24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3EYLÜL 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar acımasızca sürerken barış günü, buruk ancak umutla kutlanıyor 'Barış için çaba gösterilıneli'Haber Merkezi- Dünyanın pek çok bölgesinde savaşın olanca acımasızhğıy- Ia sürdüğü. yanı başımızda ardı ardına bombalann patladıgı şu günlerde bir Ba- nş Günü daha buruk anıa gelecek güzel günlerin ümıdıyle kutlanıyor. Dahayaşa- nıhr bir dünya özlemiyle yanıp tuluşan yürekler, 1 eylül sabahından bu yana şu sorunun yanıtıru anyor "Biz banşın ne- resfadeyiz?" Banş İnsiyatifi'nin Dünya Banş Günü nedenıyle AKM'de düzenledıği tören, bu arayıştaki pek çok aydın. sanatçı ve dü- şünürü bir araya getırdı İHD'nin katkı- lanyla düzenlenen törene Şanar Yurda- tapan ve Orhan Pamuk konuşmacı ola- rak katıldı. 12 Eylül sonrasında yasakla- nan Banş Demeği'nin üyelerinın de bu- lundugu törende, sanatçı Yıldız Ibrahi- mova, Aşık Yfeysel'ın "Uzun tnce Bir Yol- dayımn ını, kendıne özgü caz yorumuyla sundu. Istanbullu Rum sanatçılar Dino- İriniSanoğlu ve trini Dimitrayidis, Sayad Nova Ermeni Korosu ve Mezopotamya Kültür Derneği sanatçılan da Ermenıce. Rumca ve Kürtçe turkülerle Banş Günü törenine ayn bir renk kattılar. Tiyatro sanatçısı DilekTürker'in sun- duğu törende Şanar Yurdatapan, savasla- n başlatmanın kolay, banşı kalıcı kılma- nın ise çok zor olduğunu belırterek, ba- nşın devamlılığı ıçin çaba sarfedilmesı gerektiğını söyledi. Orhan Pamuk, ıse Türkiye'nın cumhunyetten bu yana bü- yük bir savaş yaşamadığını, dolayısıyla savaşın getıreceğı tehlikelerin ayırdında olmadıfını vurgulayarak "Tarih kitapla- nnuz Türklerin ne denli savaşçı ruhJu ol- duklanndan sözeden.savaşı onaylayan ve bir övünç kaynağrymış gibi gösteren rne- tinlerle dolu_l Bu düpedüz biryalandır, en acıklısı da pek çoğumuzun bu valana inanmış olmasıdır" dedı "Öne çıkanJ- ması gereken, bu toprakiarda değîşik diL, din ve etnik kökenden insanlann yüzyıl- lar boyunca banş içinde bir arada yaşa- dığKfar" dıyen Pamuk, Turkıye'de bulu- nan Iranlı rejım karşıtlannın gozaltına alınmasını kınayarak, tran'a ıade edılme- lenne karşı çıktıgını da sözlenne ekledı. Şehit JandarmaAIbavı Rıdvan Öz- den'in eşi Tomris Özden de Banş Günü törenine katılanlar arasındaydı. Güney- doğu'da güvenlik güçleri ıle gırdığı çatış- mada ölen Hebat Duman ın ablası Emi- ne Duman ile Tomris Özden 'ın kucaklaş- ması törenin en anlamlı tablosunu yarat- tı. Özden ve Duman. izleyenlenn coşku- lu alkışlan arasinda,"acılanna rağmen" banş dileklerini ilettiler. İHD Başkanı Akın Birdal, halklann kardeşliğı ve banş çağnsını yıneleyerek "Diline. dinine, etnik kökenine, siyasi gö- rüşüne bakmaksızın büfün insanlann ba- nşa kavıışmalannı \e bu acılann dinme- sini istiyoruz" dedı Vunanlı banşsever gelmedi Dunya Banş Gunu'nde Ege'nın banş denizı olduğunu, Türk ve Yunan halkla- nnın yüzerek bırbinne gıdecek kadar ya- kın olduğunu göstermek amacı>la dü- zenlenen "BanşKulaclan" etkinlığı, bu- ruk sevinçle sonuçlandı Önceden plan- ladıklan gıbi, Yunanlı dostlanyla Ege'nin uluslararası sulannda buluşmak içın, Çeşme'den yüzerek denize açılan Türk banşsever Hflmi Çamurdan. dört saat bo- yunca 7 kılometre yüzdü. Ege'nın ulus- lararası sulannda Çamurdan'la buluşmak için. Sakız adasından denize açılması ge- reken Yunanlı banşsever ıse buluşma ye- rine gelmedi. Bunun üzerine Çamurdan, buluşmada Yunanlı banşsever yüzücüye Çocuklar banşın sembolüfstanbul Haber Servisi - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) lstanbul Subesi Gençlik Komisyonu'nun düzenlediği Atatürk ve Banş Konseri, farklı kesım ve yas, grubundan bınlerce ınsanı bir araya getırdı. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda dün gerçekleştınlen konsere katılan Cem Karaca, Atilla Atasoy, Ateş, Çelik. Eda Ozülkü, Serpil Barlas, Halıik Levcnt ve Grup Dikenü TeL şarkılanyla dınleyicılen coşturdular. Konserin açılışında bir konuşma yapan Atatürkçü Düşünce Demeğı lstanbul Bölge Başkanı Büge Bilgiç. ADD'nin Türkiye'nın bugününü ve yannlannı konımak amacıyla kunılduğunu söyledi. Daha sonra Sokak Çocuklan Derneğı Başkanı Yusuf Ahmet Kuka da sahneye gelerek bir konuşma yaptı Kulca, çocukJann banşın en güzel sembolü olduklannı belirtti Ardından Serpil Barias, sokak çocuklanyla bırlıkte şarkı söyledi. Ozellikle Cem Karaca'nın konseri sonunda seyırciler Atatürk'ü anmayı da unutmadılar. (Fotoğraf: KEREM ILGAZ) ikram etmek ıçın, özel olarak hazırlanmış kayışlarla taşıdığı bir şişe rakj ve şalga- mı, kendısıni Çeşme kıyılanndan başla- yarak tekneyle izleyen Turk dostlanna ve basın mensuplanna ikram ettı Daha sonra bir açıklama yapan Çamurdan. "Banş Kulaçlan" projesme 4 aydır ha- zırlandığını belırterek sözlenni şöyle sür- dürdü: "Denizin ortasında buluşmayı planladığımız 1 Eylül Banş Günü'nde Yunanlı banşsever dostum gelmedL Eğer gelsev di dünyaya vereceğimiz banş mesa- jı çokdaha anlamlıolacakb. Buluşmanın, Yunanlı yeşiUerin banş günü etkinlikleri kapsamında Italya'da bir kampta olma- lan nedenrvle gerçekleşemediğini sanıyo- rum." tnsan HakJanz Derneği (İHD) Ankara Şubesı Çocuk Haklan Komısyonu, sa- vastan en çok çocukJann zarar gördüğü- nü belırterek tüfekJerin, tanklann ve bombalann dünyasında ço- cuklara verilecek en güzel armağanın banş olduğunu bıldirdi tHD'den yapılan açıklamada son 10 yılın sa- vaşlannda askerlerden çok çocuklann öldügü. UNI- CEF'ın verilerine göre ise yine son 10 yıl içındeki sa- vaşlarda 2 milyon çocuğun yaşamını yıtırdiğı ve 5 mil- yon çocuğun da sakat kaldı- ğı bıldınldı. Açıklamada 12 milyon çocuğun savaşlar sonucunda evsız kaldığı ve 5 milyon ço- cuğun da mülteci kamplann- da yaşam mücadelesi verdi- ğı ifade edılerek şu bılgilere yer verildr "Ulkemiz nüfu- sunun >üzdc4l'ini oluşturan yaklaşık 25 milyon çocuk ül- kemizde süren savaşın vine başlıca kurbanlanndandır. Bugün ülkemizde de çocuk- lar ölmektc. sakat kalmakta, evlerini, ailelerini. kühürleri- ni yitirmekte. İşte bu yüzden çocuklar hemen şimdi banş istivor." Açıklamada Türkiye'de ve dünyada savaşın çiıîtın yü- zünü en çok çocuklann tanı- dığı da kaydedılerek "Tüfek- lerin, tanklann, bombalann dünyasında çocuklara verile- cek en güzel armağan banş. İnaıun onlar bizden çok da- ha iyi değerini bilecekJerdir. Banşın,savaşhn durdurun " denildı. HAFTAY4BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Saym üvaneli CHP'li mi? Zülfü Livaneli saygı duyduğum bir isim. Yıllar ön- ce Yaşar Kemal tanıştırmıştı. Sanatını sevıyorum. Birikimıni, kendinı anlatış biçi- mını, "genellikle" serinkanh ve ılımlı oluşunu beğeni- yorum. Bu tür kışıliklerın Türk sıyasal yaşamında ço- ğalmasının gereğıne inanıyorum. Ne yazık kı, Livaneliler çok değil! Ama CHP Genel Başkanlığı'na adaytığı söz konu- su olunca; ister istemez sıyasal çizgisini anımsadım. Ve kendi kendime sormadan edemedim: Niçin CHP? Saym Livaneli CHP'li mi? CHP'nın temsil ettiği var- sayılan -ya da temsil etmesi gereken- ideolojiye ina- nıyor mu? ••• Zülfü üvaneli, kendi deyımi ile 'milliyetçi sol" ile kavgalı. Yazılannda köktendinci kesimlere çattığını pek gö- remezsiniz. Sağın bütününe karşı da genellikle çok ılımlıdır. Ama konu "ulusal so/"olunca, birden katılaş- tığına, sertleştiğine, hoşgörüden ve sağduyudan uzaklaştığına tanık olursunuz. Şu sözler onundur: "Sol ne zamandan ben militarizmin, şovenizmin, devtet sömürvsûnün, Kürtdüşmanlığının, Yunan nef- retinin adı oldu?" Kastettiği kesim, CHP ıçınde "ulusalcı sol" diye adlandınlan kesimdir. Ecevit'ten Mümtaz Soysal'a kadar uzanan kesimdir. llhan Selçuk'tan Toktamış Ateş'e, kendimı de dahil ettığım kesimdir. Yani"Kema//sfso/"dur! Ve Sayın Livaneli, o ıdeolojik çizgiyi "Nazizm" ola- rak adlandırmaktan çekinmemektedir! • • • Livanelı'nin saldırdığı kesımde; ne milrtarizm, ne şovenizm, ne devlet sömürüsü yandaşlığı, ne Kürt düşmanlıgı, ne de Yunan nefreti vardır... Ama anlaşı- lıyor kı kendisinde o kesime karşı bir "karalama ge- rekçesi" vardır. Aylar önce bu köşede yer alan bazı soruları bir kez daha sormanın tam zamanı: Devlet sağa hızmet ıçin de kullanılabilir, sola hiz- met içın de... Elbette ki, devletçilık tek başına solcu- luk sayılamaz. Peki, kuşaklar boyu özverilerle oluşturulmuş bir bi- rikimi, iç ve dış çıkar çevrelenne "peşkeş" çekmek, bir "neye mal olursa olsun"cu özelleştirme ısterısine tutulmak mıdır solculuk? Bölgeler ve sınıflar arasında korkunç uçurumlar varken ve bunun yarattığı ağır sorunlan toplum ola- rak yaşarken, 'a/f/o/c'un devletçıliğını yok etmeye ça- lışmak mıdır solculuk? Devletçilık solculuk değildir de, devlet düşmanlıgı mıdır solculuk? Kıbns Türkünü Rumlann, Güneydoğu halkını P- KK'nin insafına terk etmek mıdır solculuk? Bu topraklar üzennde yaşayan herkesin eşit hak- lardan yararlanmasını savunmak mı, yoksa araların- dakı farklılıkian kurumlaştırmaya çalışmak mıdır sol- culuk? • ArkasıSa. 17,Sü. l'de ğ Türkiye'de hemen her inşaat ve yapıda Egepen var. Beş yıldızlı otelden toplu konutlara,! işmerkezlerine kadar doğru seçimin yapıldığı, ahşap binadan "hory«rdo Igopon" var. Plastik doğramanın yıliardır en mükemmel çözümlerinin olduğu " h o r y o r d o E g e p e n " var. Çeşitli renk ve ahşap görünümlü II düz ve kemerli kasalarıyla sınırsız dekorasyon zenginliğinin uygulandığı 'horyerde E g e p e n " var. Mükemmel yalıtımlarından ötürü her türlü iklim koşullarında tercih edilen " h e r y e r d e E g e p e n " var. Egepen'e özel üretilen sistemleri sayesinde güvenliğin ve estetiğin kesiştiği Çağdaş teknolojinin üstün kalite,; tasarrufun olduğu ^ "heryerde Egepen" var. süper hizmetle sunuiduğu lOO'ü aşkın bayisiyle E g e p e n " var. İZMİK MUK1Z: A2£ 39 70 SHOW 441 51 00 MI<2S1 7İ OSftad İ N U U BIOWlOOMl!110 31 85 AHANA B IOW»OOMî351-O6 92 İSTANUJl İHOmOOMıTO 07 17 AMTAIYA SHOWt£>OM;T?> 30 00 ıDANAlMMKD A£ 428 11 50 ADAHUÜUttfYC DO&AMA VE MAMÛUBil «: 276 42 33 AfTOffaSCNMEZ PIAS 213 50 64 OZGÜ* PVC 213 52 13 AMASTAdiUUNÇ !VC 232 42 77 ANKMUbVPBNl NS. 321 45 26 OHAN PIAS 385 23 28 SaPEN 22351 31 SÜME8PVC 3854390SANINŞ35405XGÜNEYBAH343855051 UZALPVC35442 14YAPtfEN3II2515 258 11 22AUPEN 513 10 20 KAPEN:22747 72 ANCUGMt ITİMATTİC 215 33 27 AKMMftYtMtflAR DCĞ215O2O9AKŞBteSlS7EMYAn812 39 95İWB»4KÎaPENPlAS.213 8258FORME1A1 373 54 13rtfdKıJCARTAŞNŞ3151707-315 20 28 İOIUGQPENPIAS215 11 24-21546 13 MJISUtıASt.PBsl 23366 19 •UtMıGÜtYAPI 36098 06 ÇMMKKMfe AU BAKROĞUUAH 217 I I 22 ÇO«*kYI.PEN PIAS. 224 22 92 ÇOUUtDOĞAN PIAS 651 42 86 651 75 37 DB«tzU ÇKPEN J71 25 81 SOZKESBM DOĞ 671 33 20 B t t N b OZKAN PıC 212 0064 Ö 3 K ^ P l A S 7 1 4 220eilAZlAuaEMA^ÛK:2366105HtZİNCWIıÇM«OÖlU214 21 21 BtZURUM^H>BMA.S. 2343909ESKİfSAb YIDCPvC 2X7067 230 26 35 aAZİMfRMASPaMA.Ş 2209474OhESUN: BÖIGEIVC22551 65 ISnNMIbAUCAN PBMPIAS5O3 83 89.575 95 10 AKKJRTHC 261 71 37ANSAP1AS. 517 7230-31 ASPAZ. 55650475565779 ASMftPvC 22421 71 224 2785 AKYID1ZP1AS52701 70-52866 19 DEAYNPYC388 18 39 3660974DEW PvC 361 6474 3627434 DOĞA FVC 59654 15 833PEN652 1203 GÛNPBM417074741732 75 HASESK3 PIAS. 727 1951 • 727 12 6 6 K A ^ PEN PIAS56896 87-568 6771 M»«reN(WS59654 15-16/VOWPIAS69436 58 O2>W<5PtAS58447 67-502 23 75PENSAPlAS554 26 63 575 47 08P'.A5">JcA.Ş.64601 37PEN» PIAS572 74 06655 95 95 PENKA PVC 88054 23 880 54 25 PtKAPEN PIAS 338 20 03 33973 20SW PEN 371 83 43 370 90 17 SİMRAS 69648 75 696 48 77 SAHPEN PIAS 390 55 25 396 42 86 UÇAR PIAS 537 68 J0 5^1 06 95 DEAl PEN 543 91 79 572 86 36 SÇOZ PVC 584 03 03 .557 65 36 ZAMAMAIİ Tfc 398 04 57 tZMfat: ASE PANM 254 70 41 PANJURSAN 441 20 37 IZCPEN A.Ş.46398 01 D U f K A P EGEDO6WM421 87 37gfEN PIAS461 86 86SU<SM 2575771BUKÇ PEN 855 56 66 GÖCSUPEN461 06 97-98 h M M W U N » KIC«MC«OIİASYCN61762 85 K*«Al0l6 S»C1PVC 424 2659 KMA«A» ÜDB1PEN 212 61 45 KJCrtOk * ¥ ^ * * * ^ " PENTC 222O2VrUXlA«TtC 2313546 KOMtfc A0M[WS249 13 10IJMQWNıO0vtNlSPEN344 20 2 3 i n m i f Ij »SAN312 2 7 0 0 l f i n o U t t KA1EPEN218 3 7 6 3 K 0 a H B h V&4META1İPBIH21641 73KDO>at AD5APVC414 19304143764AKCAYPVC 335 05 16 MMFEN PtAS. 744 1445 744 11 70 UOUMMMZı GBPIAS. 417 0798MA«B** BAMKPEN 212 32 76 MUUnObAYPEN 238 20 13«UNİMs ERSEVPVC61354 24ONURPEN867 2744LffSAlPEN K 7141731MUAUbDURANPEN614 2053MVTB*lNEV-PlASr213 1765 O«DUC«AIPVC 223 28 99 ttZ&OSTEN 213 09 12 SAMSU»«CAâtA11C 431 65 54SİNOK KWA PEN 261 1676TIAUOMt TEKPA223 77 14 UfAKıHASPEN ^ . 3152676«G£PEN 212 1431ENGNPEN414 I I 79ZONOUAMC) KMİFEN251 2043-251 2335 TCUAKOÖVJİ1S 1599-6154700AYA«SAN2257007-22571 54 I V E P E N C E R E S İ S T E M L E R İ -YAPILAKA EOEMIN* EGEPEN BİR ZORLU GRUBU KURULUŞUDUR.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle