25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 TEMMUZ1994 ÇARSAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI çagna • BURSA (AA) - Otomotiv sektöründeki kriz nedeniyle, işçilerini 2.5 ay zorunlu izne ayıran Tofaş, stoklann eritilmesi üzerine, işbaşı çağnsı yapü. Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Necati Erol'u, bugün görüşmeye çağıran işveren, kampanya ile 18 bin araba stokunun eritildiğini belirterek işcilerin 11 temmuzdan itibaren işbaşı yapmaaru isledi. Otomotiv işçtsinin jesti • tZMtH(AA)-lzmir'in Torbalı ilçesınde bulunan fabrikasında Opel Vectra otornobilleri üreten General Motors Tûrkiye Limitet Şirketi'nin işçileri, otomotiv sektörünün kriz içinde olduğu bugünlerde birikimleri ile otomobil'saun alarak çakştıklan kuruluşa destek verdiler. Fabrikadaçalışan 300 işçiden 129'ununstoklan eritme karapanyasında peşin para ödeyerek Opei otoraobiJ aldıklannı bildirildi. ünyite • TAVŞANLI(AA)- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulu Garp Linyitleri Işletmesi (GLİ), linyit fıyatlanna zam yaptı. GLİ Müessese Müdürü Cafer Metin, Tavjanb'daki ocaklardan çıkanlan ve halen tonuKDVdahil 1 milyon 100 bin üe 1 milyon 300 bin lira arasında sanlan çeşitli cins ve kalitedeki linyit kömürünün tonuna, 100 ila 150 bin lira zam yapıldığını açıkladı. ŞÎRKETLERDEIV IKLM İHolianda İKraliyet İHavayollan ile lAmerikan Northvvest Havayollan'nın ortaklaşa hizmete sunduğu "World Business Class"la, yolculara geniş kişisel alan, arünlmış konfor, her koltukta kişiye özel eğlence sistemi ve lezzetli yemekler veriyor. • ÇARŞI mağazalan 15 haziran- 7 temmuz tarihleri arasında sürdürdüğü kampanyayla, lOmüşterisini Marco Polo Tatil Köyü'nde bir hafta tatile gönderiyor. • GEMSANISO 9001/QualitySystern Certificate belgesini kullanma yetkisine layık görüldü. Avrupa Topluluğu Kalite Sistem ve Sertifikalandınna Derneği'nin de üyesi olan "Danish Standards Assoaation"un incelemeleri sonucu ISO 900 l'e hak kazanan Gemsan, ülkemizde özel kimyasallar üreten firmalar arasında bu belgeyi alan ilk fırma oldu. • USAŞUçak Servis Anonim Şirketi'nin Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki MidasCafeveHitit Restoranı yeniden düzenlenerek hizmete girdi. • İGŞ AŞ îstanbul Gübre Sanayi AŞ. 150 kuruluşun katıldığı Kocaeli Fuan'na kaühyor. 16 yıldır Kocaeli Fuan'na kaulan İGSAŞ, fuara üre ve kompoze gübreleriyle kaülacak. Satışı iptal edilen tesisler için Özelleştirme İdaresi'ne tazminat davası açacaklar EtBalık'ıalanlarpişmanoldu ESRAYENER ANKARA - Et Balık Kuru- mu'ndan (EBK) ihale sonucun- da tesıs almaya hak kazananla- nn, EBK'nın satış işlemleri dur- durulunca, yaürdıkJan te- minatlar için tazimat davası açacaklan bildirildi. Özelleştirme tdaresi Başkanı Tezcan Yaramaocı, bazı tesısle- rin satışa çıkarüldığı güne göre değer kazandığını belirterek "Bu tesisler için değerlendirme yapılarak, yeniden satışa ÇH kartılacaklar. Daha önce bazı tesisleri almaya hak kazanan- ların yapacakları bir şey yok. Mevzuata uygun hareket edffi- • Et Balık Kurumu tesislerinin değerinin altında satışı kamuoyundan gelen tepki üzerine iptal edilince, bu satış için teminat ve peşinat yatıran kişi ve kuruluşlar, uğradıklan zarann karşılanması için dava açmayı kararlaştırdılar. yor" dedi. Özelleştirme İdaresi Başkan- lığı (ÖİB) yetkilileri, 17 ocakta satışa çıkanlan ve yaklaşık 6 aydâ ihalesi tamamlanan EBK tesislerinin bütün satış işlemle- rinin mevzuata uygun olarak yapıldığıru belirttiler. Yetkili- ler, basında EBK'nin tesisleri- nin "uctıza satıidığı" yönünde çıkan haberlerden sonra satış işlemlerinin durdurulduğunu anımsatarak, "Siyasi bir karar alındı. Ancak şündi tesisleri al- maya hak kazananlar tazminat davası açarak, kayıplannın gi- derilmesini istiyorlar" dedıler. Tesislen alan bazı ışadamlan- nın, peşinatı da yaürdıklannı anlatan bir yetkili, "Şündj, şaö- şın durdurulmasmı hukuka uy- gun bir hale getirmeye çaltşıyo- ruz" dedi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Yaramancı, EBK'nin tesisleri- nin 17 ocakta satışa çıkanldığı- ru, ancak, o tarihten sonra para piyasalannda yaşanan gelişme- lerin, bazı tesislerin değerini de- ğiştirdiğini belirtti. Satışı dur- durulacak tesisler için teminat veya peşinat yatıran kişilere pa- ralannın geri ödeneceğini belir- ten Yaramancı, uygulamanın mevzuata uygun olduğunu sa- vundu. 638 milyarasatıldı ÖİB'den alınan bilgilere gö- re, EBK'nin 26 işletmesi, 4 arsa- sı, yanm kalmış tesisleri ve loj- manlan toplam 637 milyar 911 Türk Lirasfna satıldı. Bu ra- kamın 173 milyar 585 milyon li- rası peşinat olarak belirlendi. Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, aradaki köprüleri attı Işçiden hükümete istifa çağrısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hü- kümete karşı "genei eytem" süahını çeken Türk-Iş ile hükümet arasındaki gerginlik giderek tırrnanıyor. Türk-lş Genel Baş- kanı Baynun Meral, dün hükümeti istifa- ya çağırarak, "Türk-tş'iıi uyan karanna kulaklannı fıkayan hükümet, bunun bedeli- ni çok ağır ödeyecektir. Hükümet edenler, halkı sokağa çekmek için, ne gerekiyorsa yapıyorlar" dedi. Meral'in cahşanlann "hak grevi" hakkını kullanacaklannı açıklaması, hü- kümetce tepkiyle karşüandı. Devlet Ba- kanı Bekir Sami Daçe, Türkiye'de demok- ratik kurallann yok sayılamayacağına dikkat çekerek, "Hak kullanunına evet, kanun dtşı yollara hayır" dedi. Hükümet ile Türk-lş arasında başlayan gerginlik, Türk-lş'in 12 temmuzda Baş- bakanlığa yürüme, 20 temmuzda da "ge- nel eylenj" yapma kararlannı almasıyla doruk noktaya ulaşu. Türk-İş'in memur • Bayram Meral, "Türk-İş'in uyan karanna kulaklannı tıkayan hükümet, bunun bedelini çok ağır ödeyecektir. Hükümet edenler, halkı sokağa çekmek için ne gerekiyorsa, onu yapryorlar" dedi. sendikalanyk birlikte 20 temmuzda bir günlük iş bırakma eylemi yapması, hükü- met tarafindan "kaıiun dışı yd'r olarak ni- telendirildi. Hükümete 11 temmuza kadar süre tanıyarak, net tavır açıklaması için mek- tup gönderen Türk-İş Başkanı Meral, dün düzenlediği basın toplantısında, hüküme- ti istifaya çağırdı. Bu yıl 739 bin 631 işçinin enflasyona endeksü ücret zammı almasi gerektiğine dikkat çeken Meral, "Hükü- met şunu çok iyi bilmeljdir ki, Türk-İş Baş- kanlar Kurulu'nun aldığı karar (genel ey- tem), harfîyen uygulanacakür" dedi. Meral, "Hükümet edenler, şunu iyi bil- sin ki, ülkenin bunca sorunu. sıkıntısı var- ken. ber zaman sorumluluk içinde olan Türk-lş Başkaniar Kunıiu'iHin uyan ka- ranna kulaklannı tıkavan hükümet, bunun bedelini çok ağır öde>ecektir. Karanmız korkaklık, ürkeklik, beceriksizlik değil, so- rumluluğumuzun bilincinde olmamızdan- dır. Sorunlann aştlabilmesi için, ûzerimize düşeni yaptık. Eylemden doğacak sıkıntılann sorumlusu Türk-lş değil, ülke sonınlanna gözlerini kapayan, kulaklaruu bkavan hüküınettir" dedi. Mayısta 4 bin 512, haziran ayında 66 bin 909 işçinin zamsız ücret aldığını, 15 temmuzdan itibaren 250 bin 122 işçiye zamsız ücret ödeneceğini belirten Meral, hükümetin toplam 739 bin 631 işçinin üc- retine el koymayı planladığmı söyledi. Meral, enflasyon farkının yansının vergi kesintisi olaraik hükümete geri döneceğine dikkat çekti. "Çocuğumm geteceği için tril- yonianna trüyon kataniar, işçinin, memu- run, esnafın, emeklinin çocuklan olduğunu da düşünmeli. Kendi çocuğunun geteceğini düşünürken, onları çocuklaruıa karşı boy- nu bükük mü bırakacaksın?" dıyerek, isim vermeden Başbakan Tansu Çüler'i eleşti- ren Meral, koalisyonun SHP kanadma ağır eleştiriler yöneltti. Beyoğlu'ndaki 7 katlı binası, gecen yılki fıyatının altında satılıyor OzelleştirtnedeSümerbankucuzluğu ÖZGÜR ULUSOY Sümer Holding'in gecen yıl 50 milyar lira- ya satışa çıkardığı Beyoğlu'ndaki 7 katlı ma- ğazayı, özelleştirme İdaresi Başkanüğı'nın bu yıl yüzde 20 daha düşük bir değere satma- ya hazırlandığı belirtiliyor. SEK tesisleri için tartışmalı bir özelleştirme gerçekleştiren, Et Balık Kurumu ile ilgıli yapuğı satış da iptal edilen Özelleştirme İdaresi, Sümer Holding'e ait Beyoğlu mağazasma verilen teklifleri acı- klamaktan kaçındı. Ancak, söz konusu 7 katlı binaıun en yüksek teklifı veren Polar Soğuk Iklim Giysileri Firması'na 40 milyar liraya satılması için onay beklendiği öğrenil- di. Beyoğlu bölgesindeki emlak piyasasında ise 40 milyar liralık satış fiyatının, 30 kişinin çahştığı ve 2 bin 843 metre kare kullanım alanı olan mağazanın değerini karşılamadığı savunuluyor. Sıbel Emlak sahibi Hakan Çöünekçi, Sü- mer Holding'e ait binanın değerinin 55 mil- yar lira olduğunu söyledi. Çölmekçi, "Güzel bir biıta. Konumu, şekli iyi. tstiklal Caddesi üzerinde olması avantaj. Binaıun arsası hayli büyük. Zaten buraya sadece bina olarak değer biçmek yanuş. Buranuı ticari değerini de gözö- nüne ahnak gerekli" dedi. Emlak Bankası'nın g^en yü gerçekleştir- diği ekspertiz sonucunda 415 metrekare arsa üzerine kurulu binaya 25 milyar lira değer biçmesi de bir başka çelişki yarattı. Sümer Holding'e ait 41 parça arsa ve top- lam 10 parça bina, mağaza, yanm kalmış te- sis ve diğer gaynmenkullere ait satış karan nisan ayında kamuoyuna duyuruldu ve teküf vermek için 18 nisan tarihine kadar süre ta- nındı. 3.6.71 gün ve 5899 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu karan ile tescüli olan, Beyoğlu'ndaki tarihi yedi katlı binayı almak isteyen Polar'm sermayesi, kayıtlarda 12 milyar lira olarak görünüyor. Şirketin Merter'deki kayıth adresinde, daha önce aynı ortaklarla başka bir şirket kurdu- ğu, ancak şirkeün iflas ettiği ve yerine Polar Soğuk Iklim Giysileri'nin kurulduğu ortaya çıkü. Ticaret sicüinde Polar'ın yönetim kuru- lu üyeleri olduklan belirtilen Şenol ve Şule Yeğüı ile Hüseyin L'zel, telefonla tüm arama- lanmızı yanıtsız bırakülar. Polar gecen yıl, Sümer Holding'e ait Ça- nakkale Sentetik Deri İşletmesi için bir teklif vermiş, önerilen miktar, bedelin çok altında olduğu gerekçesıyle Sümer Holding Yönetim Kurulu tarafindan reddedilrnişti. Sümer Holding'in özelleştirme yetkisinin 8 Haziran'da toplanan KİT komisyonunda Sümer Holding Yönetim Kurulu'ndan alınıp Özelleştirme İdaresi BaşkanlığYna devredil- mesinin hata olup olmadığı da tartışıbyor. CHP KİT Komisyonu üyesi Fuat Çay ko- nuyla ilgili olarak şunlan söyledi: "Sümer Holding Yönetim Kurulu, özeUeş- tirmede ciddi çalışmalar yapnuştı. Bir yıl iceri- sinde müfrelit arsa ve araziierin sanşı ile 121 bin 748 metre kare arsa satıldı. KOI, özelleş- tirmeyi istenen şekilde yürütemez. Kurum ken- di arazilerini çok daha iyi bilir." Sümer Holding'in geçen yıl 50 milyar liraya satışa çıkardığı İstiklal Caddesi'ndeki Sümerbank magaza binasını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu yıl 40 milyar liraya satmaya haarlaruyor. Vergipaketi Çanxaya'dan geçti ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süky- man Demirel, kamuoyunda "vergi paketi' olarak anılan, çok sayıda vergi kanununda deği- şiklik yapan 4008 sayılı kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıkla- mada, Cumhurbaşkanı E)emi- rel'in TBMM Genel Kurul'- unda görüşülerek 24 haziranda kabul edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Ku- rumlar Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Ka- nunu. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayıb Harçlar Ka- nunu, 6802 sayıh Gider Vergile- ri Kanunu. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve 3100 sayıb Katma Değer Vergi- si Mükelleflerinin Ödeme Kay- dedici Cihazlan Kullanmalan Mecburiyeti Hakkında Ka- nun 'da değişikük yapan 4008 sayılı kanunu onayladığı kayde- dildi. Açıklamada, kamuoyunda 'vergi paketi' olarak adlandın- lan söz konusu kanunun, vergi sisteminin daha adil hale getir- meyi amaçlayan ve vergi ceza- lannda arttınmı öngören dü- zenlemeleri içerdiği belirtildi. EKONOMYEBAKIŞ TANER BERKSOY Bugünlepde Enflasyon Analizi... Haziran ayı fiyat artış oranları açıklandı. Bu oranlann dü- şük olması bekleniyordu. Açıklanan rakamlaraylık fiyat artı- şlarının beklenenin de ötesinde bir hızla düştüğünü gösteri- yor. Nisan ayında %32.8 olan toptan eşya fiyatları artış oranı mayıs ayında %9'a, haziran ayında %1.9'a geriledi. Benzer bir gelişme tüketici fiyatları için de geçerli. Tüketici fiyatlarındaki artış oranı da nisandaki %24.7 düzeyinden haziranda %0.9'a gerilemiş durumda. Aylık fiyat artışlarının hız kesmiş olması enflasyonun da gerileyeceği izlenimi veriyor. Ama bu şimdilik sadece bir olasılık. Yerleşik eğilimin kestirilebilmesi için bir süre daha beklemek gerekiyor. Üstelik son gelişmelerden genel eğili- me ilişkin bir sonuç çıkarmakta karşılaşılacak bazı yorum güçlükleri de var. Bunlardan birisi yılbaşından bu yana fiyatlann izlediği yola ilişkin. Ocak ayından bu yana aylık fiyat artışları dal- galanıyor. Bu, fiyat artışlarında yerleşik bir eğilim olmadığı- na, denge konumlarının henüz oluşmadığına isaret ediyor. İkinci nokta nisan ayında fiyat artış oranının zamlar ve benzeri nedenlerle olağan ötesi bir tırmanış göstermiş ol- ması. Son iki ayda gözlenen düşme eğilimi bu çerçevede yorumlanmak zorunda. Başka bir deyişle, nisan ayında ekonominin kendi dinamiği dışındaki nedenlerle fırlamış olan aylık fiyat artışı, yeniden eski yörüngesine dönüyor gibi görünüyor. Yorumlarda dikkate alınması gereken en önemli olgu da ortaya çıkıyor. Nisan ayında yörüngesinden çıkmış olan fi- yat artış temposunun yeniden yörüngeye dönmesi, ekono- mide önemli bir mevsimlik hareketin etkili olduğu döneme rastlıyor. Bunun önemli bir göstergesi aylık fiyat artışlarının haziran ayında düştüğü düzeyin önceki yıllarda bu aylarda gözlenen fiyat artış hızlarına benzer olması. Ekonomide yaz aylannda fiyat artış hızının yavaşlaması mevsimlik bir eği- lim. Bu yılın haziran ayında gözlenen düşük düzey de bu eğilimi taşıyan bir gelişme olarak yorumlanabilir. Haziran rakamlarını bu eğilim çerçevesinde yorumlayacak olursak her sene olduğu gibi bu yıl daönümuzdekı aylarda fiyat artı- şlarının yeniden hızlanacağını öngörmemiz gerekiyor. Olağan koşullarda en sağlıklı yorumun bu sonuncusu olacağı açık. Ama bu yıl böyle biryorumu güçleştiren önem- li bir etken var: 5 Nisan Kararları'nı izleyen büyük boyutlu daralma ve bunun getirdiği durgunluk önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının önceki yıllardan çok daha farklı bir yol izle- mesi olasılığını get'riyor gündeme. Yılbaşında mali piyasalarda başlayan kriz son iki ayda bütün boyutlarıyla üretici kesime yansımış durumda. Bunun sonucu oluşan talep daralması ve durgunluk, fiyat artı- şlannı baskı altınaalıyor. Üstelik, bu etki henüz oldukçayeni sayılır. önümüzdeki aylarda talep daralmasını dahadaşid- detli yaşayacak olan üreticilerin fiyat ayarlamalarından çok, miktar ayarlamaian yapmaları daha büyük bir olasılık. Baş- ka bir deyişle, daralan piyasalarda üreticilerin maliyet artışından gelen baskıları fiyatlarına yansıtmak yerine mik- tarlarını küçülterek göğüslemeye çalışmaları egemen bir eğilim; ekonomide daralma ve durgunluk dediğimiz olgu da bu zaten. Ancak söz konusu eğilim piyasa yapılarıyla çok yakından bağlantılı bir olgu. Rekabetçi piyasalarda adeta eşyanın do- ğası gereği olan bu eğilim, oligopolcü ve tekelci piyasalar- da kolaylıkla tersine dönebiliyor. Üretici sayısının azaldığı ya da teke düştüğü piyasalarda talep daralmasının zor- ladığı miktar gerilemesini üreticiler fiyatları artnrarak gö- ğüsleyip, daralma maliyetini kolayca tüketiciye yansıtabili- yorlar. Türk ekonomisinde, özellikle sanayi kesiminde piya- saların rekabetten uzak olduğu biliniyor. Bu nedenle 5 Ni- san Kararları 'nın zorladığı talep daralmasının fiyatlarda ya- ratması umulan duraklama eğilimin sınırlı kalabileceği de öngörülebilir. Ancak, üreticilerin bu gücünün daralmanın hızı ve boyutuna bağlı olacağı açık. Gündemdeki daralma ve durgunluğun hızlı ve büyük boyutlu olması rekabetten uzak piyasalarda bile üreticilerin fiyat ayarlamaian na baş- vurma gücünü kısıtlayabilir ve bu piyasalarda da fiyat durul- ması etkisi yaratabilir. Nihayet, daralma ve durgunluğun önemli ölçüde kamu kesimi açıklarının azaltılması girişiminden yansıyor olması, önümüzdeki aylardaki olası gelişmeleri siyasal otoritenin tavrına bağımlı kılıyor. Başka bir deyişle, başladığı izlenimi veren fiyat artış hızı yavaşlamasının sürmesi ve genel bir eğilime dönüşmesi 5 Nisan Kararları'nın sürdürülmesinde- ki ısrar ve disipline de bağlı gibi görünüyor. İktidar, daral- manın uyardığı ve gün geçtikçe yoğunlaşan tepkilerden yılar ve yolunu değiştirirse yavaşlayan fiyat artışlarının bu kez patlama biçiminde gündeme gelmesi de olası. Gördüğünüz gibi bugünlerde yapılacak bir enflasyon analizinin net bir sonuca ulaşması olanaksız. Bu alandaki henüz kalıcı bir eğilimin oluştuğunu soylemekçok güç. Ben uyarayım da söylenenleri öyle dinleyin. Hizmet için, garanti belgesi yetr G eçen yıl Jet-Pa firmasından Spring marka kllma akJım. Klimanın montajı »rasında sıkıntı çekbm. Defalarca gttmeme karşın asıl Işi boblnaj ustahğı oian servls yeftlltelne bir tûriü ulaşamadım. Güven veren bir kllma usta» karşısında olmadığımı dûşünerek ve saba flrmanın da bilgisi dahiimde bu işlerden anlayan bir ustaya monta] yapbrdım. Oflsimd© klhnanın verdiğl rahathkla Mr yaz geçJrdim. Ancak kışın kllma Mrfcaç tak tak sesi verdi ve bozuldu. Servise J et-Pa'dan Levent Ekşioğlu ile yaptığım telefon görüşmesinde Spring klimanın ithalatını yapan Turizm Yapı Ticaret ve Sanayii AŞ'nin iflas ettiğini öğrendim. Klimanın üç parça halinde ithal edildiğini belirten Ekşioğlu, montajın ithalatçı firmanın Adana'daki tesislerinde yapıldığını dile getirdi. Ekonomikkriz sonrasında firmanın iflas etmesiyle birlikte servis hizmetlerininde kesildiğini acıklayan Ekşioğlu, "Türkiye'de pazarlama işlevini üstlendiğimiz için ilk gelen şikayetlere cevap verdik. Elimizde 85 'e yakın klima kalmıştı. İthalatçı firmayı bulamayıp bize başvuran tüketicilere, yeni klimalan yollayıp eskilerini aldık. Bizde biriken 85 bozuk klimayı ise îstanbul 'daki Spring yetkili servisine ücretsiz vererek klima alan müşterilerin ulaşabilmek için aynı sıkıntlan yeniden yaşamaya başladım. Saoct ffrmadan yardım istediğlmde yetkili servisin servisliği btraktğını öğrendim. Dağıttct firma ile temasa geçüğimde yeni bir klimayla bozuk klimayı değiştirebileceklerini söylediler. Ancak aylar gecmesine karşın hiçbir sonuç alamadım. Derdlm garanO süresi içinde klimamı tamir etUrebilmek değii. Ocretini versem bile Fettiiye'de bu işi yapabilecek tamirci bularnam. Tomtbu/ FETHÎTE bakım ve onarım işlemlerini 1 yıl süresince yapmasını istedik " dedi. Jet-f'a'nın satmış olduğu Spring klimalardan zarar ettiğini kaydeden Ekşioğlu, "Istanbul'daoturan tüketicilere servis aracılığıyla yardım edebiliyoruz. Ama îstanbul dışında yaşayan müşterilerimizin ulaşım masraflarını karşılaması gerekiyor. Bundan sonra Jet-Pa'nın yapabileceği bir şey kalmadı. Aynı durum Cihan Grubu'nun ithal ettiği Westinghouse klimalarında da oldu. Cihan Grubu iflas edince satmış olduğumuz klimaların sorunlarında biz yardımcı olmak zorunda kaldık"diye konuştu. Fethiyeli okurumuz garanti kapsamındaki Spring klimayı satın alırken, yetkili servis ağının gelişmiş olmasınaözen göstermiş. İthalatçı firmanın ekonomik kriz sonrasında iflas etmesi klima sahiplerini zor duruma düşürmüş. • Cumhuriyot Clmzetaal TOrkocağı pad. 39/41 CağaloğTu/ISTANBUL. TEL: 512 OS OS FAX: S14 O7 51 İstanbul'un ulaşım sorunu tartısıldi T üketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) tarafindan Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde "istanbul'da Toplu Taşımacılık, Minibüsler ve Tüketici"konuiu panel düzenlendi. TÜKODER Genel Yönetim Kurulu Üyesi ÜmitSinan Topçuoğlu tarafindan yönetilen panele konuşmacı olarak katılan panel istlerin isimleri şöyle: İstanbul Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Ulaştırma Anabilm Dalı öğretim Üyesi Prof. Nadir Yayla, îstanbul MinibüsçülerEsnafOdası Başkanı Ali Kemal Aktürk, Ibi l Çahşanları iş veTrafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Zabit Akbaş, Tüketiciyi Koruma Derneği kurucu üyesi Prof. özer Güçmen ile istanbul Kitle Taşımacıları Derneği İkinci Başkanı ismail Aksoy. Toplu taşıma araçlarının ulaşımdaki yeri veöneminirt tartışıldığı panelde.tüketıciningüvenli, konforlu ve ucuz ulaşım araçları beklentisi dile getirildi. Panelde İstanbul'da ulaşımın yüzde 86-38 oranırtda karayollarıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, İETTveözel halkotobüslerinin yüzde 30, minibüslerin yüzde 20, taksilerin yüzde 12, servis araçlarının yüzde 10civarında taşımacılığa katkıda bulunduğu bildirildi. • Tüketici şikayetleri istanbul Ticaret Odası Tüketici Şikayetleri Bürosu'na geçen ay 36 tüketici şikayetinin geldiği bildirildi. Mayıs ayından devreden 71 şikayetle bu sayının 107'ye ulaştığı açıklandı. Haziran ayı içinde 16 şikayet tüketici lehine sonuçlanırken, 6 tüketici satıcının verdiği cevap sonucu şikayetini geri aldı. 2 şikayetin oda kaydı bulunmayan firmalara ait olduğu belirtilirken 4 şikayette tüketici haksızbulundu. TÜKETtCtNİHTIIKDİRETTİKLERİ Mis Süt'ün jesti isDiet Koğu/t/an'nındağıtımındaaksaklık yaşanması tüketici olarak beni üzüyordu. Yüzde 1.5 oranında yağ içeren bu yoğurdu merkezi Migroslar dışında hiçbir yerde bulamıyordum. Bunun üzerine Mis Süt DağıtımveOrganizasyonBölümü'nüarayarak, Müdür Atilla öztürk ile görüştüm. öncelikle Migros dışında evime yakın bütün satış merkezlerini tek tek açıkladı. Atilla Bey, Migros'taki reyonlarının satış miktarlarıyla orantılı olarak düzenlendiğini söyleyerekertesi gün evime bir paket dolusu Mis Diet yoğurdu gönderme inceliğini gösterdi. Mis Süt Organizasyon ve Dağıtım Müdürü Atilla ûztürk'e, tüketicilerin eleştirilerini bu kadar ciddi ve mesleğine saygılı bıçimdeele aldığı içinteşekkürediyorum. Ebrn Amt/tSTANBUL BEYAZ EŞYA, ELEKTRONİK, OTOMOTÎV Satışlardurunca üretimgeriledi ANKARA (AA) - Ocak-mayıs döneminde, iç talep ve ihracat- taki düşüşe bağlı olarak, dayanıklı tüketim malı ve otomotiv sektörü üretiminde de önemli düşüşler oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl ocak-mayıs döneminde video üretimi yüzde 54.78, dikiş maİcinesi üretimi yüzde 28.14, elekt- rik süpürgesi üretimi yüzde 24.73, TV üretimi yüzde 11.91, buz- dolabı üretimi yüzde 6.48, çamaşır makinesi üretimi yüzde 5.87 ve rnüzik seti üretimi de yüzde 0.83 düzeyinde geriledi. Öte yandan, ayru dönemde, otomotiv sektörü üretiminin de yüzde 25.03 ile yüzde 55.72 arasında değişen oranlarda gerile- diği be- lirlendi. Oto- Uretimde gerileme tablosu moüv sektö- ründe en fazla üretim düşüşü, yüzde 55.72 ile kamyon üreti- minde gerçek- leşti ve üretim 11 bin 471 adetten 5 bin 79 adede geriledi. En az üretim düşüşü, yüzde 25.03 ile otomobil üreti- minde oldu. Otomobil üretimi, 139 bin 817 adetten 104 bin 826 adede indi. Bu dönemde, özel sektörde kristal şeker üretiminin yüzde 113, küp şeker üretiminin yüzde 98 oranında artmasına karşın, kamu kesimi şeker üretimi yüzde 10-73 oranında azaldı. Toplam kristal şeker üretimi ocak-mayıs döneminde yüzde 10 oranında artarken, küp şeker üretimi yüzde 43 orarunda düş- tü. Ünln Fırın Buzdolabı Çamaşır Mak. Dikiş Mak. TV Video Müzik Seti Elektrik Süp. Otomobil Otobüs Mini-Midibüs Kamyon Kamyonet Kris. Şeker Küp Şeker Birlm adet Ton Ton 1993 ocak 264.187 442.912 413.770 74.545 781.614 9.643 38.727 292.879 139.817 861 8.305 11.471 7.048 251.786 6.783 1994 mayıs 229.738 414.227 389.500 53.570 688.523 4.361 38.407 220.454 104.826 461 3.805 5.079 4.121 277.230 3.877 Değtym yiüe -13.04 - 6.48 - 5.87 -28.14 -11.91 -54.78 - 0.83 -24.73 -25.03 -46.46 -54.18 -55.72 -4153 10.11 -42.84
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle