23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cazipflyatiı NCR PCler iisielik iiçyılgaranüli Ayrıntılı bilgı ıçın arayın: 5(212) 243 10 69 - 249 83 84 Cumhuriyet NCRPCalın,kazamn! AT&T .'Global Information = ^ Solutions 71. riSAYI 26109/10000 TL (KDVIÇmdt» KURUCUSU: YUNU3 NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAPdR NADİ (1945-1991) BTEMMUZ1994ÇAB$AMBA Dîn,lîeare* ve Siyaset Ya kazanacağız ya savaşacagız • Anti-emperyalist ve anti-Amerikancı İslamcılık, Amerikancı ve Özalcı İslamcılık, İrancı İslamcılık, Avrupalı İslamcılık gibi bölünmelerin arkasında hangi gerçek ve çıkar ilişkileri var? • Böylesine dev bir soruna; tarikat yuvalan, Kuran kurslan, türban, tesettür ve son örneğiyle 'medya'nın heykel ve tükiirük sığlığıyla bakmak acaba yeterli mi? • Türkiye aydınlan, demokrasiyi bir • Din özgürlüğü, insanm dilediği dini amaç olarak görüyorlarsa İslami seçme ve bir dinin gereklerini serbestçe hareketin örgütlenme ve siyasal yaşama yerine getirme özgürlüğünü anlatıyorsa katılma sorununa ilişkin görüşlerini ne zaman açık açık söyleyecek? "Laik devlet, yıkılacak elbet" isterisi nereden ve nasıl üriiyor? ERBİL TUŞALP'in yazı dizisi Cumartesi günii Cumhuriyet'te Sipahioğlu cinayetinin, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin yumuşatılmasına yönelik çabaların son aşamaya ulaşmasına denkgetirümesi kuşkulan arttırdı YımaııistaiMİa'şahinler' barışplanınıdavurdu• Türk ve Yunan dışişleri bakanJan Çetin ve Papulyas'ın uygulama aşamasına getirdikleri banş planı ,Türk diplomaü Haluk Sipahioğlu'nun Atina'da öldürülmesiyle darbe yedi. • Ankara ve Atina'da, 17 Kasım örgütünün Yunanistan'daki 'şahinler' tarafından yönlendirildiği ve banş planmın engellenmesi amaaylacinayetin işlendiği kuşkusu var. HALUK GERAY ~ ANKARA - Atina ve Ankara tarafından sessizce oluşturul- maya çalışılan yeni banş planı, 17 Kasım örgütü tarafından Atina'da işlenen dnayetle darbe yemiş oldu. Ege'nin karşı yakasında, "şahinler" avuçlannı ovuştururken, "güyertinler", geriümin yeni girişimi suya düşürmesinı engellemeye çalışıyorlar. Ankara ve 1 cenaze Türkiye'de 1 'Katillerin izi bulunamadı' •Atina'da önceki sabah öldürüJen Büyükelçilik Müsteşan Sipahioğlu'nun cenazesi dün Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen törenden sonra Türkiye'ye geürildı. Cenaze Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yunan Hükümet Sözcüsü Venizelos, olayla ilgili araştırmalann sürdüğünü, ancak henüz somut gelişme kaydedilemediğini söyledi. M17. Sayfada 1 Andreas Politakis 1 Bazı Yunanlılar banşı istemiyor • "Abdi Ipekçi Banş ve Dostluk Ödülü" kuruculanndan Andreas Politakis, Türkiye'nin Atına Büyükelçiliği Müsteşan Haluk Sipahioğlu'nun, Yunanistan'da öldürülen ilk Türk diplomatı olmadığına dikkat çekerek, "Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi içın ne zaman çaba sariedilse baa kişiler, böylesi bir gelişmeyi önlemek ıçin mücadeleediyorlar"dedı. M17. Sayfada Atina'da, 17 Kasım örgütünün Yuna- nistan'daki 'şahinler' tarafından yön- lendirildiği kuşkusu var. Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, diplo- mat Haluk Sipahioğlu vurulmadan bir gün önce. Atına-Ankara banş girişimi- ni Cumhuriyet'e doğrularken, sürecin temelinde. karşılıklı güvenın sağlan- masına yönelik adımlann atılması ve "Davos ruhu gibi içi boş" gırişimler yeri- ne, somut adımlann yer aldığını söyledı. Çetin-Papulyas pianı, iki ülke uderlen- nin "hazırlıksız ve alelacele bir araya getirilmesi" yaklaşımının tersıne, somut adımlarla yumu- şama sağlanması ve süreç için- de Ankara-Atina arvesi için içeriklı bir gündemin hazırlan- masını öngörüyor. İki bakanın olgunlaştırmaya çalıştığı banş planmın, şu un- surlan kapsadığı öğrenildi: • İki tarafın da, gerilimi ar- ttıracak gırişımlerden kacınma- sı. Bu çerçevede, tartışmalı ko- nulann beyanatlarda vurgulan- masından vazgeçilmesı. Atina'- nın. "Karasularunı 12 mile çı- karma hakkı, egemenliğimin bir parçasıdır. İstediğûn an 12 mile çıkanrım" gıbı açıklamalardan kaçınması. • Ege hava sahasmda uçuş yapan askeri uçaklann, silahsız uçma- lannın sağlanması. • Ege'deki adalann silahlandınlma- ması. • Bu konulardaki planı oluşturmak mArkastSa.l7,Sû.5'te Başbakan ÇiBer'invergiçahnu• Milletvekilliği, bakanlığı ve Başbakanüğı dönemlerinde servetinde bir arüş meydana gelmediğini açıklayarak, ek mal bildirimi yapmadığmı ortaya koyan Çiller'in, eşiyle birlikte sahibi olduğu Marsan Holding AŞ, geçen yıl 7 milyar 376 milyon lira sermaye arttınmına gitti, 11 milyon vergi ödedi. DOĞAN AKEV Marmara Holding Anonim Şirketi'nin. aynj yıl 7 milyar 376 milyon lirahk "kurumlar vergi- si isrisnasT'ndan yararlandığı belirlendı. Baş- bakan ile eşınin sahıbı olduğu Marsan Hol- için, sadece 10 milyon 839 bin 132 lira vergi dıng'ın aktif varlıklan, aynı dönem içinde yüz- ödeyen Başbakan Tansu Çiller'e aıt Marsan • Arkası Sa.17'JSüJt'de • ÇİLLER'İN ÇELİŞKİLİ SERVET BEYANI •//. Sayfada •'KENDİME EK VERGİ KOYDUIvf 6.Sayfada Aıtkaro / üalatya yeni DGM kurııldu• Diyarbakır, Konya, Erancan ve Kayseri DGM başkanhklanna yeni atamalar yapıldı. Ankara 2 nolu DGM BaşkanhğYna, Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Turgut Okyay getirildi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBA Y Mutlu Yıllar Amerika ANKARA - Amerika Bırleşık Devletleri 218. yaşınagirdi. 1492'de Kolomb un Küba açıklarırtdaki San Sabastıan Adası'na çıkarak Yeni Dün- ya'yı "Batı için" keşfinden sonra Amerika, başta ingilizler olmak üzere tüm Avrupa'nm ilgi odağı oldu. Madeni silahlarla kıtaya çıkan beyaz adam, yerlileri dize getirmekte güçlük çekmedi. Beyaz adam, adım adım ilerledi, koloniler kurdu, kendi içinde orga- nize oldu ve Kongre 2 Temmuz 1776'da ba- ğımsızlıktan yana bir oylama yaptı. 4 Tem- MArkosıSa.l7,Sü.3'te Ankara DGM, basına kapalı olarak vapılan dünkü duruşmada, sanık avukatlarının istemlerini karara bağladı. Tutuklulardan İbrahim Duran, Alim Özhan, Murat Sungur, Harun Kavak ve Ömer Demir tahlive edildi. Sıvasdavasmda91. tahliye• Katliam davasına ilişkin duruşmanın 4 temmuzda yapılacağının açıklanmasına karşın, DGM heyetinin, taraflara herhangi bir duyuruda bulunmaksızın, 8 Haziran 1994 tarihinde duruşma dışı toplanarak baa kararlar aldığı belirlendi. Kararda, avukatlar, "gizli yapılan duruşmalan basına sızdırarak suç işlemek ve kamuoyunu yanıltmakla suçlandı ve "müdahil tarafın karmaşa yaratma, kamuoyu yanıltmaçabasımn yatsıya kadar bile sürmediği" ifadesine yer verildi. U4. Sayfada Anadolu Liseleri Sınav Sonuçlan Kimhangiokulu kazandı. Okul okultamüste Yartn Cumkuriyefte 3.BİNYIUADOGR DüNYAYI ÖNLENDıREN UNLÜLER CUMHURIYET IçİN YAZDI Budist lider Dalai Lama Gerçekbarışa ancak kişisel barışla varılır J 'NobelBanşödûlü' sahıbi, Tibefin sürgündeki Budist lideri Dalaı Lama "Dünya, evimize benzer. Evrende başka bir ev bulma olanağımız -en azından yakın bir gelecekte- joktur. Onuniçin yalnızca kendi kuşağımız için değil, gelecek kuşaklar için de bu evimize iyi bakmamız gerekiyor" dedi. Cumhuriyet'in "3. BinyıKa Doğru" projesine 'Çevre ve Ahlaka Budist Yaklaşmu' başlıklı bir yazı ile katılan Daiaı Lama'nın makalesini özellikle bugün yayımlayarak kendisinin 59. doğum yıldönümünü de kutlamış oluyoruz. 'Dalai Lama' unvanına sahip Tenzin Gyatse, "Düm adaki canlıların içinde akıl ve konuşma yeteneğiyle ödüllendirilmiş tek canlı türü olan insanoglu, çevreyi ve eko-sistefn içinde \ er alan tüm türleri korumakla > ükümiüdiir" diyor. Dalaı Lama; Budızm ınanana göre gerek çevre gerek içinde yaşayanlann şu beş ana maddeden oluştuğunu belirtti: "Toprak, su. ateş, rüzgar ve boşltık, yani uzaydır. Bu beş ana maddeden öriirii, doğal çevreyle içinde yaşayan, duyan. hisseden canlılar arasında çok yakın karşılıklı ilişkiler vardır. Budist öğrerisine göre en iç bilinç yaratıcı'nın ta kendisidir." Dalaı Lama. "Yalnız öteki insanlarla değil, tüm canhlarla ve çevremizle de çok nazik ve şiddetten uzak Uişkiler kurulması gerekir. Bu, bence bir ahlak sonınu değil, yaşamımı/ı sürdürebilmemizin koşuludur. Yalnız bu kuşağuı değil, üeriki kuşaklann da yaşamuu sürdürebilmesınin koşuludur" diyor. Dalai Lama'nın yazısı • ///. "Bilim ve teknoloji insanoğlunu \e dünjayı tutsak ermemelidir" dıyen Budist hder. "Nadir olduğunu bildiğimiz birçok doğal harikalar, hayvanlar, bitkiler, böcekler, hatta mikroorganizmalar gelecek kuşaklarca hiç tanınmayacaklar. Gelecek kuşaklann da onları bizler gibi tanımasını istiyorsak, nemen harekete geçmemiz gerekiyor" dıye yazdı. 'Insan aklı' ya da 'bilinci'nin, 4nsan kaynaklı sorunlann çözümümin anahtan' olduğunu söyleyen Dalaı Lama. "Dünyada gerçek barışa kişisel barışla vanlabilir. Burada kişinûı sorumluJuğu çok açıktır; çünkü önce kişinin öz benliğinde bir barış ha> ası yaratümalı, sonra bu, aileye, topluma ve giderek dünyaya yayılmalıdır." Doğaya özen gösterilmesi durumunda "o zengin, verimli ve bitmez rükenmez bir kaynak olur"diyen Dalai Lama 'yaşamı' şöyle dile getirdi: "Çevreyi korumak yalnızca dûnyayı değil, aynı zamanda öteki canlılan korumak anlamma geliy or. Insan gibi çok gelişmiş türterden ya da daha basit türlerden hayv anlar da olsalar, tüm canlılar banş, huzur \e gü\en ararlar. Yaşam, "dilsız" hayt anlar için de -herhangi bir insan için olduğu kadar- değerlidir." Yetki Yasasıiptal edildi • Anayasa Mahkemesi, devlet teşkilatında ve kamupersonel rejiminde 45 ayn yasada hükümete KHK çıkarma yetkisi veren 3990 sayılı Yetki Yasası'nı anayasaya aykın buldu. ANKARA (Cumhuriyet Bu- ANAP'ın açüğı iptal davasını dün sonuçlandırdı. Mahkeme, 3990 sayıh Yetki Yasasf nın ıp- taline oybirliğiyle karar verdi. Ancak. iptal edilen yasadaki baa hükümlere ilişkin ikinci bir Yetki Yasası çıkanküğı için, ip- tal karannın hükümet açısın- dan önemli sonuçlar doğurma- rosu) - Anayasa Mahkemesi, hükümete, devlet teşkilatında ve kamu personel rejirnınde 45 ayn yasada kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yap- ma yetkisi veren 3990 sayılı Yetki Yasası'nın tümünü iptal etti. Anayasa Mahkemesi, yacağı belirtiliyor. Memurlann özlük haklann- dan Kamu Güvenliği Müste- şarlığı kurulmasına ve birçok bakanlık ile kuruluşun teşkilat- lan konusunda hükümete ka- nun hükmünde kararname çı- karma yetkisi veren 3990 sayılı Yetki Yasası hakkında, Ana- yasa Mahkemesi geçen ay yü- rürlüğü durdurma karan ver- mişti. Bu karar üzerine, dev- letin vergi toplama ışlevını gö- rememc ve DPT gibi kuruluşla- nn hukuki dayanağının orta- mArkası Sa. 17, Sü. 7'de Cebze'de gerglnlik Beiediye garajından çıkan 5 otobüsü engelleyenlere polismüdahalesi;birkadınınkolukınldı, 11 kadm yaralandı. B5. Sayfada BORSA DOLAR MARK ALT1NKozirev'den tehdltRusya Dışişleri Bakanı, Bosna konusunda Batıh ülkelerle Moskova arasında anlaşmazlık olması durumunda 3. Dünya Savaşı çıkabileceğini söyledi M9. Sayfada The New York TlmeS gazetesine göre, ABD ile Irak muhalefetinin tüm çabalanna karşın Saddam Hüseyin giderek güçleniyor. M8. Sayfada Dün 19.811.00 Önceki 19.575.64 [ Dün 31.000 Oncekj 31.000 1_J LJ DYP'II mankenler YaşarAlptekin, Cansel Özzengin ve Nazan Çalın'ın da aralannda bulunduğu bir grup manken DYP'ye üye oldu • 5. Sayfada Et-Balık'ı alanda pl$man satantfa Tesislerin, değerinin altında satışı, tepkiler üzerine iptal edilince, teminet ve peşinat yatıranlar, zararlannın karşılanması için dava açmayı kararlaştırdılar. • 7. Sayfada ClintOlt İtalya'mn Napoli kentinde yapılacak olan Sanayileşmiş Ülkeler Zirvesi'ne katılmak için Avrupa'ya gitti. • 9. Sayfada DOn 19.500 Oncekı 19.400 Dün 376.000 Onceki 374.500 Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev'in Cumhuriyet 'e demeci Balkanlar'daki savaş büyüyebilir • Süleyman Demirerin davetlisi olarak Ankara'ya gelecek olan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev, Balkanlar'da topyekun bir savaş tehlikesinin her zaman olduğunu söyledi. Jelev, Türkiye'nin Bosna'ya asker göndermesini yararsız bulduğunu söyleyerek dini ve milli bunabmlann Askeri araçlarla çözülemeyeceğini söyledi. GflNSBİ KARTAY'ın lulerl • 5. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle