01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 HABERLER 22 OCAK 1990 MilletvekiJJermiıı mal varlıgı • ANKARA (UBA) — Mılletvekıllerı TBMM BaşkanlığYna mal bıldınmınde bulunma>a başladılar Mılletvekıllerının mal bıldırıraının şubat a>ı sonunda tamamlanacağı bıldırıldı TBMM Başkanlığı'nda gızlı bır kasa ıçınde saklanan millet\ekıllerının mal bıldırımı TBMM Başkanı dışında hıç kımse tarafından açılamıyor Mılletvekıllerının mal bıldırımının TBMM Başkanı dışında başka bırısı tarafından açılabılmesı ıçın mahkeme karan olması gerekıyor "Sıfırlı ve beşh" yıllarda zorunlu olarak bıldırılmesı gereken mılletvekıllerının mal varhğı TBMM Başkanı tarafından ıncelendıkten sonra kazancına denk duşmeyecek ölçude mal varhğı edınen mılletvekıllerı hakkında yasal soruşturma açılması gerekıyor SHFde tüzük degişikliği • ANKARA (AA) — SHP Partı Meclısı, 27-28 ocakta yapılacak seçımlı tüzuk kurultayına göturulecek tuzuk değışıklıklerıne son şeklını vermek uzere bugun toplanacak Partı meclısı toplantısında, daha once merkez yurütme kurulunda kabul edılen partı kunıllannda kadınlara vuzde 25 kontenjan tanınması, ıl ve ılçe başkanlarının beledıye meclısı grup toplantılanna doğal başkan olarak katılması konuları ele alınarak son şeklıne kavuşturulacak Toplantıda aynca, belde yonetım kurullarının 3'ten 5'e, nufusu 5 bınden fazla olan beldelerde yonetım kurullarının 5'ten 7'ye çıkarılması konusundakı değışıkhk de ele alınacak T.Ö.'den Maliye'ye kınama • Egitim Servısı — Teknık öğretmenlere u>gulanacak zam oranının Malıye ve Gumruk Bakanhğı'nca duşurulmesı oğretmenler arasında tepkıye yol açtı. Teknık Oğretmenler Derneğı Istanbul Şubesfnden yapılan açıklamada, "Bakanlar Kurulu'nun 2 Kasım 1989 tarıhlı Resmı Gazete'de yayımlanan kararında teknık öğretmenlere yuzde 40 oranında özel hızmet zammı ödeneceğının belırtılmesı uzerıne sana>ıde çalışan bırçok meslektaşımız Mıllı Eğıtım'e dönebılmek ıçın başvuruda bulundu Fakat 31 Aralık 1989 tarıhlı Resmı Gazete'de zam oranlannın yuzde 2 ıle 8'e duşurulduğunun açıklanması, bu başvuruları durdurmuştur" denıldı 100 bininci soydaş • EDtRNE (AA) — Bulgarıstan'dan sınır dışı edılerek zorunlu göç sonucu Türkıye'ye gelen soydaşlarımızdan gerıye dönenlerın sayısı 100 bın 75'e yukseldı 11 yaşındakı Ayse Mutlu, Bulgarıstan'a dönen 100 bınıncı soydaşımız oldu Bulgarıstan'dan kardeşlerı Nezıka (8), Bulent (4), annesı Vasfıye ve babası Salıh Mutlu'yla bırhkte Turkıve'ye gebp Istanbul Yenıbosna'dakı akrabalarının yanına yerleşen Ayşe Mutlu, 6 ay once terk ettığı topraklara Kapıkule sınır kapısından aılesıyle bırlıkte dönuş yaptı Kuçuk Ayşe'nın babası Salıh Mutlu şöyle konuştu "Ben \e aılem Türkıye*ye uretıcı olmak üzere geldık Ancak şartlar bızı devamlı tuketıcı olmaya zorladı Kımseve yuk olmamak ıçın gerı donmeye karar verdık ' DÜZELTME • Gazetemızın 14 sayfasmda dun yer alan Celal Başlangıç ımzalı, Türkıye'dekı Azerıler gelışmelerden endışelı' haberınde, 'Kars ın Aralık ve Ağn'nın Doğubeyazıt ılçelennde yaşayan Azerıler SSCB de olanlan dıkkatle ızlıyorlar alt başlıgı aslında Kars ın Aralık ılçesınde yaşayan Azerıler SSCB'de olanlan dıkkatle ızlıyorlar" şeklınde olacaktır Duzeltırız DSP GenelBaşkan Yardımcısı Rahşan Ecevit Cumhuriyefe konuştu: Bu parlamento halkın sesi değilBETUL UNCULAR ANKARA — Demokratık Sol Paru Genel Başkan >ardımcısı Rahşan Ecevit, Turkıye mn kunu luşunu, "Halkın bugunku parla- mentonım vapısını degtştırmesın- de buldugunu" soyledı Çoğunlu ğu zengın ve meslek sahıbı kım selerın oluşturduğu parlamento- nun "halkın sesı" olmadığını ve halkın ısteklenne \urekten ılgı gostermedığım one surdu Paria mentoda, okumuş yazmışların bıl gısı> le. okuyamamış halkın tecru besının bırleştırıimesı gerektığını belırten Rahşan Ecevıt, "Bu yuz- den de amacı, topraktan gelmış bır koylunun, fabrıkadakı tezgâ- hının başından bır ışçının, bır bakkalın bır kuçuk esnafın Mec- lıse gırmesını ıstnorum Parmağı- nı kaJdırıp kendı gelecegıne ıhşkın kanunlar ıçın konuşmasını ıstno- rutn Çunku o parmagın halk adı- na kalkması ıçın '\ureğının yan Baykal: Erken seçim kaçınılmaz NEVŞEHİR (Comhunyel) — SHP Genel Sekreterı Denız Bay- kal, ulkedekı son sıyası tablonun erken genel bır seçım sınvalı ver- dığınj ve seçımın kaçınılmaz oldu ğunu belırterek partılılennden her an seçıme hazır olmalannı ıstedı Nevşehır SHP 11 örgütü'nce duzenlenen "Orta Anadolu SHP'h tl Başkanlan ve Beledıye Başkanlan ıle Dayanışma Veme- ğı"ne katılmak uzere Nevşehır'e gelen SHP Genel Sekreterı Deruz Baykal partıhlen ıle yemekte bır sure sohbet ettı Seçımın "Akbulut gıdecek baş- kası gelecek" şeklınde degerlen- dınlmesının yanlış olduğunu kaydeden Baykal, yapılacak bır genel seçımle sosyal demokratla- rın ış başına geleceklennı söyledı SHP'dekı tuzuk kurultayı öncesı delegeler arası nabız yoklama ola- rak da değerlendınlen tanışma ye- meğınde, >uzde 45'lık bır oy potansı>elıne sahıp "sol kanatta" tamamen kışısel olarak kaynakla nan sorunların SHP çatısı aliın- da toplanmayı engelledığı gorüşune yer veren Genel Sekre ter Baykal, "Soldakı tum kopma- lar sos>al demokratların bır taiıhsızlığıdır Avrupa'da egemen olan sos\al demokrat anlaMşım ıçıraıze Mndırdıgımız zanıan yıl- larca ıktıdar volu bıze açık kala- caktır" dıye konuştu Aslında politikacı olmayı duşunmedım ve politıkaya ısınamadım. Gozlerden uzak, sessiz yaşamı seven biriyim. Erken seçim ihtimaline karşı kurultayı bir yıl one alacağız. Ilkbaharda toplayabiliriz. Halkın ıçine girip halkı tanıdım. Okumuşla okuyamamışm arasındaki uçurumugordum. Ben memleketimizin kurtuluşunu halkın parlamentonun bugunku yapısını değiştirmesinde buluyorum. Meclıs, genellikle meslek sahibi zengin kimselerden oluşuyor. mıy olması gerektığıne ınanıyo- rum" dedı Cumhurıyet'ın sorularını vanıt lavan Rahşan EceMt "Aslında po- lıtıkacı olma)i duşunmedıgını ve polıtıkava ısınamadıgım' ılk kez açıkladı Fotoğrafının bıle çekıl mesını ıstemeyecek kadar gozler- den uzak, sessiz vaşamı seven bır ınsan olduğunu sövledı "Poüuka- da kalabalık var, gurultu var. Goz- ler ınsanın uzerınde, bunu sevemedım" dedı DSP'nın peş pe- şe gelen seçımler vuzunden örgut lenmeve fırsat bulamadığını ve bu yüzden ust vonetımde sık değışık lıkler yapmak zorunda kaldıkla- rını anlatan Rahşan Ecevit, zor anlarda partıyı bırakıp çekılenle rın DSP'nın hızlı bu>umesıyle or taya çıktıklarını so>ledı Ve şovle devam ettı "Ortaya çıkınca boş durmadı- lar. Yukselen partımızı ve benım başkanlıgımı karalaraak ıçın de- meçler verdıler. Bu aydın kışıler demeçlerınde, 'Kadının verı mutfaktır' demeye getırdıler Ben evimı ve motfağımı ıhmal etmıyo- rum." Rahşan Ecevit aynca, erken se- çim ihtimaline karşı kurultayı bır yıl öne alacaklannı ılkbaharda kurultayı toplamayı duşundukle- nnı söyledı Ikı bölumde yayımlayacağımız söyleşmın ılk bolümunde Rahşan Ecevıt'e yönelttığımız soruiar ve vanıtlan şövle — Siyaselle kaç yıldır ılgılenı- vorsunuz. Bır bavan olarak sıya- set yapmak nasıl bir olgn? ECEVİT — Uzun yıllardır eşımle Turkıve'yı dolaşıyorum Bunu sadece bır araba veya tren penceresınden bakarcasına yap madım Halkın ıçıne gırıp halkı tanıdım Okumuş ınsanla, okuya- mamışm arasındaki uçurumu gor- SHP Genel Başkanı Erdal tnonu, partisının İstanbul tl Kadın Komıs- yonu tarafından duzenlenen "Snası Yaşama Eşıt Katılım" konulu toplantıda >aptıgı konuşraada, kadınlara yuzde 25 kota uygulama- sının kurultaydakı PM seçımlennde gerçekleşecegını soyledı Kota uygulamasını "partı yonetıra kadrolannda, kadın >e erkek oranı- nın \uzde 25'ten aşağı olamayacagı" şeklınde acıklayan SHP Ge- nel Başkanı İnonu, "Şuphesiz enınde sonunda bu oran yuzde 50 ola- rak gerçeklesecekrir. Kurnltayda vapılacak seçimlerde vuzde 25 ko- ta uvgulanacak. Tabıı buna da kurultay karar vcrecek. Kadınları- mızın katılımı ıle SHP'yı daha IM duruma getırmeve çalışıvonız tna- ımorum kı bu kurultaydan çıktıgımızda, partının goruntusu onem- lı olçude değışecektır Bız, bunu yaptıktan sonra hıç şuphesiz, dığer parlıler arkamızdan gelecektır" dıye konuştu Inonü, bu arada SHP'ye katılan 27 kadın uyenın gınş bıldırgelennı ımzaladı. (Fotograf: Lğur Saner) düm Halkın sorunlarını çözmek ıçın Köylu Derneğı nı kurdum 1980'de butun derneklerle bırlık- te kapatıldık Daha sonra partı kurma şansı elımıze geçınce, bırı- kımlerımızı değerlendırıp, bugü- ne kadar partılerde bulunmayan bazı ozellıklerle yem bır partı kur- maya karar verdım Turkıye'de okuyamamış halkın sözu hıç geç- memıştı Bunu duşuneıek, partı- mızın çoğunluğunu okunamış kı- şılerden oluşturduk Onları partı- de memleket yönetımı ıçın eğıtıp, ıktıdar vapmayı amaçladık Bu kolay olmadı Yılmadan volumu- za devam ettık Uç beş kışı dışın- da bu modelımıze karşı çıkan ol- madı Onlar da kenara çekıldıler Şımdı partımız suratle buyumeye başlayınca partı yonetımını ele ge- çırmek ıçın ortaya çıktılar De- meçler vermeye başladılar, ancak taraftar toplayamadılar Sı>aset yapmayı sormuşiunuz Ben aslın- da politikacı olmayı duşunmemış- tım Politıkaya da ısınamadım — Isınmadıgıne polıtıkayı yap- mak sıze guç gelnıvor mu' ECEVtT — Poltıkada kalaba- lık var, gurultu va' Butun gözler ınsanın uzerınde olıyor Bu da be- nı rahatsız edıyor Ben fotoğrafı- mın bıle çekılmesnı ıstemevecek kadar gozlerden uz»k ve sessiz ya- şamayı sevenm Ancak matçıyım- dır lnançlanm ıçır ınatla savaşı- rım Ben memlekeimızın kurtu- luşunu halkın parlanentonun bu- unku yapısını de|ıştırmesınde uluyorum Bu yuzcen bır köylü- un tezgâh başınd; bır ışçının, cakkal, esnaf ve kuçtk bır atelye- den bır sanatkârın M»clıse gırme- sını, kendı geleceğın* ılışkın ka- nunlar ıçın parmak taldırıp ko- nuşmasını ıstıyorum Çunku bır parmagın halk adına kalkması ıçın o parmak sahıbnın yureğı- nın yanmış olması gereğıne ınanı- yorum Bunun ıçın de ınatla sa- vaşıyorum — Okumamışlara jonelmenız 'aydın duşmanlığı dıve yorumla- nıyor Bu kıtleye >onelmenizın ne- den ve gerekçelen nedir? ECEVtT — Okumamış halk çoğunlukta Onlar kendı ıhtıyaç- larını ve bununlaılgılı çozumlen daha ıvı bılır Amı Meclıs, genel- likle meslek sahıb zengın kimse- lerden oluşuyor Otların halkın ıs- teklerıne yurekten ılgı gosterme- dığıne, ı,özum bıjmada zorluk çektıklerıne ınanıiorum Meclıs sadece okumuşlarian değıl oku- yamamış, fakat ısttklennın çözu- munü bılen ınsanlırdan da oluş malıdır dıve duşuni>orum Buna yerel yönetımler dedahıl MINTAX/PROCTER k GAMBLE offers OUTSTANDING CAREER OPPORTUNITIES IN MARKETING MANAGEMENT Within 3 years, a $ 50 Million business could depend on your next move. THECOMPANY Procter & Gamble (P&G) ıs one of the vvorld's largest and most successful manufacturers of packaged consumer goods represented ın over 100 countrıes worldwıde Its products ınclude such brands as Arıel and Tıde Detergents, Pampers dısposable Dıapers Crest Toothpaste, Head & Shoulders Shampoo, Camay Soap V ıck's Drops and Vaporub Last vear sales worldwıde were over US$ 21 bıllıon The Procter & Gamble Company ın Turkey Mıntax Deterjan San A Ş , ıs one of Turkev s leadıng rrwnufacturers of detergents and personal care products such as Alo -Momatık, Mıntax Toz Mıntax Krem and Blendax Shampoo We are lookıng for outstandıng young men or vvomen vvho are keen to make theır career ın a fırst class ınternatıonal business ın the marketıng fıeld If you are a thınker and a doer thrıv e on hard work and have the abılıty and-ambıtıon to succeed you belong wıth P&.G All promotıon ı*> from wıthın offerıng outstandıng opportunıty for rapıd grovvth THE OPPORTUNITIES The Job- Brand and marketıng ma- nagement are the funcüons for whıch you wıll be traıned You wıll joın ın a small dynamıc marketıng group as Brand Asıstant In thıs posıtıon you wıll share vvıth your manager the overall objectıve of buıldıng the Companj s business You wıll be assıgned challengıngjobsand asyourknovvledge and experıence grow >our responsı bılıtıes wıll lıkevvıse mcrease, untıl vou are handlıng kev projects on your ovvn Your progress ıs enürely up to you and your abılıtj to 'take charge By the tıme you are a Brand Manager probablj wıthın 3 years of joınıng vou wıll be the ınıtıator of all actıon taken to buıld the business of the brand (s) for whıch you are responsıble Progress' Your further progress wıll depend entırely on you Your scope of actıvıtıes and responsıbılıtıes wıîl broaden vvıth tıme untıl, gıven the outstandıng progress we want you to make >ou are readv to assume a posıtıon m general company manage ment Traınıng: Many ındependentexpertsın Amenca and Europe regard P&G s marketıng skılls and traınıng as the best there ıs Traınıng wıll consıst pnmanly of on the-job traınıng Your manager wıll guıde you so that you learn fast and can soon do ımportant parts of hıs job THE RIGHT PERSON FOR THE JOB Vou vull be Unıversıty and/or Business School graduate Bul more ımportantly >ou wıll be an ıntellıgent, ambıtıous artıculate and dynamıc young person wıth a strong record of acıevement ın youracademıc extra curncularand/or professıonal actıvıtıes to date You wıll probablv be bet\veen 23 and 28 years old IF YOU ARE INTERESTED IN THIS CAREER, PLEASE WRITE TO OR PHONE Ms MEUHA YÜCESAN MINTAX/PROCTER & GAMBLE INÖNÜ CADDESI NO 206 SEFAKÖY ISTANBLL TEL 598 96 00 (24 LINES) IZMIB'den HİKMETÇETİNKAYA Düşünen ve Ureten IZMIR — SHP lıderı Erdal Inönu, seçımlı tüzük kurultayı öncesı çalışmalarını surdurüyor Inönû, tek lısteyle seçımlere gırmenın zorunlu olduğunu belırtıyor SHP'de ıç dengelenr» böyle btr yontemle çozumleneceğıne ınanıyor SHP lıderı Karadenızh ıl başkanlarıyla yaptığı göTüşmede lıstesıne alacağı adlan da açıklıyor Dengelı bır partı meclısı lıstesıne kurultay dele- gelerının oy verecegı, tek bır grubun hem partı meclısınde hem de MYK da etkın olmaması ıçın çaba harcanacağı göruşu örgLtte gıderek yayılı- yor Son günlerde SHP kulısınde en fazla konuşu- lan konu Denız Baykal ıle Alı Topuz arasındaki ka- pışma Topuz ve arkadaşlarının Denız Baykal ekı- bını desteklemekten vazgeçıp Genel Başkan Er- dal Inönu'yle ışbırlığıne gırmesı kımı hesapları da btr anda bozdu Bu arada Inonu'ye yakın olarak bılınen Korel Goymen'ın, Baykal ekıbıyle ılışkı ıçın- de olduğu SHP kulısınde en çok konuşuian ge- lışmeler Alı Topuz ve arkadaşlarının hem İnonu yle ılış- ge, Inönu nun hazırlayacağı lıstede "taşarılı ol- dukları ıçın yer alacaklar Eğer yapılan hesaplar kurultayın haasına ko- şut olursa SHP'de "yenıden yapılanmı' nın güç olmayacağı, tum dengelenn gozetıleceğı bır lıs- tenın delegelerden onay alacağı buyukbır olası- lık Aksı halde ne olur? Elbet bu kurultayda yapılacak konuşmaaıa bağ- lı Özellıkle genel başkanın konuşmasıra Eğer Inönu, bugun yakın çevresıne soyledıkleını ku- rultay konuşmasında da yınelerse, «rkadaş bırlıktelığıne önem veren ekıbın bu kurjltayda pek varlık gosteremeyeceğını ortaya çıkaır Başta belırttığımız gıbı Denız Baykal eııbı Alı Topuz ve arkadaşlarının gırışımınden bır haylı te- dırgın Üstelık yıne Baykal ekıbınden bugüı MYK üyesı olan bır grup Inonu'ye yakın davranıyv Da- ha açıkçası Inönu'yle ışbırlıgı yapıyor Seçımlı tüzuk kurultayına altı gün kala SHr dekı gelışmeler yem bır sürecın başlangıcı olcağa benzıyor Ertuğrul Günay, Ismaıl Cem ve Ercan İnönü bırkaç gun ıcırıde çalışmak ıstedığı partı meclısı kadrosunu Getei SekreterDenız Baykaf'la gozden geçtrecek, Necdet Uğur ve Şeref â Bakşık gıbı deneyımlıpolttıkacılarla gorüşecek, Ertuğrul Günay 'dan Çetıh 'e dekpek çok adı kapsayan PM adaylarıyta toplanîılar yapacak kı kurarken hem de SHPde baslayan yenılıkçı harekete" destek verdıklerı gozlenıyor Basta Trab- zon olmak uzere dıger Karadenız ıllerı de Alı To- puz'un bu gırışımını desteklıyor Baykal ve arka- daşları da Topuz ekıbının gırısımlerını bastırmak ıçın ' adam adama' markaj planını uygulamaya baslıyor SHP lıderı İnönü 27-28 ocakta yapılacak seçımlı tuzuk kurultayının partının derlenıp toparlanma- sı ıçın kaçırılmaz bır fırsat olduğunu ve bu nedenle arkadaş bırlıktelığınden ötede duşünen ureten' bır kadronun ışbaşına gelmesını yeğlıyor Inönu, bırkaç gun ıçınde çalışmak ıstedığı par- tı meclısı kadrosunu Genel Sekreter Denız Bay- kal la gozden geçırecek Necdet Uğur ve Şeref Bakşık gıbı deneyımlı polıtıkacılaria gorusecek Er- tuğrul Gunay'dan Hıkmet Çetın'e dek pek çok adı kapsayan partı meclısı uye adaylarıyla toplantılar yapacak Denız Baykal ekıbı Inönu'yle karşı karşıya gel- memek ıcın her türlü uzlaşmaya yatkın göruluyor Baykal ekıbınden EroJ Çevıkce Adnan Keskın, Atıl- la Sav Guler Tanyolaç, Bırgen Keleş Onay Alpo- Karakaş ekıbı Istanbul, Ankara uzerınde çalışna- larını yoğunlaştırıyorlar İnonu ve Baykal ortak bır lıstede anlaşabılıler mı' Her şey son geceye bağlı Şu anda Denız Bıv- kal'ın ayrı bır lıste çıkarmasını Genel Başkan 16- nu'yu karşısına almasını gerektırecek bır nedn yok Olsa bıle Baykal Inönu yle böyle bır kou- ma gırmek ıstemez Baykal'ın polıtık deneyııı, Ben Genel Sekreterımden memnunum" dıyn Genel Başkana karşı çıkmayı düşundürmez O zaman ne yapıhr? Anahtar lıste Boyle bır yöntem, kurşn askerlerı' harekete geçırır Çarşaf lıstede ana- tar yöntemı" çalıştırılır Boylece, adı fazla duyl- mayanlar sılınır Baykal ekıbınde "anahtar lısf kurultayın havasına göre çalıştırılır Elbet bundn sonrası da Inönu yü ılgılendırır İnonu, kurutt- yın kararı' deyıp ya ıçıne sındırır ya da Evet, İnonu şöyle dıyebılır — Kurultay gereğını yaptı yonetımı belırledı S- çılen arkadasları kutluyorum Aynen sıne-ı mıllete dönme eylemındekı gıbı w Izmir'de gözaltma protestcİZMİR (Cumhurıyet Ege Burosu) — "Fuhşu kendıne ugraş edınen" kadınlara tecavuzde ceza ın dırımı ongoren Turk Ceza Kanunu'nun 438 mad desını protesto ıçın dun Izmir'de genelev onunde vu ruyuş yapan 26'sı kadın 46 kışının gozaltına alın ması yoğun tepkılere yol açtı Kadın derneklerırun >anı sıra Yeşıller ve Insan Hakları Derneğı, gozal- tına alma olayını sert bır dılle kmadılar Genelev önünde sessiz yuruyuş >apanların goz altına alınmasından sonra Emnıyet Mudurluğu bı nasının onüne gelen ve geceyı burada geçıren eşler dun Insan Hakları Derneğı Izmır Şubesı'nde du zenlenen basın toplantısına katıldılar Mınaıı bılgıye gore gozaltına alınan 46 kışıden uçu öncekı akşam serbest bırakıldı Halen 24'u ka dııı loplam 43 kışı gozaltında bulunuvor Scrbest bırakılanlar dun savcılıkta ıfade verdıler Oozaltında bulunan 4J ki}iııın dc bu sabah saat 9 00'da savc- lıkta ıfade vereceklerı oğrenıldı Insan Hakları Derneğı tzmır Şubesı Başkaı Alpaslan Berkta\ yaptığı açıklamada, "Pazarek» nomısı kadını pazarlıjor. Turk-tslam sentezı de fı hıse devıp ınsanlıktan dışlıyor Bu bır aşagılaraı dır ve ığrençtır. tktıdar bu yuz kızartıcı durumda hıç mı rahatsız olmu\or? \Tye şırın gorunme tı laşı ıçinde olan hukumetm çağdışı yasalan kaldıı raak hiç mı aklına gelmıyor?" dıye konuştu Yeşıller Partısı adına aviklama vapan MYK uye sı Ayşen Erdogan ve Ayşe Tosuner, sessiz \uruvu sırasmda polısın "dagılın" uyarısını çok sessiz yap tığını ve az sayıda kışının bu uvarıya uyduğunu be lırterek uyarının ardından bunu duyan ve dağılmal ıstevenlerm polıs tarafından engellendığını sö>le dıler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle