03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyetİmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yonetmenı. Orhan ErinçO Genel Yayın Koordınatörır Hiknıet Çetinkava # Yazıışlen Müdurlen Ibrahim Yıldız (Sonımlu), Dinç Tayanç 9 Haber Merkezı Müdürii Hakan Kara # Görsel Yönetmen Fikret Eser Dış Haberler ErgunBalcı#ktıhbaratCengiz \ ıldırım • Ekonomı Bülent kı/anlık 0 Kultur Handap Senköken # Spo r Abdülkadir \ücelman • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abdullah \ azıcı • Fotoâraf: Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Suğra • \ urt Haberlen IMehmet Faraç Yayın Kurulu tlhanScJçuklBaşkanl. Orhan Erinç. Okta> Kurrtıoko. Hikmct Çetinka) a. Şükran Soncr, Ergun Bakı. Dint, Ta\anç. Ibrahim > ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbat. Hakan Kara. AnkaraTemsılusı Mustafa Balbaş • Haber Mudürii. Doğan AkınAtatüric Bulvan No 125. Kat 4, Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 (7 hat). Faks 4195027 • lzmır TemMİcısı Serdar Kmk, H Zıya Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 • Adana Temsılcısı Çetin Viğenoğlu. İnönûCd 119 S. No 1 Kat l.Tel- 3522550. Faks 35225''O Muessese Muduru. Erol Erkut # Koordınatör Ahmet Korulsan 9 Muhasebe Bülenl >. ener 9 ldare Hüseyin Gürer 9 Işletme' Önder Çelik 9 Bılgı-lşlem Nail lnal 9 BılgısayarSıaem Mürmet Çiler \1ED\.\ C: • \onetim Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordınalor Reha Işıtman 9 Cıenet Mudur Yardımcibi. MİIK \kdağ Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Fak* 5118466 \a\imiaian *e Basan: *ıenj Gun Haber \jan:>ı. Basin \e \ avıncıtlk. A Ş Turkoı.a;ı C aJ "W 41 Cağaloğlu 34134 tsl PK 246 lstanbul fel (0 212} 512 05 05 (20 hatl Faks 10 212] M3 85 45 HAZtRAN 1996 Imsak: 3.32 Güneş: 5 27 Öğle: 13.09 Ikındi: 17.06 Akşam: 20.37 Yatsı: 22.24 Kc öğrenci yurdunda erkek paniği • İstanbul Haber Servisi - Vezneciler Kız Öğrenci Yurdunda. önceki akşam Mustafa Sakallıoğlu, kurusıkı tabancasıyla birlikte yakalandı. Öğrencilerin paniğe kapılmasına neden olan kişiyi yurdun ikinci kat merdivenlennde yakalayan polıs yetkilileri. söz konusu kişinın üstünde, elindeki poşette görüşme yapılamadığı saptanan bir cep telefonu. kurusıkı bir tabanca ve çeşitli kasetler bulunduğunu belirterek. "Sakallıoğlu'nun kız yurduna nasıl girdiği ve amacının ne olduğu henüz belirlenemedi. Soruşturma sürüyor" dediler. AIDS testleri pozitif çıktı • İZ.MİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - SSK Tepecik Hastanesi'nde tedavi gören 1 yaşındakı U.B. ile annesi N.B.'nın Ege Üni\ersitesi AIDS Doğrulama Merkezi"nde yapılan kan testlerının de pozitif çıktığt öğrenıldı. Ancak uzmanlar. 15 aylığa kadarolan bebeklerdeAlDS saptanabılmesı ıçın çok daha ayrıntılı testler yapılması gerektiğinı bildirdıler. EÜ Doğrulama Merkezi yetkilileri. bebeğın Kızılay'dan 1 ay lOgün önce kan aldığını. ancak bu süre içınde virüsün antikor geliştırmesinin söz konusu olmaması nedenıyle AIDS'ın kaynağının Kızılay'dan alınan kan olamayacağını söylediler. TürksatiC lıplatılıyor • İstanbul Haber Servisi - Türk Telekom tarafından AEROSPATIALE Grubu'na sipanş \erilen "Türksat İC" temmuz ayı basında uzaya fırlatılacak. Türkiye'nin uzaydakı ikinci haberleşme uydusu olacak "Türksat İC" sayesinde Türkiye. 22 uluslararası TV kanalına daha iletişim olanağı sunacak. Uluslararası kadın konseyi • MARMARİS(AA)- Uluslararası Kladınlar Konseyi Avrupa Merkezi (ECICW) 1996llkbahar Toplantısı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Ev sahiplığini Türk Kadınlar Konsey i Derneği'nin yaptığı, Otel Grand Azur Tesisleri'nde 3 gün sürecek toplantı, "Avrupa Birliği. Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Ilişkiler" konulu seminerle başladı. Seminer sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada. gelişmış ülkelerde si\il toplum örgütlerinin ülke tanıtımında \e ülke sorunlanna eğilme konusunda kamuoyu oluşturma görevini üstlenerek önemli rol oynadıklan belirtildi. AtatiİPk portrelî seri pulları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce çok renkli olarak bastınlan, 50 bın \e 100 bin liralık iki değerden oluşan "'Atatürk Portreli Sürekli Seri" konulu pullar bugün satışa çıkanlacak ve tükeninceye kadar satışta kalacak. Havayolımun Türkiye sorumlusu Askenov'un, sahte makbuzlarla Azerbaycan hükümetini dolandırdığı iddia edildi Azerbaycan Havayoflarrııda yolsuzhık AYŞE YILDIRIM Azerbaycan Havayollan'nın Türkiye sorumlusu Cihangir Askenov'un sahte makbuzlar düzenleyerek Azerbaycan hükümetini dolandırdığı iddia edildi. Askeno\ hakkında İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan'da soruşturma başlatıldı. tki bucuk yıldır Azerbaycan Havayollan'nın Türkiye sorumlusu olarak görev yapan Cihangir Askenov "un, gelir stopaj. fon payı. damga vergisi gibi ödemelerle ilgili sahte makbuz düzenlediği öne sürüldü. Askeno\ "un vergi dairesine hıç yatırmadığı paralar için ya da yatırdığından çok daha fazla miktarlarda makbuz düzenleyerek Azerbaycan hükümetınden milyarlarca lira talep ettiği ilerı sürüldü. Fatura \e makbuzlann gıderek yükselmesinden kuşkulanan Baküdeki Azerbaycan Hava Yollan Genel Müdürlüğü, konuyu araştırmak üzere makbuz örneklerıy le birlikte Türkıye'ye ıkı kişilik bir heyet gönderdi. Askenov 'un Genel Müdürlüğe gönderdigi 16.2. 1996tarihini taşıyan I milyar399 milyon 342 bin liralık gelir stopaj. fon ve damga vergisi makbuzunu Beyoğlu Vergı Dairesi'ne soran heyet. "makbuzun bilgisayar kay ıtlarında me\cırt • 1 milyar 399 milyon 342 bin liralık gelir stopaj, fon ve damga vergisi makbuzunu Beyoğlu Vergi Dairesi'ne soran Azerbaycan Hava Yollan heyeti, "makbuzun bilgisayar kayıtlannda mevcut olmadığı" yanıtını aldı. Bunun gibi birkaç makbuzun daha sahte olduğu anlaşılınca, Askenov hakkında Mali Şube Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. olmadtğT yanıtını aldı. 17.2.95 tarihınde Unkapanı Ziraat Bankası Şubesı'ne yatınldığı iddia edilen ödeme makbuzu ile toplam 592 milyon 497 bin liralık ödemenin de yapılmadığını, aynca böyle bir makbuzun da vergi dairesinin bilgisayar kayıtlannda bulunmadığı ortaya çıkınca. Bakü'den gönderilen diğer makbuzlar da incelemeye alındı. Bunun gibi birkaç makbuzun daha sahte olduğu anlaşılınca, Askenov hakkında Mali Şube Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı. Askenov'un sahte evraklarla Bakü'den milyarlarca lira aldığını ılen sürüldü. Geçen hafta Mali Şube'de sorguya alınan Askenov hakkında soruşturmanın sürdüğü bıldirildi. Askenov 'un ise Mali Şube'de iddialan reddederek muhasebecisini suçladığı öğrenıldi. Olayı "uluslararası dolandıncılık" olarak değerlendıren vergi dairesinin, durumu, Bakü'ye bildirmesi üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Londra Bü>ükelçisi olan damadıyla arkadaş olduğu ileri sürülen Askenov hakkında Azerbaycan'da da soruşturma başlatıldığı belirtildi. Askenov hakkında Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığf na "sahte evrak tanzimi ve dolandıncılık" nedeniyle yapılan suç duyurusunda da "sanrğın sahte belge tanzim etmesL ortak bir şebekenin varlığuıı göstermektedir. Bu ola> lar her iki ülke arasında ciddi sorunlar yaratabilir" denıldi. Şu anda Türk vatandaşlığına geçmek üzere olduğu da belirtilen Askenov hakkında ceza davası açılması istendi. TAV'ŞAN, GLTVERCtN VE ÇOCUK - Her ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu. Çocuksıı c\renlerinde bembeyaz duygulan yansıtıyordu gözleri. Biri erkek diğeri kız çocuğuydu. Se\inçleri bir düş zenginliğinde biiyüdü tav şanı \e güvercini severken. Tüm kötülüklereinat,giivercinve tavşan,çocuklardan kaçmıyordu. (Fotoğraf: KUB1LAY TÛNTÜL) Son ödeme tarihi geçtikten sonra gönderiliyor Vatandaş telefon fatıu iüamulaıı dertli İstanbul Haber Servisi-Yurtaşlar, telefon faturalarının son ödeme tarihinden sonra gelmesınden yakınırken, Posta lşletme Mü- dürlüğü, kendilerinden kaynaklanan önem- li bir gecikmenin vaşanmadığını bıldirdi. Bir müdürlük yetkilisi, "Bizde pek bir ge- cikme yaşanmaz. Fakat teiefon miidüriük- lerinin faturalan bize gec >ollamasından ya da adres değişikliklerin- den gecikıneterolabiliyor" diye konuştu. Telefon abonesi yurt- taşlann büyük bir bölü- mü. telefon faturalanyla ilgili yaşadıkları sorun- lardan şikâyetçi. Bu şikâ- yetlerden önde geleninin ise "faturalann son öde- me tarihinden sonra gel- mesi, faturalan geç ödeme- dikleri halde gecikme be- deli alınmasu fatura tuta- nnın ytiksekolması" dik- kat çekiyor, Yurttaşlar, fa- turalarda bu ve benzer so- runlan yaşadıklannı söy- lerken, yetkililer kendile- rinden kaynaklanan önemli bir sorunun olmadığını v urguluyor- lar. Posta İşlerme Müdürlüğü'nden konuş- tuğumuz bir yetkılı, gecıkmelerın genelde Bilgi Işlem Merkezi"nden faturalann geç ya da kanşık olarak gelmesinden kaynaklan- dığını belirtti. Kendilerinden kaynaklanan çok az problem yaşadıklannı kaydeden yetkili şöyledevam etti: "Yurttaşlanmızın faturalannın geç gel- mesi durumunda danışabilecekleri 163 ser- • Telefon aboneleri," faturalann son ödeme tarihinden sonra gelmesi. faturalan geç ödemedikleri halde gecikme bedeli alınması ve fatura tutannın yûksek olması" sorunlanndan yakınıyorlar. Yetkililer ise abonelerin herhangi bir sorunu olduğu zaman, bölgelerindeki sonımlu müdürlüklere başvurmalannı öneriyorlar. visi var. Bunun yanında işletmelerden de kendüerine ne kadar telefon faturası geldi- ğini öğrenebilirier. Yani faturalann gecik- mesi biraz da abonelerin ihmalinden ileri gelivor. Bizdeyılbaşı ve bavramlar gibi pos- tanın yoğun olduğu günk'rin dışında bir ge- cikme olmaz. Zaten her zaman önceliği fa- turalann gönderilmesine veriyoruz. Gere- kirse aboneierimize tele- fonla ulaşıyoruz." Telefon faturalannda- ki gecikmelerin en çok Yüzüncü Yıl, Güneşli ve Yeni Bosna'da yaşandıgı- nı da söyleyen yetkili, bu- ralardaki sorunun adres- lenn düzenlı verilmeme- sı, adres değişiklikleri gi- bi nedenlerden kaynak- landıgını belirtti. Posta yetkilisi. "•İnsan- lar bize doğru dürüst ad- res vermiyor. Bilgisayar- dan çıkan adresler icinde 'Eskı bulundugum yer- den 800 metre ıleride. bak- kala bırakın" gibi şeyler çıkıyOT" diye konuştu. Ge- cıkmelenn daha çok adres değişikliklerin- den kaynaklandığını kaydeden bir başka yet- kili de "Yurttaşlar. kapı numaralannın ya da sokak isimlerinin değişmesi gibi durum- lan bize bildirseler bu gibi sorunlar azala- caktır"dedı. Yetkililer, abonelenn faturalarla ilgili her- hangi bir sorunu olduğu zaman bölgelerin- deki sorumlu müdürlüklere başv urularak sorunu halledebileceğıni belirttiler. Cumhurbaşkanı Demirel, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle mesaj yayımladı Sigarayla ilıdli acil yasal düzenleme yapılmab' Haber Merkezi - Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mirel, Türkiye'de sigaray- la ilgili yasal düzenleme yapılmasına acil gereksi- nim duyulduğunu belırte- rek "Bu konudakiçalışma- lar bir an önce sonuçlandı- nlmahdır" dedi. Merkezi Cenevre'de bulunan Dün- ya Sağlık Örgütü (WHO), bütün dünyada sporcular- dan ve sanatçılardan siga- ra kullanımına karşı mü- cadelede seferber olmala- n çağnsında bulundu. Sı- vas 11 Sağhk Müdürü Ha- yati Başer, köyünde sigara içilmesini yasakJayan Mes- citli Köyü Muhtan Ibrahim Arslan'a ^ılt verdi. '31 Mayıs DünyaTürünsüzGünü" nede- niyle dün bir mesaj yayımlayan Cumhur- başkanı Demirel. sigaranın. insan sağlıgı- na büyük zararlar verdiğini. kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa neden ol- dugunu belirti. Demirel. "Bu nedenle çeşitli ülkeler. si- gara ürctimi. satışı ve kullanımına kısıtla- malar getirmektedirler. Türkiye'de de si- garayla ilgili v asal düzenleme yapılmasına Sigarayı Bırak Kazan Kampanyası'nda 3 bin dolar kazandı Tuna: Vücudumdayeniden bir diriüş var ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sigara \e Ulusal Sağlık Komitesi'nce düzenlenen "Sigarayı Bırak Kazan" kampanyasında 3 bm dolar ıle ödüllendirilen Senan Tuna,"Vucudumda yeniden diriliş var. Aptal aptal o jeyi niye içtiın'"' dedi. Komite Yönetim Kurulu Başkanı Erol Sezer. kampanyaya 3625 kişinin katıldığım söyledi. Sigarayı bırakmaya karar verenierin en çok ilk iki gün ve bir hafta içerisinde sıkıntı çektiklerini belirten Sezer, bu döneTni atlatanlann sigarayı büyük oranlarda bıraktıklannı söyledi. Kampanya ıçin Elazığ'da bir pilot bölge oluşturduklannı \e 1000 dolarlık ödül koyduklanns anlatan Sezer, kampanyaya bu kentteki sigara tiryakilerinin yüzde 2'sinin katıldığım kaydederek "Kampanya tüm Türkiye"de ete alınabilseydi 150 bin kisi sigarayı bırakabiürdi" dedi. Türk Tabipleri Biriiği'nde (TTB) dün basına tarutılan Tuna. 36 yaşında olduğunu ve yaklaşık 23 yıldır sigara kullandığım belirterek U 16yaşundan beri sigara tciyorum. E\ hanımı olduğum için sıkıntıdan sürekli sigara içiyordum. 3 kere bıraknıayı denedim, ama başarılı olamadım" dedi. acilen ihtiyaç \ardır. Bu konudaki calışma- lar bir an önce sonuçlandınlmalıdır" de- di. Sigara bağımlılığıyla mücadelede sade- ce yasalann yeterli olamayacağını. yay- gın ve etkin bir bilınçlenmenın de gerek- li olduğunu vurgulayana Demirel. "Bu noktada, Yeşilay "ın çalışmalarının diğersi- v il toplum kuruluşlanmızca da desteklene- rek genişletilmesinde >arar v ardır. Toplu- mun, kişilerinin sağlığına. kişilerin de ken- di sağlıklanna sahip cıkmalan gerekir. Çağ- daş toplum olmanın göstergelerinden biri, bu sağlık bilincini taşımakhr" görüşünü dile getirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan Dünya Sağ- lık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen 'Dünva Sigarasız Günü' çerçevesindeki faaliyetler 'Sigarasız SporveSanat' sloga- nı altında gerçekleşecek. WH0 tarafından yapılan açıklamada. bütün dünyada spor- culardan ve sanatçılardan sigara kullanı- mına karşı mücadelede seferber olmalan istendi. Fransa'da dün s igaray- la mücadele kapsamında Sağlık Bakanı "Enerji Duman Olmasın" sloga- nıyla bir kampanya baş- lattı. Almanya'da sigara içi- mini önlemek amacıyla çeşitli yasaklar isteniyor. Alman Tabıpler Birliği Başkanı Karsten Mlmar, çocuklann yanında siga- ra içiminın yasaklanma- sının yanı sıra sigara fi- yatlarının arttırılmasını. umumi yerlerde ve ışyer- lerinde sigara içiminin önlenmesini, sigara rek- lamlannın yasaklanma- sını ve sigara otomatlannın kaldınlması- nı istedi. Sıvas II Sağlık Müdürü Hayati Başer, merkeze bağlı Mescitli Köyü Muhtarı Ib- rahim Arslan'a. köyünde sigara ıçımını. ku- maroynanmasını yasakladığı ıçin 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla bir şilt verdi. Başer. törende yaptığı konuşmada Muh- tar Arslan'ın kendisine de örnek olduğu- nu belirterek "Bu örnek uygulamanızın dev-am etmesini dilivorum" dedi. T~X ünyanın ün kazanmış üniver- i 1 siteleri bilinir. lngiltere'nin * -J Oxford ve Cambridge (Kemb- riç) üniversiteleri, Amerika'nın Har- vvard. Stanford ve benzeri üniversite- leri dillerde gezer; ama en ilginç eği- timı v eren bir üniversite vardır ki kim- selerbılmez: Three-Papers University - Üçkâğıt Üniversitesi. Dünyanın en tanınmış mesleği olan "üçkâgıtçılık mesleği''ni incelikleriyle öğreten bu üniversite ne yazık ki bizim buluşu- muzdeğildır. Ingilizcesi "flimflam". Fransızcası "trich", Almancası "ba- uernfaengerel'' olan bu mesleğe bizim de onjına! katkılarda bulunmamız ne- deniyle bu ünıversiteye öğretim üye- si verecek duruma geldiğimiz bütün dünyada kabul görmektedir. Bu dün- ya üniversitesınin özellikle Amerika bölümü Türkiye'dekı son yıllann ge- lişmelerini büyük bir dikkatle izle- diklerini, bu ülkedeki gelişmelerin artık bu evTensel mesleğe akla gelme- dik incelikler eklediğini, bu nedenle yenı bırkürsünün açılmazamanı gel- diğinı belirtmektedir. Üçkâğıt Üniversitesi'nın üç büyük MESELA DEDİKERDAL ATABEK Three-Papers University... bölümü vardır: I. Bötam: Idarf Bilmter.. T 'rfari Bilimler" bölümü "üç- kâğıtçı idareciler" yetiştirir ki buradan mezun olanlar her türlü idareyi ve dubarayı incelikle- riyle öğrenırler. Bu bölüm mezunla- n ticaret şirketleri. turistik işletmeler. seksüel pazarlama. insan ilişkileri alanlannda bilinen üniversite mezun- lanndan çok daha verimlı oldukla- nndan dünyanın her tarafında aran- maktadır. Öğrenim metotlan arasın- da bulunan "konu saptırma", "işine gelme\eni unutuvçrme", "ayakta adam uyTitma", "söz verip vapmama sana- tı" gibi teknıklenn son derece ılgi çe- kıcı olduğu söy lenmektedir. Bu üni- versite mezunlannın pıyasadaki ışle- ri el altından kapma becerisinın artan grafıği klasik üniversıteleri de dü- şündürmeye başlamış, bir bölümün- de. "Acaba biz de şu metotlan dene- sek mi?" diyenler çoğalmıştır. I.BöliinrSiyasiBHmler... A dından da hemen anlaşılacağı / l üzere "ÜçkâğıtCnKersitesi"'nın JLA. bu bölümü "üçkâğıtçı siyaset- çi"leryetıştinr. Buradan mezun olan- lann dünyanın heryerındeparlakba- şanlareldeetmesi beklenmedikbirşey olmuştur. Hep söy lenen "Siyaset fa- zilettir" gibi "Siyasette başaafazilet- Kinsanlarlaolur'"gibiözdeyişlerinak- sıne günümüz siyasetinde fazıletın pek işe yaramadığı, tersıne üçkâğıt- çıların yükselen bir çizgide başarı gösterdikleri görülmüştür. Bu bölümün tekniklen arasında yer alan "karşındakinin gözüne baka ba- ka yalan söy leme*. "yalan söy lediği or- taya çıkarsa başkastnın üzerine at- ma".buna da olanak kalmıyorsa "düş- manlann komplosu olduğunu söyle- me",bu da tutmuyorsa "daha büyük bir yalan söyleyip öncekini unuttur- ma",gene olmuyorsa "Bunu memle- ketim icin yapmaya mecburdum" de- me gibi taktik çalışmalarının hayret uyandıracak kadarbaşanlı olduğu gö- rülmüştür. "Özel teknikler" bölümünde her ülkenin kendine özgü koşullan ele alınmakta. aralarda uygulanacak stra- tejiler ayrıntılı olarak incelenmekte, ğmı" sorduğumuzda bize verdikleri yanıt "Hayir" oldu. "sizin siyasetçi- leriniz arasında bizim okulumuzdan mezun kimse yoktur". Bu yanıt üze- rine ıçımiz pek rahatladığı için bunu da sız okurlanmızla paylaşıyoruz. Içi- niz rahat olsun. I. Bofan: Mali Bötüm... <M\ uygulama yollan öğretilmektedir. Dünyadaki siyaset pratiğinin de dü- rüst siyasetçilerin artık pek iktidara gelemediklerini, ama üçkâğıtçılann çok başanlı olduklarını göstermesı şaşırtıcı olmamaktadır. "Üçkâğıt Cniversitesi" yetkilileri- ne "Türkiye'de kendi okullanndan mezun siyasetçi bulunup bulunmadı- r ali İşler" bölütnünden çok parlak mezunlar ve- rildıği söylenmektedir. Ancak bu mezunlann nerede bulun- duğu, neler yaptığı sır olarak saklan- dığı için tam birdeğerlendirme yapı- lamamaktadır. Fakat okulun teİcnik- leri arasında yer alan "Göster ama verme", "Onun sandır, senin olsun", "Hiçbirşey koyma, hepsini al" gibi me- totlar çok ilgı çekici bulunmaktadır. Okul yöneticileri bu tekniklerin tarih kadar eski olduğunu. ama bilimsel çalışmaların yeni yapılmakta oldu- ğunu söylemektedirler. Hepimizin göğsünü kabartan Selçuk Parsa- dan'dan söz ettiğimiz bir yetkili "şi- rin bir kurnaz" diye önemsemedik- lerinı belirtmiştir. "Sizde önemsediğimiz kişiler var, ama dosyalanmız gizlidir" diyerek yanıt vermekten kaçınan yönetici "Orijinal metotiannız bizim de irgün>- ziçekiyor'"demiştir. "Birikiömekver- mez misiniz?" dediğimiz zaman du- raksamış. "Hayali salyangoz ihracatı parlak bir buluştu" sözleriy le de göğ- sümüzü kabartan bir itirafta bulunmuş- tur. Dünya ile ne güzel bütünleşiyoruz değil mi?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle