23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA Birand'a 4 yıl 6 ay hapis istemi • ANKARA (Cumhuriyet Börosu)- TRTde bir süre önce yayınlanan "32. Gün" haber programı harcama belgelennde tahrifat yaparak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle hakkında dava açüan gazeteci-yazar Mehmet Ali Birand, kurumun Merkez Muhasebe Müdûrü Yılmaz Güngör ile Merkez Muhasebe Müdür Yardıması Şaban Adıgûzel'in yargılanmalanna devam edildi. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmaya, sanıklardan Yılmaz Güngör ve Şaban Adıgüzel ile taraf avukatlan katıhrken diğer sanık Birand kaülmadı. Savcmın mütalaasının son bölümünde, sanıklardan Birand'ın, "özel evrakta sahtecilik" gerekçesiyle 4 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptınlması istendi. , Yılmaz'ın silah soruşturması • tstanbul Haber Servisi - Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın, eskı ülkücülerden Nihat Akgün'ün oğlunun sûnnet düğününde havaya ateş etmesiyle ılgili olarak açüan soruşturma sürdürülüyor. tstanbul Cumhuriyet Başsavalığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sünnet düğüne katılan Yüksel Uzel ifade verdi. Uzel'in verdiği ifadede, silah sesleri duyduğu sırada programının sürdüğünü, ancak arkası dönük olduğu için kimin ateş etüğini görmediğini söylediği öğrenildi. Tûrkinvestiflas davası • İstanbul Haber Servisi- SermavePıyasası Kurulu'nun, AOG Türkinvest'in iflası istemiyle 5 mayıs tarihinde açüğı davada, AOG Türkinvest şirketine bir buçuk aydır tebligat yapılmadığı ortaya çıktı. tstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmayı, yüze yakın alacaklı izledi. AOG Türkinvest'e dava tebügatının yapılması için PTT'ye yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı bu nedenle ileri birtariheerteledi. Nefes depgisine beraat •Haber Merkezi - Nefes dergisi yazarlanndan Reha Çamuroğlu ile Rıza Zelyut'un yayın yoluyla SHP Çorum MUletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu " Başkanı Cemal Şahin'in kişilik haklannı zedelediği gerekçesiyle açılan dava sonuçlandı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada saruk konumunda olan Reha Çamuroğlu ve Rıza Zelyut hakkında beraat karan verildi. Tara, Yöce Divan'da tanık • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski Bayındırhk ve tskan bakanlan Safa Giray ve Cengiz Altmkaya ile eskı Karayollan Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu'nun Yüce Divan'da yargılanmalanna devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen ENKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şank Tara, "Devalüasyon yapılsaydı, fiyat farkı kararnamesine ihtiyaç olmayacaktı" dedi. Yüce Divan Başkanı özden, Altınkaya'nın avukatlannın, otoyol ihaleleri ile ilgili olarak Karayollan Genel Müdürlüğü, Kamu Ortakhğı Jdaresı ve Başbakanlık'tan istediği belgelerin bekJenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. *Sendikal haklarımız tescil edildi' • EDtRNE (Cumnuriyet) - Tüm-Bel-Sen Edirne Şube Başkanı Abdullah Deveci, "Sendikal haklanmız tescil edildi" dedi. Gaziantep Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin "memur sendikasının yasal olduğunu ve bu nedenle Tüm-Bel-Sen'in toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin hukuken de uygun olduğunu" tescil etmesi üzerine bir açıklama yapan Başkan Deveci, sendikal haklann sendika kurarak elde edileceğinı belirtti. HABERLER YEREL ARA SEÇİME DOĞRU / SON 3 CÜN 3 ilçedebaşkanlarpazarayenileniyor Beykoz, Yalova ve Fatih'te yenilenecek seçimlerde 438 bin 549 seçmen oy kullanacak. Sol ittifakın oluşturulduğu Beykoz'da DSP'nin sağ partileri zorlayacağı belirtiliyor İstanbul Haber Servisi - İstanbul Yalova, Beykoz ve Fatih'te geriye sayım baş- ladı. YSK'nin seçimleri yeni- leme karan aldığı üç ilçede, pazar günü 438 bin 549 kişi sandık başına gidecek. 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde be- lediye başkanlıklannı SHP'nin kazandığı üç ilçeyi, 27 Mart yerel seçimlerinde RP ve DYPbölüştü. 1989 yılındaki seçimlerde 40 ilde 264 ilçede ve 316 beldede belediye baş- kanlığı kazanan SHP, aynı başanyı 1994 yerel seçimlerinde gösteremedi. RP ise 1989 yerel seçimlerinde yüzde 9.8 olan il genel meclisi oy oranını, yüzde 17.93'e çı- kardı. 10 temmuzda seçimlerin yenilenece- ği bu ilçelerde Fatih'te ANAP ile RP'nin. Yalova'da DYP ve SHP'nin çekişeceği söylenırken Beykoz'da solda ittifakın oluş- turulduğu ve DSP'nin sağ partileri zorlaya- cağı belirtiliyor. Yalova'da 1989 yılı yerel seçimlerinde ANAP'tan Vedat Dereli, SHP'den Cengiz Koçal. DYP'den İbrahim Lzun, DSP'den Nusret Sungur. RP'den Ömer Fıtos, MÇP- den Kazım Karyağdı. bağımsız Ahmet \Ia- navoğlu'nun aday olduğu seçimlerde. SHP'li Cengiz Koçal belediye başkanlığı yanşını kazanmıştı. 1984 yerel seçimlerin- de DYP'den aday olarak Yalova Belediye Başkanlığı'na seçilen Koçal, bu seçimlerde SHP'nın en büyük kozuydu. 27 Mart 1994'te yapılan ve sonradan iptaledilen yerel seçimlerde ise Yalova'da DYP'den Ibrahim Uzun, CHP'den Yaşar Çiftçi, SHP'den Cengiz Koçal, RP'den Temel Coşkun'un aday olmuş ve secimleri 45 bin seçmenden 12 bin oy alan Ibrahim Uzun kazanmıştı. 10 temmuzda yenilenecek ve aynı adaylann katıldığı seçimlerde, DYP ve SHP'nin çekişmesi bekleniyor. DYP'li belediye başkan adayı İbrahim Uzun. ide- olojik olarak RP'ye yakın olduğu için seçimi kazanmadığı görüşlerinin doğru ol- madığmı söylüyor. "Namaz küdığun için btınlar söyleniyor. Oysa bana en fazla saldı- ran parti RP'dir" diyor. Uzun'u doğrula- yan RP'liler, bu kez kendi tabanlannın buna kanmayacağını belirtiyorlar. Mart seçimlerini "duygusal" nedenlerle kaybettiğini söyleyen SHP adayı Cengiz Koçal, bir aylık sürede bu nedenleri orta- dan kaldırdığı vurguluyor. SHP'nin "solda gûç birliği" önerisini red- deden CHP'nin kadın adayı Yaşar Çiftçi ise kazanamayacağmı kabullenmiş. ancak CHP'nin oylannın artmasınm. "birleşme- nin adresini göstereceği" düşüncesıvle hare- ket ettiğini söylüyor. 1989'da Beykoz'da ANAP'tan Ali Zen- gin, SHP'den Şevket Ankan, DYP'den Fethi Mermer, DSP'den tzzet Aydoğdu. RP'den Yücel Çelikbilek'in aday olduğu yerel secimleri, SHP kazanmıştı. 27 Mart 1994 yererseçimlerinde ise ANAP, SHP ve RP'nin adaylan değişmezken DYP'den Selahattin Saygan. DSP'den Mustafa Ke- tenci. CHP'den de Hasan Özyurt aday ol- du. ANAP ve RP'nin çekıştığı seçimlerde, RP çok az bir oy farkıyla belediye başkan- hğınıaldı. 10 temmuzda yenilenecek seçim- lerde adayını değiştiren DYP, Seyit Ali Yazkan'la yanşa haarlanıyor. Beykoz'da SHP'nin DSP'yi destekleme karanndan sonra DSP seçim yanşına iddiab giriyor. CHP'de ise merkezin DSP'yi destekJeme karan almamasına karşın tabanın, "solda birlik" adına DSP'yi destekleyeceği belirti- liyor. DSP'li belediye başkan adayı Mustafa Ketencı, "Sol seçmenin hepsi bize oy verirse zaten akın akın bize gelen laik. sağduyulu seçmenlerin desteğiyle Beykoz'u karanlık- tan kurtaracağız" dıyerek Beykoz'daki se- çime ıddıalı gırdıklenni belirtiyor. 27 Mart seçımlennde 23 bin 523 oy alarak belediye başkanlığını kazanan RP'li Yücel Çe- likbilek ise "adil düzeni" uy- gulayarak rüşveti, yağmayı, adam kayırmayı önleyeceklerini iddia ediyor. SHP'nin DSP'yi destekleyerek solda bir- lik için adım atüğı Beykoz^da 10 temmuz seçimlerinde sandıktan çıkacak pusulala- nn, siyası dengeleri nasıl etkileyeceği me- rakla beklenivor. 1989'da Fatih'te ANAP'tan Ahmet Çe- tinkaya, SHP'den Yusuf Günaydın, RP'den Necdet Kûlünk. DYP'den Fanık Yanar. DSP'den Samet Koyuncuoğlu. MÇP'den Raif Güçlü ve IDP'den Hüseyin Demir'in aday olduğu yerel secimleri SHP kazan- mıştı. 27 Mart'ta SHP'nin adayı değişmez- ken ANAP'tan Ahmet Çetinkaya, RP'den Mehmet Ali Şahin. DYP'den Reşat Akçay, DSP'den Muzaffer Birinci aday oldu. Yıl- lardır sağ partilerin oy oranının ağır bastığı Fatih'te. RP'nin adayı Mehmet Ali Şahin kazandı. 10 temmuzda yenilenecek secim- lere SHP, DYP. CHP, DSP ve RP aynı adaylarla, ANAP ise Sadetrin Tantan'la gi- riyor. Bir zamanlann polisi Sadettin Tan- tan, politikaya ANAP'tan gelen yoğun baskılar sonucu seçime girdiğini söylüyor. Hizmet anlayışmm devamhlığa dayandığı- nı ifade eden Tantan, belediye başkanı se- çilmesi halinde, kendisinden sonra gelecek yönetimlerce de devam ettirebilecek bir yapı kuracağını sözlerine ek- üyor. 10 temmuzda yenilenecek seçimlerin Fatih için ikinci bir şans olduğu- nu ifade eden SHP'li belediye başkan adayı Yusuf Günaydın ise her ne kadar sosyal demokrat partiler, Fatih'te ortak bir aday çıkarmasalar da "çağdaş, laik, liberal, durüst, aydın ve gercek demokratlann sandıkta birleşeceğini" belirtiyor. İl: istanbull İlce: Rıtlh Yıl 1989 1991 1994 Saçjay. Kul.oy G«çj>y 306705 200294 190679 65.31 6217 326116 253766 247281 77.81 75.83 298515 260489 244560 87.26 81.93 SHP 60965 31.97 34895 14.11 35350 14.45 DYP 29682 15.57 53595 21.67 38568 15.77 ANAP 54458 28.56 76719 31.03 57349 23 45 RP 22526 11.81 44118 17.84 70091 28 66 OSP 20636 10.82 37031 1498 32263 1319 MÇP 1768 0.93 5442 2.23 CHP 3685 1.51 Bai- 0 0.00 142 0.06 6 0.00 İl: İstanbul 1 İlçe: Beykoz u 1989 1991 1994 Seftay. 80015 89246 94594 K*oy 60598 75.73 72416 81.14 86101 91.02 Gtfoy 57257 71.56 70108 78.56 81266 85 91 SHP 17543 30.64 9366 13.36 8469 10.42 DYP 10378 18.13 13311 18.99 9256 11.39 ANAP 13634 23 81 18280 26 07 22658 27 88 RP 5332 9.31 13126 18.72 23523 28 95 DSP 9545 16 67 15702 22 40 13721 1688 MÇP 825 1.44 1154 1.42 CHP 1408 173 Ba«. 0 0.00 94 0.18 0 0.00 İl: İstanbul/ İlçe:Yalova Yıl Seç.My. KıLoy 1989 145746 89115 61.14 1991 158170 113246 7160 1994 144192 128438 89 07 Geç.oy SHP DYP ANAP 86111 8399 6275 7443 59.08 110658 5828 11214 8614 69.96 123962 7015 13620 9765 85.97 RP 3526 5200 8420 DSP 1233 1576 "2643 MÇP 142 0.63 463 197 CHP 2620 1.64 B * 0 0.00 72 0.07 1 000 Srvas kadiamı davasında bugüne kadar yapılan tahliyeler ve duruşmalaruı basma kapalı tutulması eleştirilere neden oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sı- vas'ta 2 Temmuz 1993'te 37 kişinin öldü- rülmesiyle sonuelanan şeriatçı başkaldı- nyla ügüi olarak açılan 124 sanıklı Sıvas katliamı davasında, Ankara Devlet Gü- venlık Mahkemesi (DGM), müdahil avu- katlara karşı açıkça cephe aldı. DGM, duruşmasız olarak yaptığı toplantıda aldı- ğı ara kararda, "Müdahil tarafın karmaşa yaratma, kamuovu > aıultma çabasının yat- sıya kadar büe sûrmediği" gıbı mahkeme kararlannda bugüne kadar rastlanılma- yan bir dil kullandı. DGM, avukat Şenal Sanfaan'ın, "mahkeme üzerinde baskı ya- ratöğı'' gerekçesiyle Adalet Bakanhğı'na şikayet edümesine karar verdi. Müdahil avukatlar, tam bir ay sonra öğrendikleri bu karara sert tepki gösterirken DGM, dün yapılan duruşmada 5 sanığı daha tah- liye etti. DGM'nin davanın başladığı ta- rihten bu yana tahliye ettiği sanık sayısı 91 'e yukseldi. Türkiye Barolar Birügi Baş- kanı önder Sav ile bir grup avukat tarafın- dan DGM'ye verilen dilekçede. kamu tanıklannın teşhislerine göre "baş fail" ol- duğu anlaşılan Yusuf Şimşek'in bile tahli- ye edildiğine dikkat çekildi. Ankara DGM'nin, müdahil avukatlara karşı yargılamanın başından itibaren ta- kındığı tavır, mahkemenin duruşmasız olarak yapılan bir toplanüda aldığı ara karardaki ifadelerle, iyice belirginleşti. Katliam davasına ilişkın duruşmanın 4 temmuzda yapılacağı acıklanmasına kar- şın, DGM heyetinin, taraflara herhangı bir duyuruda bulunmaksızın, 8 Haziran 1994 tarihinde dunışma dışı toplanarak baa kararlar aldığı belirlendi. Kararda, müdahil avukatlar. "gizli yapılan duruş- maları basına sızdırarak suç işlemek, ka- muo\Tinıı >anıltmak ve mahkeme heyetini baskı alrında futmak"la suçlandı ve "mü- dahil tarafın karmaşa yaratma, kamuoyu yaıuitma çabasının yatsıya kadar bile sûr- mediği" ıfadesıne yer veıildi. Avukatlardan sert tepki DGM'nin bu karanna müdahil avukat- lar sert tepki gösterdi. Müdahil avukatlar adına, Türkiye Barolar Biriiği Başkanı önder Sav ile avukatlar Mehmet Cengiz, Kazım Genc, Erdoğan Kılıç, tlknur Kalan. Aydın Erdoğan, Sabahattin Şenoğlu ve Ze- ki Tavşancıl. DGM Başkanhğı'na dün bir dilekçe vererek bu karann dosyadan çıka- nlmasını istediler. 'Baş faü tahliye edildi' Dilekçede. tahliye kararlanna ilişkin olarak şu görüşler dıle geürildi: T V haberinde elinde bidon ile görüntüsü yayunlanan şahts sanık, Yusuf Şünşek ol- mayabilir, ama kamu tanıklannın anlatım- laruıdan da anlaşüdığı gibi sanık Y'usuf Şimşek, Sıvas katliamının baş faillerinden- dir ve heyetinizce tahliye edilmiştir. Bütün bunlardan daha da önemlisi. kul- lanılan dil >e vakıştırüan nitelemeler haka- retamiz mahiyettedir. Yargıçlar resmi gö- re>lerini vaparlarken göre>lerinin gerekli kıldığı özenle davranmak zorundadırlar. Heyetin seçtiği dil ve uyguladığı yöntem bu sıfatla çelişmektedir. Şurası da açıktır ki hiçbir resmi sıfat başkalanna hakaret etme hakkuia kaynaklık edemez. Bu tutum daha önce mahkemenize sunduğumuz ve heyetin davadan çekilmesine ilişkin talebünizde, ne kadar haklı oktuğumuzu göstermektedir." Dilekçede, anılan kararda yer alan nıte- leme ve suçlamalan şıddetle reddettikleri- ni belirten müdahil avukatlar, kişisel hak- lannı saklı tuttuklannı vurgulayarak "Biçün ve icerik yönünden bir yargı tasar- rufu olarak değerlendirmeye olanak bula- madığımız, hukuksal niteliği olmayan bu tutanağın dosyadan çıkanlmasını taîep edi- yoruz" görüşüne yer \erdiler. Beşsanığa tahliye Ankara DGM, dün basına kapalı ola- rak yapılan duruşmada. sanık avukatlan- nın tahliye istemlerini karara bağladı. DGM heyetı. tutuklu sanıklardan Ibra- hiıtı Duran, Alim Özhan, Murat Sungur, Harun Kavak ve Ömer Demir'in tahliyesı- ne karar verdi. GÜYTRCİ1VXERIIÇMUYOR SIVASÜSTÜNDE - 5 Kalktıgöçeyledi Sıvaselleri... YILMAZ GÜMÜŞBAŞ Sıvas, özellikle 1950'li yıllann ikinci yansmdan sonra siyasal iktidarlarca ce- zalandınlmış bir kent. OsmanJı döne- minde padişâhlar ve bunlann yerel tem- silcileri tarafmdan yıldızı banşmadığı için cezalandınlan Sıvashlar, cumhuriyet döneminde de birçok haksızlığa uğradı- lar. Buna rağmen Sıvashlar, cumhuriyet- çilere hiç sırtlannı dönmediler ve sonuna kadar onlara destek oldular. Kent merkezinde yaşayan 220 bin, coğrafi anırlar içinde yaşayan yurttaş- larmuzın bir bölümünün de Alevi oldu- ğu Sıvas'ta en önemli sıkmü, 1970'li yıl- larda baş gösterdi. CHP'ye destek ver- diği için günün iküdarlannın hışmına uğ- rayan Sıvas, önce yıllardır 7000'e yakın insanın ekmek kapısı olan vagon fabri- kası, sonra da 1500 işçinin çalıştığı çi- mento fabrikasından oldu. 1939 yılından beri faaliyet gösteren vagon fabrikası kü- çültülerek 1500 kişinin çalıştığı büyükçe bir atölyeye, çimento fabrikası özelleşü- rilerek 400 kişilik bir işyerine dönüştürul- dü. Söz verilen demir-çelik fabnkası ve şeker fabrikası yıllarca oyalamadan son- ra kurulmadı, havaalanı kapatıldığı için tarihi bir kent olmasına karşın turist gel- mez oldu. Bu arada köyler de boşaldı. Kent mer- kezinde yaşayan nüfusun bir bölümü, ti- caret ve zanaat erbabı, her gün kötüye giden işlen nedeniyle başka illere göcme- ye başladılar. Tam bu sırada, 1978 yılı 3 Eylül'ünde "Ali Baba Olaylan" diye bili- nen kanh bir çaüşma yaşandı. Siyasal ik- tidann burada yaratüğı siyasal gerginlik nedenıyle 2 çocuk arasında çıkan küçük bir kavga, o gün kanlı bir Alevi-Sünni çatışmasına dönüştü ve her iki taraftan 9 kişi hayaunı kaybederken 93 kişi yara- landı, 350 konut ve 97 işyeri tahrip edildi. Bu olaydan sonra kent merkezinde ya- şayan eski Sıvasblar ye özellikle Alevi yurttaşlar, gruplar halinde göç etmeye başladılar. Ankara'ya, İstanbul'a ya da kendileri için daha güvenli bulduklan, kannlannı doyurabılecekJeri yerlere ta- şındılar. Doğaldır ki bunlann yerleri daha sonra boş kalmadı ve köylerden, çevre illerden Sıvas'a insanlar gelmeye başladı. Bütün bu değişimler, kentın ge- leneksel ekonomık yapısıyla birlikte sos- yal ve polıtik dengelerini de bozdu. 1984 yılında Sıvas'ta ilk defa bir sağ parti. ANAP, belediye başkanlığı seçimini ka- zandı. Kentteİci sağ kesimin desteğiyle sağlanan bu değjşim. 1989'daki yerel se- çimlerde RP'nin belediye başkanlığını kazanmasıyla katmerleşerek sürdü. RP, başkan Temel KaramoUaoğiu'nun şah- sında ele geçırdığı bu kaleyı elinden ka- çımıamak için her türlü önlemi aldı. Ku- rulan dini vakıf ve derneklerle kent. va- roşlanndan başlayarak tam bir kuşatma altına alındı. Kurulan vakıflar ve dernek- ler kanalıyla yetiştirilen militanlar, daha sonra belediyenin ve kentin ticaret ağının aktif buer elemanı oldular. Kanh Madı- mak Oteli yangını olayı bu koşullardaki bir kent yapısında gerçekleşti. Daha son- ra yapılan 27 Mart 1994 yerel seçimlerini de yine RP kolaylıkla kazanınca, bu dü- şünceye karşı olan insanlann Sıvas'ta bannmalan artık neredeyse olanaksı- zlaşü. Bu nedenle göç daha da hızlandı. tnsanlar, güvercinler gibi, kanatlannın yanmayacağı yeni yerleşim merkezlerine doğru uçup gıttıler... YARIN: Caaa bedel liçilınez_. Deınlral'dan Basınaombargo 'Devktimikonıyacak basın istiyorum' GÖKSEL POLAT AıNKARA - Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral. ba- sına ambargo koydu. DEP kö- kenli eski milletvekilleri Sedat Yurtdaş ve Selim Sadak'ın gö- zaltına alınmalannın geak- mesinden basını sorumlu tutan Demiral, "Bazı gazetelerde çı- kan haberier Türkiye için za- rarlı. De\letin ülkesi >e millctiy- le bölünmez bütünlüğüne yöne- lik basında çıkan haberier sür- dükçe basınla görüşmeyeceğim" dedi. DGM Başsavası Demiral. Anayasa Mahkemesi'nin DEPi kapatma karanndan sonra gözaltına aünmalan için emir verdığı Sedat Yurtdaş ve Selim Sadak'ın, basının yakın takibı nedenıyle gözalüna alı- namadığından yakındı. Basın- da çıkan baa haberlerden de büyük rahatsızlık duvduğunu kaydeden Demiral, bunun üze- rine basınla görüşmeme karan aldığını söyledi. Basınla görüş- me yasağını bir ay olarak belir- lediğini, ancak basının tu- tumunda değişikük olmaması durumunda, ambargonun yıl- başına kadar devam edeceğini belirten Demiral, Cumhuriyet'e şu açıklamayı yaptı: "Bazı gazetelerde çıkan ha- berler Türkiye için zararh. Dev- letin ülkesi >e milletiyle bölün- mez bütünlüğüne yönelik haber- ier sürdükçe basına açıklama yapmayacağım >e görüşmeye- ceğim. Bir aylık süre koydum. Bu yayınlar devam ederse yüba- şına kadar uzay abüir. Devletimi konıyacak basın istiyorum ben." Demiral, "Basma yöoeiik bu tavnmz, basın özgürlüğü >e de- mokrasiyle bağdaşıyor mu" so- rusuna. şu yanıü verdi: "Ben devletimi nasıl konıyorsam basın da kendini ona göre geliş- tirsin. Özgürlük bir şeyi yıkmak, tahrip etmek dcğüdir. Özgür-. lükler suiistimal ediliyor Türki- ve'de." Yargıçve savcılıklarda ataınalar Ankara ve Malatya'da iki yeni DGM kuruldu ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara ve Malatya'da 2 yeni Devlet Güvenlik Mah- kemesi (DGM) kuruldu. Kon- ya, Erzincan. Kayseri ve Di- yarbakır DGM başkanlıklan- na yeni atamalar yapılırken, Ankara 2 nolu DGM Başkan- lığı'na. Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Turgut Okyay geürildi. Anka- ra ve Malatya 2 nolu DGM'- leri, kuruluş yasası uyannca Milli Savunma BakanİığYnca belirlenecek askeri yargıçlann atanmasından sonra çalışma- lanna başlayacak. Hâkimler ve Savcılar Yük- sek Kurulu, DGM yargıç ve savcıhklanna yeni atamalar yaptı. Cumhuriyet'in edındıği bilgiye göre kurul karan ile DGM'lere yapılan yeni atama- lar şöyle: Erkut Dikkaya Diyarbakır DGM yedek üyeliğinden Di- yarbakır DGM Başkanhğı'na, Mustafa Çöpçüler Konya DGM Başkanlığı'ndan Bursa Hâkimliği'ne, Halis Küçüksu- başı Diyarbakır DGM Savcı- lığı'ndan aym yer savcılığma, Mehmet SeUm Kaya Erzincan DGM Başkanlığı'ndan Sakar- ya Hâkimhğı'ne, Suleyman Caner Erzincan DGM asil üyeliğinden Yargıtay Tetkik Hâkimliği'ne, Uçkun Büke İs- tanbul DGM yedek üyeliğin- den Eyüp Hâkimliği'ne, İbra- him Kozan Yargıtay Tetkik Hâkimliği'nden Ankara 2 nolu DGM asil üyeliği'ne, Arif Mutlu Kuyucak HâkımlığT- nden Erzincan DGM Asil, Cyeliği'ne, Rahmi Fıtos Yoz-, gat Ağır Ceza Mahkemesi; Başkanlığı'ndan Kayseri DGM Başkanlığı'na, Selanat- - tin Çetin Biga Hâkimliği'nden. Erzincan DGM Başkanlığı'-. na, SaMh Öztürk Ordu Ağır; Ceza Mahkemesi Başkanlığı'-, ndan Malatya 2 nolu DGM • Başkanhğı'na, Hikmet Yar- - dmicı Bergama Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan Konya DGM Başkanlığı'na, Nuri Düzgün Kızılcahamam Hâkimliği'nden Ankara 2 nolu DGM yedek üyeliğine, Oktay Önkoi Milas Hâkimliği'nden Malatya DGM asil üyeliğine, Naşjt Gürel Vakfıkebir Hâ-, kiniliği'nden Malatya 2 nolu , DGM yedek üyeliğine, Meh- • met Turgut Okyay Gaziantep > Ağır Ceza Mahkemesi Baş- kanlığı'ndan Ankara 2 nolu DGM Başkanlığı'na, Hasan Hüseyin Akdoğan İskenderun Cumhuriyet Savalığı'ndan Konya DGM Savcıhğı'na, Halil Cantemir Alaşehir Cum- huriyet Savalığı'ndan Konya DGM Savcıhğı'na, Ahmet Ke- lebek Çaycuma Savalığı'ndan' Malatya DGM Savcıhğı'na, Savaş Çetiner Ordu Hâkim- liğinden Diyarbakır DGM yedek üyeliğine. Hâkimler ve Savalar Yük- sek Kurulu'nun dünkü toplan-. tısında onayladığı DGM yar- - gıç ve savalan ile ilgili karar- namenin bugün Resmi Ga- zete'ye gönderileceği bildirildi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle