18 Ekim 2021 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 HAZİRAN1990 HABERLER CUMHURİYEZ Wrgi yükünde azahnayok Ekonomi Scrvisi — Memurla- nn temmuz zammını umduklan ölçüde alamayacaklarının anla- şılmasından sonra çabşanlann vergi yükünün hafîfletilmesiyle "Scret iyileştirilmesi" planı da şimdilik suya düştu. Maliye ve Gflmrük Bakanı Adnan Kabve- d çalışanlann uzerındeki vergi yükttnun hafifletilmeyecejini söyledi. tstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) haziran ayı meclis toplan- tısına katüan Adnan Kahveci, maliye politikalannı anlattı ve yeni vergi paketine ilişkin açık- lamalarda bulundu. Bakandan önce konuşan ISO Yönetim Ku- ruhı Başkanı Memdah Haaogla, devletin üretimı kesicı vergi dü- zenlemelerinden vazgeçmesi ge- rektiğini belirterek şöyle dedi: "Çakşanlanıı öcretkriode ya- pılaı kesintikr bıiyiık oranlara varmaktadır. Bu, satm aima giiç- lerini önemli oranda kırmakta- dır. Birim verdigimiz her 100 li- nuun 55 lirası önce devlete vergi ve kesinüler olarak vatınldıktan sonra kalan 45 lirası işçimize ödenmektedir. Bu fonlann kal- dınlması ve sahiplerine odenme- sinin yolu bnlunmahdır. Vergi dilimlcri de enflasyon oranmda •yarianmabdır. Önemli olan ver- ginin odenebilir oraniarda buiun- masıdır. Bdyle yapılırsa >ani ver- gi yüku ucretlinin sırdndan alı- ııırken vergide etkinlik sağlanır- sa vergi geiirlermin artacagım düşünuyoruz." Memduh Hacıoğlu aynca enf- lasyonun en adaletsiz vergi oldu-. ğunu ve bu adaletsizliğin de üc- retliler üzerindekj etkısınin faz- la olduğunu vurguladı. Memduh Hacıoğlu, ekonomi- nin geldiği aşaraanın sanayinin halka açılma dönemini başlattı- ğını hatırlatarak ekonomik büyü- menın daha hızlı sağlaıunası açı- sından halka açılan şırketlerin vergüerinin düşürulmesinı ıstedi. Maliye ve Gümrük Bakaıu Adnan Kahveci ise ücretier üze- rindeki kesinti ve fonlann kaldı- nlmasını dOşünnıediklenni belir- terek bu konuda bir gelişme kay- detmek için verimlilik artışı sağ- lanması gerektiğini vurguladı Bunun için verimlilik bazına oturtulan bir toplusözleşme dü- zeninin işveren ve işçi sendikalan arasında kurulraası gerektiğini belirten Adnan Kahveci, "Kesin- tileri kajdırdıgıınızı varsayaiım, bu size en fazia bir yıllık bir ra- hatlama saglar. Sonra yine başı- nız derde girer. Verimlilik olayı- nı çozemedigimiz için zorlanacaksınız" dedi. Bakan Kahveci, ekonominin $u anda "kur imtihanından geçmekte" olduğunu ve serbest bırakılan TL'nin yükselme mü- cadelesi verdiğini söyledi. Mer- kez Bankası'nın dolan yüksek tutmaya çalıştığını, bunu yapma- sa şu anda 2600 lira dolayında seyreden doların değerinin 2200-2400 lira arasına düşecegi- ni savunan Kahveci, yıllarca de- ğeri düşük tutulan TL'nin şimdi de 'İBtikam' aldığını kaydetti. Veni vergi paketiyle kayıp ve kaçaklan belge düzeniyle azaJt- mayı hedeflediklerini anlatan Kahveci, senet olayında, gayri- menkulde, götüriide, seyyarda ve tanm kesımınde vergi kaçağı ol- duğunu belirtti. Kahveci bu ka- çaklan azaJtacak etkili yöntem- ler bulduklannı ve araştırmala- nna devam ettiklerini kaydede- rek senetierin yeminli matbaalar tarafından seri numaralı olarak basılacağını bildirdi. Vergi pake- tiyle herhangi yeni bir bir vergi getirilmedığini belirten Kahveci, "Güler yıizlıi vergi daireleri" ya- ratmak için de kollann sıvandı- ğını ve halkla ilişkiler çabşmala- rının başlatıldığını açıkladı . Kahveci'nin konuşmasından sonra yeniden söz alan İSO Baş- kanı Memduh Haaoğlu, kur ma- kasının açılması konusunu gün- deme getirdi. Bu makasın açıl- maya başlamasının uzerinden 20 ay geçüğinı ve genellikle enflas- yon oramnın yansı bir dttzeyde kur artışı gercekleştiğinı kayde- den Haaoğlu, bu dunımun ihra- cat Uzerindeki olumsuz etkisini vurguladı, "thracatçılar ya da sanayici ihracatçılar, 20 ayda ih- racat yapmaya devam ederek bir mucize gerçekleştirmişlerdir. Amı bundan sonra bunun' de- vam etmesi de mnmkiin gönilmemektedir" dedi. Şu anda dövizin bulunmasının maliyetinin yüksek olduğuna işa- ret eden Memduh Hacıoglu, Ba- tılı yatınmcı için dolann Türki- ye'dekı getirisinin yüzde 20 do- layında bulunduğunu, halbuki Batı ülkelennde bunun yüzde 7-8 civannda kaldığma işaret etti. Haaoğlu, "Hesap ortadadır. Demek ki döviz geürlerini artnr- mak için buyuk teşvikler veril- miştir. Nasıl ki zamamnda itara- cata verilen leşvilder Mze degil de hayali ihracatçıya gitti, şimdi de Baülı yabnmoya teşvik veriliyor. Kur makasının bir an once kapa- tılmasında yarar vardır" dedi. Bakan Kahveci de verdiği ya- mtta, Merkez Bankası kayıtları- na göre dışandan giren kısa va- deli borçlanmanın bu yüın ilk üç ayında 1.5 milyar dolar düzeyin- de bulunduğunu ve geçmiş yılla- rın aym döneminde bunun daha fazla olduğunu söyledi. Memurun 'sendika'eylemîtş-Seodika Scrvisi — Memurla- nn insanca yaşama öcreti' ve "grevli topiasözleşmeli sendika hakkı tanınması' isteğiyle başlat- tıklan eylemler dün yaygınlaşarak sürdü. Istanbul, Izmir ve Bursa- da çeşitli devlet kuruluşlannda ça- hşan yuzlerce memur, bir yandan hükümetin Kurban Bayramı son- rasında açıklayacağı memur ma- aş zamlan konusundaki tepkile- rini dile getirirken bir yandan da sendika isteklerini yinelediler. öğ- le tatili süresince çeşitli eylemler gerçekleştiren memurlar, tstan- bul'da işçiler tarafmdan da des- teklendi. Memur eylemlerinin bu- gün de sürecegj bildirildi. lstanbul'da tSKİ'de çalışan 2 bin dolayında memur, Aksaray- daki Genel Mudurlük ile Kadıkdy, Feriköy, Altunizade, Kartal, Kâ- ğıthane, Ömerli, Elmah işyerlerin- de yemek boykotu yaparak öğle tatili boyunca çeşitli eylemler ger- çekleştirdiler. İSKİ Genel Müdür- lüğü'nde yemekhanede toplanan memurlardan banlan göğuslerine "Sendika hakkımız, söke soke alı- nz", "Sadaka degil insanca yaşa- ma ikred istiyoruz", "Maaşlanmı- nn belirlenmesinde söz hakkı istiyoruz" vb. yazıh kartonlar as- tılar. Burada "Bem-Derii memar- br" adına yapılan >azılı açıklama- da, "Temmuzda en az işçilerin maaş düzeyine geiinmesini sa|la- yacak oranda zam istegi" vurgu- landı. Açıklamada, "Biz toplusöz- leşme ve grev hakkına sahip de- giliz. Devletin eline bakıyoruz. Devlet ne verirse onunla yetinmek zorunda kalıyonız. Biz aruk kendi h^klnmiTi kendimiz almak istiyo- ruz" değerlendırmesı yapıldı. Açıklamada aynca "Grevli, top- Insözleşmeli sendika hakkımızı alıocaya dek mucadelemiz devam edecekür" denildi. Açıklamanın okunmasından sonra memurlar toplu alkışlarla ve "Sendika hak- kımız, soke soke alınz", "Sadaka degil, zam istiyoruz" sloganlan atarak işyerinin önüne indiler. Memurlan burada İSKİ ışçileri ve belediye işcilerinden kaJabaJık bir grup alkışlarla karşıiadı. tSKl • memurlan daha sonra toplu alkışlar arasında bordrola- nnı yaktılar. Bu arada işyeri önûn- deki grubun uzerine binadan çi- çekler atıldı. Memurlar halay çe- kip oyunlar oynadıktan sonra 'lşçi Memur El Ele, Genel Greve* slo- ganı atarak işverlerine döndüler. İSKt Feriköy tesislerinde çalı- şan yaklaşık 200 memur da ye- mekhanede toplandı. Yemek ye- meyerek toplu alkışlarla işyeri önüne inen memurlar burada da eylemlerini sürdürdüler. Memur- lan ziyarete gden SHP Istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgul, "haklı eylemlerini destekledlkle- rini" söyledi. Sangul, memurlara sendika hakkı tanınması için TBMM'de gerekli uğraşı verecek- lerini bildirdi. Eylemleri süresin- ce zaman zaman "Sendika hakkı- mız, söke söke alınz" sloganı atan memurlar öğle tatilinin bitiminde işyerlerine döndüler. lETTnin Karaköy'deki isyerin- de çalışan 500'ü aşkın memur da dun yemek boykotu yaptı. Yemek- hanede toplanan memurlar, yap- tıklan konuşmalarda memur ma- aşlanna yapılacak zammın insan- ca yasamalannı sağlayacak duzey- de olmasını istediler. "Bugun 450 kişilik milletvekillerimızin maaş tutan 2.5 milyon memurun maaş- ları toplamının dörtte birine yakındır" diyen memurlar, "Grev- li, toplusözleşmeli sendikal hak- lan tamnmadan sorunlannın ger- çek çozumunün de mıimkün olamayacağını" bildirdiler. Marmara Universitesi'ne bağlı Bahçelievler'deki Iktisadi ve 1da- ri Bilimler Fakültesi'nde çalışan yaklaşık 200 memur da dün ye- mek boykotu yaparak öğle tatilin- de fakülte binası önünde toplan- dılar. Burada yapılan konuşma- larda hükümetin memur maaşla- rına yapacağı yüzde 25-30'luk zamlann "güliinç duzeyde kalaca- gT vurgulânarak "en az enflasyo- nn karşılayacak oranda" zam ya- pılması gerektiği belirtildi. Daha sonra da davul eşliğinde oyunlar oynandı. Fakülte öğrencilerinden bir grup da memurlan ziyaret ede- rek kendilerini desteklediklerini bildirdiler. Haseki Hastanesi'nde çalışan hemşire, teknik sağlık memuru, hastabakıcı ve müstahdemler de dün öğle yemeği yemeyerek ye- mekhane önünde toplandılar. Bu- rada okunan basın bildirisinde, "Aldıgımız ücretlerie ev kirasım bile ödeyemez duruma getiriklik. Saghgjmızı tehdit eden bulaşıcı hastahklara karşı korunmasız bı- rakıldık" denildi. Istanbul Üniverâtesi Cerrahpa- şa Tıp Fakultesi Hastanesi'nde go- revli memurlar, maaşlanmn en az yüzde 100 artması isteğiyle yürü- yüş ve yem-îk boykotu yaptılar. 3 gundur oğle yemeğini boykot eden ve dün de öğle saatlerinde hastane bahçesinde yürüyüş ya- pan bir grup memur, "Yüzde 25 zamma hayır" ve "İnsanca yaşam istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı- lar ve "Haklanmızı istiyoruz" di- ye slogan attılar. lstanbul'da SSK'mn Sureyyapaşa, Göztepe, Okmeydanı ve Kartal Meslek Has- tanesi'nde de aynı gerekçeyle me- murlar yemek boykotu yaptılar. Cumhuriyet Bursa Bürosu'nun haberine göre Bursa Defterdarlı- ğı'na bağlı vergi dairelerinde ça- Haseki Hastanesi'nde yemek boykotu yapıldı. (Fotograf: Jrem Ceylanoğln) lışan memurlar, Bakanlar Kuru- lu'nun uygun gördüğu yüzde 25 zammı protesto amacıyla dün ye- mek boykotu yaptılar. Yaklaşık bin 200 memurun çalıştığı vergi dairelerinde boykota katüımın ol- dukça yoğun olduğu gözlendi. İzmir Yeşilyurt Devlet, Behçet Uz, Be- lediye, Karşıyaka Devlet; SSK has- taneleri ile Alsancak Merkez Dis- panseri'nde çalışan hekim ve sağ- lık personeli dun öğlen yemekle- rini yemeyerek ek ödemeyi protes- to ettiler. Memurlar da düşük ma- aşları, temmuz maaşlanna az bir zam yapılma yaklaşımını ve sen- dikalaşmaya karşı engeüeri protes- to için yemek boykotu yaptılar. öte yandan Cumhuriyet muha- biri Ümit Otan'ın haberine göre Izmir'de SSK'da başlayan, vergi daireleri ile belediyelerde süren memur eylemlerine karşı yoğuh baskı ve sert önlemler uygulanı- yor. SSK memurlan sorguya çeki- lip surgune gönderüirken vergi da- irelerinde de sorgulamalar süru- yor. Belediyelerde yapılan soruş- turmalarda mufettışlerin büyük hakaretler yaptıkları belirtildi. Memurlar, baskılann gıderek yo- ğunlaştığını öne surerlerken SSK, vergi daireleri ve belediye yetkili- leri ise durumu, "Böyle bir şey yok", "Araşbnüım", "Hiçbir bü- gi veremem" biçiminde karşıladı- lar. Zam bayram sonrasına kaldı (Baştarafı 1. Sayfada) maaş zammı yapılması, bu yıl açığı 15 trilyon liraya ulaşacağı tahmin edUen bütçeye sade- ce 1 trilyon liralık ilave yük getirecekti. TMMOB, yabancı dil tazminatı uygulaması- nın kamuda çalışan mühendis ve teknik per- soneli 'mağdur ettiğini' öne sürdu. Temmuz- dan itibaren süper emeklilerin maaşlan ile nonnal emeklilerin maaşlan da eşitlenecek. Mah'ye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahve- ci, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, maaş zammı ile ilgili düzenlemelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek şunlan söyledi: "Verecegimiz maaş zamramın maksimu- munu verme gayreti içindeyiz. Yani bütçe açi- gını iy i hesaplamamız gerekir ki memura ver- digimiz şey kalıcı olsun. Bunun için gelirimiz- de daha fazla artış olur mu başka giderleri- mizi biraz daha azaltabilir miyiz arayışı için- deyiz. Esasında rakamı beliriedik, yuzde 95 belirledik. Ama yuzde 5'lik bir pay var. Şu anda hesaplan tekrar inceliyonız. Bir miktar daha iizerine çıkabilir mi diye." Bu arada, TMMOB Başkanı Teoman Alp- rürk de dün yaptığı açıklamada, yüzde 20-25'lik bir maaş zammının rnemurların ge- çem sıkıntısını azaltamayacağını beUrterek ka- mu personeline uygulanan yabancı dil tazmi- nannın da teknik personel ile mühendis ve mi- marları "mağdur ettiğini" öne sürdü. Alptürk, dil tazminatlanyla ilgili olarak çı- kanlan tebliğin, "Devletin süreklUik ilkesi ve guvenilirtigine gölge duşurduğunu" söyledi. Alptürk'ün verdiği bilgıyegöre, 1987 yüm- dan beri yatıruncı kamu kuruluşlannda çalı- şan mimar, mühendis ve teknik personelden devlet personel başkanlığınca düzenlenen dil sınavlannda başarı gösterenlere görev tazmi- natlannın yuzde 80'ı oranında dil tazminatı odeniyordu. Yeni dil tazminatı kararıyla bu uygulama kaldınlarak daha önce sınavda ba- şarı göstererek tazminat alan mühendis ve mi- marlann yeniden sınava alınması öngörülü- yor. Alptürk, şunlan söyledi: "Daha önce TC hukumeti bakanlıklannın tespit ettigi koşullaıia sınava girenlerin hak- lannın saklı kalması gerekirken bu yok sayd- mış. ODTL , Bogaziçi ve benzeri universite- lerin mezunlanıun haklan önemli ölçüde kı- sıtlanmışbr. Her yonetim veya yöneticimn is- temesi nedeniyle sınav yonteminin degiştiril- mesi, haklann geri alınması devletin sürekli- liğini ve güvenilirliğini zedeleyebilir. Bu ba- kımdan, ilgili teblig çıkana kadar bu hakkı ka- zanmış bulunanların haklan saklı tutulmak zonındadır. Durum duzeitilmediği takdirde, gerek TMMOB, gerekse uyelerimiz yasal hak- tanoı knlianarak yargıya basvuracaklanbr." —Nonnal ve süper emekli maaşlan eşitle- niyor: Temmuz ayında SSK Yönetim Kurulu'nun hedefleri çerçevesinde, katsayı 255'ten 300'e, sosyal yardım zammı da 175 binden 210 bin liraya çıkarsa nonnal ile süper işçi emekli ma- aşlan eşit düzeye gelecek. Süper işçi emekliler, bugün (yüzde 70 bağ- lama oranı ve 53 bin lira sosyal yardım zam- mına göre) 501 bin lira maaş aiıyorlar. Nor- mal işçi emeklilerinin eline, ise, (yuzde 70 bağ- lama oranı, 225 katsayı, 175 bin lira sosyal yardım zammına göre) 424 bin 900 lira geçi- yor. SSK Yönetim Kurulu'nun hedeflerine gö- re temmuz ayında katsayı 300, sosyal yardım zammı da 210 bin liraya çıktığı takdirde, nor- mal işçi emeklilerinin aylıkları yuzde 70 bağ- lama oranına göre) 504 bin liraya ulaşacak. Bu durumda, normal işçi emeklilerinin ma- aşlan, süper işçi emekli maaşını aştığı jçin sü- per emeklilerin maaşlanna 3 bin lira zam ge- lecek. Süper emekhler ile normal emeklilerin maaşlan temmuzda bu biçimde eşitlendiği takdirde, süper emekliler, bundan sonraki her katsayı ve sosyal yardım zammı artışında, nonnal emeÛilerin gösterge tablosundaki gös- tergeler uzerinden zamlı maaş almaya basla- yacaklar. Muhalefet yerel seçimde jarkh taktik uygıduyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) — DYP'nin 19 ağustosta- ki yerel seçimlere Bayrampaşa ve Etimesgut dışında katümama karan ahnası değişik değerlen- dirmelere yol açtı. DYP'nin 3 haziran secimlerinin hemen son- rasmda gündeme getirdiği boy- kot konusunu ancak önceki gün sonuçlandırması bu karann ge- tireceği risklere bağlanıyor. SHP Parti Meclisi üyesi Ertıığ- rul Günay, DYP'nin tutumunu "olumlu" bulmadığını beiirte- rek, "Bunun 3 haziran öncesta- de yapılması gerekirdi. Şimdi böyle karar alana aksam yeme- ginden sonra 'Gunaydın' derler" biçiminde konuştu. DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoglu ise, "Devletle hükümetin bir olup kurdugu tn- raga düşmeyecegiz" dedi. ANAP'lı yöneticilerin "B«- yük önem veriyornz" diye yak- laşüğı, SHP ve DYP'nin de "je- nel seçim provası" olarak nite- ledikJeri 3 haziran mini yerel se- cimlerinin ardından gündeme gden 19 ağustos secımleri konu- sunda muhalefet partilerinin farklı yaklasımlan devam edi- yor. DYP birkaç köyün birleş- tirihnesiyle "ortaya çıkanlao" yeni ilçelerde seçime katılıp ka- tılmama konusundaki tavnnı önceki gun yapılan Genel Idare Kurulu (GİK) toplantısından sonra belirledi. Buna göre DYP 108 bin 623 seçmenli Bayrampa- şa ile 30 bin 759 seçmenli Eti- mesgut dışında büyük çoğunlu- ğunun seçmen sayısı bini bulma- yan 13 yerde seçime katıl- mayacak. DYP'nin bu tutumu SHP'de genel olarak "olumlu" yankı bulmadı. SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, 19 ağustos secim- lerine katılacaklannı vurgular- ken, "DYP böyle bir karar al- mış ama, biz seçimde vanz" de- mekle yetindi. SHP tstanbul Milletveküi Ha- san Fehrai Giıneş de DYP'nin tutumunu "boykot" olarak ni- telemeyecegini belirterek, şu gö- rüşleri savundu: "ANAP yerel seçimlere dev- leüe birlikte giriyor. Engellen- mesi, teşhir edilmesi gereken bu. DYP'nin karan parti içi bir ko- audur. Yeni ilçe yapılan yerler gercekçi bir değeriendinııevle se- çUmemiştir. Gayriciddi bir uy- gulamayla karşı karşıyayız. Bir yeri ilçe yapmanın raaliyeti 10 milyar lirayı buluyor. Bunlann çoğuna da kayraakam ataması yapdmadı. Ancak bntün bontan ortaya koymamn yeri plalfonnudar." L O K A N T A •BAR PERA ^ 97 38 - »2 <« *> # SJNEMA • TÎYATRO • GÖSTERÎ PERA 146 97 38-132 64 26 ORTAKÖYDE BİR TERAS GÜNİZİ .^m Çar} -Perş.-Cuma-C tesı Gıtar ve Vokal ^ ^ TayJunAKKVŞ Pazar-Ptesı-Salı Muallım Nacı Cad 71 /3 Ortaköy 160 51 99 MODA HAN CAFE-1UK Her gun Ud ile eski tstanbul Şarkılan Moda Cad No 239 Tel 345 84 74 Karakol Karşısı Arnavutköy 163 32 34 emin igüs - tanju duru - serdar gönenç muammer ketencioglu b o ğ a z ' o l u t k u l u D I r b a r (1-7 Temmuz arası onarım nedeniyle kapalıyız) Yeşılpınar Sok No 2 Arnavutkoy Tei 1S1 74 38 TEŞEKKÜR Değerli varlığım biricik annemin hastalığı müddetince göstermiş olduğu yakın alaka, teşhis, başanlı ameliyat ve tedavisinden dolayı kıymetli meslektaşım Jin. Opc Dr. BAHRİYE DENDEŞ'e teşekkürü bir borç bilirim. Dr. ÎSMAİL DOĞANCAU VIZYONELEMAN ARANIYOR... Yazıişlerinde çalışmak üzere, iyi Türkçe ve İngilizce bilen deneyimsiz eleman alınacaktır. İlgilenenlerin 175 36 90/238'den Funda Belendir'i aramaları rica olunur. TURSEM'fN I LONB&\,CKF0M>, CAMBMDGB DE 5EÇKİN DILOKUUARIN0AVAZ-KI& XADA BUTÛN YILİNûlUZCE 06RENIU UTAKSİTTE ÖDEME KOLÂYUGlT) Türkiyc'nin en güzel düğün salonlem % RfcSTAURANT Düğün Salonlan 150 kt* için Yemckİ 1 785 000 Yemekli mezel 2.175 000 Rez: 147 62 39-147 74 40 • Sahnlanmız klimahdtr • SATILIK DAİRE 80 m ! 38 milyon Fidanlık-BOSTANCI Tel.: 364 61 38 U KUESIAR •TİCARİ İ N û İ U Z a • TUWZM İN&ILİZCESİ •BANKAClLUt INÛILIZCES! •5INAV KURSLARI: Cambrıdge •Fîrst Certifıcate, Profıcıency, •TOEFLjAREif) (S"oz\u) tursem İNGİÜZÜSAN0KUI1ARI DANIŞMA MERKEZİ Cumhuriyet Cad 173/4-B Elmadağ 80230 Istanbul Hılton Otelı Karşısı Tel 1483977-148 7943-1482849 Fax 1329729,Tlx 27498 tusmtr KİRALIK YAZLIK Silivri Semizkum Basınkent-4'te 55 m2 dubleks daire kirzdıktır. Tel: 346 26 41 DANIEL DAY LEVVIS En lyı Erkek Otmcu OduS BRENDA FRICKER En lyı \ardımcı Kadın Oyuncu Odülu YÖN: JİM SHERİDAN 1990 YIUNIN İKİ OSCAR'lı FILMİ evi (SOL AYAGIM) uFIT*5 14801 »1200-14 15-I63O-1B45-?] IS t M M 337 W 28-11 00-1300-1S IM7 30-1130-21 30 BakllU|IIMT»542ll 72 i l 00-13 00-15 15-17 30-1930 21 30 ETIStBtrfcui 229 62 80 12 1SU30164M90O2! 15 K1SKANÇ HANIMLAR, GÖZÜ DÖNMÜŞ BEYLER: I Bu fiimı ızledıktcn sonra tehhktlt tftfküerıntzı gözdtn geçtreceksuız' ı MERYL STREEP • ROSEANNE BARR U t t i r U I M t r (337 74 001 11 00-13 15^15 15-17 30-19.30-?!JO Antn KDILIRMK I I » 53 93) • IZnir (IMR |H 48 61] E"< B Ü Y Ü K M U T L U L U K S İ Z İ B E k L İ Y O R İJESSICA TANDY«DON AMECHE| Yön: RON HOWARD !«<g5£5 "KOZA" • BARIŞ İÇİN GELDİM* ZKAFTA SİTf (H7 69 47) 1100-13 15-15» 17* Ç-I*f ŞAFAK 1 (516 26 §0] 11 00 14 15 16 30-18 45-21 00 KSM Kad*6y Kultur Sanat M {34« Ci 42) 16 30 19 00 21 15 >flHt> OERYA Kuttur Ş»nal M 12» « Hl 16 45 1» 00 21 15 DOLPH LUNDGREN Yön:CRAIG RBAXLEY SEVIMLIPATILER• sMErop ıcnnı ııto^ün-is «34İDI42 10 15 IMBM15 «•tan O£BT» m H 18 UARK HARMON C-ta) $A/AX 2 316 M 5. HAFTA Von WILL MACKEfiZIE Bl 11 3&-14 00-tS 3O-1&4S-21 15 KARANLIK MELEKÇİNGENELER ZAM ANJI Y«ı F MİR KLSTURtCA E. HAFTA '•TIME O F THE GYPSIES' CJo» $*"* 3 C51» 26 60) 12JJ0-15D0-!SaH1O) KJtSy WJ0W (337 80 «2) M 0CH4OCH7 0Q.;i 00 Olur boyle vakalar Nevvyork polisı yakalar. alır gotürur E ^ H j e r e z i l olursun herkese İSTEK OZBrtlC 1 HAFTA 9J4HAFTA/2w E E K S Kım Basmger - Mıckey Rourlte YOn: Andnan Lyne Beyoğlu BiYOStU 151 32 40 \2SXHt 15-1630-19J0-21 15 ORTMkO\ k l l T l R VIERkf/l D Ö lt T TEMMIJZ 13.00 14.30-18.00-21.15 DEREBOYU CAD NO 110 ORTAKÖY fSL 15« 69 87 İ BAKŞU KONUŞANA! Pek ha^a!ı>ım Satiece 3 5 avlığım dctcnmı Kırsoc AUe> <kn u Jofan Travotta dan. mımı Bruce Wıllu den almı^tm t ^ımd1 kendıme »ayık bıt baba hulmalıvin)'- DUNYANIN EN BUYUK (OJÇÜK V1LDIZI J 5. HAFTA ; ÎK IH 19 H 11 00-13 00-T5»-17 00-19 00-?l 15 A*aı»B»H I U O a 1Î6-1430-K6-»00-21 15 £»»s*»r nuçoeu/ ıım zmvM» SELfoıyf ı;i« Gvonkp SU^UK 11S« Cfleyince uçabilir, bir damla suda boğulabilir, çakıl taşının altında ezilebılirlerdi~ 2. HAFTA EYVAH! M rOClHfl Mk Bi •• •• •• KUCULDU"Honey I Snnjnk the K»s" Bcyo^lu EMEK 144 M 39 -12 00-1415-16 30-18 45-Ji 15 Kadıköy REKS336 01 tt 12 00-14 15-1630-18 45-2115 Bakırkoy REhK 572 18 63 - 11 00-13 00-1500 17 00-19 00-21 00 Topkapı SUR 523 67 12- U3O-13JO-1SJ3O-17 30-T9 30 2115 Fındıkzade NllGUL SW I 2 M 11 00-1300-1500-17 30-19 30-21 00 Ankara AKÜN 177 76 56 U15-14 30-1645-1100-21 15 Izmı- IZMİR 214 261 • 1^15-14 30-16.45-19 00-2115 Balıkesır ŞAN 11060 -1215-14 15-16.15-2115 Adana AN 143802 Adaletin acımass eli Stallone-Kobra! Gerçek bir kobra yılanı kadar tehlikeli, hnlı, can aiıct... STA1L0NE SYIVESTER STALLONE 6/7/1990 Tarihinden itibaren Bey^lu FİTAŞ Bcflktat MISTIK BJklrtSy RENK Fındıkziite KİLGUL T«pk»(iı SUR Ankırı BATI 149 01 86 160 25 25 572 18 63 586 1296 523 67 12 118 83 23 Işte şehrin en sert iki polisi. K-9 birinin kod adı. Diğerinden tek farkı kulaklan... JAMES BELUSHI K-9 REKUM FİLMİ DAGlTIMINDA FTDfi Fîim149 50 33 Sinema-TiyatroGösteri Duyurulannız İçin 146 97^-132 64
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle