24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
\ Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EM LAK BANKASI l Cumhuriye EMLAK BANKASI 72. Tt SAYI S H I I 2000011 (KDViçinde) Bülent Ecevit'in gozu gençlerde • IstanbuFda düzenlenen DSP Gençlik Kunıltayı'na katılan Bülent Ecevit,"Biz kadınlar ve gençlen kollara hapsetmek istemiyoruz. Daha geniş bir örgütlenme modeli düşünüyoruz. DSP bugûn iktidara aday bir parti haline gelmişse bu titiz ve ödûnsüz örgütlenme modeli sayesindedir" dedi. tstanbul Haber Servisi- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partısinın benimsedığı titız ve ödünsûz örgütlenme modeli sa- yesinde iktidara aday bir parti haline geldiğıni savundu. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, dün DSP il başkanhğı ta- rafından düzenlenen "DSP Gençlik Kurultayı"na katıldı. Holiday Inn Oteli'nde gerçek- leştinlen kurultaya DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ece- vit, DSP tl Başkanı Erdoğan Toprak, gazetemız yazan Prof. MArkasıSa. 17,Sü. l'ae K. IRAK Peşmergeye kış desteği • Türkiye ve KDP arasında Silopi'de yapılan temaslarda PKK'nin KDP'ye yönelik saldınlanyla ilgili iki konu üzerinde uzlaşmaya vanldı. 1. Barzani güçleri bölgeyi teröristlerden temizleyecek. 2. Uzun vadede PKK teröristlerinın bu bölgeden uzak tutulması. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Terör örgûtü PKK'nin Kuzey Irak'takı Kûrdıstan De- mokratik Partisı mevzilerine karşı giriştiği geniş caplı harekâ- ta karşı Ankara ve KDP arasın- da yeni bir strateji geliştinldı. Buna göre KDP öncekı gün baş- lattığı "tarama operasyonu" ıle PKK'yi bölgeden temizleyecek. Uzun vadede de teröristlenn KDP bölgesinden uzak tutulma- sı içın peşmergeler takviye edi- MArkasıSa. 17, Sû. l'de BORU HATTI Bakü, Moskova tezine sıcak • Azerbaycan'ın, "Erken üretim petrolü Rusya'ya giderse ana üretim hattı Türkiye'den geçer" varsayımıyla Hazar havzasmda yapılacak erken üretim için sahip olduğu oy hakkmı Türkiye'nin destek verdiği Gürcistan güzergâhı yerine Rusya'nın Novorossisk Limanı seçeneği yönünde kullanması olasılığı güçlendi. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Azerbaycan'ın, "Erken üretim petrolü Rusya'ya giderse ana üretim hatö TürİD- ye'den geçer" varsayımıyla Ha- zar havzasında yapılacak erken üretim ıçin sahıp olduğu oy hak- kını, Türkiye'nin destek verdiği Gürcistan güzergâhı yerine Rus- ya'nın öne sürdüğü Novorossisk Limanı seçeneği yönünde kul- lanması olasılığı güçlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar AJiyev'in, gerek Başba- kan Tansu ÇiDer'in Bakü'yü zi- yareü, gerekse Cumhurbaşkanı MArkasıSa. 17,SH3'te KURUCUSU: V M K NWİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NMfe HUÂ (1945-1991) 3EYLİL188İPNZM Saraybosna'nın batısına düzenlenen saldında 2'si çocuk, 6 kişi yaralandıSırplar ısrarla sakbnyor• ABD'nin başlattığı banş girişimlerinin giderek umut vermeye başladığı, NATO'nun da banş göriişmelerine firsat vermek için hava akınlanna ara verdiği bir dönemde Bosnah Sırplar, Saraybosna'yı bir kez daha vurdu. • Dün akşam saatlerinde Saraybosna'ya düzenlenen saldında, ikisi çocuk olmak üzere altı sivil yaralandı. NATO'nun hava akınlanna yeniden başlamak için BM'nin onayını beİdediği bildirildi. • Saldınnm ardından bir açıklama yapan Bosna-Hersek Başbakanı Haris Sladziç, "NATO, hava akınlannı durdurur durdurmaz, Sırplar kanlı eylemlerine devam etti" dıye konuştu. • NATO'nun operasyona neden ara verdiğini anlayamadığını. çünkü amaçlanan hedeflere henüz ulaşılmadığını belirten Haris Sladziç, NATO'nun Saraybosna çevresindeki Sırp ağır silahlannm yol açtığı tehdidin ortadan kaldınlması hedefi gerçekleşmezse, banş sürecinin askıya NATO'ya bağlı savaş uçaklannın gerçekleştirdiği 500'ü aşkın sorti sonrasmda biraz rahadayarak ihtiyaçlannı alınması gerektıği görüşünde olduğunu karşılamak için sokaklara dökülen Saraybosna halkı, Sırpiann yeni saldınlan karşısında şaşkına döndü. söyledi. • 9. Sayfada WASHI1NGTON, TEMASLARINI H1ZLANDIRDI Bosna'nın yeni umudu ABD • Washington, banş planını benımsetmek için temaslannı hızlandırdı. Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirilen Bosna Temas Grubu toplantısma katılan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Holbrooke, banş görüşmelerinin son derece önemlı bir aşamaya girdiğini belirtti. Holbrooke, daha sonra NATO liderlerine gelışmeler hakkında bilgi vermek üzere BrükseFe geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan öncekı gün yapılan açıklamada, Bosna, Hırvatistan ve Yeni Yugoslavya Dışişleri bakanlanrun onümüzdeki hafta Cenevre'de toplanacaklan bildirildi. • 9. Sayfada İZZETBEGOVİÇ GELİYOR Cenevre'den önce Ankara'da zirve • Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya Izzetbegoviç geçen hafta kendisine uçak gönderen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in resmi konuğu olarak Ankara'ya geliyor. NATO'nun Sırplan bombalamasının ardmdan Cenevre'de yapılacak görüşmelerden önce Türkiye'ye gelecek olan lzzetbegoviç Ankara'da gerçekleştireceği temaslan sırasında aynntılan henüz açıklanmayan ABD banş planı hakkında Cumhurbaşkanı Demirel ile fikır alışverişinde bulunacak. Türkiye, önerilecek bir banş planında bölünmemiş bir Bosna-Hersek tezine destek veriyor. • 9. Sayfada Buruk kutlanan Banş Günü etkinliklerinde aydınlann ortak görüşü 'Banş içinçabagösterUmeli' • Dünyanm pek çok bölgesinde savaşın olanca acımasızlığıyla sürdüğü, yanıbaşımızda ardı ardına bombalann patladığı şu günlerde bir Banş Günü daha buruk, ama gelecek güzel günlerin ümidiyle kutlanıyor. • Banş Inisiyatifi'nin Dünya Banş Günü nedeniyle AKM'de düzenlediği tören, bu arayıştaki pek çok aydın, sanatçı ve düşünürü bir araya getirdi. ÎHD'nin katkılanyla düzenlenen törene katılan Şanar Yurdatapan, savaşlan başlatmanın kolay, banşı kalıcı kılmanın ise çok zor olduğunu belirterek, banşm devamlıhğı için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi. • Insan Haklan Derneği (IHD) Ankara Şubesi Çocuk Haklan Komisyonu, savaştan en çok çocuklann zarar gördüğünü belirterek tüfekJerin, tanklann ve bombalann dünyasında çocuklara verilecek en güzel armağanın banş olduğunu bildirdi. • 3. Sayfada 'BARIŞ, HEMEN ŞİMDÎ' -1 Eylül Dünya Banş Günü etldnlikleri çerçevesinde Istanbul ve Ankara'da banş zincirleri oluştu- ruidu ve "Banş, bemen şjmdi" çağnsı yapddı. Birieşik Sosyalist Parti İstanbul örgütü ve 'GeJeceği Biriikte Kuralını Parti Girişi- mi'nin ortaklaşa organize ettikleri Banş Zinciri. dün Mis Sokak'tan başiayarak tüm Taksim Meydanı'nı sardL Aralannda es- ki Petrol-tş Sendikası Genei Başkanı Münir Cevlan, Banş İnisiyatifl Sö/cüsü Şanar Yurdatapan, HADEP tstanbul İl Başkanı Kemal Parlak, İHD tstanbul ŞubeBaşkanı Ercan Kanarüesanatçı ve yazarlann da bulunduğu yaklaşık2binbanşsever,>ürüyüş bovunca "Banş, hemen şündi", "Askeri dep demokratik çözüm" sloganlan atüiar. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) CHP'de kurultaya doğru... Solkanat SoysaPı zorluyor• CHP'de uzlaşma arayışlan sonuç vermeyince, kurultayda yanş saflaşması belirginleşmeye başladı. Hikmet Çetin dün PM toplantısında yaptığı veda konuşmasında, 'klasik yanşlı bir kurultayın' sakıncalanna dikkat çekti. • Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mümtaz Soysal, adaylığı için yapılan yoğun baskılar sonucu Bodnım'dan Ankara'ya döndü. Soysal'ın dün akşama dek aday olup olmama konusunda net bir açıklama yapmaması üzerine, bazı yandaşlan "Artık bekleyemeyiz. Kendimizi bağlı hissetmiyoruz" dediler ve aday olması durumunda Zülfü Livaneli'yi destekleyebilecekleri mesajını verdiler. • Kendisini feshederek CHP'ye katılma karan alan SHP'nin son Genel Başkam Murat Karayalçın'ın da adaylığını hafta başında açıklayacağı bildirildi. TflBEY KÖSFRİitabOri• 5. Sayfada 'Baykal'ı göreve çağrı' yöntemi • Deniz Baykal yandaşlannın, art arda yapılacak bölge toplantılannda "Baykal'ı göreve çağırma" yöntemi dün Dogu ve Güneydoğulu il başkanlanmn direnişine takıldı. • Yürütülen temaslar sonunda pürüzler giderilerek öğleden sonra Doğu ve Güneydoğulu bazı il başkanlan ve il temsilcileri "Baykal'ı göreve çağınyoruz" bildirisini açıkladılar. • Bugün Nevşehir, yann da Eskişehir'de yapılacak bölge toplantılanyla 'Baykal'ı göreve çağırma' bildirilerinin yayımlanması sürdürülecek. M 5. Sayfada CHP PM'de kavga... Bakanlara 4 tele-kız9 benzetmesi • CHP Parti Meclisi'nde (PM), partili bakanlara "tele-kız" benzetmesi yapılması tartışmalara yol açtı. PM üyelerinden Sabri Ergül, CHP'li bakanlan "lüks arabalara binip bedelini namuslanyla ödeyen" tele- kızlara benzeterek "Sizin bindiğiniz kırmızı plakalann karşılığı da sosyal demokrasinin ilkeleridir, ahlakıdır" dedi. • 5. Sayfada TÜRK-İŞ'TEN CHP'YE MEKTUP • 17. Sayfada OIAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Yazboz Tahtası Ortaöğrenım, son yıllarda tam anlamıyla bir yazboz tah- tasınadöndürülmüştür. Gele- neksel sınıf geçme yöntemi- nin mi, yoksa ders geçme yönteminin mi daha iyi oldu- ğu tartışmalan, sonuç getir- mekten uzak kalmıştır. Bunun sonucunda da Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, bir "karma" sistem oluşturmuş ve bunu önceki gün kamu- oyuna açıklamıştır. Yeni sistemde, öğrencilenn 5 üzerinden 2 almaları, sınıf geçmeleri ıçin yeterli sayıl- maktadır. Ayrıca, genelde 2.5 ortalama tutturan öğrencile- rin, 2 alamadıklan derslerden de geçebilecekleri hükmü ge- tirilmektedir. Ortaöğrenimde okuyan ög- renciler de, velileri de, öğret- menlerveokul yönetımlen de eğitim sisteminde her yıl ya- pılan değişiklikler karşısında şaşkına dönmüş durumdadır- lar. Bu yazboz zihniyetinin te- melinde ise eğitim sistemin- deki attyapı yetersizliği, hatta yokluğu yatmaktadır. Ömeğin, yetenekli öğrenci- lerin hızla yetışmelerine ve genç yaşta üniversite mezu- nu olmalanna olanak tanıyan kredili sistem, sırf altyap< yok- luğundan kaldınlmaktadır. Kredili sistemde, ders yılı boyunca doldurması gereken krediyi, ders yılının ortasmda doldurabilen bir öğrenciye "derslere girme zorunluluğu- nun olmaması" gibi bir ola- nak tanınıyordu. Bazı Batı ül- keferinde de uygulanan bu • • • • Arkosı Sa. 17.SÛ.9 'da B U G Ü N Cumhupjyet'le biriikte Hıfzı Oğuz Bekata öldü GÜNDEM tstanbul HaberServisi - Polıtikacı, gazetecı ve hukukçu Hıfzı Oğuz Be- kata, öncekı gün geçir- diğı bir rahatsızlık sonu- cu öldü. 1911'de doğan Bekata, Halkın Dostu, Yeşıryurt, Ulus, Milh- yet, Güneş gazetelennde yazarlık yaptı. CHP'den 1943-50 ile 1957-60 dönemlerinde milletvekili secılen Bekata, öO-öl^yıllannda kurucu meclis üyesı seçıldı ve 61^65 yıllan arasmda senatör olarak görev yaptı. Bekata, Inönü'nün 1. ve 2. koalısyon hükümetlennde Devlet Bakanı, 3. koalisyon dönemınde de tçışleri Bakanı oldu. 1965'ten sonra pohtika- dan çekilen Bekata'nın "Birinci Cumhuriyet Biterken","Dağların Ardı", "Türkive'nin Bugünkii Göriinüşü"," Dtş Politika ve Tür- kiye" adlı kıtaplan da bulur-. or. MUSTAFA BALBAY Yurtta Yuh, Cihanda Yuh... Temmuz başıydı. Tunceli'de köy boşaltmalar, terörist saldınlar, gözaltında kayıplar yoğunlaşmıştı. Ankara Büromuzdan bir arkadaşımızı Tunceli'ye gön- derme karan aldık. Can güvenliği nedeniyle, bir heyetle git- mesini düşündük. Birkaç kez denedik, olmadı. Tunceli'ye kimseyi almadı- lar. En son, Banş Günü nedeniyle Tunceli'ye gitmek iste- yenler bir araya geldi. Ankara'dan Ergün Aksoy, Istan- bul'dan da Hatice Tuncer katıldılar. Ancak kente gireme- diler. Tunceli'ye gitme karan alalı ıki ayı geçti. Bu arada ben, Orta Amerıka'dan Orta Asya'ya geçtım, ama hâlâ Tunce- MArkasıSa.l7,Sü.3'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle