20 Ekim 2021 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JfURÎYET/8 JİRMEKTUP KENTtfAŞAM 29 HAZİRAN 1990 Topkapı Sarayı'na çöp kutusu •Topkapı Sarayı'nın içindeki çöp kutuian yetersiz kalıyor. tstanbul'un olduğu kadar dünyanın da en önemli tahhi eserlerinden biri olan bu müzeye daha fazla çöp kutusu genekiyor. Her gün bınlerce kisinin gezdiği bu müzede ziyaretçiler çöpünü atabilmek için uzun süre ellerinde bekJetmek zorunda kalıyorlar. COŞKUN AKMAN FlNDIKZADE'DEN Elektrik lambalan yanmıyor • Seynömer Mahallesi Ondalıkçı Sokak'ta elektrik lambalan yanmıyor. Semt sakinleri akşam saaüerinde mahaUede yürümenin gûç olduğunu beürterek, TEICin anzayı giderraesini istiyor. SuGÜNLÜĞÜ • ISKİ'nin dün yaptığı ölçümlerde, İstanbul'a su sağlayan 7 barajın faaliyet raporu şöyle: tean "fertos ASbeytty ûmerfi Elmalı (eski) Elmalı (yeni) EÇekmece Oartık Enüffik SvffiJV (IMn| -1.00 11.00 4aoo 26.00 38.00 1.00 2150 Bttfûnkü sorlye (Metra) -066 14.42 51.87 28.70 59.53 1.68 31.96 lljhlaahalr nı ••. VONHUK OrUI (*ı4.74 9.77 28.18 5936 4755 ia74 1&19 • Aynı gün kente verilen su miktarı: 861.041 metrekup Lîse birîncileri ABD'de • İstanbul Haber Servisi — Istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı, üç okulun birincileri ile en başarılı burslu öğrencisini ödüllendirmek üzere ABD'deki yaz okuluna gönderdi. Bu öğrencilerin yanı sıra vakıf okullannda okuyan 30 öğrenci de 3500 dolar ödeyerek bu geziye katıldılar. Bilge Kağan Lisesi birincisi Serkan Kaya, Belde Lisesi birincisi Hülya Eren, Semiha Şakir Lisesi birincisi Aslıhan Yıldız ye en başanb burslu öğrenci Kaşgarlı Mahmud Lisesi'nden Canan Türker ile 30 öğrenci, ABD'de Califomia Üniversitesi'nin Los Angeles River Side kampusunda beş hafta eğitim görecekler. 5 imalathane kapatıldı • İstanbul Haber Servisi — Kurban Bayramı öncesinde ilçe belediyeleri gıda üretimi yapan yerlerde denetimlerini sürdürüyor. Küçükpazar'daki şeker imalathanelerinde dün yapılan denetimler sırasında 5 işyeri kapatıldı, Eminönü Belediyesi'nce yapılan denetimlerde çalışanlann eldıven kullanmadıkları, pis bez ve giysilerin şekerlerin üzerine atıldığı, şeker kaynatılan kazanların ise uzun süredir temizlenmediği dikkati çekti. Bu arada, eski bir binanm bodrum katında kaçak olarak çalıştığı belirlenen bir bademcide de, zabıta memurlan çok sayıda "tilki kürkü" buldular. Taksim Hastanesi'ne ek tesis • tstanbol Haber Servisi — Taksim Hastanesi'nin göz ve kulak-burun-boğaz servisine, Güzel Haliç Lioness Kulübü Derneği'nce ek tesis yaptırıldı. 600 personel ile yüda 200 bin hastaya poliklinik, 12 bin hastaya da yataklı tedavinin verildiği Taksim Hastanesi'nde, dernek tarafından yaptınlan ek tesiste, 12 yataklı 4 oda, hemşire ve doktor odaları, mutfak ile 4 milyon değerinde bir ameliyat mikroskobu bulunuyor. Çekmece Gölti ilaçlandı • İstanbul Haber Servisi — tstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sağlık Daire Başkanlığı'nın ilaçlama çalışmalan, Küçükçekmece Gölü kıyılan ile Haliç ve Kâğıthane bölgelerinde devam ediyor. Sağlık Daire Baskanı Beyzade Özkahraman, karasinek ve sivrisinek mücadelesinin, "larva" ve "erişkin" mücadelesi ana başlıkları altında sürdürüldüğünü belirtti. Işçilerin maaşlarında yapılan son artışlara karşın, raemur ma- aşlarının yerinde sayması, İstan- bul Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçe belediyesinde çalışan memur- lar arasında huzursuzluğa yol açı- yor. Hükümetin bütçe açıklarının sorumlüsu olarak memurlan gös- terdiği kanısında olan belediye memurlan düşük ücretin rüşvete neden olacağmı, bu durumun da, belediye çahşmalannda olumsuz- luklara yol acacağmı belirtiyorlar. Istanbul'daki ilçe belediyesinde çalışan memurlar, "İşçilerle, me- muriann aldıgı ücret farkı beiedi- yelerde huzursuzluğa yol açtı. Biz işçilerin aldıgı maaşı >üksek bul- muyoruz. Ancak memurun maa- şının da en azından işçi maaşı dii- zeyine getirilmesini istiyoruz. Me- murlann sendika kurmasına izin verilmesini istiyoruz" diyor. Ön- ceki gün Kadıköy Belediyesi'nde çalışan memur ve zabıtalardan oluşan 200 kişilik bir grubun top- lusözleşme ve sendikal haklann alınması konusunda yaptığı ye- mek boykotundan sonra, beledi- ye memurlarının İstanbul capm- da eyleme başlayabılecekleri be- lirtiliyor. 1 martta başlayan toplusözleş- meden sonra işçi maaşında artış olduğunu, buna karşın memurla- nn ücretlerinin işçi ücretlerinin gerisinde kaJdığını söyleyen adı- nın açıklanmasım istemeyen bir belediye memuru, bu durumun aym odada çaJışan işçi ile memur arasında hoşnutsuzluk yarattığı- nı söyleyerek, " 1 milyon 600 bin lira maaş alan vastfsız işçüer var. Biiroda odacı veya daktilograf IstanbuVdaki belediyelerde memur-işçi ücret uçurumu sorun yaratıyor Belediyede ücret çıkmazı Belediyelerde çalışan teknik personel ve mühendislerin aldığı en yüksek maaş 1 milyon 400 bin lira dolaymda. Bir senelik işçi ise 1 milyon 300 bin lira alıyor. İstanbul Büyükşehir ve 15 ilçe belediyesinde işçi maaşlarına zam yapılması, memur maaşlannın ise yerinde sayması huzursuzluğa yol açtı. Memurlar, "İşçinin aldığı para fazla değil ancak memurlar arasında büyük bir uçurum var" diyor. olarak çalışan bir işçi 1.3 milyon lira alırken, 6 senedir belediyede çalışan lise mezunu, Açık Öğre- tim Fakiiltesi'nde oktnan masraf şefi 308 bin lira alıyor. Buna kar- şın memur miiyarlarca liralık ev- ragın altını imzala>ıp mesuliyet alırken, işçinin hiçbir sorumlulu- ğu yok. Bu durum belediyede işçi- memur arasında bir husomet yaraöyor" diyor. İşçinin aldığı maaşın fazla olmadığım, hakkı olanı aldığmı, ancak memurun da hakkı olanı alması gerektiğinı be- lirten aym yetkili, "Kesinlikle iş- çinin maaşını çok gönnüyonız. Sendikal hakka sahip olan işçi toplusozleşme sonucunda hakkı- nı aldı. Meraura da sendika kur- ma bakkı tanırunası gerekiyor. İş- çinin aldığı fazla değil, ancak me- murla arasında büyük bir uçurum var" diye konuştu. İstanbul ilçe belediyeleri arasın- da bazı ilçelerdeki memur-işçi sa- yısı şöyle: Şişli Belediyesi - 400 memur, 1160 işçi, Üsküdar Belediyesi - 410 me- mur, 1100 işçi, Fatih Belediyesi - 550 memur, 1050 işçi, Beşiktaş Belediyesi - 321 me- mur, 673 işçi, Ümraniye Belediyesi -143 me- mur, .558 işçi. Belediyelerde çalışan teknik personel ve mühendislerin aldığı en yüksek maaş 1 milyon 400 bin dolaymda. 1. derecenin 4. kade- mesinde bir başkan yardımcısı kadro göstermek şartıyla 1 milyon 600 bin lira alıyor ve sonuçta eli- ne 1 milyon 300 bin lira geçiyor. Belediyede çalışan 1 senelik dak- tilograf veya geçici işçi ise 1 mil- yon 300 bin lira civarında maaş alıyor. Vergi dairesi soygunu Kuşkulu oto serbest bırakıldı İstanbul Haber Servisi — Ok- meydanı'ndaki Kâğıthane Vergi Dairesi soygunu ile ilgili olarak soygunculardan ikisinin daha ro- bot resimleri basına dağıtıldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilile- ri soyguncularm yakalanması için yoğun şekilde çalışıldığım belirtirken, dün akşam 22.30 sı- ralarında Galata Köprüsü üze- rinde 34 HL 343 plakalı kahve- rengi Şahin marka otomobil Eminönü Emniyet Amirliği'ne bağlı 34 A 7561 plakalı polis otosu görevlilerince durdunıldu. Telsizle merkeze bu otonun her- hangi bir kaydı olup olmadığım soran ekip, merkezin "otonun kaydı olmadıgı" yolundaki anonsu üzerine otoyu ve içinde- kileri serbest bıraktı. Oto bıra- kıldıktan sonra soyguna adı ka- rışan otolardan olduğunun an- laşılması üzerine tüm emniyet birimterine bu otonun bulunma- sı için emir verildi. Ancak oto- nun izine rastlanmadı. öte yandan, olaya karıştıkla- n gerekçesiyle soygun gecesi göz- altma alınan 34 TEU 15 plakalı ticari taksinin sahipleri Hamza Güliim ve Şenel Özkü ile 16 ya- şındaki Coşkun Özkü dün ser- best bırakıldı. 'YENİKÖY'ÜN DÜMENİ KİLİTLENDİ Bayram alışverişinde sahte paraya dikkat! Sahte 50 bin liralık banknot operasyonu Yaklaşık 500 milyon lira değerinde sahte 50 bin liralık ele geçirildi. Olayla ilgili olarak biri banka veznedarı 3 kişi gözaltına almdı. Sahte 50 bin liralık banknotları bastığı saptanan ve kalpazanhktan sabıkalı Cahit Yüksel'in arandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ahşverişlerinde aldıkları paralara dikkat etmelerini istediler. Bogaz hattında çalışan "Ye- niköy" adlı Şehir Hatlan va- puru Anadoluhisan'ndaki tarihi bir yalıya çarptı. Kaplan Haydar Ergiiven yonetimindeki Yeniköy vapnrunun dümeni dün sabah sa- at 07.15 sıralannda kiiitlendi. Yon degiştiremeyen ve hızını kesemeyen vapnr 1. dereceden tarihi Zarif Mustafa Paşa yalısına çarptı. Kaza sonunda Meryem Leyla Çalım'a ait oldnğu bildirilen yalıda büyük ölçüde hasar meydana geldi. Yetkililer, Şehir Hatlan vapurunun je- neratöründe mejdana gelen bir anza nedeniyle elektrik kesintisi ol- duğunu. bu nedenle dümeninde kilitlenme olduğunu belirttiler. Kaptan Ergiiven, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürülürken, yolcu vapunı da Anadoluhisan iskelesine çekildi. (Fotograf: Vedat Yenerer) İstanbul Haber Servisi — Piya- saya sürulmek istenen yaklaşık ya- nm milyar lira değerinde 9690 adet sahte 50 bin liralık banknot ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, sahte banknot- ları basan Cahit Yüksel adlı kal- pazanhktan sabikalı bir kişinin de arandığı belirtildi. Mali Şube Mü- dürluğü yetkilileri, Kurban Bayra- mı öncesi vatandaşların alışveriş yaparken, aldıklan 50 binliklere dikkat etmelerini istediler. tstanbul Mali Şube Müdürlü- ğü'nden dün yapılan açıklamaya göre bir süre önce, Osmanlı Ban- kası Galatasaray Şubesi'nden pa- ra çeken bir banka müşterisi, banknotlar arasında 55 adet sah- te 50 bin liralık çıktıgını polise bil- dirdi. Bunun üzerine, soruşturma- ya başlayan Mali Şube ekipleri, banka veznedarı Keraal Kaçak'ın, (33) banka müşterilerine para ve- rirken aralanna sahte 50 binlikler yerleştirdiğini belirlediler. Kemal Kaçak'ı gözaltına alarak sorguya çeken polis, sahte bank- notlann Alibeyköy'de bakkallık yapan Ali Yüksel adlı kişiden alın- dıgının ortaya çıkması üzerine, buraya bir operasyon düzenledi. Ali Yüksel'in dükkâmnda seri numaralan B-89354673 ve B-55227786 olan 9600 adet sahte 50 bin liralık ele geçirildi. Mali Polis, olayla ilgili ofduk- ları belirlenen İsmail Has (27) ve Ahmel Sanıhan'ın (26) gözaltına alındığını kaydederek, 50 bin lira- lık banknotları bastığı saptanan kalpazanhktan sabıkalı Cahit Yüksel'in arandığını bildirdi. Öte yandan, yetkililer sahte 50 binliklerle ilgili gerekli soruştur- maya başlandığım, ancak vatan- daşların Kurban Bayramı öncesi alışverişleri sırasında aldıklan pa- raya dikkat etmeleri gerektiğini söylediler. Stockholm Sözen Dalanh çatu Stockholm'de bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Dalan için 'îstanbul halkımn seçmediği insaru Türkiye halkımn seçmesi ham hayaldir' dedi. tstanbul Haber Servisi — ts- tanbul ile Stockholm kardeş kent oldular. Stockholm'de bu- lunan İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı Nurettin Sözen, düzenlediği basın toplantısında iki kent arasındaki işbirliğinin kalıcıhğını garanti ettiğini beür- terek, "Benden sonra sağ yöoe- timin geleceğine inanmıyornm, size teminat verebüirim" dedi. Dalan'ın kurduğu partiye, Türk halkımn itibar edeceğine inan- madığını beürten N'orettin Sö- zen, "Dalan, kendisine yer an- yor. Ama bir yer bulaatgın] san- mıyorum. İstanbul halkımn seç- medigi insanı, Türkiye ballunın seçeceğini beklemek ham hayal- dir" diye konuştu. Sözen, en son yapılan anketlerde tstanbullula- nn belediye hizmetlerini onayla- dıklannı söyleyerek, "Partiler dağılımında SHP'nin İsUnbnJ^ dalü oylan yüzde 34'tür. Yanj yiizde 34 oy aldıgınuz zaman hem lstanbul'da bem de Türki- ye"de iktidar olunu" dedi. Stockholm'de bulunan Nuret- tin Sözen ile Stockholm Beledi- ye Başkanı Nats Hulth arasında yapılan bir protokol ile kardeş kent olan iki şehrin, öncelikle kanalizasyon sorunu olmak üze- re, çevre, su, toplu taşıma ve di- ğer belediyecUik sorunlannda iş- birliğine gitmeyi hedefledikleri bildirildi. tstanbul ve Stockholra belediye başkanlan düzenledik- leri ortak basm toplantısında, iş- birliğinin amacmın insanlara iyi hizmet vermek ve kent sorunla- nm dayanışma içinde çözmek olduğunu vurgulayarak, "Hede- fimiz bu işbiriigi üe vatandaş ka- blımını geliştirerek demokrasi ve diinya banşına katkıda bulun- maktır" dediler. Sözen, 1990 yılındari sonra ATye bağh ülketerin büyük kent belediye başkanlan ile tstanbul- da bir toplantı yapmayı amaçla- dıklannı, bu toplantıda ortak bi- rikimlerden yararlanarak ortak sorunların çözümüne gitmeyi hedeflediklerini belirtirken Stockholm Belediye Başkanı Naths Hulth da konusmasında, İstanbul kenti ile işbirliğine git- melerini gerektirecek birçok bağlantının Vikingler dönemin- de başladığmı kaydetti ve "İstan- bui'un bu tarihsel bağlandnın yanında, dünyanm en önemli ve eski kenti olması işbirliğini ge- rektirecek şartlan oluştumyor" şeklinde konuştu. Nurettin Sözen, Stockholm- den, Bonn'daki Türkiye Araştır- malan Merkezi'nin davetlisi ola- rak üç günlük bir gezi için F. Al- manya'ya geldi Türkiye Araştır- maları Merkezi'nde "Kentleşme" konulu bir konuş- ma yapan Sözen, bugün Bonn- da Sosyal Demokrat Parti yetki- lileri ile görüşecek. Daha sonra Düsseldorra gideceği belirtilen Sözen'in pazar günü Türkiye'ye döneceği kaydedildi. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRÜĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KITAP Z A G U N L E R I BUGUN 29 Haziran Cuma ENGİN BİLGİNER OKTAY ŞENGÜLER TÜLAY FERAH SÜLEYMAN BULUT Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski tskele yanı Tüm Kıtap okurlanna açıktır. Üyelere ındınm. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRÜĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KITAP M Z A YARIN G 30 Ü N L E Haziran Cumartesi R • 16.00-18.30 İLHAN SELÇUK OKTAY AKBAL Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski İskele yanı Tüm Kıtap okurlanna açıktır. Üyelere indırim.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle