24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Cezayifıfe 6idam • CEZAYtR (AA) - Terör suçlannın görüldüğü Başkent Cezayir Ozel Mahkemesi, aşın dinci altı militanı idam cezasına mahkum etti. Adli kaynaklann verdiği bilgiye göre mahkeme aynı davada üç kişiye ömürboyu hapis, 13 kişiye de 2 yıldan 13 yıla varan hapis cezalan verdi. Son idam kararlan ile birlikte Cezayir özel mahkemesi, kuruluş tarihi olan geçen yü şubat ayından bu yana toplam 371 aşın dinci militanı idama mahkum etmiş oldu. Töpk gemisine elkonqldu •ATtNA(AA)- Yunanistan'ın Eğriboz Adası açıklannda, deniz kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle bir Türk yük gemisine el konuldu. Geminin kaptanı ve makinisti suçüstü mahkemesine sevk edıldi. Geminin kaptanı Levent Erdil (36) ve makinist Hüseyin Yılmaz, yargılanmak üzere suçüstü mahkemesine sevk edildiler. Türk yük gemisinin, ilgili cezai işlemJer tamamlanıncaya kadar Lavrion Limanı'ndan aynlmasının yasaklandığj bildinldi. Çinde 2 rüşvetçiye idam • PEKtN(AA)-Çin'de, rüşvet alan iki memurun idam edildiği bildinldi. Çin günlüğü gazetesine göre rüşvet almaktan suçlu bulunan Çin Kömür Pazarlama ve Taşıma Şirketi eski başkanı ile Çin Kırsal Geliştirme ve Yatınm Şirketinde görevli bir kişi dün idam edildi. Çin'de idam, mahkumun kafasına arkadan ateş açılmak suretiyle infaz ediliyor. tLAfrika'dan Irak'a silah' •STRASBOURG(AA)- Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesmde çıkan bir haberde, Güney Afrika'nın Irak'a silah sattığı ileri sürüldü. Haberde, Güney Afrika'ya son 20 yıldır uygulanan ekonomik ambargoyarağmenGüney Afrika Ulusal Silah Sanayii Şirketi'nin Irak'a düzenli olarak uzun menzilli top imalaü içın gerekli parçalan sattığı bildinliyor. Güney Afrika'nın, Irak-İran savaşında ve Körfez Savaşı öncesi Bağdat'a G5 isimli toplardan sattığı da kaydediliyor. Çin'de patlama: 18ÖIÜ •HONGKONG(AA)- Çin'de bir yolcu treninde meydana gele patlamada 18 kişinin öldüğü bildinldi. Sing Tao Daily gazetesinin dün verdiği habere göre ülkenin güneyindekı Fujian bölgesinde hafta sonunda meydana gelen olayda, trendekı yolculardan 49'u da yaralandı. Gazete, baa yolcularda patlayıa bulunduğunun anlaşıldığını ve olaya bunun neden olabileceğini yazdı. Köpek pişinnenin 76USUİÛ •NEVVYORK(AA)- Taylandlı biraşçı tarafından yazılan "Köpek Pişirmenin 76 Çeşidi" adlı kitap "best seller" oldu. VViboo Kanchanalak adlı aşçının yazdığı kitap uluslararası alanda büyuk ilgiyle karşılandı.Kitapta "kral usulü tazı", "köpek yahnisi" ve "meyveli köpek yavrusu" yemekleri dikkat çekiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde satışa çıkanlan lritabın 1995 yılı başında Amerika'da da piyasaya verileceği bildirildi. Adamdöven poiiseihraç •LONDRA(AA)- İngiltere'de bir birahanede içkı içen bir şahsı nedensiz yere feci şekilde döven yedi polismemuru meslekten atıldı. Londra'run doğusunda Hackney semtindeki "Limes" adlı birahanede, Paul Strecht (30) ile ayru birahanede içki içen polis görevlileri arasında önemsiz bir konuda tartışma çıktığı, ancak polis memurlannın tartışmayı uzatarak genç adamı feci biçimde dövdükleri bildirildi. Açılan soruşturma sonunda, polis memurlan "sebepsiz yere masum bir insana saldırmak ve darptan" suçlu bulunarak derhal meslekten atıldılar. fau Jjork8ime$ 'a göre ABD ile Irak muhalefetinin tüm çabalanna karşın Saddam giderek güçleniyor Ginton'mIrakpolitikası fiyaskoDış Haberier Servisi - Irak'ta Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, ABD'nin umutlannın aksine durumunu giderek güçlendiriyor. "TheNewYorkTimes" gazetesinin bildirdiğine göre Körfez Savaşı'ndan üç yıl sonra Saddam rejimine karşı muhalefet eden "Irak Uhısal Kongresi" hiçbir etkinlik gösterememiş durumda. The New York Times'ın muhabiri "Irak Ulusal Kongresi, gelen tüm bilgileri dikkatli biçimde tasnif ediyor. Bağdat'a gizlice sokulacak bildirileri hazıriıyor. Saddam'ı deviıme planları yapıyor. Ama pratikte hiçbir sonuç alamryor" diyor. The Nevv York Tımes'a göre Saddam hem ıktidannı sürdürüyor hem de BM kararlanna uyan Irak'a karşı yakında yaptınmlann kalkması bekleniyor. Saddam'ı devirmek için yapılan baa girişimler, kolayca etkisiz kılındı. Başkan Clintonda fazla umutlu olmadığından geçen yıl CIA tarafından Saddam'ı devirmek için hazırlanan 40 milyon dolarlık programı budadı. BeyazSarayyetkilileri, Saddam'm muhaliflerine yapılan yardımın büyük bölümünün, bildiri basmak. propaganda malzemesi hazırlamak gibi etkisiz faaliyetleregjttiğini belirtıyorlar. Irak Ulusal Kongresi'nin üst düzeydeki bir temsilcisi The Nevv York Times muhabinne şöyle diyor: "Amerikaldar hep Irak ordusunda esrarengiz bir subayın çıkıp Saddam'ı devireceğini düşlediler. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Gerçekleşeceği de yok." CIA, Irak'lı muhalefet gruplanna hala her yıl birkaç milyon dolar vermeye devam ediyor. Irak Ulusal Kongresi geçen yıl faaliyet merkezini, Türkiye'deki Çekiç Güç tarafından korunan Kuzey Irak'ta kurdu. Ama son zamanlarda çabalannı Kuzey Irak'ta çarpışan Kürt gruplannı uzlaştırma konusunda yoğunlaştırdı. Kongre, güneyde Saddam'ın yönetiminde yaşayan Iraklılara televizyon ve radyo yayınlan yapıyor. Buyayınlarçoğu zaman Bağdat hükümeti tarafından engelleniyor. Muhalefet şimdiye dek başansızlığına rağmen faaliyetlerinin Saddam rejimini yavaş yavaş yıprattığını iddia ediyor. Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ahmet Çekbi şöyle diyor: "Biz sihirli bir darbe beklemiyoruz. Irak halkını Saddam'a karşı seferber etmeye çaltşıyonız." İnsani yardım için Ruanda'da bulunan Fransızlara Tutsilerin ilerlemesini durdurma emri verildi Ruanda'da Tutsi-FransızgerginliğiDış Haberier Servisi - İnsani müdahale içın Ruanda'da bu- lunan Fransız askerlerine, de- netimleri alündaki bölgelerde Tutsi gerillalannın ilerlemeleri- ni durdurma emri verildi. Ruanda'da Hutulardan olu- şan hükümet güçleri ile Tutsı ağırlıklı Ruanda Yurtsever Cep- besi'ne (RYC) bağlı güçler ara- sındaki çaüşmalan sona erdir- mek amacıyla başlaulan "Tur- kuaz Operasyonu" için Ruanda'da bulunan Fransız askerlennin, politikalannda belirgın bir değişiklik oldu. RYC gerillalannın, büyük bir ilerleme kaydederek önceki gün başkent Kıgali'nin merke- zini ve güneybatıdaki Butare kasabasını ele geçirmeleri ve ilerlemelenni sürdüreceklerini bildirmelen üzenne Fransa, Ruanda'daki askerlerine kendi denetimleri altında bulunan bölgeleri savunma emri verdi. Ruanda'daki katliamın sona erdirilmesi için uluslararası top- luma insani bir müdahale dü- zenleme çağnsında bulunan Fransa, geçmişte sürekli olarak ülkedeki güçlerinin RYC güçle- riyle karşı karşıya gelmeyeceği- ni yinelemişü. Ancak önceki gün, Ruanda'nın güneybatısın- da oluşturduklan "güvenli bölge'ye girmeye çalışacak "si- lahlı birimlerin" askerleri tara- fından durdurulacağı şeklinde bir uyanda bulundu. BM onayı beklenmedi Fransa Dışişleri Bakanı Ala- in Juppe, önceki gün Ruanda'- da çatışmalann yoğunlaşma- Tutsılerın - i denetimınde KIBuye rGıtarama { ^ _ RUANDA sından sonra ülkemn güneyın- de bir güvenlik alanı oluşturul- ması gerektığıni söylemişti. Fransa, güvenli bölgeyi BM onayını beklemeden ilan etti. Oysa daha önce böyle bir böl- genin oluşturulması içın BM onayının şart olduğunu söylü- yordu. "Güvenli bölge", Bu- tare'nin 30 kilometre batısında- ki Gikongoro'ya kadar uzanı- yor. Fransız Albay Didier Thiba- ut, "Turkuaz Operasyonunu" yürüten komutanlardan Albay Jacaues Rosier'in, Gikongoro kasabasını ele geçirmeye kalkı- şacak kuvvetlere karşı savun- ma emri verdiğini söyledi. Albay Thibaut, "Gikon- goro'da kalmak ve her kim olur- sa olsun kasabaya saldıracak kuvvetleri durdurmak için emir aldık. İster Ruanda Yurtsever Cephesi olsun, ister Ruanda or- duşu olsun..." dıye konuştu. Öte yandan, RYC, Fransa'yı Hutulann denetimindeki hükü- meti desteklemekle suçladı. BM Genel Sekreteri Bufros Ga- li ve BM Güvenlik Konseyi Başkanbğına birer mektup gönderen RYC, Fransa'nın si- villerin etnik temizlikten ko- runması amacıyla batı Ru- anda'da 'güvenli bölge' oluştu- rulması karannı eleştirdi. Mektupta, "Fransa, tarafın- dan kurulması önerilen güvenlik bölgesi. sadece katüamı gerçek- leştiren kimseler için bir güvenli cennettir" denıldı. Hutulardan kaçarak kilise\ e stğınan Futsi çocuklan, BM askerterini iziiyorlar. ^V>.IVIM^^ Dayanışma Hareketi'nin eski lideri ve PolonyaDevlet Başkanı Lech Walesa ilegörüştü: Batdıyönetimler çok safça davramyor Dış Haberier Servisi - Polonya Devlet Başkanı Lech VValesa NA- TO'ya girmek için en büyük çabayı harcayan Doğu Avrupa ülkesi lide- ri. "Newsweek" dergısinin, Walesa ile yaptığı mülakat şöyle: -Başkan Clinton'ın dış politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? -Benı mayın tarlasına sokuyor- sunuz. Clinton seçim kampanyası sırasında gündemindeki ilk sırada Amerika ile ekonomi olduğunu söy- lemişti. Bu nedenle uluslararası poli- tikada ABD'den daha fazla şeyler bekleyenler, Clinton'ın gündemine sadık kaldığını düşünmeleri gerekir. -Dünya sorunlannda Amerika'nın üderu'ğinin boşluğu olduğu söylenebi- Kr mi? -Başkan Clinton, Avrupa'yı sık sık ziyaret ediyor. Clinton yönetimi Avrupa ile diğer Amerikan yöne- timlerinden daha fazla ilgileniyor. Ama Avrupa şu sıralarda reform ve devrim çaginı yaşıyor. Bu nedenle Amerika'ya daha fazla gereksinme- si var. Bizim beklentilerimiz, Qin- ton yönetiminin çabalanndan daha büyük. -Polonya'nın NATO üyeliği ko- nusunda Washington'un takındığı tavn siz çok eleştirmiştiniz. -Sovyet sistemınin ve komüniz- min çökmesi, Batı için yeterli bulu- nuyor. Artık doğrudan bir tehdit yok. Bu o denli çabuk oldu ki kimse hazır değildi. Kimse ileride ne olaca- ğını düşünmedi. Böyle durumlarda eski komünist ülkeler arasında en gelişmiş ülkeleri alıp bu ülkeleri sağ- lam bir şekilde Batı'ya bağlamak ge- rekirdi. -Size göre Batılılar bumı yapmak için Rusya'run onayını uu bekliyor? -Belki böyle bir yargı çok doğru olmaz. Sorun şudur: Rusya'ya karşı ne tutum takınılacak? Bir görüşe gö- re Rusya demokrasi konusunda Baü'nın o kadar gerisinde ki kısa vadede Batı standartlanna ulaşması olanaksız. O nedenle kendi haline bırakılmalı. İkinci görüşü savunan- W alesa-Batı için korkuyoruz lar ise Rusya'nın dışlanmasına. ken- di haline bırakılmasına karşı çıkı- yor. Bunlara göre Batı, Rusya'ya kucak açmakla banşı güvence aluna almış oJur. Kimse hangı göriişün doğru olduğuna tam olarak karar veremiyor. Ama biz bölgeyi iyı tanı- dığımızdan ikinci görüşün geçerli olacağına ve olumlu sonuç vereceği- ne inanmıyoruz. 2.YaItamı? -Rusva, NATO'nun Barış İçin Or- taklık Anlaşması'na katıldı. Polonya ikinci bir Yalta'dan korkuyor mu? -İkinci l)ir Yalta imkansızdır. Ama Ruslar bizim ilerlememizi en- gellemeye, NATO'ya katılmamızı gecikurmeye çalışacaklardır. Rus- ya'ya teslim olmayacağız. Sonuna dek mücadele edeceğız. -Yettsin'in durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? -Doğrusu çok güç durumda. Rus- ya demokratik geleneğı olmayan muazzam bir ülke. Ben Yeltsin'i buzda deliğe düşmüş ayıya benzeti- yorum. Amerika, ayıyı başından çe- kerek kurtarmaya çahşıyor. Ama sadece başından çekerseniz, kafası kopar. Ayıyı her yanından çekerek kurtarmalıyız. Pençelerinden, ba- caklanndan.. yani ışbirliğı yapmalı- yız. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Amerika ise ayıyı tek başına kurtarmaya çalışıyor. -Eski Komünistler Doğu Avnıpa'- da secimleri kazanıyor. Bu olgu Doğu Avrupa ülkelerinin NATO ve A>rupa Birliği'ne katılma süreçlerini yavaşlatmaz mı? -Hayır. Aslında bu olgu benim görüşümün ne kadar doğru olduğu- nu kanıtlıyor. Doğu Avrupa'nın Batı ile bütünleşme sürecinin yavaş- laması ve Batı'nın geniş ufuktan yoksun olması, sahneyi başkalan- nın çıkmasına yol açıyor. Eğer Batı, bizim söylediklerimizi dinleseydi, Doğu Avrupa'da seçim sonuçlan böyle olmazdı. Güvenli ve ekono- mik bakımdan bütünleşmiş bir Av- rupa kurmak için önümüzde yine fırsat var. Arna süreç yine yavaşlaü- hyor ve baltalanıyor. Biz kendımiz ıçın değil, Baü içın korkuyoruz. Korkuyoruz, çünkü Baü o kadar saf ki... Fransa'dan Mandela'ya işbirüği teküfîDış Haberier Servisi - Güney Atnka Devlet Başkanı Nelson Mandela, Fran- sa'nın işbirliği önerisini memnuniyetle karşıladı. Ziyaret için önceki gün Güney Af- rika'ya giden Fransa Devlet Başkanı François Mitterrand, Mandela'ya Gü- ney Afrika'da aparteid sonrası gelişme sürecinde iki ülkenin işbirliği yapması yölunda bir öneri götürdü. Fransız Protestan Huguenot'lann Güney Afrika'ya yerleşen ific Avrupalı- lar arasında olduklanndan ve Fransa'- nın, ülkedeki siyah çoğunluğun mücade- lesine verdiği destekten söz eden Mande- la, tarihin ve koşullann iki ülke arasında güçlü bir birlik kurulmasını zorunlu kıl- dığınıifadeetti. Aynca Fransa'nın Afrika için özel bir öneminin bulunduğunu belirten Mande- la'yı, Mitterrand, Pans'in Afrika kıtası- nda yaşananlan umursamazlık edeme- yeceği şeklinde yanıtladı, Yemekten sonra Fransız gazetecileri- nin sorulannı yanıtlayan Mandela, Fransa'nın Ruanda'da gerçekleştirdiği müdahaleyi onayladığım ya da karşı ol- duğunu belli edecek bir yorumda bulun- madı. Filistinliler, lklerteri Yaser Arafat'ı tarihi Gazze Şeridi ziyaretinin her adnnında büyük sevgi gösterileriyle karşüıyorlar. Eriha'da YaserAmfafa coşkuhıkarşüama ERİHA (AA) - FKÖ lideri Yaser Arafat, Eriha toprağına 27 yıldan sonra ilk kez ayak bastı. Filistin halkı, Arafat'ı büyük coşkuyla karşıladı. Mısır'm sağladığı helikopterle Filistin özerk yöneümine geçen, Eriha kentine gelen Arafat, Filistinlilerin oluşturduğu kalabalığa yaptığı konuşmada başkenti Kudüs olmak üzere ken- di bağımsız devletlerini kurana kadar mücade- leye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Yaser Arafat, bunun için tüm siyasi taraflann bera- ber çahşmalan gerektiğini belirtti. "Hepuniz Kudüs'te dua edeceğiz"" diyen Arafat, Filistinlilerin banş sürecine bağb kaldı- ğını ve aynı hareketi İsraiî'den de bekledikleri- ni ifade etti. Protestoculann Eriha'ya giden yollan kapatmalanna izin verdiği için Israil hükümetineçatan Arafat, hükümetin bu hare- ketinin banş anlaşmasmın ihlali olduğunu söy- ledi. Arafat'ı Eriha'ya gelişinde karşılamak is- teyen Filistinlileri engellemek isteyen Yahudi yerleşimcilerle, İsrail güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Olay çıkaran Yahudi yerleşimcilerden bazı- lannın zaman zaman "Araplar bu katüi karşı- lamak için bizi çiğnemek zorundadırlar" diye sloganlar attıklan görüldü. Kerkük-Yumurtalık Türkiye boruhatb içiniyimser • İnal Batu, boru hattındaki petrolün kurtanlmasına ilişkin olumlu karann Güvenlik Konseyi'nden iki hafta içinde çıkacağına inandığını söyledi. NEW YORK/ANKARA (AA) - Tür- kiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi İnal Batu, Güven- lik Konseyi'nin iki hafta içinde Kerkük- Yumurtalık Petrol Boru Hattı'nın kur- tanlması operasyonuna 'Evet' dıyeceği- ne inandığını, ancak halen aşılması gere- ken iki sorun bulunduğunu söyledi. Büyükelçi İnal Batu, Güvenlik Kon- seyi'ne ilk taslak karann, metin üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere Nevv York'a gelen Dışişleri Bakanlığı Ortado- ğu Dairesı Genel Müdür Yardıması Tûrkekul Kurttekin'in temaslannın ta- mamlanmasından sonra bugün sunula- bileceğini belirtti. Batu "Şu anda iki sorunu aşntamız ge- rekiyor ve herkes bu aşamada bir anlaş- maya vanlması gerektiğini görüyor. Me- sele, Irak'a gönderilecek gıdanın ne ka- dannın kuze\e ulaştırılacağı >e ülkenin di- ğer bölümünde dağıtımın kimin tarafın- dan gerçekleşririleceği" dedı. Boru hattının kurtanlması operasyo- nuna izin verilmesi durumunda, kendi zararlannın da karşıianmasmı isteyen Rusya'nın. bu konuda itirazlan bulun- duğunu hatırlatan Batu. "Irak'ın, dağı- tım konusunda bir uzlaşmaya yanaşması durumunda. Rus dostlanmızı da ikna ede- riz" diye konuştu. Operasyonun, Irak için de önem taşı- dığını belirten Batu, "Böylece, bütûn dünyaya Irak için olumlu bir mesaj veril- miş olacak. Anlaşma\a >anaşırlarsa bu ikili ilişkilerimiz açısından da önemli bir gelişme olacaktır" dedi. Büyükelçi Batu, Türkiye'nin, boru hattının kurtanlması operasyonundan sonra elde edeceği 27 milyon varil ham- petrolü ıhraç etmeyeceğini, kendi kulla- nıraı için ahkoyacağını da tekrarladı. YEMEN Güneyli başkanın kaleâduştüDış Haberier Servisi - Yemen'de Ku- zeyli birlikler, Güneyin ikinci büyük kenti olarak kabul edilen Mukalla'ya girdiler. Kuzeyli askerlerin, Aden Ha- vaalanı'nı da ele geçirdikleri öne sürül- dü. Güneyli lider AH Salim El Beid'in üs olarak kullandığı Mukalla kentinin düş- tüğü haberi, bağımsız kaynaklar tarafin- dan da doğrulandı. Beid, iç savaşın 5 mayıs tarihinde patlak vermesinden kısa bir süre sonra Aden'in 700 kilometre do- ğusunda yer alan liman kenti Mukalla'- ya yerleşmişti. Beid ile beraberindekile- rin kentten kaçmayı başanp başarama- dıklan konusunda henüz bir bilgi alına- madı. Kuzeyli kaynaklar, kentte büyük mik- tarda cephane ele geçirdiklerini, çok sa- yıda Güneyli askerin de tutsak alındığını bildirdiler. Mukalla limanımn Kuzey'in denetimine geçişi, Güney için önemli bir sevkiyat yolunun kapanması anlamına gehyor. Aden Havaalanı San'a hükümet sözcüsü, Kuzeyli birliklenn Güney'in başkenti Aden in merkezine 3 kilometre uzakhktaki Aden Havaalanı'nı dün öğle saatlerinde ele ge- çirdiklerini öne sürdü. Kuzeyliler, Gü- neyli savaş uçaklanrun üs olarak kullan- dıklan Aden Havaalanı'na birkaç gün- dür saldınyorlardı. Haber henüz ba- ğımsız kaynaklarca doğrulanmadı. AFP muhabiri, havaalanı yakınlann- daki Hormaksar bölgesinde çaüşmala- nn otomatik silahlarla sürdürüldüğünü, Güneyli birliklerin gerilemekte olduğu- nu bildirdi. Kuzey ordusu Aden'de önceki gün de savaşın başlamasından bu yana yapılan en büyük bombardımanı gerçekleştir- miş, saldında 41 kişi yaşamını yitinnişti. Kuzey ve Güney Yemen'in 4 yıl önce gerçekleştirdikleri birlik, iç savaşın 2 ay önce çıkmasının hemen ardından bozul- du. Marksist Güney liderleri, İslama eğilimler taşıyan Kuzey'in yöneticileri ile güç paylaşımı konusunda anlaşamıyor- lardı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle