25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 OCAK 1990 CUMHURÎYET/17- HAVA DURUMU TURKIYE'DE BUGÜN lfleteofOiO(i CGenel Muduriuğu nden al ran brigıye gore butun Mlgetenrnc par caiı çok bulutlu Marmaramn doSusı Doğu Akdenız lc Anadolu uraden z ıle Dofu ve Guneydoğu Anadolu Bolge e yağesiı geçecek OoOu Atafenızde yaC mur Doflu AkOencde yağmur Marma ramn doğusu Katadenız kry an ı e Gu neydogu Anadolu Bdlgesı nde -a,rl = kar şık yajmur dığer )erterde kar şekl nde olacak Hava s catöıjı Onemfı btr öeğı- şıktık oimayacak Ruzgar Kuzey ve batı yonlerden rıafîf ara sıra orta kuvvette yurdun tatı tesrrHefmde kuvvet! olarak esecek Denıztenmnde Karadenızde gunöatısı ve karayel Doğu Akdenızde gunûatısı ve iodosön dığer denızlerde yıldız ve kafayetden 4-6 Ege ve Batı Ak Y 15° 3° Dıyart)* r Y 5° 2°Edıme Y 6° O°Erzıncai B 4° 3° Erzurum K -8° 15°Eskışelw K 2° 2° Gaaantep Y 13° 7c Gıresiin B W° 4° Gumus'ıane K K 4° PHakkârı K B 11° 2°isparB B B T> 1° Istanbu! 4° Cf\zm densde 7 kuvvednde saatte 16-28 Ege ve Bat Akdemzde 33 denız rralı hızla esecek dalga yuksekfığ 05-15 yer yer 2 Ege ve Batı Ak denızde 2 5-35 metre dolay noa otacak Van Golu IOE r>ava Çok bu iutlu ve kar yağısh gececek ru2gar «uzey ve Oatı yonlerden rıafit ara s 'a orta kuvvette esecek gol kucuk oaıgalı olacak. Goruş uzaklığı 10 km yağ ş anında 1 3 km dolayında olacak Bolu Bürsa Catukiute Çorum Denıziı Y B K 0° -6° Kasamonu K 2° 2°Kayser K 4° 0° KjrtOarelı B 8° f K o c a K 3° t» Kutahya B 0° 8°Uansa 7° 1° K Maras 2° 2" Mersn 2° 14°Mu3fc! 3° 2" Mus 8° 1° N gde 8° 3°Ordu 2° 3° Rze 0° 7° Samsun 8° 2° Sıırt 6° VSmop 9° i°Sıvas B 9° 1° Y 9° 3° Y 12° 6° B 8° 0° K 1° 7° K 2" 2° Y Y Y Y Y K 8» 3° 8° 3° 7° 3° 6° 0° 6" 2° 0°-4° B 7° 1°Maiatya g 2° 2»lrabzon 3° 1° tmcelı 6° 1° uşak 3° 2° Van 5" 2° \tagat 2° 2° Zonguldak B 8° 1° 8° 3° 0°-S° 5° 1° 1°-6° 3» 2° 5» 2° açık DuiuCu •yajmuriu A-açı* 8-tukırJu G-gune$i K kartı S-sst Y-yaOmurkJ Heısınkı Lenıngradcl3 Moskova Kahıre • BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Anadolu'nun gu- neyınde, Antalya Kor- fezı boyunca uzanan bolgeye antık donem lerde verılen ad 2/ tçınde taşıl bulunma- yan toprak Tavır, davranış 3/ Kâr getı ren, venmlı 4/ Koıı ya ılınde bır baraj Guneydoğu Asya'da yaşayan bır maşmun turu 5/ Yaylı çalgılar- da kesıntıye ver ver- meyecek bıçımde ya- yın suratlt olarak çe- kılmesını belırten muzık ıcra tenmı 6/ Bazen uzerıne un bıle senlır Bır çal- gı Arap abecesınde bır harf 7/ Es- kıden salranç oyunundakı vezıre verı- len ad Dınce kutsal savılan bır yerın zıyaretı 8/ "O yer" anlamında kulla- nılan sözcuk Bır şeyı ıspatlamaya ya- rayan belge >a da herhangı bır şey 9/ Guzelı en ustun ve en yuce değer sa- \an kışı Bır bağlaç. VLKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Tıfoya benzemekle bırlıkte sıkbkla daha hafif geçen bulaşıcı has talık 2/ Çıftlık uşağj Yapıcılıkta dolmaların ka>masını onlemek ıçın bunlann eteklerıne moloz taşı>la örulen kaplama 3/ Leibniz'ın felsefesınde artık bölünemez bır bırlık olan sonsuz sayıdakı tozle rın her bırı Habeş soylusu 4/ Ödeşme. Eskı dılde gun 5/ Bır yerde oturma Tellurun sımgesı 6/ Sazın en kaJın telı Yazı 7/ Bır denız kuşu 8/ Dilbılgısındekı sözcuk turlennden bırı Çalı çır- pıdan yapılmış kulube. 9/ Bır oda ya da mekâna açılan, duvar ya da çitlerle çevnlı gınntı Boru sesı 60 YIL ÖNCE Cumhur.ye( DÜNYADA BUGÜN Amsterdam Amman Atına Bajdat Barceiona Basel Bertoı Bom Bfukse: 8udapeste Cenevre Cezaytr Cıdde Dutay Frankfuit &m Helsmkı Kahıre Kopenhag Köln Lefkoşa S n° Y 17» S 1i» 8 19° S 12° S 5° S S» S 6° S 8° S 11° S 3° S 5° B 16° B 20° B 21° S -6° B 15° B -8° B 18° S 12° S 7° B 15° Lânıngraü Lontira Madnd Uiano Montml Mostam Munft Nemibrk Osio Pare frae Rıyad ftoma Sofya Şarr feı/Wv Ibnus venedk Vyana B 2° B 12» S 12° S 8° B 8° K 2» S 6° Y 10» B 2° S 7° S 4» B 20° S 13° S 2° Y 17" B 13» Y 5° S 5° S 9° B 11° «öshırrçtonY 10° Zurıh S 4° TARTÜŞMA Hagbia Sophia Cami-i Kebiri Turkçedekı çevrimyazı kuralları biraz zorlanarak Ayasofya diye anılan bu yapının adı, tumuyle Hıristiyanlığa aıt bir kavram olan "kutsal himmet" anJamındadır ve tabii Yunancadır. Taksi hileleri V t \ tr mı« •!•• JmK Venus 1 B Krtmı I P Surmesi 3 Kc ' u * 1|1 Bry«oboi "f i S l b u " > iSJEMUI a JLooona | mrk •nn SBEnîfl ^ ^ R TOBlfc §•• Kullanınii. 22 OCAK 1930 Otomobıl taksımetrelerınde yapılan hıleler gün geçtıkçe çoğalmaktadır Şoforlerın taksımetrelerde akla ha>ale gelmez hıleler yaptıkları görulmektedır Emanet seyrusefer rnerkea mutemadıyen bunları yazmaktadır Fakat hılelerın bır türlu önüne geçılememektedır Bunun esaslı suretle önüne geçmek ıçın bazı şıddeth tedbırler alınacaktır Otomobıle her bınen kımse taksımetrelenn lyı ışlemedığınden şıkâyet etmektedır Cumhunyet Halk Fırkası vılavet kongresınde halkın ısteklerı meyanında taksı hılelerının önune geçılmesı de ehemmıyetle ıstenmıştır Bunun ıçın de Fırka bu hususta teşebbusatta bulunacaktır Yenı Beledıye Kanunu'na taksıraetrelerde hıle yapanlar' hakkında bır madde konaçak,r,ır Jğu kanun mucıbınce bu gıbı şöforler şıddetle cezalandırılacaktır Taksımetrelerın dığer memleketlerde olduğu gıbı otomobılın Içersıne alınması esaslı tedbırlerdendır. Fakat bu masraflı olduğu ıçın şımdılık ımkan gorulmemektedır Şehremanetınde taksı hileleri ıçın denılı>or kı " — Bız mutemadıyen kontrol ederek vazıfemızı yapıyoruz Bu olay o kadar çoktur kı bır turlu bıtmıyor Kontrolu her saate teşmıl edersek serbestı sayu amele muhalıf olur Bıraz da balk gorduğu hileleri bıze yazsın " Şehrin sıhhati Şehremanetı Sıhhıye Muduru Dr Neşet Osman Bey şehrın vazı>etı sıhhıyesı hakkında bır rauharrırımıze demıştır kı " — Şehrın vazı>etı sıhhıyesı çok ıyı ve şayanı memnunıyet bır haldedır Salgın mahıyetınde hastalık olmadığı gıbı emrazı sanye vukuatı da pek fazla değıldır Şehırde grıp salgıru >oktur Yalruz nezle ve soğuk algınhğı vukuatına tesaduf edılmektedır kı bu da havalann ıttıratsızlığından ılerı gelmektedır 30 YIL ÖNCE Cumhurıyet CHP'de hizipçilik 22 OCAK 1960 Istanbul CHP II Teşkılatında çıkan ıhtılaf bugun Ismet Inönu'nun başkanhğında toplanan merkez ıdare kuruUında tetkık edılmıştır Sabah ve oğleden sonra ıkı defa toplanan heyet Istanbul'dan gelen ti Sekreterı Ekrem Ozden'ı ve dığer Gunalta> partılılen dınlemış netıcede Doktor Kemaiı Beyazıt, Osman Aiışıroğlu ve Eraın Paksut'u ıhtılafın yerınde tetkık ve hallıne memur etmıştır Yarm, tstanbul'da bulunacak olan heyet, hem Beşıktaş ılçe kongresınde ıl başkanı Günaltay tarafından yapılan bır konuşma ve bu konuşma dola>ısı>la çıkan ıhtılafı, hem de ıl kongresı anfesındekı hızıpleşmelerı tetkık edecektır Feshedilen dernek 1956 yıljnda kurulmuş olan "Turkıye Komunızmle Mucadele Cemıyetı" dun yapılan >ılhk kongresınde fesıh kararı almıştır Daha once dığer şehırlerdekı şubeler çabşmalarırun ıstenılen verımı vermemesı uzerıne Genel Merkez tarafından sıra ıle kapatılmıştı Kurucuların ve uyelenn resmı vazıfelerı ve şahsı ışlerı dolayısıyla dernek çalışmaları ıle uğraşma>a ımkanlannı ortadan kalkması yuzunden dun de Genel Merkezın feshı kararı alınmjştır GEÇEN YIL BUGÜN Cumhur.Y et Pahalılık şampiyonu 22 OCAK 1989 Turkıye'de en pahalı fıle tstanbul'da dolduruluyor Istanbul'da dört kışıiık bır aıle, bır fıle gıda maddesını alıp pışırebılmek ıçın 46 bın 816 lıra harcıyor Bu malıyet Turkıye genelınde ortalama 30-40 bın lıra olurken, en az harcamayı 28 bın 675 lıra ıle Mardınlıler vapıvor Cumhurıyet muhabırlen, 67 ılde fıvat taraması vaparak Turkıye'nın mutfak harıtasını çıkardılar Beslenme Uzmanı Prof Ayşe Baysal'ın "Orta duzeyde, ıkı çocuklu, ağır ışte çalışmayan" bır aılenın bır haftahk alışverış "fıle"sıne gıren malların fıyatlari)la yapılan hesaplama, beslenmenın en pahalı olduğu ılın Istanbul olduğunu orta>a koydu 1990 yılına gırerken, Turkıye'nın kulturel gundemınde yer alan başlıca haberlerden bı- n, Ayasofya'mn bır camı olarak ıbadete açıl ması ıçın bır önerının getınlmış olması ve bu onerının kımı siyasılenn desteğıru aJmış olma- siyla ılgılıydı Daha sonra bazı ırtıca grupla nnın bınanın önunde gösten yapmalarıvla ış lemsellıkten eylemsellığe doğru bır gelışme ser- gıle>en camıleştırme gırışımının kanımca en onemlı yanı Bogazıçı Unıversitesi'nden 103 oğretım uyesının ortak afiklamalan sa>ılma- vacak olursa- aydın >a da dıyelım okumus ke- sımınden hıçbır tepkı almamış olmasıdır Gerçı bu suskunluğa bazı ıyımser açıklama- lar da getınlebılır Gerçekten, önennın ıç tu- tarsızlığı ve Turkıye'nın şu anda dış çevreler de yaratmaya çalıştığı gorunurale tumden çe lışmesı, "Nasılsa bundan bır $e> pkmaz..." dı yerek bu konunun uzerınde durmamaya go turebıbr Dahası, önerının temelsiz ve kolay ca çurutulebılecek gerekçelere davandınlmış olması, kışıvı abesle ıştıgal etmemek adına da ha onemlı gozuken başka sorunlara yönelte bılır Ne de olsa, Turkıye gıbı, mımarlık tarı hının en gorkemlı camılennı barındıran bır ul kede, Islam'ın varlığını duyurabılraek ıçın, Ayasofya'>T ıstımlak etmesıne hıç gerek olnıa dığını kestırmek ıçın çok uyanık olmaya da ge rek yoktur Ustelık, sekız yuzyıl boyunca Bi- zans İmparatoriuğu'nun egemenlık sımgesı olarak kabul gören Avasofya'nın bır Müslu man devletm kendı egemenlık anla>ışı adıoa bır camıye çevrılmesı, daha 1453'lerde, yanı ts- tanbul'un fethı gunlerınde, Fatıh Sultan Meh- met tarafından gerçekleştınlen sıyasal bır "faıt accomplf'dır ve bunun beş buçuk yıizyıl son- ra, ne Bızans ne de Osmanlı ımparatorlukla nnın yer aldıkları değışık bır sıyasal ve kul turel ortamda yınelenmesı ıçın hıç de akla ya- kın bır sebep kalmamıştır Ama bence, bunu Ayasofya'yı camıleştırme önensınde bulunan- lar da bılırler Ve zaten, bellı kı, onların mu- dahalesı Ayasofya "Kilisesı"ne değıldır Çun- ku bınanın bu ışlevı 1453'lerde tarıhe karıştı ğı halde, bu yapının Bızans Imparatorluğu- nun bazüıkası olarak ınşa edüdığı ve feuhe ka dar o şekılde kullanıldığı sanat ve tanh kıtap- larında yazılmaya devam edılecektır ve yapı- nın geçmışıne sövenler ıse bu geçmışı değıştı rebılmek ıçın gereklı donatımdan yoksundur lar Ne var kı, Ayasofya'yi bır camı olarak ka- yıtlı olduğu Osmanlı terekesınden kendı de- mırbaşırja aktarırken, genç Turkı>e Cumhuriyeti yapı>ı bır kere daha, ama bu defa kendı egemenlık anlayışı adına temelhık etmıs tır En azından hukuken laık olan genç dev- let, yapının dınsel ışlevını "Urihsel"leştırdık ten sonra onu daha genel, daha evrensel ve ıtı- raf edelım, sıyasal yönden daha aseplık olan bır göreve atamış, onu muzeleştırmıştır Böy- lece, bır yandan Ayasofya'nın geçmışıne sahıp çıkarken bır yandan da bu geçmışı dünya ıle paylaşmak ıstemıştır Muzede, ırı hat levha- larının, alçı sıvanın altından gun yuzune çı- kartılan mozaıklerle bır arada bulunmasının gerekçesı ve ıletısı bu tercıhte aranmalıdır Gerek sıyasal gerekse kulturel açılardan bu- gun uygulanan genel polıtıkaya da hızmet eden bu yaklaşıma karşı çıkanlann salt dar bu- dın- sel bağnazlık adına davrandıklarına ınanmak kolay değıldır Kendımız gıbı duşunmeyenle- rın ılle de akılsız olmadıklan varsayımından yola çıkarak durumu ırdelemeye kalkışırsak, ortava oldukça çapraşık ve karanlık noktala- rı olan bır tablo çıkar Bu tabloda ıse asıl he- def Avasofva olmaktan çıkmışür artık Bu tab- loyu belırleyen kargasa ve bulanıklıkta her sey ve herkes kım vurduva gıdebılır Sanırım ay- dın ıle okumuşun uyanması gereken yer bu- rasıdır Bu kargaşa ıçınde yaşamak ıstıyor mu- vuz9 Hıçbır kavramın açık bır tanıma kavuş- madığı, hıçbır olguya adının venlmedığı, ya run ağızla konuşulan, eksık bılgıvle ahkâm ke- sılen ve butun bunların kabul gorduğu, dedı kodu ve >akınma dışında tepkı varatmadığı bır kör gıdışe avak uyduracak mıyız1 Görunure bakıhrsa ıstıyoruz Böyle olunca da, bu yazı- nın ıkıncı kısmı olan Ayasofya Camu'nın adı sonınuna geçebıhrız. Gerçekten de uzerınde durmayı gerektıren bır konu da, Ayasofya'nın camı olarak kullanılmaya başladıktan sonra ne şekılde anılması gerektığıdır Camıleştırme önensını getırerüenn gözden kaçırdıkları bu onemlı konuya parmak basrnış olmak bana ılerıde bazı ayrıcalıklar getınrse ı>ı olur doğ rusu T rkçedekı çevrimyazı kuralları bıraz zor- lanarak Ayasofya dıye anılan bu yapının adı, tümüyle Hıristiyanlığa aıt bır kavram olan "kutsal hımmet" anlamındadır ve tabu Yunan- cadır Genelde, yenerek meselemızı kokten hal- lettığımız Bızans ıle bugün çeşıtiı sorunları- mız olan Yunanıstan'ı bırbırıne kanştırmak eğılımınde bulunduğumuzdan, bınanın adının bugüne kadar değıştırılmemış olması şaşırtı- cı bır hoşgöru örneğı olarak benımsenmelıdır Her ne hal ıse, entegnst Islam'ın ANAP hıi- kümetı dönemınde temellük edeceğı bu vapı- ya duruma uygun ve aynı zamanda durumu ıfade eder bır adın yakıştırılması zorunludur Kısısel eğıhmierım "Caraı-i Mutabakat-ı Haynyyt^ adı lehınedır Bununla bırlıkte baş- ka seçenekler de aranabılır Nıhayet ulkede bu- lunan tum gılç ve olası müdahale odaklannı hesaba katmak gerekeceğınden, camıve "Son Cumhnnyet Camıi" ya da "En Son Turk Dev- leti Camii" adı da verılebılır Camıleştırme- nın mutabakat dönemıne rastlaması halınde, mutabakata varanların hıçbınnı safdışı bırak- mayan, hepsını aynı ulkuye angaje eden baş- ka adlar da duşünülebılır, kı bence en uygu- nu "Anavatanda Doğru Yola Bulan Halkın Ulu Camıı"dır Evet, Ayasofya tıtre ve bıze dön AYDA AREL Etneklı Oğreüm Uyesı Akirin UlııscıılııgM! Onun Islamcı bir şair olduğu bilinirken oğrencilere "ulusçu" biri olarak tanıtılması genç zihinlerde ulusçuluk kavramının çarpıtılmasına yol açmaktadır. Mfhmpt Akif Fnn\ nnr^ atııla caHHpy'e, leklendtolni..." belırtmîstır tşte bu yargıya d sokağa adı verılen bır şSrımJdır Sonrâsın- en somut örnekîerden bîrı deKâam Hıkmet da Yahya Kemal Bevatlı gelır; Tevfik Fikret ıle Mehmet Akıf Ersoy'dur Ustelık Nâzım saıurım bır ya da ıkı okula ısım babalığı yap- Hıkmet şıırlenyle var olan bır şaırken, Meh- Nâzım Hikmel ıse bu konuda en >ok- sıne aykırı aiışen özlem ve ıstemlere kılıf ola- rak kullanılagelınmesındedır Onun Islarncı bır şaır olduğu bılınırken öğrencılere "ulusçu" bın olarak tanıtılması genç zihinlerde ulusçu- luk kavramının çarpıtılmasına yol açmakta- dır tşfe onun tflusçuluJt görnşlerı "...Ey Cemaat-ı Moslımin.' Su ne Arap'- sınız, ne Turk'sunuz, ne Arnavut'sunuz, ne mıştır sun bırakılanlardandır Adını değıl bır oku- la, bır caddeye, bır meydana, bır kıtaplığa ver- mek önerısı bıle duşunulemez Nıcedır Mehmet Akıf Ersoy ıle Nâzım Hık- met bırlıkte anılır olmuştur Sayın Prof. Hu- seyın Hatemı 8 Ocak 1989 tarıhlı Cumhurı- yel'tekı yazısında aynı yolu ızlemıştır Ne var kı bırı ders kıtaplarına gırmıştır Her yıl res- mı kurum ve kuruluşlarca anma torenlen du- zenlenerek şıırlerı okunur, manç ve göruşlen anlatılır Dığennın şurlermı okuyan öğrencı- ler gözaltına alınır, kıtaplarının basımı engel- lenır, okullara sokulması yasaklanır, bakan- lar dahı sö\gulerle saldırır Sa>ın Prof. Dr. Korkut Borataı 10 Ocak 1989 tarıhlı Cum- hurıyet'tekı yazısında "...Sos>alızm devlet ta- rafından baskı altında tutulurken, laıklık ıl- kesının ıhlallenıun devlel tarafından fiilen des- KEMAL B «Sf met Akıf Ersoy şıırlennden daha çok ınanç vegöruşlenylesahıplerulenbındır Buyönüyle sahıplenmenın tehhkelı yanı onun kışılıgırun, ınanç ve gönişlennın, şıırlerının laıklık ılke- OGRETMENLERE 1 Eylöl 1990 tanhınden ıtıbaren. unıversıte hazırlık kurslarında gorev lendınlmeK uzere genç. dınamık. konusunda uzmanlaşmış, guzel bır ders anlatım dılme muntazam ve etkılı bır fizık yapısına sahıp LİSE. TÜRKÇE - MATEMATİK - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - TARİH - COCRAFYA - FELSEFE ÖĞRETMENLERİ Şu andakı kazançlannın çok ustundekı rakamlarla. kısa veya ısterlerse uzun surelı sozleşmelerle alınacaklardır Dıleyenler Nısan 1990'da da ışe başlayabılırler Muracaat sahıplen ıle somestre tatılınde goruşme olanağının olabılmesı ıçın genış ozgeçmışlerı rie yazılı bılgılen suratle bıze ıletmelennde yarar vardır (Istanbul dışından geleceklenn yol paralan kurumumuz tarafından karşılanır) Daha once yapılan muracaatların yenılenmesıne gerek yoktur Yazılı muracaatların Posta Kutusu: 761 İstanbul adresıne gonderılmesı İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 Mesken ve Gecekondu Işlerı Müdürluğu bınası zemın katında bulunan çay ocağının 350 000 - Tl, muhammen bedelle 1 yıl muddetle ıhalesı Geçıcı Temınatı 126 000 - TL dır Ihaleye Istırak Temınatı 2 100 000 - TL dır 2- Kartal-Yakacık Çarsı mahallesındekı 2 nolu dükkân Aylık 100 000 - TL muhammen bedelle 1 yıl muddetle ıhalesı Geçıcı Temınat! 36 000 TL dır Ihaleye Istırak Temınatı 400 000 - TL dır 3- Kadıkoy-Saşkınbakkal yeraltı gecıdınde bulunan B ışaretlı, ışıklı vıtruiın aylık 100 000 - TL muhammen bedelle 1 yıl muddetle ıhalesı Geçıcı Temınatı 36 000 - TL dır Ihaleye Istırak Temınatı 600 000 - TL dır 4- Kadıkoy Bağdat Cad Goztepe yeraltı geçıdınde 5 nolu dükkân aylık 200 000 - TL muham- men bedelle 1 yıl myddetle ıhalesı Geçıcı Temınatı 72 000 TL Ihaleye Istırak Temınatı 600 000 TL dır 5- Bayrampaşa Hal Kompleksı B/3 Blok orta kat çay ocağının aylık 800 000 - TL muhammen bedelle 1 yıl muddetle ıhalesı Geçıcı Temınatı 288 000 - TL'dır Ihaleye Istırak Temınatı 4 800 000 TL'dır 6 Eyup-Alıbeykoy-Ataturk Caddesındekı 23 nolu dükkân aylık 750 000 - TL muhammen bedel le 1 yıl muddetle ıhalesı Geçıcı Temınatı 270 000 TL dır Ihaleye Istırak Temınatı 4 500 000 - TL dır 7- Bakırkoy Kocasınan Beledıye Sanayıı Sıtesı B 2 bloktakı 3 nolu dükkân aylık 1 000 000 - TL muhammen bedelle 1 yıl muddetle ıhalesı Geçıcı Temınatı 360 000 - TL dır Ihaleye Istırak Temınatı 12 000 000 - TL'dır Şartnamelerı EmlaK Mudurluğu'nden gorulebılır Yukarıda yaalı ısler 1 Şubat 1990 gunu saat 11 00 de istanbul Buyuk Şefıır Beledıye Encume- nınde 2886/45 ncı maddesıne gore açıkarttırma usulu ıle sartnamelerı veçhıle ayrı ayn ıhale ola- caktır Ihalelere katılmak ısteyenlenn geçıcı temınat mektup veya makbuzları ıle ıhaleye ıstırak belge- lerıyle şartnamelerınde yazılı dığer belgelerle bırlıkte yukarıda yazılı gun ve saatte Buyük Şehır Beledıye Encumenınde hazır bulunmaları gerekmektedır T Kurt'sunuz, ne Laz'sraız, ne Çerkez'smiz! Siz ancak bır mılleün fertlensınız kı, o buvuk mıl- let de İslam'dır. Muslumanlıga veda etmedık- çe kavmiyyet davasında bulunamazsınız, kav- rnijel ga>retıne duştukçe de Mus- luman olamazsınız..." (1). Bu goruşlenn Ataturk'un ulus- çuluk kavramı ıle bağdaşır bır ya- nı var mı9 Yasamındakj yanılgdar ve çelış- kıler onu yol ayrımlanyla karşı karşıya bırakmıştır Avrupa ulke- lerının tumunu Hıristıyan guç bır- lığı ıçınde görur ve tavır alırken Aimanlan bır İslam ve Osmanlı dostu olarak görur ve se\erdı Bu ulkenın dış pohtıkasının su ustu- ne çıkması uzerıne bu kez Bolşe vıklere sıcak duygular besledığı de olmuştur Kurtuluş Savaşı sonrası ulke- mızde oluşan yenı toplumsal ve sı- yasal yaşamın şerıat kurallarına uygun olmayaşını hoş karşılama- mamış, laıklık ılkesını tepkıyle karşılamıştır (3) Sosyal devrım- lere daha fazla dayanamamış ve 1926 yılında Mısır'da vaşamaya karar vermıştır Gelelım Kuran'ın çevırmenlığı- nı yarım bırakma ışıne Şaırımız Farsça. Fransızca, Osmanlıca dıl- lennuı vanı sıra özellıkle Arapça dılıne egemen bınydı Almış oldu- ğu dını eğıtım ıse kuçumsemr gı- bı değıldır Yıllarca Mısır'da Turk Dılı ve Edebıyatı derslen de ver- mektedır Bu koşullan taşıvan bı- nnın çevırı ışını ustlenmesı doğal- dır, yarım bırakması ıse duşundu- rucüdur Ancak ne anlamlar tu- retecek ne de alınganlık gostere- cek kadar onemhdır Onemlı olan hususlar Akıf'ın ınanç ve goruş- lerının laıklık ılkesıne a>kırı olup olmadığı, ulusçuluk goruşlerının vanlış olup olmadığı, şıırlerının sanatsal ıçenğının bulunup bulun- madığının değerlendırılmesıdır Sayın Prof Huseyın Hatemı' ve katılıyorum Elbet ona saygı- sızlık etmememız gerekır Ama sadece Akıfe değıl, ınanç ve go- ruş ayrımı vapmudan tum sanat çılar ıçın geçerlı bır savgımız da olmalı Mehmet Akıf Ersoy'u be- lırlı bır goruşun nefen olarak gor- mek ve (kendılerı korkakça sıner- ken) onu one surmek, saygısızlı- ğın en buşuğudur O >orgun ve mutsuz oldu (1936). HASAN OZSAN Başdenetçı / Sayışta> POLİTİKA VE OTESİ MEHMED KEMAL Pendik'te Şenlik Var... Pendık, Istanbul'un hem bır ılçesı hem de beledıyesı 12 Ey- tül gelınce Pendık'ın beledıyelığını elınden aldı Askerı bır rejım- dı, kımse sesını çık^ramadı 12 Eylul'den sonra yapılan 26 Mart seçımlerı sonucunda Pendık yenıden beledıye oldu Son bele dıye başkanının adı Burhan'dı yenısının adı da Burhan Gıttı Burhan, geldı Burhan dıyelım sevınerek Burhanlar ın her ıkısı de hem sanatçı hem sanat dostu Pendık Beledıyesı'nın eğıtım ve kultur danışmanlığına saır dos- tumuz Ataol Behramoğlu getınlmış Geçende bızı Pendık Kul- tur Merkezı nın açılışına çağırdılar Beledıye Başkanı Burhan Ko- seoğlu'nu böyle tanıdık Burhan Köseoğlu, "Bu merkezın adı Atatürk Kültur Evı " dedı ' Kuçuk capta da olsa halka kültür da- ğıtacak " Vciktıyle kıyıda planını Sedat Hakkı Eldem'ın yaptığı bır salon varmıs Bır sûre kultur ıçın kullanılmışsa da sonra unutulmuş türlü derneklerın kongre salonu olmuş Amacına uygun kulla- nılamamıs Yenı yönetım kültur salonundan yararlanma çare- lerı aramış Uç amatör tıyatroya 'Gelın buradan yararlanın " denmış Gıttığımızde Pendık Halkevı Tıyatrosu Sabahattın Kud- ret AksaJ'ın Kahvede Şenlik Var' adlı oyununu sergılıyordu Gün- demde daha sergılenecek nıce oyunlar vardı Bu bır başlangıç oluyordu Lıseye gıden unıversıteye gırıs sınavlarını kazanama- dıkları ıcın gıdemeyen öğrencılerın oluşturdukları truplar da ça- lışmalar yapıyorlardı Açılısa bırçok seckın kışı arasında gazetecıler sanatçılaF yö- netıcıler de cağrılmıştı Beledıye Başkanı Burhan Köseoğlu oz- lü bır konuşma ıle torenı başlattı Külturun toplum ıçındekı yen ve değerı anlatıldı 'Karanlığı aydınlatamıyorsanız bır mum ya- , karak aydınlatmaya katılırsınız ' denıldı Bır beledıye, yol yapı, j kanalızasyon yapabılır Ama kulture onem verırse bu daha kalı- i cı olur Amator sanatçılar bır gıtar eslığınde ıçlerınde kendılerı- nın besteledıklen şarkılar soyledıler Dıkkatımı çeken şarkıların arabesk kokmamasıydı Son gunlerde ne yana donsenız arabesk kokmuyor muydu'' Burada yoktu1 Salonun, bır oyun sergılemek bakımından bır haylı eksığı vardı Ama bellı kı bunlar çok kısa bır zamanda gıderılecektı Bır ışe sevgıyle sarılmanın ve çabanın elınden ne kurtulabılır? Eğıtım ve kültur sorumluluğunu yuklenmış olan Ataol Behramoğlu yap- tığı konuşmada bu yıl ıçınde ustleneceklerı programın haylı ka- barık ve kalabalık olduğunu belırttı Bunların ıçınde tıyatro, şıır günlermden başka her hafta tanınmış bır sanatçıyla söyleşıler, de vardı Pendık kuçuk bır ılçe, ama oldukça kalabalık bır yerleşım böl- gesı Halkın yaşam kavgasının yanı başında kultüre de böylesı bır ılgı göstereceğını doğrusu hıç beklemıyordum Konuştukla- rım gençlerın her türlu sanata eğılımlennın bulunduğunu söy- ledıler Nıtekım çevremızı saran gençler de hep sanat ve kultur- le ılışkılı sorular sordular açıklamalar ıstedıler Bundan on yıl once buralara gelmış, Kartal ve Pendik'te ko- nuşmalara ve kıtap ımzalamalarına katılmıştım Bugunkü ılışkı- yı o günlerden daha canlı buldum Ben 12 Eylul'un korkusu ve sınmesı olacağını sanıyordum Oysa gençler ve topiantıya ge- lenler bu korku ve sınmeden çoktan kurtulmuşlardı Bunları sor- dukları sorulardan anlıyordum Pendık'ın yukansına Kurt Köy yö- resıne sanayı bölgesı gelecek bır uçak alanı yapılacaktır Bun- ların gelışı ıle yenı ış alanlarının açılacağı umudu vardır Gıttığt- mız gun Pendık pazarı vardı Bunca ınsanın yıyımı, gıyımı, türlu gereksınımı bu pazardan derlenıp, toparanıp kente yayıhyor karşı tepelerdekı gecekondulara değın uzanıyordu Bu halk yıyımın gıyımın yanında kültur de ıster Bu gereksınımı karşılamak uze- re bu küçük salonlar canlandırılırken elbette buna yenılerı de eklenecektı Beledıye Başkanı Köseoğlu ve Kültur Danışmanı Behramoğlu, bu gereksınımı çok önceden gormuşlerdı Çağn- ya uyan sanatçt dosllar da bunun destekleyıcılerıydı Sanat ve kültur yolunda Pendık bır kıvılcım ama bır meşale gıbı bu tur beledıyelere örnek olacak bır kıvılcım Y E N l« f • #_ DUŞÜN KIŞ '90 berna moran fethı nacı tomrıs u\ar ferıt cdgu orhan pamuk kemal tahır/devlet ana ortddırek/bır e\lı>a \aratmak protes,tosuzluk fieleneğı ahıdın dıno nıın antıbes re&ımlerı son romanı kara kıtap KOMMIZ sanatçı \e sı\asal ıktıriar felsefe ıdeoloıı polıtıka toplunibal ıdeal boruou ve banatçı omer b canatan ınvinın \e sanatın pşzamanlı ıktıdarı sı\asal ıktıdar a\dın \e «zgurluk suruden a\rılanlar sanatçı kendı kaderını kendı ta\ın etsın turkıvede a\dının avnrjlıklı konumu sıvaset ıçınden bi\aset karşıtı bır \azı dencnıesı taner tımur lektaş ağaoğlu murat belge valçın \usufoglu thomat. mann/ ahmet cemal sanatçı \e toplum SORLŞTLR\H jaşar kemal ara guler attıla ılhan mehmet gıılerçuz ece a\han genco erkal selım ılerı tunç başaran omer kavur erdal oz sargut şolçun umberio eco/ vakup şahan a>şe da\az bchçet necatıgıl ıle (7 kasım l%2) \uzellı \illik valnızlıkv a\ı upalı kımlığı \e turkler açık \apıt poetıkası ulu^lararası 2 ıstanhul bıenalı nın duşundurdbklerı Danışma Kurulu BERNA \1OR\N FETHI \\C\ TOMRIS I U R Ü\\T KITLAR CE\ \T Ç\PAN BÜYÜK KİTAPÇILARDA EKIM YAYINLARI LENIN KİTLE İÇİNDE PARTI ÇALIŞMASI 5. BASKI. 6 000 - TL PK. 328 - KONUR SK. 8/6 YENIŞEHIR/ANK.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle