24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 EYLUL 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYF 1] Tefc 0.212.512 05 05 h*s: 0.212.513 90 98 KIM KIME DUM DUMA BEHIÇAK Altı çizilmiş satırlar arasında U zun zamandır görmediği eski bir dostla karşılaşmış gibi olur insan, yıllar öncesı okuduğu bir kitabı tekrar eline aldığın- da... Sabahattin Eyuboğlu nun Türk- çesiyle Montaigne'in Denemeler'ini okurken paylaşmak ister altı çizilmiş satırları: "Başkalarının bilgisiyle bilgin olabil- sek bile. ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz." "En az bildiğimiz şeyler tannlaştır- maya en elverişli olanlardır." "Hayat kendiliğinden ne iyi, ne kötü- dür. Ona lyilığı, kötülüğü katan sizsi- niz." "Paranın saklanılması, kazanılma- sından daha zahmetli bir iştir." "Bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir." "Her inanç kendini can pahasına be- nimsetecek kadar güçlü olabiliyor." "Başkalan için yaşamayan kendi için de yaşayamaz." "Yaşamımızı ölüm kaygısıyla, ölümü- müzü de yaşam kaygısıyla bulandınyo- ruz." "İnsan her zaman öğrenmeye de- vam edebilir ama öğrenciliğe değil, al- fabe okuyan bir ihtiyann hali gülünç- tür." "Insanın en kötü hali, kendini bilmez ve yönetmez olduğu zamandır." "Birine söyleyebildiğım her şeyi, ge- rektiğinde belkı biraz sesimı değıştire- rek ötekine de söyleyebilmeliyim." "Tabiatın kanunlan, bizim yaptıklan- mızdan her zaman daha akıllıcadır." "Aldatmaya ve aldanmaya en elve- rişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir." "Bana doğru gelen hiçbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin." "Gideceği limanı bilmeyene hiçbir ruzgârdan hayırgelmez." "Bize yaşamayı, hayat geçtikten sonra öğretiyoriar." "Bilinecek, bilinince de daha fazla hatın sayıiacak dıye iyi adam olan, in- sanlann kulağına gitmesı şartıyla iyilik eden kişi, kendisinden fazla yararsağ- lanabilecek bir insan değildir." "Vermede nasıl bir üstün olma nite- liği varsa, almada da bir boyun eğme niteliği vardır." "Kendini en yalın sadelikle doğaya bırakmak en akıllıca bırakmaktır." "İnsan kötü şeyleri bılmediği, bece- remediği için değil, canı ıstemediğı için yapmamalı." "Kendi yazılanmda bıle her zaman, ilk duyduğum, düşündüğüm şeyleri bulamam." "Bizi mutlu eden, bir şeyın sahibi ol- mak değil, tadına varmaktır." Ve Monteigne'in Lucretius'tan bir hatırlatması: "Bir varlık biçim ve nitelik değiştirdi mi o anda yok olur biraz önce var olan." SESSİZ SEDASIZ NURİKURTCEBE Sesin hızıeçen öğretirn yılında bir grup ilkokul öğrencisi Istanbul Milli Eğitim Müdürû Metin Saraçoğlu'nu ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında öğrenciler önemli bir sorunu gündeme getiriyor: -Derste öğretmenlerimiz sesin hızının saniyede 330 kilometre otduğunu söylüyor. Oysa kitapta 340 kilometre yazıyor. Hangisi doğru? Saraçoğlu yanröıyor -Eee, canım, enflasyon işte... Ama çocuklar şaka kaldırmryor -Stnavda a şıkkı 330, b şıkkı 340 derse hangisini yanıtlayacağız? Öyie ya... Kolej sınavtannda bir sorunun bile getireceği ya da götûreceği puan, çok önemii. Saraçoğlu, kesin olmamakla birlikte sonucu açıklıyor -Bizim zamanımızda 330 kilometreydi. Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Siz gelişirken, ebeveynlerinizı de yetiştirmeyi unutmayın. Posbıyık'tan Soylemez'e Erdemir için son çağrı E rdemir konusunda Özelleştir- me Idaresi Başkanı Ufuk Söylemez, verdiği sözü tut- mamış ve Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın da- vetine ıcabet etmemişti. Gerekçesi de Ereğli'de yapılacak bir görüşmeyi ANAP'lı başkanın siyası şov malzemesi yapacağıydı... Ereğli halkı adına oluşturulan Temsil- ciler Kurulu'nun sözcüsü Posbıyık'ın Soylemez'e söyleyeceklerinin neresi siyasi şov malzemesi olur bilinmez ama Söylemez'in akıldanelerinin böy- le bir randevudan çekindiği ortada... Bu bakımdan Posbıyık, Soylemez'e yeni bir öneri getiriyor: "Kimsenin haberi olmadan, Ereğli'de ya da Ankara'da. Ama gizli bir yerde. Zindanda, mahzende, dehlizde... Kimsenin arayıp da bulamayacağı bir yerde buluşalım. Vaziyet de gözlemci olsun. Ortaya bir teyp konsun. Karşılıklı tar- tışalım." Söylemez, Posbıyık'ın bu önerisini de kabul etmezse Erdemir'in özelleş- tirilmesindeki artniyet iyice ortaya çıka- cak... Bu "son çağn"nın da ortada kalma- sı durumunda Ereğli'de siyasi parti ör- gütlerinin mitingleri başlayacak... Sonra partilerin ortak mitingı yapıla- cak. Ve sıra Ankara'ya doğru büyük yürüyüşe gelecek... 0L0MB0 KKE LOKAHTASl KÖMÜRDEDÖHER IZGARA İşteöyle Genel-lş Sendikası eğitim uzmanı Hasan Kaplan, bir seminer için Denizli'nin Acıpayam ilçesine gittiğinde çekmiş bu fotoğrafı... Altna da "Arabesk toplumun ilginç bir örneği desem, arabesk sözcüğü de tam karşılamıyor görüntûyü. Doğu-Bat sentezi desem, ne alaka? Vesselam böyte bir tabela." Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi Işlem Daire Başkanlığı G elirler Genel Müdürlüğü Bilgi Işlem Daire Başkanlığı'ndan bizim gazetenin karşısındaki hanın içindeki büfe sahibine bikdirildiğine göre Göztepe Vergi Dairesi'nin sürekli mükellef sayısı 61 bin 188, işlenen sürekli mükellef sayısı 446'ymış. Hocapaşa Vergi Dairesi'nde bu sayı 40 bin 594'e 292, Kocamustafapaşa Vergi Daiesi'nde 50 bin 661 'e 53, Sanyer Vergi Dairesi'nde 24 bin 908'e bin 77'ymiş... Bizim gazetenin karşısındaki hanın içindeki büfe sahibinin Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre süreksiz mükelleflerde ise vaziyet çok daha vahimmiş. Göztepe Vergi Dairesi 74 bin 731 süreksiz mükelleften ve Hocapaşa Vergi Dairesi 160 bin 274 süreksiz mükelleften sadece 3'ünü işliyormuş. Kocamustafapaşa Vergi Dairesi ise 57 bin 89 süreksiz mükelleften hiçbirini işlemiyormuş. Yine bizim gazetenin karşısındaki hanın içindeki büfe sahibinin Istanbul lli Defterdariığı Sanyer Vergi Dairesi'nden aldığı 3505 sayılı kanunun 24. maddesi uyannca doğmalanna neden olan amme AcAadem Hastanesi'nin para hastalığı B ir hafta kadar önce, ameliyat olmak için Özel Acıbadem Hastanesi'ne yatmıştı... Sakin bir geceydi... Ertesi gün ame- liyat oldu ve ardından hastanede tami- rat, tadilat, tefrişat işleri başladı. Gece yarısına kadar süren gürürtüler dayanı- lırgibi değildı... Birkaç gece sabrettikten sonra refa- katçısı hastane yönetimine durumu şi- kayet etti. Yöneticiler, "Evet efendim haklısınız, özür dileriz" dediler. Ancak, "Hastane- nize yatarken tamirata başlayacağını- zı ve gürültü yapacağınızı neden söy- lemediniz?" sorusunu yanıtsız bıraktı- lar... Belli ki hastane "para hastalığfna yakalanmıştı. Öyle ya, durumu önce- den bildirseler, hasta yatmayacaktı! alacağı gibi addölunan gecikme zammı ve faizlerinin tahakkuklanna ilişkin tablonun temmuz 1994 döneminde kümülatif toplam olarak vergi tahsilatı 9 milyar 824 milyon 429 bin lira olmuş. Kocamustafapaşa Vergi Dairesi'nin aynı işlem için kümülatif toplamı ise bizim gazetenin karşısındaki hanın içindeki büfe sahibinin bildirdiğine göre 106 milyar 491 milyon 167 bin lirayı bulmuş... Bizim gazetenin karşısındaki hanın içindeki büfe sahibine bu bilgiler neden veriliyor? Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi işlem Daire Başkanlığı'nca hazırlanan tablolann, bizim gazetenin karşısındaki hanın içindeki büfe sahibiyle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok! Sadece... Bizim gazetenin karşısındaki hanın içindeki büfe sahibi, bu bilgileri içeren bilgisayar kâğıtlarına ekmek arası kaşar sanyor! Gelirler Genel Müdürlüğü Bilgi Işlem Daire Başkanlığı'nın çalışmalan çok işeyanyor... Iki ><akası bir araya gelmeyen menrarun sonununu, gazeteler kravat prenras}tMia lle çözebilir mi? -fokat ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI H A R B İ SEMtH POROY GADDAR DAVUT m'Rt KVRTCEBE /MAAHJVSAHA BÜMOAAJ' SON&. BULUT BEBEK MRAYçtFTÇl MIRMIRLAR VĞVR DURAK TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKAN 31 BRIDAL BOUQUET BLOOM. • Lovely Liquid, eıtraordinary to Beautify. THE SECRET OF BEAUTY.—Bridal Bououet Bloom imparts exquısite beauty to the face, neck, arms, and hands, and is preferred to all face pfowders and otber liquids. In a moment of time it imparts exqnı- site beauty, with a natural bril- liancy,' purity, and charming fragrance. It removes freckles and sunbum. GUZELLIK LOSYÖN 18B6PA BUGÜN 8/e 6Ü2£L LOSYONU REKlA/Utt İMG'U BAS/NINM Y&Z ALM/ŞTl. "GBUNiu çiçetc petAeri' APINI TAŞtYAN U)SYON,Ş L£ TAMlTtLMAerAYPt : *<= ZELUĞ/V SIRRIUI iÇeKS BU LOSYON; yÜZP£, SOYUı KOL ve eu£jeoe KJJLLAN & HEMEfJ BTKİSit , SAPLIK ve GÜNBÇ YAMI6I lt£ ÇİU£* YOK BrMBKTEOİR!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle