26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 HAZİRAN 1996 CUMARTESİ * • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Edirne PB 26 Samsun Y 20 Çarıakkale PB 24 Trabzon Y 18 Kocaelı PB 24 Giresun Y 19 Izmir 29 Ankara Y 22 Manisa A 2 8 Konya PB 23 Aydın A 30 Eskişehir PB 19 Denizli 30 Sıvas Zonguldak Y 20 Antalya 26 26 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van A A B B B B PB PB 2ti 26 28 29 26 26 14 19 15 Yurdun kuzey kesim- lerı çok bulutlu; Ka- radenız. Iç Anado- lu'nun kuzeydoğusu ıle Doğu Anado- lu'nun kuzeyı sağa- nak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, dı- ğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Ha- va sıcaklığı yurdun batı kesımlennde ar- tacak. doğuda azala- cak. Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B PB PB Y PB PB PB PB 2U 24 25 17 20 31 25 26 Budapeşte PB 26 Münıh Atına Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn PB Y B Y PB B Y Y 2b 30 18 16 20 26 27 21 Y 24. 27 0Açtk Parçatı bulutlu Sıslı BUILÜU ^ Çok buSutSu » Yağmuriu G U N D E M MUSTAFA BALBAY Yolsuzluğa Solsuzluk Desteği... • Baştarafı l. Sayfada ten bu, onlar için zor bir şey değil... RP'nin girişiminin ortaya çıktığı gün, öteki partile- rin ne diyeceğini araştırdık. Her parti karşı çıktı, ama sorunca... Başta sol partiler olmak üzere hiçbiri, gazeteciler arayıp sormadan konuya değinme gereği duymadı. Oysa böylesine anayasaya, yasalara, hukuka, ah- laka aykın girişime önce sol partilerin karşı çıkması gerekmez mi? Eğerböyle birgirişim sol partilerden biri tarafından başlatılmışolsaydı, öteki sabahın köründe basıntop- lantısı düzenleyip veryansın ederdi... DSP ve CHP yöneticileri zaman zaman, olası bir RP iktidarının Türkiye'ye zarar vereceğini vurguluyor- lar, ama RP'nin son günlerde izlediği çarpık politika önemli bir malzemeydi. Yüzlerce defa "RP ülkeye zararlıdır" demek yeri- ne, RP'nin ikiyüzlülüğünü ortaya çıkaran konulara bir kez değinmek daha sonuç verici değil mı? Bana dokunmayan dosya... Bu durum gösteriyor ki, Türkiye'nin sorunu sade- ce kirlenme ve yolsuzluk değil, aynı zamanda solsuz- luk... O sözü değiştirmeliyiz: "Bana dokunmayan yolsuzluk dosyası bin kişiyi sarsın..." Son birkaç seçimdir, sol seçmenler şöyle bir ikile- me kapılıyoriar: "Burada sol partiler varlık gösteremeyecek, bari oyumuzu, adayını tanıdığımız bir merkez sağ parti- ye verelim de RP'yi kessin..." Bu yaklaşımın ne kadar yanlış olduğunu yaşaya- rak görüyoruz... Yarın, yedi ilçe ve 30 beldede belediye başkanlığı seçimi var. Özellikle, Sıvas, Rize, Bingöl. Bakırköy ve Zonguldak sonuçlan önem taşıyor... Sol seçmen için iki seçenek var: - Her şeye karşın sola oy vermek... - Sol partileri kendilerine gelmeleri için cezalan- dırmak... Bulunduğu yerde RP 'nin kazanmaması için merkez sağ partilerden bihne oy vermek... Sondan başlayalım... Türkiye'de sağın güçlenmesi, RP için seradır. Mer- kez sağdaki dağınıklıktan en büyük payı RP alıyor. Bu ortamda sol seçmenin merkez sağa oy vermesi, aynı zamanda Yılmaz-Çiller kavgasını onaylamasıdır. Kaldı ki, belediye meclislertnde de sağ partiler it- tifak yapmak istediklerinde genel olarak RP'yi tercih ediyor. O zaman, sağa verilen oy, dolaylı da olsa RP'nin işineyarıyor... -.,. , . ., Solu cezalandıımak için sola oy vermemek... Bu, kamesi zayıf gelen öğrenciyi cezalandırmak için aç bırakmaya benzer. Aç kalan öğrenci, değil kar- ne getirmek, artık okula bile gidemeyecektir... Meyve vermeyen ağaç tekmelenmez... Budanır, bakımdan geçirilir, toprağı havalandırılır, gübrelenir... Sola oy vermekle, sol partilerin yönetimine kızmak birbirinden ayrılmalı... Sol partilere oy vermeyip koyvermek yerine, oy verip sorumluluklannı anımsatmak gerekiyor. Vicdanla cüzdan— Siyasi tabloya baktığımızda sol için olumlu şeyler söylemek gerçekten güç. ANAYOL hükümetinin or- takları, birbirlerine demediklerini bırakmıyor. Bunun üzüntüsü, sol partilere düşüyor... Çiller alanlarda haykınyor: "Yılmaz gidecek, bacınız gelecek. Yılmaz, bir da- ha başbakan olamayacak..." Yılmaz altta kalmıyor: "Örtülü ödeneğin yüzde 60 'ını yasal olmayan yer- lere harcadığını biliyorum. Isteherse hükümeti dü- şürsünler." Görünen o ki, Yılmaz'ın elinde örtülü ödeneğin ne- relere harcandığı konusunda belge ve bilgi var. Bu- nun yanında birkaç dosya daha var. O rahatlıkla, Çil-. ler'in demeçlerine kulak asmıyor. Tansu Hanım ise halkın vicdanına oynuyor. Tansu Hanım'da bu cüzdan olduktan sonra etrafında vic- dan olmaz mı? Bu tabloya sol nasıl bakıyor? Baykal. Ecevit'e kızgın: "Hükümete girmemizi engelledi..." Ecevit, hükümete ve Baykal'a kızgın: "Bunlar birbihni bitirecek. Baykal da hükümete girmekistiyorsabuyursun, bizene?.." Hani iki kişi silahı çeker de araya gıren vurulur ya... İki sağ partinin arasına, arkasına, orasına burası- nagirmeklesolun kazanacağı birşey yok... Onlar, bı- rakınız hesaplaşsınlar, bırakınız kasaplaşsınlar... Yann 2 haziran... Her şeye, ama her şeye karşın sol, sağ kadar çirkin değil... Âhmet Tuna yaşamun yitirdi Haber Merkezi - Türk basınının en eski foto muhabirlerinden Basın Şeref Kartı sahibi Ahmet Tuna. tedavi edildiği hastanede dün yaşamını yitirdi. 19P doğumlu olan Tuna. mesleğe 1943 yılında gazetemizde foto muhabiri olarak başladı. Daha sonra meslek yaşamını Tasvir-i Efkâr, Tan, Tanin. Yeni Sabah. Vatan, Son Telgraf, Milliyet gazeteleriyle Hürriyet ve Anadolu Ajansı'nda sürdüren Tuna, yeni Asır. Demokrat İzmir ve Ulus gazetelerinin İstanbul muhabirliklerini de yaptı. Ahmet Tuna, evü ve iki çocuk babasıydı. Birçok foto muhabirinin yetişmesine katkıda bulunan Ahmet Tuna'nın cenazesi bugün Levent Camii'nde öğle namazmı takiben kılınacak cenaze namazından sonra Hasdal Mezarlığf nda toprağa verilecek. DİK.KAT! Yeryüzünde, TEMEL EĞİTlM/i hâlâ 5 yıl olan yedi geri kalmış ülkeden biri de TL'RKİYE! ÖDÜNSÜZ - KOŞULSUZ zorunlu 8 yıllık TEMEL EGlTİM'e geçerek bu ayıptan kurtulmalıyız! ÇYDD kariı %yju^J . Sulu kaf i Gök gurultulû Gvan'dan mektup: Kaçmadım., savunmaya geçtim HALİL NEBtLER Cezaevinden salıverildikten iki gün son- ra ortadan kaybolan Civangate skandalının kahramanı Engin Civan. saklandığı yerden sorularımızı yanıtladı. Yazılı olarak aldığı sorulan yazılı olarak yanıtlavan Engin Ci- van. Seüm Edes'in Türki\e'\e dönmevece- ğini. Ahmet Özal'ın döneceğini de tahmin etmediğini. kendisinınse adını temize çıka- rınca döneceğini. ancak bir tarih vermeye- cegini belirtti. Hüküm giydiği davada yar- gılamanın adil olmadığını öne süren Engin Civan. Avrupa lnsan Haklan Komısyonu'na başvurarak hakkını aramak istemediği hal- de bu konuyu düşündüğünü de belirtiyor \ e adının Ahmet Özal, Selim Edes ve Halil Bezmen'le birlikte anılmasının hoşuna git- mediğini söylüyor. Yazılı soruların bazı bölümlerini, özel- likle nasıl kaçtığı. Özal ailesiyle ilişkisi ve Mesut Yılmaz'ın kendısine aktif politika teklıf edip etmediği konusundaki sorulan yanıtsız bırakan Engin Civan'a sorularımız ve yanıtlan şöyle: - Neden kaçtınız? Can güvenliği nedeniv le mL de\lete olan ceza borcunu/u ödeme- mek için mi. başka bir neden mi var? Nasıl kaçtınız? Sahte pasaportla mı, kılık mı de- ğiştîrdiniz, sınır ihlali yoluyla mı ülkeden çıktınız? - Bu cezanın taksitlerini ödeyemiyorum. Bu kadar rezaletten sonra 7 ay daha ceza ya- tanm. Önemli değil. Ama cezaevinde ben şunu fark ettim: Şiikrü Karahasanoğlu'nun bizim için talimatla açtırdığı davalara mü- dahale başladı. Beraat ediyorum. niçin be- raat etti deniyor. Emlak'tan ayrıldıktan beş yıl sonra bu olaylar patlak \erince yağdan- lık bürokratlar hemen 9 yeni da\a açtılar. Daha öuce Amerika'dan gelip ıfade verdi- ğim davalar da beş v ıldan eskidirler. Buna rağmcn v urtdışı yasağı gibi komik kararlar alınmakta. Olaylar ve adalet tehlikeli bo- yutiara taşındı. Içerideyken önüne gelen yalan yanlış ya- zıp çiziyor. Ben kendimi savunamıyorum. Bu olav öyle bir hale geldi ki. eğer medya menfi olarak ta\ ır takınırsa, Hazreti Isa ol- sa ceza alır. Halbuki çagdaş hukuk devle- tinde, taraflı yayın. davanın düşme nedeni- dir. Bu nedenle kaçmadeyimini kullanma- manızı rica ediyorum. Bu bir meşru savun- madır. Adalet yerini buluncaya kadar, ger- çekler ortaya çıkıncaya kadar bu meşru mü- dafaa de\am edecektir. Cumhurbaşkanı Demirel \e Başbakan Yılmaz düğme>e birlikte basarak üniversite- nin yeni kampusunun temelini attılar. (Fotoğraf: ERZADE ERTEM) Koç Üniversitesi'nin temeli törenle atıldıistanbul Haber Servisi - Koç Üniversite- si'nin Rumelifeneri'ndeki yeni kampusunun temeli, Cumhurbaşkanı Süle vman Demirel v e Başbakan Mesut Yılmaz'ın katıldığı bir tören- le atıldv. Demirel. törende yaptığı konuşma- daüniversitesayısınınartmasında. vakıf üni- versitelerinin önemli bir rol üstlendiğini vur- guladı. Yılmaz ise bılım yanşında devlet ve özel sektörün birlikte hareket etmesi gerekti- gini söyledi. Koç Üniversitesi'nin Rumelifeneri'ndekı yeni kampusunun temel atma törenine. De- mirel. Yılmaz. Devlet Bakanı RüşrüSaracoğ- lu'nun yanı sıra, millervekilleri. çeşitli parti temsilcıleri, K.oç ailesinın üyeleri. işadamla- n Aydın Doğan, Erol Aksm v e Koç Univ ersi- tesi Mütevellı Heyetı Başkanı RahmiKoçka- tıldı. Demirel Koç Topluluğu'nun kendisin- den sonra pek çok topluluğa örnek olacak bir yol açtığını da kaydetti. Yılmaz ise insana hevecan veren bir çağın yaşandığına dikkat çekti. Irak'tan ekonomik önlem AMC\RA (Cumhuriyet Biirosu)- Irak ile Birleşmiş Milletler(BM) arasında. gıda karşılığı sınırlı petrol satışına ilişkin anlaşmanın imzalanmasının ardından. Bağdat hükümeti. ülke ekonomisinin canlandınlmasına yönelik bir dizi karar aldı. lrak'\n Ankara Büyükelçiliği'nden dün yapılan vazılı açıklamada. 25 mayıs günü Devlet Başkanı Saddam Hüseyin başkanlığında yapılan kabine toplantısında. ekonominin canlandınlması ve piyasalara hareketlilik kazandınlması kararlannın alındığı kaydedildi. Açıklamada. önlemler kapsamında enflasyonun düşürülmesi, Irak Dinan'nın değerinin yükseltilmesinin de olduğu belirtildi. Irak'ta. BM ile yapılan anlaşma konusunda halkı aydınlatmaya > önelik yayınların da yapıldığının kaydedildiği açıklamada. petrol ihracatı karşılığında alınan paralann bankaya yatırılması gerektiği vurgulandı. Boru hattından geçiş ücreti olarak ayda 20 milyon dolar kazanması beklenen Türkiye. Irak'ın gıda ve ilaç gereksinimlerini de karşılayan ülke durumuna gelirse 6 ayhk süre içerisinde 600 milyon dolar kazanabilecek. Koç Üniversıtesi Mütevelli Heyeti Başka- nı Rahmi Koç da konuşvnasında her yatınmı dev letten bekleme zamanının çoktan gelip geçtiğinı söyledi. Törenden sonra. Diyanet îşlen Başkanlığı'ndan bir görev linin yaptığı duanın ardından. Demırel veYılmaz dügme- ye birlikte basarak üniversitenin yeni kampu- sunun temelini attılar. Bayındırlık ve Iskân Bakanı Mehmet Ke- çeciler, temeli atılan Koç Vakfı Üniversitesi arazisij le ilgili yaptığı yazılı açıklamada. Ba- kanlar Kurulu'nun, 26 Nisan 1992 tarihınde aldığı bir kararla. Sanyer ilçesinde 160 hek- tarlık orman alanını. 49 yıllığına Koç \akfı Üniversitesi'ne tahsis ettiğini belirtti. MimarlarOdası tstanbul Büyükkent Şube Başkanı Cengiz Eruzun, temel atma törenine dev letin en üst düzeyde katılmasını eleştirdi. Şehir Plancıları Odası da. Koç Üniversitesi alanı için Bayındırlık Bakanlığf nın plan de- ğişikliği işleminin iptali ve yürütmenin dur- durulması için Danıştay'a davaaçtı. Gali: Küreselleşme parçahyor • Baştarafı 1. Sayfada insani mülahazaların her şeyin önüne geçmesi ge- rektiğini kaydetti. Yıl- maz, şöyle konuştu: "Her şe\e rağmen yeni tehükelerte karşı karşıya- yız. Maalesef uluslararası toplum bu tehlikeierden bazılarına karşı kov nıavı başaramamıştır. Burada doğal olarak Bosna'ya atıfta bulunuyorum. Ne yazıktır ki uluslararası toplum uzun bir süre du- ruma sc\ irci kaunıştır, tehlikeli ve zor dttnemler- de mağdurun yanında yer alnıa sınaMnda başarısız olmuştur." 'Küreselleşmenin kötû yönieri de >'ar' Stratejik Araştırmalar Merkezi'nce düzenlenen "KüreseHeşme" konulu konferansta konuşan Ga- li. küresetleşme kavramı ışığmda uluslararası iliş- kiler konusundaki görüş- lerini anlattı. Gali, küre- selleşmenin. homojen bir yapıdan çok "olgular drd- sinden* pluştuğunu anla- tarak. "Cstesindenbirtek devlet veya bir grup devlet tarafından gelineme>ecek bir küresei ekonomik suç ağı vardır. Bu suçlann iis- tesinden gefanek için kiire- sel bilinçlenme. küresei söz ve küresei eyleme ge- rek\'ardır'"dedi. Gali, küreselleşmenin değişik bölgelerde. değı- şik boyutlarda yaşandığı- na dikkat çekerek küresel- leşmenin devletlerin ve toplumların parçalanma- sına. şiddet ve toplum içi çelişkilerin artrnasına, bir toplum içindeki gruplann veya küreselleşmiş eko- nomi içindeki bazı devlet- lerin marjinalleşmesine neden olduğunu söyledi. KüreseHeşmenin olum- suz sonuçlan olan parça- lanma ve marjinalizasyo- nun çözümünde Birleş- miş Milletler'in önemine dikkat çeken Gali, şunla- n kaydetti: -Düny^ sistemiiçerisin- deki devletlerin parçalan- nıası. BM'nin kurulma- smdan bu yana »eçen 50 yıllık süre içerisinde yaşa- nan iç sa>-aşye ulusal çeliş- kilerde görüldü. Soğuk Savaş'ın sonuna kadarge- çen sürede, sadece 3 ban- şı koruma operasyonu ya- pılırken bugün BM. 21 operasyanla uğraşmakzo- runda." Gali, küreselleşmenin bu olumsuz sonuçlannın üstesinden gelinmesi için almmasi gereken önlem- leri şöyle özetledi: •*Ortak bir vizyon, norm ve politikanın sağla- nabilmesi için BM'nin güçlendirilmesi; BM'nin. devlet \c toplumların par- çalanmasına engel olabil- mek için gerekli önlemleri alması ve küreselleşmeden kaynaklanan sorunları çö- zebilecek tek kurum olan devletin ayakta kaiması için uluslararası sbtemin çabası." - Dönecek misiniz? Ne zaman? Ahmet Özal 1 Ocak 1996'da. Selim Edes Mayıs 1995'tc döneceklerdi. dönmediler. Dönüş için bir tarih \erecek misiniz? Sizin \erece- ğiniz tarih de ö> le mi olacak? - Edes Türkiye'ye dönmez. Yalan konu- şuyor. tlk günden beri yalan söylüyor. çün- kü doğruyu söylese hem ben temize çıka- cağım hem de kendisi şantajcı durumuna düşecek. Bu nedenle "yalan rüzgârına" de- vam etmek zorunda. Edes'ih bana büyük kini ve garezi vardır. Organize edilen toplantıya gelmesinin ne- deni budur. Kinınin sebebi. benim Emlak- bank'a olan borçlarını tahsil etmek için ar- sasını ucuza sattırmamdır. Bu arsavı hayal ettiği fiyata devlete satamadığı için kudur- muştur. Ergün Çakır'ın provokasyonuyla bu toplantıya gelmiştir. Bunu net değil. fa- kat bölük pörçük mahkemede ve basında söylemiştir. Ahmet Özal'ın da Türkiye'ye döneceği- ni tahmin etmiyorum. "Yargı aşamasında sürekli olarak Ben kurban seçildim. benden öncekilere. benden sonrakilere bakın" demiştiniz... Ne>i vekim- leri kastettiniz? Özal ailesi bunların arasın- da mı? - Benden önce ve benden sonradan k?s- tettiğim şudur: ESKA şirketini bankaya so- kan ben değilim. Benim dönemimde ES- KA'ya bir kredi açılmadı. Sadece arsa satı- şına karşılık bir köprü kredi verilip para ta- mamen tahsil edilmiştir. Benden sonraki yö- netim ise paravan olarak iddia edilen yöne- time milyonlarca dolar tazminat ödemiştir. Bu nedenle eğer ESKA-Emlakbank ilişkı- si incelenecekse, işbasitbirpara-rüşvetiliş- kisine indirgenemez. Ben geçim sıkmtısı çeken küçük bir me- mur değildim ve değilim. lkinci olarak bi- zim gibi üst düzeyde görev yapan insanla- rın yaptıklan icraat. muhatabı ışadamları zaten siyasetın zirvesindekilerle içli dışlı iken (bu Selim Edes için fazlasıyla geçerli- dir) bu tür rüşvet karşılığı iş yaptınlamaz. Üçüncü olarak da bir ınsan görevden ayrıl- dıktan üç yıl sonra böyle bir uydurma iddia ile suçlanamaz. Çünkü Edes bana rüşvet verdi ise karşılığında bir menfaat sağlamış- tır. Şayet ben rüşvet alıp da bir işi yerine ge- tirmedimse beli silahlı adamlarla iki ay plan yapıp bu tür şantaj operasyonlanna girmez- di. En azından, mesela bana telefon açabilfr- di. Yahut mesela Ahmet Özal'a söy- levebilirdi. Tansu Çiüer'in vadîsi • Baştarafı 1. Sayfada gezer, hile ile aldı; mahkeme sürüvor, da- ha fazla konuşmayacağım"' yanıtını verdi. Bu evin alt katmın Tansu Çiller'in anne- si MuazzezÇiller'e ait olduğunu belirten Nuriye Nikelay, davanın sürmesi nede- niyle daha fazla bilgi vermekten kaçındı. İstinye'deki bu evin yer aldığı sokağın içinde üç katlı ahşap bir binayı da geçen yıl Merkez Sigorta'ya satan Çiller çifti, şimdi de Beşiktaş'ta mülk edinmek için kollart sıvadı. Beşiktaş Yıldız Yokuşu'nda Conrad Oteli ile Barbaros Bulvan arasında kalan 5400 metrekarelik alana kurulu ve her bi- ri üçer katlı olan iki evi almak için Çiller çiftinin Beldibi'ndeki turistik tesisten or- taklan olan Nevzat Ak harekete geçti. 80 vârisi bulunan bu iki mülkü almak için hisse toplayan ve hisselerin şu anda yüz- de 90"ına sahip olan Nevzat Ak, arazinin tümünü aldıktan sonra Çiller çiftinin üze- rine geçirmeyi planlıvor. Vârislerden alınan bilgilere göre. za- man içinde küçük bir bölümü Hazine'ye geçen arazinin de alınması için harekete geçildi. Beşiktaş Belediyesi'nden edini- len bilgilere göre ise ikinci derecede tari- hi eser sayılan bu iki bina vergiden muaf tutuluyor. Nevzat Ak, Çiller adına topla- dığı hisseler için emlak alım-satım vergi- si ödemeyecek. Üç katlı ahşap binada bekçiiik yapan Dursun Bebek. kendisine evin sahibini sorduğumuzda "Valla ananı bacım olsun ÇiBer'ln bu evle birflgpsiyok. Buralar be- nim patronum Nevzat Ak'ın. Zaten \ıl- lar önce Nevzat Ak. Yenikö'y'de yalı al- dıktan sonra Çiller Ue Nevzat Bey"i ben tanıştırmıştım" diye açıklama yapıyor. Beşiktaş'taki bu araziye emlakçiler 300 milyarın üzerinde değer biçiyor. Çiller, Kuşadasf nda da Suna Pelister adına çift- lik, Beldibi'nde de Nevzat Ak adına tu- ristik tesis alırken gerçek sahibinin ken- disi olduğu yazıldığında önce yalanlamış, ama sonra bunlan kendi üzerine geçirt- mis.fi. Yılmaz, örtüyü kaldınyor DÜRDANE KOCAOĞLL - Başbakan Mesut Yılmaz. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafın- dan usulsüz harcandığı savunulan örtülü ödeneğin üzerini açmava başladı. Yılmaz. Çiller'in talimatıyla 15 şubat gecesi Merkez Bankası'ndan bir bölümü döviz olmak üze- re nakit olarak çekilen 250 milyar liranın ön- ce yanlışlıkla Başbakanlığa götürüldüğünü, daha sonra Başbakanlık Konutu'na teslim edıldiğini bildirdi. Yılmaz'ın. kurmaylarına. Çiller'in göre- vini.devretmeden kısa bir süre önce bir se- ferde 250 milyannı çektiği toplam 450 mil- yar liranın tamamını zimmetine geçirdiği düşüncesinde olduğunu söylediği öğrenil- di. Yılmaz'ın. gelişmelerden rahatsız olan Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Kara- dayı'nın, örtülü ödenek harcaması konusun- da bütün kayıtları incelettiğini. ancak Çil- ler'in iddiası doğruhusunda devlet çıkarı yönünde herhangi birbulguya ulaşamadığı- nı söylediği bildirildi. Yılmaz. ANAP Başkanlık Divanı'nda Çiller'in nereye harcadığını açıklamadığı 450 milyar liralık örtülü ödenekle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alınan bil- giye göre, Yılmaz. ANAP-RP koalisyon gö- rüşmelerinin olumlu bir havada sürdüğü sı- rada dönemin başbakanı Tansu Çiller tara- fından çekilen \ e 450 milyar lirası harcanan para ile ilgili talimatı 13 şubat günü verdi- ğini söyledi. Bu paranın vüzde 60"hk bölümünün ya- salara uygun harcanmadığını belgelediğini belirten Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre 15 şubat günü Vakıflar Bankası'na 2 araba git- ti. Ancak. bankada yeterli nakit para yoktu. \akıflar Bankası'nm şubelerinde yapılan araştırmada da yeterli para bulunamayınca. verilen birtalimatla Merkez Bankası Anka- ra Şubesi'nden para çekilerek Başbakanlı- ğa götürüldü. Yılmaz. bu paranın önce Baş- bakanlığa getirilmesinin bir yanhş anlama- Kadıköy'de mafya hesaplaşması: 2 ölü İstanbul Haber Servisi - Sapancada 2.5 yıl önce öldürülen veraltı dünyasının ünlü ismı Behçet Cantürk'ün yeğenleri, Kadıköy'deki bir otoparkta, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de ya- raladı. Alınan bilgiye göre. Bağdat Caddesi Rüş- tiye Sokağı'ndaki Yolaç İş Ham'nın zemin katında bulunan Kızıltoprak Otoparkı'na ge- len Behçet Cantürk'ün kardeşi Şirin Can- türk'ün oğullan Ağa ve Şerafettin Cantürk. Karacaahmet'teki bir arsanın satımı dolayı- sıyla alacaklan olan Mehmet Emin Aras. Yu- suf Y ıldınm \e Osman Nuri Y'ıldınm ile bu- luştu. Anlaşma sağlanamaması üzerine tartış- ma çıkınca Cantürk kardeşler sılahlarına sa- rıldı. Ağa ve Şerafettin Cantürk'ün kurşunla- nna hedef olan Mehmet Emın Aras ile Yusuf Y'ıldınm olay yerinde ölürken Osman Nuri Yıldınm agır yaralandı. Haydarpaşa Numu- ne Hastanesı'ne kaldırılan Yıldınm'ın hava- ti tehlikeyı atlatamadığı bildirildi. Silah seslerıni duyan polis ekıplerı. kaç- maya çalışan Şerafettin Cantürk'ü tabanca- sıyla birlikte yakaladı. dan kaynaklandığını belirtti. Yılmaz. kurmaylarına, Türkiye Cumhu- riyeti tarihinde hiçbir başbakanın bu kadar büyük bir parayı nakit olarak çekip konutu- na götürmediğini bildirdi. Örtülü ödeneğin yasalara uygun olarak harcanmadığının or- tada olduğunu bildiren Yılmaz'ın daha son- ra şunlan söylediği kaydedildi: "Genelkur- may Başkanı ile görüştüm. Kendisi de geliş- melerden rahatsız olmuş. Yurtdışında bu- lunduğu halde talimatla yılbaşından bu ya- na tüm kayıtları incelettirmiş. Ama, örtülü ödenekten söz konusu dönemde kendilerine aktanlan bö\ le bir para yoktur. MİT Baş- kanı.' Eğer. bu para yurtdışına gönderilsey- di bu mutlaka bizim aracılığımızla olacak- tı. Böyle bir şey söz konusu değil' dedi. Dı- şişleri Bakanlığı'nın. İçişleri Bakanlığı'nın. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 450 mil- yar liralık örtülü ödenek harcamasıvla ilgi- li hiçbir bilgisi yoktur. Bu durumda, yasala- ra uygun bir harcama yapılmadığı ortada." ANAP kurmaylan, Yılmaz'ın, Çiller'in görev i dev retmeden kısa bir süre önce çek- tiği 450 milyar lirayı zimmetine geçirdiği- ni düşündüğünü söyledi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı tbra- him Çebi, Çiller'in örtülü ödenek konusun- da başbakana bilgi vermesinin zorunlu ol- duğunu belirterek. "Çiller'in başbakana bil- gi vermesi için ona güvenmesi gerekmez. Ör- tülü ödenekler, başbakanların sorumlulu- ğuna ve namusuna bırakılmışhr. Her başba- kan, kendisinden sonrakine bilgi vermekzo- rundadır" dedi. Çebi. başbakanların. örtü- lü ödenekle ilgili hesap verme zorunluluğu olmamasınm. "rezaletlerin hesabı sorula- maz" aniamına gelmeyeceğini söyledi. Çe- bi. Çiller'in devlet sırlannın arkasına sak- lanarak devleti yıpratmasına izin vermeye- ceklerini söyledi. Yılmaz, aynı toplantıda. Halk Bankasf nın, hiçbir teminat almadan düşük faizle 5 milyon dolar kredi verdiği gazetenin de. Çiller'i destekleyen Sabah gazetesi olduğunu söyledi. Ankara'da servisçiler otobüs yaktı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anka- ra servis aracı işletmecileri otobüs yakarak Ankara Valiliği'nin "plakatahdidi" uygula- masına karşı çıkmasını protesto ettiler. An- kara Umum Ser\ is Aracı İşletmecileri Oda- sı. taleplerinin dikkate alınmaması duru- munda otobüs yakma eylemini sürdürecek- lerinı bildirdi. Ankara Valiliği'nin, senis araçlanna "plaka tahdidi" uygulaması getiren karan iptal etmesi nedeniyle uzun süredir rahat- sızlıklarını dile getirenservisçiler. dün pro- testo eylemi yaptılar. Öğrencileri okula ta- şımayan serv is işletmecileri. dün Ankara U- mum Servis Aracı tşletmeleri Odası önün- de bir araya geldiler. Ankara Esnaf Dernek- leri Birliği Başkanı Ali Rıza Ercan ile birlik- te basın toplantısı düzenleyen Oda Başkanı KubilayCengiz Nergiz. valiliğin keyfi tutum içinde olduğunu kaydetti. Basın toplantısı sürerken yaklaşık 1000 kişiden oluşan ser- vis sahipleri de "Vali istifa". "Vur vur inle- sin Ankara Valisi dinlesin" sloganları atarak. bir servis otobüsünü ateşe verdiler. OL4YL4RIN ÂRDINDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada ğı kesin, ancak tümiiyle karamsar olmak dagerek- miyor. İsrail'in ayakta kai- ması için, ABD desteğini sürekli arkasmda hisset- mesigerekiyor. A BDyöne- tinıi de şu aşamadu barış- tanyana. Ancak, "kesin" değerlendirme yapmak için erken... Sonuç, Türkiye açısın- dan nasıl yorumlanabilir? Türkiyeyakın geçmişte, İsrail 'le kapsamlt birişbir- liği anlaşması imzaladt. Arkaduşımız Lale Sarıib- rahimoğlu dün, Setanya- hıı 'nıın dış politika danış- manı Dr. Doıv Gohlilegö- rüştü. Dr. Gold, "Likıut li- cleri. Türkiye ile sıcak ilis- kiler içine girmek istivor. • llişkilere ivme kazandır- nuık istiyor" değerlendir- mesini yaptı. Türkiye, bu isbirliğinin öteki Arap ülkelerine yö- nelik hiçbir olumsuzluk içermediğini daha önce açıkladı. Türkiye, Ortado- ğıı 'da hep "turufsı: "poli- tika izlemeyiyeğledi. Bölgede çok çabuk de- ğisen dengeler, bu politi- kanın haklılığını bir kez daha ortaya koyuvor. ' ••• BM, Kıbrıs için yine devrede ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kıbns sorununa birçözüm bulunması yolun- da inisiyatif kazanmak iste- yen ABD ve Avrupa Birli- ği'nin çabalarına paralel olarak. Birleşmiş Milletler (BM) de veniden devreye girdi. BM'nin eski Kıbns tem- silcisi JoeClark'ın istifaet- mesiyle boşalan makama eski Günev Kore Dışişleri Bakanı Han Sung-Joo'nun getirilmeMiıin ardından. BM Genel Sekreteri Butros Gali. haziran ayı içinde Türk ve Rum liderlerle ayrı ayn görüşecek. KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş. "Türkiye'siz bir AB'ye gir- memizi /.orlamavacaksınız. Genel sekretere bunlan söy- leyeceğim" dedi. BM tnsan Yerleşimleri Zirvesi (HABITAT) için Türki>e'de bulunan Gali. 5 haziranda KKTC Cumhur- başkanı RaufDenktaş ile Is- tanbul'da bir araya gelecek. Gali. 11 haziranda da İsviç- re'nin Cenevre kentinde Glafkos Klerides ile bir ara- ya gelecek. Gali'nin Türk ve Rum liderlerle yapacağı gö- rüşmelerde Sung-Joo da bu- lunacak. Denktaş'ın. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'in özel davetlisi olarak HABI- TAT'a katılacaâını bildirdi- ler. Oğrencilerin tahliye isteıııi reddedildi ANK.\R.4 (Cumhuri>et Bürosu) - Harçlan protesto etmek ve demokratık ünıver- sıte istemlerını dile getirmek amacıyla 23 martta gerçek- leştirılen ve olaylı sona eren eylem nedenivle haklarında dava açılan 270 öğrenciden tutuklu yargılanan 26"sının tahliye istemi reddedildi. An- kara 5. AğırCeza Mahkeme- si'nde görülen davanın dün- kü ılk duruşması yoğun gü- venlik önlemleri altında ya- pıldı. Duruşmanm başında polis kameralarının görüntü almak istemesıne oğrencilerin tepkı göstermesı üzerine mahker me başkanı. polis kamerala- rı ile diğer görüntü araçları- nı da duruşma salonuna al- mama karan verdi. Öğrenci- ler. 23 marttakı basın açıkla- masından gazetelerde yer alan haberler aracılığıvla bil- gi sahibi olduklarıııı kayde- derek eylemin düzenleyicisi olmadıklarını savundular. Yarım saatlık bıraranın ar- dında veniden duruşma salo- nuna dönen mahkeme heye- ti. tutuklu öğrencvlerhakkın- dakı tahliye istemınin reddi- ne karar verildiğini açıklaya- rak duruşmav ı erteledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle