20 Ekim 2021 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
PAMUKBAN Cumhuriyet67. Yd; Sayı: 23655 Kurucusu: Yunus Nadi 800 TL. <KDVdahu> 29 Haziran 1990 Cuma îki dergi ile bir matbaa kapatıldı Saıısürde ilk ııygulama Yazarlar, düşünceye özgürlükyürüyüşünde Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Deraeği üyeleri ile gazeteciler, müzik, sinema ve tiyatro sanatçıları, düşünce özgürlüğünü kısıtlayan yasa ve kararnamelerin kaldırılması için Istanbul'da yürüyorlar. Kiiltnr Serrisi — Yazarlar ve varatma özgüriüğünü kısıtlayan şairler, 16 gun önce Istanbul Va- yasa ve kararnamelerin bir an liliği tarafından enelenen "Dü- önce kaldırılması için düzenle- füaceyc özgürlük" yürüyüşünü dikleri yürüyüş saat 13.00'te bugün yapacaklar. Düzenleme Çağlayan Top Sahası'nda başia- komitesini Müştak Erenus, Şuk- yacak. Sessiz yürüyüş Şişli rmn Kurdakul, NezilK Meriç, Leyla Erbil, Erdal öz, Adnan Özyalçıner ve Tomris Uvar'ın olusturduğu yürüyuşe Türkiye Yazarlar Sendikası üyeleri ile PEN Yazarlar Derneği üyeleri- nin yani sıra gazetecüerin müzik, sinema ve tiyatro sanatçılannın da katılacağı biklirildi. Yazar ve şairlerin düşünce ve HOrriyet-i Abide Tepesi'nde so- na erecek. Topluluk, 800 metre- lik yürüyüşte "Kuraa diye diye luuran tepdendi / Tferflk FftreT, "Soo Kişi Ö2gür Olana Kıdar", "Dttşünce Özgüriuğünin Önte- deki Bütün Eageiler KaOuoa", "Sansör ve Stirgu Kanraam- leri Kalksm", "Btttün Dişünce (Arkası Sa. 17, Sü. 8'de) ATîst sürey matbi ikide Val Tva 424 sayıb kanun hükmünde kararname uyannca 2000'e Doğru ve Halk Gerçeği dergileri süresiz, bu dergileri basan îstanbul'daki Ilıcak Matbaası da 10 gün süreyle kapatıldı. Karan tebliğ eden polisler, matbaayı mühürlerken Hür Dağıtım'a da bu iki derginin süresiz yasaklandığını bildirdiler. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin önerisi üzerine tçişleri Bakanlığı'nın aldığı kapatma kararında, söz konusu yayınlann 'Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine, milli duygulan zayıflatıcı nitelikte yayın yapmayı şiar edincükleri' savı yer aldı. btanbal Habcr ServM — "San- ritr vc SirfttB" kararnamesi ola- rak adlandınlan 424 sayılı kanun hükmündeki kararname dün Uk kez uygulanarak iki dergi ile bir matbaa kapatıldı. Kararnamenin birinci m»ÂliKi gerekçe gösterüe- ıck 2000'e Doğru Ue Halk Gerçe- gi dergüeri süresiz, bu dergileri ba- san Utanbul'daki Ihcak Matbaa- n da 10 gün süreyle kapatılarak mühürlendi. Kapatma karariarı dün dergi ve matbaa yctkililerine tebli| edildi. tçişleri Bakanhgı'nın irapatma kararlanmn Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nin önerisiyle- alındığı belirtilerek, kapatılan ya- yınlann "Türkrye CuhuiyetP oia ilkcti *t miDetryfc MMMneı (Arktat Sa. 17, Sü. l'de) Maaş zamtnı açıklanması bayram sonrasına kaldı Memurlara lUllllt Maliye Bakanı Kahveci memura yapîlacak zajnla ilgili hazırhkları tamamladıklarını söyledi. Katsayı 300, sosyal yardım zammı 210 olursa normal ve süper emeklilerin maaşlan eşitlenecek. ANKARA (Cnmkuriyet BSro- m) — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahved, memur ve emek- lilerin maaşlanna yapîlacak ikin- ci yarıyıl zammıyla ilgili hazırhk- lann tamamlandığını belirterek "Hesaplamalar yüzde 95 bitti, amı »çıklamayı bayramdan son- ra yapacagiT" dedi. Kahveci, ma- aş zammının bütçe olanaklan dik- kate alınarak belirlendiğini kay- detti. Maaş zammının yüzde 20 ci- vannda kaldığı öne sürülüyor. Yapılan hesaplamalara göre yüz- de 20 yerine yüzde 30 oranında (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Memur sendika istiyor Istanbul, Izmir ve Bursa'daki çeşitli kuruluşlarda çalışan memurlar, dün yaptıklan eylemlerle sendika kurma istemlerini yinelediler. 9. Sayfada Vergi yükü azalmıyor Istanbul Sanayi Odası'nın meclis toplantısında konuşan Kahveci ücretlerdeki vergi ve fon kesintilerini kaldırmayı düşünmediklerini söyledi. 9. Sayfada Hodri Meydan Yan Meydan Muhalefet ekrandaSHP Genel Sekreteri Baykal ve DYP Genel Başkanı Demirel, bu akşam canlı olarak yayımlanacak 'Hodri Meydan' programında konuşacaklar. İSTANBULdan HİKMET ÇETİNKAYA Sandıktan Kaçılır mı? İSTANBUL — SHP, 19 ağustosta yapîlacak mini ye- rel seçim için aday sıkıntısı çekiyor. Şu anda 14 ilçe ve bir beldede yapîlacak yerel seçimler için aday arayışı sü- rüyor. Kısaca SHP Genel Merkezi, 14 yörede yapîla- cak belediye başkanlığı se- çimlerıne büyük önem veri- (Arkası Sa. 17. Sü. 7'de) CÛNEYTARCAYÛREK yazıyor Kamuoyunun Zaferi FETHİYE — Kamuoyunun ağır baskısından sonra TRT yönetiminin verdiği zorunlu izinle iki muhalefet lideri bu gece Hodri Meydan'a çıkıyor. TRT, muhalefeti ekrana ç»- kanrken kurumun kişilerden çok halkın malı olduğunu htç değilse bir kez anımsayabil- (Arkast Sa. 17, Sü. 4te) ANKARA (Cnmhnriyet Böro- n ) — SHP Genel Sekreteri Denk Baykal ve DYP Genel Başkanı Sö- leyinaa Demirel, bu akşam canlı olarak yayımlanacak Hodri Mey- dan programında Ugnr Düadar'- ın sorulannı yanıtlayacaklar. Bay- kal, dün ekran için evinde hazır- lık yaparken Demirel'in "baa ta- zak mnriırı kaı>ı yedek bilgilcr topariadığı" öğrenildi. Bu akşam televizyonun birinci kanalında 20.00 haberlerinden sonra 20.50 sıralannda başlayacak (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) MUHALEFETTEN YEREL SEÇİMDE FARKLI TAKTİK Ozel okullar puanmı açıkladı 10, 11 temmuz günleri Ue 12 temmuz günü 12.00'ye kadar ön kayıt yapîlacak. tsunbnl Haber Servisi — Sı- navla öğrenci alacak özel okullar taban puanlannı açıkladılar. En yüksek taban puanını, erkek ög- renciler için 286.065 ile Robett Li- sesi, en düşük taban puanı 82.949 ile Eseniş Lisesi istedi. Sınav Yürütme Kurulu'nun dün düzenlediği toplantıdan sonra yaptığı açıklamaya göre ilan edi- len taban puanlara göre okullar 10 -11 temmuz günleri mesai saatle- ri içinde, 12 temmuz günü saat 12.00'ye kadar önkayıt yapacak- (Arkaa Sa. 14, Sü. 7'de) Anayasa Mahkemesi Beledîyelere kıskacrna iptal Anayasa Mahkemesi il özel idarelerin ve belediyelerin Hazineye olan borçlarının lller Bankası'ndaki alacaklarından düşülmesini düzenlenen maddeyi iptal etti. 14. Sayfada BELEDİYELERÎN YETKİLERİNE KISITLAMA M 0 S K 0 V A N 0 T L A R I lia bürokrasi, ya reform OSMAN ULAGAY ~ Igor pınl pınl bir genç mühen- dis. Üç yabamn dil biliyor. 16 met- rekarelik bir 'daire'de otunıyor, kat tuvaletini komşulanyla payia- şıyor. Aylık ücreti 170 ruble. Ne demek 170 ruble? 170 rubleyi resmi kurdan dola- ra çevirirseniz yaklaşık 290 dolar ediyor. Yani bizim paranuzla 800 bin lira kadar bir şey. tstanbul Be- lediyesi temizlik işçilerinin yeni (Arkası Sa. 14, Sü. l'de) SSCB'DEN TÜRKİYE'YE UÇAK KAÇIRMA GİRİŞİMİ17. Sayfada YUNUS NADİ ODULLERI SOSYAL BİLtMLERDE YEOt ÖDÜL - Yunus Nadi Ödttlteri YayımlaBiııış Sosyal BUimler dabada birincUiJi kazanan Cüneyt Öl- çtt'lu ödttlüâ eşi Nazaıı Ötçer alırken, ikincüik ödülu Zafer Üsknl'e, üçiacürMk ödnlii ise Ortaan Kologlu'ya verildi. Yayımlanma- nış Sosyal BUimler dalında da Aykan Aktar birinci, Halimc Dognı ikind seçüdiler. Cemal Baki Akal ve Mehmet Kabasakal ise d - çancülügu paylaşblar.(Fotograf: Moharrem Aydu) 11dalda58 ödül 1889-199C Yunus Nadi Ödülleri Roman, Öykü, Şiir, Röportaj ve Sosyal Bilimler Araştırması dallan özel sayısı Bugün ve her cuma dnntMiriyet'le birinrte P A A R Yunus Nadi Ödülleri Görsel sanatlar ve Sinema sanatları dalları özel sayısı Bu pazar ve her pazar Cumhuriyet'le birlikte Cumhuriyet B I L İ M T E K N İ K Yarın ve her cumartesi Cumhuriyet'le birlikte Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Yunus Nadi ödülleri, dün akşam Arkeoloji Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen törenle verildi. Başyazarımız Nadir Nadi'nin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı törende sanatçılar, yazarlar, politikacılar, basın ve iş çevrelerinden çeşitli temsilciler yer aldı. 2089 kişinin 9680 yapıtıyla 11 ayrı dalda katıldığı yarışmada 58 kişi ödül aldı. 11. Sayfada • Y A Y I M L A N M I Ş Ö Y K ~ Û : 1. Hulki Aktunç 2. Mahir Öztaş 3. Güven Turan • Y A Y I M L A N M A M I Ş Ö Y K " Û : V Yurdaer Erkoca 2. Nursel Duruel 3. Aslı Erdoğan 3. Murat Gülsoy • Y A Y I M L A N M I $ R O M A N : Ödüle değer yapıt bulunamadı. • Y A Y I M L A N M A M I Ş R O M A "N: 1. Emel Ebcioğlu 1. Yılmaz Karakoyunlu • Y A Y I M L A N M I Ş g İ İ R : Mansiyon: • Seyhan Erözçelik • Seval Esash • Özkan Men • Y A Y I M L A N M A M I Ş $ İ İ " R : Mansiyon: • Yunus Koray • Ersin Salman • Leyla Şahin • Süha Tuğtepe • Ayhan Yalçınkaya Cemal Süreya Jüri Özel Ödülü: • Hüseyin Alemdar • Y A Y I M L A N M I Ş R Ö P O R T A J : 1. Bekir Yıldız 2. Gülay Durgut 3. Kadir Can 3. Şafak Ahmet Deniz • Y A Y I M L A N M A M I Ş R Ö P O R T A J : 1. Fehmi Salık 1. Dinçer Sezgin 2. Hürkal Aksoy 2. Celal Beşiktepe 3. Şaban Akbaba 3. Halit Aydiç • Y A Y I M L A N M I Ş S O S Y A L B İ L İ M L E R : 1. Cüneyt Ölçer 2. Prof. Dr. Zafer Üskül 3. Orhan Koloğlu • YAYIMLANMAMIŞ SOSYAL BİLİMLER: 1. Dr. Ayhan Aktar 2. Halime Doğru 3. Dr. Cemal Baki Akal 3. Dr. Mehmet Kabasakal • A F İ Ş: (Konu: Yunus Nadi Ödüllen) 1. Mahmut Soyer 2. Cavit Emültay 3. Sencer Gülün • Y A Y I M L A N M I Ş F O T O Ğ R A ? : 1. Ahmet S. Sabuncu 2. Fikret Yavuzçetin 3. Yüdız Üçok • Y A Y I M L A N M A M I Ş F O T O Ğ R A F: 1. Aclan Uraz 2. Fikret Yavuzçetin 3. Ahmet Afşar • Y A Y I M L A N M I Ş K A R İ K A T Û R : 1. Hatay Dumlupınar 2. Ohannes Şaşkal 3. Nezih Danyal Y A Y I M L A N M A M I Ş K A R İ K A T Û R : 1. Hakan Boyav 2. Sefa Taspolatoğlu 3. Mehmet Ali Türkmen U Z U N M E T R A J L I F L M: 1. Yusuf Kurçenli 2. Şerif Gören • K I S A M E T R A J L I F İ L M : Mansiyon: • Dr. Mustafa Altıoklar • Kâmil Osman Denker • U Z U N M E T R A J L I F İ L M S E N A R Y O S U : 1. Ömer Uğur 2. Nevval Çizgen 3. Ahmet Kırkavak 3. Cemal Şan Su... 1 ürkiye ile Suriye ve Irak arasında iki gün süreyle Ankara'da yapılan "su zirvesi"nden çıkan sonuç şu: Şimdilik anlaşma yok, fakat diyalog sürecek... Tarafların görüşmelerde belirginleşen tu- tumlarına gelince: Ankara'nın yaklaşımını belirli ölçülerde esnekleştirmesine karşılık, Bağdat ve Şam, dediğim dedikçı çızgilerinı değiştirmeye yanaşmamışlardır. Sorun, Fırat Nehri sulannın paylaşımıyla ilgilidir. GAP çerçevesindeki olağanüstü bü- yüklükteki Atatürk Barajı'nın su tutmaya baş- laması, Irak'la Surıye'yi rahatsız etmiştir. Bu konuda, Arap dünyasını Türkiye'ye karşı ha- rekete geçirmeyı amaçlayan diplomatik bir kampanya bu iki ülke tarafından son aytar- da yoğun biçımde yürütülmüştür. Bağdat ve Şam'a göre sorun teknik değil, (Arkaa Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Gözler ytne Kıbns'ta Mitsotakis hükümetinin adım adım tırmandırdığı Kıbrıs politikası meyvelerini veriyor. 3. Sayfada • Nikos Samson Ktbrm'ta EOKA lideri adaya döndü. 3. Sayfada • AGİK Türkh/e'ye dokunmadı tnsan Haklan Konferansı 'nın sonuç bildirgesi yeni bir şey getirmedi. 3. Sayfada • Doğayla tnsan arasında Katırcılar fılminde Kadir tnamr, Halil Ergün ve Aysgu'l Aldinç rol ahyorlar. 4. Sayfada • "Magic Box bizim dışımızda" RTYK Başkanı Büyükerşen, yayın tekeli konusunda bir karmaşa olmadığım söyledi. 4. Sayfada • Miithia bir yasam sevgisl "Sol Ayağım (My Left Foot)" Irlandalı yönetmen Jim Sheridan'ın ilk filtni. 5. Sayfada • OECD: Enflasyon 60 ta kalır OECD, Türkiye'deki enflasyonun % 60'ın altına inebileceğine ihtimal vermiyor. Ekonomide • 2. yarı yıl pembe değil tşadamlan ve bilim adamlan ucret artışı, bıitçe açığı ve dış ticaretteki olumsuzluktan endişeli. Ekonomide • Futbol seyircisi röntgenci "Gülün Adı" romanmın yazarı Umberto Eco ile Stern dergisi, futbol üzerine bir söyleşi yaptı. Arka Sayfada m 'Feminizme karşıyım' Azerbaycan Kadınlar Birliği Başkanı Zemfira Verdiyova ile gezi ve feminizm üzerine. Arka Sayfada • Petrol aramada kirlilik Petrol ararken çevre kirliliğıne yol açûıyor. Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU İki Damla Yaş... Yirmi gündür izlediğiniz "Kâzım Karabekir Anlatıyor" dizi- si bitti. Karabekir'in Atatürk'ü eleştiren satırlarına kızanınız oldu; "Bunları bilmiyorduk, aydınlandık" diyenleriniz de.. Sövenler de övenler de.. Kurtuluş Savaşı ile ilgili gerçekleri öğrenecek miyız, öğ- (Arkast Sa. 17, Sü. 7'de)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle