24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 3 EYLUL1995 PAZAR 10 DtZt YAZI I X Cumhuriyet 'in okullararası şiir ve kompozisyon yarışması Derleyen: Erol Toy Desenler: Semih Poroy SUNUŞ: Bir toplumun karmaşık güncel sorunlanm fcavramsk, tarıiu bilmekle tnümkündör. Bo da çok emek. sabır ve birikim gerektirir. Oysa yarınjm çocuklarına bakarak oğrenebilirsinız!.. Çünkü onlar. loplumun hem aynası hem de vicdanıoırlar \v nadıriar, kişi, aile, topluluk ve ulvısun bfitfin kaynaklarıyla değerierini avnen yansıtırlar. Vicdanıdırlar, tiım çelışkilerı gerçek bir hesaplaşma bıçiminde apaçık ortaya koyarlar. Cutnhurhet Gazetesi'nin ilk ve ortaöğrerim öğrencilen arasında açtığı, Milh Eğitim Bakanhğı, Kültur Bakaniığı ve Enternasvona! Turızm Yatınm AŞ'nın katkılarda bulunduğu (kendilerıne teşekkür borçhıyuz) "Çocuk Haklan*" ve "Cumhuriyetımızın Toplumumuza Kazandırdıklan" yanşması, bu genel kuraJı doğruladı. Katüan ürünler, toplumun gızıl gücfi açısındaa incelendiğinde, çarpıcı sonuçlarla karşılaşıtıyor. Genç nüfus açısından çok zengin olduğumuz kesin. Şu anda. ilk ve ortaöğretimde yaklaştk İ5 milyon öğrenci var. Bu sayı, Cumhunvet"in 10. yıl oğüncüne eşit. Yani İ918"!e 1922 arasında, hepı topu yüzde 18 okur-yazarıyla tutsaklık ve uyduluğa isyan etmiş... Ve o gûaûn de, bugünün de superleriyle varnakları sayıian; ABD, Fransa, İngiitere, ttalya, Rusya, Ermenıstan ve Vunanistan gibi 7 Düvele karşı verdıği çok zoriu Ulusal Kurtulu; Savaşı'nı kazanmış... 1923'te kurduğu Cumhuriyet'i 10 yıl vaşatmakla sevınen bir toplum. şimdı kendısı kadarını. her gün okula gönderiyor. Eğitim seferberliğı, her şeye karşın başanyla yunıyor. Anadolu kadını, okur- yszariığına girişim gücflniı ekleme çabasında. Müthiş bir özgüvenle kapılan zoriuyor. Yakında teker teker açacağının ıpuçlan ortada. Yanşmaya katılan ve eîbette kazaaanlann da murtakçoğunluğunn kızlar oluştpruyor. 6-18 yaş arasındaki bu 15 milyon eğuilmiş ınsanın, belki günümüz güç dengelermı etkilemesı soz konnsıı değiL BugÜDÜn hak, yetiu >e çıkar paylaşımında hiçbır oy, seçim ve kararlan yok. Olamaz da!. Ama bir dönera oncekı ve hemen ardından gelenlerle bıriıkte 2000'ler Târkıyesi'nde, salt onlarm borusu ötecek. Ve guncel Türkiye'yi yönetip vönlendirmeye çahşanlar, ülkeyi o günlere hazıriama sav ve zorunda buiunduklarına göre, yaptıklanyia yapmalan gerekenı tum çıpiaklığıyla apaçık görebilirler. Gerçekten ürküp utananı... Hız ahp eksiğini tamamlamaya çahşaıu olur mu. biliıunez. Ama aynada, kendi ıçvüzünü göreceği açık, Çünkü, çocuk gızın gizım bilır. Ve bu yüzden. "Haber çocuktan alınır!.." Yurdun dört bir yanından, yaktaşık 1500 çocuk ve genç, hem coğrafyalannın, hem aile \e ef itim bınkımlerinın bürün gizini, önümüze sermekte. Yazık ki, bir günlük gazetenio boyutlan, hepsı de çok değerii bu görüş ve düşüncelerin tamamından tumûyle yararianmaya engeL Ama bu saf, yalın ve içtea ürûnleri. yanşma gereği. sadece ödüUendirmekle yetinmek. topluma hsksıziık olurdu Bu ncdenle, katılıoıcılann dev aynasından toplumumuzu tahlile yarayacakbir Szet deriemeyı görtv saydık. Sanıru bu küçûk demet bik, güncel kargaşanın karabasaıuııda unutulan bir gerçeğı anımsatacaktır. O gerçek, Türkiye ınsanının kalkınma. gelişme, ılerieme ve aydınlaama yolundaki azinı \e karandır. tnanmayan, elverdiğı ölçüde birbirini tamamlayacak ve biçemim tuızmayacak özetterle sunduğumuz bir tutara örnekte, keadi düşünce ve onyargılannı sınayabılir. Değertendirme yetenek ve bilincme sahip olanlar ise. ulke. toplum ve kendi yannını bugûnden gorebılir. Artık söz çocuklann !.. 8 yaşında bir çocuk E ylul Tufekçi, 8 yaşında, 3 sınıfa gıdıyor Konu "Çocuk Haklan" olun- ca "Benim de söyleye- cek çok şeyim var** dıye başlıyor 'Ben dtmokraı duşuncede bır aılenın bu duşunce ıle vetışen bırevıvım Bızım aılede haklar herzaman önplan- da olmuştur Öı neğın ınsan haklan kadın haklan çalısanlann haklan Ama hıç ço- cuk haklan konuşulmadı Hep duşunmuşümdur Çocuk haklanmn sınırlarını kım belırler7 Neve hakkımız \ar neve vok? \ardığım sonuç bızı hıç tanımavan du- varsız buvüklenn lutfu olduğundan şuphe- lendığım bazı sımrlamalaı Oysa bızler NSANIZ Tum erkekler ve -^kadınlar gıbı Ama onlar kendi hakla- rtpdan bıle habersız Bızım haklanmızı na- sıt*belırtetk.rJ Bence bır çocuğun nevı hak edıp etme- dığını ancak kendılennı tanıvan çocuklar öehrfevebılır Buvüklenn belırledığı ku- rnllar ve haklarla \onetılen şu dunva de- dığımız zavallı gezegene bakar mısımz ne halde7 Dört bır vant savaşlarla kan gölu (Pav- laşamadıklanmn ne olduğunu anlamış de- ğılım ) Çevre hrlıltğı dız bovu Denızler gmlemez halde Nefes alabılmemız lüks oldu. Gozumüz ve kulağımızla sıddetın her tûrlüsünü vaşıvor bunun acısını ruhumuz- da hıssednoruz Sanmavınh bugezegenvebuulkeval- nız buvüklenn Bunda sızdenfazla bızım hakkımız var Bız msanlar kadar havvanlann da hak- kı var Bunlardan vazgeçmeve hangı mad- de ızın verıvorsa ben ona şıddetle karşı- yım Tüm msanlar adına tüm çocuklar adına" Aynada yansıyanı salt azar ve yakınma sanan yanılır Yarının bu günden sordu- ğu hesap bu kadar değıl Hemen ardında yuklü bır alacak lıstesı var 'Ben Eylül Tufekçi 8 yaşında 3 sınıf öğrencıst 8 \ ıllık dunvalı 8 vnllık Turh- velı ve bu ulkeden çokşey alacaklı olan bır çocuğum Ve savın buvükler bır çocuk ola tak sızden bağış değıl hakkımızı olanı ıs- tnonız önce insan haklan E\et once ınsan haklan kadın hakla- ha\\an haklatı \e ÇOCLKH4KLAR1 Bız geleceğın bûvüklen Sızlenn gele- ceğı ulkenın umudu olan çocuklar Dun- yamızı sa\aşlardan ulkemızı haksızlık ve \olsuzlııklardan \ alandan dolandan ann- mış tnsanların bırbırıne seıgı ve saygıy- la da\randığı Faılı meçhul cınayetlenn olmadığı bir ulke olarak devralmak nıye- tınde\ ız Bemm ulkemde çocuklara şıddet uvgu- lanmatnalı E\sız barksız kalmamalı Du- şfık ucreıle kole muamelesı görmemelı Sos\al gu\ence\e alınmalı Bemm ülkemde çocuklar aç kalmama- lı Çağdaş egıtımle donatümalı Tele- vız\onlarda vuzdeseksen çocuğun alama- dığı Mvecek \e ovuncak reklamlan \apıl- tıamah Ozurlu çocuklara de\let sahıp ykmalı eğıtmelı \asammı ınsanca sağla- nah Bemm ulkemde memur anne babalar çocuklanm ınsanca vasatabılmek amacn - k \eteriı ucret almak ıçın e\lem \aphkla- r*tda polıs anne babalar tarafından aşa- ğtanıp doğulmemeh Bemm ulkemde ço- cuklaı suç ışledıklennde çocuk mahkeme- Iftinde \argılanıp buvuk cezaevlen ven- neeğmm ve tedavı gorerek topluma kazan- dınlacakları verlerde barınmalı Sağlık- sız\e kotü koşullarda çocukluk onuruna \ahşma\an ışler yapmamah Okul ça- ğınîakı çocuklar sadece okumalı Dumadakı butun çocuklar çocuk onu- nınayakışacakbır şehlde eğıtım\e vaşam hakkndan \ararlansın h sız buvükler de ınsanolma onurunu dova dova vaşayın tşteseıgıh büvuklerım 1 Bu l tanşma\ ı ilk oğrendtğımde çe\ rem- de araştırma \aptım Sorular \ordum ve düsutKeleı ımı sıze anlattım htehlenmı: vennegetmlmelı Bu bızım en dogal hakkımızdır Bızı onemsemek. bı- ze deger vermek, bızı bırer lası olarak ka- bul etmek bıze sosval haklar ve çağdaş eğıtım vermek ıvı beslenme ve sağlığımı- zı gû\ence altına almak bızıdınlemek söz hakkı \ermek sızın vararımzadır Yoksa Cumhurnetm uçuncu kuşağı olarak sızı Ulu Onder Atatürk e şıkavet edenm1 Eğer bir olumlu, sadece koca koca adamlarm değıl mınnacık bebelenn de sı- ğınağı, guvencesı \e yaptınm gücu ıse, olümsuzdur1 Artık entelı lıboşu, numaracı sahtecısı, acızı takıyvecısı Şenatçı teslımıyetçısıy- le bütun karşıtlannın yaşamdan sılme ça- baları yersız emeklerı boştur' Eylül tek olsa gülup geçmek pek ko- lay1 Ama savmakla bıtmeyıp ktrmakla tükenmeyecek kadar çoksalar17 Herkesın takkesını onüne koyup düşün- mest kaçınılmaz Besbellı Gazı Mustafa Kemal Atatürk, gelecek yüzyılı da belkı otesını de etkıle- \ecek Ya sız° Kendını yanna taşıyama- yan, sonrasında neyleyebıhr0 Tek omeğın kanıtı aymanıza yetmıyorsa. bınlerceden bırı olarak Zonguldak Ilkokulu3 sınıfın- dan Benfu Kır. bütün gucûyle butün sa- ğır sultanlardan hakkı olanı ıstıyor Bu hıiı havanın veşılsız doğanın sa- \aslann sebebı bız degılız Sız buyüklen- mızsınız Durmadan çevreyı hrletıvor kavga edıp bırbınmzı öldurüyorsunuz Ama bızden bunun lam tersı şeyler ısfıvorvunuz Ovsa bbı dınlesemz bıze lynı doğruvu, güzelı gostersenız daha mutlu olacağız Bıze kızıvor dövuyor bütun hırsınızı bızlerden ahvorsunuz Sızden ıstedığımız bu değıl îhtısacımız sevgı ve şejkat Sız- de bunları göremezsek bızden sonrahlere gosterebıhr mıvız} Artık televız\onları açlığımızda ölüler kan\esavaşgormektenbıknk Bunları bız vapmıyoruz Bız kardeşçe elele \asamak ıstıvoruz Atatürk geteceğı bızlereemanetettı Ve bız uzenmıze duşen görevı sızden ıvı ve- rme genreceğız Soztennden kuşku duvmayın Çünkü artık sadece savaşı yaşamak zorunda ka- lanlar degıl kıtle ıletışım araçlannda gö- renler de gerçek bırer banşsever Cstehk gerekçelen kadar onenlen de ıl- gınç Bandırma \aman Egelı llkoku- lu'ndan Şerife Öztûrk bunlardan sadece bırı' Bazen resım kâğıdma ıh duşman \ a par tufeklennden kurşun \enne çıçekler vağdırınm Sonra da Keşke butün bun- lar gerçek olsa top tüfek kaidırıhp her > - er çıçeklerle donatüsa dıye duşunurum Pela sız hıç duşundûnüz mü'> Atatürk ılke- lennegerçekten u\ulsa vurtıada dün\a- da da bans olmaz mı\dı' _ Düşünmedınızse Sorgun dan Gokçen Örgul'ün acı sorgulamasına hazır olun Sizce de öyle değll mi? Bız çocuklar hep barış ısterız Fakat buvük sözü geçer her \erde Weden sa\aş yapıvoruz7 Banş daha nı değıl mı sızce7 Her çocuk annesı babası dedesı am- cası de mutluluk ıçınde \aşamahdır Ama neden0 Sız nıçın ıstemıvorsunuz9 Yaşamak varken neden olelım ' Soruvo- rum sıze, kuçukken hıç bö\ le <;avas ıçınde vaşadınız mı' Tabıı kı havır' O zatnan kı buvükler barış ıstıyorlardı \eden sız ba- rış ıstemn orsunuz7 Ariık çocukluk bıttı Neden mı ? Çocuk parhnm vennde mezarhk var Toplar vofc mermıler var salmcak ıplerıne bombalar asılmış Bo\ie \aşamak kola\ mı7 Sız \a- şavın bo\le' Bız barış ısııyoruz Ben kım mnım9 Bosnalı Sırp.Çeçen Rusvadaya- şavan küçuk. fakat kalbı buvük bir çocuk. üstelık buvüklenn yaşamı zoriaştırdıgı bir ülkede Türk olmaktan gurur duvan bir ço- cuğum Vatanımısevnorum Sorunlanmız sade sa\aş değıl Davak eğıtım-oğretım cezalar hıze cehennem havatı vasatıvor Davak ne demek7 Yaşı bovu kuçuk çocuklarınızı dovu- ı orsunuz Tabıı kolav gelıyor Ama vaşıt- lannızı dö\emıvorsunuz Bence ınsan da- hıl hıç bir varlığa dayak atılamaz Çocuk- lar herşe\ıdogru\apamazh Bızdeınsa- nız Kendi çocukluğunuzu unuttunuz mu' Eğıtım aılede başlar Pekı eğıtım da- vakla cezayla vasaklarla mı \apilir 3 Hepınız havır dıyorsunuz Ama ben manmıvorum Bence sızm umurunuzda değıl Umursasaydınız eğer bunları vapmaz- dınız Haksız mı'7 Değılse, nasılını öğrenmek- te, Fatıh, Hekımoğlu Alı Pa^a llkokulu 4/Adan Denız Yeşil yardım edebılir Bir çocuk 10 mılyonluk ayakkabı dı- ğen 750 bm lıralık almışfark etmez Onemh olan gıvınme haklanın kullanü- masıdır Ben bir şevı hak etmezsem ıste- mem ama haklamsa ısterım Dıyelım kı annemden bışey ıstedım Annem hemen Paramyok alamam mı demelı7 Yoksa Oğlum param olunca alırım mı demelı7 Bir bebek ağhvorsa 'Sus ağlama mı de- nır yoksa susması ıçın vemek mı \erılır7 Ne derstnız'' Hak vermektense, büyü- muş de kuçülmüş demek vetıyor mu9 Sız dıledığmıze oy venn Çocuklar, hem ken- dılennı, hem çevTelennı tanımak. tanım- lamak ve tanıtmakta kararhlar Örnek Kırklarelf nden tlkım Ebru Akyazı an- latıyor llkokula başladığımız gün herkes bır- bırıne vabantndı Oysa şımdıçokyakınız Hepımtz bırbırımızı tanıvor, sevıvoruz Kım zengin ktmın durumu kötü bılnoruz Bir arkadaşım \ar Durumları pek lyı değıl Kendi ıhtıyaçlarım karşılaması ıçın ı,alışması gereknor Babası gunluk kaza- nıp gunluk harcnor Bu vuzden arkadası- mın da hajta sonlarmda sımıt satması ve- va ınsanlan tartması gerekıyor Bu çocuk butun \az çalışır Para bırık- tırmeve uğrusır Okullar açıldığında ıse htap defter kalem sılgı gıbı gereçler alır ve vme hıç parası kalmaz ytne de hafta sonlan çalışmava başlardı Halta bazen okula bıle gelmedığı olurdu Kendısı oku- ma\a değıl çalışmava ıhtıvacı olduğunu sovluyor Arkadaşım her zaman esla gı- vımlı bakımsız, donuk vuzlu Kıtap oku- mavan mı oku\ama\an mı desem bılemı- \orum Durumları bıraz ı\ı obaydı ders- len nasıl olurdu' Kıtap dergı gazete okur muvdu7 Sanmm çalışması gerekmeseydı bunları \apardı 2000'len düşleyenler Duyarsızlık karşısında hıç bın çaresız- lıgı kabul etmeyenlerle nasıl başedeceğı- nızı hıç düşundunuz mü'' Düşünmedınızse yandınız' Yaprak Dural, Ardahan'ın Göle ılçesı Altınbulak kovünden sıze seslenıyor Büyüklere öflüt Yaşama hakkı herkesındtr Kprunmaya en çok ıhtn aç duyan çocuk- lardır însan olan hakka hukuka sahıp çıkar ve onu gozardı edemez Yüz\ıhmızda çocuklar ezılıyor Ezenler ne derece ınsan bılemnorum Buvüklenn amacını anlamak zor Hep kendılen sövluvorlar Kımse çocuklara sormıaor Oysa gele- ceğın bılgmlerı doktorları cumhurbaş kanlan bızız Bence çocuk haklan verıne once buvüklenn haklan çıkarılsm kı za- vallılan duşuncemızle a\dınlatalım Yoksa, güncel tablo daha da karara- cak Istanbul Ortakoy Gazı Osman Paşa tlkoğretım Okulu ndan Bilal Vesir'ın sap- tadıkları daha da tehlıkelı boyutlara ulaşa- caklır ' Heı vıl 100 milyon locuk aılesı tara- fından terkedılmekte bu çocuklar kotu ış- lerde kullanılmaktadır 6-11 \aşlan arasında 120 milyon çocuk okula gıdemıyor Her \ıl 3 milyon 500 bın çocuk tyıleş- nnlebıhr hastahklardan oluyor Oysa çocuklar Çanakkale Merkez Cev- det Paşa ilkokulu 3 B'den Tufba Gür- ses'le bırlıkte havkınr Ben çocuğum Se\gıve muhtaç Ben çocuğum Culmeve ılgıye muhtaç Ben çocuğum Buvüvecegım Beslenmeve muhtaç Benı vetıştırın eğıtın benı, Ben çocuğum oğrenmeye aç ' Gerekçelen yabana atılır gıbı değıl Adana Ozel Akdenız llkokulu 3/A'dan Gfizide Kıpri'ye göre, "Sayın buyüklerımız, bızı, çocuk ola- rak değıl, geleceğın buyuğu olarak gör- melisımz," Çünkü onlar, Iskenderun Mıthat Paşa llkokulu 4/E'den Önder Kimvorrun de- dığı gıbı "Bugun 10 yaşında olanlar, yarının Türkiye'sınde buyuklerın mtras bıraktı- ğı, sağhktan öğretime, çevreden kültur erozyonuna kadar uzanan bir dızi soru- nu omuzlamak zorunda kalacak." Sorunlar neler mı° Tarsus Özel Çağ ll- kokulu 4/A'dan Senem Asutay'ın behrt- Uklen yetmez mı9 Pünya çiçelcleri Günümüzde vaşanan acı olavlar, sa- vaşlar vurtıçındeb lerör maalesefçocuk- lan da hedef almaktadır Hiçbır suçu ol- ma\an pıril pırıl gözlerle yaşamdan çok şev bekleyen vaşama umutla bakan güzel çocuklar dunyanın guvencesı güzel ço- cuklar katledılmektedır Savaş kurbanla- nnın çoğu çocuklar olmaktadır Tum dün- ya devletlerı buna seyırcı kalıvor Bız çocuklann yaşam hakkını almava kımsenın hakkı voktur1 ' Hak etmedıklennı nasıl kesin olarak ka- bul etmıyorlarsa, haklanna da oyle sahıp çıkıyorlar Âkşehır Bahçelıevler tlkokulu 5/A'dan Recep Örs daha da ıddıah Bir çocuğun ıhtıyaçları doğmadan once başlar Cöstenlen sevgı ve ılgıden haben vardır ' dıyor, ÇOCUK VE SEV- Gl başhkh ürününde Dunvaya geldıkten sonra en çok bah- ma ıhtnacı olan \arhk, ınsanya\rusudur Başka varlıklardoğumlanndan bır-ıb sa- at fonra a\aga kalkar Yı\ıp ıçmeve baş- lar Insan ıse en az ıkı yıl başkasına muh- taçtır dıye sûrduruyor Ve lCadıköy Ozel Sezın Okulu'ndan Rüya \nd; Bız çocuklar haklanmızı basamak ba- samak genışletınz Bmncı basamak, aile ortamında başlar Aile fertlenmn bırbınne olan sevgı sav- gı ve şefkatı çocuklann geleteğme tesır eder \asıl buvükler savgı tsterse küçukier de savgıva muhtaçtır Aile ortamında fihrler ve gorüşler de- mokratık olmalıdır Onak konular çocuk dahıl butun aılefertlenne danışıhp onav- lanmahdır /fcıncı basamak okuldur Çocuklar ogretmemn tutumunu örnek ahrlar Lçuncu basamak çevre \e dunvadır' Ne kadar hakh' \ankısı arunda Kıbrıs Lefkoşa Gelıbo- lu llkokulu oğrencısı Savaş Çakıcı'dan gelıyor Bazı buvükler çocuklan her konuda haksız gorurier Ancak bazı küçukier de çok ılen gıdıvor Anne babalarından her gorduklen şeyı ıstıvorlar' Ne var kı dünyanm butün sorunlannı ustlenmeye hazırlanırken kendılen ıçın bır şey îstemedıklerım, Gazıantep'ten bir 2 sınıf oğrencisi, Kıibra Dilek söylüyor, Butun duygu ve duşüncelenmı dılege- tırebılsevdım, sıze şunları sovlemek ıster- dım Sureklı bır buvume \ e değışme ıçın- deyım Sızın çocugunuz olsam da sızden avrı bır kışılık gelıştınyorum Benı tanı- mava veanlamava çalışın Deneme ıleög- renırım Bana ayak uvdurmakta guçlük çekebı- lırsımz Ovunda arkadaşlıkta, uğraşıla- rımda ozgurluk tannın Benı her \erde her zaman koruvup kol- lama\m Davramşlarımın sonuçlarını kendım gorsem daha rvı oğrenınm Yukarıda sıraladığım ıstekler sıze çok geldıyse bırçoğundan vazgeçebıhnm Yeter kı benı ben olarak seveceğmıze olan ınancım samlmasın Yartı: Ortaokullar ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇt En iyi Belge, İnsan... - Sağın kım'' - Sayn' Deneyımlerden suzulup gelmış halk sözu' Sağını en iyi saynsı tanır Etlık SSK Saynevı Başsağı- nı Doç Bılal Sert gorevınden alınınca, bır ara duşundum Bu kışının sayn/an ne dıyor acaba dtye Sonunda Anka- ra'da oturan incı Tuzün den geldı yanıtı özetle şoyle dıyor mektubunda incı Tuzun "Sayın Mustafa Ekmekçı, 13 8 1995 te, sevgılı koşenızdekı ıçımı burkan, gözle- nmı yaşartan kuçuk bır paragraf ama ıçenğı kocaman benım ıçın- uzennde, sızezorbulduğum cesaref fe Dın- lersentz seslenmek ıstıyorum Aylardır, evet, aylardır suren savaş bıtt ve Sayın Bılal Sert gorevınden alındı Olağan belkı, bır ganp ortamda yaştyoruz. Görevmden alınanlar, etobf ıse, yerdenyere vu- rulanlar beyın göçû dıyoruzya, o kavramlayurtdıştna grt- meye zohanan taze beyınler vb oylestne çok kı, Sayın Bılal Sert'ın de görevden almması çok doğal Ama de- ğıl, hem de hıç değıl Namertçe bır ışlem bu Bır hasta (sayn) olarak bu deyımı kullanınm ben, namertlık bu 1991 Nısanı'nda bırjinekolojik o/ay/a yatt/m Etlık Do- ğum'a Amelıyat başanlı, patoloji malıgn (kotu, habıs) ı- dı Ve de altı ay suren kemoterapı tedavtstne başlandı Bılal Bey, Etlık Doğumevı Onkoloji Servıs Şefi'ydı o za- manlar aynca servısın de kuruculanndan Benım tedavım bıtmeden Amenka'ya kanyerıçın gıttı ve Doç Dr olarak döndu Tek onkolog ıınekolog O'ydu hastanede Tıtız, dünjst vb sozcüklennın karşıhklanna bakın sozlükten Sayın Ekmekçı ne dıyor? Bıldığımızşey- ler Kulianılan ılaçlar çok pahalıdır bu tedavılerde Nor- malm dışında bır saafte Gece geç bır vakıtte, cumar- tesı veya pazaren\en bırsaattepat dıye gelır, ılaçlann na- sıl kullanıldığını denetler 1-2 damlanın dahı kazara do- kulmesı O'nu çıleden çıkarmaya yeter - Bu devletın gucu ne kı bunlann yok olmasına goz yumuyorsunuz dıye çıkışırdı gorevlıiere Ne yazık kı, bu tur davranış ozellıklen bır durustluk ör- neğı sayılmıyorgünümüzde 2 yıl sonra, oncekı başhe- kım (başsağın) emeklıye aynlınca Bılal Sert hastanenın başhekımı oldu Nereden bılıyordum bunlan?Rutın kont- rollan devam eden hasta grvbundandım Her ay gıdıp kontrollanmı yaptınyor, her sefennde yapılan yenılıklere tanık oluyor hazla ızltyordum bunlan Bılırsınız, hastane ve polıklınık ıç ıçe o/unca yıgılmalar doğaldır Bılal Bey, 'Her hastaya on beş dakıka' ayırnıa şeklıyle bu yığılma- yı bıraz olsun onlemeye çalışmıştı Doktohar, 08 30'da polıklınıkte oluyortar, hıç kayırma' yapmaksızın sıradakı hastaya bakıyortardı Belkı normaldır bu yazdıklanm Sa- yın Ekmekçı, ama Bır de perdenın an\asına baksanız başka hastanelerde^'kcaba dermısınız'* 1995'te ıkmcı bır operasyon geçırdım Bu arada Bılal Bey'ın o sert gonınen yuzunun arkasında, yumuşak ve ınsancıl çehreyı tanımak fırsatını buldum Kendıne ayı- racak zamanı yok mu bu adamın acaba''' dedığım an- lar çoktu Çünku, gece gunduz ordaydı ve de aynca, O nu yennden alma savaşının başladığını oğrendım Çok, 'pek çok' 'ne kadar çok gıbı abartmalı sozcük- ler sıralamak mümkun Ama tek sozcukyazacağım Şa- şırdım Neden'' Beynım hâla zonkluyor Neydı kusum? Keşke belgelenm olsaydı da elımde bu savaşa katıla- bılseydım, savunabılseydım O'nu Ama yok< Sayın Ekmekçı, Sayın Sert şu an Amenka da Belkı de yaralannı, duyduğu katıksız kızgınltgı, deger bılen ınsan- lann arasında sarmaya, geçırmeye çabalıyordur " • Mehrnet Başaran la telefonda konuşmamız kesıldı "Dunya Kıtap Ekı'rv ıstemıştım Yoltadı Mektubunda şoyle dıyor "Ekmekçı Kardeş, 'Alo'/aşırfren ses kesılıverdı dıyeceklenm havada kal- dı Neyse, telefonda da neyı ne değın soyleyebılır kı ın- san'' Guzel yazılar okuyoruz Cumhunyet'te Hele Çağdaş Yayınlar'da çıkan Hüsnu Goksel ın yapıtınm yetennce ta- nıtılmamastna nasıl yanıyorum Gelgelelım 'soz'de ya- zı da ışlevını yıtırdı galıba Renklı cam egemenlığı, kır- tenmesı yaşanıyor şımdı Herşeyde korkunç bıryozlaşma Insanın Bedn Rah- mı gıbı haykırası gelıyor 'Bır Azız Nesin yetmedı bre dılber aman/Bır Azız Ne- sındaha1 ' Tasfama severs/n sen, al bır tane de benden Evcek selamlar, sevgıler" Başaran ın taşlamasının adı "He Vallaha " Şöyle "He vallaha rezıl bır donem/Soygun kıyım ışkence ın- faz/Patlayan eğlence çılgın yaz/Hıç bu değın kırienmedı yaşam/Taşlann utanması/Hep susmamızdan He vallaha kara bır donem/llkçağ dehlızı bır uzun Ey- lulfYiten canlar çığnenen gul/Hıç bu değın kendınden uzaklaşmadı ınsanlYollann tutulması/Hep korkmamz- dan He vallaha gebe bır donemJGenlmeye başladı topra- ğın kamı/Adamlarda bı telaş bı telaş/Hıç bu değın san- cılanmadızaman/Aşermesı duşlenn/Geceyleyatmamu- dan." • Antalya'nın ibradı ılçesınde Uzum Şenlığı ıle Muam- mer Aksoy gunlen, bu akşam sona enyor Perşembe gunku yazıda, 1 Eylul u Aksoy'un olum gunu dıye yaz- mışım Doğum gunü olacaktı Aksoy 1 Eylul'de 78 ya- şına bastyordu Dunya Banş Gunu ne yakışan da oydu (Mıtlıyet te Alı Sırmet) ın 1 Eylul cuma gunku "Aydınlan- macı M Aksoy" başlıklı yazısı neguzeldı KutladırnAlı yı) Yann 4 eylul, Turan Dursun un oldurulduğu gun' Gon- lümden Turan Oursun u anacağım O'nu oldurduklennı sananlar yapıtlannın nasıl okunduğunu gorunce, pış- man olmuşlar mıdır'' Daha durun sız, durun hele' BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 I I U I II 111 n ı 9 R SOLDAN SAĞA: 1/ Kuzey Avrupa ve Asya'nın or- manlık kesımle- nnde yaşayan göçmen bır kuş II Eskı dılde göz Eskıçağda Var Golü dolayla- nnda devlet kur- muşkavım 3/Bır nota E\re Pa- rola 4/ lşlenme- mış toprak Yu- nan rakısı 5/ As- ya'da bır ülke Duyuru 6/ Eskı Türk güreş- lennden bın Evın bölumu 7/ tterbıyurn elementının sımgesı Sıkmtıverme üz- me Askcr 8/ XIX yuzyı lın ıkıncı yansında Istanbul tıyatrolarında ortaya çıkan eğlendıncı şarkı Mımar- lıkta "sahtn" anlamında kul- ianılan sözcük 9/Rakıya\e- nlen bu" ad YUKARTOAN AŞAĞ1YA: 1/ Gövdesı uç köşelı ve uç telh Rus halk sazı II Ince dan- tel "Haydı - vakıt tamam/Akşam dıyordun ışte oldu akşaraKur bakalım çüıngır soframızı" (Cahıt Sıtkı Taran- cı) 3/ Çınkonun sımgesı Çok ın ve zehırsız bır yılan Hollanda'nınplakaı>aretı 4/Çuruk,temelsız Yunanabe- cesmde bır haîf 5/ Hattatlann kâğıt cılalamakta kullandık- lan bıleşım Agır kokulu bır gaz 6/ Golgede kalan yan Kaz Dağı'nm antık donemkrdekı adı II Knpton elemen- tının sımgesı Muğla'nın bır ılçesı Çıplak vucutresmı.s 8/ Yüksek bır makama sunulan mektup ya da dılekçe "Semaya— çektı ah u fıganım (Karacaoğlan) 9/ Yeşıle çalan mavı renk
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle