23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyel İmtiyaz sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Koordınatörü: Hikmet Çerinkaya • Geneİ Yavın Danışmanı: Orhan Erinç • Yazıişleri Müdürleri: İbrahim Yıldız, DinçTayanç(Sorumlu), •HaberMerkezi Mü- dürü: Hakan Kara Dış Haberler: Ergun Baleı • Ekonomi: Bülent Kızanlık • İsühbarat: Yalçın Çakır • Yurt Haberlerı: Mehmet Saraç • Makaleler: Sami Karaören 9 Spor: Âbdülkadir Yücelman • Düzeltme: Abdullah Yazıcı Ankara Temsılcısi: Mustafa Baibav • Haber Muduru Doğan Akuı AtatürkBul- vanNo:125. Kat: 4, Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020 (7 Hdt). Telex 42344. Fax (4)4195027 • İzmırTemsılcısı: Sertiar Kızık, H Zı>a Bh 1352 S 2 3 Tel 4411220 Telex: 52359, Fax: 4419117 • Adana Temsılcısi. Çetin Viğenoğlu İnönu Cd. 119 S. No: 1 Kat: 1. Tel: 3522550-3522601-3522492. Telex 62155. Fax: 3522570 Müessese Müdürir Erol Erkut • Koordına- tor Ahmet Komlsan • Muhasebe. Bülent Ve- ner • tdarc Hüseyin Gürer • tşletme önder Çelik •Bılgı-İşlem Nail tnal •BılgısayarSıs- tem: Mürüvet Çiler •Reklam. Refaa Işıtman YayımİA>an\eBasan: YenıGün Haber \]ansı. Basm\eYa\ıncılık A Ş TürkocağıCad 39 41 Cağaloğlu34334Ist PK 246lstanbıilTel (0 2I2)5i:0505(2Ohat)Telex 22246.Fax (0 212)5138595 6TEMMUZ1994 İmsak:3.33 Güneş:5.31 Öğle: 13.13 İkindi: 17.13 Akşam: 20.46 Yatsı: 22.35 Uğur Mumcu ve Bahriye Oçok • DEVREK (Cumhuriyet) - Devrek Belediyesi, Devrek'te Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok'un anısını yaşatmak içın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan iki sokağa Uğur Mumcu ve Doç. Bahriye Üçok'un adının verilmesini kararlaşürdı. Karşıyaka Mahallesi muhtan lsmet Akmantar "Bu güzel insanlann adını yaşatmayı mahalle sakinleri istemiştir. Zaten gerekliydi" derken, Devrek Belediye Başkanı Nadir Saraç, "Demokrasimizin, Atatürkçü, laikliğin ödünsüz savunucusu şehitlerimizin adlannı Devrek şehnmizde yaşaünayı uygun bulduk. Bunun için boyle bir karara vardık" dedi. Çeksam'danbenzin istasyonuna tepki •TARSUS (Cumhuriyet Güney tlleri Bûrosu) - Kısa adı Çeksam olan Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği Yönetim Kurulu, belediye tarafından eski belediye binasının yerine benzin istasyonu yapılmak istenmesine karşı çıktı. Çeksam'ın açıklamasında, "Şehirmerkezine, insan sağlıgı ve çevre için büyük bır tehlıke oluşturacak ve daha pek çok sorunu beraberinde getirecek olan benzin istasyonu kurrna karannı kınıyoruz " denildi. Askerkaçaklanna • BURSA (AA) - Bursa'da, Yıldınm Askerük Şubesi'nce ticaret ve sanayi kuruluşlanna bir yan gönderilerek, asker İcaçaklanna iş verilmemesi istendi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasf ndan verilen bilgiye göre, Milli Savunma BakanbgVna bağb Yıldınm Askerük Şubesi'nce gönderilen yazıda, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 99. maddesinde yapılan değişiklikle, asker kaçaklannın ışyerlerinde cahşunlmasının suç olduğu belirtildi. Karadeniz kıyılan tehlikede •TRABZON (AA) - Karadeniz'i çevreleyen kıyılann, yanlış kullanımlann da etkisiyle büyük tehlike ıçinde olduğu öne sürüldü. Karadeniz Teknik Üniversitesi înşaat Mühendisbğı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recai Bilgın. "Doğu Karadeniz'de Kıyı ve Liman Sorunlan" konulu araştırmasında, kıyılann ciddi boyutlarda erozyon ile karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti. Amtkabir'detören güvenüği • ANKARA (AA) - Anıtkabir'de yapılacak törenlerin ve Arutkabir'i ziyaret edecek Türk ve yabancı devlet büyüklerinin güvenliginin sağlanması ve koordinasyonundan Ankara Gamizon Komutanhğı sorurnlu olacak. 'Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine llişkin Yönetmebğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğegirdi. SSK'de özel muayene • İZMİR(AA)-Izrnir'deki SSK hastanelerinde ücretli-özel muayene uygulamasının, 11 temmuz pazartesi günü başlayacağı bildirildi. SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürü Dr. Turgay Ocakoğlu, yaptığı açıklamada, yeni başlanacak uygulamaya hekimlerden ve personelden yoğun ilgi olduğunu söyledi. Uygulama çerçevesinde, hastalar mesai günleri içinde saat 16.00'dan sonra SSK'nin Tepecik, Buca, Doğumevi ve Aliağa hastanelerinde400 bin lira karşıüğında muayene olabilecek. Bir ortaçağ hastanesinin atıkçukurlannda, hastainsanlara ait DNA örnekleri bulundu OrtaçağınkançukurundaAIDSizleriÇeviri Servisi - Bilim adamlan bir ortaçağ hastanesinin atık çukurla- nnda insan DNA örnekleri buldu. Edinburgh yakınlanndaki Sutra bölgesinde yapılan kazılar sırasında Dr. Brian Moffat çok sayıda derin çukura rastladı. Bu çukurlarda ka- namah hastalardan akan kanın top- lanarak sonradan birçok hastahğı tedavi etmek amaayla kullanıldığı belirlendi. 1190-1460 yıllan arasın- da etkinliğini sürdüren hastaneyi iş- leten Augustinyen rahiplerin de buraya kan akıtarak günahlanndan anndıklan sanılıyor. Dr. MofFat ile birlikte çahşan Dr. Julian Mitchell ve Dr. James McLellan, en çağdaş yöntemlerden yararlanarak bu çukurlardaki kara toprağın insan DNA örnekleri ıçer- diğjni saptadı. Ilk hastanelerin çoğu manastır düzenine göre etkinlik göstermek- • Edinburgh yakınlannda yapılan kazılarda, kanamalı hastalardan akan kanın toplandığı çok sayıda derin çukura rastlandı. Buralardaki kanlardan, daha sonra birçok hastaüğın tedavisinde yararlanıldığı belirlendi. teydi. Ancak bu hastane yapılan, manasürlann ortadan kalkmasıyla birlikte yok edıldi ve söz konusu alanlar tarlaya dönüştü. Dr. McLellan'a göre, kandaki DNA'nın bulunması, bulaşıcı has- talıklara yol açan canlılann zaman içinde bir değişime uğrayıp uğrama- dığının izlenmesi yolunda sürdürü- len yoğun çabanın ilk aşamasını oluşturuyor. "Bulduğumuzun insan kanı olduğu konusunda artık hiçbir kuşkumuz yok. Ancak bu bulgular- dan elde edebileceğimiz bilgi son de- rece ktsıtlı. Zira btılunan kan valnız- ca tek bir kişinin kanı olmay ıp yüz- lerce hatta binkrce kişinin kanuidan oluşmuş bir kanşım. Bu çukurlarda bir zamanlar binlerce galon kan ol- malı." Bilim adamlan, bu bulgulardan kanda oluşan ve hastahğa neden olan patojen genler bulmayı ümit ediyor. Dr. McLellan. "Hastalıkla- nn taribçeleriyle yakından ilgileniyo- ruz. Günümüzde üstesinden geldiği- mizi sandığımız birçok hastahk yeniden hortluyor. Buna, hastalıkla- rın genetik bileşiminin daha eski ve daha ölümcül bir türe geri döniişünün neden olup olmadığuıı beliriemek zo- rundayız" dıyor. Araştırmacılar, bu zamana dek kandaki DNA'nın bozulmadan kal- ması nedeniyle rahiplen ve hastalan etkileyen patojenlerde de aynı duru- mun gecerli olması gerektiğine ina- nıyor. Aranan mikroplar arasında sanlık, frengi, verem, cüzam ve HIV serumuna neden olan mikroplar yer alıyor. "Kimine gdre HFV virûsü gü- nümüzde ölümcül bir nitelik kazan- masına karşın oldukça eskilere daya- nıyor" diyen Dr. McLellan, bu virüsün ızlerinın araşünlacağını be- lirtiyor. İnsan kalıntılan arasında biraz değişime uğrasa da DNA'nın özü binlerce yıl bozulmadan kalabi- liyor. Bu nedenle bulunan DNA, topraktaki kile yapışıp korunmuş olabilir. Sean Connery'nin kurduğu İskoç Uluslararası Eğitim Vakfı tarafın- dan desteklenen araştırma ekibi, maddi olanaklar sağlanırsa üç yıllık bır program çerçevesindeki incele- melerini sürdürmeyi ümit ediyor. Tırmanması Çeviri Servisi- Dünyanın çıkıbnası en kolay dağı Borneo'da. 3.500 merrelik Kinabalu Dağı'nuı zirvesine ulaşmak için herhangi bir araç gerekmivor. Tırmanma sırasmda yiyeeek ve içecek ihtiyacını giderecek mola noktalannda, omletten yerel yemekJere kadar türlü yiyeceği bulmak olası. Tüm dağ insanlarında olduğu gibi Borneo y erlileri de yabancılara karşı son derece konuksever. Lzun dağ yollarında yüklerini sırtlarına vuran köylü kadınlar, yolda karşılaştıkian yabancılara gülümsemekle kalmıyor, yarun yamalak İngilizceleri ile sohbet de ediy orlar. Orta Asya ve Balkan Cumhuriyetleri 1. Çevre Bakanlan Konferansı sona erdi 'Çevreyikorutnak,banşa ve dostluğayatuınuhv' Istanbul Haber Servisi- Çevre Ba- kanlığı'nca, İstanbul'da gerçekleşti- rilen "Orta Asya ve Balkan Cumhu- riyetleri 1. Çevre Bakanlan Konfe- ransı" dün istanbul'da sona erdı. Banşı sağlamak ve gelecek kuşakla- ra yaşanabilir bir dünya bırakmak, ülkeler arasında işbirliğıni geliştir- mek amaayla düzenlenen konfe- ransın son bölümünde, katılan 10 ülke tarafından 26 maddelik bir or- tak deklarasyon imzaiandı Birleşmiş Milletler ve UNESCO"- nun yanı sıra Türkiye'nin de arala- nnda yer aldığı çok sayıda ülkeden temsilci ve çevre bakanlannın katıl- dığı konferansm ikinci gününde ko- nuşan Çevre Bakaru RIM Akçah. söz konusu deklarasyonun. "bugün- • Konferansm ikinci gününde konuşan Çevre Bakanı Rıza Akçah, "Bütün dünyada örnek olacak bir işbirliği yaptık. Bu birliktelik tarihin sonsuzluğuna kadar giderek kü ve gelecek kuşaklann sürdürülebi- lir kalkınma ihriyaçlannın karşılan- ması için küresel düzevde devletler arasında adil >e eşitliğe dayalı bir is- birliğinin gerekliliğinin bilinciyle" hazırlandığını beb'rtti. Deklarasyon metninin, ülkelenn birb'kte hareket etme arzusu ve ka- rarblığının somut bir göstergesi nite- b'ğinde olduğunu vurgulayan Akça- b, "Deklarasyon ile bölgeler arasın- daki birlikteüğin temelleri atümış- güçlenecektir" dedi. tır. Ülkelenn çevre sorunlan için or- tak programlar hazırlamasını sağ- layacak bu deklarasyonun iki önemli noktası \ ardır. Biri, devlet ve hükümet başkanlan- na çevrenin korunması faah'yetlerine çevre suçu kabul edilerek bütün ulus- lararası platıbrmlarda savaşui ön- lenmesi için çağrı yapıunasıdn*" şekbnde konuştu. Çevre korumaya yönebk çalışmalann banşa, huzu- ra. kardeşbk ve dostluğa yaunm olduğunu söyleyen Akçab. "Bütün dünvada ömek olacak bir işbirliği vaptık. Bu birliktelik tarihin sonsuz- luğuna kadar giderek güçlenecek- tir" dedi. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kal- kınma Konferansı'nda abnan ka- rarlar göz önünde bulundunılarak haarlanan deklarasyonda özetle şöyle denildi: "Atmosferin ve hava kalitesinin korunması amacıvla ülkeler arasında teknik işbirliği yapılması, içme suvu kavnaklarının korunması ve gelişti- rilmesi. arırma tesislerin kurubnası- nın hızlandırılması. çevrenin korun- ması konusunda ortak işbirliği prog- ramlarının oluşturuhnası gereklidir." Sözü edilen ilkelenn uygulanma- sını takıp etmek amacıyla "ulusaJ odak noktalan"ndan oluşan birizle- me korrutesının de kurulması kara- nnın-yer aldığı deklarasyonda ayn- ca. bolgesel düze\deki "Gündem 21"in taslağının hazırlanacağma ilişkin bir maddeye de yer verildi. Deklaras>ona Türkive'nin dışında Arnuvutluk. Azerbaycan, Bosna- Hersek, Kazakıstan, Kırgızistan, KKTC, Makedonya. Özbekistan ve Tacikistan imza attı. Çimento fabrikasının kapatılması için kampanya tstanbul Haber Servisi - SOS Istanbul Çevre Gönüllülen Platformu. "Kartal'daki Yunus Çimento Fabrikası'nın çevreye ve insan sağlığuıa zarar verdiği gerekçesiyle kapatdması için" kampanya başlattılar. Platform sözcülen, fabrikanın kaçak olduğunu veçabşma izni bulunmadığını öne sürdüler. Kıyı şeridinde bulunan çimento fabrikasıyla çevre ve insan sağbğı adına cınayet işlendiği iddia edildi. Platform tarafından yapılan açıklamada, kıyı şeridı üzermdeki fabrikanın kaçak olduğu öne sürülerek, "Burası kaçak bir yapıdır. Ne nıhsatı ne de çalışma izni vardır. Avnı yerde kurulu Akü ve Santa fabrikalannın büyük nazım plaıuna gdre organize sanayi bölgesi olan Kurt Köy'e taşınması gündemde iken bu fabrikanın geri ve kirletici teknolojisi ile hala burada kahnasını isteven zihniyetler, çevre ve insan sağlığı adına bir cinayet işlemektedir" denildi. Kimyasal madde soluyorlar Açıklamada, çimento fabrikasının çevreye verdiği zararlarla ilgili olarak şu görüşlere yer verildi: "Çevredeki halk, yıllardır çimento fabrikasından ve kıyıdaki kum depolanndan çıkan toz. duman, zehirli kimyasal maddeleri solumaktadır. Canlılann solunum v ollarına yerleşerek soluk almaiarını öıileyen bu partiküller, ciğerlerde ve beyinlerde de tahribat yapmaktadır. Kıyı şeridinde olması direkt deniz kirliliğine yol açmakta ve ekolojik dengeyi bozmaktadır." İstanbul Tabip Odası ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Çevre Gönüllüleri'nin eylemlenne destek vererek "Çimento tozu, çevreye verdiği genel zarar yanında solunum y oUannı tahriş ederek bronşit irinli burun iltihabı gibi hastalıklara yol açmaktadır" görüşüne yer verdi. T U R I Z M & T E K . Û R 1 Z M Haitili sanatçılar, işleyecek sac bulmaktazorlanıyor Petrolatnbargosusanaüvurdu Çeviri Servisi - Birleşmiş Milletler ve Batıb hükümetler Haitı'dekı askeri rejime karşı uygulanan petrol ambargosunun etkilerini tartışadursun, ambargo, ülkenin en önemli yerel sanatlanndan biri olan metal heykelciliğini olumsuzyöndeetkiledi. Madeni heykellerin yapımında kullanılan petrol varillerinin fıyatlan ambargo nedeniyle arttığından, sanatçılar işleyecek sac levha bubnakta zorlanıyor. Daha ilginç eserler üretiyorlar Sanatçılar da askeri yöneticiler gıbi ambargodan etkilenmemek için birtakım çıkış yollan bubnakta gecikmiyor. İşleyecek hammadde bubnak için yaratıabklanmn sınırlannı zoriayan sanatçılar, böylece daha ilginçeserler çıkarmaya başbyor. Batı'da Haiti'de üretilen mallara duyulan ilgi giderek azabrken Haiti sanatına gösterilen ilgi artıyor. Haiti sanatının kökleri Afrika'ya uzanıyor. Vudu dininin etkileri hemen hemen tüm sanat dallannda görülüyor. Bu arada Haitibler satış amaayla Batı sanatına yakm ürünler vererek geleneksel sanat yapıtlanndan uzaklaşıyor. 1950'b yıllann başında Batıb bir sanat uzmanı, Haiti'de Neuille Mezarbğı'nı gezerken olağanüstü bir el becerisiyle yapılmış madeni haçlara rasgeldi ve haçlann Georges Uautaud adinda bir sanatçı tarafmdan yapıldığım öğrendi. Georges Liautaud. haçlann üzerineçarmıha gerili İsa fıgürünü de işlediği içın zamanla bir heykeltıraşın el becerisini kazanmıştı. Bu tarihi izleyen 40 yıl boyunca çabşmalannı sürdüren Georges, yoksul köyünün adım ölümsüzleştirdi. Haiti yerli sanatırun son yıllarda keşfine paralel olarak Neuille Mezarlığı'nda sergilenen İsa heykellerinin ünü, ülke sınırlannı aşıyor. Georges Liautaud'nu 90 yaşında ölümü ileçıraklan, ustanın bıraktığı yerden sanatı sürdürdü. 42 yaşındaki Serge Jolimeau ile 43 yaşındaki Gabriel Bien - Aime açtıklan sanat okulu kanabyla genç sanatcılan eğitmeye başladı. Son günlerde boş petrol varili bulmakta zorlanan Serge Jobmeau. zamanla en ufak madeni parçayı bile değerlendirmeyi öğrendi: kaynak yaparak birleştirilen metal parçalan ile son derece ilginç İsa figürleri üretti. Sanatseverler arasında değer kazanıyor Jobmeau'nun eserlerinin giderek sanatseverler arasında değer kazanması. sanatçının gebrini, beklemediği ölçüde arttınyor. Dolayısıyla artık, kullanıbruş petrol varillerinin yanı sıra sac levhalan parayla satm alabiliyor. Gabriel Bien-Aime'nin de aynı yöntemlerle ürettiği madeni heykeller büyük beğeni kazanıyor. Ne var ki Gabriel, eserlennden geçimini sağlayacak geliri elde edemediğinden. yan iş olarak araba kaportası tamırcibğine devam ediyor. Gabriel Bien-Aime kendi yaptığı madeni heykelle..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle