19 Ekim 2021 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 SPOR 29 HAZİRAN 1990 SJrlandaönündeyarıfınalşansıarayacakolan Gökmavililerinpatronu iddialı Vicini: Kııpa hakkunızCUMHUR CANBAZOĞLU Grup eleme maçian dahil hiç yenilgisi olmayan S. îrlanda duvarını aşmak için zorlanacaklarını vurgulayan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Azeglio Vicini,'Şimdiden final için bir şey söylemek zor, ama kupa bizim hakkımız. Ortaya koyduğumuz futbol da bunungüzel kanıtı' dedi. ROMA — 55 milyon Italya'nın kalbi, yann S. trlanda önünde ya- rı final şansı arayacak Gök- Mavililerle beraber atıyor. Ital- yanlar şampiyonluktan başka bir dereceyi takımlanna yakıştırama- yarak en iyi sporculann ülkeierin- de yetiştiğini iddia ediyorLar. Teknik Direktör Azeglio Vicmi bu ağır yükün altına tek başuıa ginnenin stresini yaşıyor. Takım- daki her değişikligin nedeninı ka- muoyuna açıklamak zorunda ka- lıyor, yuzlerce gazeteci ile konu- şuyor, bilgiler veriyor. ttalya Mil- li Takımı'nın kamp yaptığı Mari- no kasabası gazetecUer ve TV ka- meramanlannca işgal edilmiş du- nımda. Yalnız îtalyan gazetecile- rin sayısı 200 kadar. Gölgede 30 dereceyi aşan sıcaklık altında ya- püan akşam antrenmanından son- Vldni ra gazetecilerle sohbet etmek üzere tesislere gelen Vicini'ye olabildi- ğince yakınlasabilmek için tişör- tümüzün bir bolümünü feda edi- yoruz. Uzun yıllar Bearzot'un yar- dımcüığını yaptıktan sonra ümit milli takımı çalıştırıcılığından A lakımına tern eden Vicini, soru- ları şöyle yanıtlıyor: —Vialli Sİrtanda maçında for- ma giyecek mi? Giyraezse Scbil- lacfnin vanında kim oynayacak? —Gianluca'nın (Vialli) hafif sa- katlığı geçti, ancak bana kendini halsiz hissettığini söyledi. önem- li bir dunım değil. Birkaç gün içinde geçer. Schüaci'nin yanın- da kimin oynayacağı önemli de- ğil. Çünkü bildiğiniz gibi görev verdiğim kim olursa olsun son de- rece basanlı maçlar çıkartıyor. Sİrlanda'dan çekiniyor mtısu- nuzî —tki yıl önce bu takım Avru- pa Şampiyonas'nda çok tartışma- lı bir gol sonucu Hollanda'ya ye- nilerek elendi. Kalecileri süper. Ve 17 raaçtır yenilmiyorlar. Saygı du- yulacak bir ekip. Ama bizim yo- lumuz uzun. Yenmek zorundayız. —Urnguay Teknik Direktörü Tabarez, Italya'yı fînale tasunak İÇİB ber seyin tezg&Mandıiıııı id- dia etti. Neler söyleyeceksuiz? —Çekoslovakya'dan yediğimiz golun nizami olduğunu ilk kez ben itiraf ettim. Bir hakem hata- sıydı, daha sonra Schillaci'nin penaltısı da görülmedi. Tabarez- in bu tip suçlamalar yapmadan önce gruptan cıkarken Conacca 1 nın Güney Kore'ye attığı ofsayt golü anımsamasını isterdim. —Beckenbauer, ttarya'nın Fede- ral Almanya'dan daha gıiçlıi bir takım oldugunu açıkladı. —Büyük incelik yaparak böy- le bir demeç Vermis. Teşekkür ede- rim. Benim için önemli olan Bec- kenbauer'in Federal Almanya ile ilgili bilgileri. Takımının 1974'teki kadrodan daha kuvvetli olduğu- nu söylüyor. Bu noktadaha önem- li, aynca Klinsmann gibi süper oyunculan da var. —F.AImanya ile final oyoama şansınız ne kadar? —Onlar Çekoslovakya ile kar- şüasacaklar. Favorisi olmayan bir maç. Biz de Serbest Îrlanda duva- nnı geçmeye rahjaragı? Şimdiden final için konuşmak delilik olur, ama kupa bizim hakkımız, çün- ku en iyi futbolcular ttaiya'dan çı- kıyor. Bugüne kadar ortaya koy- duğumuz futbol da bunun kanıtı. İtalya 90'dafıleler düş kınklığına uğradı Golcü mü? Hâlâ bekliyoruzHollandab Van Basten'in, İngiliz Lineker'in, Arjantinli Burruchaga'nın ve Ispanyol Butragueno'nun rakip kalelerde golü yok. METİN TÜKENMEZ ROMA — italya 90, yıldız gol- cûlerin bir türlü kendilerini gös- teremediği şampiyona olma özel- liğıni surdüniyor. 1988 Avrupa Şam- piyonası'nın gol kralı Marco Van Basten tek gol bile atamadan ttalya'dan ayrıldı. Italya'nın en çok güvendiği ve bu şampiyona nın parlayacak yıldıa göziı ile ba kılan Viaüi, bırakın gol atmayı, büyük bir formsuduk göstererek formasını Schülaci'ye kaptırdı. Dünya Kupası grup eleme maçla- nnda gol kralı olan Belçikalı Van Den Linden de gol sesi vermeden yedek kulübesine düjen forvetler- den. İngiliz Iiaektr, Arjantinli Burrochaga ve Ispanyol Bulragu eno golculüklerini geçmişte bıra- kan futbolculardan. Ünlü golcü- lerin rakip ağlara uzak kalması, doğal olarak ortaya yeni golcttler çıkardı. Bir de gol konusunda yük, orta alan oyunculannın sır- tına bindi. Çekoslovakya ve Almanya çey- rek finale gelinceye kadar en çok gol atan iki ülke. Bu demektir ki iki ülkenin forvet oyunculan ko- nusunda sıkıntısı yok. Şu anda 5 golle Italya'nın gol krallığı koltu- ğuna oturan Çekoslovak Skhu- ravy, sürpriz isim olarak ortaya çıktı. Bu futbolcu fizik gücü ile âdeta rakip savunmalan eziyor. Kuvveti ile birlikte çabuk ve süratli bir oyuncu. Kostarika maçında at- tığı 3 kafa golü, âdeta Ingilizleri kıskandıracak cinstendi. ttalya ta- kımlanmn hemen dikkatini çeken Skhuravy daha şampiyona bitme- den Cenova takımı ile anlaştı bi- le. Çeyrek fınalde, şampiyonanın favorüerinden Almanya ile karsı- lasacak olan Çekoslovakya'nın golcüsü Skhuravy bu maçta ne ya- pabilecek? Bu sorunun yanjtıru herkes merakla bekliyor. Skhu- ravy, Almanya'ya eğer bir gol atar- sa büyük olasüıkla İtalya 90*ın al- tın golcüsü olarak dünya futbol şampiyonalan tarihine geçecek. Federal Almanya çeyrek finale gelen 8 takımın en golcü ekibi. Al- manlarm bir özelliği de sadece forvetlerine bağlı kaJan bir takım olmaması, savunma ve orta alanı ile de gol atabilen bir takım özel- liğini taşıyor olmaa. Almanya'nın forvetteki golcüleri genç Klins- SÜPER KLİNSMANN — F.Almanya'mn golcu futbolcusu Jurgen Klinsmann, Hollaada maçuda or- taya koyduğn süper oynnla dikkatleri özerine çekti. mann ve deneyimli VöDer. Bu fut- bolcular çeyrek finale gelinceye kadar birbirlerini çok iyi tamara- lamaları ile de dikkatleri çektiler. Klinsmann, güçlu nziği ve dağıtı- cılığımn yanında hava toplannda da etkili bir oyuncu. Völler ise Klinsmann'ın rakip savunmayı da- ğıtmasından yararlanarak her an karambol golleri atabilen bir fut- bolcu. Rakip kalecilerin elinden kaçırdığı veya ikilediğı toplarda kale önünde bitip son vuruşu ya- pabiliyor. F. Almanya'mn taktiğe dayalı disiplinli futbol anlayışı içe- risinde iki golcUnün etkisi de çok önemli. ö n ve arka direk paylaşı- mı ile rakip savunmayı şaşırtarak orta aJandan gelen arkadaslanna da boş alan yaratıyor. Federal Al- manya ve golculeri şimdilik fina- le doğru gidiyorlar. Ahnanlann amacı şampiyonlukla birlikte bir de gol kralı çıkarmak. Bu Klias- mann ve Völier olacağı gibi orta alandaki sürpriz golcü Mattebaos da olabilir. İtalya ^ d a bir süper golcü de ev sahibi ekip çıkardı. Teknik Di- rektör Vicini'nin "Henüz tam ba- ar degil" diyerek yedekte bırak- tığı ScUUad, umulmadık zaman- da attığı gollerle takımının çeyrek finale gelmesinde önemli rol oy- nadı. Aynca teknik direktör Vici- ni'nin göruşünü de çttrütup takım arkadaşı Vialli ile giriştiği forma mücadelesinden de galip çıktı. Son derece çabuk ve süratli olan Schillaci, takunımn 4 maçta at- Uğı 6 golden üçünün sahibi olur- ken en büyük yardımcisı çabuk- luğuydu. Kısa boyuna karşm üç golün ikisini kafayla attı. Bu da sezgi ve zamanlama yeteneğinin güçlü olduğunu kanıtlıyor. Schil- lacci'nin çabukluğu âdeta rakip savunmalann basına bela. Son Uruguay maçında uzaktan attığı gol, taraftarlanna büyük keyif verdi. Schillad'nin attığı golden sonra Roma Olimpiyat Stadı tam bir bayram yerine dönüyor. Yan- daşlan ile bu denli özdesleşen ikinci bir futbolcu yok gibi İtalya 90'da. Unlü gokülerin, ünlü forvetle- rin arasından sıyrılıp golcüluğunü konuşturan bir futbolcu da Kame- runlu Milla. Milla için Kamerun'u çeyrek finale tasıyan futbolcu de- nilebilir. Gerçekten de maçlann son 20 dakikasında oyuna giren 38 yaşındaki golcu, 4 golle her türlü övgüyü hak etti doğrusu. Daha çok fizik gücü ile mücadelesini sürdüren Kamerun, atağı düşün- düğünde zorlanıyor. Ancak Mil- la oyuna girdiginde Kamerun'un hücum gücü de arüyor. Çünkü bu futbolcu 38 yaşın verdiği deneyi- mi ve birikimi çok iyi kullamrken arkadaşlarına verdiği güven de Kamerun'un mücadele gücünü arttınyor. İki ayağı ile toplara iyi vuran Milla'nın Kamerun'da hey- kelinin dikilmesi düşünulüyor. Britanya adalarının iki temsil- cisi lngiltere ve Serbest lrlanda- nın forvetlerinden pek ses çıkmı- >or. OjTiadıklan futboldan da öy- le. Lineker tek basma rakip savun- malarla boğusurken yalnız kalı- yor. S. trlanda ise gol kısırhğı çek- tigi maçlardan sonra çeyrek fina- le ancak penaltılarla çıkabildi. Britanyahlarda ne gol ne de fut- bol konusunda yeterli çaba var. Arjantin, Maradooa-Caniggia ile- tişimi ile zorla çe>rek finale çıkar- ken son maçta Brezılya'ya attık- ları gol belki de Meksika 86'da Burruchaga'nın kupayı getiren ücüncü golü kadar değerii idi. ''DANNOTLAR Ofsayt kııralmda yumıışamaROMA (CumhuriyeO — FIFA, 1 Temmuz 1990 tarihinden başlayarak ofsayt kuralına mini bir değişiklik getirildiğini açıkladı. Buna göre, hücumda olan oyuncu kendisine pas verildiğınde rakip takımın son adamı ile -kaleci hariç- aym hizada ise artık ofsayta duşmuş kabul edilmeyecek. Kararı dün 166 uye federasyona gönderen FIFA, bu girişım ile hakem ve yan hakem hatalarının en aza indirılmeye çalışıldığım, rakipten 1 cm. onde olan hucum oyuncusunun boş yere durdurulmasının önlendiğini belirtti. Aynca FIFA, futbolculara tekmelik takma zorunluluğunu da getirdi. • önceki gün Rimini kentinde olay çıkardıktan sonra uçakla sınırdışı edilen 246 İngiliz hooliganın durumu, basında şu başlıklarla duyuruldu. The Sun: "ttalyanlar nçağın kapılannı açıp bu pislikleri 9 bin metreden denize dökselerdi daha iyi olurdu", Daily Star: "llalyanlar bunlan uçakla goodererek büynk incelik gösterdiler. Hepsi dizleri üzerinde sürunerek gehneliydiler." • Bir Îtalyan işadamı, çeyrek fınalde F. Almanya'yı elemeleri halinde Çekoslovakya talumımn tüm kadrosunu 1 hafta için Rio de Janeiro'da tatile götürecegini ve tüm masrafları üstleneceğini açıkladı. Çekler bu teklifi olumlu karşıladılar. • Hollanda milli takımı için yeni teknik direktör arayışı başladı. Ajax'ın üç ayhğına milli takıma emaneten verdiği Been Hakker'in y^-rine pek çok aday gösteriliyor. Hollanda gazeteleri haberleri arasında Krol, Michels ve Cryruff var. • Maradona dün takımı ile birlikte çalışmaya çıktı. Sahada gazetecilere sakat ayagınjn son durumu ile ilgili bilgi veren Maradona, Yugoslavya maçında tek bacakla da olsa oynayacağım söyledi. • Beckenbauer, FIFA aleyhinde demeçler vermeyi sürdürüyor. FIFA, Hollanda maçında kırmızı kart gören Voeller ve sarı kartla cezalandırüan Mattehaus'un durumlarının tekrar gözden geçirilmesini isteyen F. Alman Futbol Federasyonu'nun başvurusunu geri çevirmiş, hakem kararlanmn degişmez olduğunu belirtmişti. Beckenbauer gazetecilerin sorularını yamtlarken FIFA ile ilgili kısa konuştu: "Bu kuruluştan nerşey beklenir." YUGOSLAVYA YILDIZI — YugosJavya'aın gokii fatbokuianndan Stojkoviç, eleme grubu maçian vt r u finaldeki istekli oymna ile göı doktarurken «rngı 2 golle gol kndlıgı listesine girmeyi başardı. Yugoslavya'nın cankurtaranı Stojkoviç 'Maradonadan hoşlanımyorum'Futbolundaki başarı karşıhğında Yugoslavya'da 1.5 milyarhk bir villa vc Mercedes otomobile sahip olan Stojkoviç, teknik direktörüne karşı eylem başlatıp takımı örgütlediği için eîeştirilere neden olmuştu. VERONA (Cumhuriyet) — Yugoslavya - tspanya maçında sergilediği oyun ve attığı 2 guzel gol ile takımını bir üst tura taşı- yan Yugoslav Stojkoviç, kendi- ni Maradona ile kıyaslayanlara kızdığnu vurgularken "O keadi- ne, ben takınnma oynnyonım" dedi. Yugoslavya'mn Kızılyıldız ta- kımı ile 3 yıllık anlasma karşılı- ğı deniz kenannda 1,5 milyarhk bir villa, son modd bir Mercedes alan Stojkoviç ülkesinde 'Pixie' deyimi ile çağrüıyor. 'Fixie', Yu- goslavya'da bir çizgi romamnda- ki farenin adı. Stojkoviç, Kızıl- yıldız takımında oynarken za- man zaman teknik direktörü ile büyük sorunlar çıkaran bir fut- bolcu. Kendisi ile söyleşi yapmak istediğimiz zaman sorularımızı yanıtlamaktan gurur duyacağım söyledi. Kupanın yeni yıldızı ile yaptığunız röportaj şöyle oldu: —Size Yugoslavya'nın Mara- dona'sı diyorlar. Kendinizi onunla kıysslar mısinız? —Ünlü bir futbolcu ile kıyas- Düriist doktora 1. sınıf bilet ödülü WlMBLEDON TENİS TURNUVASI ROMA (Camhuriyet) — tr- landalı gazetecinin cüzdanııu bulup kendisine teslira eden Ro- malı doktor ttalya-lrlanda Cumhuriyeti macının 1. sınıf bi- leti ile ödüllendirildi. Andrea Maria Frascarelii adındaki doktor, Roma'nın merkezinde bir arabamn altın- da bulduğu ve içinde 3.5 milyon Îtalyan Lireti tutannda para, yolculuk çekleri ve basın kartı bulunan ve trlandalı bir gazete- ciye ait olduğu anlasılan cüzdan için önce trlanda Büyükelçiliği'- ne daha sonra da basın merke- zine başvuruda bulundu. Cuzdanı dün basın merkezi- ne getirerek yetkililere veren Frascarelii'ye organizatörlerce, İtalya - trlanda Cumhuri- yeti macının 1. sınıf maç bileti, ödül olarak verildi. Ianmak güzel şey. Ancak ben Maradona'dan hoşlanmıyorum. Arjantin takımının kaptam Ma- radona maç boyunca kararlan kendi veriyor. Kendine oynuyor. Oysa ben takımdaki 16 futbolcu- ya da muhtacım. Onlar olmadan başanb olamam. Neyse, yakuj-, da karşı karşıya geleceğiz. Kimin takıma daha yararlı olduğu bu macta ortaya çıkacak. —tki yıl önce Kızılyıidız'da is- yan çıkanp futboiculan teknik direktörnnüze karşı örgutlemiş- tiniz. Iider olmak sizi memnun edfyor mn? —O zaman yaptığunız hareke- tin anlamı başkaydı. öyle olma- sı gerekiyordu. Şimdi durum farklı. Bu maç öncesinde de ar- kadaşlarla oturup saatlerce tak- tik uygulamaa yaptık. Osim'in de hakkım yemeyelim. O da bir şeyler yaptı. Nasıl? Herkesi hoş- nut eden bir yanıt oldu degil mi? —tspanya takımı teknik direk- töıü Suarez, bu maçı şansınızla aldıgınm söyledi, siz ne dl- yorsonoz? —Başkalaruun fıkirlerine say- gı duyanm. Ama bu yamış bir değerlendirme. Dünya Kupası maçlannı oynuyoruz. Elbette karşı takım bizi zorlayacak. Fır- sat bulduk, galip geldik. 'Benim attığım goller kariyerimin ürünüdür' diyeceğim. Kupada vanz. Henüz elenmedik. Herkes kadar şansa sahibiz. Bundan sonra da gol atacağun. Bunu her- kes duysun." BASKET YORUM AHMETKURT Hüsnü-niyet Hüsnü Çakırgil, Fenerbahçe'de. Yakışır!.. Basketbolun bu 'öldüriicii' sayı makinesi Fenerbahçe'de havasını bulursa hem coşar hem de taraftarlarını coşturur, ama konumuz bu değil... Hüsnu Çakırgil, geçen sezon Nasaş takımmdaydı. Sezonun he- men başında sakatlandı.. Nasaş yöneticileri 150 milyona yakın bir para sarfederek Hüsnü'yü eşi ile birlikte Amerika'ya gönde- rip ameliyat ettirdiler. Tedavi o kadar başarüı oldu ki, kendi- sinden önce ameliyat olan futbolcu Rıdvan daha yataktayken Hüsnü salonlara döndü. Sezonun sonunda oynadı ve tek başına Nasaş'ın kümede kalmasmı sağladı... Bu sezonun başında Nasaş'lı yöneticiler Hüsnü ile masaya otur- duklannda tedaviden hiç söz etmediler. "En yöksek teklif kadar" ödemeye razı idiler, ama Hüsnü Fenerbahçe'yi seçti... Seçebi- lir. Transferi serbest olan bir oyuncu kurallara göre dilediği ta- kımda oynar. Fenerbahçeli olan Hüsnü'nün Fenerbahçe'de oy- namak hakkıdır, ama bu hakkım Hüsnü-niyet' kuralları çerçe- vesinde kullanmalıdır. Bizce Hüsnü tedavi masraflarımn bir kıs- mını Nasaş'a geri ödemeyi teklif etmelidir. Kendisini Nasaş'a borçlu hissetmese bile, bundan sonra sakatlanacak sporcuların "sokakta kalmasma" neden olmamak için bunu yapmalıdır. lyi- niyet budur... Hüsnü'den iyiniyet beklerken, Nasaş'tan da aynı şeyleri bek- leme hakkımız doğar. Nasaş, "üniversite yolu" ile Beşiktaş'ın genç bir oyuncusunu transfer etmeye çahşmaktadır. Edebilir.. Sicil ve Lisans Yönetmeliği'ne göre merkezi sistem sınavları so- nucu başka bir şehirde üniversite kazanan veya yatay geçiş ya- pan bir öğrenci/sporcu o şehirdeki bir takıma serbestçe trans- fer yapabilir. Ne 22 yaşını bekler ne de 'bedel' öder. Öğrenim hakiunın engellenmemesine yönelik bu kural doğrudur, ama Me- deni Yasa'nın 2. maddesindeki 'iyiniyet kuralı' çerçevesinde kul- lanılmalıdır: Bir hakkın başkasına zarar vermek için kullanımı korunmaz... 'Üniversite yolu' yalnız Nasaş değil birçok takım tarafından kullanılmaktadır. öğrenimin devamı için konulmus bu kural, kulüplerden yaşından önce ve bedel ödemeden oyuncu almaya yönelik bir yasa boşluğu olarak değerlendirilmekte ve tam ters sonuçlar doğurmaktadır. Sporcu, para için ilgisiz bir üniversi- teyi seçraekte ve devam etmemektedir.. Bizce 'üniversite yolu' ile transfer yine serbest kalmalı, ancak 'bedel' bu durumda da- hi ödenmeudir. Babanın oğluna yapmadığını kulüpten beklemek haksızhk olmuyor mu? Sporcuyu yetiştiren kulüp, üniversite ka- zanan veya yatay geçiş yapan basketbolcusuna 60-70 milyonluk bir 'hediye' almak zorunda mıdır? Rallide heyecan başhyor 19. Uluslararası Günaydın Türkiye Rallisi, bugün Merter'deki özet seyirci etabı ile başlayacak. Spor Servisi — Türkiye'nin en büyük ve önemli yarışı olan "Gü- naydın Türkiye Rallisi" bugün Merter'deki özel seyirci etabı ile başhyor. 46 yabancı, 33 Türk sürücünün yanşacağı yarışın parkuru 975 km. 2 gün sürecek rallide 25 tane özel etap yer alırken yarısçılar bu gün ilk starü Ayasofya Meydam'- ndan alacaklar daha sonra Mer- ter'deki özel seyirci etabında ya- nşacaklar. Ortadoğu şampiyonu - Muhammed Bin Sulaymen'in dı- şuıda Yugoslav lann şampiyon sü- rücusu Kuzmic, Fransızlann pist- lerdeki başanlı ismi Phillippe Bu- galsky'de Türkiye Rallisi'nde di- reksiyon sallayacaklar. Aynca ya- rışa 13 Fransız, 9 Bulgar, 3 Sov- yet, 4 Romen, 1 Monakolu, bir tsveçli, 2 Alman, 2 Çekoslovak, 1 İngiliz ve 2 de Finlandiyalı ekip katılacak. Türk ekiplerinin ise bu yanşta- ki en büyük dezavantajları yarış parkurunun ilk defa koşulacak ol- ması. Yanştan kısa bir süre önce hazırlanan parkurda Turk ekiple- rine yeterince antrenman yapma olanagı tanınmadı. Son 2 yıldir bu ralliyi kazanan Emre Yerlici ile Türkiye şampıyonasında Iider du- rumda bulunan lskender Atakan da yarışın iddialı ekipleri arasın- da. İVM Lendl (Çekosiovak) Gabrieta Sabatini (Arjanün) Tesiste sezonun 3. "Grand Slam" mücadelesi olan VVimbledon Tenis Turnuvası'na tngjltere'nin baskenti Londra'da devam ediliyor. 6.63 milyon dolar toplam ödüllü turnnvanın 4. gününde tek erkekler ve tek bayanlarda 2. tur karşılaş- malan tamamlandı. Sürpriz sonuca rastlanmayan dünku maçlarda, tek erkeklerde dünya klasmanın- da ilk sırada yer alan Çekoslovak tvan Lendl, Isviçreli Jakob Hltsek'i, 6-1, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yenerek 3. tura yukseldi. Tek bayanlarda ise, 2 numaralı seri başı ABD'li Martina Navradlova, Yurtta- sı Anne Smitb'e 6-2 ve 6-3, 4 numaralı seri başı Arjantinli Gabriela Sabatini de F.AImanyalı Anke Huber'e 6-2 ve 7-6 (8-6)'lık setlerle 2-0 ustunlük saglayarak öçüncö tura çıktı. Tnmuvada, bugün 3. tur maçian baslayacak. (Fotograf: Reuter) Günün Içinden • Uluslararası Saddam Güreş Turnuvası'nda, Türk güreşçileri, serbestte 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz, grekoromende de 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar. Turnuvada Türkiye'ye madalya kazandıran güreşçiler şunlar: Serbest: Altın: 48 kilo: llyas Şükruoğlu, 52 kilo: Ahrnet Orel, 57 kilo: Remzi Musaoğlu, 62 kilo: Ismail Faikoğlu. Gümüş: 74 kilo: Yaşan Kale. Bronz: 57 kilo: Metin Topraktaş. Grekoromen: 48 kilo: Ahmet Demir, 100 kilo: Osman Yapar. Gümüş: 52 kilo: Muhammet öztürk, 68 kilo: Salih Yılmaz. Bronz: 57 kilo: Akif Prin, 62 kilo: Rüstem Koyuncu, 90 kilo: trfan Gülırmak. • Galatasaray Kulübü Futbol Şubesi sonımlusu Ekrem Düriist, Kosta Rikalı Medford'un transferinin ağırlık kazandığını belirterek, "Almanlar da Medford'un peşinde, ancak ilk tercihini bizim için kullanacak" dedi. ttalya'da bulunan divan kurulu üyesi Aldo Elagöz ve Menajer Ginkel'in, Medford'un transferiyle ilgilendiğini kaydeden Dürust, yapılan görüşmeler sonunda bu futbolcunun Galatasaray'a gelmek isteğinde olduğunu söyledi. • Türkiye Deplasmanh Tenis Ligi Şampiyonu TED Tenis 'A' Takımı 1 Temmuz 1990 tarihinde Fransa'nın Cap D'Agde kentinde yapılacak "Avrupa Şampiyon Kulüpler Tenis Birincüiğine" katılacak. Kafıle beş oyuncu ve bir idareciden kurulu. TED bünyesindeki Türkiye Tek Erkekler şampiyonu Alaattin Karagöz ve ikinci Mert Ertunga da kafilede yer alıyor. • Denizlispor Fenerbahçe'nin başanlı futbolcusu Nezihi ile anlaştı. Nezihi'ye bu transferde 400, kulübe ise 200 milyon lira ödenecek. Denizlisporlu yöneticiler aynca Fenerbahçeli Serdar ve Cafer'in transferi için de girişimlerini sürdürüyor. • Türkiye büyükler birinci küme üçüncü devre sutopu karşılasmalan başladı. TSYD Levent Yüzme Havuzu'nda yapılan ve 8 takımın katıldığı maçlann ilk gününde 8 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Karşıyaka- Yeşüyurt: 13-6, ENKA-ODTÜ: 2-2, Galatasaray-tYlK: 4-5, Kınalıada-ASSK: 8-26. • ttalya'nın Teramo kentinde 5-11 temmuz tarihleri arasında düzenlenen 18. Liselerarası Dünya Eltopu Şampiyonast'na katılacak, Istanbul Eğitim ve Kultür Vakfı Okullan kız ve erkek eltopu takımları dün Italya'ya gitti. • ALTTLI 350 BtN LtRA VERDİ 27.6.1990 Istanbul (Çarşamba) at yanşlan neticesinde 6'h ganyan: 6-7-7-7-4-10 kombinesini bilenler: 350.570.- TL. kazanmışlardır. Dün koşulan Bursa at yanşlarında ise altılı ganyan 3-6-3-3-2-4 şeklinde sonuçlandı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle