29 Eylül 2021 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 HAZİRAN 1990 CUMHURİYET, 1989-90YunusNadiÖdülleridağıtıldıKJUtör Servisi — Bu yıl 44'cusü düzenlenen Yunus Nadi ödülleri dun akşam Arkeoloji Mıizesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen bir tö- renle sahiplerine verildi. Bu yıl 11 ayrı dalda duzenlenen ve 2089 ki- şinin 9680 yapıtıyla katıldıgı ya- nşmada seçici kurullar 18 ödülü 58 kisiye verdi. Başyazarımız Nadir Nadi'nin rahatsızlığı dolayısıyla katılama- dığı törende sanatçılar, yazarlar, poliukacılar, basın ve iş çevrelenn- den çeşitli temsilciler yer aldı. Ko- nuklan bahçede Nadir Nadi'nin eşi Berin Nadi, Genel Yayın Yö- netmenimiz Hasan Cemal, Mues- sese Müdürümüz Emine Uşakh- gil, ve Hasan Cemal'in eşi Neda Cemal karşıladılar. Gazetemiz ya- zarlanndan tlhan Selçuk ise ödül töreninden önce bir konuşma ya- parak Yunus Nadi'nin yaşamı ve çalışmalanndan söz etti. Sinema yazanrruz Atilla Dor- say'ın sunduğu ödul töreninde ödüller sahiplerine, gazetemiz sa- hiplennden Yunus Nadi'nin kıa Leyla Uşaklıgil, gazetemiz Yöne- tim Kurulu Başkanvekili Osman Nuri Torun, Genel Yayın Yönet- menimiz Hasan Cemal ve Mües- sese Mudürumuz Emine Uşaklı- gil tarafından verildi. Yurtdışında olmaları ya da çe- şitli mazeretleri nedenıyle törene katılamayanlann ödülleri eşleri ya da yakınlanna sunuldu. Yayımlan- mış Röponaj dalında birinciliği kazanan ve kısa bir sure önce kay- bettiğımiz Cıineyt Ölcer'in birin- cilik ödülunü eşi Turk-İslam Eser- leri Müdürü Nazan ÖJçer, Yayım- lanmış Röportaj dalında üçüncu- lük kazanan ve şu anda bir ceza- evinde bulunan Halit Aydic'ın ödülünü kardeşi Bekir Aydiç, Ya- yımlanmış Rotnan dalında birin- ciliği Yılmaz Karakoyunlu ile pay- laşan ve yaşamını ABD'de sürdu- ren Emel Ebcioglu'nun ödulünü yeğeni aldı. îsveç'te yaşamını sür- düren ve Yayımlanmış Şiir dalın- da mansiyona değer bulunan Öz- kan Mert ise ödul tutannı tnsan Haklan Derneği'ne verilmek uzere demeğin tstanbul Şubesi'ne bağış- ladı. Mert'in ödulünü derneğin ts- tanbul Şubesi yöneticilerinden Mnral Çelikkan aldı. ödül törenine Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demir- kent, eski Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğnr, Istanbul Devlet Ti- yatrosu Müdüru Tomris Oguzaip, İstanbul Belediyesi Genel Sekre- teri Aler Coşkun, Pen Yazarlar Derneği Başkanı Yaşar Kemal, &>- ki VVashington Büyûkeiçısı Şukrii FJekdag, Anakent Belediyesi Mec- lis Başkanvekili Yusuf Baha Gör- can, TYS Genel Sekrcteri Hayati Asılyazıcı, tSO Meclis Başkanve- kili Mehmet Şuhubi, İSKİ Genel Muduru Ergun Göknel, Eminönu Belediye Başkanı Ahmet Nad Ak- gün, Kâğıthane Belediye Başkaıua Mahmut Özdemir. Kuçukçekme- ce Belediye Başkanı Ertugrul Tıg- lay, Anakent Belediyesi Kiıltur Iş- leri Daıre Başkanı Hilmi Yavuz, işadamı Halil Bezmen ve işadamı- yazar Feyyaz Tokar'ın yanı sıra Demir Özlü, Leyla ErbU, Nezihe Meriç, Duygu Asena, Erdal Öz, Salim ŞengU, Onat Kutlar, Ataol Bebramogiu, Muzaffer Buyrukcu, Mebmel Başaran, Arif Damar, Fiinızan, Necati Cumalı, Şiikran Kurdaknl, Sezer Duru, Zetiha Berksoy, Atıf Yılmaz, Sadık ve GDISİ» Karamustafa, Söreyya Berfe, Deniz Türkali, Betül Mar- din v« Sibd Asna da katıldılar. HEM KIDEM HEM ANLAM BAKIMINDAN' — Arkeoloji Muzesi'nin bahçesinde düzenlenen ödul töreninde bir konuşma yapan gazetemiz yazarlanndan tlhan Selçuk "Yunus Nadi Ödulleri'nin hem kıdem hera de anlam bakımından ayn bir yeri olduganu belirtmek gerekir" dedi. (Fotograflar. Vedat Yenerer - Muharrem Aydın) KARŞILAMA — Ödül torenioe katılan davetlileri girişte başyazanınız Nadir Na- di'nin eşi Berin Nadi, Lejla UşaklıgU, Muessese Muduriımuz Emine Uşakhgü, Neda Cemal il« gazetemiz Genel Ya>ın Muduru Hasan Cemal karşıladılar. 1989-1990 YILI YUNUS NADİ ÖDÜLLERrNİN DALLARI VE ÖDÜL KAZANANLAR 2089 kişinin 9680 yapıtıyla 11 dalda katıldığı yanşmada 58 kişi ödül aldı. Yayımlanmış öykü: Bu dalda Hnlld Aktunç AFA Yayınlan'n- dan çıkan "Bir Yer Göstericinin Hayad" ile birinci, Mahir Öztaş AFA Yayınlan'ndan çıkan "Kor- kn Oynnu" ile ikinci, Güven Tu- raa ise yine aynı yayınevince ya- yımlanan "Dttş GnnJer" ile üçün- cü oidu. Yayımlanmamış öykü: Yurdaer Erkoca "Randevn" ile birinci, Nnrsel Duruel "Burgaç" ile ikin- ci olurken seçici kunıl, üçüncülü- ğü Aslı Erdoğan'ın "Son Elveda" sı ile Murat Gülsoy'un "Akla Zi- yan Hikâye"si arasında paylaştır- dı. Yayunlaanuş roman: Seçici ku- nıl bu dalda ödük deger yapıt bu- lamadı. Yayunlaunanuş roman: Birin- cilik ödülü Emcl Ebcioglo'nun "Knzey Isıklan" ve Yılmaz Kara- koyuliı'nun "Salkım Hanım'ın Taneteri" adlı romanJan arasında paylaştınlırken ikinciliğe ve üçün- cülüğe değer yapıt bulunamadı. Yayımlanmış şiir Seçici kunıl bu dalda ödüle değer yapıt bula- madx Seyhan Erözçelik Şiir Atı'n- dan çıkan "Hayal Kampanyası", Seval Esaslı Çınar Yayınlan'ndan çıkan "S« Gölgeieri", Özkan Mert ise Cetn Yayınevi'nden çıkan "Ai- lata ve Tango" ile mansiyona de- ğer bulundular. Yayımfaumamış şiir Seçici ku- nıl bu dalda da ödüle değer yapıt bulamazken 5 kişiye^rnansiyon verdi: Ynnas Koray, ErsuT Leyla Şahin, Suha Tugtepe > han Yalçınkaya. Aynca Hüseyin Alemdar'ın bir şürine de Cemal Söreya J ü i Özel Ödölü verildi. Yayımbnnnş röportaj: Bu dal- da Bekir YıMız, GEO dergisinin 8 Şubat 1989 tarihinde yayımlanan Türkiye özel Sayıa'nda çıkan "Al- tatanGöJgestoeKoçanlar'adl.ça lısmasiyla birincilik aldı. Gulay Ehırgut Hurriyet'te 7 Ağustos 1989 yılında yayımlanan "Bizim AJmanlar" adlı röportajıyla ikin- ci olurken üçunculük ödulü de Şa- fak Abmet Deniz'in Yenı Muğla gazetesinde 6-16 Şubat 1990 tarih- leri arasında yayımlanan "Köyce- giz Golıi'nde Kıyım Var" çalışma- sı ile Kadir Can'ın 13 Kasırn 1989'da Güneş gazetesinde çıkan "Yeşil'de Yalmziığı Yaşamak" adlı çalışraası arasında paylaştmldı. Yayımlanmamış röportaj: Bi- rincilik ödülü Febmi Salık'm "Ireode" ve Dincer Sezgin'in "Kan Mezarlan" adlı çalışmalan arasında, ikincilik ödülü Hıirkal Aksoy'un "Soğuk Degmiş tnsanlar" ve Celal Beşiktepe'nın "Gayrimenkul Rantının (Üretim Karşılığı Olmayan Kazancın) Ka- rauya Geri Dondurulmesi" adlı çalışmalan arasında, üçuncüluk ödülü ise Şaban Akbaba'nın "Biz- den Selam CMsun Çukurova'ya" ve Halit A>dic'in "Ne Olnr Beni Bu- rada Bırakma Amca..." adlı çalış- maları arasında bölüşturüldü. Afis: Yunus Nadi ödülleri 1991 konusunda duzenlenen bu dalda birinci Mahmut Soyer, ikinci Ca- vil Emültay, üçüncü Sencer Gülün oidu. Yayımlanmış Fotoğraf: Ahmet S. Sfttıancu Güneş gazetesinde 8 Ocak 1990"da yayımlanan fotoğ- rafı ile birinci, Fikret Yavuzcetin geçen yıl yayımlanan Günümüz Türk Fotoğraf Albümü'ndeki ça- lışması ikinci, Yıkuz Üçok 12 Tem- muz 1989'da gazetemizde yayım- lanan fotoğrafi ile üçüncü oidu. Yayımlanmamış fotoğraf: Ac- lan Uraz birinci, Fikret Yavuzce- tin ikinci, Ahmet Afşar üçüncü oldular. Yayımlanmış karikatitr Hatay Dumlantnar Adımlar'ın 31 Araük 1989 tarihli sayısında yayımlanan çalışmasıyla birinci, OhannesŞaş- kal Sokak dergisinde 22 Ekim 1989 tarihinde yayımlanan çalış- masıyla ikinci, Nezih Dauyal ise Anadolu Ekini dergisinde 1 Şubat 1990'da yayımlanan karikatürüy- le üçüncü oidu. Yayımlanmamış karikatör Bu dalda Hakan Boyav birinci, Sefa Taşpolatoglu ikinci, Mehmet Ali Türkmen üçuncu oidu. Uzun metrajlı film: Seçici ku- rul Yusuf Kurçenli'nin "Karart- ma Geceleri" fılmıni bırinciliğe, Şerif Gören'in 'Abuk Sabuk Bir Film'inı de ikinciliğe değer bul- du. Kısa melrajlı film: Bu dalda ödüle değer yapıt bulunamaz- ken Dr. Mustafa Altıoklar'm "Çizgim'i ve Kâmil Osmaa DenJcer'ih "Kent Üzerine Kuçük Bir Film"i mansiyonla ödüllen- dirildiler. Uzun metrajlı film senaryosu: Ömer Uğur "Sorguda" ile birin- ci, Nevval Çizgen "Aşk Korku- yu Sevmez" ile ikinci seçilirken Ahmet Kırkavak "Adım Adım" ile Cemal Şan ise "Bir Küçük Bulut"la uçunculuğiı paylaştılar. Yayımlanmış sosyal bilimler Cuneyt Ölçer "Osmanlı Banka- sı Aracılığı ile Yapılan Osmanlı Devleti Borç Anlaşmalan" adı- nı taşıyan iki ciltlik çalışması ile birinci seçildi. Prof. Dr. Zafer Üsknl AFA'dan çıkan "Siyaset ve Asker" ile ikinci, Orhan Kolog- lu "bk Gazete tlk Potemik" ile üçüncü oidu. Yayımlanmamış sosyal bilim- ler Dr. Ayhan Aktar "Yukarda- kiler ve Aşağıdakiler-Bursa Do- kuma Sanayiinde tnsan tlişkileri" ile birinci, Halime Dogru "XVI. Yüzyılda Eskişe- hir ve Sultanönu Sancagı" ile ikinci seçildi. Üçüncülük ödülü ise Cemal Baki Akal'ın "Mo- dern Devlet Kavramının Belirienmesi" ve Dr. Mehmet Kabasakal'ın "Türkiye'de Siya- sal Parti Örgutlenmesi (1908-1960)" adlı çalışmalan arasında paylaştmldı. JRAF DALI — YanşBanın yayımlanmtş fotoğraf dahnda Ahmet &Sa- buncu, Fikret Ya>uzcetin ve Yıldız Üçok, yayımlanmamış fotoğraf dalında ise Adan Uraz, yine Fikret Yavuzcetin ve Ahmet Afşar odullerini Muessese Miıdürümuz Emine UşaklıgU'den alduar. KARtKATÜR DALI — Yayımlaamtş karikatnr dalında ödule deger go- rülen Nezih Danyal ve vayimlanmamış karikatıir dalında ödule deger go- riıkn Sefa Taşpolatlıoglu torene kahlamadılar. Bu dalda odul kazanan Hatay Dumlupınar. Ohannes Şaşkal. Hakan Boyav ve Mebmet Ali Turk- onur belgeleri Emine Ûşaklıgü tarafından verildi. RÖPORTAJ DALINDA DÖRT ÖDÜL — Yayımtaamıs röportaj dalında dagıtüan ödüller gazetemiz Yöae- tim Kurulu Başkanvekili Osman Nuri Torun tarafından sahiplerine verildi. Bu daMa Bekir Yıldız birinci, GUay Dnrgat ikinci, Kadir Can ve Şafak Ahmet Deniz ise üçüncü seçüdiler. ŞfİR ÖDÜLLERİ — Seçici kurul yayımlanmış şiir dalında Seyhan Erözcelik, Seval Esaslı ve özkan SENARYO ÖDÜLLERİ — Uzun metrajL film senaryosu dahndaiu odüfler GeMİ Mert'e mansiyon verdi. Yayımlanmamış şiir dalındaki mansiyonlar Yuaus Koray, Ersin Salman, Lejla Yayın Yoaetmenimiz Hasan Cemal tarafından sahiplerine verildi. Bu daMa Ömer Şahin, Sıiha Tuğtepe, Ayhan Yalçınkaya arasında paylaştmldı. Huseyin Alemdar ise Cemal Snreya Özd Ugur birinci, Nevval Çizgen ikinci, Ahmet Kırkavak ile Cemal Şan ise iıçüncü Ödulii'ne deger bulundu. oldular. YUNUS NADİ'Yİ A.NDIK — Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi'yi ölumunün 45. yılında mezan başında andık. 28 Haziran 1945le aramızdan aynlan Yunus Nadi'nin Edirnekapı Şehitliği'nde mezan başındaki anma löreninde Genel Yayın Mudürumuz Hasan Cemal, Muessese Mudürumuz Emine Uşaklıgil, Haber Merkezi Mudürumuz Yalçın Bayer. Mali lşler Mudurumuz Erol Erkut ve Idare Mu- dürumuz Huseyin Gurer hazır bulundular. Ilhan Selçuk'un törendeki konuşmasıSayın Konuklarımız, 1990 Yunus Nadi Armağanı Yanşması'nın ödül törenine hoş geldiniz, bize onur verdiniz. Bildiğiniz gibi adı üstünde bu yarışma kurucurnuz Yuno5 Nadi'nin anısuıa düzenlenmiştir. Yunus Nadi kimdir? tçimizde bilmeyenimiz yoktur. Ancak bir eski özdeyiş "hafıza-i beşer nisyanla maiuldur" demiş. Bunun için arada sırada ulus, toplum ve kişi olarak beHeğimizi tazelemek gereğini hep duyarız. Kutsal kitapta da sjk sık bir emir yinelenirrniş: — Anımsa!.. Biz bu buyruğu çocukluğumuzda caddelere, meydanlara yazılı bir özdeyiş olarak öğrendik: — Dünü unutma, bugünü iyi anJarsın. Yunus Nadi işte o hiçbir zaman unutulamayacak gunlerde, 1918'de ilk gazetesi Yeni Gün'ü kurmuştu. Mutareke lstanbulu'nda gazeteyi lngıliz polisi sık sık kapatıyordu. Istanbul'da çalışma olanağı kalmayınca • Yunus Nadi, 2 Nisan 1920'de tstanbul'dan aynldı. Anadolu'ya geçti. Yeni Gün'ü Ankara'da basmaya başladı. Çok ilkel baskı makinesinde çıkan Yeni Gün, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sesini butun dûnyaya duyuruyordu. Yunus Nadi bu çalışması sırasında her gün birkaç kez MusUfa Kemal Paşa ile görüşerek yayınlara yön venyordu. Zafere ulaşıldı; artık devrımler başlayacaktı. 29 Ekim 1923 Pazartesi sabahı Büyük Millet Meclisi toplandı. tlk sözü Anayasa Komısyonu Başkanı Yunus Nadi aldı ve şunları söyledi: — Arkadaşlar Birinci Tnrkiye Büyük Millet Meclisi Uk teşkilatı esasiye ile şarkta yeai ve mühim bir devlet kurmuştur. Bn yasanın birinci maddesine bir fıkra ilave ediyoruz. Birind madde söyledir: Egemenlik kayitsn sartsız ulusundur; idare nsuln, Türkiye devletinin hüknmet şekli cumhuriyettir. Artık Yeni Gün görevıni yapmıştı. Yunus Nadi cumhuriyet ilan edildikten yedi ay sonra da 7 Mayıs 1924'te Cumhuriyet'i çıkardı. Gazetemizin adını Atatürk vermiştir. __ Yunus Nadi gazetenin ilk sayısında gazetenin niçin çıktığını şöyle saptadı: — Gazetemiz ne hukumet gazetesi ne de bir parti gazetesidir. Cumburiyet sadece cumhariyetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Demokrasi fikir ve esaslannı yıkan ve yıkmaya çalışan ber kuvvetle mucadele edecektir. MemJeketimizde her aniamıyla gerçek bir demokrasi knrulması için gazetemiz bstiin variıgıyla çalışacakbr. Yunus Nadi bütün ömrünce ilkelerinin ardından yürüdü. Yunus Nadi'yi anımsadıktan sonra sıra Yunus Nadi ödülü'ne geliyor. Yunus Nadi 1945'te gözlerini hayata yumdu. Zaten bir süreden beri gazeteyi Nadir Nadi yönetiyordu. Yunus Nadi'nin anısına bir yarışma düzenlemeyi düşündü. O yıllarda Türkiye'de boyle bir yarışma ve boyle bir ödül yoktu. Bugtin ödüller çoğalmıştır. Belki de ödül enflasyonundan bile söz edilebilir; ama sanat, bilim ve külturümüze her katkı olumludur. Yunus Nadi Ödülü Türkiye'de bu göreneğin de kurucusudur. Cumhuriyet'in hem kıdem hem anlam bakımından.özel bir yeri olduğunu söylememiz gerekir düşüncesindeyim. Başyazarımız Nadir Nadi yaklasık yarım yüzyıldan beri Cumhuriyet'i temel ilkeierine göre inanılması güç koşullar ortamında yönetirken Yunus Nadi Yarışmaları da her yıl düzenie yapılmış, kurumsallaşmış, Türkiye'nin sanat, bilim, kültur yaşamına süreklilikle hizmet etmiştir. Bir yanşmada üç unsur vardır: Düzenleyenler, katılanlar, izleyenler. Yanşma düzenleyenin, katılanlann ve ' izleyenlerin toplamında değer kazanır. Yunus Nadi Yanşması'nda bu üç etkenin de saygınhğı gün geçtikçe belirginleşiyor. Sayın konuklar, tşte boyle bir yanşmamn 1990 yılı sonuçlarını görmek, izlemek ve odullerini dağıtmak üzere toplandık. Başyazarımız Nadir Nadi rahatsız olduğu için gelemedi, hepinize sevgilerini, selamlarını ve saygılannı sundu. Ben de bepiniz adına şükranlarımı yinelerken hoşgeldiniz diyorum.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle