24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Seven: 'Rütbeli Yahyalar' ortaya çıktı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- ANAP Bilecik MijJetyekilı Mehmet Seven, Tûrk Silahlı Kuvvetleri'nde ortaya çıkan milyarlarca liralik mazot yolsuzluğuna adı kanşanlann kimJer olduğunun açıklanmasını istedi. Mılü Savunma Bakanı Mehmet Gölhan 'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Seven, "Sivil Yahyalar'dan bıkük derken, şimdı de karşımıza 'üniformalı, rütbeli, anlı şanlı Yahyalar' çıktı" dedi. Mehmet Seven, işçi ve mem ur ücretlerine zam verilmediği birdönemde, TSK'nin butçenin yandan fazlasını almasına dikkat çekti. TSK içinde ortaya çıkan milyarlarca liralık mazot yolsuzluğunun, TSK'de"hırazhkve yolsuzluğun göstergesi" olduğunu söyleyen Seven, "Bu memleket bitmiş" dedi. Watesa geliyop • ANKARA (ANKA)- Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa, Cumhurbaşkanı Sûleyman Demirerin konuğu olarak resmi birziyaret için 18 temmuzda Türkiye'ye gelecek. Walesa'nın ziyaret programı belli oldu. Waiesa Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra İzmir'e geçerek Meryem Ana ve Efes'i gezecek. Ardından İstanbul'a gidecek olan Walesa, burada kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek, aynca Polonya asıllı Türk vatandaşlanrun bulunduğu Polonezköy'ü de gezecek. Walesa'nın 21 temmuza kadar sürecek Türkiye ziyareü sırasında dört ayn anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. personeline yeni haMar • ANKARA (AA)- Cumhurbaşkanı Sûleyman Demirel, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen Dışişleri Bakanüğı'run Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'uonayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıkiamada, söz konusu kânunun, Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilatını yeniden düzenlediği ve bakanlık personeline yeni haklar sağladığı belırtildi. Siyasi partüere maM denetim • ANKARA (AA)- ANAP'ınl 985 yılımali denetimini sonuçlandıran Anayasa Mahkemesi, parti gideri olarak gösterilen toplam212bin3931ira tutannda malvarhğının Hazine'yegelir yazılmasma kararverdi. Yüksek Mahkeme'nin ANAP'ın 1985 yılı mali denetimine ilişkin karan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Çiller, Parfs'e gidiyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakan Tansu Çilkr,"UNESCOBanş Odülü" törenine kaülmak için bugün Paris'e gidecek. Başbakan Çiller, eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Feliks Houphuet-Boigny adına konulan ve bu yıl Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile Israil Başbakanı îzak Rabin ve Dışişleri Bakanı Şimon Peres'e venlecek olan "UNESCO Banş ödûlü" dağıtım törenine katılacak. Avukata tokat • IZMtR -Aydın E Tipi Cezaevi'ne müvekkilJeriyle görûşmeye giden tzmir Barosu avukatlanndan Hülya Üçpınarile Mustafa Ufacık'ın, cezaeyinde kimliği saptanamayan birjandarma astsubayı tarafından dövûldûkleri öne sürüldü. tzmir Barosu Başkanı Volkan Alposkay, astsubay hakkındaAydın Cumhuriyet Savcıhğı'na suç duyurusunda bulunacaklannı söyledi. Demirel'den yönetim dersi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı SûleymanDernirel, merkezi ve yerel yönetimlerden "bol proje" üretmek yerine, öncelikleri iyi belirleyerek, "kraat" yapmalannı istedi. Karayalçın, Çiller için yapılacak araştırmanın bütün liderleri kapsamasını istedi TophıcaaklaımuıvaçağnANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Murat Karayalçın. TBMM'nin, Başbakan Tansu Çiİler'in malvarbğı ile ilgili araştırma önergesini görüşmek üzere 14 temmuzda olağanüstü topla- nacağını ammsatarak, "toptan aklan- ma" önerisini yineledi. Karayalçın, araştırmanın tüm partiler ile liderlerini de kapsamasını istedi. SHP Merkez Yüriitme Kurulu, dün Karayalçın'ın başkanlığında yaptığı toplantıda, 10 temmuzda yenilenecek beiediye başkanüğı seçimleriyle ilgili ge- lişmeleri değerlendirdi ve TBMM açıh- ncaya kadar örgüt dûzeyinde yapılacak etkinlikleri tartıştı. Karayalçın yaptığı konuşmada, Meclis'ın, TBMM Başka- nı Hüsamettin Cindoruk'un çağnsı üze- rine 14 temmuzda olağanüstü toplana- cağına dikkat çekerek, "Siyasette kıs- men aklanma yerine, toptan aklanmanın P.artisinin MYK toplantısında konuşan SHP Genel Başkanı, terörden zarar görenler için yasa önerisi haarladıklannı bildirdi. SHP lideri, Sipahioğlu'nun öldürülmesinin, terörekarşı 'gevşekliği' nedeniyle Türkiye'nin Yunanistan'a yaptığı uyanda ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini söyledi. gereği vardır" dedi. Araştırmanın tüm partileri ve liderlerini kapsaması gerek- tiğini belirten ve bu yolda yaptığı çağn- ya henüz yanıt alamadığını ifade eden Karayalçın. "Biz toptan aklanma istiyo- ruz. Toptan aklanmaya ihtiyaç var. Araştuma tüm partileri ve liderleri kap- samah" diye konuştu. Toplantının, Başbağlar katliamının yıldönümüne rastladığına dikkat çeken Karayalçın, terörden zarargörenlerle il- gili bir yasal dûzenleme üzerinde çalış- tıklannı, bu çalışmayı hükümete suna- caklannı anlattı. PKK'nin Başbağlar katliamı ile Sıvas olaylannın ardından Türkiye'de inanç aynlığma dayalı çatış- malan körüklemeye çalıştığını anlatan Karayalçın. "SHP hiçbir zaman Alevi- Sünni, Türk-Kürt, laik-anrilaik cattşma- sına ve aynlıklann körüklenmesine izin vermeyecektir" dedi. Konuşmasında, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müste- şan Ötner Haluk Sipahioğlu'nun öldü- rülmesine de değinen ve Sipahioğlu'nun ailesi ile çalışma arkadaşlanna baş- sağlığı dileyen Karayalçın, bu suikastın hükümetin, Yunanistan'a terör konu- sundaki "gevşek tutumu" dolayısıyla yaptığı uyanlann haklıhğmı bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. MYK'nin, SHP tarafındân oluşturu- lan ve uzmanlann yer aldığı komisyo- nun haarladığı Karabük rapomnu gö- rüşerek benimsendiği ve raporun Kara- yalçın tarafındân Başbakan Tansu Çil- kr'e sunulacağı belırtildi. Edinilen bilgi- ye göre yaklaşık 5 saat süren toplantıda, RTÜK'nin oluşumuna ilişkin TBMM karannın, yasanın nıhuna aykın oldu- ğu gerekçesiyle iptal edilmesi istemiyle dava açılması kararlaştınldı. Toplantı- da, örgütle işbirliği zemini yaratmak üzere, Karayalçın'ın yurt gezilerine baş- layacağı da belırtildi. İstanbul Haber Servisi- Tansu Çiller'ingirişirnlenyle. "merkez sağa kuçak acan" DYP, dün de aralannda Yaşar Alptekin, Cansel Özzengin ve Nazan Çalın'ın da yer aldığı 10'a yakın mankeni transferederek "tek başına iktidar" volunda adımlannı hızlandırdı. Giray Mankenük Ajansı'na bağlı mankenlerin DYP'ye üye katılımı nedeniyle DYP İstanbul İl Merkezi'nde dün bir basın toplantısı düzenlendi. DYP Genel Başkan Yardımçısı İbrahim Yaşar Dedelek, DYP İstanbul İl Başkanı MaralÖztekin ıleçok sa\ıda partıhnin hazır bulunduğu toplantıda mankenler. "Niçin DYP'yi tercih ettiniz" sorusuna, "Tansu Çiİler'in başbakan seçilmesinden sonra imaj tazeleyen DYP, iktidara en yakın parti. Hem de Atatürk ilkekrini savunuyor" yanıtmı verdiler. (Fotoğraf: \ILHARREM AYDIN) Erbakan'ın kamyonet turlan İstanbul Haber Servisi - RP Genel Başkanı Necmertin Erbakan, İstanbul'daki secim çahşmalannı, dün de Beykoz'- da sürdürdü. Bir kamyonet üs- tünde Soğuksu, Yenimahalle, Çiğdem, Incirköy, Göksu ma- hallelerinı dolaşan Erbakan hem halkı selamladı, hem de Beykoz beiediye başkan adayı Yücel Çelikbilek ı tanıtu. Erbakan'ın Beykoz'da do- laştığı saatlerde istanbul Bü- yukşehır Beiediye Başkanı Re- cep Tayyip Erdoğan da beledi- yeye aiı yaz spor okullannın açılışına kauldı. TGC'den kınama öte yandan, Ankara Beiedi- ye Başkanı RP'li Melih Gök- çek'in bir kahve toplantısında basını hedefgöstermesi, Türki- ye Gazeteciler Cemiyetı ta- rafındân kınandı. Türkiye Ga- zeteciler Cemiyetı'nden yapı- lan yaalı açıkiamada. "Kendi işknni yapmalannı beklediği- rniz sayıtı başkanların, yerli- yersiz ve soyırt biçi/nde basına çatmalan, art nivetlerini ortaya koymaktadır. Son kez bir parti toplantısuMİa vine basuıın hedef gösterilmesi, ileride vahûn so- nuçtar doğurabüecek bir tavırdır" denıldı. Cebze Belediyesi GEBZE/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Gebze Belediyesi çaiışanlarının direnişi- ne polis yine müdahale etti. Polisin de- netiminde Beiediye Garajı'ndan otobüs çıkartılıp servise konmak istemnce çı- kan olaylarda, bir kadının kolu kınldı Olayın ardından 10 kişi de yaklaşık iki saat gözaltında tutuldu. Çıkan olaylarda, 11 kadın da çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanede te- davi gördü. Genel-İş SendikasıŞube Başkanı Şevket Atalay. önceki akşam 4 işçinin pobs tarafındân otomobile bin- dirilerek dö\ıildüğijnü söyledi. Atalay, Işçi dırenışinepolisengelidövülen işçilerden Nurettin Gül'ün 4, Ö- han Tekin Tongaç'ın 7, Hikmet Mert'in ise 3 gün göremez raporu aldıklannı: durumu ciddi olan Nuralay Orhan'ın raporunun ise adli up tarafındân verile- ceğini kaydetti. Çayırova'da işgal İnşaat malzemeleri üreten Mutapçılar UskÜdar'da 3 gözaltl Fabrikası çalışanlan maaşlannın öden- memesi üzenne fabrikayı işgal ettiler. İki aydır maaşlanru alamayan ve son bir yıl içindekı sosyal haklan odenmeyen yüz işçi ve 25 memur, işyerlennı terketmeme kara- n aldı. Türk Metal Sendikası'nda örgütlü işçiler. haklan ödeninceye kadar işgalin süreceğıni açıkladılar. Tuzla'dael aletleri üreten Altaş fabrika- sı işçilerinin de işverenin işyerini kapatma karan vermesi üzerine fabnkayı işgal et- tikleri bildirildi. RP'li Üsküdar Beiediye Başkanı Yıl- maz Bayat'ın karanyla işten çıkanlan 64 işciden ıkisi, dün düzenledikleri basın acı- klamasının ardından, CHP Üsküdar Ilce Başkanı .Ali Cüıat Işık'la birlikte gözaltına alındı. Kendilennı işten çıkaran Bayat'ı pro- testo etmek için aileleriyle birlikte Üskü- dar Belediyesi önünde toplanan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na üye işçiler hazırladıklan basın açıklamasını okuduk- tan sonra dağıldıklan sırada. polis müda- halesiyle karşılaştılar. İşcilere destek için Üsküdar Belediyesi önüne gelen Işık ile Ali Yayla Kılıç ve Hüseyin Kdıç adlann- daki işçilenn gözaltına alınmasına ilişkin bir gerekçe gösterilmedı. Koordinasyon Kurulu Batman'da toplandı BATMAN (.AA) - İçişleri Ba- kanı Nahit Menteşe, bölücü te- rör örgütünün önümüzdeki günlerde kendi yok oluşunu kendisinin ilan edeceğini belir- terek bölgeye götürülen ve gö- türülmesi gereken hizmetlerin bir envanterinin çıkanlması çalışmalannın devam ettiğini söyledi. içişleri Bakam Nahit Mente- şe, Olağanüstü Hal Koordinas- yon Kurulu toplantısını açış konuşmasmda, bölücü terör örgütüne karşı ahnan ve alı- nmakta olan önlemlerin görü- şüleceği toplantıda ağırlığın, bölgenin sosyal ve ekonomik sorunlanna aynlacağmı belirt- ti. Milli Savunma Bakanı Meh- met Gölhan da Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kalkınmış Türkiye'ye yatınmlarla ulaşıla- cağını, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun kalkınması için büyük çaba gösterildiğini ve GAP kapsamındaki yatın- mlann tutannın 346 trilyonu bulduğunu kaydetti. Bakan Gölhan, GAP için 1993 yılında 90 trilyon har- candığını, bu yıl 8 trilyon üralık bir yatınm yapılacağmı bildire- rek, "Devlet bölgeye hakimdir. Bölgede yarun kalmış yatın- mlan tamamlamanın zamam gehniştir. Yatırım seferberliğini nep beraber yapmak gerek. Yanndan tezi yok çahşmalara başlamahyız" dedi. Mesut Yılmazatık suinşaatına harç koydu İstanbul HaberServisi - ANAP Genel Başkanı Mesut Yıbnaz, Büyükçekmece Belediyesi'nin kendi kaynaklanyla yapımına başladığı "Büyükçekmece Atıksu ve Yağmur Suyu 1. Kısnn kanalizasvonu" inşaatının temelını attı. Mesut Yılmaz temel atma törenınde yaptığı konuşmada. İSKİ'nindaha önce aynı yerdetemel attığı halde sonunu getiremediğini belirtti. Yıhnaz ANAP'ın "halka hizmet hakka hiıınet" felsefesiyle çalıştığını belirterek "Bu tesfaler sadece Büyükçekmece halkı için değil, tüm İstanbuUular için çok önemİidir. Çünkü bu tesis savesinde İstanbul'a yılda 100 milyon metreküp su veren Büyükçekmece Barajı kirienmekten kurtulacaktır" dedi. Partisinin muhalefette de hızmete devam edeceğini vurgulayan Yılmaz "Sizehizmet yoiunda bize güven vermeye devam etmenizi istiyorum. Vereceğiniz her oyu size hizmet olarak ödemeyi taahhüt ediyorum" diye konuştu. Mesut Yılmaz, kesilen kurbanlardan sonra kanalizasyonun temeline ilk harcı attı. Törenden sonra Büyükçekmece Belediyesi'ni de ziyaret eden Yılmaz. Büyükçekmece Beiediye Başkanı Hasan Akgün'e nazar boncuğu hediyeetti. Temel atma törenine ANAP İstanbul İl Başkanı Mükerrem Taşçıoğlu, eski bakanlardan Avni Akyol, İlhan Kesici ve partıliler katıldı. POLTIIKA GONLUGU HİKMET ÇETtNKAYA . .Yaşamın İçinden. Çınarcık (Yalova) Ortaokulu'nda okuyor çocuk. Bu yıl ortaokulun 2. sınıfına geçmiş. Çalışkan ve zeki. Ailenin ekonomik durumu iyi değil. Orta halli bir aile. Babası yok. Annesi ve anneannesiyle birlikte yaşıyor. Okulun din dersi öğretmeni, çalışkan ve zeki erkek ço- cukları topluyor. Onlara Kuran kursu veriyor. Aslında bu bir maske. Başka şeyler oluyor. Çocuk gizlice gidiyor din dersi öğretmeninin kursuna. İki üç gün geçiyor. Anne ve anneanne çocuktan kuşku- lanıyor. Anne çocuğuna soruyor: "Sen bu yıl hiç denize girmedin. Bugün denize gide- lim. Mayonu çıkardım..." Ortaokul ikinci sınıfa giden oğlu, annesini tersliyor: "Sen önce yüzündeki ve dudaklanndaki boyayı sil..." Anne şaşırıyor: "Ne oldu sana böyle, anlat bakayım..." Oğul, annesinin üzerine atlıyor, yüzünü tırmalıyor: "Cehennemde cayır cayır yanacaksm. Siloyüzünd&ki ve dudağındaki boyayı..." Anne durumu annesine anlatıyor. İstanbul'daki bir ya- kın akrabasına haber gönderiliyor. Çocuk da iki gün sonra İstanbul'a yakın akrabasının yanına getiriliyor. Anne daha sonra bize başvurdu ve olayı şöyle anlattı: "Evde bir naylon torba buldum. İçinden uzun paçalı bir don çıktı. Şaşırmıştım. Oğluma sordum. Önce cevap vermedi. Sonra 'ben bununla kadınların olmadığı yerde denize giriyorum' dedi." önceki gün bir genç okurumuz gazeteye geldi. Yeğe- ninin bir tarikat tarafındân bir dershane aracılığıyla Ya- lova'da kampa gittiğini söyledi. Yeğeni; lisede okuyan, babası olmayan, yoksul bir ailenin çalışkan kız çocuğuy- du. Şöyle dedi: "Bir ay içinde değişti. Çok çağdaş bir kızdı. Malum dershane'ye gitti. Ondan sonra siyah çarşaf giymeye başladı. Şimdi Yalova yakınlarında kampta." Sordum: "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" Şaşkındı ve ne yapacağını bilmiyordu... Şöyle yanıt verdi: "Ben de size geldim. Siz bu konuda çok yazıp çiziyor- sunuz. Belki bir yardımınız olur diye düşündüm..." Bir gün Avcılar'da oturan bir baba geldi. Oğlu yatılı öğretmen okulunda (Arifiye) okuyordu. Şöyle dedi: "Oğlumun tarikatlarla ilişkisi olduğunu saptadım. Ba- na nasıl yardımcı olabilirsiniz?" Ne yapabilirdim? Şunu: "Anlatın yazayım. Elimden başka bir şey gelmez..." Çalışkan, ama yoksul ailelerin ortaokul, lise ve üniver- sitede okuyan çocuklarına çengel atan şeriatçılar baş- koydukları yolda adım adım ilerlerken sadece oturup iz- leyecek miyiz? Galiba öyle yapıyoruz. Siyasal iktidarın şemsiyesi al- tında palazlanan şeriatçılara ödün üstüne ödün veriyo- ruz. Birfotoğrafa bakıyorum. Fethullah Hoca'nın yanında iki 'ö'nemlikişi'o\uruyor. Sağında Kasım Gülek, solunda Çevre Bakanı Rıza Akçalı Bir vakfın toplantısında çekil- miş bu fotoğraf. Kasım Gülek ve Rıza Akçalı vakfın konu- ğu. Konuklar arasında ünlü ünsüz pek çok kişi bulunu- yor. Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da konuklar arasında yerini almış. Sonra? Fethullah Hoca demokrasi üzerine bir konuşma yap- mış. Herkesin çok hoşuna gitmiş. Fethullah Hoca bir din adamı değil midir? Evet! Polis kolejlerinde, askeri liselerdeki yasadışı örgüt- lenmelerde bir din adamının adı niye geçer? Acaba bu soruyu eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak- su'ya sorsak yanıt verebilir mi? Bir başka soru: "Kasım Gülek ve Rıza Akçalı'nın Fethullah Hoca'nın yanında işi nedir?" Sanırız bu soruyu DYP Manisa milletvekilleri Sümer Oral ile Ümlt Canuyar'a sormak gerekir. Şu Amerika- daki ünlü tarikatın Türkiye bağlantısına bakalım; Rıza Akçalı'nın Fethullah Hoca ile ilişkilerinin olup olmadığını araştıralım. . Zeytinburnu'nda Kuran kursu öğrencilerinin kalacağı 'Ömer Avni Yel Yurdu'nun açılışına 5 bakan, 14 milletve- kili, 1 vali ve 2 beiediye başkanının katıldığını biliyor mu- sunuz? Biz de gazete haberlerinden öğrendik... Acaba Uluslararası İstanbul Festivali'nin açılışında kaç bakan, kaç milletvekili, kaç vali, kaç beiediye başka- nı vardı? Onu da Uluslararası İstanbul Festivali'ni yönetenlere soralım, yanıt verirlerse öğrenmiş oluruz... Karayalçın'ın Dısisleri sıkıntısı Kumhoracıboşı ve Çetin'in dısındu, SHP'U bokcuıkmn tümii değişiyorANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - SHP'de, Eylül 1993 ku- rultayından bu yana beklenen kabine değişikliğinin, pazar günü gerçekleşurileceği öğre- nildi. Kabinenin SHP kana- dmda, bakanlann bir bölümü- nü dışarda bırakmayı, diğerle- rinin ise yerini degiştirmeyi tasarlayan Genel Başkan Mu- rat Karayalçın, Dışişleri Ba- kanhğı önerisini Onur Kumba- racıbaşı ile Mümtaz Soysal'm kabul etmemesi üzerine sıkın- tıya düştü. Edinilen bilgiye göre Kara- yalçın, Genel Sekreter Fıkri Sağlar ve Genel Başkan Yar- dıması Mustafa Timisi ile yap- tığı çaüşmadan sonra Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üye- lerine, kabine değişikliğinin pazar günü gerçekleştirileceği- ni söyledi. Karayalçın, kabine- nin tümünün değişmesi karan- na vardı. Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ile Dışiş- leri Bakanı Hikmet Çetin'i, bir- birlerinin yerine kaydırmayı düşünen Karayalçın, bu amaç- la Kumbaracıbaşı ile görüştü. Ancak Kumbaraabaşı İngiliz- ce bilmediğini ve esprili bir kişi olmasını, Dışişleri Bakanlığı'- nın kaldıramayacağını belirte- rek öneriyi gen çevirdi. Bunun üzerine Karayajçın, Dışişleri Bakanlığı önerisini, dün görüş- tüğü Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal'a götürdü. Ancak Soysal da öneriyi kabul edemeyeceğini söyledi. Karayalçın'ın, devlet ba- kanlan İbrahim Tez, Ennan Şahin ve Türkan Akyol'u, Tu- rizm Bakanı Abdülkadir Ateş'i ve istifa eden Mehmet Kahri- man'ı kabine dışı bırakacağı belirtiliyor. Grup Başkanlığı önerisini geri çeviren Adalet Bakanı Seyfl Oktay'ın Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakan- hğı'na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo- ğultay'ın da Oktay'ın yerine kaydınlacağı; Sanayi ve Tica- ret Bakanı Tahir Köse ile Kül- tür Bakanı Fikri Sağlar'ın Devlet Bakanlığı'na kaydınla- cağı; Genel Başkan Yardımcıa önay Alpago'nun Akyol'un yerine kadından sorumlu Dev- let Bakanlığı'na; İstanbul Mil- letvekili Ercan Karakaş'ın Kültür, eski Genel Sekreter Halil Çulhaoğhı'nun Turizm, Hatay Milletvekili Nihat Mat- kap'ın da Sanayi ve Ticaret bakanlıklanna getirilecekleri belirtiliyor. Karayalçın'ın, Ha- tay Milletvekili Mehmet Dö- nen ile Sıvas Milletvikili Ad- met Köylüoğlu'na Devlet Bakanlığı gorevı vereceği de ifade ediliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle