25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER ( ( •• V tt GUNLÜGU HAKAN AKSAY Pravda gerçek Rusya'nın en eski gazetesi Pravda (Gerçek), geçen günlerde herkesi şaşırttı. Muhalif _|a £'=| gazetesinin özel UCHİI sayısında "Adayımız Yeltsin" başlıklı iktidar yanlısı bir yazı yayımlanmıştı. Gerçek Pravda'nın yöneticileri derha! açıklama yaptılar ve sahte gazeteyi çıkaranlann bulunmasını talep ettiler. Yaşlılara 'ücretli sevgi' servisi Moskova nüfusunun önemlı bölümü yaşlılar. Bazıları kimsesiz. Kiminin, Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra öteki cumhuriyetlerde kalan akrabalarıyla ulaşımın ve iletişimin pahalanması nedeniyle bağları kopmuş. Eskiden kalan evlerinde zarzor geçinmeye çalıştyorlar. Son yıllarda yaşlılarla ilgılenmeye aday birçok "hayırkurumu" ortaya çıktı. Hayır kurumunun tırnak ıçinde olmasının nedeni sahtekârlık: Çoğu, sözde hayırlı faaliyet adı altında yaşlılan dolandırmaya çalışıyor. Yaşlılara "sevgi" gösteriyor; alışverişlerini, temizliklerıni yapıyor. Karşılığında ise "küçücük" bir koşul ilerı sürüyor: Yaşlı kişinin evini "hayırseverlere" miras bırakması. Yaşlılan tehdit edenler, evini zorla elinden alanlar da var. Bir de sahte evlilik yöntemı kullananlar bulunuyor: Örneğin, 25-30 yaşlarındaki " adam, 75-80 yaşındaki kadınla evleniyor. Sonuç yine aynı: Ev başta olmak üzere mirası ele geçirmek. En acısı da bütün bunları bilmesıne veya Stffl» sezmesine karşın yalnızlık ve çaresizlik nedeniyle gönüllü olarak bu sahtekârlara boyun eğenlerin yaşadığı trajedi... Hayvan deyip geçmeyin! Gelecek yıl 850. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Moskova'da yapım ve onarım çalışmalan o kadar hızlandı ki hayvanların cinsel yaşamını bile etkiledi. Hayvanat bahçesi yetkilileri, onarım sırasındaki gürültüler yüzünden pek çok hayvanın çiftleşme döneminı "eylemsiz" geçirdiğini açıkladılar. 6.3 milyon işsizDevlet Istatistik Komitesi, Rusya'dakı işsiz sayısını 6.3 milyon olarak açıkladı. Komitenin verilerine göre ülkede ortalama aylık gelir 780 bin ruble (yaklaşık 12 milyon TL.) Rusya yurttaşlannın en zengin yüzde 10'luk bölümü toplam gelirin üçte birine sahipken en yoksul yüzde 10'luk kitleye • düşen pay yalnızca yüzde 2.2. Netanyahu'nun danışmanı: Ankara'nm sırtmdan Şam'la anlaşma yok Tiirldye'ye güvence• Cumhuriyet'e demeç veren Dr Dore Gold, İsrail seçimlerini kazanan Benjamin Netanyahu'nun Türkiye ile sıcak ilişkiler istediğini söyledi. LALE S A R I I B R A H İ M O C L T AINKARA - israil seçimlen- nı kıl payı farkla kazanan aşın sağcı Lıkud Partisi'nin lideri Benjamin Netanyahu. Sunye ıle gerçekleşebilecek bir barışın Türkive'nin "sırtından" olma- yacağı konusunda Ankara'ya güvence \erdi. Türkiye ile sıcak ilişkiler içınegirmek istediğıbe- lirtilen Netanvahu'nun. kendi Başbakanlığı dönemınde Türki- ye ile ilişkilere i\me kazandır- mak istediği de kaydedıldı. Netanyahu'nun dış polıtika danışmanı Dr. Dore Gold. Baş- bakan Şimon Perez lıderiiğınde- ki İşçi Partısı'nı çarşamba günü yapılan seçimlerde kıl payı fark- la geride bırakan \e baıış süre- cini zorlaştıracagı yorumlan va- pılan Lıkud liderinin izleyeceği polıtıkalar konusunda dün Cunv huriyefın telefonla şönelttiğı soruİan yanıtladı. Gold. İsrail'in Suriye ile banş sürecinde pazarlık gücünü art- t\rmak için Fırat sulan içın Tür- kiye'den bazı ödünler kopanna- ya çalıştığı ve PK.K konusunda Şam üzerinde fazla baskı yap- madığı konusunda Türk kamu- o\undaki vaveın kanı anımsatıl- THE WALL STREET JOÜRNAL. 'IN ORTADOĞU YORUMÜ Türkiye kamplaşmanın içinde' NEW YORK(AA)-ABD'de yayımlanan Wall Street Journai gazetesinde yer alan bir yorumda, Ortadoğu'da dengelerin gelecek yıllarda değiseceği savunularak Türkiye- tsraiI-Ürdün arasında "ABD'nin girişimiyle'' ve Şeni başladığT ileri sürülen yakınlaşmanın, Ortadoğu'da yeni oluşumlann habercisi olduğu tezi ortaya atıldı. İttifaklar Wall Street Journal'da. birinci sayfadan yayımlanan geniş kapsamlı incelemede. aynca bölgede Türkiye-Israil-Ürdün arasında ittifak oluştuğu, buna karşı Mısır- Suudi Arabistan-Suriye blokunun oluşmakta olduğu göriişü dile getirildi. ' Gazetenin yorumunda şunlar kaydedildi: "Geçen kasım ayında. Başbakan Izak Rabin'in cenaze töreninden sonra kudiis'te gi/li bir toplantı yapıldı. Bu toplantna, ABD Başkanı B;ll Cünton ile İsrail'dedönemin DışişJeri Bakanı Şimon Peres'in yanı sıra Ürdün Kralı Hüseyin ve o tarihte Türkiye'de başbakan olan Tansu Çiller kaııldt. Toplantıda, ABD'nin önümü/deki >iliarda Ortadoğu'da izleyeceği politikanın temeüeri atıldı." Yorumda. "Ortaya çıkan tabtoda, Mısır'a verilecek roliin henüz tam olarak açıkhğa kavuşmadığı" değerlendirmesi yapıldı. Ortadoğu'da yeni dengelerin oluşmakta olduğuna işaret eden gazete. "bölgede oynadığı kilit rolün aşınmakta olduğu" endişesine kapılan Mısır'ın ıse Suudi Arabistan \e Suriye'ye yaklaşmakta olduğunu da vazdı. Yoruma göre bölgede "Türkiye- İ&rail-Lrdün ittifakı*'na karşı Mısır-Suudi Arabistan-Suriye arastnda gayri resmi bir "savunma btoku" oluşuyor. VVashington'un bölgede izlediği stratejinin özünü. "ABD'nin müttefıklerinin ayn kamplarda yer almasının önüne geçraek" şeklinde özetleyen gazete, bir diğer hedefin de "Saddam sonrası Irak'ın, 'terorizmi destekleyen ülkeler" safında yer alan Suriye, Iran, Libya ik irıifak vapmasını engelkmek" olduğunu yazdı. ABD yönetiminin amaçlanndan birinin de "İran ve lrak rejimlerini zayıf tutmak, ancak bunlan devirmeye kadar gitmemek' H olduğu kaydedildi. Yorumda. Ortadoğu'nun giderek daha fazla Latin Amerika' ya benzediği ve Washington'un etki alanına girmekte olduğu da ileri sürüldü. dığında "Netanyahu Ortado- ğu'da banşın hiçbir ülkenin sır- tından olmayacağı konusunda karaıiı. Bu. sonınuza çok açık bir cevapor" dedi. Netanyahu'nun kişisel olarak Türkiye ile israil arasında çok sı- cak ılişkilerden yana olduğunu belirten Gold şu görüşleri dile getırdı ~Türki\eileiüşkilerimiz Netanyahu döneminde K me bile kazanabilir. l.ikud lideri Orta- doğu barışının. bölgedeki tüm İU- keleri kapsay acak çok geniş kap- samlı bir konu olduğuna inanı- yor. Bu, şu anlama gelnor: Ne- tanyahu. geniş kapsamlı banş çerçevesinde bir konuyu nıüza- kere ederken Türkiye \e İsrail arasındaki ilişkileri de göz öniin- de bulunduracak." Gold. \etan\ ahu'nun Ortado- ğu banş sürecinin muhafaza edilmesi yolunda taahhüt altında bulunduğunu da belırterek - KcndisL gizJi >a da açık pek çok Arap lideri ile temas halinde. Ama buniann hangi ülkeler ol- duğunu söylemeyeceğim'' dedi. Netanvahu için banş ve gü- venliğin iki önemli konu olduğu- nu da belirten Gold "Çünkü böl- gede gm enlik olmadan banş gel- me>ecektir"dedı. Ankara'daki diplomatik kay- naklar. banş sürecinde sert tu- tum yanlısı birpolitika izleyece- ğı bildirilen Netanyahu'nun yö- netimi altında Israil'in Sunye üzennde bir baskı oluşturacağı- na dtkkat çektiler. Bunun Türki- ye açısından kısa \adede olum- İu bir gelı^me olduğuna dıkkat çeken kaynaklar, ancak Suriye üzerinde uvgulanacak baskının uzun vadede Ortadoğu"\a ban- şın geç gelmesi anlamına gelece-, ğine işaret ettiler. Diplomatik ka\naklar. bu durumun da Tür-^ kışe'nin lehıne bir gelişme ol- madığına işaret ettıier. Diplomatik kaynaklar. Li- kud'un Ortadoğu barışı konu-, sunda tek başına köklü kararlar alamayacaöının da altını çizdi- ler. . Aksaz'a İsrail gemileri Türkiye \e İsrail arasında ya-' pılan askeri eğitim işbirlıöi an-' laşması çerçe\esinde. büyük olasılıkla temmuz ayının ilk haf- tasında İsrail donanmasına ait' savaşgemilerinin "liman ayare-' n"" adı altında Marmaris \akin-- lanndakı Aksaz Denız Cssü'ne gelecekleri bildirildi. İsrail savaş gemilerinin liman ziyareti sıra-' sında iki ülke gemileri. denizde' kurtarmayı içeren bir mane\ra. da gerçekleştirecekler. , İsrail'in yeni parlamentosu Meretz 5Hadaş __ Bırleşık ~ ' Arap Lıstesı 4 - AFPgrafık İşçi Partisi 35 120 sandalye Uçuncu Yol 3 - 4 Israı! Be Alya 6 Bırleşık Musevı Partisi 4 ^ Ş a s 10 — Ulusal Dinci Partı 10 Likud 31 Moledet 2 NETANYAHU SEÇİMİN GALİBİ İLAN EDİLDİ Şîmon Peres^ koalisyon hükümetine katılımyor ZONGULDAK 3. İCR\ MCDÛRLÜĞC'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dowa No 19% 93 Alacaklı Nacı Kırlak vek. A\. Muhteşem Gü\en - A\ Mc- ral Erol Colak. Fevzıpasa Cad Metc Apt K. 4. Zongııldak. Borçlu Recep Karamustafaoğlu. Kılıç Mah. Dereboyu Sok No 16 6 Kozlu Zonguldak. Alacak nııkları 81 952 000- TL. a>- nca ıcra masraflan. ıcra ücretı vokalet \e takıp tarıhinden ıti- baren % 79 faizi. Tevdı olunan senet 15.8.1995 tanzim H. i 1.1995 \ade tanhlı 65Ü(K) 000.- TL kı\metinde bono. Itı- karıda yazılı borçtan dolayı alcyhınıze ıkame olunan ıcra takı- bınde. Zonguldak 1. AMn'eHukuk Hakımlıjının 26 1 1996ta- rih 1996 15-15 D. lşl. sayılı ihlıyan hacu kararı geregınce TTK Kozlu Mücs>ese Md liiğünde me\cut maaş. ıkramı\e. gecik- me zamraı. lasarruf paralan. toplusozle^me maaş tarklan. emek- lilik halındc alınacak noma \e kıdem lazminatına hacız konu- larak. adre>.ınıze lebligeçıkanlan 163 örnek no'lu 31.1.1996 ta- rihlı ödeme emrı \e senet suretı posiadan bıla tebliğ lado olu- nup zabıta marıfetıyle dc tebligata sarih adresinız tespıt oluna- madığından. 7201 sa\ılı Teblıgat Kanunu'nun 28 \e müteakıp maddeleriş lc tebhgat nızamnamesinin 46 \ o müteakıp madde- len gereğınce işbu ödeme emri \e da\et kâgıdı tebligatının ya- sal sürelerine 15 gün daha ıla\e edilerek ılancn teblığıne karar verilmistir. Yukarıda yazılı borç \ e masratlan ışbu ödeme enı- rinin gazetede ne^n tanhınden ıtıbaren 25 gün ıçinde ödeme- niz. takıbın davanagı senet kambiyo senedı niteliğine haız de- ğilse 20 gün ıçinde Icra Tctkık Mercıi'ne sikâyet etnıenız. ta- kip dayanağı senet altındakı imza size ait değılse > ine bu 20 gün içinde merciyebildinnenız. aksı takdırde ıcra takıbındekı kanı- bı\o senedı altındakı ımzanın sızden sadır sayılacağı. ımzanı- zı haksız yere ınkâredersenız takip konusıı alacagın ° o40"ı ora- nında para cezasına mahküm edıleceğiniz. borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa veya ımhal cdıltlığı \eya alacağın zamanası- mına ugradığı hakkında itırazınız \arsa bunu sebeplerıyle bır- likte 20 gün ıçinde Tetkik Mercıı'ne dilekçeyle bildırerek mer- ciden ıtirazın kabulüne daır bir karar getınnedığıni7 takdırde cebri icraya devam olunacaûı. ıtıraz edılmedığı \e borç öden- medıgı takdırde 25 gün içinde İlK'nin 74 maddesı gereğınce mal beyanında bulunmanız. bulunmazsanız hapısle tazyık olu- nacağınız. hiç mal beyanında bulunmaz \e\a hakikata a\kın beyanda bulununanızhapıslecezalandınlacağınız. İtK'nın 102 maddesme te\ fıkan yapılan hacız sırasında hazır bulunmadığı- nızdan aynı kanunun 103. maddesr gereğınce İS gün ıçinde ha- cız tutanağını (takip dosyasınıl tetkik \c bir dıyeceğınız \arsa bildirmeniz içın icra dairesıne bai}\ uımanız tcblie olunur. 7.5.1996 Basın: 88416 KADIRLI ASLIYE Hl KUK HÂKLMLİĞt'NDEN 1992 521 Da\acı Ahmet Ali Elçi \ekilleri Av. Yurdafiil Abidinoglu. A\. Emine Yılmantarafından da\alılar Kadirli Beledişe Baş- kanlığı. Şenav Demır \e dahili da\alı Kadirli Mal Müdürlü- ğü'nü izafeten Maliye Hazinesi aley hine açmış bulunduğu ta- pu iptalı. meni müdahale \e tescıl davasında: Kadirli ilçesi Cemalpaşa mahallesinde kain. doğusu mahalle \ olu. batısı Şe- nay Demir'in bahçesi. kuzevinde 25 parsel. güneyinde Ko- zanvolu veark ileçevrıli 125 m2 yerin üzerinetescilini iste- mıştir. Da\ a konusu edilen \erde hak iddıa edenler \ arsa tüm delilleri ile birlıkle mahkememiz esnasında ka> ıtlı bulunan 1992 521 esas savılı da\a dos\asında duruşma günü olan 6.6.1996 gününe kadar ıbraz etmelen \e\a ılan tarıhinden ıtı- baren üç ay içerisınde mahkeme\e da\a açmaları. açmadık- ları \ e delıllerını ıbraz etmedıklen takdırde hak iddıa edeme- yeceklerı \eda\acının ıbrazettiğı delıilerleda\asını kanıtlar- sa da\a konusu olan yerin davaeı üzerıne tescıline karar \e- rileceâi hususu M.K.'nin639. maddesı gereğinceilan olunur. 20.5.19% Basın: 895 7 5 T.Ç. TARSUS İKLNCİ İCRA M C D C R L Ü Ğ Ü ' N D E N GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRıVIA İLANI 1995 208 Tal. Satılmasına karar \ erilen ga> rimenkulün cinsi. kı> meti. evsafı: I- Tarsus Mıthatpaşa mahallesı Karabucak nıe\kiı Cıncioğlu Çiftlıği cıvarında bulunan tapuda sahıt'e: 1285.ada: 66. parsel: 2'dekay ıtlı 12220m2miktarındakitaşınmazsatıla- caktır. Taşınmazın doğusunda 3. batısında 1. güneyinde 5. kuze>inde 7 nolu parseller bulunmakladır. Parsel tarla \asfındadır. Sulu tarım \apılabilir \e >ılda 2 ürün alınabılır. Dranajı \e su volu me\cuttur. Karaşoluna \e şehre >akındır Bılırkişi tarafından taşınmaza 667.212.000- TL. değer takdır olunmuştur. 2- Satışa çıkanlan ikinci ta^ınmaz Tarsus Yenimahalle Incirlikuyu >olu mevkiinde olup tapuda kütük: 2049. ada: 544. parsel: 23te ka> ıtlı 2425 nı2 mıktarındakı tasınmazın 1 2 hıssesi olup doğusunda 10. batısında 14. kuzevinde 5 ve 12 parseller ıle güneyinde 18 no'lu parseller \ardır. Içindenyük- sek gerilim hattı geçmektedır. Parselin 404 m2 kısmında DSİ ırtifak hakkı \ardır. Tapuda narenciye bahçesi olarak görün- mesıne rağmen üzerinde narenciye ağacı yoktur. Taşlık kav- alık \e kıraç bir araziye sahıptır. Tarıma el\erişlı değıldır. Beledıve ımar planı dışında olmasına rağmen yerleşım yer- ıne \akındır. Bilirkışi tarafından borçlunun 1 2 hissesine 30.312.500.- TL. değer takdır edılmıştir. Bu parselin 404 m2 miktarlı kısmı üzerinde 5 metre irti- fadan daha tazla ağaç dikmemek \ e bina \ apmamak kaydıyla DSl Genel Müdürlüğü lehine irtıfak hakkı vardır. Parsel bu \ükümlülükle birlikte satılacaktır. Parseller ıpotek sebebıyie satışaçıkanlmıştır. Ipotek bedelı ihalebedelındenödenecektir. Belediyeimardurumuitibariyle parseller onanlı imar planı disina isabet etmektedir. Satış şartları: 1 - Birinci arttırma 5.7.19% Cuma günü Tar- sus Beledıve Müzavede Salonunda açık arttırma suretiyle: 2 parsel sayılı taşınmaz saat 14.00-14.15 arasında. 23 parsel sayılı taşınmaz saat 14.30-14.45 arasında yapılacak olup bu antırmada tahmın edilen kıymeıin yüzde 75"inı \e rüçhanlı alacakhlar \arsa alacakları mecmuunu \e satış. tnasraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedellealıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15.7.1996 Pazartesi günü aynı yerde \e aynı saatler arasında ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttımıada da rüçhanh alacaklılann alacağını \e satış masraflannı geçmesi şartıyle yüzde 40 arttırana ıhale olunur. İhale bedeli üzerinden yüzde 15 KDV almır. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin. tahmın edilen kıvmetm vüzde 20 sı nispetinde pey akçesı veya bu mıktar kadar mılli bir bankanın temınat mektubunu \ ermeleri lazımdır. Satış peşın para iledır. alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil v erilebılir. Tellaliye resmı. ıhale pulu. tapuharç ve masraflan alıcıyaaıttır. Birıkmiş \ergilerve tel- laliye satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilaililerin bu gayrımenkul üzerindekı haklarını hususiy le faiz vemasrafadairolan iddıalarını dayanağı belgeleri ıle 15 gün içinde daıremize bıldirmeleri lazımdır. Aksı takdırde hak- lan tapu sicil ile sabıt olmadıkça pav laşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet ıçinde öden- mezse IİK'nin 133. maddesı gereğınce ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve vüzde 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul lutulacak ve hiçbır hükme hacet kalmaden kendı- lerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname. ılan tarıhinden itıbaren herkesın görebilmesi ıçin dairede açık olup masrafı verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilır. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacakları. başkaca bilgi almak iste>en- lerin 1995 208 Tal. sav ılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze basvurmaları ilan olunur. 17.5.1996 Basın: 88066 TÜRKELİ ASLİ\ E HLTaK MAHKEMESİ'NDEN 154 Tapu iptali ve tescil. ihtiyati tedbirdavasının davacılar Remzı Öztop. Şaziye Koç. Remzıye Lslu, Ibrahim Öztop, yekili Av M. Ertan Övet tarafından davalılar Şanver. Gülver. Şükrii ve Raif Erünsal. Dursun Erünsal. dahili davalılarCemile Özdemir. Fatma Özkan. Şerıfe Öztop. Resul Öztop. Şaziye Doğru. Nazmıye Gürleyen. Resul Doğru. Ekrem Doğru. Süleyman Doğru ve Kamuran Doğru haklannda açmış olduğu davanın yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karan gereğınce davalılar- dan Lütfi Doğru'ya dava dilekçesi ve bu dumşnıa günü içerıklı tebligat. tebliğ edilememış oluduğu anlaşıldığından: Türkeli ilçesi. Helaldı Köyı'fnden olup Taşgüney Kövü nüfusııııa kayıtlı Şükrü ve Kadın'dan olma 1949doğumlu Lütfi Dogru'ya bıı- güne kadar dava dilekçesi ve duruşma günü kendısıne tebliğ edılememiş olduğundan ilanen tebliğı yapılması gereklı szöriil- düğünden adı geçen dahili davalınm bu defa duruşma günü olan 26.06.1996 günü saat 09.00'da Türkeli Adlıyesi Asliye Hu- kuk Mahkemesi duruşmasında hazır bulunması. hazır bulunmadığı takdirde duruşma günü ve dava dilekçesi kendisıne teb- lıe edılmış sayılacaâı ilan olunur. Basın: 60261 Kuzey İrlanda seçimleri Sinn Fein'in büyük başansı ZAFERARAPKİRLt LONDRA Kuzey İr- landa'da banş görûşmeleri- ne temel hazırlamak anıa- eıyla yapılan bölgesel se- çimde irlanda Cumhuriyet- çi Ordusu İRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein önemli öl- çüde başarı sağladı. Bölgenin İngiltere'ye bağlı kalmasından yana Protestan partilerden, Uls- ter Birlik Partisi en fazla oyu alırken, Katolik milli- yetçilerin başlıca siyasi ör- gütü Sosyal Demokrat İşçi Partisi. ikinci sırada yeral- dı. Sinn Fein aday ları, baş- ta kuzey Irlanda'nın yöne- tim merkezi Belfast olmak üzere pek çok bölgede Ka- tolik milliyetçi oylan topla- ma başarısını gösterdiler. İngiltere hükümetinin, se- çım karan almasından son- ra, uzun süre seçimin aley- hinde propaganda yapan ve yakın bir zaman öncesine kadar seçimi boykot edece- ği tahmin edilen Sinn Fein, sonunda katılmaya karar verdiği seçimde, oylarını önemli ölçüdearttırdı. Par- ti lideri Gerry Adams ve üst düzey yöneticilerinden Martiıt McGuinnes gibi isimler de bölgede oluştu- rulan 110 sandalyeli Fo- rum'aüye seçildiler. İngilizlere bovun eğmedik Sinn Fein lideri Gerry Adams. "Kuzey İrlanda halkı, İngiltere hükümeti- nin baskılarına boyun eğ- memiştir"derken. İngilte- re ile birlik yanlısı partiler- den Ulster Birlik Parti- si'nin lideri DavidTrimb- le. "İRA ateşkes ilan et- meden, Sinn Fein'in ma- saya oturmasına karşı ol- duklarını" yineledi. Sinn Fein'in. ateşkes ilan edil- memesine rağmen. seçmen tabanından bu kadar destek alması ve ilk belirlemelere göre yüzde 15 civannda bir oy oranını yakalaması. Ku- zey İrlanda'da banş görüş- melerinin geleceği açısın- 1 dan büyük önem taşıy or. Dış Haberler Servisi- İsra- il "de sağcı lıder Benjamin Netanvahu. Seçim K.omis- yonu tarafından resnıen se- çimlerin galibi ilan cdildi. Resmi sonuçlara. Netanva- hu. toplam oylann yüzde 50.5'ini. İşçi Partisi lideri Şi- mon Peres ise > üzde 49.5'ini aldı. Bu arada. Şimon Peres. Netanvahu liderliğinde ku- rulacak bir ulusal birlik hü- kümetine katılmayacaklan- nı açıkladı. As,ırı sağcı bir Yahudi ta- rafından öldürülen İzak Ra- bin'in yerine başbakanlığa getirilen İşçi Partisi lideri Şi- mon Peres. sağcı Likud Par- tisi lideri Netanyahu'nun başkanlığında kurulabilecek bir ulusal birlik hükümetine katılmayaeaklannı açıkladı. İşçi Partisi lideri Peres, Ha- aretz gazetesine verdiği de- meçte "Eğer bir ulusal bir- lik hükümeti kurulacaksa, ben buna katılmam" dedi. Peres hükümetinin Savun- ma Bakan Yardımcısı Ori Or da bazı tşçi Partisi yet- kılılerinin tersine böyle bir hükiimete soğuk baktığını bildirdi. Or. iki partinin programlarının tamamen farklı olduğunu kaydetti. Li- kud Partisi'nin önde gelen bazı yetkilileri de bir ulusal birlik hükümetinin kurul- ması olasılığını safdışı edi- yorlar. Peres'in açıklaması İsrail'de seçimlerde aşın sağcı Likudcephesinin lide- ri Benjamin Netanyahu'nun yenilgiye uğrattığı Başba- kan Şimon Peres. Ortadoğu banş sürecini durdurmak amacıyla yapılacak hertür- lü girişime karşı mücadele Netanvahu etmeye söz \erdi. Netan- yahu'nun seçimleri kazan- masının ardından gazeteci- lerle görüşen Peres. "Nere- de olursam olavını. banş için çalışacağım" dedi. Peres. seçimlerin iki siyasi parti arasında değil. iki fark- lı yol arasında bir seçim ol- duğunu ve kendilerinin doğ- ru buldukları yola sadıkka- lacaklannı söy ledi. Öte yan- dan Devlet Radyosu, Pe- res'in Netanyahu'ya telefon ederek galibiyeti için kutla- dıöını ve görev. inde başanlar dilediğini duyurdu. Rad- yo. Netanyahu'nun da Pe- res'in İsrail için yıllardır yaptıklarını takdir ettiğini belirtti. Radyo. Netanya- hu'nun. "Aynı ülkede otu- ru>oruz ve banş için aynı umutları taşıyoruz" dedi- ğini duyurdu. 'Politik deprem' Rabin'in \e Peres'in baş- lartığı Ortadoğu barış süre- cine muhalif olan sertlik yanlısı Netanyahu'nun zafe- rine özellikle Arap dünya- sından tepki yağmaya de- vam ediyor. Lübnan basını Netanyahu'nun başbakanlı- ğa gelmesinin. Arap-İsrail • tsrail Merkezi j Seçim Komitesi'nce dün açıklanan kesin sonuçlara göre, sağcı ı Likud partisi lideri \ Netanyahu oylann yüzde 50.5'ini, İşçi Partisi lideri Peres ise yüzde 49.5'ini aldı. banş sürecini yıkabilecek bir politik deprem olduğunu kaydetti. Sol yanlı as-Safir gazete- sinin dünkü say ısında "İsra- il seçim sonuçtan tüm dün- yayı etkileyecek bir depreme yol açacaktır" denildi. Gazetenin yorumunda. "Şimon Peres tek başına ye- nilmedi. Kaderlerini onun- kine bağlayan Araplar ve onun üzerine iddiava giren, onu banş kahramanı olarak kabul eden herkes onunla birlikte>enilmiştir~ ifadesi- ne yer verildi. Muhafazakâr en-Nahar gazetesi ise barış sürecinin ciddi bir sorunla karşı karşı- ya bulunduğunu \e sadece Araplann değil banşın tüm taraflannın birçıkmaza girdi- ğini belirtti. Gazete şu yoru- ma yer verdi: "Netanyahu, aşın dinci sağcı partilerle bir koalisyona gjrmediği takdirde pariamen- toda çoğunluğu sağlayamaz. Bu da Başbakan Benjamin Netanyahu'nun başbakan adayı Netanyahu'dan daha sağda tavır alacak demektir. Tüm bunlar. banş sürecine bin v ılda bile onanlamayacak zararlar verecektir."* VEFAT C'emı\etımı/ın 120 sıra numaralı u\e--ı. Turk Ba>ınının en e->k.ı ioto nıuhûbırl^ruıden BJMII $eret Kanı sahtbı AHMETTUNA HIZBULLAH'IIN SALDIRISINA MISILLEME israil Lübnan'ı vurdu [i i\'r \ilinda Lutıu'dadoğan \c 1933 \ıhn<JaCumhun>ei gazcte^ınde foıo muhabın olarak rne^leüe başlavan Ahmet Tuna. Tas\ırı Ftkâr. Tan. Tantn. Yem Sahah. \atan. Son Teiıîrat'. Mıİlivet. Ilum\et \e Anadolu Aıansi'nda V'alişiı. Yenı Asır. Demokrat Iznıır \c Llus ga7ctelennın İsîanbu! nuıhabiHİkltrnnı d^ \apan \hmei Ttına e\ It \c iki *;ocuk ^ıhibıvdi \hnıet Tuna'nın cenazot buşün Le\eni Camıı'nde öğle namazını takıben kılınacak cenaze nanıazmdan >onra HdMJal Mezarhğı'ndatoprağa \cnlccckhr TL RKh E GAZETECİLER ( E M h ETİ ZEVTINBURNU SLLH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1996 43 vasi Karar No: 1996 38 vasi Hâkim: Kemal Güzel 20998 Kâtip: Zarif Nalbantoğlu HÜKÜM ÖZETİ Mahkememizeaıt 13.5.1996 tarih 1996 43 vasi esas 1996 38 vasi karar sayılı ilamlaHavva Koyunoğlu ve- sayet altınaalınarak kendisine kızı Hafize Nurcan K.o- yunoölu vasi tayın e dilmiştir. 13.5.1996 Basın: 87517 Sürücü belgemı kaybettim. hiikümsüzdür. \lLGÜX İRUİKÇİ Sürücü belgemı kaybettim. hükümsüzdür. TLROİ'T K4R.4BASA\ 30 Mayıs: Hizbullah güçleri İsrail biriiğine füzelerle saldırdı. , Sojud TıreC Manayun 30 Mayıs.' Hizbullah gerillalan bombalı saldında 4 israil i askerini öldürdü. Dış Haberler Servisi - İsrail jet-. leri. önceki gece Lübnan'ın do- ğusunda Hizbullah mevzılerıni vurdu. İsrail'in önceki gün Hiz- bullah tarafından gerçekleştiri- len ve dört askerin ölümüne yol açan saldınya misılleme olarak düzenlediğı hava akınında yedi si\il yaralandı. Lübnan polisi. önceki günkü Hizbullah saldın- sınamisilleme vapan İsrail uçak- lannın İran yanlısı örgütün Suri- ye denetimındeki Baalbek'tekı mevzilerine saldınsında bir mü- himmat deposu ile bir uçaksavar mevzisinin isabet aldığını kay- detti. Polis. İsrail saldınsında ye- di sıvılin yaralandığtnı bildirdi. Suriye. Lübnan ve Hizbul- lah'a ait uçaksavarlann İsrail jet- lerine ateş açtığı. ancak isabet et- tiremediği bildirildi. Hizbullah önceki gün Güney Lübnan'daki bir İsrail birliğini bombalamış. saldında dört İsra- il askeri ölmüştü. Çıfte bombala- ma olav ında ayrıca yedı asker de yaralanmıştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle