20 Ekim 2021 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 29 HAZİRAN 1990 «o06.59 Açılış 07.00 Gttn Başlıyor 09.00 Haberler 09.10 Hammlar Için Bir progmm dönemi kapanırken daha Once yapüan progmmlann deterlendırilmesı. gelecek program dönemı için dilekler. ûneriter yer alıyor. 09.40 Susam Sokagı -64- 10.15 Arkası Yann: Yalnız Sen 10.40 Kapanış 14.59 Açılış 15.00 Haberler 15.15. Ögleden Sonra 16J0 Çocuklar tçin Çizgi Film: Sevimli Cüceler Kutup Yıldm: Drama, animasyon ve magazmden oluşan programda spor konusu ifleniyor. Susam Sokagı -65- 18.00 Haberler 18.15 Köyümüz Kasabamız 18.40 Akşama Doğru 19.20 Dizi: tstasyondaki Pastane 19.45 Gönül Sohbeüeri 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.50 Stiidyo B: Hodri Meydan Programda Süleyman Demirel ve Demz Baykal ekrana gelecekier. Hodri Meydan programından bildiritdiğıne göre Demirel ve Baykal enazîO'ar dakika süreyleprograma kanlacaklar. 21.50 Haftanın Solisti: Hülya Sözer Turk sanat maziği solisti Hülya Sözer, Ankara Radyosu sazian esliğinde ikı kısımdan oluşan programda. yedi eser sunuyor. 22.25 Kalaydeskop (Aynntılı bügi yandakı sütunlarda) 22.55 Festivalde Yann 23.05 Gün Biterken 23.15 Gece Sineması: Son İki Dakika (Aynntıh bilgi yandaki sûtuntarda) 01.15 Kapanış 18.10 Açılış 18.12 Dizi: Yalan Rüzgân 19.05 Haberier 19.20 Günlerle Gelen 20.00 Müzik Isparta Musiki Cermyetı tcra Heyeti, TUrk sanat mOagmden çestth eserler seslendiriyor. 20.25 İslam ve tnsan 20.55 Müzik Diinyasından (Bugün koşesındey 21.25 Belgesel; Gûn ve Ekonomi 21.55 Dizi: Taylor ve Itarner 22.30 Haberier ve İngilizee Haberier 23.05 Festivalde Yann 23.15 Diinya Egleniyor (Bugün köşesinde) 00.15 Kapanış T 19.59 Açılış 20.00 Çizgi Film: Greati 21.20 Dizi: Matmata'nın Gülleri Diane Collins ve Van Dime, üçOncü gülu Bruksel'de bulurlar. Curtey, ikisini kaçıramk esrarı çOzmeye çalısır. Ancak güllerin esran ancak Si Hamide'nin yardımıyta çözulebilecektir. 22.20 Dizi: Arthur C Clarke'ın Garip Güçler Dünyası Belgeselin son bOlumunde ileriye dair kehanet, yanı falalık ele almmakta. 22.45 Türk Sineması: Katırcılar (Aynntılı bügi yandakı sûtunlardaj 00.15 Kapanış 19.02 Açılış 19.04 Haberler 19.15 Susam Sokağı 19.45 Gençlik Korolan 20.05 Dizi: Igurlugiller 20.35 Hammlar İçin 21.05 Belgesel: Belgrad Ormanları 21.35 Mihriban Sayın - Özer Uçar Sizlerie 22.30 Haberler 23.00 Müzikallerden: İstanbul Efendisi 23.50 Belgesel: Selçuklulardan Günümüze Türk Vakıflan 00.15 Müzik Dünyasından 00.45 Kapanış 13.00 Açüış-Müzik 13.15 NBA Basketbol (Final maçlannm sonuçlanna göre bu pmgramın yerine çeşitli spor karşUasmatarı yayımlanabdır.i 15.00 Dizi: Ateş Çemberi 16.00 Dizi: Cirari Marina ve Tomas, bir süre aynlmaya karar verirken Etvirn, Grace'i bu kez Brvno'ya şikâyet ediyor. 17.00 Çizgi Film: Öriimcek Adam Doktor Doom, uzaya gönderilen iazer topunun kontrotûnü eline geçirerek dünyanm sahibi olmak istiyor. 17.30 Müzik 20.15 Haftanın Dizisi: Çapkın Queqae'nm aldığı pasta tanfı sonucu çocuklarmm yanı sıra kentin genelevindeki kızlar da aynı anda zehirtenince karaı Santinha Ue arası oçüıyor. 21.15 Müzik 01.00 Kapanış TV3 TÜRK SİNEMASI: KATIRCILAR 22.45 Doğayla iıısaıı arasındaK a t ı r e d a r / Yönetmen: Şerif Gören / Senaryo: Hüseyin Kuzu, Evüp Halit Türkyazıcı / Yapıt: Fuat Çelik / Görüntü yönetmeni: Erdal Kahraman / Müzik: Bora Ayanoğlu / Oyuncular: Kadir İnanır, Halil Ergün, Ayşegül Aldinç, Bülent Bilgiç, Necmettin Çobanoğlu, Mehmet Esen, Eyüp Halit Türkyazıa, Raci Kiper / 1987 yapımı. Knltiir Servisi — Doğu Anado- lu'nun sınır boylannda katır sır- tında kaçak "mal" taşıyan katır- cılann bitip tükenmeyen serüven- leri. Fnat Çdik'in öyküsünden Hfiseyin Kuza ve Eyüp HaHt TörkyazKi'nın senaryolaştırdığı Şerif Göreı'in "Kabralar" filmi bir bakıma kırsaJ kesimdeki doğa- insan çauşması üzerine kunılmus. lutuklandıktan sonıa silah bulun- durmak ve toplu kaçakçılıktan yargılanmak için karla kaplı, yo- lu yordamı olmayan yörelerde ya- ya olarak kente götürülen üç lca- çakçı, jandannalar ve bir kadjn gazeteciden oluşan 8 kişilik kafı- lenin acımasız doğa koşullan al- tındaki ürkütücü, ölümcül, zorun- lu yoiculuğu "Katırcılar"ın öykü- silnü oluşturuyor. Şerif Gören daha once de "Köprü", "Deprem", "Tomrnk", "Dennan" gibi insanın doğayla ve kendisiyle catışmasuıı anlatan ya- pıtlara imza atmrştı. Basit bir öy- küye dayanan "Katırcılar"da da Doğu'ya özgü birçok şeyi aynı an- da anlatmaya çakştığı olaylar için- de yöre insanırun sevecen ve insan- cıl yönleriyle birlikte, kjrsal kesi- min sorunlanna da değinmeyi amaçlıyor. Bu arada katırcılann tutuklanması Ue ilgili adli bir ha- tayı da vurgulamayı deniyor. Ge- çerliliğini hâlâ sürdüren ve üzerin- de durulması gereken kaçakçılık- ZOR YOLCULUK — Kadir İnanır ve Halil Ergün'ün başlıca rolleri paylaşükJan koşullan aHmdaki nrkütncu, olümcül, zornnlu yolculugunu konu ediyor. la bunun sonınlannı sergiliyor. ri yerleşım yerlerinden kente ula- len gazeteci bir kadın da kafileye şım, katırcılarla saglanmaktadır. "Katırcılar", 8 kişilik kafilenin aamasız doğa Askerlik kunımuna ve jandarma olgusuna, bunlann halkla olan bağlanbsına da yeni bir bakış açısı getiriyor. "Kaürcılar" yadırganan birçok hatalı yönüne karşın Yeşil- çam'ın çizgi dışı yapıtlanndan biri olarak önemli. Doğu Anadolu'da karlarla kap- Sınır boylannda geçimlerini sağ- lamak için kaçak tütün, çay ve benzeri maddeleri kasabadaki tüc- carlara taşırken "ihbar" üzerine yakalanan kaçakçılar, jandarma eşliğinde yargılanmak üzere ken- te gönderilir. Kaçakçılık üzerine lı Bingöl yöresinde köy ve benze- araştırma yapmak için yöreye ge- katılır. Yol kapandığı için jandarma ça- vuşu (Bülent Bilgiç), üç er (Meh- met Esen, Halit Türkyazıa, Raci Kiper), üç katırcı Rüslem (Kadir İnanır), AbdDrrahnıan (Halil Er- gün(, fUmazan (Necmettin Çoba- noğlu) ve gazeteci Ayşegal (Ayşe- gül Aldinç) yava olarak ölümcul bir yolculuğa çıkarlar. Yolculuk boyunca Rüstem ile arkadaşı Ab- durrahman sürekli çatışma içinde- dir. Rüstern. hasta kızı için kaçma- yı kafasına koymuştur. Kafıleden "firar" ettiğinde kuçük kızını ölü bulur. Kızı kollarında saklandığı evden çıkarken jandannalar gelir. Oysa jandarmalardan biri de çığ altında kalmış ve yaşamım yitir- miştir. Kafıle karlar altında yol- culuğunu sürdürür. RTYK Başkanı: Magic Box biziııı dışımızda ANKARA (AA) — RadyoTe- levizyon Yüksek Kurulu Başka- nı Yılmaz Büytikerşen, Türkiye 1 de yayın tekeli konusunda bir karmaşa olmadığını, sadece "kanunlara riayetsizlik" bulun- duğunu söyledi. Radyo ve. Televizyon Yüksek Kurulu olağan toplantısını yap- ü. Toplantıdan sonra sorulan ce- vaplayan Büyükerşen program- lar konusunda aylık değerlendir- meler yaptıklarını belirtti. Büyükerşen, bir soru üzerine, yayın tekeli konusunda bir kar- maşa olmadığını, sadece kanun- lara riayetsizlik olduğunu söyle- di. Yüksek Kurul'un yasa koyu- cu bir yapısı olmadjğını, ancak yayın tekeli ile ilgili yasalar es- kidiği kanısına varüırsa parla- mentonun konuyu ele alması ge- rektiği biçiminde daha önce gö- rüş bildirdiklerini söyledi. Büyükerşen, Magic Box'la il- gili bir soruya karşılık olarak da "Magic Box konusu bizinı dısı- nuzda gelişiyor. Anlaşmazlıgı TRT ile kendileri çözecekler" di- ye yanıt verdi. tstanbul'da Bakırköy Beledi- yesi'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'niri yaptığı yayının radyo yayını olarak adlandırüa- mayacağıru belirten Büyükerşen, "Yapılanlann hiçbiri radyo ya- yını değil. Bu nedenle üzerinde durmuyonız" diye konuştu. Toplantı sonunda, eski üyeler Ali thsan Göğüş, Prof.Dr.Hasan Eren, Prof.Dr.lbrehim Agâh Çnbukçıı ve Prof.Dr.Canan To- ker'e birer anı plaketi verildi. TV1 GECE SİNEMASI: 23.20 'Statta Panik'S*n İki Daklka (Two Minutes Warning) / Yönetmen: Larry Peerce / Senaryo: Edward Hume (George Lafountaine'in romanından) / Görüntü: Gerald Hirschfeld / Oyuncular: Charlton Heston, John Cassavettes, Martin Balsam, Beau Bridges, David Janssen, Marilyn Hassett, Jack Klugman, Gena Rovvlands, VValter Pidgeon, Breck Peters, Mitch Ryan / 1976 ABD yapımı / 112 dakika. İLGİNÇ KADRO — Sinema dünyasının iinlii isimlerini bir araya getircn fümdc Charlton Heston başrolde. Kadroda Anthony Davis (sagda) de rol ahyor. Kiiltiir Scnisi — Dünyanın &a- yılı özci resim koleksiyonlarından birini çalmayı planlayan bir grup, soygunu, Los Angeles'la Baltimo- re takımlan arasında oynanacak sampiyonluk maçı sırasında ger- çekleştirmeye karar verir. Olaylar sonucu, iclerinden biri statta, ka- labalığı öldürmekle tehdit edecek ve elindeki silahıyla çevreye deh- şet sacacaktır. TV1 KALEYDOSKOP 22.35 Dış dünyada sanat gezisiAyda bir ekrana gelen küJtür ve sanat içenkli program ikinci yayınıyla bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yurtdışmdan haberler verecek programda, eserleri "Çağdaş Mistik Eserler" sergisinde yer alan ressam Erol Akyavaş, Van Gogh'un ölümünün 100. yılı nedeniyle Hollanda'da yapılan etkinlikler ekrana gelecek. ANKARA (Cumhnriyet) — Kaleydoskop prog- ramı bu hafta geçen ay Berlin'de açılan "Çağdaş Mistik Eserler" sergisinden göruntülerle başlayacak. Programda bu«ergiye eserleriyle katılan ressam Erol Akyavaş ile yapılan röportaj ve çahşmalan yer ala- cak. 67 sanatçı arasında eserleri sergülenmeye değer gö- rülen ve 30 yıldan bu yana ABD'de yaşayan Erol Akyavaş'ın sergide yer alan eserleri de görüntüle- niyor. Kaleydoskop programı içınde aynca Hint mü- ziğinin "Baü'ya açılan kapısı" olarak değerlendi- rilen Ravi Shankar'ın mayıs ayı içinde verdiği Lond- ra konser görüntüleri ekrana gelecek. Shankar, bu konserde aynı zamanda 70. doğumgününü de kut- ladı. Unlü ressam Vincente Vangogh'un ölümünün 100. yılında Hollanda'da yapılan etkinlikler prog- ramın bir başka bölümünü oluşturuyor. Bu bölüm- de Hollandalüann bu etkinlikleri düzenleyen orga- nizatörleri ticari amaca yöneldikleri konusundaki suçlamalarına yer verüiyor. Progranun ilerleyen bölümlerinde tdekomünikas- yonun "yeni harikası" olarak değerlendirilen com pact disc-videonun özellikleri ile ilgili araştırma ek- rana gelecek. Son bölümde ise Guney Afrikalı ya- zar Bgngeni Ngemann'ın son oyunu tanıtılıyor. Gerçekten olmuş kimi olaylar- dan esinlenerek yapılmış, ancak gerçeklik duygusundan çok meka- nik bir gerilûne saplanmaktan kurtulamayan bir serüven fdmi. Son birkaç haftamn 'has' korku fılmlerinden sonra,'Gece Siuema- sı'run 'müdavimlertni' pek doyur- mayacak cinsten. Ashnda fılmin ilginç bir kadro- su da yok değil. 1960'larda "kı- zımı Vennem-One Potato Two Potato), "Korkunç Olay-The In- cident", "Kncak Dolusu- Goodbye Colombus", gibi fîlm- lerle sinemaya parlak bir giriş ya- pan ve sonralan "Ayn Bir Ba- kış", "Unurulan Haüralar-Ash Wednesday", "Dağın Öte Tarafı" gibi modası geçmiş me- lodramlara veya ucuz TV filmle- rine kayan Larry Peerce'in yöne- timinde, eskilerden Charttoo Hes- ton başrolü oynuyor. Martin Bal- sam, VValter Pidgeon, 'kaçak' David Janssen, artık yaşamayan büyük oyuncu/yönetmen John Cassavettes ve karısı Gena Row- lands'e, dönemin genç oyuncusu Beau Bridges eşlık ediyor. TRT, bir kez daha fılmin ülke- mizde oynadıgı (ve çok daha ya- kışık alan) "SUtU Panik" adını es geçip fîlme istediği adı koymuş. önemsiz, ama kuşkusuz ki belli ölçüde sürükleyici bir film. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Günaydın. 0&A0 Yurttan haberler ve deniz hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Bugün (Kuşak 1). 09.40 Arkası yarın. 10.00 Ha- berler. 10.05 Biz bir aiieyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Gunü ya$ar- ken. M55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 özel tanıtıcı reklam programı. 13J5 Hafıf müzik. 1330 Bölgesel yayın ve rek- lamlar (2). 17.00 Haberler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haberler. 18.05 Gunden güne. 19.00 Haberler. 19.30 Yurttan sesler kadınlar toplulu- £u. 20.00 Avrupa Topluluğu'na doğru. 20.15 Türkçe sozlu hafif muzik. 2030 Besteleri yaşa- yanlar besteleri yasatanlar. 21.00 Haberler. 21.05 Türküler ve oyun havalan. 21J0 Beraber ve so- lo şarkılar. 2 2 * ) Türküler geçidi. 22J0 Çağdaş Türk sanat müziği. 23.00 Haberler. 23.15 Gece- nin içinden (3). 00^5 Günün haberlerinden özet- ler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 0435 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berier. 07.40 Türkttler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Türküler. 09.30 Elvis Presley soylüyor. 10.00 Folldorumuza gönul verenier. 10.20 Düşünen in- san. 10.40 Türkçe sozlü hafîf muzik. 11.00 Ha- berler. 11.05 Tahsin Saraç'm Olum Yıldönumü özel Programı. 1L20 Solisüer geçidi. 11^40 Hafif muzik. 12.00 Beraber ve solo türküler. 12.30 Dünden bugttne ses ve saz dünyamız. 13.00 Ha- berler. 13.15 Haik çaJgUanndan ezgüer. 13.30 Mekân ve insan. 13.45 Şarkılar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Türküler. 15.00 Haberler. 15.05 Gooül bağı. 15JJ0 Hafıf müzik. 15 JO Arkası ya- nn. 15.50 Halk çaJgılarmdan ezgiier. 16.05 Ha- fıf müzik. 16.30 Beraber ve solo türküler. 17.00 Haberler. 174)5 Solistler geçidi (TSM). 17 J0 Ba- rok muzik. 18UW Türkçe sozlü hafif muzik. 18J0 Bilim ve teknoloji dUnyasındaa. U.40Tiırküler geçidi. 19.00Haherler. 1930 Hafıf müzik. 20.00 Beraber ve solo türküler. 20 JO Yabancı dil der- si. 21.15 Hafif müzik. 21 JOYnrttan sesler kadın- lar topluluğu. 22.00 Erkekler topluluğu. 2230 Bir roman / bir hıkâye. 2X45 Türkuler. 234» Ha- berler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Halk çalgılanndan ezgiier. 2335 Rejisör gözüyle ope- ralar. 0035 Günün haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. H A U Y U w 0 7 M Açüıs, program ve haber- ler. 07.05 Güne baslarken. 08.00 Sabab için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 1LO0 öğleye doğru. İ2JD0 Ha- berler. 12.15 öğle ve müzik. 13.00 Günun kon- seri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik magazin. 15.00 Konserlerden. 1630 Caz ve hafıf müzik dünya- sından. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Muzikte et- kileşim. 20JM Pop caz. 21.00 Müziğin dili. 22.00 Haberler. 22.15 Müzik paleli. 23.00 Çağımn ön- cüleri. 24.00 Gece ve muzik. 0035 Günün ha- berlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 0&00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 0930 Türkuler geçi- di. l».00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Türkuler. 1135 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri. 12.00 Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesi.13.00 Solistler ge- çidi.1330 Yurdun dört bucagından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Türküler. 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sızin için seç- tiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Âşıklar ve ma- halli sanatçılanmız. 1630 Devlet koroları. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 1730 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Türk sanat mü- ziği dinleyici istekleri. 18.58 Program ve kapa- nış. POLİS İ S T A N B U L 07 SSAçlışe Program. 08.00 Güne Baslarken. 08.45 Saba- hın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler.10.00 Hayatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işte Saz Işte Söz. Solist: Fuat Erenoğlu. 1130 Bir Solist. 12.00 Istekler. 13.00Türkçe Sözlü Ha- fif Müzik. Solist: Sezer GüvenirgU. 13.15 ög- leden Sonra. 14.15 Bir Topluluk. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Gürcan Erdaş. 15.10 Kara- yollan Trafık Kanunu. 15.15 Emel Sayın'dan Şarkılar. 1530 Kayıp Haberleri. 15.35 Tttrkçe Sözlü Hafıf Müzik. 16.00 Beat Dünyasından Programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 17.30 Gün Biterken. 18.15 Müzik Denince. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TÜRKİYE «58 v,ı, ve Program. 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstni- mantal Müzik. 08.00Sabahın Konukları. 08.30 Yol Dunımu. 08.35 İşte Saz Işte Söz. Solist: Fuat Erenoğlu. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- nımu. 09.35 Ayfer Akyuz'den Şarkılar. 09.55 Karayollan Trafık Kanunu. 10.00 Hayatın İçin- den. 11.06 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Gur- can Erdaş. 11.25 Huşeng Azeroğlu'dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Nazan Şoray. 13.15 Öğleden Sonra. 14.15 Törfculer Gtçkli. 14.45 Yol Dunımu. 14.50 Me- ral Mansuroğlu'dan Şarkılar. 15.10 Muzik Dün- yası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dağarcığı. 16.45 Hüsamettin Subaşı'dan Türk- üler. 17.05 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.25 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. YAZ1990UÇUŞPROGRAMJ BARSELONA MADRİD 1605 18J5 19:10 20:10 ' ÇARŞAMRA CUrVU 16 37*3 KAUOŞ VARI5 KAIK15 VARIŞ ISTANBUl BARSELONA MADRİD LPAZAR IB3742 VAHS KAUOŞ VAH$ KAUUŞ 1505 1&55 10:20 0920 İSTAMUl 155196» 1536105 AMMA {4)131(494 tZM* (51)139940 135744 TECKÜIENİN SICAKUĞI telte Magic Box'la Bursa ve Bolu da anlaştı • Kültür Servisi — Magic Box, yayın hakkını satın almak üzere anlaşma yaptığı Türkiye 1. Futbol Ligi kulüplerinden Bursaspor ve Boluspor'a da dün, anlaşmada öngörülen 42 bin 500 dolarlık (yaklaşık 112 milyon 625 bin lira) ilk ödemeyi yaptı. 26 haziran tarihinde toplantıya katılmayan bu kulüplerin temsiicilerinc ödeme yapılmasıyla Magic Box'ın maçlannın televizyon ve radyodan yayın hakkını satın aldığı 1. Lig kulüplerinin sayısı 13'e yükseldi. 11 belgesel beklemede • ANKARA (Mak Ajaas) — TRT Belgesel Programlar Müdürlüğü tarafmdan hazırlanan 11 yeni belgesel, yayın sırası bekliyor. Yaz dönemi dahil önümüzdeki, 6 ay içerisinde TV1 ve TV2'de ekrana gelmesi planlanan belgeseller: "Beş Şehir", "Türk Tiyatrosu", "Osmanlı Çizgileri", "Batı Anadolu Mimarisinde Resimli Bezemeler", "Bilgi Çağına Doğnı", "Dağlannuz", "Gün Işığma Ulaşan Selçuklu Sarayı", "Paranın Hikâyesi", "Namık Kemal", "Adem üe Havva'dan Günümüze Kadın ile Erkek." 'Profîl'in Japonya gezisi • ANKARA (Mak Ajans) — 31 mayısta Japonya'ya giden Cevat Tkylan ve Profil ekibi yurda döndü. Türkiye ile Uzakdoğu ülkeleri arasındaki siyasi ve ekonomik isbirliği olanaklannı araştırmaya giden ekip, Japon Başbakanı'ndan sokaktaki adama kadar Türkiye hakkında görüş aldılar. Japon Başbakanı Kaifu, Liberal Demokrat Parti'nin önde gelen ismi Chin Kanamero, Hiroşima Belediye Başkanı Fukudo, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nikai Tosihiro, Çevreden Sonımlu Devlet Bakanı Kitagawa lcimatsu, kadınlann çağdaş hale gelmesi için çalışan Dame Aso (eski başbakanlardan birisinin kızı), Ekonomik Kuruluş Bakanı Katsuhiro Fujiwara, Türkiye'de Vestel ile ortak olan Gold Star'ın sahibi Cha Hak Koo, Japon TV'si NHK'nin Idari Genel Müdürü Hisanari Isomura bunlardan bazüan. Çocuklar için yabancı yapım • ANKARA (Mak Ajans) — Televizyonun yaz yayın döneminde "Çocuklar tçin" kuşak programında yeni yabancı yapımlar ekrana gelecek. Pazarîesi günleri "Bobolar" devam ederken salı günleri "özletsler" adb 13 bölümlük başka bir yapım var. Çarşamba günleri 13 bölümlük "New Adventures of Vinne the Pooh" (Topak Ayı'nın Maceraları) yayımlamrken perşembe günleri 26 bölümlük "Ever, Green Raccons" (Rakunlar) yer alacak. Cuma günleri ise "Visdon of the Ghomes" (Sevimii Cüceler). Aynca Çocuklar tçin kuşağının süresi yaz dönemi için iki saatte çıkanlacak. Haftanın 5 günü "Caruzel" (Atlı Karınca) adlı bir drama yayına girecek. Her biri 25 dakikalık 66 bölümden oluşan dramada bir öğretmen, öğrenciler ve aileleri ile olan ilişkiler anlatılıyor. Arapgir'de TV2 yaymları • ARAPGtR (AA) — Malatya'mn Arapgir ilçesinde TV2 yayınlannın ağustos ayından itibaren izlenebileceği bildirildi. Arapgir Kalkındırma Derneği'nin TRT ve PTT yetkililerinin ortaklaşa çalışmaları olumlu sonuçlandı. TV2 yayınlanmn izlenebilmesi için cihazlann kurulmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Arapgir ilçesinde TV2 yayınlannın izlenmesi için vatandaşlar tarafmdan da ilgili makamlara başvurular yapılmıştı. BUGÜN • Dünya Eğleniyor TV2 23.15 Programda bu hafta, sunuculuğunu Vittoria Gassman ve Kirk Douglas'ın yaptığı Sovyet Bolsov Bale Topluluğu'nun 150 sanatçının katıldığı, Italyan Televizyonu (RAI) tarafmdan hazırlanan "The Game of the Hero" adL progranun 1. bölümü yer ahyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle