23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 TEMMUZ1994 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Anadolu Liseleri sınav sonuçları • tstanbal Haber Smisi -Anadohı Lisesi sınav sonı»çlar, bugün açıklanıyor. 264.976 öğrencinın başvrirdtğu sınav sonucu 30.456ögrenci yerleştirilecek. Anacioluliselerinı asıl listeden kazajıaniann kayıtlan 15-22 ağus*os tarihlerinde yapılacal. Velileraçık konoenjan olup olmadığını 23 ağus«osgünü okullardan öğremebilecekler. Açık kontenjanı kalan okullara ön kayıt için 24 ağustos-2 eylül tarihîleriarasında başvurulabılecek. Bu okullarda kesin kayıtlar 5-6 eylül tarihlerinde yapılacak. Butajihten sonra daaçık kontenjan kalması halınde okulLar yeni öğretim yılırun başla yacağı güne kadar kayıtİaradevam edebiJecekler. 15 mflyaplık vurgun • DfVARBAKIR(AA)- Sahte faturalarla Diyarbakır Askeri Hastanesi'nden 15 milyar lıra çeken, ikisi askeri görevli 6 kişi yakalandı. Olayla ügüi 4 kişinin de arandığı bildirüdi. Mali Şube ekiplerince gerçekJeştirilen operasyonda, Doğu Tıp şirketi sahibi Irfan Ekici, gözaltına alındı. Ekici'nin gösterdiği yerlerde, sahte faturalar, kaşeler ve usulsüz olarak çekilen 15 milyar liranın, 1 milyar 100 milyon lirası ele geçırildi. Operasyonda kimlikleri verütbeleri açıklanmayan iki askeri görevli ik fç Tedarik Bölge BaşkanlığYnda Sayman Hasan Oduncu, sivil memur Mehmet İdns Yaman ve Aziz Şatır'ı da gözaltına alındı. 7 ölü39yaralı • Haber Merkeri - tzmir, Mardin,Buıdurve Erzurum'da dün meydana gelen trafik kazalannda 7 kişi öldû, 39 kişi de yaralandı. İzmir Çiğli'deki trafik kazasında Felhi Akkan ve Zehra Temel ölürken 5'i ağır 36 kişi de yaralandı. Mardin'de Süleyman Dogan, Antalya'da Mehmet Kutlay Mert, Burdur'da Ali özkaya, Erzurum'da ise Ayten Çavuşoğlu trafik kazalannda hayatlannı kaybettiler. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev, Cumhuriyet'e, Ankara'ya ileteceği mesajlan anlattı: 'Balkanlar'dasavaşbüyüyebilir' GÜNSELİKARTAY SOFYA - Bulgaristan Cum- hurbaşkanı Jelyu Jdev Balkan- lar'da topyekun bir savaş tehli- kesinin her zaman olduğunu söyleyerek, "önemli olan, bu çatışma tehlikesiniıı diplomatik yollarla önceden engeUenebilme- sidir" dedı. Jelev, Türkiye'nın Bosna-Hersek'e asker gönder- mesinin de yararlı olacağma inanmadığını, Bulgaristan'ın, Türkiye üe Yunanistan'ın silah- lanması karşısında zayıf duru- ma düştüğûnü söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetlisi olarak iki günlük resmi bir ziyaret için bu- gün Ankara'ya gelecek olan Jelyu Jelev, ziyareti öncesinde Cumhuriyet'e verdiğı demeçte Ankara'ya ileteceği mesajlan şu başlıklar alünda topladı: Bosna: Bosna-Hersek'e, Tür- kiye'nin asker göndermiş olma- sı konusundaki tavnmız açık- ür. Bölge ülkelerinin BM çatısı alünda bile olsa Bosna'ya mü- dahale etmesinin, bölgedekı eski sorunlann depreşmesine neden olacağmı düşünüyoruz. Bu konudaki tutumumuzu bır- çok kez dile getirdim; gerekirse Ankara'da bir kez daha dile ge- tiririm. Biz Türkiye'nin Bosna'- ya asker gönderirken iyi njyetlı olduğundan kuşku duymuyo- ruz. Ancak unutmamak gerekir ki "eehenneme giden yoi, iyi ni- vet taşlarıyla döşemniştir." Balkan savaşı tehlikesi: Bal- kanlar'da topyekun savaş tehlı- kesi potansiyel olarak her za- man mevcut. önemli olan, bu çatışma tehlikesinin diplomatik yollarla önceden engellenebıl- • Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev, Türkiye'nin Bosna'ya asker göndermesinin yanlış olduğunu söyledi. PKK örgütüne hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini belirten Jelev, Kürt sorununa siyasi çözüm bulunmasını diledi. Jelev, Boğazlar konusunda ise Türkiye'nin karar verme hakkına sahip olduğunu, ancak en sağlıklı karann diğer ülkelere danışarak alınacağını söyledi. mesi. Bu tür dini, etnik ve milli bunaümlara çözüm bulmak çok daha zordur. Askeri araç- larla çözüm bulunamaz bu so- runa. Örneğin Rusya, NATO ve ABD'nin baskılan, Bosna'- da kısa bir süre için çatışmalan durdurur, ancak bunalımlara kalıa çözüm getirmek, çok daha uzun bir süreç gerektirir. Boğazlar: Türkiye, bağımsız bir devlet olarak, Boğazlar ko- nusunda karar verme hakkına sahiptir. Ancak bu kararlar başka ülkeleri de ilgilendiriyor- sa önceden diğer ülkelere danış- mak ve konuya ortak bir çö- züm bulmak gereklidir. Silahlanma: Askeri alanda en önemli kaygımız, Türkiye ve Yunanistan ile Bulgaristan ara- sında silahlanma alanında bo- zulan denge. Türkiye ile Yuna- nistan arasında bellı bir askeri denge var. Ancak Bulgaristan bu iki ülke karşısında zayıf du- ruma düşüyor. Varşova Paktı'- nın ortadan kalkmış olmasına rağmen Türkiye ile Yunanis- tan'ın NATO tarafından silah- landınlmaya devam etmesi ve aramızdaki dengenin bozulma- sı, bizi rahatsız ediyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Jelev, PKK'nin yurtdışı temsil- cisi Ali Sapan'ın geçen hafta PORTRE: JELYU JELEV Demokrasive iııaıımış felsefe doktoru Bulgaristan Dey fet Başkanı Dr. Jdya Jfefev, btr akademisyen ve bilim adamı. 3 Mart 1935 > te Varna'iia» Vessefivona adlı köyde doğan Jeiev, lıse tahsılini tamamladıktan sonra Sofya Üoiversitfia'miefefsefeokudu. Üniversjtedeki taröşjna veaçıkoturumlarda dogmatik görüjtere karşıçtkmasıyia göze çarpü. ou nedenle, yöneümk ak sık başı derde girdi, Doktora teşnde Lenia'm iefeefi kategorfler'eılişkingörilşünüeleştirdi. Bunun âzerjueJefev'in bursu iptaledildi ve Sofya'dan kovtıldu. Kendisine iş kapılan da kapanan JeJev, ?yü eşımn köyü olaa Crosden'de kendi baiindeyaşadı. Budönemde tüm zamanını dkuma ve araşurmaya verdi. Aym dönemde yazdbği "F^izm" adh kitabı, Bulgaristan'da geoişyankı yaratü. Gerçıkıtapta, Ahnanya. İtalya ve tspanya'daki rejimler ekştiriliyortiu, ama Jele\-"m "totaMterdeiiel" tanunına Bulgaristan'daki komünist rejimi de dahil ettigıni anlamak zof degıkfi. Dr. Jelev, Buİgaristan'da ilkmuhalefet gruplanm örgütleyenkr arasında. Komünistyönetimin lOKasjm 1989'da devrilmessnden sonra Dr. Jefcv, politika sannesînde ön plana çıktı. Arahk 1989'daçeşitlimuhakfetgruplanmn ıtlıfakındanoiuşan "Denıokratik Güçter Bûüğr örgütünün başkaniığsna seçildi. 1 Ağustos 15Wda pariamento tarafından Bulgaristan Devkt Başkanlığı'nagetirildi. 19Ş«bQt 1992'deJseülkedeiîkserbest seçitnle5 yüiık bir süreiçindevlet başkanı seçildi. Sofya'ya gelerek baza milletve- killeriyle göriişmesi konusunda yönektiğimiz soruyu ise "PKK'- ye asla ödün vermeyiz" şeklinde yanıtladı. Jelev, şunlan söyledi: "Biz PKK'nin Sofya'da örgiitlendiği- ne ilişkin bir bilgi ahnış değiliz ve kesinlikle böyle bir şeyi teşvik et- meyiz. Biz, komşumuz Türkiye'- nin siyasi açıdan istikrarlı, Av- rupa'ya dönük ve demokratik bir ülke olmasını istivoruz. Kürt sorununa ise tamamen siyasi bir çözüm bulunmasını diliyoruz." PKK sorumlusu Ali Sapan, geçen hafta Sofya'da Bulgaris- tan'ın en yüksek tirajlı günlük gazetesi olan 24 saat'e verdiği demeçte Bulgar milletvekiUe- rinden destek aldığını ve PKK eylemlerinin süreceğını söyleye- rek "Kürtier, Türkiye'de banşı bombalanyla sağlayacak" de- mişti. Eski Yugoslavya topraklan- nda 2.5 yıldır yaşanan savaş ne- deniyle yılda 2 milyar dolar za- rara uğrayan ve ekonomisi bü- yük darbe yiyen Bulgaristan, zarannın telafisi için çare arayışında. Cumhurbaşkanı Jelyu Jelev, Ankara ziyareti sı- rasında, eski Yugoslavya top- raklanndan geçen karayollan- na alternatif oluşturması plan- lanan İstanbul-Tiran otoyolu ile Bulgaristan'ı Rusya ve Uk- rayna'ya bağlayacak olan Ro- manya-Rusya otoyolu projeleri için Ankara'dan destek isteye- cek. Türkiye ile Bulganstan arasında aynca 'çifte vergilen- dirmenin önlenmesi'. karşılıklı ticaretın kolaylaştınlması, tanm ve hayvanalık konulan- nda 5 ayn anlaşma ımzalana- cak. BedriBaykam: Kddmkm resimlersergiye iade edilsin Kültür Servisi - önceki gün Üsküdar Belediyesi'ne bağlı Altunizade Kültür Merkezi'- nde resimlerini sergjleyen Fıgen lza'nın 12 adet "nü" resminin Refahlı yöneticiler tarafından, açıiışa on dakika kala kaldın- lmasına sanatçılar da tepki ven- yor. Ressam Bedri Baykam, re- simlerin toplatılması haberini bir skandal ve ihbar olarak ni- telendirdiğini belirterek Refahlı belediyelerin tutumu üzerine,u Kendilerine taıunmalan iste- nen her türlü hak için yıllardır özgüriûk ve demokrasi tellallığı yaparak saf demokratlan ve an- ti-Kemalist olma>ı moda zanne- den yan entelektüelleri kandı- rmayı başaran bu gnıp; şimdi gerçek baskıcı, totaliter, özgür düşünce düşmanı tavırlannı utanmadan sergüenûş ve Türk insanının temel anayasal hak- lanna müdahale eöneyi bir gös- teri haline dönûştürmeye baş- lamıştır" dedı. Daha öncc Meh- met Aksoy'un kaldınlan heyke- li ve kapatılan ceşitli sanat faali- yet merkezlerinin zaten bu za- vallı tutumu kamuoyuna teşhır ettiğini belirten Baykam, Figen İza"nın sergisine yapılanın akı- Ilara durgunluk vereci bir mü- dahale olduğuna değinerek bu- nun, "RP'li \onetimlerin, kendi yetkilerini nereye kadar kuüan- maya kalkışabileceklerinin ka- nıtiaııması açrsından" daha bıle vahım olduğunu vurguladı. Baykam, genç bir ressamımıza yapılan bu terbiyesizliğin ulus- lararası üne sahip herhangi bir sanatçımıza yapılmış olsaydı daha önemli olmayacağına de- ğindi. Her Türk sanatçısının ve her Türk insanının eşit olduğu- nu ve bu ülkenin ferdi olarak anayasal haklann teminatı al- tında yaşadığımızı belirten Baykam, "Sonuç olarak İstan- bul V aliliği'tıi, Kültür Ba- kanlığı'nı. Tçişleri Bakaniığı'nı ve Savın Başbakan'ı olaya el kojmava datet edi>or ve bir sa- natçıya en büyük manevi ha- kareti yapan Üsküdar Belediye- si'ne gereken en ciddi uyannın derhal veriunesini, kaldırilan re- simlerin sergiye iade edilmesini, kanuni, anayasal haklanna ve özgflr Atatürk Cumhuriyeti'ne bağlı bir Türk sanatçısı olarak talep ediyorum" dedı. HAFTAYABAKIS AHMET TANER KI$LALI Kartvizit mi, Onur mu?12 Eylül'cü generaller kötü niyetli miydiler? Kuşkusuz ki, hayır! Ama Türkiye'yi bugün bir uçurumun kenarına kadar getiren yol o dönemde açıldı.. "Terörü önleme"n\n be- deli topluma çok ağır ödetildi. Partisi dahil, Atatürk ün kurduğu hemen tüm kurumlar o dönemde kapatıldı. (Çocuk Esirgeme Kurumu bile o "hışım"dan kendini kurtaramadı!) Solun hertürlüsüezilirken, "Türk-İslam sentezi"o dö- nemde resmi ideoloji oldu. ('X;z//"korkusu içindeki ay- mazlar, üniversiteleri bile "yeşil"e teslimde sakınca görmediler!) Kürtleri "Kürtçü" yapma süreci -işkence ve baskılar- la- o dönemde hızlandı. Solun ve sağın "demokratik" kesimlerinin bölünmesi ve meydanın "şeriatçt"\ara kalması o dönemin ürünü idi. Ve ülkeyi içte ve dışta tam bir çıkmazla karşı karşıya bırakan anayasa, o dönemin "dâhi"\ennir\ bugüne bı- rakükları mirastır... Türksiyasal yaşamı niçin ayaklarındaki bu prangadan kurtulamıyor? Çünkü 12 Eylül yönetimi, devletteki ve siyasal yaşam- daki tüm dengeleri de bozdu.. Sağlıklı öğeleri "tahrip" etti.. Hiçbir yönetim, başındaki insanın çapını aşamaz! 12 Eylül'ün yazgısını da, Marmaris'teki general emek- lisinin "çap"\ belirledi.. • • • Türkiye "terör"e karşı savaşımında elbette ki haklıdır! Hatta ırkçı-terörist örgütünün Meclis'teki temsilcisi ol- duğu yolunda ciddi kanıtlar bulunan bir partinin kapatıl- masının da savunulacak bir yanı bulunabilir. Ama o partinin kapatılmasına neden olan eylemlere katılmamış bulunan milletvekillerinin de -ayrım gözetil- meden- cezalandırılmalarının, hukuk devletine sığan bir yanı var mıdır? Dokunulmazlıklar kaldırılırken, teröre doğrudan ya da dolaylı destek vermiş olanla olmayanm aynı kefeyekonmasını "inandırıcı"bir biçimdeaçıklaya- bilir misiniz? Batı, Türkiye'yi sıkıştırıyormuş.. Eğer haksız ise, "canı cehenneme!" dersiniz. Ve bu da Kemalist dış siyasetin "onurlu" çizgisine uygun dü- şer. Ama sapla samanın birbirine karıştırıldığını biz de bili- yorsak.. Bu yanlışlığın içte ve dışta verdiği zararın far- kında isek.. O zaman Batı'ya kızmaya hakkımız yoktur! O yanlışlığın kaynağı olan anayasaya kızmaya hakkı- mız vardır.. Ve de o anayasayı hala değiştırmeyen mil- letvekillerine, partilerine, "//derc/7c"lerine kızmaya hak- kımız vardır. • • • Siyasal partilerimiz yıllardır 12 Eylül Anayasası'ndan yakınıyorlar.. Hem de istisnasız.. Solcusu da sağcısı da.. Bir araya gelip, bir sürü değişiklik üzerinde de anlaştı- lar.. Şonunda niçin tek bir değişiklik bile yapılamadı? Ünlü 24. madde yüzünden Laiklik ilkesini havada bırakmayıp, net bir biçimde ta- nımlamaya çalışan şu hüküm yüzünden: "... kimse, dev- MArkast 17.Sayfada I994 YAPI KREDİ'NİN 50.YILI YOKSA SİZ HÂL TELECARD'SIZ MIYAŞIYORSUNUZ? Telecard sahipleri, hayatı tümüyle daha kolay, daha rahat, daha çağdaş yaşarlar. Çünku Telecard sahipleri, Yapı Kredi'nı'n sunduğu tüm avantajlardan yararlanma imkânına sahiptirler. Telecard sahipleri, hangi avantajlardan yararlanma imkânına sahip olurlar? • Telecard sahipleri, bankadan para çekmek için, bankaya para ya da çekyatırmak için, havale yapmak için mesai saatlerine bağımlı kalmazlar. Türkiye'nin dört bir yanındaki Tele24'lerden. Otobankalar'dan tüm bu işlemleri, günün 24 saati, istedikleri an, tuşlara dokunarak yapabilirler. • Telecard sahipleri, Türkiye dahil, dünyanm neresinde olurlarsa olsun- lar, uluslararası VISA/Electron ya da Maestro sistemlerinin amblem- lerini görecekleri milyonlarca mağaza, market, otel, restoran ve benzin istasyonunda para vermek yerine, ödemelerini Telecard'larıyla yapar- lar. Yani harcamalannm tutan doğrudan banka hesaplanndan düşülür. • Telecard sahipleri, yurtdışına yapacaklan seyahatlerde, uluslararası VISA, Plus System ya da Cirrus sistemlerine bağlı yüz binlerce oto- matik vezneden anında Türkiye'deki hesaplarına ulaşır, anında nakit para çekebilirler. • Telecard sahipleri, Kredili Mevduat Hesabı sahibi olma imkânına ka- vuşurlar. Böylece hesaplannda yeterli para olmasa da, kendilerine ta- nınan limit dahilinde nakit çeker, çek yazar, Kredili Mevduat Hesabı'nı her an borç alabilecekleri bir kasa gibi kullanırlar. • Telecard sahipleri, telefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını, idarelere kendileri gitmeden, kimseyi göndermeden, isterlerse bir ta- limatJa. otomatik olarak, isterlerse Tele24'Ierden. isterlerse oto- mobillerinden bile inmeden Otobankalar'dan, isterlerse bir telefonla AloBanka'dan öderler. • Telecard sahipleri, tüm AloBanka hizmetlerinden yararlanabilirler. Doviz kurlan. faiz oranlan ve borsayla ilgili günlük bilgi almaktan, te- lefon, elektrik, su ve doğalgaz faturalannı ödemeye, havale yapmak- tan, hesap bakiyesi öğrenmeye, kredi kartı hesabına ödeme yapmak- tan, Yapı Kredi'nin yeni hizmetleriyle ilgili bilgi almaya kadar her tür işlemi telefonun tuşlarına dokunarak gerçekleştirirler. • Telecard sahipleri, kira, taksit, apartman giderleri gibi sabit miktarlı ödemeleri için, Düzenli Ödemeler ya da STS, yani Senetsiz Taksit Sis- temi imkânlarından yararlanabilirler. Gunü geldiğinde, ödemeleri he- saplanndan otomatik olarak yapılır. • Telecard sahipleri, Ferdi Kredi, Otomobil Kredisi, Konut Kredisi, Konut Geliştirme Kredisi alma, VVorldcard, Supercard, Süperçek, Süperhesap sahibi olma, evlerini, kendilerini ve yakınlannı sigorta güvencesi altına alma imkânlarından yararlanabilirler. • Telecard sahipleri, adreslerine gönderilen aylık Hesap Bildirim Cet- velleri'nden, hesaplarmm durumunu. hesap hareketlerini düzenli olarak izleme imkânına kavuşurlar. • Ve elbette Telecard sahipleri, tüm bu işlemleri Yapı Kredi'ye özgü Super Electronic Tele-lşlem hızıyla gerçekleştirirler. Kimler Telecard sahibi olabilir? Isteyen herkes, Yapı Kredi'ye başvurarak Telecard sahibi olabilir. Yapı Kredi'de 12-17yaşlan arasındaki gençler için Genç Telecard, üni- versiteliler için Universiry Telecard, serbest meslek sahipleri ve şahıs şirketleri için Ticari Telecard ve hayatı tüm zorluklarından kurtularak, çağdaş bir biçimde yaşamayı isteyen herkes için Telecard var. Siz de bir Yapı Kredi Şubesi'ne gelin, Süper Hizmet Yetkilisi'yle görüşün, Telecard sahibi olun. Telecard sahibi olmakla, Yapı Kredi'nin sunduğu tüm avantajlardan yararlanma imkânına sahip olacak, "banka"nın, yani Yapı Kredi'nin insan hayatındaki önemini anlayacaksınız. SUPER HİZMET YETKİLİSİ Burası Yapı Kredi. Fark burada, YAP/^CKREDi "hizmette sınır yoktur"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle