25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 OCAK 1990 EKONOMİ 5.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti Tekstîl îhracatında artışIstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Tuncer Öğün, "1990 ihracatından endişelerimiz var" dedi. Öğün, "86'dan bu yana ihracatımız kısıtlamalarla karşı karşıya olmasına rağmen, döviz girdileri her yıl önemli olçüde artış gösterdi" dedi. fSTANBL'L (AA) — tstanbul Tekstil ve Konfeksiyon ihracatçı- ları BırlıjŞı (tTKİB) Genel Sekrten Tuncer Oğun, 1989 yılı tekstil ve konfeksiyon ıhracatının, bır on- cekı yıla göre yuzde 10 artışla, 3.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleş- mesinın beklendığmi bıldırdı Oğun, geçen yıîa aıt ihracat tu- tarının sevındırıcı olduğunu, an- cak 1990 yılı ıhracatı içın "endi- jeleri bulundugunu" soyledı Son yıllarda gıderek artış gos- teren tekstil ıhracatma karşılık. başta Avrupa Topluluğu olmak uzere, ABD, Kanada, tsveç \e A\usurya'nın Turk tekstil urun- lerıne kota uvguladıklarını hatır- latan Tuncer Oğun, şunları soyledı: "19İ6 yılından bu yana ihraca- tımız kısıtlamalaria karşı karşı>a olmasına rağmen, de»iz girdileri her )il onemli olçude artış goster- di. Tekstil ve konfeksivon sekfo- nınde 1989 vılında, parauk frjal- lannın anormal sekilde artış gos- termesi, iplik ve kumaş fiyatları- nın buna paralel artrnası konfek- siyon uretkilerini ciddi şekilde el- kilemiş, do>iz kurlarındaki hareketsizliklere rağmen hazır gi- yim ve konfeksi\on ihracatımız yuzde 10 artıs gostermiştir." Geçmış yıllarda saglanan başa- nnın, 1990 \e ızleyen >ıllarda da devam edebılmesi konusunda bazı kuşkulan bulundugunu da belır- ten Oğun, Doğu A\rupa'dakı son gelışmelerın Avrupa pazarında varatabıleceğı tuıumlar ıle ham- madde fıvatlan ve dovız kurlann- daki gelışmelerın endışelennın başlıca kaşnağını oluşturduğunu bıldırdı. Tuncer, bu konuda şu göruşlen dıle getırdi: "Doğu Avrupa ulkelerınde >a- şayan demokratik barekellerın Batı Avrupa ve ABD tarafından sempati ile karşılanması, bu ulke- lere tekstil ve konfeksi)on sekto- nımuzu olumsuz vonde etkile>e- cek tavizler verilebileceğini duştın- duruyor. Fason imalatın. Batı Avrupa ulkelennden Doğu Avrupa ulke- lerine ka\dırılmaM ve bu ulkeler- de ortak yatınmlara gıdilmesi beklenmektedir. Ayrıca AT'nın bu ulkelere gumnık kolayhğı ge- tirrnesi soz konusudur. Toplulu- gun, Polonya ve Macarislan'da- ki gelişmelere baglı olarak ekono- milerine katkıda bulunmak ama- cıyla bu ulkelerden daha fazla tek- stil ve konfeksiyon unınu ithal edeceği, hatta 1 Ocak 1990'dan ilibaren bu ulkelere uygulanan miktar kısıllamalannın kaldınla- cagı da belırtildi. Bu planlamalar diger Dogu Avrupa ulkeleri için de getirilebilir. Soz konusu geliş- melerin, ulkemiz açısından olunı- su/ uygulamalar getirebileceği gozlemleniyor. Bu konuda tedbir- ler alınması gerekjyor." 'Kamu çalışanlarıııa sendikal hak şanlanna sendikal hak" konusu, dun Mulkiyeliler Birligi'nde gerçekleştirilen bir panelde ele alındı. Çeşitli meslek orgutlennin temsilcilerinin konuşluğu panelde. "kamu sendikalannın oluşturulması- nın onunde hiçbir>asal engelin bulunmadığı" belirtıldi. Panelde Tez-Koop İş3 Nolu Şubceskı Baş- kanı Aynur Karaaslan, Turk Hemşireler Dernegi İstanbul Şube Başkanı Menekşe MeraJ, Beledive Memurlan Sosyal Yardımlaşma ve Davanışma Derneği (BEM-DER) Başkan Vardımcısı Y'uksel 4ksu, 12 Eylul sonrası kapalılan kamu sendikalanndan Tek-Sen Sendikası Genel Başkanı Nijazi Duranay >e Demokrasi Mucadelesinde Kamu Çalışanlan gnıbu adına da Abdnllah Yalçınkaya katıldılar. (Fotograf: Nihat Halıcı) CUMHURİYET/15 'Sözleşme'ye tepkiler PTT çalışanları Haber-tş'i kınadı İstanbul Haber Servisi — PTT çalışanlarının 17 ocakta yapıldığı açıklanan toplu "sozleşme"ye tep- kıler ^uruvor. PTT Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Der- neği (PTTÇA YAD) tarafından ya- pılan açıklamada, toplusozleşmeyi PTT emekçılenmn ale> hıne sonuç- landıran Haber-Iş Sendikası kı- nandı PTT ışçılennın Haber-Iş ge- nel merkezıne protestotelgrafı yol- lamavacağnldığıaçıklandı, "PTT ÇAYAD olarak. birey çıkarlanm loptum çıkarlannın onunde goren, cmekçılerinın emeklenni rahatlıkla vehiçduşunmedensatanbuzihni- veli nef retle kınıvoruz. KİT'ler içe- risinde iki v ıldır en az ucretle çalı- şan PTT işcilerinin Millı Pivango çekilışlen gibi umutla bekledikleri toplusozleşmegonışmelennir ken- dilerı alevhınde sonuçlanmasıyla bu umullan kursaklanndakaldı" goru>une>er venldı. ELEMAN Impexbank seeks highly motivated young professionals for departments in Head Office and istanbul branches. MAX AG EMEXT T R A IX E E S Corporate Finance, Treasury and Capital Markets, Credit and MarkeÜng, Credit, Financial Control and Planning, Personnel and Banking Operation» Departments Unıver- sity, College or M^sters degree (Preferably, BU, METU or a foreıgn equıvalent). Expenence with PC (Lotus 1-2-3, Dbase, WS, etc). Excellent com- mand of written and spoken English. IN F 0 R M A T 10 X S Y S T E M S System Analysts and Programmers Unıver- sıty or CoUege degree (preferably computer engıneering) ExperienGe in BM 36 (preferably banking and PC) Good command of RPG and COBOL programmıng languages. Good command of English. System Operators Minimum high school graduate Expenence ın BM 36. Knowledge of English. SYSTEMS DEVELOPMENT A N D 0 RGA XIZA T10X Analysts Universıty degree. Mınımum 1 year expenence in banking (especially ın ımport/export operations). Good command of English. BAXKIXG O P E R A T I O X S Clerks For İstanbul branches, experienced or unexperienced ın credits, import, export, cashıer's desk, internal control and accountıng operations. University or Ckıllege degree (Graduates of English teaching high schools can be accepted). For the posıtıons requıring foreıgn language. good command of wntten and spoken English SECRETARIES Etecutice Secretaries Mınımum high school graduate Perfect secretarıal skılls (typing, filıng etc) Experience ın PC (Lotus 1-2-3, PW, WS, etc) Good command of written and spoken English Secretaries Mınımum high school graduate. Perfect typıng skılls (preferably expenenced ın PC). Fair knowledge of English • Male candidates must have completed mılitary servıce • Please maıl your C V and a photograph to the attentıon of Recruıtment Manager until 2 February 1990 the latest specıfyıng the posıtıon of ınterest. P.K. 533, Beyoğlu 80071 İstanbul All applıcatıons wıll be treated ın stnct confidence IMPEXBANK PLAN YOUR CAREER WITH THE WORLD'S LARGEST 5 STAR HOTEL CHMN ANDJOLN THE SHERATON HOTELS IN TURKEY WE ARE LOOKING FOR QLAUFIED CAND1DATES FOR THE FOLLO'STNG ATTRACTI\'E POSITIONS SALES MANAGER ASSISTANT FOOD AND BEVERAGE MANAGER ASSISTANT BANQUET MANAGER EXECUTIVE SECRETARY ALL ,\PPUCANTS MUST BE FLUENT IN ENGLBH AND RWE «" LEAST 2 1 YUSS «ORKING EXPERIENCE IN SIMILAR POSITIONS WrTHIN TURKE> OR ABROAD PLEASE SUBMIT YOUR DETAILED APPL1CATON TO OUR PERSONNEL OFFİCE tetanbul Sheraton Hotel &To»çrs THL S0P4 TAKSIM P«K ISIANBUL TIRKEY l\\ 21 21 '6nLINE< TLX 22"? 1 » !>HER TR TELEFtt l 21 «0 SİGORTA PAZARLAMACILARI Ulkemızın buyuk ve koklu bır sıgorta şırket>nın çıkardıgı yenı bır çocuk sıgortasını buyuk bır acenteye bağlı oıarak pazarlayacak • Emekli öğretmenler, • Emekliler, • Genç bay ve bayanlar tasgar lıse mezunu) aranıyor llgdenerlenn f 75 D0 64 65 no lu tetetondan rande JU alarak bır fotoOrat ve ozgeçmşle bırtkte aşağıdakı aOese şahsen başvurma'arı rıca olunur Ko»p ŞehlieııCad Kotat Apt Nc21 '15 Zıncırlıkuvu S.S. Gazeteciler Yapı Kooperatifi hissemi devretmek istiyorum. Tel: 512 05 05'ten / 494 9.30-17.00 Seçkin bir ekonomı gazetesinin sahş servisinde paır-tirne çalışmak üzere kültürlü, ınsan ılişkılennde başanlı lise ve untversıte öğrencisı elemanlor anyoruzl . Eğer Ilgılenıyorsonız 519 29 55/3 Hat -526 10 50'den Mural Aktaş ı araymız SİGORTACIYETİŞTİRİLMEK İÇİN: Istanbul'daki Merkez ıle Izmır, Ankara ve Adana Bolge Mudûrluklerimiıde görevlendirilrnek üıere ÜNİVERSh~E MEZUNU GENÇ ELEMANLAR ARANIYOR. Adaylann; • İktısat, Isletme, Malıye, Macematık, Sıgortacılık, Muhendıslik-lşletmecılik dallannda öğrenım görmüş, • Askerlığini yapmış, • lyi sosyal ıltskılere sahip, • Seyahat edebilecek nitelıkte olmalan gerekmektedır. Isteklilerin fotoğraflı öıgeçmişlerı ıle AKSİGORTA A4- Bankalar Cad. 2 (Personel MOdOrlOğfl) Karaköy-ISTANBUL adresıne sahsen veya yazılı olarak 3 ŞUBAT 1990 tarıhine kadat başvurmaları rıca olunur. Lısan bilgisi tercıh nedenıdır. Tûm başvurular gizli tutulacaktır. AKSİGOPTTA 5K AKBANK QQBAIVia KLKUUSUDUR Bır reklam kampanyasını tum ayrıntıları gozeterek oluşturabıle- cek yetenekte, İngilızce bılen, deneyımlı, Macintosh Kullanabilecek Yazım Hızı Güçlü Akıllı Operatör Arıyoruz. TÜR TANITIM ÜRÜNLERl REKLAMCILIK 1523507 / 4 hat Yapt Sektöründeki Büyük Bir Sinai Kuruluşun Dinamik Kadrosu İçinde Yer Almaya Hazır, Yurt çapında yaygın bayi ve muşteri grubuna hızmet vermeye ıstckli. unıversıte mezunu. oto ehlivetlı. a^kerhkle ılişkısı olmayan, heyecanlı, azimli, dinamik, SATIŞ TEMSILCILERI Teknik bılgısini satış deneyimiyie butunleştirmeye ı.stekli MIMARLAR Yurt çapında uretim yapan atölyelerimizin imalâtını denetle\ecek, oto ehlivetlı, askerlikle ilışkısı olmayan MAKINA MLHENDISI ihracat konularında bılgilı, dı§ pazar deneyımlı, Fransızca bilen. askerlikle ılışkisi olmayan, İHRACAT SORUMLL SL 30 ya^ını geçmemı% erkek adayların. o/geçmi^lerinı bır resımlf bırlıkte P.K. 15 GÜLTEPE/İSTANBUL adresıne gondermelerı rıca olunur Isteklilerin, 511 46 24 (4 hat) nolu telefondan randevu alarak baş- vurmalan rıca olunur. İ L A N C I L I K R E K L A M A J A N S I Ankara Cad Ankara Han 74/1 Sırkecı GÜNEŞ YAYINLARI ARGOS CDüZiK R/1PSD0İ • 21-30 YAŞINDA . •YÜKSEKOKULMEZUNU • YABANCI YAYIN İZLEYEN • KENDISINE GÜVENEN • ÇEVRESI ILE ILGISI OLAN • ÇOK ÇALIŞrVlAYl VE KAZANMAYI SEVEN ILAN VE MÜŞTIRİ TBMSİLCİSİ ADAYLARI! ŞİZİ ARAYIN: Cumhuriyet Cad. Dörtler Apt. 18/6 Kat:3 Elmadağ Tel:131 02 30 (6 Hat) A local law firm with major international clientele is looking for a LAWYER with very good knovvledge of English Language. • Requirements: • Must have his lavvyer certificate, • Must not be older than 27 years of age, • Must have fluent English writing and readıng skılls Please send detaıled CV's to Lamartine cad. 10/3 Taksim All applicatıons wıll be kept confıdental and responses will be sent as soon as evaluations are made.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle