03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RAnYO 22 OCAK 1990 TV 1 06.09 Açıhş 06.10 Açıkoğretim Bınncı smıf derslen Genel Matemauk füsıei Fonksıyonlarm Iktısadı Uyg ) Davranıs Bıhmlenne Gıns (Dın Kurumu). Iktısada Gırıs (Pıyasa Şartuırına Gore Fırma Dengelen ıle Tuketıcı ve Uretıcı Dengelerı), ts tdaresıne Gırış (İşletmenın Bu\ukluğut 07.00 Gun Başiıyor Ankara, İsıanbuL İzmır bağlanlılı haftada bes gun ıkı saal sureyie canlı olaruk yayımlanacak olan programda, Ekonomıden Haberler, Çızgı Filmler, Jımnasiık, Sanat Haberlen, Tnfık ve Yol Durumu, Turkçe Sözlu Hafıf Muzık, Gunun Mönusu, Konuklar ve Canlı Muzık bolumlert yer alıyor 09.00 Haberler 09.10 Hanımlar İçin Progmmda, "Muzığın Gecesı" adlı dramanm 2 son bölumu ıle pıyanısı Doç. Dr Perım Köknarel ıle yapılan roportaj ve Bu Eserı Tanıdımz mı küşesı yer alıyor 09.40 Susam Sokağı -80- Programm hedeflerı, farklı yollarla ıletısım kurma, benzertıkler. lemtz gıysı gıyme, yardım. 9 sayısı, "O ve "ö" harfı, 1den 10a sayma, sosyal çevre, karar verme, basıt Jen, ılışkı tenmlen, ağır hafıf, haıırlama okuma, grupla oyun, duvgular uzunıu lemızhk ve spor 10.10 Arkası Yarın: Sevme Hakkı Doktor Ramos ve Adrıano, Joana'yı Monserraı'm evınden kaçırırlar, fakat sonra onu kaybederier Joana Peder lnacıo tarafından bulunup Monserraı'm evme getırı/ır Bu arada Ramos ve Adrıano onadan kaybolurlar Adrıano gûslerı sırasmda vurulur ve Esmeralda nın oıelıne saklmnır 10.40 Okul Televizyonu 15.00 Haberler 15.15 Öğleden Sonra Program yönetmenltğını Huseyın Taşkm m yaptığı "Halk Hıkâyeten" bölumuvte basinor Bu o\kude, ulkesınt muttu yönetme duşuncesınde oUuı bır padifahtn buyukiuk ve bıigıç'-nc sevdasına kapUması sonucu ıkı halk adamı tarafından nası! dıze gennldığı anlalılıvor Şukru Avsaroğlu'nun hozırladıgı "Türk Halk Mazığme GönUI Verenler" adlı bölumde Nuray Hafıftaş ver alıyor Konumuz Konuklarımız bölumunde karne Oncesı Ğgrenct vtlıtenyte yapılan konusmalara yer verılıyor 1630 Çocuklar İçin Çizgi Fiim: Sevimli Köpekler Çocuklaıia El Ele Programm bu bölumunde, larıhımızdekı ılk olma özeUığme sahıp konulann yer aldığı Tarıhımtzdekı tlkler" köşesı, ılgmç olay/arm yer aldığı "Bunları Bıinor musunuz ' kosesı, Atalurk Çocuk Yuvası ndekı el becerılerınm lanıııldığı 'Magazın " koşesı ve bır çocuk oyununun yer aldığı "Oyun" koşelerıne yer \enlıyor Susam Sokağı -81- Programın hedeflerı hoşgoru, yukseklen atlama, eve gırerken ayakkabı çıkarma, yaralıalık arastırmalan, basıt fen, 10 sayısı, "P" harfı, 10-20/20-10 sa\ma, pa\Iasma benzetme analojı, parça bıttün ılıfkısı, ılışkı tenmlen, sessız, daha sessız, çoklu sınıflama. doğal çevre, beslenme, duygular ve nesnelenn farklı kullanımı. 18.00 Haberler 18.15 Anadolu'dan Göniniim 18.45 Akşama Doğru 19.25 Dizi: Boş Yııva Carol ın eskt kocası Garv kendısıvle tekrar gorusmek ıster Uzun bır avmıktan sonra gelen bu teklıf, Carol'ı ve babası Harrv'yı tedırgın eder lOrijmai sesı Rad\o 4 ten yavımlanaeaktırj 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Dizi: İz Peşinde (AynntUî bıtgı vandakı sutuniarda) 21.45 Stüdyo A: Ayda Bir (Aynntıu bılgı Bugun kbşesındet 22.55 Dizi: Bana Şans Dile Mattv verleştığı exden yayın yapmayı surdururken Almanlar tarafından sorgu ıçın gûturulur Lız. eskı arkadası Claudmee gıttığmde Albav Kneger'le lanısır Claudme Lıze evmde kalamavacağını söyler (Onjınal sesı Radyo-4ten vavımlanaLakıır) 23.45 Guniın Sonu 00.00 Kapanış TV 2 09.58 Açıhş 10.00 Turizm Eğitimi 11.00 Açıkoğretim 11.50 Kapanış 18.10 Açıhş 18.12 DizkYalan Ruzgârı Casey hıkkıyı iıcıor la oçıkça konuşmaya ıkna etmeye çalısır Ancak Nıkkı Vtctorla konusmak \enne gıderek arıan bır kın besledığı Ashleyden kurtulmak ıstemektedır Kfıchael Jıll'ın aksıne her şen anlatmıs olmasma bozulmuştur ama davavı bırakmak da ıstemez. Durumun aleyhme dönmesınden rahaısız olan Jıll, John'un avukalma gönderdığı resımten almca sınırlerı /wce bozulur Bu arada dUnva tumesme çıkmadan önce Tamra'vı gormek ısleyen Lauren hasıaneıe gıder ancak Shûtn gızlıce gelerek Tâmra'yla konuşluklarını dınler 19.00 Akşam Bulteni 19.15 Belgesel: 2000 Yıhndan Sonra Be/geselın bu haftakı bölumunde Exo 88 Fuarı ve Tıtan bısıkletı, btlgısayarlı \alak Japon tele\tzyonu tngılız vıdeo krısialı, muzık eştığınde su revusû, robot masa tenısı denız kayaRı etrenm kökenı, ışık vamltması ve aynalar \er alı\or 20.05 Gençlik Korolan 20.20 Dizi: Neşeli Patronlar Da\e Şehır S-leclısı ne seçılecek ktşıyı elestırdığı zaman kendısıne ada\ olması onerılır Seçjm kampanvasını vonetmesı ıçın <\tgei'/a anlaşır Ancak Davt'ın tayıntısında pek t,ok degısıkük yapması gerekecektır Orneğın arabasını değıştırmest \e yıllardır dargın olduğu babasıyla barısmak gıbı Ancak Dave buna razı otacak gıbı deÇıldır 20.45 Doğru mu Yanlış mı? Acarbaş m hazırlavıp Bılgı Gökçeer'm sunduğu program bılgı ve genel kultur \arışması Her boıunıe ıkı varışmacının katıldığı programm odutu ıse para 21.40 Belgesel: Çarşı Pazar İstanbul (Amntılı bılgı \andakı sutuniarda) 22.05 Turk Halk Muziği Bir Solist Programda bu hafıa Husamemn Subası \er alıvor Progmmda sonatçınm seslendtrdığı parçalar 'Odasına Gırdım ", "yoltar senı gıde gıde usandım", Bu dağda cetlan gezer" 'Enanıma vardım, ey\anı' 22.30 Gece Bulteni ve İngilizce Haberler 23.05 Muzik Dehaları: Berlioz'un Hayatı Ronıadan donuşunde bır mııhar gınşımt \e uç cınayet lasarısından sonra Hektor iilgın bv tuıkunun eserı olan Kamıl Mok'u unuıulmus aksesuarların bır kennra atılması gıbı kafasmdan altı Kamıl *rfok lan \anı tatlı Aryel'den kurtulmustu Ama bu defa da Orfelva vıpranmif, solmuş Harnvet Smılson orraia çıÂar \e var kı Hektor ıçın, esasında herkes nın Oyledır va, hava'eütrm \aşı \oktur 00.00 Kapanış TY 3 19.59 Açıhş 20.00 Dizi: Ramona >ağmıırlu "ı<- unde dışarı çtkmak tste\en Ramona e\de çok sıkılmısıır kendıne vurxn.uk bır şe\ter bulmava çalısır Sıkmııdan olmadık ışler yapar ve annesı taratmdan azarlanır Yağmur nedenıyle evde kapalı kalan eı halkı, sonunda dü\jnamaz \e dışarda yemek yeıne\e karar \-enrler 20.30 TV'de Sinema: Tarentos Ailesi (Ayrıntıtı bılgı Bugun kösesınde/ 22.23 Dizi: Zaman ve Ruzgâr 23.13 Belgesel: \ ista Orman \an^ı ıtarı ı^ın alırıacak onteınlerın anlattldığı programda, yangına en çabuk \e en e'kılı mudahale \onıemterı \e teknolojının kullanılışt konu edılıyor 00.13 Kapanış AÇIKÖĞRETİMDE YARI\ (TV1 06.ÖÖ) IkıiKi »ınıf dersleri: [statıstık (Mod \e Med>an), Kamu Ma ı (Kamu Harcamalannın Fınansmanı, Kamu ı .' rlerı), Tıcaret Hukuku (Kollektıf Şırket, Tanımı, O kların Ilışkılerı ve \1ukelleti\etlen) TRTye bir fılm davası daha 'Herşeye Rağmen' için dava İZMİR (Curaburiyet Ege Bn- rosıı) — "Turk Sınetnası'nın 75. Kuruluş Yıldönumu" nedenıyle TV l'de "SİDema" kuşağında gosterılen "Herşeye Rsgmen" filmını çeşıtlı yerlennden keserek yayımlayan TRT hakkında An- kara Idare.Mahkemesı'ndedava açıldı. Dava dılekçesınde TRT' nın televız> on kanalıyla ız- leyıcılerden ozur dılemesı ve fil- raın yemden "kesintisızolarak" göstenlmesı ıstendı Ankara tdare Mahkemesı'ne başvuran Izmırlı avukatlardan Noyan Ozkan, fHmın yayııundan sonrasenaryo yazan Nura> Oğuz \e yoneımen Orhan Oguz'un da fılmın kesılmesıyle ılgılı tepkıle- rını dava dıiekçesınde vurguladı Böylece kesıntılerle fılmın butün- luğunun bozulduğunu ve fîlmın anlaşılmaz haiegeldığını belırten Noyan Özkan, "Fılmın yonet- meni de psıkolojik derinlığı olan filmin vapılan kesintılerie lanın- maz hale geldıginı, bu nedenle bırçok açıdan eksik biçimde se- yıra\e ulaştığını, Turk sıneması- nın 75. yüdonumundefilmıııkaJ- ledıldıgını, TRT'nın bu davrenı- şını Turk sıneraasına hakarel say- dıgınıso)lemişur"dedı Ozkan, dava dılekçesınde şu goruşlere > er verdı "Ana>asanın başlaıtgıç ükele- nne gore her Turk v atandaşının medenıvel ve hukuk duzeni için- deonurlu bırhavatsurdurmeve maddi ve manevı varlıgını bu yonde gelişlirme hakkı vardır. Ana.vasa'nın 5. maddesine gore devlet, kişilenn huzur ve mutlu- luğunu saglamak veraanevivar- lıklarının gelışmesıni sağJamak- la gorevlidır. TRT'nin olumsuz ıdarı ışlemı, davacı vatandaşın manevi vartıgını zedelemiştir.' TV 2 BELGESEL 21.40 AIışverişinson500 yılıÇarşı Pazar Istanbal / Yönetmen: Canan tçoz / Senaryo ve sanat yonetmenı: Gokhan Akçura / Kamera: Tevfik Şenol / Oyuncular: Rozet Hubeş, Levent Öktem / 1989 Ankara TV'sı yapımı / 4 bölum. BLRMALI HAN'DAN — Osntanlı İmpa'ralorluğu'ndan gunumu- ze kadar uzanan alışveriş duzeni. "Çarşı Pazar tstanbul"un lemel konusu Dızınin ılk bolumunde ekrana gelecek "merkezter" arasında Burmalı Han da ver alacak. Koltur Servisi — TV 2'nın ye- nı yerlı belgeselı "Çarşı Pa/ar t»- tanbul", kenun çeşıtlı yerlennde- kı çarşılan, pazarları ve hanları "tek tek dukkânlardan. kendı ha- linde çarşılardan, plazalar, Gale- ria'lar İstanbulu'nu" son 500 yıl- lık donemı ele alacak sekılde ek- rana getırecek Ankara Televızyonu'ndan Ca- nan lçoz'un yonetmenlığını yap- tığı belgeselın senaryo yazan Gök- ban Akçura, "Çarşı Pazar tstan- bul"un "film içinde film" oldu- gunu soyluyor Bır yazar (Levent Oktem) ıle bır yönetmenın (Rozet Hubeş) tstanbul'un çarşı ve pa- zarlarında dunun ve bugunun alışveriş dunyasını arayış seruven- lerını anlatan bır film nıtelığındekı belgeselde, "geriye donuş" sah- nelerıyle dun ıle bugun arasında köpru kunıluyor tstanbul'la bır- lıkte gıderek değışen alışvenş yer- lerının kronolojık bır duzenleme yapılmaksızın bırbınne geçışlerle "ekrana dökaldugu" belgesd ıçın Akçura, "Bugun Galleria ıle bambaşka bir kımhge burunen Is- (anbul'un alışvenş gelenegı bınlcr- ce yıllık tanhıyle yaşıl. Ancak da- ha oncesını aklarmak fazla arke- olojık olacağından en fazla Os- manlılar dönemıne kadar uzanıyoruz" dıyor TV 1 DİZİ 20.45 Özgürel ve Atasay'dan polisiye dizi İ Z P e Ş İ n d e / I. Bolum: Cınayet A Ş. / Yönetmen: Huseyın Karakaş / Yapımcı Pertev Atasay / Senaryo. Avnı Özgurel / Goruntu Yonetmenı: Colın Mounıer / Muzık: Alı Kocatepe - Özkan Turga> / Oyuncular: Mehmet Aslantuğ, Osman Yağmurdereh, Erol Taş, Gulen Karaman, Selma Sonat, Kerem Yılmazer, Oya Sensev, Nurı Tuğ, Alı Demırel, Hıkmet Karagöz, Merih Akahn, Gurkan Berış, Orsel Sonat / 1989 yapımı /10 bölum, 50 dakika. Kultur Servisi — "İz Peşinde" pousıye bır TV dmsı Bırbırınden bağımsız 10 bölümden oluşan dızıüe ışlenen konular, yaşanmış ger- çek olaylardan yola çıkılarak gelıştınlmış '' tz Peşın'de"de değışmeyen ddrt ana kahraman var Emnıyet Asayış Şubesı Başkomıserı Ah- met (Erol Taş), komıser muavınlen Tuncer (Mehmet Aslantuğ) ve Esat (Osman Yağmur- dereh), kadın polıs .Naşide (Gulen Karaman) "İz Peşinde", gazetecı Avni Ozgurel'ın se- naryosundan alındı 1968'den bu >ana Ulus, Yeni İstanbul. Akşam, Yeni Gazele, Guneş ve Yankı'da çalışan, adlıye muhabırlığı yapan "\vnı Özgurel (1949), bu yapıtını toplumu- muzda yaşanan polıs-adlıye olaylarına ılişkın gozlemlennden esınlenerek yazdığını sövlu- >or Ozgurel'ın TV'ye uyarlanan öbur yapıt- ları "Mazi Çiçekleri", "Anadolu'dan Çeşit- lernder", "Zaman Tuneli - Time Lıne" (ts- tanbul'un Fethı bolumü), "Betene". Aynca yayımlanmamış "Kosem Sultan" adlı tanh- sel bır dızı Avnı özgurel bu dızıde "İnsanımızı suça iten nedenleri bulmak ıstedim. Konulan top- lumun içınden seçtim. Çogu gunluk yaşara- dan alınmadır. Sadece geçtigı verler ve kişi- ler degişmıştır. Olavlann vuzde 9O'ı gerçek, yuzde 10'u duş urunudur. Bununla Turkıve'de abartısız, vansız polısive dızının yapılabilece- gıni gosterraek ıstedim" dıyor "Iz Peşinde 'nın yonetmenı, TV drama ya- pımcılanndan Huseyin Karakaş. Yapıması da gazetecı Pertev Atasaj. Bazı bölumlerı İstan- bul Emnıyet Mudurluğu ve ona baglı bırım- lerde çekılen dızı ıçın polıs araç ve gereçlerin- den de yararlanıldı Gerceğe uygun olması ıcın baskın sahnelennde resmı polıslerle çalışıldı. "Cınayet A.Ş." adlı ılk bölumun konusu şöyle: Ferhunde Hanım (Oya Sensev) varlık- lı, kımsesız, şeker hastası bır kadındır. Bakı- cısı Semiha (Seima Sonat) ıle bır buçuk yıldır bırlıkte sakın bır yaşam sürmektedır. Malı ış- lerını aıle dostu saydığı malı muşavır Kadir Bcy (Kerem Yılmazer) yurutmektedır Semı- ha bır gun yıllardır görmedığı akrabalannı öz- leyıp Adapazan'na gıder. Ferhunde Hanım, ınsulın ığnesını kendı yapabıldığı ıçın Semı- ha'nın gıtmesını ıstemıştır Semiha ıkı gun sonra dönduğünde Ferhunde Hanım şeker ko- masına gırerek olmuştur Soruşturma ıçın ev- de bulunan asayış şubesı komıser muavınle- rınden Tuncer \e F.sal, Kadır Bey'den, Fer- hunde Hanım'ın, yıllar önce ölen erkek kar- deşının evlılık dışı oğlu Hikmet'ın (Gurkan Benş) tek varısı olduğunu ögrenırler y denetimi karmaşası • Kultur Servisi — Yılmaz Güney'ın Yol fılmınin FTT'nın kablolu TV yayınında yer aian TeIe-5 kanalında göstenlırken yayının kesılmesı uydu yayınlarına denetım uygulaması konusunu gundeme getırdı Yuksek kurulun; cumhurbaşkanlığı, başbakanhk, TRT, Mılü GuvenJık Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdığı yazıda, PTT Genel Mudurluğu'nun kablolu TV uygulaması ıle yarattığı krızın bır kez daha gözler önune serıldığı ıfade edıldı Yetkıhler, PTT'nin bu yayınlarına başlarken smır dtesı yayın anlaşması denetım mekanızmasının gereklılıği konularında hıçbır araştırma yapılmadan hareket edıldığını kaydedıyorlar Uydu yayınlarının banda alınıp denetimi yapıldıktan sonra yayımlanmasının da yasal olarak mumkun olmadığını belirten yetkılıler, yuksek kurulun nasıl bır denetım uygulanacağı konusunda da bır yöntem saptayamadığını kaydedıyorlar. UGUN RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program 05.00 Haberler 05 05 Gunavdın 07.00 Bugün (Ku şak 2) 09.40 Arkası >ann 10.00 Haberler 10.05 Bız bır aıle>ız 11 00 Haberler 11 05 Reklam lar 12.00 Haberler 12 05 Gunu >aşarken 12.55 Reklamlar ve radvo programları 13.00 Haber ler 13.15 Halk çalgılarından ezgıler 13.30 Böl gesel yavın ve reklamlar (3) 17.00 Haberler 17.05 Iş ve ışçı dünjası 17 25 Turkçe sûzlu ha fif muzık 17 40 Çocuk bahçesı 17.55 Hafta mn çocuk jarkısı 18 00 Haberier 18 05 Günden gune 19.00 Haberler 19 J0 Yurnan sesler 20.00 Gecen hafta 20.45 Turküler 21.00 Haberler 21.05 Turk sanat muzıgı dınleyıcı ısteklen 21.30Yurttac sesler erkekler topluluğu 22.00 Turk >orumcuları 22.30 Solıstler geçıdı (TSM) 23.00 Haberler 23.15 Gecenın içınden (4) 00 55 Gunun haberlennden özetler 01.00 Program ve kapanış R A D Y O 2 07.00 Acılış, program ve ha- berler 07 05 Solıslierden sevmeler (TSM) 07.30 Haberler 07 40 Turküler ve oyun havalan 08.00 Sabah konserı 08 30 Beraber ve solo şarkılar 09 00 Haberler 09 05 Tarıhten sayfalar 09.15 Çocuk bahvesı 09.30 Elton John'un "The Fox ' albümu 10.00 Eiımızden dılımıze 10 20 Ya ts tıklâl Ya Ölum 10 40 Turkçe sözlu hafıf mü zık 11.00 Haberier 11.05 Okul rad)osu 12.00 Amatör topluluklar (TSM) 12.30 Güldeste 13.00 Haberler 13.15 Hafıf müzık 13.30 Kö- ro|lu destanı 13.50 Sazlarla Turk muzığı 14.00 Yabancı dıl dersı 15.00 Haberler 15.05 Bu top- rağın sesı 15.30 Arkası yarın 15.50 Şarkılar 16 05 Okul radyosu 17.00Haberler 17.05 So- lıstlerden seçmeler 17.30 Yurnan sesler kadın lar ropJuluğu 18.00 Turkçe sözlu hafif müzık 18.20 Hıkâyealenmız ve hıkâ>derı 18.40 Turk- üler geçıdı 19.00 Haberler 19 30 Beraber ve so- lo şarkılar 20.00 Oda muzığı 20.30 Yabancı dıl dersı 21.30 Açık öğretım 22.10 Solısller geçı dıfTSM) 22 30 Bır roman bır hıkâve 22.4S Turküler 23.00 Haberler 23.15 Beraber \e so- lo şarkılar 23 40 Hafıf muzık 23.55 Pazartesı konserı 00.55 Günün haberlennden özetler 00.58 Program ve kapanış nAUYIJ 3 07.00 Açılış, program ve ha berler (Turkçe) 07.05 Gune başlarken 08.00 Sa bah ıçın müzık 09.00 Haberler 09 15 Sabah konserı 10.00 Müzıklı dakıkalar ll.OOÖğleye doğru 12.00 Haberler 12.15 Mıkrotondan sı- ze 13 00 Gunun konserı 14.00 Haberler 14.15 Dunyamn dört bucağından 15.00 Çağdaş mu- zık 15.45 Konser saatı 16.30 Caz usıalan 17.00 Haberler 17.15 Sızler ıçın 18.00 Tempo 19.00 Haberler 19.15Çagdaş Türk sanat muzığı 20.00 Pop studyosu 21.00 Müzığe övgu 22.00 Ha- berler 22.15 Gokkuşağı 23.00 Opera saatı 24.00 Gece ve müzık 00.55 GUnun haberlenn- den özetler (Turkçe) 00.58 Program ve kapa nış R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve ha- berler 07.05 Turküler ve oyun havalan 07.30 Solıstler geçıdı 08.00 Türkuler 08.15 Şarkılar 08.30 Turkülerden bır demet 09.00 Haberler 09.05 Şarkılar ve oyun havalan 09.30 Türkü- ler geçıdı 10.00 Haberler 10.05 Sabahın getır- dıklerı 11.00 Haberler 11.05 Turküler 11.20 Şarkılar 11.35 Beraber ve solo turküler 12.00 Haberler 12.05 Muzık bahçesı 13.00 Solıstler geçıdı (TSM) 13.30 Yurdun dört bucağından (THM) 14.00Haberler 14.05Beraber ve solo şar kılar 14.30 Turküler 14.45 Hafir Turk muzı- ğı 15.00 Sızın ıçın sectıklenmız 16.00 Haberler 16.05 Turküler ve oyun havalan 16J0 Kımler geldı kımler geçtı 17.00 Haberler 17.05 Tür- kuler ve o> un hav aları 17.30 Fasıl 18.00 Türk halk muzığı toplu programı 18.30 Solıstler ge- çıdı 18.58 Program ve kapanış POLİS İSTANBUL 07 58 Açılşve Program 08 00 Gune Başlarken 08.45 Saba hın Konukları 09.15 Sevılen Melodıler 10.00 Muzık Dunyası 11.00 Kayıp Haberlerı 11.05 Işte Saz lşte Sdz Solist Nun Sesıguzel 11J0 Bır Topluluk Samana 12.00 Isıekler 13 00 Turk- çe Sözlu Hafıf Muzık YasemınKutsı 13.15 Öğ Ieden Sonra 14.45 Bır Sanatçıvla Beraber Eda Şımsek 15.10 Karayollan Trafık Kanunu 15.15 Eyüp Uyanıkoğlu'dan Şarkılar 15J0 Kayıp Ha- berlen 15.35 Turkçe Sözlü Hafif Muzık 16.00 Pırarnıt Programı 17.00 Muzık Pınarı - Anıla rın Muzığı 17.30 Gün Bıterken 18.15 Müzık Denınce 19.00 Program ve Kapanış ,.,,,POLİS TÜRKİYE ,, Program 07.00 Gune Başlarken 07.45 Enstrü mantal Muzık 08 OOSabahın Konuklan 08.30 Yol Durumu 08 J5 İşte Saz lşte Söz Solist Nun Sesıguzel 09.00 Sabahın Getırdıklen 09.30 Yol Durumu 09 35 Mustala Erses'den Şarkı lar 09 55 Muzık Dunyası 10.55 Karayollan Tra fik Kanunu 11.00 Bır Sanatçıvla Beraber Eda Şımşek 11.25 Sabahat AvşarveFerıt Kaya'dan Turküler 11.45 Kayıp Haberlerı 11.50 Sızın Seçtıklennız 12.55 Turkçe sözlu hafif muzık SıbelEgemen 13.15 öğleden Sonra 14.40 Yol Durumu 14.45 Türkuler Geçıdı 15.15 Erol Bın- göl ve Perıhan Sözenden Şarkılar 15.35 Mü zık Pınan 16.05 Kayıp Haberlen 16.10 Solısder Geçıdı - Anılann Muağı 16.40 Recep Kaymak'- dan Turküler 17.00 Turkçe Sözlu Hafif Muzık 17.24» Gun Bıterken 18.00 Program ve Kapa- nış • Ayda Bir TV 1 21.45 TRT Haber Daıresı Başkanlığı'nca hazırlanan, yönetmenlığını Nurzen Amuran'ın ustlendığı programm ılk bölumunde Çavuşeskular'ın mal varlıkları, sımdıye kadar Turkıye'de yayımlanmayan göruntulerle belgelenıyor "Yabancı Gözuyle Turkıye" bölumunde Arjantın Buyükelçısı Adolfo Saracho konuk olacak ve özel yaşamından goruntulerm eşlığınde Turkıye'dekı ızlenımlenm anlatacak Programda ayrıca, Bulgarıstan - Turkıye ılışkılenndekı son durum konu edılerek Turkıye'ye gelen soydaşlann durumu Erzurum, Adana, Zonguldak. istanbul ve Ankara'da yapılan röportajlarla ekrana getırılecek. "özeleştiri" bölumunde ıse Kultur Bakanı Namık Kemal ~> Zeybek studyo konuğu olacak • Sinema TV 3 20.30 "Tarentos Aılesı" adlı fılmın yonetmenı, J Gracıa. Sara Lezana, Danıel Martın, Antonie Prıcta ve Antonıo Gadas'm başrollerı paylaştıklan fılmde bırbırlerine düşman olan Tarantos ve Zorongo aılelerı ıle bu aılenın bırbırlerine âşık olan çocuklan konu edılıyor GALERİ • ATÖLYE PERA 146 97 38 -132 64 26 R A M K O SANAT MERKEZİ SAVAŞ CAMGÖZ Resim Serglsl 26 Ocak-13 Şubat 199O Atiye Sok. Yuva Apt 8/2 Teçvikiy© 136 15 38 BÜLENT ÇETlNOR'un 34. Suluboya Resırn Sergısı " Anadolu ve Trakya'dan Gorünumler .." 8ÜHSA DEVLET GUZEL SANATLAR GALERİSİ Tel 9 24 21 95 49 22Ocak 31 Ocak 1990 TEI SANAT6ALERİSİ HEYKEL VE DESEN 20«riı-270cdıl990 RAHMİ AKSUNGUR TAMER BAŞOĞLU SAÜH COŞKUN SfUAA GUR8UZ AHAÇKAH ZUHTU MUUDOĞLU toşanaşı Te l ) M Ob 9S »7 a AEDPA AİMTekstilbank Sanat Gaterısı AÜ DEMİR 3 Ocak-22 Ocak Husrev Gefede C«d 126 Tesvıfcıye Meydanı 136 12 79 ATILLA EKŞINOZLUGİL Antmocılor Çotv» Horfıof Kıtık TuKımba Sok. MO 13 49 50-51 52 Fotıh 34260 İ5İ >24 M « IÇMIMAR OLAAAK İSTEYENLER Y.Mimar Ercüment TARCAN Y.Mimar Ömer DÜZENLİ resim yetenek sınavı ıle oğrenci alınacakür On kayrt 15 Ocak-10 Şubat 1990 Smavianhı 12Şubal1990 istasyon sanat evi ERENKÖY SANAT KÖŞKÜ 3&5 4131,32 TEŞVİKİYE 130 66 17-140 56 50 lonok* uniTiuahl » HİKMET KARAGÖZ Suluboya Resım Setgısı 24 Ocak-10 Şubat NkpMlyt C M 44 J Bitac 165 H 35-165 32 91 T A K I C A L E R I S I GtLRIZ SURIRI'NIN TIYATRO KOSTÜMLERI '•SAHîtEDEb SERCIYE" £ Ocak 3 Şubat 1990 Ortokfiy Vopul Islutasi Sok. Na 5 Istanbul 159 19 11 ıt sanat galerısı KARMA RESİM SERGİSİ 11 Ocak 31 Ocak 199O Sutûn Sok. No 14 Levent 170 03 62 TAYFUR SANUMAN t i Resim Sergisi 18 Ocak-12 Şubat 132 59 59 G A L E R t BEYTEM BEVTEM RESİM KOLEKSİYONUNDAN SERGİLER I 12 Ocak-2 Şubat JOyOUara Cod. BvylMn Han ŞHJH31 23 00 MULKIYELILER Restaurant/Bar/Lokal Sizi de Alan EMIK BALE Royal Aeodtmy o Eğıtınu ıe Dıp/amam vvrcn tek kurulus DEMIK • Aero Dans • Bodywork • Kondı^on (12 Avn AleKe) • Yer Cımnastıği • YOGA • Çocuk Cımnosflğl • JAZZ DANS • MODERNS DANS • KLASIK DANSLAR • Masaj • Hzık ledavi • Parafin ve BektnkJı Zayılama • Souno • Sdarium Tepecik Yolu Cevrıer Sok No 6 (Efi Taksı Karşjs) EDIER 157 01 54 Toplantılar, Özel Yemekler, Dauetler, Törenler, İş Yemekleri Kokteyl'ler u.b. için de konferans ve yemek salonlarımız emrinizdedir. MuaUım Naa Cad 153 A Kuruçeşme 80820 İSTANBUL Tel (1) 157 46 34 (1)157 46 35 Faz 163 31 28 Tekx 39306 UBD Istıkial Cad No 140 Te1 151 18 65 66 GRAF1KER OLAAAK İSTEYENLER resim yetenek sınavı ile öğrenci almacak On kayıt 15 Ocak-10 Şubat 1990 Sınav tarıhı 12 Şubat 1990 istasyon sanat evi ERENKÖY SANAT KÖŞKÜ385 4131-32 TEŞVÎKİYE . 130 66 17-140 56 50 ı A u i s a > l > t L f t m Igalerısı ÖZDEMİR ALTAN Tepegoz ve Sınek Kralının Oglu 1966-1970 Sergi 16 Ocak-8 Şubat VMİkona£ Cad Nnwıu» Pj) 73 Sergi Duvurulannız İçin 146 97 38 132 64 26 PAZARTESI BUGÜN-21.00 ESIN AFSARÖn Dinletı Aysun Timurcan .KONSERLERİ Bıletler Gıse vf> Vakkoramada YAPIM & OfiGANIZASYON H E D E F '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle