18 Ekim 2021 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
29 HAZİRAN 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Arafat-Crespo görüşmesi • TUNUS (AA) — Avrupa Parlamentosu Başkanı Enrique Baron Crespo'nun, dün Tunus'ta FKÖ lideri ve Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'la görüştüğü bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA, Crespo- Arafat görüşmesinde AT'nin lsrail işgali altındaki Arap topraklanndaki son gelişmelerle ilgili tutumu ve Ortadoğu'daki durum üzerinde dunılduğunu kaydetti.. Perez'den uyan • KUDÜS (AA) — tsrail ana muhalefeti Işçi Partisi'nin lideri Şimon Perez, barış girişimlerinin başarısız kalması nedeniyle Araplarla savaşlannın dünyayla savaş halini aidığını belirterek dünyadan izole olduklan uyansında bulundu. Perez, Yahudi Ajansı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Gğer dünyada ne olup bittiğini anlayamazsak Arap-tsrail çatışması bir tsrail-dünya çatışmasına dönüşecektiı ve asağı yukan olan da budur" dedi. Ankara'da ABD Gtinü • ANKARA (AA) — ABD'nin bağımsızlığının ilan edilişinin 214. yıldönümü, bu akşam, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramovvitz'in verdiği resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, Devlet Bakanı Kâmran lnan, DYP Genel - Başkanı Süleyman Demirel, SHP Genel Sekreter Yardımcılarından Hikmet Çetin, DYP TBMM Grup Baştan Vekili Köksal Toptan, Dısişieri Bakanlığı Müsteşarı Tugay özçeri, Cumhurbaşkanîığı Sözcüsü ve Basın Yayın Genel Müdürü Kaya Toperi, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Behiç Ekşi, Türk-' tş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Nikaragua'da savaş bitti • Dış Haberler Servisi — Nikaragua'da 9 yıldır süren iç savaş, resmen sona erdi. Yönetime karşı direnen son gerilla grubu da önceki gün silahlarını teslim ederek hükümetle banş yaptı. 9 yıldan beri Nikaragua'da Daniel Ortega yönetimine karşı savaşan Contralar, önceki gün törenle silahlarını bıraktılar. Koskotas iade ediliyor • Dış Haberler Servisi — ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Andreas Papandreu hükümetinin iktidardan devrümesine yol açan rüşvet skandahnın kahramanı Koskotas'ın ülkesine iade edileceğini açıkladı. Dışişleri bakanlığı bu açıklamayı, Boston Federal Mahkemesi'nin aldığı iade kararının uygulanması için bakanlığa başvurması üzerine yaptı. Koskotas'ın iki ay içinde iade edilmesi bekleniyor. Eski Başbakan Papandreu, Koskotas'tan 200 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanıyor. Azerbaycan'da terör; 3 ölti • MOSKOVA (AA) — Azerbaycan'ın sınır köylerine saldınlaruu sürdüren Ermeni militanlann Kedabek bölgesindeki Çayeli Köyü'ne düzenledikleri bir saldırıda üç çobanı öldürdükleri, 170 de koyun çaldıkları bildirildi. Azerbaycan haber ajansı Azerinform, asker ve polis üniformalan giymiş saldırganlarm otomatik silahlarla giriştikleri saldırıda, bir polisin yaralandığını, birisinin de kaybolduğunu duyurdu. Kayıp polisin Ermeni teröristlerce kaçınldığı sanılıyor. ATzirvesinin bildirisi için değerlendirme karmaşası Gözler yine Kıbrıs'taYASEMİN ÇONGAR ANKARA — Yunanistan'da Konstan- tin MitsoUkis başkanlığındaki Yeni De- mokrasi Partisi hükümetinin, kurulmasın- dan bu yana geçen bir buçuk aybk dönem- de adım adım tırmandırdığı Kıbns politi- kası 'meyvelerinT vermeye başladı. Avru- pa Topluluğu (AT) liderlerinin ilk kez Kıb- ns sonınunu Türkiye ile flişkilere engel gösteren bir bildiriye imza atmalan son- rasında Ankara, 'milll dava' olarak nite- lediği Kıbns politikalannda ciddi güçlük- lerle karşı karşıya buhuıuyor. Dışişleri Ba- kanlığı bu gelîşmelerin 'konjonktttreT ol- duğunu ve Türkiye'nin gleeneksel Kıbns politikasında hiçbir değisıklik getinneye- cegini ısrarla savunurken, Köşk'e yakın kaynaklardan, bu çevrede yapılan değer- lendirmelerde "yeni yoüar denenmesi" eği- liminin ağırlık kazandığı öğrenildi. Toplu- luk üyesi ülkelerin diplomatlan ise 26 ha- ziran bildirisinin, hem Kıbns sonınuna onikilerin yaklaşımı, hem de AT-Tûrkiye ilişkileri açısından 'kaha' etki yapacagı go- rüşünfl taşıyorlar. Yunanistan Başbakanı Konstantin Mit- sotakis'in gerek Avrupa liderleriyle yap- tığı ikili tetnaslarda, gerekse ABD gezisi sırasında sürekli olarak ön plana Kıbns ko- nusunu getirmesi, Ankara'da 'birşeyler olacak" beklentisi yaratmıştı. Ancak Dı- şişleri Bakanlığı, sorunun enternasyonalize edilmesine sürekli karşı çıkmış ve Birleş- miş Milletler (BM) Genel Sekreteri Perra de CueUar'ın mart ayında hazırladığı son Kıbns raporu ile Güvenlik Konseyi'nin bu nin ertesinde yapılan üst duzey değerlen- dirmeler, konjonktürün şu anda 'Rnmtar- dan yana" olduğu ve Genel Sekreter De Cuellar'ın yeni raporu sonrasında, toplu- luğun bildirisinin etkisini yitireceği doğrul- tusunda. Bu süreç, içinde Türkiye hem dip- lomatik kanallardan AT başkentlerine bil- dirinin toplumlararası göruşmelere yapa- büeceği olumsuz' etkiyi anlatacak, hem de AT'nin Dublin zirvesinden çıkan sonuç bildirisinin Türkiye-Topluluk ilişkilerinde "kalıcı etki" yapacagı görüşti yabancı diplomatlara egemen. Ankara ise bildirideki tavrın "konjonktürel" olduğunu düşünüyor. rapora dayanan 649 sayılı kararını her so- runda 'referans' jıöstermisti. 25 haziran akşamına kadar Ankara'daki yaygın beklenti, topluluk üyesi ülkelerin bu karann "ruhuna ve lafzma" aykın bir- metni "sırf Yonanistan istiyor" diye ka- bul etmeyeceği doğrultusundaydı. Yuna- nistan'ın Dublin zirvesine getirdiği sert ve tek taraflı karar taslağmın onay görebile- ceği sanılmıyordu. AT'nin tüm bu beklen- tileri 'yanlış' çıkaran adımı ise, Ankara'- nın sert tepkisini gördü. Ancak bu tepki- ABD yönetimi başta olmak üzere, Baü hü- kümetlerine AT bildirisindeki tutum yine- lenirse, Ankara'nın müttefık ve dosüanyla ilişkilerinin soğuyacagım' hissettirecek. Kıbns Rum yönetimi, hükümet sözcü- sü Akis Fantis'in AT bildirisinden duyu- lan memnuniyeti yansıtan açıklaması da, Ankara'da"TopluIuk Fantis'in sözJerine bakarak ne denli tek yanlı bareket ettiğini dmba iyi anlayabilir" görüşünün dile geti- rümesine yol açtı. Fantis, ilk kez böyle bir bildiri yayımlanmasınnı AT ülkelerinin Kıbns konusunda Türkiye'ye açık bir me- sajı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Türkiye Kıbns'ta olumsuz bir rol oy- namaya devam ettikçe, A T ye katabjn baş- vurusunnn olomlu degeriendirilecegiııi ve toplulakla itişldleriBİn gend olarak ileri- ye gidecegini nmması ohnaksudır." Fantis'in bu sözleri, Ankara'da göriiş- lerine başvurduğumuz AT ülkelerinden diplomatlann da onayını aldı. Diplomat- lar, bildirinin "sıradaa bir metin degil, bir zirve bdgesT olduğunu anımsatarak, "Sa- nınz bu bildirinin etkisi Ankara-Brüksel üişkilerinde kaba olacak. Bu, iliskilerin so- guması degil, ama iyke yakınlaşmasının Kıbns sorunu sürdükçe engeUenecegi an- larnına geiiyor" görüşünü savundular. öte yandan, Cumhurbaşkanı Turgnt özal'ın Kıbns konusunda Dışişleri'nin po- litikası ile farklılıklar gösteren bir yakla- şımda olduğu izlenimi giderek güçleniyor. Köşk'e yakın bir kaynak, bu yaklaşımm "Tttrkrye'uin nloslararası Uişkilerdeki he- deflerinden vazgecmek zoruoda kalacagı bir noktaya süriiklenmesin* izin verile- mez" temel göruşüne dayandıgını bildir- di. Ankara görüşmeleri hayal kınkhğıyarattı Su sorunu yerînde sayıyor SEMİH İDtZ Bölge sulannın kullammı için yapılan görilşmeler "düşman kardeşler" Suriye ve Irak'uı Türkiye'ye karşı birleşebildiklerini gösterdi. Görüşmelerden sonra konuştu- ğumuz üst duzeyli bir yetkili, bu konudaki sorumuzu yanıtlarken tepkilerini şu şekilde dile geti- riyordu: "Siyasi bir kararia 1987'de Fı- rat'tan Suriye'ye saniyedc 500 metreküp sa verne taataMâdöııde bulunduk. Fedakariık pabasına da olsa buodan da geri dömnedik. Bunun ötesi bir paylaşım degil, Fırat-Dide bavzası sulannın ortak kullanımı sorunudur diyoruz. ANKARA — Sınıraşan sular konusunda Ankara'da iki gün sü- reyle yapılan ust duzeyli göruşme- ler, Suriye ve Irak'ın bir yandan Türkiye ile bu konuda herhangi bir teknik veya bUimsel angajma- na girmek istemediklerini, diğer yandan "düşman kardeşlef"in bu kritik konuda Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturabildiklerini ser- giledi. Ankara'da salı ve çarşamba gü- nü yapılan göruşmelere katılan Suriye Sulama Bakanı Abdurrah- man Madani, "daha pasif" kalır- ken Irak Tarım ve Sulama Baka- nı Abdulvahap Mahmut El Sa- bab'ın, daha "atik", hatta "saktargan" bir tutum sergüemesi ise ilgi çekkiydi. Toplantıyı "Törkiye Fırat'tan saniyede 700 metreküp taahhudünde bulun- mazsa hiçbir şeyi göruşmem" yaklaşımıyla açan El Sabah'ın da- ha sonra gazetecilere, "Baas Par- tisi olarak bütün Arap dnnyaana karşı sonunlnlaklanmu var" de- mesi de anlamlıydı. öte yandan El Sabah'ın, "Fı- rat'ı Suriye ile paylaşhk. Soran şimdi paylaşüan miktarda. Bu da Tnrldye'nİB verdiği su miktann- dan kayaaklamyor" demesı, Bağ- dat'ın bu konuda Suriye'nin söz- cülüğünü de üstlendiğini çağrıştı- ran açık bir tavırdı. IRAK SU BAKANI Türkiye görüşmeleri uzatıyor Irak Tanm ve Sulama Bakanı, görüşmelerin sonuçsuz kalmasından Türkiye'yi sorumlu tuttu. BAĞDAT (AA) — Irak, Fırat Nehri'nin sulannın paylaşüması konusunda bir anlaşmaya varıla- mamasının Türkiye'nin "ıntoş- maz" tutumundan kaynaklandığ^- nı iddia etti. Ankara'daki göruşmelere katı- lan Irak Tanm ve Sulama Bakanı Abdulvahap Mahmut, Türkiye'yi "Zaman harcamak için görüşme- leri uzatmak" ve "Koonyla Bgisi olmayu diğer meseleleri de gün- deme getirmek" ile suçladı. Abdulvahap Mahmut, Irak Ha- ber Ajansı INA'ya yaptığı açıkla- mada, "Türkiye'nin uzlaşmazügı- nın, Irak'ın önerilerini reddetme- sinin ve adil çözüm sağlayacak ya- pıa önerüer getirememesinin" gö- rüşmelerin sonuçsuz kalmasına neden olduğunu öne sürdü. Mahmut, uluslararası yasalar ışığında, Fırat'm uluslararası bir nehir olduğunu ve topraklanndan geçtiği ülkeler tarafmdan paylaşü- ması gerektiğini savundu. Abdul- vahap Mahmut, su fazlası oldu- ğunda da bunun üç ülke arasında eşit bir şekilde paylaşdması gerek- tiğini ileri sürdü. Tanm ve Sulama Bakanı Mah- mut, halen hem Suriye hem Irak için bırakılmakta olan saniyede 500 metreküp suyun, Irak'ın asga- ri ihtiyaçlanm bile karşılamayacak bir miktar olduğunu söyledi. Türkiye, Irak ve Suriye'den ba- kanlann katıldığı iki gün süren görilşmeler dün sona ermişti. Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Bayındırlık ve Iskân Ba- kanı Cengiz Altınkaya, daha son- ra yaptığı konuşmada, Irak'ın şu anda gönderilmekte olan saniye- de 500 metreküp su yerine saniye- de 700 metreküp suda ısrar etme- sinin sorunun çözümünü imkân- sız hale getirdiğini açıklamıştı. Mesde sadece Fırat'ı degil, tüm bölgesd snlan kapsıyor. Bnna ya- •aşmadıklan gibi Irak, adeta teb- ditkâr bir tavır ile paylaşım konu- sonn sorunun çözümüııe ön koşul olarak empoze etmeye çalışıyor. 'Su sadaka olamaz, vermeye mec- bursun ve bu mecburiyetini de ka- ğıt üzerinde teyid etmek zonında- sın' diyor. Devletler bukukunda, komşuluk bukukmda, anlaşma- lar bukukunda böyle bir mecbu- riyet yok ve olduğunu da göste- remivoriar." Irakiı bakanın, "Suriye ile su- yu paylaştık. Soran TürkJye'ain verdiği SD mikunndan kaynakla- nıyor" yaklasunına ise Ankara'- daki yetkililerin yanıtı şöyle: "Bu sözlerle 'Bakın biz ne gü- zel paylaştık. Ama sen oyunu bo- zuyorsun' demek istiyor. Suriye bnrada sessiz kalıp Irak'm arluı- sua sıguuyor. Ama ba görüsii paylaştıguıı dolaylı da oba m»et- tiriyor. Böylece Ankara'yı uzlaş- maz gösterip Türkiye'ye basla uy- galanmaya çalısılıyor. Bunon Arap dünyasına yoneiik bir me- saj içerdigini de gözardı etmemek gerekiyor." Fakat Suriye ile Irak'ın arası gerçekten toz pembe mi? Anka: ra'daki uzmanlara göre hiç değil. Mandela, ABD'li siyahları fethetti Dış Haberier Servisi — Afrika Ulusal Kong- resi (ANC) Başkan Yardımcısı Nelson Mandela^ nnı ABD gezisi sürüyor. Güney Afrika Cumhu- riyeti'ne karşı uyguladığı ırk aynmı politikası ne- deniyle alınan boykot kararının kaldırılmaması ve mali destek sağlamak amacıyla başlattığı ge- zi, tüm ihtişamı ile sürüyor. VV'ashington Beledi- ye Başkanı Marion Bany'nin kendisine hediye et- tiği VVashington Redskins N.F.L. futbol takımı- nın tişörtünü giyip başkent polis şefi lsaac FnJ- wood1a sabah koşusu yapmaya dahi fırsat bul- du. Mandela, g kenti kapsayan 11 günlük ABD gezisinin en önemli ayağı ve aynı zamanda siyah Amerikaiıların insan hakları mücadelesinin be- şiği olan Atlanta'da, siyah Amerikaularla arala- nndaki "yakınlık ve bagı" cezaevi hücresindey- ken hissettiklerini söyledi. AA'nın haberine göre Afrikah lidere, insan haklan savunucusu Ame- rikalı siyah lider Dr. Martin Lother King'in eşi Coretta ödül sundu. Mandela, siyah Amerikalı- tenn yönetimindeki 40 kadar üniversite tarafm- dan fahri doktorluk unvanı da aldı. Atlanta Be- lediye Başkanı Maynard Jackson da 27 haziranı "Nelson Mandela Günü" olarak resmen ilan etti. • BEŞİKÇİ: TEK AT TEK MIZRAK • ALEVİLER ÜZERİNE POLİTİK OYUNLAR • İŞÇİHAREKETİYASALUK SIN1RINIZORLUYOR • Ö6REJİCİ GENÇÜK MERKEZİLEŞİYOR • GENEL KURUUAR ÖNCESİMDE HALKEVLERİVEEĞİT-DER • GUNÖMÖZDESOSYALİZM • "AŞKORGOTLENMEKTİR BİR D0ŞÖNÖN ABİLER" Mehmet Tanju AKAD Q Cüneyt AKMAN Q Orhan ALKAYA Q Fevzi ARGUN • Tanıl BORA • Savaş BOZDEMİR ü Cüneyt CANVER • Murat ÇELİKKAN Q Selçuk DEMİREL • Ayşegûl DEVECİOĞLU • Ziya GÜL a M.Cengiz GÜLEÇ • Ragıp İNCESAĞIR • A.Başer KAFAOĞLU • Yaşar KANBUR • Serdar ÖZBİLEN J Haldun ÖZEN Q Kaan ÖZSARAÇ • Mustafa ÖZTÜRK 3 Sedef ÖZTÜRK • Melih PEKOEMİR • iskender SAVAŞIR • • Bülent SOMAY o Ali ŞAHVERDİ • Cllfet TAYLI • H. TULGA • Çetin UYGUR • Hasan UYSALaMecitÜNALa CanYÜCELO HakkıZABCI TEMMUZ SAYISI BAYİLERDE EOKA LİDERİ Nikos Samson döndü LEFKOŞA (AA) — Kıbns'ta 1974 yılında Yunanistan 'ın deste- ğiyle darbe yaparak zamanın Dev- let Başkanı Başpiskopos Makari- os'u deviren ve yüzlerce Türk'ü katleden EOKA lideri Nikos Sam- son önceki akşam adaya döndü. Samson'un dönuşü KKTC'de tep- kiyle karşüandı. Samson, Lamaka havaalanma inişinden hemen sonra Rum po- lisi tarafından tutuklandı. Sam- son'un, cezaevine götürüldüğü ve burada doktor kontrolünden ge- cirildiği ve sağlık durumunun "iyi oimadıgı" belirtUdi. EOKA'a Samson'un, daha ön- ce hazırladığı yazıh bir bildiriyi ce- zaevi mudürlüğüne verdiği ve bil- diride "günah çıkarmaya" çalış- tığı kaydedildi. Denktaş'tan tepki KKTC Cumhurbaşkanı Ranf Denktaş, dün yaptığı acıklamada, "Kıbns'ta akıttığı kanlardan ulanmayan Samson'un, adaya, yine kan akıtılması yöniiode Rumlara cesaret venne eyiemleri- ni başlalmak için getirilmiş olan agır bir suçlu olduğunu" söyledi. Denktaş, Samson'un kendileri açısından önemi bulunmadığını, ancak Rumlar açısından bakıldı- ğında, dünyaya verilen mesajın önemli olduğunu kaydederek "Bu mesaj, Rum Uderii|Jnin Kıbns'U TürUerle yetki paylaşımı için de- ğil, Kıbns'a bakim olmak için ça- hştıgının meajıdır. Ben rahlara aayorum" dedi. Ankara'nın açıkiaması Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar bir sonıya cevaben yaptığı acıklamada, Nikos Sam- son'u adaya dönmeye teşvik eden ve bu yönde cesareüendiren Kıb- ns Rum çevrelerinin faaliyetleri ile beyanlannın ve bu çerçevede EO- KA paralelinde çeşitli kuruluşla- nn yapılanmalanm uzun zaman- dır dikkatle izlediklerini belirtti. KOPENHAG AGlK bildirgesi Türkiye'ye ^dokunmadı' FERRUH YILMAZ KOPENHAG — Avrupa Gü- venlik ve tşbirliği Konferansı (AGlK) çerçevesinde Kopenhag'- da yapılan İnsan Haklan Konfe- ransı'nın sonuç bildirgesindeki ana ilkeler belli oldu. Kopenhag'- da bugün törenle imzalanacak bil- dirge, Türkiye açısından yeni bir şey getirmedi. Konferansa katılan Türk heyeti bildirgeyi olumlu bul- du. tlki, geçen yıl Paris'te yapılan ve görüş birliği sağlanamadığ^ için sonuç bildirgesi yayımlanamayan AGlK İnsan Haklan Konferansı'- nın Kopenhag'da yapılan bu ikin- ci loplantısında da bir sonuç bil- dirgesi hazırlamak oldukça güç oldu. Başlangıçtaki iyimser hava- ya ve özellikle azınlıklar konusun- da sunulan geniş kapsamh öneri- lere karşın sonuç bildirgesinin ha- zırlanması sırasında çok sayıda ül- ke güçlük çıkardı. Bildirgenin azmlık haklanyla ilgili bölümü son ana kadar Fransa, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ül- kelerin karşı çıkması yüzünden belirlenemezken, dün sabaha ka- dar süren yoğun toplantılar sonu- cu bu konudaki öneriler dîha da yumuşatılarak sonuç bildirgesi ne son şekli verildi. SAYIN MOTORLU ARAÇ SAHİPLERİ Merkezimiz, Bölge Müdürlüklerimiz ve Acentelerimiz, Traflk Sigortasıhizmetleri için Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri açıktır. INANSfGORTA T.A.Ş. DUNYADA BUGUN AUSIRMEIV Ne Cesaret! İran ile siyasal ilişkılenmızdeki son gerginlik ile komşu ülke- deki büyük felaket aynı döneme rastladı. Siyasal ilişkiler ile in- sancıl sorunları birbirinden ayırmak, şu içinde bulunduğumuz dönemde olaylara daha sağlıklı yaklaşabilmenin ana koşulu. Tahran'daki mollalar yönetiminin Türkiye'ye karşı izlediği po- litika, bizim iran'da felakete uğramış insanlara yardım elimizi uzat- ma yükümlülüğümüzü ortadan kaldırmaz. Felakete uğrayan kom- şuya yardım için tüm olanaklarını seferber etmek bir lütuf değil bir insanlık görevidir ve Türkiye'nin bu görevi eksiksiz yerine ge- tirmesinde yarar vardır. Ancak bu gibi durumlarda yardımın nasıl yapılacağı, felaket- zedeler için nasıl para toplanacağı yasalarla, ülkeler arasında ise devletler hukukunun, diplomasinin kurallarıyla, teamüllerle saptanmıştır. Hangi insani amaca yönelik olursa olsun, yardım konusunda uluslararası teamüle uyulmaması halinde ülkeler ara- sında yeni sorunlar çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Öyle görünüyor ki Iran'ın istanbul Başkonsolosluğu'nun, İran depremzedelerine yardım için tuttuğu yol iki ülke arasında yeni bir anlaşmazlık konusu oluşturacaktır. Türkiye'den İran'a şu ana kadar 10 milyarlık yardım malzeme- si gitmiş olduğu halde İran'ın istanbul Başkonsolosluğu'nun bir bildiri yayımlayarak Türk hükümetini, Türk yetkili makamlannı yok sayarak. halktan doğrudan yardım istemesi, doğrusu ulus- lararası teamüle aykırıdır. Türkiye'den İran'a yapılacak olan yardımlar Türk makamları tarafından toplanır ve iran'a gönderilir Ama ne yazık ki bu kez İran bu yolu tutmayıp doğrudan yardım isteme yolunu benim- semiştir. Böyle bir davranış, hiç kuşku yok ki ülkemizin hükümranlık hakkıyla bağdaşmaz. öte yandan İran'ın Türkiye'de hesap açtı- rıp para toplamaya kalkması da teamüle aykın bir davranıştır. Türkiye'de derneklerin, sendikaların, siyasal partilerin para top- lamaları bile çok sıkı denetleme altında tutulur, sıkı kurallara bağ- lanırken iran diplomatik misyonunun kendi başına hesap açtı- rıp para toplamaya kalkması, gerçekten havsalanın almayacağı kolay kabul edilmez bir olaydır. Ama mollalar yönetiminin ülkemizdeki temsilcileri, tıpkı aynı mollalar yönetiminin İran'daki başları gibi kendilerini hiçbir ulus- lararası kuralla bağlı saymamakta, dilediklerince hareket ede- bileceklerini düşünmekte, kuralları çığneyebilmektedirler. Ülkemizde hangi filmin gösterilebilip hangisinin gösterileme- yeceğine karar vermek yetkisıni kendilerınde görebilenlerin, şimdi bu yeni gırişimde bulunmalarına şaşmamak gerekir. Ama insan yine de "ne cesaret" demekten kendıni alamıyor ve ıster iste- mez soruyor: "Bunlar bu cesareti nereden alıyorlar?" Çıplak Silah olayı ile ilgili gelışmeler. mollaların bu cesareti nereden buldukları konusunda çok değerli ipuçları vermektedir. Anımsanacağı gibi Tahran'ın baskısı üzerine sansürden geç- miş olan filmin oynatılmaması için polis harekete geçerek yasal olmayan yollardan yasaklama kararı çıkartmıştı Çıplak Silah ko- nusunda. Türkiye Cumhuriyeti'nin, iran'a, kendi ülkesinde hangi filmle- ri göstereceğini kendisinin saptayacağını, hukukun kurallanna göre İran'ın isteği üzerine film yasaklamasına olanak bulunma- dığını, eninde sonunda filmde yansıtılan düşüncelerin Türkiye Cumhuriyeti hükümetinı bağlamayacağını söyleyecek yerde, keyfl yasaklamalar yolunun tutulmuş olması İran'ın yoneticıleri ile dip- lomatlarına cesaret vermiş olmalıdır. Türkiye'de banka hesabı açtınp gazetelere ilan göndererek pa- ra toplamaya kalkan İran Başkonsolosluğu doğrusu çok büyük bir cesaret göstermiştir. Bakalım, Dışişleri Bakanlığı'nın bu "çok cesur karar" karş:sındaki tavrı ne olacaktır? BİRDEN FAZLA GÖZLÜĞE Y D.OS Her mesafeden NET ve RAHAT görüntü KUZ OPTiK• Yüksek numara, kalın cam kullananlara İNCE-HAFİF organik ve natürel camlar. • Yakın gözlüğü kullananlara VARİLUX camlar. • Yansrtmayan (ENTSPİEGELT) kaplamalı, orijinal-kaliteli ve nitelikli tüm camların en mükemmel uygulamaları KUZ OPTİK laboratuarında yapılır. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE SAAT ÇEŞİTLERİ KUZ OPTİK'te. • Marmara Üniversitesi ile tüm birimleri mensupları ve öğrencileri • Sigortalılar, Tüm Emeklıler (Askeriye dahıl) • 1. Ordu Mensupları Gözlükleriniz anlaşmaya uygun yapılır. Aksaray Verallı Çarşısı No.119 Te). 589 10 26 Nişantaşı Valıkonağı Cad No.111 Tef 174 95 94 Aksaray M Kemalpaşa Cad No21O Tel 523 97 70 Beyazıt Yeroçerıler Cad No 61 Tet 517 15 43 Erenkoy Bağdat Cad No3l1 Tel 358 20 07 TYS ÜYELERE DUYURU 15 gün önce İstanbul Valiliği'nce ertelenen yazariarın "Düçünceye Özgürlük" yürüyüşü bugün (29 haziran cuma günü) saat 13.00'te Çağlayan Top Sahası'ndan başlayacaktır. Bütün yazarlara duyururuz. TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI YÖNETİM KURULU İLAN FATİH 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİGİ'NDEN 1989/747 Davaa Fatma Çevik tarafından davalı Fikri Çevik aleyhine açılan bosanma davasında: Hâkimüğimizin 1989/747 esas 1990/502 karar sayılı ve 28.5.1990 tarihli karan ile Kastamonu, Abana, Denizbükü köyü, Cilt 9/01, Say- fa 61, Kütük 21'de kayıth davacı Fatma Çevik ile davalı Fikri Çe- vik'in değiştirilmiş M.K. 134. maddesi uyannca boşanmalanna, mus- terek çocuklar Kevser ve Harun'un velayetlerinin takdiren davacı an- neye verilmesine, davab babanın bu cocuklannı 15 günde bir cumartesi günleri ile Dini ve Milli Bayramlann 2. günleri sabah saat 9.00'dan aynı gün saat 20.00'ye kadar yanına alıp görüsmelerine, gcrekli yol giderlerinin davalı baba tarafından karsılanmasına, vazgeçildiğinden gerek davacı eş Fatma gerekse muşterek çocuklar için nafaka takdi- rine yer olmadığına, yapılmış masraflann taraflar uhdesinde bırakıl- masına, 1500 TL. bakiye harcın davacıdan tahsiline dair lemyizi ka- bil olmak üzere karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen davalı Fikri Çevik'e tebligat yerine geçmek üzere ilan yolu ile tebliğ olunur. 22.6.990.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle