18 Haziran 2024 Salı Türkçe Subscribe Login

Catalog

Months
Days
Pages
CMYB C M Y B 17 ARALIK 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Barzani’ninNumarası... Bir süre önce Kuzey Irak’ta iş yapan bir arka- daşım “Erbil ve Süleymaniye’de neler oluyor” diye sorduğumda şu yanıtı vermişti: “Bugün Kuzey Irak’ta demokratik bir seçim ya- pılsa Barzani ve aşireti o gün aşiretiyle birlikte ka- çar!” Arkadaşım Kuzey Irak’ta “şeriatçı bir yapılan- ma”nın varlığından söz edip eklemişti: “Müslüman Kardeşler, Lübnan ve Kürt Hiz- bullah’ı, İslami Hareket, El Kaide ve Nurcular Kuzey Irak’ta çok etkin... Önemli kurum ve kuru- luşlarda onlar egemen... ABD olmasa Barzani or- da duramaz...” Barzani ve Talabani Nakşibendidir! Bugün Nurculuğun bir kolu olan Fethullahçıla- rın Kuzey Irak’ta etkin olmalarının nedeni Said-i Nursi ve Fethullah Gülen’in “Kürt kökenli” ol- malarından kaynaklanmaktadır. Bugün Kuzey Irak, feodal yapının, aşiretçi dü- şüncenin egemen olduğu bir coğrafyadır. Or- da demokrasi ve özgürlük yoktur. Barzani aşire- tinin antidemokratik iktidarı vardır. Kuzey Irak ABD’nin arka bahçesi olmuştur... Yolsuzluk ve yoksulluk egemendir! Türkiye elektrik vermese, Habur sınır kapısı- nı kapasa olan yoksul Kürtlere olur! Çünkü kaçakçılıktan varsıllaşan Nakşi Barzani aşiretinin bir eli yağda bir eli baldadır. Bugün Irak Türkmen Cephesi’ni silindir gibi ezmek isteyen Barzani yönetimi aslında zor gün- ler yaşıyor. Nasıl atlatılacak zor günler? Yerel Meclis’te “Erkek iki kadınla evlenir” fet- vasını yasaya dönüştürüp şeriatçıların ağızlarına bir parmak bal çalıyor. Bakıyorum bizim DTP milletvekili Sevahir Ba- yındır’la, Aysel Tuğluk “çokeşli demokrasi”(!) di- ye adlandırılan “şeriat hükümleri”ne tepkili! Ne diyorlar: “Feodal değer yargılarıyla, kadının yaşamı ölümden beter!” Biz de kendilerine yanıt verelim o zaman: “Günaydın!” Birinci Körfez Savaşı’nın ardından neler oldu Kuzey Irak’ta? Kürt siyasi partiler atağa geçti... Sosyalist, din- ci, ırkçı siyasi partiler arasında savaşım başladı. Sosyalistler ezildi, dinciler ve ırkçılar ABD ve BM’nin desteğiyle yönetimde söz sahibi oldular. Bu arada Türkiye’nin büyük desteğini unut- mamak gerekir! 1991 sonrası Kuzey Irak’ın yönetimini Mesut Barzani’nin KDP’si, Celal Talabani’nin KYB’si ele geçirdi. Celal Talabani, Kürdistan İslami Hareketi’ni ortadan kaldırmak istiyordu. KYB, İslami Hare- ket’in Erbil ve Süleymaniye’deki askeri karar- gâhlarına silahlı saldırıda bulundu. Sonuç alabildi mi? Alamadı! Kürdistan İslami Birlik Partisi (KİP) lideri Sela- hattin Mehmet Bahattin 2005 Irak seçimlerin- de KYB ve KDP’nin ortak Kürt listesinden çıkıp, tek başına seçimlere girdi. Seçimler sırasında ortalık karıştı Kürt İslam Birliği’nin örgütlerine saldırılar oldu... KİP bugün Kürt Yerel Meclisi’nde 11 millet- vekiliyle üçüncü parti... Demokratik bir seçim yapılsa iktidar partisi olması olasılığı yüzde 99... KİP, Irak Ulusal Meclisi’ne üç milletvekili sok- tu, Kürt yerel yönetiminde de bir bakanı oldu. KİP, Kürt-İslam Sentezi’ni savunan ırkçı bir parti. Bir ara lideri Şeyh Osman’dı ve Türkiye’ye çok gelip gitti. Turgut Özal’la ve Erbakan Ho- ca’yla sıkı bir ilişki kurdu. KİP, Mısır merkezli Müslüman Kardeşler’in Kuzey Irak’taki kolu, Güneydoğu’da da destek- çileri var. KİP’in Kuzey Irak’ta önemli yatırımlar yapan, 1995’te açtığı iki okulun ardında bu yıl bir has- tane, bir üniversite açan, şantiyeler kuran Fet- hullahçılarla çok yakın ilişki içinde olduğu bir gerçek! Köklerini Kürt milliyetçiliğinden alan, dinciliği bölgede çok iyi kullanan KİP’in şimdilik silahlı bir gücü yok. KİP’in merkezi Erbil. Kuzey Irak’ın tüm kasaba ve köylerinde büroları ve karahgâh- ları bulunuyor. Güçlü bir parti ve parası bol. Kuzey Irak yönetiminden 200 milyon dolar alır- ken, Suudi Arabistan’da bulunan ve başkanlığı- nı Dr. Ali Karadağ’ın yaptığı “Kürt İslamı Rabı- ta Örgütü”nden 1 milyar dolar çekiyor. KİP, 2007 seçimlerinde Güneydoğu’da AKP’yi destekledi! Barzani, Kuzey Irak’ta koltuğunu korumak için “şeriatçı” bir çizgiye doğru kayıyor hızla!.. Şimdi- lik “çok eşli demokrasi”yle Kürt İslami Birlik Par- tisi’nin (KİP) önünü kesmeye çalışıyor. Sonrası Allah kerim!.. [email protected] Faks numaramız: 0212 343 72 69 ‘Seçimler ertelenmeli’ ANKARA (Cumhuriyet) - Bağõmsõz Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Başkanõ Mümtaz Soysal, “sakat bir zemine oturtulmak istenen yerel seçimleri erteleme yolunun mutlaka bulunmasõ” gerektiğini vurguladõ. Soysal, yaptõğõ yazõlõ açõklamada, yerel seçimler öncesinde seçmen kütükleri açõsõndan yaşananlarõn “birkaç protesto, seçmen başvurusu ve birkaç medya haberi ya da yazõsõyla geçiştirilmesini uygun bulmadõklarõnõ” belirterek, seçmen listelerinin yeniden askõya çõkarõlmasõ ve tekrar itiraz döneminin açõlmasõnõn da yeterli olmayacağõnõ kaydetti. Nusayrilerin bayram talebi ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Arap Alevilerinden Nusayriler, en büyük dini bayramlarõ olan Ğadir Hum’un yöresel idari tatil günü yapõlmasõ isteklerini yineledi. Samandağ Öğrenci Velileri Derneği Başkanõ Hayrettin Tarsuslu, Samandağ postanesi önünde bir araya gelen Nusayriler adõna açõklama yaptõ ve Başbakanlõk’a gönderilen dilekçeyi okudu. Tarsuslu, inanç özgürlüğü kapsamõnda Nusayrilerin en büyük dini bayramlarõ olan Ğadir Hum gününde dini vecibelerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleri için böyle bir talepte bulunduklarõnõ belirtti. Antalya’da yığma seçmen ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Konyaaltõ İlçe Başkanõ Ömer Dalbudak’õn itirazõnõ değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 381 yõğma seçmenin kaydõnõ dondurdu. Dalbudak, şüphelendiği bir sandõkla ilgili olarak İlçe Seçim Kurulu’na başvurarak tespit yapõlmasõnõ istedi. Seçim Kurulu’nun yaptõğõ araştõrma sonunda, 2007 seçimlerinde 496 seçmenin bulunduğu sandõkta, 1502 seçmen çõktõğõ, 82 seçmenin askõ süresi içinde gerçek adresine kaydõğõ, 381 seçmenin de şişirme olduğu belirlendi. TRT’den çaycı açıklaması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TRT, gazetemizin 15 Aralõk tarihli sayõsõnda yayõmlanan “Kahraman çaycõ TRT’ye karşõ” başlõklõ habere ilişkin yazõlõ açõklama yaptõ. Açõklamada, “4 yõldõr devam eden hukuki süreç söz konusu iken kurumumuz Genel Müdürü İbrahim Şahin’in sadece son bir yõldõr görevde olduğu gerçeğini de hatõrlatarak, mahkeme kararõ ile fuzuli işgalci olduğu kesinleşen bir kamu kurumunun imkânlarõndan faydalanmaya devam eden, hatta bu kuruma kira, elektrik gibi biriken yüklü miktarda borçlarõnõ da ödemeyen bu şahsõn kahramanlõğõnõ ve TRT kurumu kadrosunda bulunmayõp TRT Genel Müdürlüğü’nün kurumda yasalara aykõrõ olarak bulunan kişilere karşõ yasalar doğrultusunda işlem yapmasõnõ kamuoyunun vicdanõna bõrakõyoruz” denildi. Seçmen kütüklerine ilişkin iddialar, TÜİK ve Nüfus idaresi ile birlikte masaya yatõrõlõyor YSK devreye giriyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Seçim Ku- rulu (YSK), seçmen kütükle- riyle ilgili iddialarõ görüşmek üzere, 19 Aralõk Cuma günü olağanüstü toplanacak. Top- lantõya Türkiye İstatistik Ku- rumu (TÜİK) ve Nüfus İdare- si yetkilileri de katõlacak. YSK Başkanõ Muammer Aydın dün kuruma gelişinde gazetecilerin sorularõnõ yanõt- ladõ. “Seçmen kütüklerinde terör örgütünün dağ kadro- sundaki kişilerin isimlerinin yer aldığına” ilişkin haberle- rin anõmsatõlmasõ üzerine Ay- dõn, konunun araştõrõlacağõnõ ve bir yanlõşlõk varsa düzeltilece- ğini ifade etti. Aydõn, “Türki- ye Cumhuriyeti vatandaşı ise vatandaşlıktan çıkma- mışsa ve belli bir adresi var- sa yazılır. Dağdaki kişinin adresi var mı? Onu bilemi- yoruz, araştıracağız” dedi. Seçmen kütüklerinin yakla- şõk 10 gün sonra tekrar askõya çõkacağõnõ anõmsatan Aydõn, seçmen sayõsõndaki artõşlara ilişkin kamuoyunda yanlõş yo- rum ve iddialarda bulunuldu- ğunu söyledi. Aydõn, “İddia- sı olan belgesini getirir, biz in- celeriz. İddianız varsa bu- yurun getirin” diye konuştu. Seçmen kütükleriyle ilgili iddialarõ görüşmek üzere, YSK üyelerinin 19 Aralõk Cuma gü- nü olağanüstü toplanacağõ, top- lantõda TÜİK ve Nüfus İdare- si yetkililerinin de bulunacağõ öğrenildi. TÜİK’ten savunma Ortaya çõkan karmaşa nede- niyle eleştirilen kurumlar ara- sõnda yer alan TÜİK de dün yaptõğõ açõklamada kendisini savundu. Açõklamada, Adrese Dayalõ Nüfus Kayõt Sistemi’nin (ADNKS) her aşamasõnõn bü- yük bir dikkat ve titizlikle ha- reket edilerek, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ellerindeki kayõtlarla kontrolü yapõlarak oluşturulduğu ve sistem hak- kõnda yapõlan eleştirilerin hak- sõz olduğu savunuldu. Açõklamada, “Son zaman- larda basında, özellikle seç- men listelerinin askıya çıka- rılmasıyla, ADNKS 2007 nü- fus sayımı sonuçlarına ilişkin yorumlar yapılmaktadır. Söz konusu yorumlarda, çağdaş devlet olma kapsamında son derece önemli bir yeri olan bu kayıt sistemi ile ilgili haksız eleştiriler ileri sürülmektedir. Büyük bir dikkat ve titizlik- le hareket edilerek ve kamu kurum/kuruluşlarının elle- rindeki kayıtlarla kontrolü yapılarak oluşturulan bu sis- tem hakkındaki eleştiriler- de kullanılan bilgi ve ra- kamlar gerçeği yansıtma- maktadır” denildi. Seçmen sayõsõndaki anormal artõş ve seçmen kütüklerindeki sorunlara ilişkin iddialar artõnca YSK konuyu değerlendirmek üzere olağanüstü toplantõ kararõ aldõ. YSK Başkanõ Aydõn, seçmen sayõsõndaki artõşlara ilişkin kamuoyunda yanlõş yorum ve iddialarda bulunulduğunu söyleyerek, “İddiasõ olan belgesini getirir, biz inceleriz. İddianõz varsa buyurun getirin” diye konuştu. MHP’Lİ VURAL’DAN HÜKÜMETE: AKP lideri, 12 büyükşehir belediyesinden beşinde yeni isimlerle seçime girmeyi planlõyor Başkanlarõn gözü Erdoğan’da EMİNE KAPLAN ANKARA - Başbakan Tay- yip Erdoğan, AKP’li olan 12 büyükşehirde mevcut belediye başkanlarõndan 7’si ile ‘yola devam’ kararõ aldõ. Büyükşehirlerde yapõlan eği- lim yoklamasõ ile parti genel merkezince her belediye baş- kanõ için hazõrlanan perfor- mans raporlarõnõ değerlendiren Erdoğan’õn, İstanbul Büyük- şehir Belediye Başkanõ Ka- dir Topbaş, Ankara Büyük- şehir Belediye Başkanõ Melih Gökçek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanõ Tahir Ak- yürek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanõ Menderes Türel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanõ Mehmet Özhakesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanõ İbrahim Karaosmanoğlu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanõ Yusuf Ziya Yılmaz’õ yeniden aday göstermesine kesin gö- züyle bakõlõyor. Bursa Büyük- şehir Belediye Başkanõ Hikmet Şahin de, adaylõğa en yakõn 8. belediye başkanõ olarak görü- lüyor. Ancak Erdoğan’õn Şahin ile ilgili kararõnõ Bursa millet- vekilleriyle yapacağõ görüş- menin ardõndan netleştireceği belirtiliyor. Erdoğan, Erzurum, Sakar- ya ve Gaziantep büyükşehir be- lediye başkanlarõnõ ise yeniden aday göstermeme kararõ aldõ. Erdoğan’õn yeniden aday gös- terilecek belediye başkanlarõnõ, hafta sonuna kadar açõklamasõ bekleniyor. Oktay Vural, DTP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’õn dağdaki terörist eşi Salman Kurtulan’õn Seyhan’da kayõtlõ seçmen göründüğünü belirterek, “Biz bir iddiayõ açõklõyoruz, bunun doğru olup olmadõğõ konusunda hükümet bilgi versin” dedi. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - MHP Grup Başkanve- kili Oktay Vural, Meclis’te düzenlediği basõn toplantõsõnda ken- disine bir TÜİK çalõşa- nõndan gelen ihbar mektubunun ardõndan, yeni iddialar gündeme getirdi. Hükümetin ve TÜ- İK’in “dağdaki PKK’linin nasıl seç- men yazıldığı” soru- suna yanõt vermesini isteyen Vural, “8 Ka- sım 2007’de askerle- rimiz kaçırılmıştı ve bu askerlerimizi ka- çıran bölücüler, bu dağda sözde bir devir teslim töreni yapar- ken bugün DTP’nin milletvekili olan Fat- ma Kurtulan’ın Piro kod adlı eşi Salman Kurtulan’ın da dağda olduğuna ilişkin ha- berler yer almıştı. 8 Kasım 2007’de bu adam dağda. Bu adam terörist, bu adam Irak’ın kuze- yinde ve sözde PKK bayrakları altında Kuzey Irak’ta cirit atıyor. Ve bu cirit atan Salman Kurtu- lan TÜİK’in yaptığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi esasında sayıma giriyor. Üstü- ne üstlük seçmen olu- yor” dedi. Salman Kurtulan’õn “Adana ili, Seyhan il- çesi, 141. Sokak, 2/2, Daire No:1”de seçmen olarak kaydedildiği bil- gisine ulaştõklarõnõ be- lirten Vural, bu konu- daki belgeyi de gazete- cilere dağõttõ. Vural basõn toplantõ- sõnda, bir foto muhabi- rinin Salman Kurtu- lan’õn fotoğraflarõnõn yer aldõğõ gazete ku- pürleriyle birlikte fo- toğrafõnõ çekme talebi- ne “Bu fotoğrafla be- ni çekme” karşõlõğõnõ verdi. Gazetecilerin, Salman Kurtulan’la il- gili dağõttõğõ belgenin resmi kayõtlardan alõnõp alõnmadõğõ yönündeki soru üzerine Vural, “Biz bir iddiayı dile getiriyoruz. Elbette nüfus kütük bilgile- rine ulaşamıyoruz, çünkü bunlar gizli. Bunları kim gizliyor açıklanmalıdır” dedi. Kurtulan: Hiç o adreste oturmadı DTP’li Fatma Kur- tulan ise gazetecilerin sorusu üzerine Vural’õn açõkladõğõ belgedeki va- tandaşlõk numarasõ da- hil nüfus bilgilerinin doğru olduğunu, ancak eşinin seçmen olarak yazõldõğõ adreste hiç- bir zaman oturmadõğõ- nõ söyledi. Türkiye’de 6 milyon seçmen artõşõn- dan söz edildiğini anõmsatan Kurtulan, PKK’lilerin dõşõnda bunlarõn arasõnda 20-30 yõl önce ölenlerin de bulunduğunun kanõt- landõğõna işaret etti. TEB Başkanı Erdoğan Çolak, dün Sağlık Bakanlığı önünde 51 Eczacı Odası Başkanı ile birlikte yaptığı açık- lamada, muayene katkı paylarının eczaneler aracılığıyla tahsil edilmesini istemediklerini kaydetti. (AA) Eczacılar 7 yıl sonra alanlara çıkacak MAHMUT LICALI ANKARA - Türkiye’deki 28 bin eczacõ, 2001 yõlõndan sonra ilk kez 21 Aralõk’ta Kolej Meyda- nõ’nda Türk Eczacõlarõ Birliği (TEB) ve 51 Eczacõ Odasõ tara- fõndan düzenlenen mitingle alan- lara çõkõyor. Mitinge TEB ve Ec- zacõ Odalarõ’nõn yanõ sõra eczacõ- lõk fakültesi öğrencile- ri, eczanede çalõşan iş- çiler ve bazõ sivil top- lum örgütleri de destek verecek. TEB Başkanõ Erdo- ğan Çolak, eczacõlarõn özellikle ilaç bağla- mõnda sağlõk danõş- manlõğõ, akademik eği- tim, emek ve sermaye ile sistemin en önemli parçasõ ol- duğunu kaydetti. Eczacõlarõn kul- landõğõ provizyon sisteminin düz- gün çalõşmadõğõnõ belirten Çolak, “70 milyona hizmet veren pro- vizyon sistemi ayın 9-10 günü ça- lışmıyor. Hastayı ne kadar süre bekletebilirsiniz? Reçete girile- cek, kabul edilecek ve onayla- nacak ki ilaç verilsin... Siz has- tayı bekletemeyeceğinize göre 2- 3 gün, mecburen veriyorsunuz. Bunun bedeli eczacıdan alını- yor” diye konuştu. Eczanelerin bi- rer ticari işletme olmadõğõnõ kay- deden Çolak, eczacõlarõn hastanõn ilacõnõ nasõl, hangi aralõkta kulla- nacağõnõ tanõmlayan, sağlõk da- nõşmanlõğõ hizmeti verdiğini ifade etti. Çolak, şunlarõ kaydetti: “Kâr oranları 2004 yılındaki İlaç Fiyat Kararnamesi’yle dü- şürülmesine karşın ödemeler zamanında yapılmıyor, kesinti- ler ise çok yüksek rakamlarla yapılıyor. Kamu kurum ıskon- tolarının, yani sanayici üzerin- den alınan ıskontonun farkı bi- zim tarafımızdan veriliyor. Yüz- de 5-6’lık kârlarla çalışan ezca- cılar yüzde 0.5-2 civarında ıs- konto ödüyor. 6197 sayılı Ecza- cılık Yasası değişiyor. 1995’ten beri uğraşıyoruz. 15 yıldır bizim gündemimizde ortaklık diye bir şey yok. Şimdi yasaya ortaklık koymaya çalışıyorlar.” Öte yandan TEB Baş- kanõ Çolak dün Sağlõk Bakanlõğõ önünde 51 Eczacõ Odasõ Başkanõ ve yöneticileriyle bir- likte yaptõğõ açõklamada, muayene katkõ paylarõ- nõn eczaneler aracõlõ- ğõyla tahsil edilmesini istemediklerini kaydet- ti. Eczacõlarõn taleplerinin dikka- te alõnmasõ için artõk “masada de- ğil, sokaklarda” seslerini duyur- maya çalõcaklarõnõ belirten Çolak, “Sözün bittiği yerdeyiz. Masada sesimizi dinlemediniz, sokakta dinleyeceksiniz. Bundan sonra sokaktayız” dedi. Altõnok: Gökçek artõk tüm Türkiye’ye yük oluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP’den Ankara büyükşehir belediye başkan aday adayõ olan, Keçiören Belediye Başkanõ Turgut Altınok, “Halk değişim istiyor. An- ketler de bu değişimin göstergesi olarak so- kağın nabzını tutuyor” dedi. Altõnok yaptõğõ açõklamada, yerel seçimlere doğru belediye başkanlõğõ yarõşõnõn hõzlandõğõnõ, bu kapsamda bazõ anketler yapõldõğõnõ söyle- di. Anketlerin “değerlendirme yapmak için anlam taşıdığını” ifade eden Altõnok, şunla- rõ kaydetti: “Halk değişim istiyor. Anketler de bu değişimin göstergesi olarak sokağın nabzını tutuyor. Ankara bir 5 yıl daha böy- le gitmez. Başkente baktığınızda her alan- da geriye gittiğini fark ediyorsunuz. Anka- ra Büyükşehir Belediyesi, sadece Anka- ra’yı değil, tüm Türkiye’yi geriye götürü- yor.” Ankara Anakent Belediyesi’nin şu anki yö- netimi ile “Türkiye’nin sırtında yük oldu- ğunu” söyleyen Altõnok, “Çünkü BOTAŞ’a ve Hazine’ye olan milyarlarca YTL’lik bor- cu ödemiyor” dedi. Dağdaki PKK’li nasıl seçmen oldu açıklayın Eczacõlar, hastalardan muayene katkõ payõ adõ altõnda 10 YTL’ye varan ücretler alõnmasõna ve ilaç şirketlerinin kamuya yaptõğõ kamu kurum iskontolarõnõn AKP hükümeti ile yapõlan protokole karşõn hâlâ eczaneler tarafõndan ödenmesine “artõk yeter” demek için 21 Aralõk’ta başkentte miting düzenleyecek.
Subscribe Login
Home Subscription Packages Publications Help Contact Türkçe
x
Find from the following publications
Select all
|
Clear all
Find articles published in the following date range
Find articles containing words via the following methods
and and
and and
Clear