05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Dedelek: Ufukta seçim yok • DENİZLİ (Cumhuriyet) -- De\let Bakanı Yaşar Dedelek. ANAVOL -koalisyonundaki knzlere karşın, ufukta erken seçim görülmedığinı savundu. Dedelek. vaşanan sorunlann siyasi tıkanıklıga >ol açmayacağını da söyledi. Yann yapılacak belde seçimleri ıçin Denizlı ve eelen De\ let Bakanı Yaşar Dedelek. ANAP ile DYP arasındaki sorunlar için "Sivasette ebedi dostluk da olmaz. düşmanlık da" dedi. Dedelek. şöyle konuştu: ""Pazartesı günü grubumuzu toplayıp koalisyonu enine boyuha tartışacağız. Burada yapılacak ış sı>ası krizden kaçınıp. Meclıs'i harekete geçirmektır. -Demokrasilerde sorunlann her türlü çözümü mevcut. Bu nedenle ufukta erken seçim görmüyoruz. Bence _şu ortamda seçıme de gidilmemelidır." Yılmaz, Akşam'a dava açtı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakan Mesut Y\lnw, PK.K lideri Abdullah Öcalan ıle görüştüğünü öne sürerek. ,kişılik haklarına hakaret ^edildiği gerekçesiyle Akşam gazetesi sahibi Mehmet Alı llıcak ile Sorumlu Yazıışlen Miidürü "Mustafa Dolu hakkında Ankara Cumhunyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yılmaz. ayrıca gazete • aleyhıne 5 mılyar liralık tazmınat da\ası açtı. Odabaş için tören düzenlendi • ANkARA (AA) - Zonguldak"ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yıtıren Zaman gazetesi muhabın Ulkü Odabaş ıçin. öğrenım gördüğü okulu önünde tören düzenlendi. Ankara Üniversitesı Iletişim Fakültesı önünde saat 12.00'de toplanan öğrenciler. Ülkü Odabaş için saygı duruşunda bulundular. Törende konuşan lletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tiirker Alkan. "Çok üzgünüz. Ölünı herkesin başına gelecek. Ölümün olduğu yerde her şey susar" dıye konuştu. Türk-İş'te îşten çıkarmalap • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türk-lş Yönetım Kurulu. konfederasyonda çalışan 4 kışının ışten çıkarılmasını. 2 kişınin de zorunlu emeklılığe se\k edılmesını kararlaştırdı. ı Işten çıkarma kararlannın. 1 ', hazırandan ıtıbaren ' yürürlüğe gireceği bildirildi. İşien çıkarılanlar arasında. danışrnan olarak çalışan \e Türk-İş'te geçmış dönemlerde yönetim kurulunda görev yapan Orhan Balaban ıle Mehmet Bamyacı da bulunuvor. Türk-!ş yönetimı, aynca. Kadın Işçiler Bürosu Müdürü olarak göre\ yapan araştırmacı Seyhan Erdoğdu ile basın bürosunda foto muhabın olarak çalışan Nihat Üstün'ün de işine son verdı Hür-İş, TÜPk-İş'e üye oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Hür Işçi "Sendikalan Federasyonu (Hür-Iş). Tiırk-tş'e üye olma kararı aldı. Hür-İş'in Türk-İş'e katılmasıyla birlikte. konfederasyona üye 'sendika sayısı 35'e yükseldi. Tekbirli grev • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türk-İş"e bağlı Tümtı> Sendikası'na (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası) ü>e 294 işçı. 6 avdır sürdürülen toplu pazarlık sürecinın tıkanması üzenne. dün tekbır getırerek greve çıktı. İstiklal Marşı söyleyerek gre\i başlatan işçilerden bir kısmı. "Sa Allah Bısmıllah Allahü Ekber" dı>e tekbır getirdi. Türk-İş Genel Sekreteri Şemsı Denızer. •konfederas>onun grevin sahibi olduğunu vurgulayarak "Grevin sorumluluğunu Türk-lş taşıyacak" dedı. Tümtıs Sendikası Genel Başkanı Sabri Topçu da ışçilerin ınsanca yaşayacak düzeyde ücret ıstediklennı \ urgulayarak. grev kıncılığına ızin \ermeyeceklerini söyledi. CHP'li Kumbaracıbaşı, ANAYOL-DSP modelinin denenebileceğini söyledi Sohııı seçimi de ANAYOLANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP ve CHP. "RPiktidan korkusu" nedeniyle ANAYOL'un devam etmesinden yana tavır koyarken. bu doğrultuda formüller de dile getırilmeve başjandı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. "Seçime kadar ateşkesle ANAYOL de\am etsin" derken, CHP lıderı Deniz Bavkal da "ANAYOL'un çofuniuk hükümetine dönüşrürülmesi" önerisıni yıneledi. CHP Genel Bajkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı. "C'çüncü kişi başkanlığında ANAYOL-DSP modeli denenebilir. RP'li bir seçeneğin tutacağını sanmıvonım. RP've el uzatanın eli \anar~ derken. CHP Grııp Başkanvekılı ÖnderSa\ da "İki genel başkanın başında olduğu hükümet modelini terk ermek zorundalar" görüşünü dıle getırdı. Kulıslerde. DSP lıderı Ecevıt başbakanlığında genış tabanlı bir seçim hükümetı önerisi de konuşuimaya başlandı. ANAYOL'un tıkanması solda farklı deöerlendırmelere vol açtı. ANAYOL'a dolaylı destek veren DSP. tıkanmanın nedenını "ortaklann tavnna" bağlarken; CHP taratında ise "hükümete bizzat girmediği, kaçtığı" sav ıv la DSP • RP iktıdarı korkusu solda alternatif üretmeye zorluyor. Kumbaracıbaşı üçüncü kişinin başbakanlığında bir ANAYOL-DSP formülü önerirken. CHP Grup Başkamekili Sav. "İki genel başkanın başında olduğu hükümet modelini terk etmek zorundalar" dedi. suçlandı. DSP üderı Ecevıt. olası bir RP'li hükümetı önlemek ıçin "Erken seçim karanyla ANAYOL'a devam" önerisıni açıkladı. İki partı. onümüzdekı dönemde "RP'Li bir hükümete >ol açılabileceğT savtyla bırbırını sııçlarken. ANAYOL'un nasıl devam ettırıleceğıne ılışkın formüller de dıle getınlmeye başlandı DSP tarafı. "erken seçime kadar mütareke" ıle ANAYOL'un sürdürülmesı. temel sorunlann çözümü ıçin Ekonomık ve Sosyal Konsey'in toplanması önerisıni dıle getırdı. Kulıslerde. DYP-ANAP-DSP- CHP'nın katılacağı. Ecevıt başbakanlığında b\r seçim hükümetı senaryolan da dıle getınldı. CHP tarafında ıs'e "ANAYOL'un çoğunluk hükümetine dönüştürülmesi. üçüncü kişi başkanlığında ANAYOL çoğunluk hükümeti" önerılen ıfade edıldı. CHP lıderı Bavkal -ANAYOL-DSP hükümeti" önensinı vınelerkeıı ashnda kendı partisinin ortaklığı için öneri beklediğı değerlendırmelen yapıldı. Erken seçımde barajın altında kalma korkusu yaşayan CHP'nın. "olası bir erken seçime kadar iktidarda olmak istediği" behrtıldı. CHP Grup Başkanvekıli Önder Sav. "ANAP ile DYP'nin RP ile ortaklığa girmesi kolav değil. RP-DYP hükümeti DVP'ji çatlatır. İki genel başkanın başında bulunduğu bir hükümet modelini terk etmek zorundalar" dedı CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı dd hükümete gırme gibi bir arzuları olmadığını. genel başkanlannın açıklamalarının vanlış anlaşıldığını söyledi. Kumbaracıbaşı. RP'nın gensoru önergesine destek olmalarıvla ılgılı eleştirilerle ilgıli olarak da şu değerlendırmeleri yaptı: "Biz muhalefet partisivi/. Hükümeti desteklemek gibi bir sorumluluğumuz vok. Arası bozuk olanların arasına itfaive gibi girerek hükümette ver alma gibi bir arzumuz da vok. Biz hükümete girelim diye bir karar vok. parti nıeclisi de bunu istemiyor. örgüt de. Bizim «örevimiz muhalefette kalmak. İktidar olduk. bunun faturasını da ödedik. Bi/j eleştirenler nivc hükümete girip sorumluluk alnııvorlar. demek ki kendilerine güvenmivorlar." Kumbaracıbaşı 3. bir kişi başkanlığında. DSP'nın katılımıyla bir modelin denenebileceğini vurgula\arak "ANAYOL hayal kınklığı varattı. Yatandaşın beklediği bu değildi. Bu haval kırıklığını varatan. iki partinin başkanlandır. Bu genel başkanlar partilerin başında bulunduğu sürece merkez sağda bütünleşme olmaz" dedı. RP'lı bir hükümet seçeneğınin gerçekleşebıleceğını sanmadığını vurgulayan Kumbaracıbaşı, "RP'vc el uzatanın eli yanar. RP'de de DYP'de de kendi konumlanyia ilgili ciddi bir endişe var. RP'nin içtüzük değişikliği önerisi hazıriığı dehşet verici bir şey. Böyle bir talep suçluluk karinesi oiuşturuyor. RP, önce Çiller'le ilgili iddialar üzerine el ov uşturdu. Sonra iş kendilerine donünce, frene basma ihtiyacı duvdu" görüşlerini dile aetırdı. Herkesin formülü ayn BÜLENT SARIOGLU ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - DY P 1 ıderı Tansu Çiller. kendı başbakanlığın- dakı hükümet seçeneklerini zorlamak amacıyla RP ıle koalısvon ıçin "parti prog- ramlarnu birvana btrakan la- ikliğe bağlı protokol" t'omuı- lünü gündeıne getırdı.Izmır Mılletvekılı Rıfat Serdaroğ- lu ıse RP'lı bir koalısyona hıçbır koşulda güv enoy u v er- meyeceklerını belırttı. DYP grubunda. Cıller ve Başba- îcan Yılmaz dı^ında "üçün- cü kişinin başbakanuğTnda ANAYOL-SOL hukümetı- nın taraftarları artarkan. Esat Kıraüıoğlu. "Bunasıcakbak- mak mümkün değil. Cenel başkanı feda etmek gibi bir dunım var" dedı. Örtülü ödenek skandalı konusunda açıklama yapma- makveTEDAS.TOFAS'ın ardından malvarlığı soruş- turmasını açtırmamak için ANAYOL azınlık koalısyo- nunu bunahma sürükleyen DYP lıderı Çiller. ANAP- DYPbırhktelığınekarşı RP'lı seçeneklerı yedekte tutmayı amaçlıyor. ÇİZVIEDEN YLKARI MUSA KART Censoru Oylama en erken 7 haziranda ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-TBMM. RP'nın. Baş- bakan Mesut Yılmaz hakkın- da verdiğı gensoru önergesı- ni görüşmek üzere 3 hazıran pazartesı günü olağanüstü top- lanacak. Genel Kurul'daaksı- ne bir karar alınmadıkça. öner- ge üzerine görüşmeler "en er- ken" 5 haziran çarşamba. oy- lama da 7 haziran cuma günü yapılacak. TBMM Danışma Kurulu. 3 haziran günü topla- narak gensoru önergesının gö- rüşülme takvınıını belırleye- cek. 3 haziranda DYP. ANÂP. DSPveCHPgruplarıdatop- lanarak önergeyle ilgili grup kararı alacaklar. 2 haziran ara yerel seçimle- rınde. partisinin başarısız ol- ması durumunda. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in bağ- layıcı grup kararı aldırmakta zorlanacağı bıldırıldı. Gensoru önergesinin görü- şülmesıne ılışkın takv im. ana- yasanın 99. maddesınde ön- görülen süreler dıkkate alına- rak düzenlenecek Buna göre belirlenecek "en erken" tak- v im. 3 hazıran pazartesı günü önergenin gündeme alıntp alm- maması yönündeki görüşme- lerle başîayacak. Erbakandan seçmene çağrı 'Ermeniye değil, Refah'a oy ver' OMER ŞAN RİZE - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. RP dı- şındakı partilere v erilen oyların Ermenı dostlanna gıttıği- ni ıddia ederek "Artık İsrail'e, Ermeniye oy \erme. Ger- çekleri gör: kendine. RP'ye oy >er" dedı. Erbakan. partisince Rıze Cumhuriyet Meydam'nda dü- zenlenen mitingde konuştu. Yaklaşık 2 bın 500 kişinin iz- lediği mitingde. RPdışındakı par- tıleri eleştıren Erbakan. "Bunlann hepsini kazana koyup kaynahp bu- hariaşOnn. üç damladüşecektir. Ba- h taklitçiliği. faizcilik din düşnıan- lığı. Biz kimseye kâfir demedik. Müslümansınız. ama şuursuzsu- nuz. Şimdi onlar sözlerimi saptın- yoriar" dedı. 15 gün sonra RP'nin yer alacağı hükümetin kurulaca- ğını ıddıa eden Erbakan. "15 gün sonra fuzuli işgalciler gidecekler. Şimdi neden gitmediler? Seçimler nedeniyle halkı aldatmak için. Biz 15 gün sonra her gün bir bomba patlatacağız" dedi. Milli Eğıtim Şûrasf nadadeğınen Erbakan. "Şûratop- lanmış. 70 tane mason gerirmişler. imam-hatip liselerinin orta kısmını kapatacakiar. Hayır, siz kapanacaksınız. Bu mikroplardan kurtulmak için oyunuzu \'a Allah' deyip RP'ye verin. Artık İsrail'e. Ermeniye oy verme. Gerçekle- ri gör; kendine. RP'ye oy \er" dıve konuştu. Tansu Çiller söz' verdi 'Yılmaz bir daha başbakan olmaz' KOCAELİ / BLRSA (Cumhuriyet)- Doğru Yol Partısi (DY P) Genel Başka- nıTansu Çiller. ülkeve hız- met edecek bir hükümetı getireceğini belırterek "Söz verivorum.hu bacınız Me- sut Yılmaz'ı bir daha lıavat boyu başbakan yapmayacak" dedı. Belediye başkanlığı seçı- mininyapılaca- ğı Kocaelfmn Körfezılçesine bağlı Kırazlıya- lı beldesınde "Baba*"adlı?>e- çim otobüsünden halka hı- tap eden DYP Genel Başkanı Tansu CiHer. "Bi- zim bir büvükdavamı/var. Ben istiyorum ki. kavgasız. doğruluk içinde. hiç kim- senin hiç kimsey i arkadan bıçaklamadığı bir ortam- da bu ülkev e bir büv iik hiz- met \erelim" dedı DYP Genel Başkanı Tansu Çıl-' ler kendisını Hz. Ayşe'ye benzeterek birT\ r kanalın- da vaptığı gafı burada yıne- ledi. Iftıraya uğradığını. bu vönüvle geçen günlerde \aşlı bir kadının. Hazretı Ayşe'nin başı- nagelenlerian- latarak kendi- sinden dirençlı olmasını ıstedi- ğinıanlatanCü- ler.şöyle devam etti •'Beninı bu ülkey i taşımaya vehedefegötür- me\eazmim\ar. Bu a/mim sizlere olan se\gimden geliyor. Sizlere olan inancımdan geliyor. Bu mücadeley i birilerinin yap- ması «erekiyor. Bu varsın Tansu Çiller olsun. Bin tane Çiller sizle- re feda olsun." CHP lideri Baykal karamsar 'Herkes siyaseten iflas etmiştir' TRABZON / RİZE (Cumhuriyet) - CHP Genel Baş- kanıDeniz Baykal. ülkede bugün ortaya çıkan tablonun derın bırüzüntü kaynagı olduğunu belırterek "Budeney, Türkiye için bir iflası tescil etmiştir. İflas eden sadece hü- kümet değil. hükümeti kuranlar da. kurdurtanlar da si- yaseten iflas etmiştir" dedi. Rize'ye gitmeden önce Trabzon havaalanında basın top- lantısı düzenleyen Deniz Baykal. Türkive'nın bugün sı- yasal açıdan mutsuz bir görüntü verdiğini ve böyle bir tablonun şe- killenmiş olmasının talihsizlik ol- duğunu ifade ederek şunlan söy- ledi: "Sorulması gereken şudur; ni- çin Türkiye bu noktaya gelmiş- tir? Niçin Türkiye bir erken seçi- min umut verici ortamından bu- gün bir siyasal tıkamklık nokta- sına sürüklenmiştir? Seçim son- rasında Türkiy e yanhş bir hükümet yapılanmasına giriş- miştir. Temel hata bu olmuştur. Seçimden sonra bir azın- lık hükümeti anlayışı içinde bir hükümet oluşturulması. sorunlann altında yatan temel gerçektir." Türkıve'nin çokcıddı ve büyük sorunlan olduğunu ifa- de eden Ba> kal." 20yıl boyuncayüzde 80 enflasj onla ayak- ta kalmış böyle bir toplum örneği vok. Türkiye artık bu konuyu çözmek zorunda. Anıelivat yapılacaksa hemen ya- pılmalıdır. Önemli konulann tümü askıda kaldı" dedi. UlFIRNOKTASII ORAL ÇALIŞLAR, Sinan Cemgil'ın Nurhak dağla- nnda öldürülmesının üzennden tam 25 yıl geçmiş. Yanı çevrek asır. Sı- nan'ı dün öğle>ın Karacaahmet'te- kı mezarı başında andık. Sınan'la birlikte Nurhak"ta Kadir Manga ve Alpas- lan Özdoğan da öldürülmüştü. Sinan v e iki arkadaşının öldürüldüğü gün İbrahim kav pakkava ile birlikte Çorum'dan Sıvas'a gıdiyorduk. Otobüsün radyosundan onlannöldürüldüğünüduvduğumuzdatep- kilerimızi ve acımızı ıçımize gömdük. Cün- kü ben de o sırada aranıyordum ve özellik- le çevreye hiç tepkı \ermemeye aayret et- tık. Sinan'ların öldürülmesinden bir yıl son- ra da Kaypakkaya varalı olarak Tunceli'de elegeçinldi ve daha sonra Dıyarbakır'daöl- düğü ılan edıldi. Sinan'ı. Alpaslan'ı tanı- yordum. arkadaşlığımız vardı. Kadir'i de is- men biliyordum. Sinan. Türkiye tşçi Partı- si'nin etkili gençlerınden birisıydı. Annesı Nazife Cemgil ve babası Adnan Cemgil, TtP'inüstdüze> yönetıcılenşdi. Cemgil aı- lesı. sosyalıst solun cefakâr ve saygın üye- lerindendi. Sinan. ağırbaşlı. çevresinde saygı uyan- dıran \e sevilen bir gençlik önderiydi Ken- disini ıyi yetıştirmişti. Entelektüel birikı- Sinan Cemgü'in 25.yılı miyle devrimci gençler arasında sivrilmiş- ti. Orta Doğu Teknik Ünıversitesi'nin tartı- şılmazen etkıl\ gençlik öndenydi Onu. fo- rumlardakı ikna edici konuşmalany la hatır- lıvorum. En içinden çıkılmaz durumlarda Sinan konuşmava başlar. tereddüt ıçındekı gençlik kitlesini ıkna ederdi. Kadir Manga. Erzurum Atatiirk Ünıver- sitesf ndendı v e sev ılen bir gençlik öndenv - dı Alpaarslan. ODTÜ öğrencisiydi. Lzun boyu. sarı saçları vemavi gözleriyle hemen dikkat çekerdi. Atak v e sev imli haliy, le çev - resinın sempatısını kazanırdı. Sınan'lann ölümü, 12 Mart 1971 askerı darbesinın ılk öldürme ev lemlerınden biri- sıydi. Henüz hiç silah kullanmamış. hiçbir eylem yapmamış gencecik ınsanlar. 12 Mart cuntacılan tarafından acımasızca kurjuna di- zilmiştı. Devletle devrimcılerın arasına bu olavla kan girmıştr. Bu olavdan sonra geliş- meler lyice çığrından çıktı. Kaypakkava. Si- nan'lan ıhbareden Ineklı köyü muhtannı ka- çırıp öldiirdü. Devlet. Kaypakkaya'yı öl- dürdü. Olavlar tırmanarak devam etti. 12 Mart 1971 dönemı ilginç bir dönem- dır. Özgürlükleri fazla bulan cuntacılar ve onlann sıyasiler ıçındeki ıs,birlıkçilerı. kan ve öldürmeyı bir sıyası çözüm yolu olarak vaşamımıza o v ıllarda soktular. Cok sav ıda genç henüz \enı muhalefet yollan ararken. cuntacıların kurşunlarına hedef oldular. Gö- zunü kan bürüınüş cuntacıların cinayetleri son 25 yılımızın geleceğine de vön verdi. Her askerı darbe v e her solu önleme gayre- tı. yenı cinayetlerle atbaşı yürüdü. Siyasete kan gırdı. Bugün artık muhaliföldüımek biralışkan- lık haTine geldiyse \e radikal sol gruplar in- tikam peşınde koşmaya başladılarsa. bun- lann 25 yıllık bir tarihinin olduğunu unut- mamak gerekıvor Sınan'lara sıkılan kur- şunvalnızcaonîarasıkılmaklakalmadı.Tür- kiye'nin geleceğine de vön verdi. Sinan. '68 kuşağının tıpik temsılcılerın- den birisiydı. Ülkesine ve halkına sevgiyle bağlı. geleceğe umutla bakan. fedakâr ku- şaktandı. Ctopyaları vardı. inançlan için ölümü göze alan. saf ve ıçten gençlerın on- derlerinden birisiydı. "68 kuşağının önde gelen bir çok ısmi. 12 Mart döneminde ölümün üzerine y ürüdüler v e cuntacıların acı- masızlığına hedef oldular. Mart. nı- san vemayısaylan Sinanlan. Denizlerı. Hü- seyinleri. Mahirleri. Kavpakkavalan. Yu- suflan kaybettiğimız aylar. Dün Sınan'ın Karacaahmet'tekı mezan başında, onu v e tüm yıtırdiğımizarkadaşlanmızı andık. Mezan- na kırmızı karanfiller. paparvalar bıraktık. Herölüm acıdır. Sinanlardan sonra. yüz- lerce genç ıdeallerı uğruna ölüme gıttiler. Hepsinin ölümü yüregımızde bir yara açı- yor. Sinanlar. bizim kuşağımızdı. arkadaşı- mızdı. Yüreğimize. ateş ilk onlann ölümüy- le düştü. Yüreğimiz onlann ölümüyle yan- mayabaşladı. Ölümünden sonra Sinan"ın mezan başı- na ilk kez gittim. Onu hep gülümseyen ya- kışıklı ve sempatık yüzüyle hatırhyorum. Sinan'ın mezan başından. tüm vıtırdıği- miz sevgili arkadaşlarımıza selam yolla- dım. Onları temız ve saf idealleriyle anım- sadım. Sevgiyle toprağa kanşmış yanaklarından öptüm. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Buyruğu Kim Verdi?.. Mehmet Güney 32 yaştnda.. Mehmet'ın, 'aklidengesı' bozuk, elindedoktor ra- poruvar... Bakırköy Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesı'nde 'adam öldürmek' suçundan tutuklu olarak yargılanıyor Meh- met Güney. Mehmet'in öldürdüğü adam kim? Babası Abidin Güney. Katildiyorki: "Öldürme emrini annem verdi..." Yargıç soruyor: "Neden verdi?" Yanıt: "Annem, 'Öldür de kurtulalım' dedi.." Anne Nuran Güney, oğlunun bu iddiası karşısın- da söz aldı: "Oğlumun babasıyla arası açıktı. Aralannda fartış- ma çıktı. Tabanca sesi duydum. Kocam kanlar için- de yerde yatıyordu..." Duruşmaya katılan küçük oğulun ifadesi de şöy- leydi: "Babamı öldürme emrini annem verdi. Çünküağa- beyimin akli dengesi yerinde değil.." Bir baba, oğlu tarafından nıçın öldürülür? Toplumun öz değerleri bir çırpıda yok olursa cina- yetler, soygunlar, ıntiharlar artar... Toplumun oz de- ğerleri bir çırpıda yok olursa 'dın bezirgânlan', yok- sulluğun kol gezdiği varoşlarda 'adıl düzen' masalı anlatıp oy tabanını genişletir. Yarın kimi yörelerde belediye başkanlığı seçimleri yapılacak, 650 bin kişi sandığa gidip oy kullanacak... Benı ne Bakırköy ne de Rize'de yapılacak seçim- ler ilgilendirıyor. Ben, Sıvas Belediye Başkanlığı se- çimlerıni merak ediyorum. Üç yıl önce Sıvas'ta Madımak Oteli'nde 37 aydın diri dıri yakıldı.. Kim yaktı onları, suçları neydi? Olay unutuldu gitti. Kimse yargı sonuçlarını bile anımsamıyor. Kımse Sıvas katlıamının sanıklarını RP'li Şevket Kazan'ın savunduğunu bılmiyor. Söyler mısıniz, Sıvas'ta belediye başkanlığı seçim- lerini kim kazanacak? ANAP mı. DYP mi, CHP mi, DSP mi, İPmi, ÖDPmi, kim? Sonuç şimdiden ortada: Yarış RP ile BBP arasın- da geçecek... Sıvas, şeriatçı-ırkçı bir kent miydi? Laik. demokra- tik cumhunyetin temellerınin atıldığı Sıvas neden bu duruma düştü? Kim yanıt verecek bu sorulara? Bir kadın ve bir genç adam... Mehmet diyor ki: "Öldürme emrini annem verdi..." Anne kızgın ve öfkeli... Dıyor kı: "Hayır, ben öldürme emri vermedim..." Evet, şimdi bir kez daha soruyoruz: "Sıvas'ta 37 aydını diri din yakma emrini kim ver- di, kim?" • • • Gözü bayrakta, kulağı ıse ezan sesınde olan Tan- su Çiller Hanım, Bakırköy'de yalvarıyor: "Bacınıza sahip çıkın..." Bacımızın, başbakanlıkgörevinden ayrılmasına kar- şın kullanmayı sürdürdüğü telefonların faturalarını, Başbakanlık 'otomatik' olarak ödemış... Ya yalının telefon faturalarını kim ödüyor? Kim ödeyecek: Devlet! Devletin malı deniz, yemeyen domuzL Bacımız, hacımız, şıhımız, şeyhimız, dolandırıcı- mız, rüşvetçımiz, soyguncumuz, katilimiz bu deniz- den yemeyi sürdürüyor... Bu oyun daha ne kadar sürecek? Halkımız uyanıncaya değin... Halkımız şimdilik 'kupon keserek' çeyizlik eşya top- luyor... Emekçi yığınlar, yani işçiler. memurlar ne âlemde? Meydanlarda polisten dayak yediklerinde 'medya- / f c [ l[y Öğrenciler ne yapıyor? Eylemlenne son verdiler. Şimdi şeriatçı-ırkçı tosun- cukların saldırısına uğrayıp yaralanıyorlar... Deniz Baykal Bey nerede? Antalya'da "Kurtar bizı Deniz" diye karşılanmış. Galiba bu günlerde papatya falı açıp eklıyormuş: "DYP-RP-CHP ortaklığı bıze yakışır!.." • • • Havada yağmur sıkıntısı var... Oğul Mehmet Güney ve anne Nuran Güney yan ya- na durmuşlar... Mehmet. babasını neden öldürdü? Beylerbeyı sırtlarından boğaza bakıyorum. Kurşu- nı bir bulut çökmüş boğazın üzerine. Bir beyaz gemi. lacivertin içinde Karadeniz'e açılı- yor. Kuşlar havalanıyor evlenn çatılarından... Sıvas seçimlerini kim kazanacak? Ben sonucu şimdiden biliyorum. Sizler de biliyor- sunuz... Mehmet'e 'vuremri'n veren annesiyse, Sıvas'ta 37 aydını katletme buyruğunu verenler kimlerdi? Biraz düşünün. bulacaksınız... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet Cetinkaya " Planet.com. TR HİKMET ÇETİNKAYA 3.8 1 i B k IROMM iZLİIU 1 «* V h KITAP Ç I K T I Din Baronu, Kenan Evren'den Turgut Özal'a; Tansu Çiller'den Bülent Ecevife dek her kesimle ilişki kurdu 'Şeriat - Ticaret' zincirini genişletti. 250.000 TL. (KDV dahılj 1.KİTAP • I I ! ' ( l l l l l l l l PUSTUMH KLRT 250.000 TL (KDV dahil) 250.000 TL. (KDV dahıl) Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Caddesi Salkımsöğüt Sokak No: 9/B Cağaloğlu Istanbul Tel:514 01 96/95 Posta çekı no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle