25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
triıalafta yeni rejim. Pamukbank'ta hızlı çözüm. Cumhuriye! "özel Kambiyo Hızır Hizmet Ekibi" ithalatçıların hizmetinde! Tel: 175 20 95 (5 hat) PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 66. Yıl; Sayı: 23499 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL. <KDV <UMD 22 Ocak 1990 Pazartesi 100 lira zam Cumhunyet, enflasyon koşullarının dayattığı kaçınılmaz zam kararını bır kez daha aldt Gazetemız bugünden ıtıbaren 100 lıra daha pahalı olarak 700 lıraya satılacak Bır süre önce Sabah Gazetesı de 100 lıra zam yaparak 600 lıraya çıkmıştı Cumhunyet'le bırhkte Mılhyet de bugünden ıtıbaren 100 lıra daha pabalıya satılacak. Dığer gazeteler de önümüzdekı günlerde fıyatlarını arttıracaklar. Okurlarımızın bılınç düzeyıntn, bır kez daha almak zorunda kaldığımız bu karartn gerekçelerını uzun uzun açıklamamıza gerek göstermedığt ınancındayız. Inönü, kurultay planını anlaîtı 'Iktidara yürüyecek kadro istiyorum' ÜMİT ASLANBAY ANKARA — SHP Genel Baş- kanı Erdal İnonu, 27-28 ocak ta- nhlerınde yapılacak olağanustu kurultaydakı hedeflerının "parti Içi tartışmalarbt vakit kaybedili- yor izlenimini orladan kaldırmak" oiduğunu so\ledı Inonu, bu karusının partı tabanı tarafından da paylaşıldığını, bu "cieştiriden" kunulacaklarmı ıfa- de ederken kurultayın seçtığı yö- (Arkaa Sa. 19, Su. l'de) CÖNEYTARCAYÖREK yazıyor İnönü'nünYolu ANKARA — Yumuşak görün- tü veren kışılığının altında lnonü ; de, ılkelenne smsıkı sanlı, ınanç- lanndan ödün vermez, hatta kerv dı ûslubu ıçınde kavgacı bır kışı- lık yatıyor Olanaklar elverdığı ol- çüde polıtıkada basarılı olmak yerıne, olanakları sonuna kadar zorlayarak amaca varmaya çalı- şan bır lıder havası sezılıyor Po Ittika yöntemlerı bencıl değıl As- (Arkası Sa. 19, Sü. Vde) PARLAMENTO IÇİ DtYALOG GENCAY ŞAYLAN'ın röportajı 6. Sayfada 6 Adnan Hoca' vel38 müridine baskın Istanbul Haber Semsi — Ka muoyunda, ozellıkle zengın aıle- lerın çocuklarını çevresınde top- layarak Islamı bır duzemn kurul- ması >olunda eğıten ve ımam nı- kâhıyla evlendıren kışı olarak ta (Arkası Sa. 19, Su. 5te) ISTANBUL POLISINDE FETTULLAH HOCA ALARM111. Sayfada YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 19891990 1 2 . S A Y F A D A AlBaraka'nın açıklaması 6. Sayfada BakıVclc dev gösteri OnbinlerceAzeri başkentte toplanarakKızılordu'yuprotesto ett Gorbaçov maketi yakıldı Azerbaycan'ın başkentinde dün düzenlenen gösteriye onbinlerce Azeri katıldı Gösteride Mihail Gorbaçov'un maketi yakıldı ve "Kahrolsun Gorbaçov" diye slogan atıldı. Moskova radyosu olaylarda 83 kişinin öldüğünü bildirirken, Halk Cephesi'nin bir lideri 600 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Isyancı askerler AP, Bakû'deki Sovyet birlikleri arasında bulunan yaklaşık 120 Azeri askerin isyan ettiğini ve Azerilerle diğer birlikler arasında çatışma çıktığını bildirdi. AA, Azerbaycan Halk Cephesi kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Bakû'ye gönderilen birlikler arasında çok sayıda Ermeni asker bulunduğunu bildirdi. Y eltSİn eleştirdi Azerbaycan Komünist Partisi eski genel sekreteri ve eski Politbüro üyesi Haydar Aliev, Azerbaycan'a asker gönderilmesini eleştirdi. Radikal reformcu Boris Yeltsin de Azerbaycan'a asker gönderme kararının yanlış olduğunu savunarak, Mihail Gorbaçov'un yakında iktidarını yitirebileceğini öne sürdü. 16. Sayfada DlSİSLERİNDE YOĞUNTRAFİK Ankara clikkatliDışişleri, bölgedeki gelişmeleri 'Özel Birim'de sürekli izlerken, Dışişleri Bakanı Yılmaz dun de Sovyetler'in Ankara Buyukelçisi Çernişev ile goruştü. Yılmaz, Kızılay'ın insani yardım konusundaki onerisini yineledi. AZERBAYCAN AGLIYOR — Azerbaycan'ın Hanlar bolgesinde çocuklan Ermeni miliUnlar tarafından kaçırıian bır \/erı ananın feryadı. (Fotoğraf: Reuter) ANKARA (Cumhunyet Buro- su) — Kafkasya'dakı gelışmeler nedenıvle Ankara ıle Moskova arasında voğun bır dıplomatık temas suruyor Dıjışlen Bakanı Mesut Yılmaz, Sovvetler Bırlığı'- nın Ankara Buvukelçısı Çemişe> ıle dun yenıden goruştu Olayla- rı ızlemek uzere Dışişleri Bakan- hğı bun>ebinde kurulan 'ozel birım" ıse bolgeden gelen Uaber- lerı değerlendırıyor Yılmaz, cuma gununden bu yana uçuncu kez goruştuğu Çer- nışev'e Turkıve'nın bılınen tutu- munu yıneleyerek Sovyetler'ın ıçışlerı olarak görulen bölgedeki ola\Iarın bır an once sağduyu ıle vatıştırılmasını ıstedı Yılraaz, ayrıca, Kızılay aracılığı\ la bolge- ve her turlu ınsanı yardımı >ap- ma onerisini >ıneledı Yılmaz- Çerruşe\ goruşmesının ardından Dışışlen Bakanlığı'mn sadece bu bılgılerı vermekle >etındığı gozlendı (Arkası Sa. 19, Su. Tde) AZERBAYCAN VE OTESI ERGUN BALCI'nın yazısı 3. Sayfada AzERBAYCAN-İRAN SINIRINDAN Azeriler İran'a akıyor İran, binlerce Azerinin sınırı geçerek Hazar Denizi kıyısındaki Astara kasabasına geldiklerini duyurdu. İran televizyonu da, Astara sokaklannda dolaşan Azerilerin göruntulerini yayımladı. İran Bakanlar Kurulu, Azerbaycan'daki gelişmeleri görüştü. İran, önceki gün bağımsızhğını ilan eden Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nde Kızılordu ile Azerilerin çatıştığını, televizyon binasından sık sık patlama seslerinin duyulduğunu da bildirdi. Iğdır'dan izlenen Nahcivan televizyonu, haberleri doğrulamadı. 16. Sayfada NAHCIVAN SINIRINDAN ÎZLENIMLER ~~ Iğdır'daki Azeriler öfkeli Azeriler, Azerbaycan'da olanları telefon ve radyo aracıhğıyla öğrenmeye çalışıyorlar. Teybe alınan telefon goruşmeleri, kalabalığa dinletiliyor. Cumhurbaşkanı Özal'ın sözlerinin aksine, Iğdır'daki ANAP'hlar, Azerilere kayıtsız kahnmamasını istiyorlar. Iğdır'da yaşayan Azerilerin, tepkilerini protesto yoluyla göstermek istemelerine, ne kaymakamlık ne de Kars Valiliği sıcak bakıyor. Azeriler, Cumhurbaşkanı Özal'ın sözlerine, "Özal'a mı, yoksa SSCB'ye mi kızalım" diyorlar. CELAL BAŞLANGIÇ'ın haberi 16. Sayfada AZERİLERE DESTEK IstanbuTda yürüyüş Taksim'de toplanan 5 bin kişilik bir grup, ellerindeki Turk ve Azeri bayrakları ile Istiklal Caddesi'nde yüruyuşegeçti. Ulkucu grupların Bozkurt flamaları ile gösteriye katıldığı goruldu. Gostericileri temsilen bir heyet Sovyet Konsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı. FUAT KOZLUKLL UĞUR SANER VEDAT YENERER So\\et ordusunun Bakû ba>> kını \e Azerbavcan olaylan dun Taksim'de vapılan vuru>uşle protesto edıldı Taksım'den Tu- nel'dekı SSCB'nın Istanbul Baş- konsolosluğu'na >uru\en goste- ncıler. konsolosluğa 250 meıre kala polıs barıkatı\la durdurul du Gostern-ilerın onunu kesen çevık kuvvetm muduru, sadece temsılcılere çelenk kovma ıznı \e- rebıleceğını bildirdi Oluşturular 20 kışılık he\et. Sovvetler Bırlı ğı K.onsolo'.luğu'na uzeıınde Azeri \e Turk bavraklannın bu lunduğu "Rus. Ermeni ve Bah'- nın kanlı ışbiriıginı kıımoruz" yazılı sıvah bır çelenk bıraktı Bakû'deki ola>ları protesto eden ceşıth pankartlarla vuru>en gosterıcıler, Turk hukumetının Azerbaycan ve Nahcıvan konu- sundaki tavrını kınayıp, çeşıtlı sloganlar attılar Turk ordusu- nun olaylara mudahale etmesının ıstendığı gosterıde Azeriler "go- nullu orduya kalılma" kampan- \ ası başlatacaklanm duyurdular Dunku ızınsız gösteriye katı- lanlar saat 13 OO'ten ıtıbaren Takbim'de toplanmaya başladı Yaka \e ellerınde Azerbaycan - Turk bayrakları taşıyan çoğu gençlerden olu$an 6 bin kışılık grup, Istiklal Caddesi'nde vuru- yuşe başladı Bakû olaylarını protesto eden pankartlar taşıyan \e •komünist zulmune son", "katıl Gorbaço>" sloganlan ata- rak \ururken, gruba Gumuşsu- >u, Sıra^elsıler veTepebaşf ndan gelen gruplar da katıldı Bır an- da 5-6 bını bulan kalabalık yu- (Arkası Sa. 19, Su. 4He) PROTESTO — Taksim'de toplanan gostericiler, ulkucu >e milliyetçi sloganlarla So>yetler Birligi'ni protesto ettiler (Fotoğraf: Fuat Kozluklu) Düzen, Değişim, SHP. Ozgurluk eşıtlık ve kardeslık adına ya- pılacak devasa ış var Turkıye'de Her alanda bırıken sorunlarıyla bunalmış, guzel ve buyuk bır ulkede yaşıyoruz Sıyasetm ekonomının can alıcı noktalartndakı kılıtlenmenın yarattı- ğı tıkanıklık bır turlu kırılıp asılamıyor Bırçok yerde cağını coktan tamamlamış du- zen değışıme karşı akıl almaz bıcımde dıre- nebılıyor hâlâ Oysa kımı kanallar temızlenebılse, yenılerı acılabılse sular oylesıne gurul gurul akmaya baslayacak kı Ama olamıyor Issızlık hâlâ ınsanlanmızın yasadığı en bu- yuk dramlardan bırı Herkesın ıs sahıbı olma- sı, en temel ınsan haklarından bırını oluşturu- yo<- Ne yazık kı ulkemızde çalışma hakkın- (Arkası Sa. 19. Su. Vde) H\S4\ (EM\L • Türkıye ateş hattında Fransa Uluslararası Araştırmalar Enstıtusu'nün raporuna gore Irak ve Sunye hızia süahlamyor 3. Sayfada • Krenz KP'den atıldı D.Almanya eski Dev/eı Başkam Egon Krenz partıden ıhraç edıldı. 3. Sayfada • Komunistler kozlarmı paylaşıyor Danımarka Komünist Partısı Olağanustu Kongre'ye gıttı Sohn yme aday 3. Sayfada • Iz peşinde Polısıye TV dızısı bırbınnden bağımsız 10 bolumden oluşuyor 4. Sayfada • TRT'ye dava 'Herşeye Rağmen' dızısı ıçın TRT've dava açıldı 4. Sayfada • Yatırım kuluplerine dikkat Borsa Başkam Muharrem Karstı kuçuk yatırımalan uyardı Ekonomide. • Gıda sanayiinin TV işgali Toplam reklam harcamalan ıçınde TV'de en \uksek payı gıda sektoru ayırdı Ekonomide • Yarı yolu aştılar. Lıgın ılk de\resınde en basarılı 3 teknık adam Sporda • Stada girerken dikkat Futbol anarşısnle ı/gılı Avrupa Sozleşmest TBMM'den geçtı Sozleşme bır av sonra vururtukte Sporda • Toprak ve atesle buluştu Seramık sanutında 40 akademıde 30 ytllık çaba' Prof Sadı Dıren Dıren 1927 Istanbul doçumlu Arka S'i)Juuu • Yılmaz Guney'e anıt mezar hampan\a, Parıs'te vapıtan \e 7 bin kısının katıldığı loplanınla başladı Arka Sayjada Özal-Cuellar görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Özal'ın, Cuellar'dan Kıbrıs konuiunda ı>ı accle\e getırmemesını üieyeceğı belırtılı\or Ozal, NVashıngton'dakı Kıbrıs açıklamasıvla BM'de puan kazandı. 4ncak Dışişleri Bakanlığı ıle goruş ayrılıkları olduğu \olundakı haberler nedcnnle sorıibmede Özal'ın ta\n merakla beklemyor ŞEBNEM ATİYASın haberi 3. Sayfada BM'DE KIBRIS VEMEĞI AHMET TAN 11. Sayfada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle