27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ HABERLER Oemirel suikastına soruşturma • ANKARA (Cumhumet Bürosu)-İçişleri Bakanı Ülkü.Güney. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel"e yapılan suikast girişiminde kusuru görülen gü\enlik kuvvetleri hakkında soruşturma açtıklannı bildirdi. Suikastçı ibrahım Gümrükçüoğlu aleyhinde. Istanbul De\let Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nca idam istemiyle dava açıldığını anımsatan Güney, •"Olaydan önce gerekli arama ve araştırmayı yapmayan gü\enlik kuvvetleri hakkında başlattığımız soruşturma de\am ediyor. Dava açılıp açılmayacağı, soruşturma sonucunda belli olacak" dedi. 'Parsadan'a 1 milyon dolar vepdilen' • SI\AS(Cumhuri\et)- DYP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Köse. '"Selçuk Parsadan olavı hazırlanmış bir senaryo. Bu dolandıncılara 1 milyon dolar verdiler konuşturuyorlar" dedi. Köse Sı\as"ta düzenlediği basın toplantısında. Parsadan'ın iki suç ortağının a\ ukatlığını yapan Doğan Yıldınrrûn. 17 may.sta tstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu \e "Ortada bir seneryo var. Adi ve şerefsizce. profesyonelce dolandıncılık yapan. sahtekarlık yapaniar bir seneryoyu ortaya koyuyorlar" dediğini öne sürerek "Bir kaç gün içinde Parsadan televizyona çıkıp "Ben bu parayı almadım" derse şaşmayın" diye konuştu. Gerekçesiz gözaltı iddiası • İstanbul Haber Senisi - Metalurji Mühendisleri Odasi Istanbul Şube Yönetim Kurulu, önceki gün gözaltına alınan oda yönetim kurulu üyesi trfan Kaptı'nın halen Istanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde tutulduğunu bildirdi. Oda tarafından yapılan yazılı açıklamada. Irfan Kaptf nın gerekçesiz olarak gözaltma alındığı \ urgulanarak en kısa zamanda serbest bırakılması istendi. 13 yaşındaki katil zanlısı • ESKİŞEHİR(AA)- Eskişehir merkeze bağlı Muttahp Köyü'nde. 13 yaşındaki Y.S, kan davası nedeniyle 10 yaşındaki Fuat Gürsoy'u tabancayla öldürdü. 13 yaşındaki Y.S. babasına ait ruhsatsız tabancayla 10 yaşındaki Fuat Gürsoy'u. Atalar İlköğretim Okulu girişinde vurarak öldürdü. Çocuklann ailelerinin arasında. önceki yıllarda bir cinayet nedeniyle kan davası bulunduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanan Y.S ile oğlunu azmettirdiği gerekçesiyle baba Mehmet Sin. sevkedildikleri mahkemece tutuklandı. Şehit üstteğmen toprağa verildi • Istanbul Haber Servisi - Şırnak'ta PKK've vönelik bir operasyonda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Kıdemli Cstteğmen Cem Nuri Bozgül. dün İstanbul'da toprağa verildı. Şehit üstteğmen, Selimiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından ailesinin ve çok sayıda askeri erkânın katıldığı bir törenle Edirnekapı Şehitliği"nde toprağa verildi. TGC'den kınama • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazetec\ler Cemiyeti. Beyoğlu Adliyesi'nde gazetecilerin saldırıya uğraması ile Ankara"da bir duruşma yargıcının görev yapan gazetecilere tehditte bulunmasını protesto etti. TGC'den dün yapılan yazılı açıklamada, olaylan izleyen gazetecilerin çalışma güvenliğinin hâlâ sağlanamamasının. halkın gerçekleri öğrenme hakkı demek olan basın özgürlüğüne saldınya dönüşmekte olduğu belirtildi. Sezgin'in, katilin Çağırıcı olduğunu iddia etmesinin ardından DGM harekete geçti Mıımcu ailesi ifade verecekGÜNEŞGÜRSON ANKARA-tslami Hareket Örgütü Icra Şü- rası üyesi İrfanÇağıncı'nın. gazetemiz yaza- n UğurMumcu'nun katili olduğu iddiası, An- karaDevletGü\enlikMahkemesi'nı(DGM) harekete aeçirdi. Suikast sırasmda içişleri Ba- kanı olan eski TBMM Başkanı DYP A\dın Mil- letvekili İsmetSezgin'in Mumcu'yu Irfan Ça- ğıncı'nın öldürdüğükanısını dile getirmesi üze- rine. Ankara DGM Sa\cılığı. Mumcu ailesi- nin ifadesine baş\ urdu. Mumcu suikastı dosyasını araştıran Anka- ra DGM Sa\cısı TevfikHanctlartarafından ifa- desine başvurulan vazarımızın ağabe>i a\u- kat Cevhan Mumcu. suikastm soruşturulma- sında ihmali \ e kastı olanlar hakkında soruş- turma başlatılmastnı \e Ankara DGM'nin. İstanbul'da yürütülen Islami Hareket Örgütü (İHÖ)dosyasına el kovmasmı istedi. İHÖ sanıklanndan Mehmet AliŞeker'in, po- lis tarafından alınan ifadesınde. Mumcu su- ıkastından kısa bir süre önce. Irfan Çağırı- cı'nın talimatı üzerine Ankara'sa 4 araç gö- türdüğünü kabul ettiğini. ancak mahkeme aşa- masında bu ifadesini değiştirdiğini \urgula- yan Ceyhan Mumcu. İHÖ sanıkları hakkın- daki soruşturmanın Ankara DGM denetimin- de veniden açılmasını istedi. Çağırıcı'nın > akalanmasından sonra gaze- teci Çetin Emeçcinayetini azmettiren CelalZe- hebi üzerindeki kuşkuların dağıtıldığına dık- kat çeken Cevhan Mumcu. savcılığa \erdiğı ifadebinde şöyle dedi: "İHÖ samklanndan Mehmet Ali Şeker. em- nivet anlahmlannda l ğur Mumcu cinavetin- de kullanılmak üzere Irfan Çağıncı'nın tali- matı üzerine biri Concorde >e üçü de Temp- ra olmak üzere 4 aracın cina> etten kısa bir za- man önce ikişer ikişerolmak üzere Ankara'va götürüldüklerini kabul etmekte \e bu ifadeler emnivette Mehmet Zeki \ ıldınm ve Gudbet- tin Gök'ün ifadeleri ile doğrulanmaktadır. An- cak bu üc sanık, >argıç önündeki ifadeleri sı- rasında. diğer bütün e\ lemlerinde olduğu gi- bi. l ğur Mumcu cinavetini de poliste gördük- leri baskı sonucu kabullendiklerini ifade ede- rek. eski ifadelerinden rücu etmişlerdir. O za- mandan bu >ana da bu olav üzerinde durul- duğu \olunda bir bilgi bulunmamaktadır." Ankara DGM BaşsavcısıCevdetVolkan'ın >uıkasttan bugüne kadar geçen 3 >ıllık :>üre- de "bazı deliUerin vok olabileceğinP belirtti- üiııı kavdeden Mumcu. suikast sonrasında ÎHÖ elemanlarını Mumcu'nun aracına bom- ba ko>arken gördüğünü açıklavan tanık A\- han Ajdın'ın ifadesinin dikkate alınmasmı istedi. Tanık Avdmın mahkeme önündedin- lenmeden ve savcı tarafından ıfadesi alınına- dan TRT vetkililerı tarafından kamuov u önün- de "valancı tanık" ilan edilme» nedeniv le. prog- raının vapınıciM Reha Muhtar hakkında so- ruşturma açılmasi ısiemındede bulunan Ceş - han Mumcu şunlan söyledi: "Ayhan A\dın,3l Ocak 1993tarihinde Yıldız Karakolu'nda \er- diği ifadesinde. teşhis ettiği bu kişilerin da\a öncesi \erdiği eşgaller. yara izi dahil a> nen u\ - maktadır. Tanığın teşhistene\velgörmediği ki- şinin >ara i/ini nasıl teşhis ettiği sorusu. >anıt beklemektedir. Bu sorulara \anıt \erilnvemiş- ken. hiçbir işlem > apılmadan a> larca beklenii- miş>e TB.M.M Araştırma Konıis\onu'nun bu tanıkla görüşmek istcmcsi üzerine. önce Re- ha Muhtar'ınprogramınaçıkanlmış.sunrada hakkında suç tarihi 13 Şubat 1993 olarak ka- bul edilmişolmasına rağmen.8a> sonra5Ka- sım 1993 tarihinde TCK'nin 235. maddesini ihlalden &d\â açılmıştır." Mumcu'nun öliimünden bir süre önce sis- temlııbiçimdehedef gösteren \azıların >eral- dığı ÖzgürGündemin sahibi \aşarKa>a hak- kında soruştunna \ apılmadığını da kaydeden Mumcu. kanıu göre\ lilennın kusurlarının ka- patılmaması gerektiğini \urguladı. Eylemlerin amacı, baskıları protesto etmek ve insanca yaşam koşullarını sağlamak 37 cezaevinde açhk grevi sürüyor Ailesi perişan Oğlunun olumunu anlatan anne ECETEMELKUR.\N ANKARA-Bir kınm gibi geçmiş üzer- lerınden ölüm. Baba .Ali. anne Zehra. ıki erkek kardeş. Onurlar kınk. bo> unlar bü- kük. yüreklerkırgın. Yüksel Caddesi'nde- ki insan hakları heykelıne dayamışlar baş- lannı. yagmurun altında anlatıyorlar. .Akın Reçber" i. 18 > aşında gözaltında gördügü işkencenin ardından ölen gocuğu. Ölüm, bo\nundan bir gül gibi geçmiş Akın'ın. hızla. ıncecik. Anne Zehra anlatıyor. "Benim oğlum I8vaşında birçocuk. İs- tanbul'a te\zesini \e abisini zi\arete gitti 1 Ma>is"a denkgelmfc). Vreden bilsin? Be- nim çocuğumun o işlerlc hiç il«isi yokru. Bir kafede garsonluk>apnordu. Vılda si- mit \i\ormuş. İki poİis gelmiş. Ne yapn- «ıniM)rnıus. "Abımı zı\ arete geldim' de- miş. Saçlan uzundu. Belki ondan aldılar. Ankara'dan geldiğini sö>le\ince otobüs biletini sormuşlar. O da. "Cç gün önce geldim. bıleti artını" demtş. Kimligini al- mışlar. Sı\ aslı olduğunu göriince tutmuş- lar kolundan,arabava sokmuşlar. Biri ço- cuğumun beline basnuş. biri gözünii bağ- lanıış. Sonra bir şe>e sarmışlar. Anne' dedi'Gözümüsıyırdım baktım. benı ba\- rağa sarıyorlar'. Arabada dö\ müşler. sii- rükle>erek bir yere sokmuşlar. İçeri gi- rince"Bak. Sı\aslı bir terörist orospu ço- cuğu getırdım' di>e bağınnış polis. Has- tanedeyken "Anne' dedi. •Yaşarsam o ses- lerı unutanıam'. Önce soğuk su\la ıslat- nuşlar.' Bağır'demişler. Çocuğum ne ba- ğırsuı? Suçsuz, anlamamış. Bağırma>ın- ca dö\me>e başlamışlar. Nefesi kesilmiş. Camlan açmışlar. ıslatmışlar. cere\ana tutmuşlar. Sonrabirpolisgelmiş. °Sopa> - la \ urmav ın. iz kalıyor" demiş. Kum tor- balanyla dÖMnüşler çocuğumu." Zehra. koynundan Akın'ın fotoğrafını çıkanyor. Sesi ağlamaktan bıtkin: "İşte benim çocuğum bu. 18 >aşında. 18 \aşında çocuğa ölüm mü vakışır? Bu- na kimin > üreği da> anır? Kimin > üreği da- >anıyorsa çıksın orta>a. bütün anneler>e- rine ben öleceğim." Polisler. kalabalığı dağıtıyor. Zehra an- neye ne yapacaklannı bilemiyorlar. Ltanç mı? Sloganlar atıhvor. Zehra anne sal- lanıyor. Yağmur nasıl da yağıyor... Haber Merkezi- Eski Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanlığı göre\ ıne getirilmesini \e ilkicraatı olan "ömayısgenel- gesPni protesto etmek amacıyla 37 cezac\indc başlatılan açlık gre\leri sürü\or. Cczae\ lerinde- ki baskılardemokratik kitle örgüt- leri ve aileler tarafından protesto edilirken. Bayrampaşa Cezae\i önünde açıklama yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek 5 kişi\i gözaltma aldı. Adalet Ba- kanlıSı'nın neneluesiv le Bucace- zae\ ine siyasi tutuklulann konul- ması kademeli olarak kaldırılı- yor. İznıir DGM'deyargılanan er- kek tutuklular Berganıa \e Na- zilli cezae\lerine. kadın tutuklu- lar da Uşak Cezae\i'nenakledi- lecek. Cezaev leriiKİe binlerce siyasi tu- tuklu ve hükümlünün Adalet Ba- kanlığf nın 6 may ıs genelgesinin ardından başlattığı açlık grev leri devam edivor. Demokratik kitle örgütlerinin destek \ erdiği açlık arevleri konusunda aileler. "Ya- kınlarırnı/ın haklı e> lemlerinde sonuna kadar yanlanndayiz. Bu mücadelede ölmek \ar. dönmek >ok"dediler. Ankara Büromuzun haberine göre tutuklu aileleri: İnsan Hak- lan Derneği. Türkiye insan Hak- ları Yakfı. Çagdaş Hukukçular Derneği (ÇHD). Türk Mühendis ve MimarOdalan Birliği. çeşitli sendikalarveöğrenci örgütlerinin de aralannda bulunduğu 24 si\ il toplum örgütünün yaptığı destek amaçlı ortak basın açıklamasıy- Demokratik Kitle Örgütleri Platformu. cezae\ lerindeki baskılan protesto amaçlı bir gösteri >aptı. Gös- teriye 1 Mayısta gözaltına alındıktan sonra vaşamını \itiren Akın Rençber'in anne \e babası da katıldı. la çocuklannın cezaev lerinde v a- ş.adıklan baskıların durdurulma- sını istediler. Yüksel Caddesi'nde bir toplantı düzenleyerek Diyar- bakırCezaevi'nde açhk grev i ya- pan mahkûmlara güvenlik güç- lerince yapılan saldırının yine- lenmemesini isteyen aileler. 3 ha- ziran pazartesi günü saat 13.0O"te yapılacak toplu yürüyüşün ardın- dan Adalet Bakanlığı'na siyah çelenk bırakacaklannı duyurdu- lar. -Katil Ağar istifa** sloganla- nnın ardından ÇHD Genel Baş- kanı ŞanalSanhan, Diyarba- kır Cezaev i'ne yaptığı ziya- ret sırasındaki izlenimlerini anlattı. Cezaevinde yarala- nan 2 kişinin hastaneye kal- dırıldığına dikkat çeken Sa- nhan. açlık grev ıne katılan mahkûmlann sağlık durum- larının çok kötü olduğunu söyledi. İstanbul'da 5 gözaltı İstanbul Haber Servisimi- zin haberine göre Bayram- paşa Ceza ve Tutukev i önün- de dün toplananyaklaşık 100 kişilik grup basın açıklama- sı yapmak istedi. Bu sırada olay yerine gelen güvenlik güçleri. topluluğu dağılnıa- lan konusunda uyardı. Bunun üzerine İnsan Haklan Derne- ği (İHD) İstanbul Şube^i üye- lerive tutuklu yakınlannında aralannda bulunduğu toplu- luk sloganlar atarak vürü- mek istedi. "Baskılar bizle- ri yıldıramaz" diye slogan atan ve İHD've gitmek iste- yen gruptan 5 kişi. Çevik Kuvvet'e bağlı polislertara- fından tartaklanarak gözaltı- na alındı. Cumhuriyet Güney tUeri Büromuzun haberine göre HADEP Adana il binasinda tutuklu ve hükümlülere des- tek amacıvlaailelerin dönü- şümlü olarak yürüttüğü aç- lık grevi 15. gününe girdi. İHD Başkanı MehmetÇele- bi,Genel-İş Sendıkası Böl- ge Şube yönetıcilerı Hasan Cinbaş ve Kerim Or ile KESK'e bağlı sendikalann yöneticileri de aileleri ziya- ret ederek eyiemi sonuna ka- dar desteklediklerini açıkla- dılar. TIRMIK/AYDm ENGÎN Bu yazı, Terörle Mücadele Yasası'nın fTMY). Türk Ceza Yasası'nın (TCY) 159. ve 311. maddelerini çiğneme sınınnda dolanacaktır. Yazar bunun bilincinde ol- duğundan yazı, gazetenin ve konunun uzmanı avukat Fikret llkiz'e danışılarak tamamlanacak: "olur"u alındıktan son- ra yayımlanacaktır. Yazarın çok kıdem- li bir basın sanığı oluşu da yukandaki zor- luklann aşılmasındayarariı olacaktır. Ba- sın ya da Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarının bu paragrafla daha baştan uyarıldıkları açıktır. Yazının devamını okumaya gerek görmeden, başka ya- zarların yazılarında suç unsuru arama- ya geçmelidirler. (Güzeeeeeelll!.. Bu giriş iyi oldu. Ar- tıkyazıya geçebilihz.) Ulkemizde çok sayıda vali, son dö- nemde, argo deyimiyle söylersek nay- lon vali konumuna düştü. Tek parti dö- neminin astığı astık, kestiği kestik, aza- metli, kudretli, il sınırları içinde uçan kuştan haberli valilerini yaşamış bir ül- kede bu durum yadırgatıcı, şaşırtıcı ve en azından irkilticidir. (DGM ve basın savcılanna not: Dik- kat edilirse "pek çok vali" dendi. Yani devletin illerdeki temsilcisi olan valilikku- rumu değil, valilerin tümü de değil, bir bölümü kastedilmektedir. Dolayısıyla ..."devletin manevi şahsiyetini tahkir, tezyif ve terzil" fiilinin unsurları hukuken oluşmamıştır. Oyüzden de TCY'nin 159. maddesinin ihlali söz konusu değildir.) Pek çok vali, güvenlik güçleri içinde yuvalanmış odaklarca yok sayılmakta, örtülü ya da açık operasyonlar, kamu- oyundayarg(s/z/nfazdiyeanılanhukuk dışı zor kullanım eylemleri çoğu kez va- lilerin bilgisi dışında gerçekleşmekte; valiler de bizler gibi olup biteni gazete- lerden ya da TV ekranlarından öğrenmek- Naylon Valiler Ulkesi... tedirler. * * • Ancak halkımızın büyük bir çoğunlu- ğu bu tür valileri hâlâ vali gibi vali say- dıklarından ve sandıklarından. gözal- tında kaybedilenlerin, yargısız infazla yok edilenlerin izini sürerken valilere başvurmaktadırlar. Çaresiz valiler ise açıkça "Valla kardeşim, ben de sizin kadar biliyorum" demeyi kişisel olarak onurlarına ve anayasaya göre hukuk devleti olması gereken kuruma yakıştı- ramadıklarından eveleyip gevelemek- tedirler. (DGM ve basın savcılanna not: Dik- kat edilerse "güvenlik güçleri'' değil bu- ralarda yuvalanmış "kimi odaklar"cten- di. Dolayısıyla TCY'nin 159. maddesin- deki "...devletin güvenlik güçlerini kü- çük düşürme" fiili söz konusu değildir.) Nitekim bu tür valiler konumlannı, du- rumlarını ve hadlerini bildiklerinden top- lumsal olayların patlak vereceği önem- Ii günlerde sorumlu oldukları illerin dı- şında tatile gidebilmekte; kimileri ise gözaltında kaybedilenlerle ilgili olarak kendilerine herhangi bir bilgi verilmesi gereksinimi duyulmadığından, boş bu- lunup da kendisine başvuran kayıp ya- kınlarına "Ben size birkaç gün içinde ke- sin yanıt veririm " deme hatasını yaptık- tan sonra, kurtuluşu pişkinliğe vurup. te- lefonlara bile çıkmamakta bulmaktadır- lar. Arayan acılı kayıp yakınlarına da sek- reterleri aracılığıyla sürekli olarak "Vaii bey toplantıda efendim" dedırtmekte- dirler. Bu durumdaki bir valinin. 243 sa- at süreyle hiç aralıksız toplantıda oldu- ğu hesaplanmıştır. (DGM ve basın savcılanna not: Dik- kat edilirse belli bir il ve o ilin valisi kas- tedilmemektedir. Paragraf açık seçik olarak hayali valilerden söz edildiğinin kamtlarını taşımaktadır. Örneğin hiçbir insan, dolayısıyla hiç bir vali 243 saat süreyle toplantıda olamaz). BUHAL bölgesindeki valilerin durumu ise biraz farklıdır. Orada bazı valiler as- lında vali değil. her şey olup bittikten son- ra "olay mahallinde incelemeler" yap- ma görevlisidirler. Bu incelemeler genel- likle olayda yaşamını yitirenleri; ölü e/e geçirilenler, ölenler ve şehit düşenler biçiminde tasnif etmek ve bu değerli is- tatistik bilgileri özellikle AA ve TRT ka- nalıyla kamuoyuna sunmak biçiminde kendini göstermektedirler. (DGM ve basın savcılanna not: OHAL ve BUHAL terimleri arasmdaki önemli aynmın gözden kaçmlmaması gerekir. OHAL somuttur. PKK teröristlerine kar- şı mücadele eden valilerimizin bulun- duğu bölgeyi ifade etmektedir. BUHAL ise soyuttur. Somut valiler kastedilmiş olamaz.) • • • Nayionlaşmış ya da naylonlaştırılmış valilerin bir kesimi ise devletin güvenlik güçlerine sızmış kimi odaklann değil. baba diye anılan adamlar ve çevrelerin- deki sivil-silahlı güçler tarafından etki- siz hale getirilmişlerdir. Bu durumdaki va- liler daha çok silah ruhsatı vermek; böy- lece cinayetlerin hiç olmazsa ruhsatlı silahlarla işlenmesını sağlamaya yara- maktadırlar. Ayrıca çek-senet babala- rı. bu tür valilerin görev alanına giren, "Devletin gerekirse zoralıma gidebilen /cra gücü"üstündekiağıryükün önem- li bir bölümünü üstlendiklerinden, vali- lerin daha fazla boş zamanları olması- nı sağlamaktadırlar. Bu da zaman dar- lığından yurttaşlara hizmet vermekte zorlanan kimi valiler için çok değerli ve galiba o yüzden vazgeçilmez bir yarar sağlamaktadır. (DGM ve basın savcıla- rına not'a gerek yok. Bu paragraf zaten tertemiz, yasa ihlalsiz bir paragraf). Ufukta saydamlaşmış. daha sosyal. daha çağdaş ve gerçek bir hukuk dev- leti görünmediğinden, hiç olmazsa var olan devletin nayionlaşmış kimi valile- rinin bir an önce sahici valilere dönüş- mesi yurttaşlar olarak dileğimizdir. Kuşkusuz. bu dilek gerçekleşse bile çek-senet pazarı babalardan arındırılma- yacak, yargısız infazlar son bulmaya- cak, yurttaşların (siyasi görüşü ne olur- sa olsun yurttaşların) gözaltında kay- bedilmeleri bıçak gibi kesilmeyecek. Bunlar malum. Ama hiç olmazsa kaybolan yakınları- mızın izini sürebileceğimiz, gözaltma alı- nıp "Metin Göktepe "lendiğimizde katil- lerimizin kimliğini sorabileceğimiz. ev sahibi bizi tahtiye etmek için beyaz ço- rap, yakası açık beyaz gömlek. koyu renk takım elbise giymiş, boynunda nal kadar altın madolyon, parmaklarında kocaman taşlı yüzükler taşıyan ürkütü- cü bir takım adamları üstümüze saldı- ğında başvurabileceğimiz birmerci, bir makam olacak. (DGM ve basın savcılanna son not: Son paragraf, yazıyı yazmaktaki ama- cın ne kadar masum olduğunu, bıryurt- taş olarak. artık nelere fit olduğumuzu pek açık yanıtlıyor ve kanıtlıyor. Sızlenn de böyle düşüneceğinizi umuyorum. Biliyorsunuz umut bizim ekmeğimiz. Bizi aç bırakmayın.) CUMARTESİ YAHLARI ATAOL BEHRAMOĞLU JİTEM Jandarma Istihbarat Terörle Mücadele birimlerinin kısaltılmış adı olan yukardaki sözcükle ilk kez "Cum- huriyet" haber merkezinden arkadaşımız Hülya Top- cu'nun geçen yıl yayımlanan bir haber-yazısında kar- şılaşmıştım. "Kayıplarda JİTEMparmağı"başlıklı ha- ber-yazıda. Hasan Polat adındaki gencin iddialan yer almaktaydı. Cezaevinden gönderdiği mektubunda Hasan Polat. kendilerini JİTEM."kontrgerilla"o\arak tanıtan kişilerce kaçırıldığını. işkence gördüğünü ve öldürülmeyi beklerken her nedense polise (terörle mücadele şubesine) teslim edildiğini anlatıyordu... Basında JİTEM adıyla bir daha karşılaşmadım. Ha- san Polat'ın iddialan araştırıldı mı. kendisi şu anda ne- rededir, bilgim yok... Kontrgerillanın elinden sağ ola- rak kurtulabıldiğine göre ve sonradan da başma baş- ka bir şey gelmediyse. kendini belki de şanslı say- ması gerekir... Aynı günlerde gazetelerde bir başka haber vardı. 1994 Aralık ayından beri kendisinden haber alınama- yan sendikacı Ayşenur Şimşek'in cesedi Kırıkka- le'nin Yahşihan ilçesinde bulunmuş, sahipsiz zanne- dilerek gömülmüş. daha sonra fotoğraftan, Şimşek'in ailesi tarafından teşhis edilmişti... Sağlık-Sen kuru- culanndan Ayşenur Şimşek'in cesedinin bulunduğu Ankara-Kırıkkale-Bala üçgeni, "şeytan üçgeni" diye adlandırılmaktaydı... Çünkü son bir yıl içinde bu böl- gede binbaşı Cem Ersever'in de aralannda olduğu sekiz kişinin daha cesedi bulunmuştu... Eskiden, sıradan bir cinayet olayı bile unutulmaz. zihinlerde yıllarca kazılı kalırdı... Çoktandır. ürpertici- likte korku filmlerıni de geride bırakan canilikler bile sıradanlaştı. Ayşenur Şimşek'i, "şeytan üçgeni"nöe bulunan cesetleri kaç kişi anımsıyor? Yaşadığımız bu ülkede. böylesi olayların yaşan- makta olduğu bir ülkede. "kişisel" bir yaşama ne öl- çüde hakkımız var? Günün gerginliklerini epeyce ge- cikerek oturduğunuz bir akşam yemeğindeki bir ka- dehçikle belki hafifletmiş olarak, yarı uzanır yerleşti- giniz koltukta belki iyimser bir şeyler hayal etmeye ça- lıştığınız sırada. çalan bir kapı zili sizi bilinmezliklere alıp götürecekse... Ya da yine geç bir saatte, ilk kez duyduğunuz üzgün ve kararlı bir ses, telefondaki ka- dtn sesi, sizi "kayıp" kocası için bir şeyler yapmaya çağıracaksa... Üzgün ve kararlı sesin sahibi Hasena Türkoğlu kendisinden iki aydır haber alınamayan Ta- lat Türkoğlu'nun eşi. Talat Türkoğlu, cezaevlerini ta- nımış, daha sonra yıllarca Almanya'da yaşamış bir ay- dın ve emekçi. Birkaç ay önce bir yolcu otobüsüyle İstanbuldan Edirne'deki annesini ziyarete giderken, otobüs gecenin geç saatinde bir özel otomobilin ya- nında durmuş. Otomobilden inerek yolcu otobüsü- ne binen kişi, yolcuları. özellikle de Talat Türkoğlu'nu dikkatle süzerek arkalarda bir yere oturmuş. Edir- ne'ye gece yarısı varan otobüsten inen Türkoğlu, tak- siyle annesinin evine giderken aynı özel otomobil ta- rafından izlendiğini fark etmiş. Daha sonra balkon- dan, sokağın köşesinde beklemekte olan otomobili görmüş ve bu olayı yakınlarına anlatmış. Birkaç gün sonra istanbul'a dönmek üzere Edirne'den ayrılan Talat Türkoğlu'ndan o günden beri haber alınamı- yor... Bana (yine korku fjlmlerıneözgü) bu öyküyü an- latan, üzüntü dolu, fakat "kanının son damlasına ka- dar mücadele edeceğinı" söyleyen kararlı sesin sa- hibine, Sayın Hasena Türkoğlu'na daha fazla ayrıntı soramadığım için üzgünüm. Ancak, 9 haziran pazar günü saat 14.00'te Kadıköy iskelesi'nde, 12 haziran çarşamba günü saat 17.00'de Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda. aydınları. yazarları, sanatçıları, Talat Türkoğlu'nun öyküsünün anlatıldığı bildiriyi dağıtma- da kendisine destek olmaya çağırıyor... JİTEM, "şeytanüçgeni". "Talat Türkoğlu"... Buad- lar arasında hiçbir bağtntı olmayabilir... Fakat ben sa- natçılann iyi bildiği bır yöntemi, "montaj" yöntemini kullanarak bu adları birlikte yazarken, belki de kırık bir mozaiğin parçalarını birleştırmiş oluyorum... itirafçıya af Pişmanhğa ek ceza iıı<liriıııi ANK\RA (Cumhuri>et Bürosu) - Hükümct. yürürlük süresi beşıncı kez uzatılan Pişmanlık Yasası'nda. teslim olan örgüt üyelerine ek ceza indirimi ve çeşitli olanaklar getirmeyi kararlaştırdı. Bakanlar Kurulunun TBMM've sevk ettiği tasarıva göre. teslim olan örgüt üyeleri ya hiç cezalandırılmayacak va da günün koşullarına göre çok az mahkûmiyet alacak. Örgüt üyelerinın tanınmamalan amacıvla estetik amelivat vapılmaM konusundaki olanakları da arttıran tasarıva göre **itirafçı~lara. kendilerini korumalan amacıyla taşıma ruhsatlı silah dağıtılacak. İçişleri Bakanı Ülkü Güney kendiliğinden teslim olan ve verdiği bilgilerle örgütün çalışmalanna engel olan militanlara ceza verilmeyeceğini bildirdJL İçişleri Bakanı ClküGüne>. dün düzenlediği basın toplantısında. Pişmanlık Yasası ile birlikte hazırladıklan Mahalli İdareler Reformu. K.öy Yasası ve tl Özel İdareler Yasa tasarılarıvla ilgili bilgi verdi. Güney. itirafçılığın daha da özendirici hale getirildiğini. teslim olan militanlara va hiç ceza verilmeyeceğini ya da günün koşullarına göre çok az bir ceza venleceğini söyledi. Pişmanlık duvanlara. can güvenlikleri için taşıma ruhsatlı silah dağıtılacağını da bildiren Günev, yasadan yararlanmak için şimdiye kadar teslim olan örgüt militanlanndan yüzde 59'unun PKK. yüzde 39'unun Marksist- Leninist illegal örgüt. vüzde 2's.inin de fundamentalist örgütlere mensup olduğuna dikkat çekti. Isteyene estetik Teslim olan militanlardan isteyene. tanınmamak için estetik amelivat da vapılacağını bildiren Güney. "Ben de bir plastik cerrahım. Tabii bu ameliyatlar burun kaldırma ya da kulak küçültme gibi güzeüik amacıyla yapılmayacak. Örgüt mensubunun tamamen tanınmaması amacma viinelik olacak" dedi. Siyasi ve ıdelojık amaçla suç işlevenlere karşı Türk devleti \e uiusunun affedici olduğunu belirten Güney, şunları söyledi: "Türkiye'de sajılan 2 bin 500 gibi rakamlara düşmüş örgüt mensuplannın. süratle teslim olacaklanna inanıyorum. Gereksiz \ere kan dökülmeyeceğine, devletimizin engin hoşgörüsüyle bu insanlann artık sıcak vuvalarına. ailelerine dönebileceklerine yürekten inannorum. Teslim oldukları takdirde veniden iş kurabüecekler, bunlara her türlü imkân sağlanacak."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle