24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•~3 6 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 11 Suçlan: Âtatürkçü olıııak Cezalan: Sürgün KİM KİME DUM DÜMA BEHÎÇAK fstanbul Haber Serrisi • Hal- kalı Mehmet Akif Ersoy lisesi'- nde görevli 12 öğretmen ve iki müstahdemin, okul içinde dinci baskılar uygulayan müdûre karşı çık ükian vederslerde" Atatürkçü- lük propagandası" yaptıklan için sürgün edıidiği bÜdırildi. Eğit- Sen'in Aksaray'daki merkezinde dün yapılan basın açıklaması- nda, okul müdürü Ayhan Köker - in de EsenJer Amiral Vehbi Dü- men Lisesi'ne müdür olarak tayi- ninin çıktığı belirtildi. Eğit-Sen Genel Başkanı İsnet Aktaş'ın, 12 Eylül askeri darbe- sinden sonra MüJi Eğitim Ba- kanlığı kademelerinde partizan- ca örgütlenen ırkçı, geriri ve şe- riatçı kadrolann Milli Eğiüm amaç ve ilkelerine aykın uygula- malannın giderek yaygınlaştığını belirttiğiaçıklamada, "Küçûkçek- meceflçesiHalkalı Mehmet Akif Ersoy Lisesf nde daha önce Ata- türkçülüğü savuoduğu ve ögrenri- lerine Atatürkçüifiğfi anlattığı için Yıldız'da polis-öğrenci çaüşması fetaai»! Haber Serv» • Yıidız Tekmk Oni- versttesTiKİe dün, yeraekhanede straya girme- den yernek alan pofisferle taraşan Qğren.cüere, po&ler ateş etö. llk önce yemeJchanede iki d bavaya ateş eden polisier, daha soara. bahçede kaçan öğrenciJerin üzeritıe ateş etö. Baa öğ- rendlerdecoplandı. Dün öğfesaatierîrsde Yıtdız Teknik Üniver- sitest'nm Yîkfaz Yokuşu'ndaki kampusunda öğreflcjier,yemefc almak için yemekhanede sı- rada bekkrken okulun kapsmda görevli res- trd âört pofe geldi, Sırada bekktneden yerjsek aknak isteyen poitislere karşt çtkan öğrenciler- letartışmaçıkD. SıaavlanoidîığBİMJöeiteBdi- terinin sırada bekfcyerek yemek akiığuB befir- ten öğreneüere polisler. "fliz tstediğkmz gS» ve&eit alsnz. KıÂadayıhk yapısayın" şeklinde karşıittk verdiîer. Yemekkriiîi yedikten sonra çskan polisler, btr süre sonra yanlanada başfca poîisierfe bir- fikte ickrar ymekhaneye gefcrek kendifcriyle tarüşan öğrçnctlerİ diğer poJMere gösterdl. Bunun üzerine po&skr. "'Sursia kahaday&k " diyerek öğrendlere sakfcrdı ve b l d yj y ğ onian copİamaya başladı. Öğreneîierin direrjerek karşılik vermesi üze- riöe poMsfer, yemekhanede iki kez havayaateş açu. Tavandan sekcn kurşurtiar şans eserî kimseye isabet etmezken yemekhanenin cam- lankınJdı. Daha sonra yemekhaneden çıkarak bahçe- ye îcaçan öğrencüeri kovalayan poüster, öğ- rencîîerin arkasmdan da ateş etti. Polisler daba sonra okulu lerk etö. Oiaydan sonra toplanan öğrencüer,SniversiterekîörûTsargBt Uİrf'e poîjsleri şikayetetti. sürgün edilen bir üyemizden sonra, basm yoluyla Milli Eğitim'e iletti- ğimiz sorunlar çözümlenmedi. Bu konuda hiçbir çaba gösterilmedi. Son olarak aynı okulda 12 öğret- men ve iki hizmetlinin de aynı ge- rekçeterle sürgün edflmeteri, ne kadar pervasızca çauşbklannın bir örneğidir. Okullann kapandığı son gün topiuca sürgün edilen bu arkadaş- ların hizmet verlerinin değişmesi için hiçbir neden yoktur. Bu tür uygulamalara son verilmemesi ha- linde, bunun Milli Eğitim Ba- kanlığı'nın resmi politikası olarak kabui edileceği çok açıkör" denil di. Remzi Akçay. Asuman Deso- valı, Asuman Sözer, Hüseyin Du- ruş, Halime l luğ, Aliye Özkanat, Tf^Zfvotcu, Sevim Güzel, ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI Ahmet Desovah, Gunay Guzel, v Nuri Gökçek ve Onder Erkarsian adh öğretmenlerin sürgün edil- meleriyle okul içindeki öğretmen sayısının azaldığı ve haftada 360 saat dersin boş geçeceği belirtilen açıklamada, "OkuJdaki yolsuz- luklara karşı çıkarak laik ve de- mokratik eğirimden yana olan bu öğretmenler, tüm saldırılara karşın mücadeleden geri dur- mayacaklardır" denildi. Benımpenal CtUBKITY HOIB tk BUNO. PİABELLA 6^8Ö.ÖÖO.TL 24.445.000.Tl HOTU IGDtNEl * KIBRIS'DAKİ TÜM OTE11ERE REZERVASYON YAP1UR. TEL: (0.212) 224 94 65 (4 HAT) - 241 41 51/52 TEŞEKKÜR Hazâkatle gerçekieştirdiği ameliyatla rahatsızlığımdan kurtulmamı sağlayan özel Doğan Hastanesi'nin değerli doktorlarından YÜLPAN DEVECİ ye ve hastane personeline teşekkür ederim. NAHİDEÖZSÜER DİLBİLİMCİDEN Almanca - ingılızce - Turkçe (Diksiyon/Spikerlık/Hitabet) dersleri Pazar, pazartesi, çarşamba, cuma günleri 14.00-17.00 arası; 232 89 86 no'lu telefondan bilgi alınabilir. Derslerdeaynı gün vesaatlerde verilmektedir. dufu luıizın ITALYAFIORANSA • VtNlDİK • ROMA 09.07.94den Mibaren her taft» 7Ceu«Cla 820$ İTALYA-FRANSA(y ) VENEDİKaNKEtROMA 09.07.94den kUuren her hafta 850$ FİYATURA UÇAK BİLETİ, KAHVALT1LAR. AK§AM YtMlKLERl. YAWM GUNLÛK ŞEHIRG£ZIL£RIDAHILDIR. • HAfflfYE 3 ) 900Q(nra}«KACKĞK34S471p«GHU)«fWCAUt 2249000 F M •KDLTOPRAK: 3467777 «Afi(ARA: 4407576«CMR:4635D93 •ANÜU»:2C 9168 Romanlannız ve Ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel:5540804 Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. ALİBOZ Akbank bu yıl da, siz sa- natçılarımızı, yurdumuzun çeşitli kentlerindeki Akbank Sanat Galerileri'nde sergi açmaya, eser- lerınizi halkımıza sunmaya çağırıyor. 1994-1995 döneminde sergi açmak istiyor- sanız. en geç 29 Temmuz 1994 Cuma gününe kadar. • Kısa özgeçmışinizi • Öğrenim duru- munuzu • Daha önce açtıgınız veya katıldıgınız sergileri • Açık adresinizi. varsa telefon numararuzı • Serginizi hangi Akbank Sanat Galerisi'nde ne zaman açmak istediginizi belirten bir dilekçe ve buna ekli olarak • Bir adet fotografınızı ve • Eserlerinizden en az uç adedinin 9 x 13 renklı fotografı ile bıriikte. Akbank T.A Ş Umum Müdürlüğü Kültür Sanat Başdanışmanhgı Sabancı Center 80745. 4. Levent /lstanbul adresıne başvurarak, Akbank'ın sanatçı- larımıza tanıdığı bu olanaktan yararlana- bilirsiniz. Başvurular seçici kurul tarafın- dan değerlendirilerek. sergi açması uygun görülen sanatçılara hangi Akbank Sanat Galerisi'nde ve ne zaman sergi açabilecegi yazılı olarak bildirilecektir. Sergi açma Akbank'taıı Sanatçılarımıza Çağrı talepleri kar- Silanamayan sanatçılann gön- derdikleri belgeler kendilerine iade edilecektir. Sanatçının açacagı sergınin davetiye ve kokteyl masrafı Bankamızca karşılanrr. Sanarçı, sergisini buiundugu kent dışındaki bir Akbank Sanat Galerisi'nde açacaksa; davetiye ve kokteyl giderierine ek olarak, eserlerin nakli, sigortası, sergiden sonra yerine gönderılmesı ve sergi açılışında bulunacak sanatçının yol masrafları da Bankamızca karşılanacaktır. Satıian eser- lerin gelıri tumüyle sanatçıya aittir Yukarıda yazılı tüm hizmetler, Bankamız usül ve esasları dahilinde yapılacaktır. Akbank Sanat Galerileri'nin sergi dönemi her yıl Ekim başından Mayıs sonuna kadar sürmektedir. A k b a n k S a n a t G a l e r i l e r i : Adana - Adapazarı - Ankara (Çankaya, Farabi, Kızılay) - Balıkesir - Bursa - Çorlu - Çorum - Denizli - Diyarbakır (Ofıs) - Elazıg - Eskişehir (Köprübaşı) - Isparta - lstanbul (Bahariye, Bebek, Beylerbeyi) - Izmir (Konak) - Konya - Oıdu - Samsun (Çiftlik Cad) - Silivri - Trabzon AKBANK CMARTI MARMARİS MART1 TATİL KÖYÜ & MARTI LA PERLA Siz değerli müşterilerimiz© bılgi vermek ve rezervasyonlarınız için hizmetınizdeyiz. (0.212)543 60 50 (0.252) 455 34 40 - 7 Hat YAZARLARES EVİ'nde Pazar, pazartesi hariç her gûn UD ve SAZ ile RUSENAVSAR Dilediğiniz kadar meze, ara sı- cak, yemek, sınırsız yerli içki HEPSI: 300.000 TL Saat 24.00'e kadar, taksiler gûndüz tarifesiyle OSMANBEY - 246 44 18 Piyanist Lidya-Özlem GrupArgos... Gruplara özel mönüler Restaurant Cafe - Bar 2510000 Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. LEMANSEVER 26.05.1987 tarihinde aldıgını 50930 nolu B sııufı sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. ATİLLAÖZKIUÇ ŞİLEBELEDİYEBAŞKANLIĞI FOTOĞRAF YARIŞMASI _ı ı.« . , . . . ü Ancak sadece rumuz fotoğrafın arkasında ve fotoğraf zârfuunŞüe'nin doğal ve kûltürel varhğının tanıtılması, turizm açısından gelişmesine katkıda bulunulacak çalışmalarda yararlanılnıası amacı ik "ŞıJe" konuJu bir fotoğraf yanşması düzenlenmiştir. Yanşma tüm sanatçtlara açıkür. KATILMA KOŞULLARI: A) Yanşmaya renkli fotoğraf ile katıhnacakür. B) Yanşma için renkli (dia) filmler ik 30x40 ebadmda biradet bas- kı haarlanacaktır. Q Her sanatçı en cok üç fotoğraf ile yanşmaya katılabilir. VAPITLARIN TESLlMİ: A) Yapıtlar en geç 26 Temmuz 1994 Sah günü saat 17 OO'ye kadar Şile Beiediye Başkanlığfna teslim edilecektir. B) YapıtJann 30x40 ebadında pasaportlu renkli baskılan ile (dia) filmleri bir zarf içerisine konularak teslim ediJecektir. Aynca baska bir zarf içerisine sanatçının özgeçmişi konularak zarfın üzerine beş rakamlı bir rumuz ile "Şile Fotograflan Yanşması" ibaresi yaalacak- tır. Bunun âışmda gerek zarflann üzerinde gerekse fotoğraflann her- hangi bir yerinde kimlik belirleyici herhangi bir işaret bulunmavacak- (Y. Mimar MSÜ Öğretim Üyesi) (Şile Beiediye Başkanı) (MSÜ Öğretim Üyesi) (MSÜ Öğretim Üyesi) Basın: 30310 üzerinde de yazılacakür. SEÇtCİ KURUL: -Prof. Ataman Demir - Şecaattin Güney -Doç.SabitKalfagil - Doç. Tunç Tüfekçi ÖDÜLLER: I.ÖDÜL: 10.000.000 TL. II.ÖDÜL: 7.5O0.00OTL. IH.ÖDÜL: 5.000.000 TL. verilecektir. Aynca yapıtı sergilenecek sanatçılann tûmüne "Kaü- lım Belgesi" de verilecektir. SERGf: Seçici Kurul tarafından ödüle ve sergilenmeye değer yapıtlar 28 Temmuz 1994-31 Temmuz 1994 tarihleri arasında düzenlenecek Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği sırasında sergilenecektir. HARBI SEMİHPOROY TARİHTE BUGÜN MCMTAZARIKAN 6 Temmuz ENERJ/ BAĞ/MS/ZUĞ/M4 DOGRU.. sov 2 ADMtA//S7K477C>A/ '(FEDeAAL • GE-uçri/etoe ÜÇ AYŞr &EV/£EOe EL£ fAAKTAYMIŞ : A^/UC Def&G, B)y4&4 DSV- C)/L£& OEyZE- /i. ' - - - • APAY PET/2OL. İLE ELPe EOJtAte SÖZ. JZOMUSü &DİL/&E£H, ILEBI RED£ &ÜA/EÇ eNe&TİSl OS7ZİA/CS DlJ- itULMAkTA.. BU EtJERTı V£M UCUZ,»€M OE UZUN SÜ/ZEU. VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürümüz Sayın Prof.Dr. Engin Özgen'in amcası, Prof.Dr. GÜNDOĞDU ÖZGEN'in vefatıru üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tanrahmet,ailesine, dostlanna sabır ve başsağlığı dileriz. TOPKAPISARAYIMÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ ve TOPKAPI SARAYI MÜZESİ'Nİ SEVENLER DERNEĞİBAŞK. Binnur Gültekin ile Evrim Eruygur evlendiler. Kadıköy, 5 Temmuz 1994 * Grtpltra j*)$tktt • ymtksiı, yarım rtye I » giı Itrltr, fumrL ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI REStM YARIŞMASI Şile'nin doğal ve kûltürel varhğının tanıtılması ve turizm açısından gelişmesine katkıda bulunulması amacı ile "Şile" konulu bir resım yanşması düzenlenmiştir. Yanşma tüm sanatçılara açıktır. KATILMA KOŞULLAR1: A) Yanşmaya katılacak eserlerin uzun kenan 100 cm'yi geçmeye- cektir. B) Teknik serbest olup, her sanatçı en çok üç yapıtı ile yanşmaya katılabilecektir. YAPITLARIN TESLİMİ: A) Yapıtlar en geç 26 Temmuz 1994 Salı günü saat 17.00'ye kadar Şile Beiediye Başkanlığı'na teslim edilecektir. B) Sanatçı özgeçmişıni yapttı ile birlikte bir zarf içerisinde teslim edecektir. Zarfın üzerinde beş rakamdan oluşan bir rumuz yazılacak, gerek yapıtın gerekse zarfın üzerinde kimlığı ile ilgili hiçbir bilgi ve işa- ret bulunmayacaktır. Ancak rumuzun bir örneği eserin arkasına flo master ile yazılacakür. SEÇİCİ KURUL: - Doç.Dr. Aydın Ayan -Arş.Gör.SedatBalkır - Fulya Erdemli -Şecaattin Güney (MSÜ Öğretim Üyesi) (MSÜ Öğretim Üyesi) (Sanat Eleştirmeni) (Şile Beiediye Başkanı) (Ressam-Yazar)- Gürol Sözen ÖDÜLLER: Seçici kurulun seçtiği sanatçılara 1. Ödül olarak: 10.000.000 TL. II. ödül olarak: 7.5OO.0O0TL. III. Ödül olarak: 5.000.000 TL. verilecektir. Aynca yapıtı sergilenen sanatçılann tümüne "Kaülım Belgesi" verilecektir. SERGİ: Seçici Kurul tarafından ödüle ve sergilenmeye değer görülen yapıt- lar 28 Temmuz 1994-31 Temmuz 1994 tarihleri arasında düzenlene- cek Şile Bezi Kültür ve Sanat Şenliği sırasında sergilenecektir. YAPITLARIN GERİ VERİLMESİ: - Sergilenmeye değer görülmeyen ve ödül kazanamayan yapıtlar sanatçılanna 5 Ağustos 1994 akşamına kadar Şile Beiediye Başkan- lığYnca geri verilecektir. - Sergilenen veya ödül kazanan eserler ise sanatçısı tarafından ka- bul edıidiği takdirde Şile Beiediye Başkanlığı'na hediye edilecektir. Bu yapıtlar ileride kurulması planlanan Sanat Galerisi'nin koleksiyo- nu olarak kullarulacaktır. - 5 Ağustos 1994 tarihine kadar geri alınmayan yapıtlar için Şile Beiediye Başkanlığı'nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Basm: 30309 ANAHTARBAR Her gün canlı müzik. Çarşamba, cuma, cumartesi FASIL Kuruçeşme 2576788 Askeri kimlik kartun kaybolmuştur. Hükümsüzdür. GÜLCİNBESERİK tLAN T.C. PENDİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN BÎLDtRİLMÎŞTİR EsasNo: 1991/485 KararNo: 1994/163 Davacı: Arsa Ofısi Vekili: Av. Turgay Barut Davalılan 1- Mehmet Emin Yıldınm, 2- Mehmet Bolat, 3- Ahmet Doğan, 4- Mehmet Deniz. Dava: 2942 sayılı yasanın 17. maddesıne göre tescil. Mahkememiz tarafından verilen ve Pendık - Kurtköy, 658 parsel sayılı taşınmazdaki 22700 m 2 miktarlı taşınmazda hissedar bulunan Reşit oğlu Mehmet Emin Yıldınm'ın 262/22700 hisse, Durmuş oğlu Mehmet Bolat'ın 201/22700 hisse, Ali oğlu Ahmet Doğan'ın 222/ 22700 hisse ve Mustafa oğlu Mehmet Deniz'in 454/22700 hisselerinin davaa Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Ijan olunur. Işbu ilanın neşrinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 27.6.1994 Basın: 30412 T.C. PENDİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR EsasNo: 1993/578 KararNo: 1994/231 Davacı: Arsa Ofisi Vekili: Av. Turgay Barut Davalılar: 1- Güfcser Türkmen, 2- Münevver Alphan, 3- Sülev- man Solak, 4- Uludan Çoban. Dava: 2942 sayılı yasanın 17. maddesine göre tescil. Mahkememiz tarafından Pendik - Yayalarköyü, 8 pafta, 933 par- sel sayılı 918 m 2 miktarlı taşınmazda Elaattin kızı Güleser Türkmen'- in 215/17430 hissesi, Mustafa kızı Münevver Alphan'ın 504/17430 hissesi, Nuri oğlu Süleyman Solak'ın 525/ 34860 hissesi ve Halil oğlu Uludan Çoban'ın 375/17430 hisselerinin davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. îlan olu- nur. 27.6.1994 Işbu ilanın neşrinden itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır. Basm: 30414
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle