisayar (Excel) kullanabilen, - Oto ehliyetli, PİYASA KONTROL ELEMANLARI ARAMYOR Ilgilenenlerin en geç 3-6 Haziran 1996 tarihleri arasında aşağıdaki adrese şahsen başvurmalan rica olunur. Türkocağı Caddesi 39-41 Cağaloğlu 34334 İSTANBUL Satış Servisi Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 NEVŞEHtR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1992 337 1993 371 Davacı Nuran Yenler ile davalı Hikmet Yenler aralarındaki şiddetli geçimsızlik nedeniy- le bo^anma v e nafaka da\ asına ilışkın Nev şehır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 16.12.1993 tarih. 1992 377esab. 1993 371 kararsa\ılı kararı davalının adresi tespit edilemediğinden ila- nen teblığı gerektığinden. anılan kararın hüküm özeti olan: Nevşehir ili Merkez Uçhisar ka- sabası Yukarı Ylahaile 48 02 cih. 12 sahife, 041 kütükte nüfusa kayıth Yaşar ve Fatma kızı I9.!I.197 2 doğumlu Nuran Yenler ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Mehmet ve Fatma oğlu 1.9.1965 dogumlu Hikmet Yenler'in M.Y'mn 134. maddesi gereğince boşanmalanna. dava tarihi olan 25.9 1993 tarihınden itibaren aylık 600.000.-TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınıp davacı \'uran Yenler'e verılmesine 7 0O0-TL kararharcının davacı tarafından tanıam- lanmasina. 161.000 -TL >argılama gıdennin davalıdan alınıp davacıya verilmesine kanun \ol- ları aı;ık olmak üzere dav acının yüzüne dav alının yokluğunda v erilen karar ılan tarihinden iti- baren 15 gün içerisinde temyiz yolunabaşvurulmadıgı takdirde kesinleşeceğı davalı Hikmet Yenler'e ılanen teblığ olunur. Basın: 88387 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı orsanizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Ku^adası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayn çoculc havuzu, deniıle sonlanan ye^il alanıyia ve odanızdaki telefon, müzik yaytnı, sürekli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık.. Akşamları sazımız ve sohbctimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama dahil olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvaltı + Akşam yemcs'ı+Geıiler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 DM (KDVd.M) Telefonla Ayrıntılı bilgi ve broşür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel. 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80- 646 19 16 4 Mevsimin Hugurla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 8 VİL SÜPERLUX M UZERİNDE VADELİ SATIŞ Seçkin ve saygmfairortarıım güzeffiklerine, ateınizi gördi^iinirade karar vereccksbıiz. ZEYTtNALANI URIA'da tzmir'e 18 km, (sadece 15 dakJka) Tripiex 5 oda 1 salon, şömine, barbekü vs. Müracaat: 0232.766 25 55 • 0.232.365 9714 PİYANO DERSİ VERİLİR (0216)325 90 36 Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsiizdür. AYTES AYDOCMLŞ Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. )AŞARERCA\ H 4 mevsim boyunca en iyı hızmeti veren Hotel Myndos'ta huzurlu ve sıcak bir ortamda misafır olabilirsiniz. Tesisimizde 2 yüzme havuzu, 4 bar, tenis kortu, toplantı salonu, merkezi ısıtma, 4 mevsim çiçeklerle bezenmiş geniş iç bahçe ve ayrıca klimalı ve çok özel Vılla Myndos odalan mevcuttur. Otelimiz Bodrum'un içindedir ve yat limanına 800 m. uzaklıktadır. Hotel Myndos Myndos Caddesi 1 48400 Bodrum Tel: (252) 316 30 80-81 Fax:(252)316 52 52 • •• HOTEL FLAMİNCO Tel: 0.266124 26 32, Faks: 0.266 324 08 53 • ÖZEL PLAJ • YL'ZME HAVUZU. ÇOCUK HAM'ZU •• SABAH. AKŞAM ZENGİN AÇIK BLFE • 200 KlŞİLtK KLİMALI RESTAURANT • FLAMİNÜO BARD\ HER GECE CANLI MÜZİk IKİ KİŞİLİK ODADA KİŞİBiŞI\A GÎSLÎK 1.450.000.-TL FİYATLAR YARIM PANSİVON OLUP MİNİMLAl 3 GECE KONAKLAMA İCİN GECERLİDİR 0 - 6 Yaş FREE •J -!2Yaijü o50İNDlRİMLlDİR. • BALA\ 1 ÇİFTLERİNE ÖZEL İNDİRİM ( 3 G İ N K A L . 2 G İ N Ö D E ) AYVALIK - Sarımsaklı'da HOTEL FLAMİNGO 1996 Yaz Sezonunda ilk kez sizlere hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle