24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3EYLUL1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Cezayir'de bomba: 4 ölü • CEZAYİR(AA)- Cezayir'in güneydoğus undaki Meftah'da polis karakolu yakınında, bır kamyonete yerleştınlen bombanın patlaması sonucu 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. Görgü tanıklan, Meftah'daki patlamada en az 30 evin de büyük hasar gördüğû ve patlamanın 20 kilometre uzaktan duyulduğunu söylediler. Saldınyı üstlenen olmazken, şüphelerin daha önce de bir seri bombalı saldın dûzenleyen aşın dinci Sılahlı tslamı Grup üzerinde toplandığı belirtıliyor. RA silahlarını teslfen etmiyop • BELFAST(AA)-Kuzey trlanda banş süreci, Irlanda Cumhunyet Ordusu (IRA) mılitanlannın silahlannı teslim etmeyeceklerini açıklamalanyla gergin bir döneme girdi. trlanda basın- yayın organlan, IRA kaynaklanna dayanarak, verdikleri haberlerde, IRA mılitanlannın. bır yılını dolduran ateşkese rağmeıı sılahlannı teslim etmeyeceklerini bıldirdiler. Ingiltere ve Irlanda hükümetlerinin bu açıklamayı ınceledikleri belirtildı. Hamas paptileşecek • KAHİRE(AA)- Ortadoğu banş sürecine muhalıfliği ile tanınan aşın dinci Hamas örgûtü, siyasi parti olma yolunda önemli adımlar atıyor. El Hayat gazetesinin haberine göre, Hamas bünyesinde yayınlanan bir belgede, uzun tartışmalardan sonra siyasi parti olmak için gereklı şartlann yerine getırilmesı amacıyla bir komite kurulduğu belirtildi. Filistin Özerk Yönetimi'nden bir kaynağa dayanılarak verilen haberde de, böyle bır partınin kurulmasına izin verileceği belirtildi. 400milyon yibkfosl • OTTA>\Â(AA)- Kanadalı bılım adamlannın, Arktıka'da 400 mılyon yıllık balık fosillen bulduklan bildirildi. Arktika'nın kuzeyinde Anderson nehrinde yüz kadar balık fosilı bulundu. Fosıllerin hemen tamamının eksıksız oluşunun çok ilginç olduğu belirtildi. Şimdiye dek bulunan fosiller kemik parçalanndan ibaredi. Azerbaycan'da seçimler • BAKÜ(AA)- Azerbaycan Adalet Bakanlığı, Halk Cephesi'nin partıleşme yolundaki karannı onayladı. Halk Cephesi Partisi, 12 kasımda yapilacak seçımlere katılabijecek. Halk Cephesi'nin 25 haziranda yapılan kongresinde partilesme karan alınmış, ancak Adalet Bakanlığı "belgelerde bazı eksiklikler bulunduğu" gerekçesiyle başvuru dilekçesini reddetmiştı. NATO'nun harekâta verdiği aradan yararlanan Sırplann Saraybosna'ya düzenledikleri saldmda altı kişi yaralandı Sırplar Saraybosna'yı yine vıırduDış Haberler Servisi - ABD'nin başlattığı banş girişimlerinin giderek umut vermeye başladığı. NATO'nun da banş gönış- melerine fırsat vermek için hava akmlanna ara verdiği bir dönemde Bos- nalı Sırplar, Saraybosna'yı bir kez daha vurdu. Dün aksam saatlerinde Saray- bosna'ya düzenlenen sal- dmda ikisi çocuk olmak üzere en az altı sivil yara- landı. ABD'li yetkiiller, ara verilen NATO hava akınlanna en k ısa süre içinde yeniden başlanabi- leceğini bıldirdiler. NATO hava akınlanna ara verilmesınin ardından. Bosnalı Sırplann dün ak- şam Saraybosna'nın batı- sındakı Mojmılo Mahalle- si'ne düzenledıklen bom- balı saldında ıkisi çocuk, alö kişi yaralandı. Yaralı- lardan dördünün durumu- nun ağır olduğu bıldınldı. NATO'nun Saraybosna çevresındeki Sırp mevzı- lerine karşı çarşamba sa- bahı başlattığı yoğun hava harekâtına ara vermesi, Bosna-Hersek yönetimi- nin tepkisini topladı. Sal- dınran ardından bir açıkla- ma yapan Bosna-Hersek Başbakanı Haris Sladziç, 14 Tornado ucakları var NATO hava akmına Alnıaıı ucakları da katıklı Dış Haberter Servisi - Saraybosna çevresmdeki Sırp mevzilerine yönehk NATO hava akmına önceki gün Aîman Tornado uçaklan da katıldı. Yetkilüer Alman uçaklannın Ikinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez böyle bır harekâta katıldığını belirtirken Alman der Spıegel dergisi ise bu açıklamalan yalanladı. Der Spiegel'in son sayısında Alman uçaklannın daha önce ağustos ayındaki Acil Müdahale Gücü'nün taîbikabna katüdığı belirtildi. Alman Parlamentosu'nda geçen haziran aymda yapdan tarihi oylamada Alman uçaklannın eski Yugoslavya topraklanndakı harekâta katılabileceğine karar verilmişti. Almanya'nın 21 temmuzdan bu yana ttalya'nın kuzeyindeki Piacenza kentinde 14 Tornado uçağı buJunuyor. "Sırp terörisderin Saray- bosna'yı yeniden bomba- tamaya başlamak için NA- TO'nun verdiği aradan faydalandığı beüi" dedi. Sladziç, Saraybosna'da ga- zatecılere yaptığı açıkla- mada, "X<VTO, hava akuu- nı durdurur durdunnaz, Sırplar kanb eylemlerine devam ettT diye konuştu. NATO'nun operasyona neden ara verdiğini anla- yamadığını, çünkü amaç- lanan hedeflere henüz ula- şilmadığını belirten Slad- ziç, açıkça Sırp terönstle- rinbu dunımdan avantaj sağladığını ve Saraybos- na'yı yeniden bombala- maya başladıklannı kay- detti. Sladziç, aynca, NA- TO'nun Saraybosna çev- resindeki Sırp ağır silahla- nnın yol açtığı tehdidının ortadan kaldınlması hede- fi gerçekleşmezse, banş sürecinin askıya alınması gerektiği görüşünde oldu- ğunu söyledi. Bosna-Hersek Cumhur- başkanı Afiyatzzetbegoviç de dûn Fransa Cumhur- başkanı JacquesChirac ve ABD Başkanı BiU Clin- ton'a birer mektup gönde- rerek Bosnalı Sırp güçle- rin NATO'nun hava akın- lanna ara vermesini fırsat bilerek saldınlanna devam ettiklerini bildirdi. tzzet- begoviç'in mektubunda, "Uluslararası topluluğun harekete geçmesini engei- leyen, savaşı uzatan ve ulus- lararası örgütlerin güveni- lirliğini sarsan kişiler yine iş başında~dediğı bildınl- di. Bosnalı Sırplann dün aynca Saraybosna yakı- nındaki Igman Dağı'ndaki bir BM karakoluna havan topu attıklan ve bır araca saldırdıkları bildirildi. Bosna'daki BM Sözcüsü Myriam Sochachki, Sırp- lann bu saldınlan üzerine Igman Dagı'nda konuş- landınlmış bulunan Acil Müdahale Gücü'nün kar- şılık verdiği ve Saraybos- na'nın batısındaki Ba- re'dekı bir Sırp mevzisine 24 havan topu firlattığını açıkladı. Janvier-Mladiç Bosnalı Sırplann komu- tanı Ratko VUadic, Bos- na'daki BM güçlennin ko- mutanı BernardJanvierile yaptığı ve 13 saat süren zorlu görüşmede, Saray- bosna çevresindeki ağır si- lahlan çekmeyi reddet- mişti. Önceki aksam bas- layan ve sabah TSl 05.00'e kadar süren top- lantıda Mladiç'in bazı öneriler getirdiği ancak bunlann BM tarafindan öngörülen şartlan karşı la- madığı bildirildi. Bosnalı Sırplann karargâhı Pa- le'dekı bazı yetkili kaynak- lardan yapılan açıklamada da görüşmenin "çok kötü geçtiğT kaydedildı. Kay- naklar, Janvier tarafindan ortaya konulan şartlann, Bosnalı Sırp liderliği tara- findan kabul edilemez ol- duğunu vurguladılar. Tuzia o Jafce Komar o oZenıca Srebrenicao Bugotno üvno SARAYBOSNA 0 rale Zepa Gorazde a ; İlk görev: A'man Tomadolan NATO operasyonunakatıldı. Piacenza'da konuşlandmlmış uçaklar ilk kez Bosna'daki operasyona J»~ f>i katıldı. PaUamaiar duyııldu; etektnkler vetetefon baötantısı kesudı 3*tL*\Grbavica Sırp bölgesi Igmao Dag C ağustostan sonra 72 120-mm çac IOOK. - inda), 6 Ingıla 105-mm çaptndah ve 8 Fransız 155-mm çaptndakı toplardan toptam tnn ats yapMı. Faşist Jiri'den 'bozkurt' selamı j ^ T ^ . r ^ » " den V ladınıır Jın- novski, Moskova'da Liberal Demokratik Parti kongresindeki konuşması sırasın- da, yaptığı el hareketkriyle ilginç görüntülerolıısturdu. Jironovski'nin başını çek- tiği Liberal Demokratik Parti, 18 Aralık'taki meclis seçimlerine hazırlaıuyor. İlk üçgün Dış Haberler Servisi - NATO uçaklan ve Acil Müdahale Gücü'ne bağlı askerier çarşamba gününden beri Saraybosna çevresmdeki Sırp mevzilerini vuruyorlar. Italya'dakı beş üsten ve Adriyatik'teki Theodore Roosevelt gemisinden kalkan uçaklar, önceki gün öğle saatlerine kadar 500 sorti yaptılar. 250 uçağın ve 400 pilotun katıldığı operasyondaki son üç günlük gelişmeler şöyle: 30 ağustos çarşamba 00.01- Bosna semalannda uçan 60 kadar NATO uçağı. Sırp mevzilerini bombalamaya başladı. 02.00- Uçaklar ikinci kez Sırplara ait cephaneliklen bombaladı. 02.4S- Acil Müdahale Gücü (AMG) karadan saldırdı. 06.50- NATO uçaklan üçüncü tura başladı. 14.45- Bombardımanın dördüncü turunda Sırplann tek taraflı ilan ettikleri cumhuriyetin başkenrı Pale yönünden kara dumanlar yükseldi. 15.15- Sırplar, omuzdan fırlatılan füzelerle Fransızlara ait bir uçağı düşürdüler. 31 ağustos perşembe 07.44- Havanın bulutlu olması nedenıyle uçaklar hasar tespiti yapmak üzere uçtular. 08.00- NATO, başkent çevresindeki mevzilerini boşaltmalan konusunda Sırplan uyardı. 16.04- Saatler süren sessizlikten sonra NATO harekâta başladı. 1 eylûl cuma 05.00- AMG, Lukavica'daki Sırp mevzıleriru bombaladı. 06.00- Sırplar, NATO uçaklannın Pale dışındaki mevzileri bombaladığını söyledi, ancak NATO haben doğrulamadı. 07.17- NATO hava muhalefeti nedeniyle harekatın yavaslayarak sürdüğünü bildirdi. 11.30- Hava harekâtına 24 saat için ara verildı. Banş görüşmelerinin çok önemli bir aşamaya girdiği bildirildi Bosna'mn umudu ABD • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Holbrooke, yeni banş planını taraflara kabul ettirmek için sürdürdüğü temaslanna hız verdi. Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Muhammed Şakirbey, Cenevre toplantısının yapılamayabileceğini belirtti. Dış Haberler Servisi - Washıng- ton, yenı banş planını Bosna'daki taraflara kabul ettirmek için temas- lannı hızlandırdı. Almanya'nın Bonn kentinde ger- çekleştırilen Bosna Temas Grubu toplantısına katılan ABD Dışişlen Bakan Yardımcısı Ricfaard Holbro- oke, Bosna banş görüşmelerinin son derece önemli bir aşamaya gir- dığini belirterek Bosna sonınuyla ılgili tüm ana konulann şu an görüş- me masasında olduğunu bildirdi. Bonn'da Bosna Temas Grubu top- lantısına katılan ülkelerin temsilci- lerine, Avrupa Birliğı Temsilcisı Carl Bfldtve Almanya Dışişleri Ba- kanı Klaus Kinkel'e ABD banş pla- nı çerçevesınde Bosna'da savaşan taraflarla yürüttüğü temaslar hak- kında bilgi veren Holbrooke, Bonn'dan sonra NATO liderlenne de yenı gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere BrüksePe geçti. Önceki gün Sırbistan Devlet Baş- kanı Stobodan Miloseviç ıle 13 saat görüşen, dün genışletilmiş Bosna Barı Temas Grubu toplantısının ya- pıldığı Bonn'a giden, daha sonra da Brüksel'e geçen Holbrooke, bugün Bosna-Hersek hükümetinin Müs- lüman müttefıkleriyle görüştükten sonra Cenevre'ye gidecek. Türkiye'nin Cenevre'de yapıla- cak toplantıya katılacağı bildirildi. Türkiye'yı toplantıda Büyükelçı Tugay Uluçevik'in temsil edeceği öğrenildi. Bir Dışişleri yetkilisi, Ce- nevre toplantısına ABD'nin Dışiş- leri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'un katılarak, ABD'nin yeni Bosna Banş Planı ve bu çer- çevede yürütülen diplomatik giri- şimler hakkında bilgi vereceğini bildirdi. Cenevre toplantisı ABD'nin Bosna'da banşın sağ- lanması konusunda yürüttüğü dip- lomatik ginşimlerinin ilk somut ürünü, önceki gün Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Yeni Yugoslavya Dı- şişleri bakanlannın gelecek hafta sonunda Cenevre'de bir araya gele- ceklerinin açıklanmasıyla alınmış- tı. Washington'ın banş planım be- nimsetmek amacıyla Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Richard Holbro- oke'un taraflar arasında sürdürdü- ğü mekik diplomasisi sonunda ka- rar laştın lan Cenevre toplantisı, "ABD'nin zaferi" olarak değerlen- dinliyor. Gözlemciler, ABD'nin bu başansını, yaklaşık ıkı haftadır Ric- hard Holbrooke aracılığıyla taraflar arasında sürdürdüğü mekik diplo- masisi ve bu görüşmelere eşlik eden NATO harekâtına bağlıyorlar ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaı önceki gün yapılan açıklamada Bosna, Hırvatistan ve Yeni Yugos lavya Dışişlen bakanlannın Bos na'dakı çatışmalara son vermel amacıyla önümüzdeki hafta Isviç re'nin Cenevre kentinde toplana caklan bildirildi. ABD Dışişler Bakan Yardımcısı Holbrooke, Is viçre'de vapılacak toplantının Bos na Temas Grubu'na üye beş ülke nin temsilcilerinin himayesindı gerçekleştirileceğini açıkladı. Olkesinin banş planına destel kazanmak amacıyla son iki haftadı taraflarla acil temaslar sürdüreı Holbrooke, CenevTe toplantısınu banş sürecini başlatacağını umdu ğunu ifade etti. ABD'nin Bosna'daki taraO.ar benimsetmeye çalıştığı banş planı Bosna-Hersek hükümetine toprak lann yüzde 51 "inin, Bosnalı Sırpla ra ise yüzde 49'unun verilmesir öngörüyor. Bu arada, resmi temaslar için Pa ris'tebulunan Bosna-Hersek Dışiş len Bakanı Muhammed Şakirbej Saraybosna etrafındakı Sırp ablu kasının kaldınlmaması halinde Ce nevre toplanrısını yapılamayabile ceğini bildirdi. İzzetbegoviç yarın geliyor AııkaraVla Bosna zirvesi ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İ2zetbego%iç'ın, Ankara zıyaretinı yann gerçekleşhreceği bildirildi. İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Süleymaıı Demirel'ın resmi konuğu olarak temaslarda bulunacak. izzetbegoviç'ın, Bosna- Hersek'in geleceği konusunda başlaması beklenen Cenevre görüşmelen öncesınde Ankara'da görüşmeler yapacağı kaydedildi. Cumhuriyet'in edindiği bilgılere göre, İzzetbegoviç, olağanüstü bir gelışme olmaması durumunda. yann Ankara'da gerçekleştirecegi temaslan sırasında ABD banş planı hakkında Demırel'le Fıkir alışvenşinde bulunacak. RAHMİ LOKER Bir dost insanı, bir arkadaşımızı, ödünsüz bir sosyalist yoldaşı sonsuzluğa uğurladık... Mürüvet HASDEMİR, Ramazan SEVERCAN, Muzaffer YALÇIN, Ahmet GÖNEL, Hasan MERAL, Mehmet ALTINOK, Mehmet YAZIRLI, Nihat ULUGÖL, Ahmet ADANUR, Arif ÜRESİN, Ali BAYRAKTAR, Şenay PEHLİVANOĞLU, Şenel KAYA, Ahmet İNCE, Necdet KÖK, Cemal ÜNLÜ, Akif ÇOŞKUN, ismail AYDIN, Belma AYDIN, Serhat SALİHOĞLU, Muzaffer TOKMAK, Mustafa İZCİ, Hüseyin EKİNCİ, Vecdi KAVLAK, Savaş TÜRK, Haydar ŞAHİN, Fahri İLİKÇİ, Gülsen İLİKÇİ, Haydar DEDEOĞLU, Mümtaz ÇINAR, Fikret TELCİ, Ayşe DEMİRCAN, Müslüm BAŞBAY, Ali SAYGILI, Akay SAYILIR, Musa CEYLAN, İbrahim AZAPÇI, SemihaAZAPÇI, Halil ÇELİMLİ, Çağatay ANADOL, Tektaş AĞAOĞLU, Sezai KAYNAK, Sefa KOÇOĞLU ATATÜRKTEN HİKMET ÇETİN'E CUMHURİYET HALK PARTİSİ 72 YIL SÜREN KURULTAYLAR... 1923TE KURULAN HALK FIRKASI'NDAN BUGÜNÜN CHP'SINE UZANAN VE CUMHURİYETİN DONUM NOKTALARIYLA KESİŞEN BİR TARİH... TARİHİ BOYUNCA BÜTÜN KURULTAYLARI OLAY OLAN CHP'NİN UZUN ÖYKUSÜ VE 9 EYLÜL'DE YAPILACAK OLAN KURULTAY'DAN BEKLENTİLERİ. BAZILARI ŞİDDET SEVER... MILLETVEKILLERİ SİLLE TOKAT SADDAM'I "KARA" KIŞ BEKLİYOR ABD, YAKINDOĞU'NUN HARİTASINI DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR PAKİSTANTÜRKİYE HATTINDA "SPİRAL YOLU" DOĞUM KONTROLÜ KAÇAKÇILIK KISKACINDA F-16'NIN ÖYKUSÜ OTLAKTAN, DUNYANIN EN MODERN UÇAĞINI ÜRETEN DEV TESISLERE • ÇAYIN KEYFİ KAÇTI LW -Kl K l \ KAC\K CAV L RETEN FIRMAL-\RL\ B \SI DCRTTT Yaz, Bodrum'u henüz terk etmeden. Sea Garden Hotel & Tatil Köyü'nde, yılın en güzel zamanmda, dört dörtlük bir tatil geçirmeniz hâlâ mümkün. Çift kişilik odalarda kişi başı yanm pansiyon, günlük Reıenasvonlannu için m TH: (252136» 90 15 (2« Hal) Faks (252) 368 90 48 ITri: (21211M 61 66 va seyalut acenteniz
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle