28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ÇlJMHURİYET/8 ISTANBUL'DA BUGÜN • DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Kadıköy Rotary Kulübü'nün BUyük Kulüp'te düzenlediği akşam yemeğinde konuşacak. MEKTUP Megafonlu satış rahatsızlığı • Fmdıkzade ve çevresinde tüp gaz arabalanmn megafonla satış yapmaları nedeniyle oldukça rahatsız oluyoruz. Günün belli saatlerinde rnahalleden geçen tüp gaz aracmı defalarca uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Yetkililerin bu duruma bir son vermelerini istiyoruz. NERİMAN KAÇAKOGLU GAZlOSMANPASA'dan Düzensiz akan sular • Yıldıztabva Mahallesi'nin sularının düzensiz akması nedeniyle mahalle sakinleri günlerdir ne yapacaklanru şaşırdı. Yollann kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kazılması da çeşmelerden su alınmasıru engelliyor. Yıldıztabvalılar bu düzensizliğe bir son verilmesi için lSKİ'den yardım bekliyor. KENTYAŞAM 22 OCAK 1990 GEREKLÎ TELEFONLAR İstanbullular 'en başarılı belediye başkanı'nı seçtv Aktuna bîrinci, Gîrîk ikinciBir araştırma şirketi tarafmdan 18 ilçede yapılan ankete göre; Bakırköy Belediye Başkanı Yıldınm Aktuna, ankete katılanların yüzde 43.8'i, Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik de yüzde 19'u tarafından 'başarılı' bulundu. KlSA KISA .» Şişli Maslak'ta saat 23.0O'te meydana geten kazada, Mahmut Nedim Bektaş yönetimindeki 34 ASJ 67 plakalı otomobil, Büyükdere Caddesi'nde tsnuül Atovadz adü kişiye çarparak ölumüne neden oldu. • Zcytinburnu'ndaki kazada Hıdır Özel yönetimindeki 34 M 0816 plakalı otomobil, 5 yaşındaki Ekrem Türk'e çarptı. Ekrem Türk olay yerinde can verdi. • Lercnl'te meydana gelen kazada ise Mustafa Bilgin yönetimindeki 34 CCM 76 plakalı kamyon, Osman Karagöz idaresindeki 34 ETB 69 plakalı otomobiUe çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Osman Ştşman öldü, Osman Karagöz, ömer Karagöz, Mustafa Karagöz ve Ahmet Karakirpik de çeşitlı yerlerinden yaralandılar. • Ataköy 5. kısım E-2/1 blokta, Eıgua Karahan (32) ölü bulundu. Karahan'ın aşın dozda uyuîturucu alraası sonucu ölduğünttn sanıkkgı belirtildi. • bcyoglu Kocaağa Sokak 10/3 numaralı evde, Rabiye Karaçomak (38), Şehzadebaşı'nda Saraçhane Parkı içinde Mustafa Aytepe (39) ölü olarak bulundular. • KarUl'da bir benzın istasyonunu soyduktan sonra polisle çatısmaya giren iki kişi, polis memuru Erol Akturoğlu'nu yaralayarak kaçtı. Hazır yemek fabrikası • tstanbul Haber Servisi — Günde 20 bin mönü kapasiteli hazır yemek fabrikasının temeli tstanbul Çakmaklı'da atıldı. Hasırbaşı Et ve Et Ürünleri Sanayii Tarım ve Ticaret AŞ bünyesinde kurulan fabrikanın 29 Ekim 1990'da işletmeye açılacağı bildirildi. Şirket yetkilileri, personellerine kaliteli yemek sunmanın yanı sıra, büyük iş merkezlerinin günlük yemek ihtiyacını da karşılamayı amaçladıklarını söylediler. tstanbnl Haber Servisi — Bu- yükşehir Belediyesi'ne bağlı 18 il- çede yapılan bir araştırmada, ts- tanbullular'ın çoğunluğu Yıldınm Akluna'yı "en başarılı belediye başkanı" seçti. Şişli Belediye Baş- kanı Fatma Girik ise ankette ikin- ci sırada yer aldı. Sonar Araştırma ve Pazarlama Şirketi'nin 18 ilçede yaş ve cinsi- yet kotasına bağlı kalarak yaptı- ğı araştırmada, Bakırköy Beledi- ye Başkanı Yıldınm Aktuna'yı ankete katılanların yüzde 43.8'i "başanlı" buldu. Aktuna'yı, yüz- de 19'la Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik izledı. Istanbullula- rın yüzde 4.1'i de Fatih Belediye Başkanı Yusuf Günaydın'ı başa- rılı buldu. Ankete katılanların yüzde 14.7'si ise herhangi bir gö- rüş bildirmedi. Belediye başkanlannın başarı oranları ilçe bazında incelendiğin- de ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ba- kırköy, Fatih, Ümraniye ve Zey- tinburnu halkı kendi başkanlan- nı "başanlı" buldu. Fatma Girik Şişli'de yüzde 0.1 farkla Aktuna'- ya geçildi. Üsküdar, Şişli ve Kü- çükçekmece belediye başkanian ikinci sırada yer aldılar. En başanlı belediye başkanı se- çilen Yıldırım Aktuna kendi ilçe- si Bakırköy'de oyların yüzde 67.4'ünü alırken, Beşiktaş'ta Ak- tuna'yı başanlı bulanlann oranı yüzde 70'e ulaştı. Aktuna aynca, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sanyer, Şişli, Üsküdar ilçelerinde beledi- ye başkanlannın önünde oy aldı. Bütün ilçelerde başarılı bulunup ikinci sırada yer alan Fatma Gi- rik, Pendik'ten yüzde 40 "başanlı" oyu alarak Pendik Be- lediye Başkamnın önünde yer aldı. • M s tatfat 055 1:000 056 527 57 00 Hayvanseverlerin protestosu tSTANBUL (AA) — Hayvanseverler Derneği yöneticilerini, hayvan sorunlarına duyarsız kaJmakla suçlayarr bir grup hayvansever, yönetimin istifasını istediler. Hayvanseverler Derneği üyesi olduklanm belirten bir grup, Şişli Abide-i Hürriyet Meydanı'nda dün düzenledikleri "miting"te, dernek yöneticilerini, derneğin mal varlığını kendi çıkarları için kullanmakla suçladılar. Protestocular, dernek yönetiminin hayvanlar yararına hiçbir çalışmada bulunmadığı gibi dernekteki hayvanların da ölümlerine neden olduklanm ileri sürdüler. Bahçeköy Öğrenci Yurdu Bakan Avni Akyol öğrenci yurdu açtı tSÎANBUL (AA) — MUli Eği- tim Bakanı Avni Akyol, Yüksek- öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru- mu tarafından yaptınlan Bahçe- köy Öğrenci Yurdu'nu törenle hizmete açtı. Törende konuşan Bakan Ak- yol, milletlerin medeniyet düzey- lerinin, bilim düzeyleriyle eşdeğer- de olduğunu vurgulayarak bu ne- denle eğitime ayn bir önem ver- diklerini belirtti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ayrılan payın, öteki bakanlıklann bütçelerinden fazla olduğunu kay- deden Bakan Akyol, "Çagımız ileri leknolojili bilim çaği. Bizier, üretilenleri transfer eden, taklit- çi, tercümeci degil, bilim üreten bir toplum olmalıyız" dedi. Çağdaş ülkelere oranla yüksek öğrenimin, yüzde 8,8 gibi çok dü- şük bir oranda kaldığını ifade eden Avni Akyol, yaygın eğitim- de de gelişmiş ülkelerin çok geri- sinde kalındığını söyledi. Bütün dttnyada bir kargaşanın hüküm sürdüğünü kaydeden Ba- kan Akyol "Doğumuz, giineyimiz kaynıyor ve biz huzur içindeyiz. Çok kiiçiik olaylara bakmayın. Bunlar milletimizi bölmek iste- yenlerin oyunlan. Ama biz, 4ir avuç toprağı bile böldiirmeyiz. Kimseye verilecek bir avuç lopra- ğımız yoktur" diye konuştu. Avni Akyol, Türkiye Cumhu- riyeti'nin, millilikten sonra en önemli özelliğinin laiklik olduğu- nu vurgulayarak "Laiklik dinsiz- lik demek değildir" dedi. tstanbul Valisi Cahit Bayar, Is- tanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cera'i Demiroğlu, Yüksek- öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru- mu Genel Müdürü Osman Nuri Filiz'in konuşmalarından sonra Bakan Akyol, öğrenci yurdunu törenle hizmete açtı. Bakan Ak- yol, daha sonra öğrencilerle gö- rüşerek sorunlarını dinledi. 928 öğrenci kapasiteli Bahçe- köy Erkek öğrenci Yurdu, top- lam 4 milyar 442 milyon liraya mal oldu. 172 13 73 -74-75 ve 018 •tadanza:068 • SAfcJK: ftar*dl:077 Safhk MMIrtail: 511 39 18 Cmfep*aTıı:S88 48 00 Çapa T * 525 92 30 Kanaara T*: 340 01 00 IUltopm H — • : 345 46 80 fel EHab 131 22 09 llkĞm att;M*a». 152 43 00 SSK Saaatya: 588 44 00 SSK OtaMftec 132 30 OH SSK Gfetepr. 358 67 60 • TRAHK: Traflk Safe* W.: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıköv) Migt Traflk: 277 22 07 (E-5). 356 04 86 (Şehriçi), 314 36 (B.Çekrnece) • THT: Iç M l a n 573 13 31. Dtş HHtar 573 34 33. 571 73 X). m p K 573 35 25 • IDT: SMnd Daat«a:527 00 50, VAttM: 144 42 33, Oeab Ytftan (Actatt): 145 53 68, 144 25 02 149 U96 DMb OtaMsi: 541 06 25 • IKTHMOUJr: (Hava tahmini Mratne) 573 89 80 526 62 7', 150 83 50 348 71 40 THtOba 585 19 90-91, 152 10 15. r: 339 46 48 M « M U : 522 97 03, 147 51 10. p 333 02 20, •fcTTBM. Mt: 14517 20 (17 hat) • m: (11 (Bifinmeyen numaraar ve nöbetçı eczane soma), » 1 (artza), 026 (danışmy, •31 (şehırierarjs), M 1 (ura sorma), •32 (m*e«erarw), « 2 (sıra sorma). 0 H (masal anttra). SİNEMA • TİYATRO • GÖSTERİ STEVEN SPIELBERGDEN zaman kavramını altfist eden bir kurgn bilim filmi... 26 OoaKta stneın&larda. Kad*»y-AS (336-OOSO) 11:00- MvMy-74 (572-0444) 11:00- g«ro»u ATLAS (143-7578) 1 M 0 - »kımtt KRhfTAL<Sg8-4453)11:30-13J0- S««M*-VUMURCAK (161-0191) 12flO- Ankan-METHOPOL (125-7478) 1?15- (13-1061) 11:30- usrrED !NrewwnoN/u. 1330- 16X0-1830-2130 1330- 16:00- 18:30-21» 1330-16.O0-18:30-2130 14:15-1630-18:45-21 15 1530-17:30- » 3 0 - 21:30 14:15-1630-18:45-21:15 14:30- 16:45 - 1 M 0 - 21:15 14:15-16:45-19:15-21:15 AUNNBtSAinCTURE Unlü Jazz'cı C H A R L I E PARKER'ın Hayatı Y ö n e t m e n C L I N T E A S T W 0 0 Q !••••»•• ••••«*•«• ••t ••« •«• ••• ••* ••• •«• FOREST • DIANA VVHITAKER VENORA • (988 Cannes Fitm Festıvali Cn tyt Aktör ve • Ses Kalıtesı" Üstun Teknık ûoülü »En lyi Yönetmen "GOlDf* GtOfif" Beyoğlu FİTAŞ CEP SALONU 149 01 66 I1.30-I4.45-18.OD-2I.00 > 6u tıim 29 Ocak a kadar oynayacaktıc ATATURKKULTURMERKEZI EQ*r b&ymıa btr dMpof goçmlşm bunun torumhnu Wj*rtr.. 151 56 00 GÖMLEK Berhan Şimşek i2AM4.is4tM-ia.4Mi.oo E r d a l Özyağcılar •um DZENFILM DEN HAFTANIN FİLMLERİ KONTROLSUZ TUTKUNUN GERÇEK HİKAYESİ KIM BASIN6ER-MICKEY ROURKE YÖN: ADRIAN LYNE Beyığlg SMEPOP I43 70 71 '12_OO-14 15-16 30-I8-4S21 00 Krttty MOOA 337 01 28/UJ»13Jfrl6.OO-ll(»21 X HÜRKAN SYLVESTER STALLONE "MAVİAY°ın sempatik David'i BRUCE VVILLIS DIE HARD ZOR ÖLÜM ALAN RICKMAN • ALEXANDER GODUNOV Yön: JÖHN MC TİERNAN Slslı SITE 147 68 47/11 »114^16.38-19 15-21 45 KadıUy SÜBtYYA 336 05 «2/11.0O-l3.3O-ia.3O-i9.0O-ZI.3O L CtmtıerHtaı ŞAFAK Slt 26 60'll 0O-133O-16.0O-18J&21JB 8. HAFTA PongaHı İNCİ 140 45 9S 11 00-11JO-16 00-14.SO-21.15 Maltâ nrresı • sogıi savaşın sonu... Ve». bu kez çok farklı bir Boad. 4. HAFTA JAMESBOÎİD007*- TIMOTHYDALTON UCENCE TO KUL ÖLDÜRMEYETKİSİ# H43-Î576' 1130-UDO-163O-190C-213C «UvıtMISTHl S K S II 30 14 00-16» 190C-71 30 UAt«|AS 1336-0)50 H 00-13 30-1600-1S 30-21 30 Beşiktaş VUUURCAK1610191 Sinemada teknigin mucizesi. ibucltstAne Pktnres ve Steven Spielberg sunar 8.HAFTA Bir Robert Zemeckis fllmi Blkırk»» SİHEMA 74/572 04 44 ujn-i3.30-iB.oo-ia.30-zi.3a KSM-KADIKOY KÜLTUft SAKAT MERKE2I 346 Of 42-349 09 83 I2OH4.I5-I6.3O-19.0O-2I 15 Beyığlu BEYOGLU ISI 32 W I2D0-I4 15-1630-19 00-71 15 SİNEMASEVERLERE ÇOK OZEL BİR FİLM 4. HAFTA L'OURS THEBEAR BtR SEVGt FtLMt — JEANJACQUES ANNAUD — «GCLCN ADI>nın vönetmeni Beyoğlu FtTAŞ 149 01 66 SuacHye ATLANTİK 355 43 70 12.00-14.15-16.30- 11.00-13.30-16.00- 18.45-21.15 18.30-21.30 Bir LİVANELİ Fılmi SiS16. HAFTA RUTKAY AZİZ • UĞUH POLAT ASLI ALTAN • SEVTAP PARMAN MENDERES SAMANCILAR 26. AN1ALYA FtlM FESTİVAlJ • EN M İKİNCİ FtLM • EN M YAfiDIMCI ERKEK OYUNCU • VA1ENCIA Aİ.T1N PAİMİYE • ALTIN ANTİGOME ÖDOlO Balutkö» KARYA 542 11 72 11 0O-13.30-16.0O-18.30-21.00 HARR1S0NP0RD SEAKCONNERY mnrt üıtii-tEKiı "•n filmıte Indıana Jones'un 13JO15301»JO-2OJO Ocüler. böcûler... Clhler, periler... New York'u bastı hayaletler!.. ŞİMDİBİZEDEGELDİLER... HAYALET^AVCILARI II GHWSTBUSTERSII IEK 144 U 3» 12a). 14.15. 1630. 1&45,21.00 Kad*t>REKS336 01 12 12JJ3,14.15 1İ30,1&45.21 1S Topfcap SUH S23 17 12 11.X. 13.45. '600. iai5, 20.45 A»»«™jn.DC5«e61 » " 3 0 -».00.18JC. 190C 21 15 •4*»M»I»M(5721««311X 1300, 15Jn.17JXJ.iaai.21 15 U n AKON 127 76 56 1215. u 30 16*5.1«.X. 21.45 bn*tZ*»B2142i1 12.15.14J0.16.45, 19.00. 21.15 AYŞE ROMEY-UVVE BOHM ŞEINERŞEN YASEMINHARK BOHM Beyoğlu LAİE 149 25 24 11.30-13.30-15.30-17 30-19.30-21.30 Isletme PENTA FİLM 151 09 80-149 57 05 İSTANBUL İDEVLET İ TIYATROSU 30 OCAK 1990 tarihinden ttibaren TAKSİM SAHNESİ'NDE Memet Baydur YANGIN YERİNDE ORKİDELER Yöneten: Can GOrzap Dekor: Ethem Özbora Kostüm: Serpil Tezcan Iştlc Ayhan Güldağlan OYNAYANLAR: Me*in Belgin, Levent Öktem, Ayda Yüngül, M.Aİİ Kaptanlar, Gönen Bozbey, Sadrettin Kılıç 30.31 Ocak 1.Z3.4 Şubot 6,7,8,9,10,11 Şubat BHettor Takılm Salwı«sl'nda Sahştodır Tet: 149 69 44 İSTANBUL 1 DEVLET1 TIYATROSU TAKSİM SAHNESİ (149 69 44) Sal. Çorş 19.00; Pet. Cum 20 30 Cmt 15 00 1900 Pa2 1500) Ariz Nesin • YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yoneten Kenan l;ık Mıizit: Timur Selcuk 2324.25762728 Ocak Mcmei Baydur YANGIN YERİNDE ORKİDELER Vbnettn: Can Gürzap 3&31 Ocak 2.3 4 Şuöll Ksenya Kalegertpulu ODİSSİNBAD Cevıren Sula Boz Yenelaı: Faik Ertenar 27.28 6 a k | 11.001 Serpil »kılltMlu AXM BOYÜK SAION (151 56 00/254) (Cmt 21 30; Poz 1400 1900) Lnnard Bernslein BATI YAKASINtN HİKAYES) Yızan Ariftur Laurenls Ceviren Mcv Yamac Yoneten Nıncy Rhodes Koreografi; Schellie «rchbgld Orkeslra Sefi; Babur Tongur 27.28 Ouk. 3.4 Şııbat AKM OOA 1tYATIK>SU (151 54 00/2S4) (Suor; 1900 M a l : 1500) Kenan sık BEBEK UYKUSU YoneUn Kenan I j * 23 24 25.26 Oe»k Turan Oflanğlu 6ARDİYAN Ybtıeien; Alev Serer 27.28.29.3031 Ocak 1.2.3.4 S*t»l Salih Kalyon KÜÇÜK NASREHİN PALYAÇOLAR Yıattfn Faik Eriener 4.5 Sublill 1.001 Muzik; Reyaan Eray 27.28 Ocak 3.4 5«baı A^ıca Het Sotn vaMcoıanto laksîm 151 15 71 Vokkorama Suadiy» 360 90 90 Gallefio Dannmo BOıosu 559 n 60'1104 Bilctlefimiz bet jolı Hci hofiolik okıralc soteo sunuluf CONNERT M O f f m * * BRODEMCK AİLE BAÖURI FAMILY BUSINESS ^ Yön.:SidneyüJMET « Beyo^hJ OONYA 1499361 <ıj HarbiyeAS 1476315 KadıköyOCAK 3363779 Bakırköy RENK 5721863 PERA 146 97 36-132 64 26 DORMEN S TİYATROSU tZL. 146 8C 91 Salı 2100 C-tasl 1800 BÜKJCT- Glşede ve Vajttoramtda AHMET UGURLU HERŞEYE KARŞIYIZ Komedi i umo-CttMi 2100 Clası-taıor 15 00 Poıor 19 00 Pongofiı İNCİ SİNEMASI 140 73 00 tstiklal Cad. No: 140 Tel: 1511865-66 Fertıan Şensoyun SOYUT PADİŞA*4 Fârs-ı âli * Cuma 21.00 C.tMt-Ptzar 1SJ0-1BJC FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy 500. Oyun Çaı». 15J0 - Pw». 2100, BEYOĞLU KUCUK SAHNE 143 64 !7 11 43 Farhan Şeruoy'un ISTANBUL'U SATIYORUM Münir Oıkul - Erol GOnayckn 250. Oyun NÖBETÇİ T(YiTRO Ferhan Şensoy n AŞKIN CÖ2JNE CÖZLÜK YBn: Rasim Oztekln Uür. Arif Erkin p »c 21.00 KENT OYUNCULARI SON 9 OYUN Aleteondı Salin I ŞAfAK YILDIZLARI | Oyun ki Böiüm J TOfkçssi Belgl PAKSOY | Yön YHdu KEMTER • Cuma 1U0 flndktnll) = Cumc: 21.00 J; Oyuaun hakkı O\K Ajanstan alınmışlır GİŞEMİZ AÇILMIŞTIR. BIŞEY YAP MET Yazan: Aziz Nesin 20 Ocak 18-00 21 Ocak 15.00 BİLETLER SA1UMAKTADIR Te): Yıldız Kerrter BEN ANADOLU Yazan: Gûngör Dilmen 27 Ocak 15.00 : 146 35 »9 DAKTILOIAR MURRAY SCHISO0. HARBİYE KENTOTİY Oyun Tek PerdeSah 19.00 ıe\ 146 35 S» İALI P0YRA2OGLU TİYATROSU ÇILGINLAR KULÜBÜ >bzan: Jean Pohet Salı<ar? -Perv-Cuma: 2100 C.iesi: 15.00-21.00 Pazar: 15.00-18.30 Sımelvıler TskS'nlM 4B 75 ISI 43 66 AMiAH A ıtiıu ii( Tİv u ııosu rmızaffer ız^ü-zeki göke ieıaatm içitulen tnsanmanzaraları TEL: 335 18 85-328 28 24/175 27-28 OCAK CUMARTESİ-PAZAR Saat 17.00 ve 21.00'de LEVENT KIRCA TİYATROSU Yazan Oktay ARAYICI Yönetert Nurtran KARADAĞ Mûzlk Yalçın TURA SEFERİ RAMAZAN BEY'in NAFİLE DÜNYASI Çarş.-Perş.-C.tesi: 21.00 Pazar 18.00 Harbiye KENTER Tiyatrosunda 146 35 89 İ S T A N B U L B E L E D I Y E S I ŞEHıR TİYATROLAPI jstanbul devtet ooera ve batesı ATATÜRK KÖLTÜR MERKEZİ'NDE — -^-îia l !!12L»-«*«, W.A.Mozart ÇARDAŞ FÜRSTIN SİHİRLİ FLÜT operel 3 perde o p e r a 2 p e r d e Orkeslra $ t f : MANFREO LUTHER Sahneye Koyjn. ALTAN GUNBAY 31 Ocak 20.0f/tie (Ozef temsıl) s,,, K YEKTA RARA KKarayev NİÇİN? ' P.I.Çaykovski bate 2 perde MAÇA KIZI Koreografi ve opera 3 perde Sahneye Koyan: OYTUN TURFAMnA Orkestra ^. E L ş A D BAGIROV S 3 & V BAG.ROV ^ H Schmıdi FANTASTİK müzikal 2 perde Orkestra Şefi ve Piyano: SERDAR YALÇIN Sahneye Koyan: AYTAÇ MANİZAOE 26 Ocak. 1130da Sahneye Koyan: ÖNDER GOKSEVEN 2 Subat. 19.3û"da 27 Ocak. 11 Offde 3 Şubat. 11 OCTde F.J Breuer YEDİSİ BİRDEN çocuk müzikali 2 perde İMIer lensilılen iki Itıltı imce D.K.M. |i»*riımı Sudlyı TıkiMi «Mkana» «e Pmgaltı Etnçler Maejsılvınta. lakKtty Sitoy SaMl Mrkci ndc. ESIIKH A!aUı <Unı«mı Duranıırtı ııtna ctknukladır. Siseltl: 151 56 00 |? hatl 254 Marbıye M Ertuğıul Sahnesı (M0 77 20) E Re»it REY 'Cltesil HEY LÜKÜS HAYAT rinelei): Haldon DORMEN I2J2778 Ocat| Williım SHHKESPEARE KRALLEAR Turkcni; Irfan SAHINBAS YcnMen Işıl KASAPOCLü 124-25-26 Ocak! ÇOCUK OVUNU Adrian MITCHELL FAREÜ KÖYÜN KAVALCISI Turknsi: Gülsün KINAL Yineten: Sava; DINÇEL |C tni-Pızır: 11 00 de| EP TIVATPOSU (140 77 20) Sait FAIK'Savıs OINCEL MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Yoneian: Macil KOPER IPer-Cuma 15.001 Kod*6y Haldun laoer Sahtıesi (J49 04 63) EugeotO'NELl GÜNDEN GECEYE Turkcesi; Gencay CURUN Yontlen Hakan ALTINEfl (23-28 Ocjkl Raymunl FITZSIMONS AKTÖR KEAN Türtcesi: Scvgi SANLI Yonelen Tunc VALMAN [24 25-26-27 Ocak| fahh Reşot Nun : ohnesı {526 53 60 S»l FAIK/Savas DINÇEL i MERAKUSI İÇİN ÖYLE BİR HlKAYf Yönettn Macıt KOPEfl |23 Ocat Salı: 20.30) KAFES ARKASINDI Yonelen Erşin ORBEY 124-25-26-27-28 Ocak| ÇOCUK OYUNU Mural KAfl*HUSEYIttO6LU BALON Yonelen: Dağan BAVLİ ICIesıPazar llOO'dcl Jellrey ARCHER SUÇLU MU SUÇSUZ MU? Tûrkçes: Filiz OFLUOGLU Yonelen: burcın ORALOGlU 123-27 28 Ocakl Ceval Fehmı BAŞKÜT BUZLAR ÇOZÜLMEDEN roneten: Engin ULUOAG 124 25 26 Ocakl ÇOCUK OVUNU Turel Ezici SENAY YILDIZCI KRALİLE AKILU SOYTARI Yonelen: Salih KALYON IClesiPazır: 11 DD dej GİŞELS: Hortnye M Ertuğrul, FaMı Bs«at Nuti/Û«taklor Musahipıade Calol/ICodiköy Haldun Ton<K Tcktlcn Sonat Goleritl/Vakkoramo loömv^ucıaiy»'? Eleven Oyun gOntMi: ScHc 20.30/ÇOT: 15 OO-IOJ0/P«f-Cuma: 2OJO C-I«ll: IİJOÎO.JO/PCTZOT 15JX)-1«.3O
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle