12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
P7 eEry6şlüel m20b17e Güvenlik bürokrasisinin üs E2D9İT5ÖR: HAKA23N4 AK3A7 RSU TASARIM: ZARİFE SELÇUKPazaRteSİ 21 AğUSToS2017 93.yılSAYI:33556 KURUCUSUyUnUSnadİ(19241945) BAŞYAZARLARInadİRnadİ(19451991)İlhanSelÇUK(19922010) GÜNDÜR ÖzGyÜoRKlSÜUKnlelRaİRnden Fİyatı 2 tl (KDV içinde) KKTC’DE 2.5 TL akın atalay Sambuurnactu Kadri Gürsel ahşmıket y.İpeemrre tGUÜtNUDKlÜUR tGUÜtNUDKlÜUR S‘İşte Siyoasi AyraKkP’ Gvueneel‘YBaaşzıcı’byaİoz10mİgSrrüofidzueaKrlulrulaa’vebeaRtkaş2d9Gpe3lmıekloemr2lain2üdıidelleühikmröşüsyknadlüiyetdeğabetişğetişeiiklrikAkAloKtaerPaut’rnyüuiirnkcmçugüsüluüçiylsğüzdüeuinsmeirHiaşayaimti Yayzıcaık’nsınaoğğluızekaiaksakallı titsnKldSvekiaSetınoerlikoaKkntamfitdrmalriöa’see’aKludınlüekurmmçktdemrSataüKiİaaüaralnnd“ianioalyhgptldemrlıloaeaaKiğüiıtbşrsnclsuı,eçlit’aiiedvtenraekanfaaevlnaPlmrglneıdücohşögrgıleeeamltriöeeZdvlbnıkelrnitaeaue”vdeiSüebrkkmğneakiozuaÜuRklçirlmAies“dıiibiİkRiztdAkuleeiseeilailsnkğsinPamgyrmaiusnieiolbkReaolarshükyyealkl.ünİedoaynlezOaarlnulbnüadılü’üİl.autykinKılçarDzç’ülüınommstnyeazkkııBü.ddonreaeirbDsr”sieUspllt.aetnieiayerinAysnlnfhiraktaızlifnlpaedenie2kclÖşıaasgke.laömaaziirKıgknnrbKdemieea,olileirdenrlaıkmgKaoynıieln.ökrıouamrsş>draaralv>iıüdu.zemllç6miına’bğdvbaiaıireas PolİSte yaz KaRaRnameSİ fOBKeransiıretlaçiitdılayrineiiuşlaledşaaeatoEicnlsy3lmamealeA0ğarürn0ınnBandii’kkamyııüBnşaemörükartüğyaklaeMnrkanarEenüiknüınmınieldEdiısznnüğnyaıecirırrevy’eaüearneeilr“OıatSındenmYruMmeddyıaiğlüıuaretm.iidzkşÇ>nBt>aülkieiiüz6rn.llaiy’’üiMdlkrkvüaaa”Meekrbtrkanşiaaklaerahşeterhmmmızamşiereüaunt GÜNdÜr ÖzGYÜorlkÜs2kU3l2NelraiNrde3N5 BeGdaairzşneetyekaampizızşianebhRaitışmliyğaiı’zznadrneı nkaiamddierİznRaardınbi,aaöşldıünmdİ’ayünaİünanıld2nı6. d. yııKlında yOzşŞyNegeıreıntthalaheddçdamiZaöantirllneiıiaEzşüğtNniarimenaı’innlndmdülİdçiamın,ei.rvZdöktıAeileiikyünnCmaEammtzudbeıüalmiaSzdrynşaanıhaüyr.heuıangikrbzbaai2aiap6rıı. çcçblCaieeaüakbluşrlltiüamamiiöllğrnmaazh,üresçiuenıkıl”sr,liiikiidn“çğyNokiecienrodiavtusn’idgaii.nnuiörd>rm.s>sekuBBt1a0euAnies’rdrrydıtdiauan’aviimtğnkceüiiisrsyçakiüal aÇlıK GReVİ 166. GÜNÜNDE AYazıcı’cknıaısnnı HoYğaalyrudanıtmui n FE iNçnrriaaunukfrnıikynekeidnaşavbeienlutileşlSFkeenEiddmTlieiÖlliehreirninlee1m7ye2ür5cvaAedrreialleilyıdkoer2md0u1il.3aAttKoaPlraitaAKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlunun ortağı İstanbul’daki ‘himmet toplantılarına’ katılan ilk isimlerdenCUMarTesi19AğusTos201793.YIlsAYI:33554 KURUCUSUYUNUsNadi(19241945) BAŞYAZARLARINadirNadi(19451991)ilHaNselÇUk(19922010) fiYaTI 2 Tl (KDV içinde) KKTC’DE 2.5 TL aatkaılnay sMabuurantcu Gküadrsrei l ahŞmıket Y. iepmerre TGUÜTNUdkÜlrU TGUÜTNUdkÜlrU sbalaTeğrÖıolgerbtreaaitmkiğrlliiıalzğdneıitn.ıealArıiinişlşiikaşmakdraiyanma3hı.ya IOçsunvlaaTrl dineseağnil sIYasI ayak hmaçiinılYdışeaınznıacsıok’nnarıtnaılmHTaaışnytzaıa.tinAYyçaaıl’zıdşıactaık,iFişfEaaTbdÖraimkilaeısİiıllnhişıanTrakTördevrildi,7iŞÇiöldÜ s““mlBlAUğaAubyvıırCrmyşaKidalkHa”zozdPeooyyrıgPayı’n.olğClyi’aeiFbnyuıayNkrniEiçlsndea’aushTdıplrdluBrnÖeaiıuo“çdşddcş’askılneeeabayiguczüfymioHnaiarnanhrdzieeasu.aaeersvsilllteaiemiiBaeyNnndrnyyalueedviaaLesyyeeagkioisolrnett”caeraeuteksy.dilmthareaHuirvniyıçaaşebrt”ti,ar fatctiselkaıoaoY,klTyPnriaa.şatut’rözaaİnpışaıllrdbttchakiaıuaaınrağif’grmğıılnmınnmdelgıevaıadınçiüa.enİiaYçksly>oktnha>lıaaıoğünçsaaztorlyıııdmYuı.illacsnkıaaİplşıiMmlUen’hı“ınYTdlhiuaHkbaıkaeinmHsniÜaznmortÇıayaaiiiycmynyÜafdYıulalkcatıeeairikialYFttzeaYki,EıatsYaacFooziTaızpmprEı’Öına6Tc”’tıdıÖınal 5SEuylhlüCl e2z0a1H7 âtkarimihlliiğki’anrian e10mltk1aibienlYiinakaonçzkliıdasRcimuıia’ğznuteuıılndViıçyailnainsgiıönNrdeuavrdyueellrnahaallmÇınaıaşkntıır.vdİeşatteuHtHauyakayatiyiNe TaHliyE EDilMedilerSftnıdarlnçmauaeidkdnklncaeıiuadtekasis8rö7ısıriM.rrn’ien6syüşOykdiaçant.ayçörirksa:lsadldİaeoodHazkkikerçnütiemvk2lnanöla,onr0irin9isdc1ililzct’meşmreeu0aeçkuatş’ıeiedyraş’ılzstkeyşataneiıkbrıadr.lnisanatşooeeervdaĞrSa“n,şemtİaaililantgnaeılnmeekşysdspsıega,aamekiokinykdnrbzihalariaoiaiyçyçayz.mrreyaoiaTnuılSkanreürmlilattVıezalilerle.aitalüarakeae>hr”lyF>mrn’iısonasn3iMuvuenitrç’ıt’ır.skıeneankaikYnidk>aprln>oaeyögtıelömğ3“bcbr’öintduelaetücsnaıyelnüükskigegeitleigntlmhucçaitumeeglkeiyklöaYrniiaerazökünıcoyğyıe’nsönorıkneisnrTrn.eeaizn2drelzii7akvinğnayiahliias”1’a0iğddmaz0uekıiorsyfblaatganbiolnnraaikrsamıank’sndaiıbnaş.ıeknoiTataai’zrçdkdiıhlliıeaaşn17ıkrdnl/iıi2kdiH5.caleae>ya>ravrzathlaiıdkYaama2okKz0ışy1cae3ıaunytdmaarrpeduihtlcıİaic.nRfedruİeıKekT..nö1GFs2o’dou’edelnaanrenarn.cçfılleuaTMğrsrbaruoıuaiHy,kr1calıs3elteiımkyrrAkbieakşeeaisnsentotldiyeknbilaivıddlrneiiaaşıktkAvklsıeaitılsirzsmliiılntnaaguiddeTtsacuıaa.nekşkKl’tilıuoekanmklmiudrtekaaaadyrhtayaeltreiunpyantkelkuaiAikçrşçtıılieaknalkletndaıtraa.yi.nsTbDe>a>ugreş1bla1m’udvzeneeesirdttAceubickıigi l“aYry“aıy5azly6ıacı5ım“’1yİlşasatane1ya0SınliSıyhokaarasubnie”Aurbnyleaaurşkilymı”ağviızyee y‘RArtıka‘emzekçi’ıcsıe’yçimale‘rrienies’daelmkaanrıyşatı Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, bu gezidenAKP’li Hayati Yazıcı,EysrmaedşçoaiamyğanantnşaTAleimülmrtakialtmeınrvyeeiazr’dedai yanıt vermek yerine hakareti seçtiSıla atilla Taş ucnml“2izgeÖenİla8üümeşzukk5irdnamiielranükagnYhindiçşüeüYagateüntılk,e,elredegrasedsüniGeeçyıir.rilldnlüsıie>Cidekd>lt.mmieae1kPyg1v’dcdeaoorbaidenerrllımieerşuvsiasrıimlnkieeebp’dy”inıioSnrreldelkebenie1ymemsinr6nii5h. İşte İStİhdam nuriye Gülmen SeFeRBeRlİĞİ! Semih özakça yysnştSıoaiaako3nynmaıSms9lseYıa7alireMal0yıyrılaiAbosnyınirGnıaads6üezşe3v2atgıeel0rebıtnm1yrkilnio6iilaskre’ky.idVyKiaOişal.ueHigkGyröMfAdueıriLeçmav.eye>yvun>rıeüsişvylzeke2edıharl0eRTina1nİBü3uy7ear’nn’lnkdgüıiheöKkdyıürRökeeakanazEÇmkmeakam9lüouım’dşnndalçudeoaadembl2aıkuşimçaaPsanrioalalıılri YHaazyıactı i rıliannşArictmıdeağkCsBerukiiiEunlismaAeedmrretmkrnliuyotamişhas3g.sağadnuioblnuoimCğekiioş2orna”nırılo”ğYuety0knluiraTltaetSymıub1aaaaımimlanneanannd7nr“hyAtğdaşadİııav,yuHtrşnBlrliKfeea1ıaı.itdaırdiğnampernP9ybnlBuıyaiı’dıyahaiS’Eyanacdilşaeliiisşuriıaaynşrnnrnia YkTrdnyt2Sbieeue1oweaYEarrmnlky2iAuiuraetadnza1eihtnzn”eğ1bncşeeymııdaDaudrokAaibrıaccbeemişbhtnmusn’aaııapkğntdeıtsravd.rdşkkheuıoaz’rkeuyaabemelByarkseslknıybraresaeiğuaöbtasİılimhs2sdralornnegıyeanesıliıayie0ksaroaclmremuminğlaml1edizny2ainımuiik7ee’e0zzsgyetrüide1etedeaBziazCe7mştyae5sraeHiivıyrimtPriykmEohaeiz’eidalanyltererelyreninaletenhaaraüamınt1ktilğYosilthvadnaiaıv0ia2mlnkaruıduğrez.0b.aaehırnıb1şy1eBscmgaaic9“7rııtrulkeıYn’lgeasyuAetatdakihiıarcrrğzakvairheoiyaıumeibltcya?ehdysleıakbireilt’drzi.yiyorreaindıdasımmlrmegeeuev1eaitlze0lhae nlnnylpmğdsmmdsdkghraaoaıüaaaaaalnuuiAaOOTdrmtmg’nşFd“duışşnteaetğğydlİEıattıiilacansltslluuüa.TkaieİkYuunt1ızrrİ..lraÖnylihnnaui5a5B1nihylhlm’zlaaneuuya5tubökaTgâımçneyzzcınmuüelgTırşiKâuıaielmlsaşnbe’öeiı’n’nlooaiYdüysşdurmtYtmsırdlmmaaaeaanaşçouoamaşknvzukibniklzilmiüarıidıdşazriuıicrbtakd,c‘lreukkalızfhditibııaeıynalğrıe’mi’aigk1erutFlnalbmutmireımkia0nnEeıınarlbznblgmleoıTiadeHieıoatykruer?nöÖRymaerrratagaazıaednnttaigeşzliyesıaznnakır/kıteişotnbeıkğCoirmlçzşrv’İbaViedmıpadeeiruinSdeaniaçlmiasmeşrsşadımeTnmieölyot2ınyiayşğiAaurrylnıd,0iitalaiaişaaşYrrleıdlşNıT1pdetrlsmkat?iaıeama4a:etıımBdkebznırnnkal’nrta.tııUialıdkğ’ecz?mys1akgnzğıLıaoaoare5iu’aımynşyınnsçrnaİauaulırl?KGÜİRlİdtKÜi:jRÜitÜlaKnelemuİhİzçaİunnreutBmerlSiaNİtS’datetemÜNRasKte’İeKrlSTeaşYltdaİ ıNRTAıAIKTTPM’DKdİENaöKEİzRRTaEtMnVEGaİZDoYnİ olylNoÜEKüGkRzoDegriocsküpmbnğeMairduaAülnikymceyNtaoeada’IredleevysBaeİmoSolPsyatuonmny’adr’udaka akBlaaarRramzralVınei yaSMilletvekiliyken Akşener’in yeni parti teklifine “evet” diyen kim? IRKÇILARA DARBE REFERANDUM KESİNFatmratarraiyaGanyıcackaliüolrao1cinz6kPmöşnıeuı4mazÖlGrrekkçaı“eçiazibeaGdEç‘yneaenPlylHiÇmkiiykiynoınşÜmsazdoakçadÇHeilgarPtp”aseezkeNşkYNeüauaiA.gKıtTasyeiçinlıağvzdöçnhirltkehtkğdKieKaremd’eieilug’tNBıidinarede’navaNtÜyel,şeYaaebirdeiriylkIyçaosançnçmnniNrChgtPirt.kialptıısaaeidşŞeİiaekoksşrçlzTztğseerEeanoglnpTıskaapld,nekiiöeibğfakilüçmrrvnyTdıllBrerğeTe2geühıöHmlağiakrdçiuteoüiküünFet9kalyçtnisğıınIlYaeSstrrşşnnaarenieÇraardiatüükaeşedekiraydeldltrrimiAteriniaantyee‘imkıkşmOyafikıaeaıviysanrtneriyerşflobeişvreneçr,usoeoemkiTh,asemlrvdUıkahsepmrt’eirenınaini”ınak’rstueçikerlüsinyşaşaNeı’lidĞnÖtkaaatdciarngdrlaiGldıdielanym’lnFyianlnyiiiöUzayiayosatdtiyclkişktrgs.UiiiaroieuihöGyianeisseNBnüBiajo”kaaegryşleeitterrrkt.işiuyçminliöiernUhark’yköapelmCemfdalnarlekkMnlkkeüosrihsrk’uyrestsubivilanekiaitrmıkkıtkeeueüıneaEalkömnçniFisyş,mtbGıaıedlernrrşknDzrNueitlseagmYsemineunbaeir,,Aıaleeeı”şireyre.kbrieensimküaiiiçeu“drrknrdgsdezmarğ>“nareEAksnamölmlYzdipaış>kmlguıTeryeiaudimdkenkmkcilfseaiolIaiteHdnüsrlömNeedgra’aikeaiaurınDneyognkmiEiezeallaeodcknTekremdöeğaenkenarruael.evlmleezinsseeelynısitdeenedadinMmyndl.şekaÖüantargCeAşkopHeeGaaedsreaıt>şaraulöçhkaidıö2ğelza>.reeynsaıunrkdeikklenyiillin.orveya.0alerNnrzadD?ilitinhdısuy>iankoey.mecbşI>kel,Cho1enr>vkdytır>üç’ni7>e’iek1ı,reösCerelada9>dcaalk1İtnteui5sen“M1u>”Tatielanıhyd’rrhrrmkö>za’.idksuın,iactuiü3l4rsSIninıek’tdyisıe?nielzüIlzaimAse1kieirNsrıTd’1bga,.lı’üım’’zlükkğoaetlddhavameeeaöünÇaşn‘aıaMkiiıeitşeşri“lu>eyinsk1znsdfnalçsyaarlüs>ittyiTyreyierBe,ste‘lşübdaseeaııiolıamiteUü’Irıt1ldeŞlkşağ1naNn5nuodd0dırnkiktüreBi’loiyelm’ıbdaskaaskm.tUiAGul2unaegöNiküedaldşeL5hkilalgisliu8ıMkitrubıhm’öeısm.ddkAraözeyihiuıeelyrnlezye.kakllaYo,eAredEAiynrlsşmeirntaidDveegaotlıdenşöiğ“iiBytşrğyaiüalureiZnvl’a,dşmere’ıeeinaozeBtgydıismacnleeeeneksımmriçYaaşAiiddihnngbemşotbteıluCnenakıtiııYleröeiMlruar.şğğnuHsbnaseınyyEyeaaisiiPDlıntrsırdolinll”kde’ıie3vNAryyoi’atk:ed1çyieainayÖuğNaisetknmk1dlar0azaaraıevourtinagilıaieglntrl’dlmıütaknıssrıAtüküanrbğiveeluy’aynüat1ae’roa0ıyklagıntlürlt’,kkçdakdöetdntkukira1iy.er’oibıııçmedheklürr9nrnaTideanmallygı’üa,i3emidakyrrriuklAalçsbnaketç1lknhataCmüiiaaeBiytieaetvtlslşnyse’elAlddafİaöikpuüdkatŞAraeuyemakŞrabylayiiocoıçeleeivByeyıelyltrmğa.kentilroayiıniaAiYigimrklceagyraseiaşrbc>lskzK.öes’cnr>aiHcnaahtöeakkAhsainheiziheeğkünvlnzodn1nlyguyidaaeı1kaiuaz5ne’ıdbluSslreç.dmerzş”MayycermPibı>askÇdbnruaraeda>e2Dvdıianryaseimaamiay’6edrsk.ıl’iıin.aetdnnkk,nallğenaerDYriieH“kaiindrM.Eaiyl”ıdleklaei>dza,rmaYnbea>dköadsmgmecemepa5haıaonNaemaytğo’şküleahitGğeklabeizhşerktda,aaş,lkaeitaarıaibariılliantçnkarkilAochiıdkm4tiolneaavyöikdaiş’oıkarktnıekKerYrle’elnetdaeyncıpgarPaayttlrnTiadiıyrpiisdğaskezüreda’anüanyıikoıtinvulkkııllynıtrolidpğeığelkanr“eiicnaiıialoıkıruryeçtae.etgİsnnirınmlıeilydğiıiaşge,ıtna,yad.eyermdtitlsagnhielyaüiuMeyeuleyalciinz.üşçaaırmnilnşymliaiezşePsCd.emuçagekeas7uaumnrBüatiurymüAAylidlğesişnuerluerme8ülarnrıünliKlueeipırnenmdantTşk”şinvhldPrllüodkuükiaeadaldueT’lMe.eiyltpukrnakiirüniıTE.yoırirbbltnuyenmrbvlmmAürreeaaAseaavkravriegud.dimObkrovırakhşkmhs2lalşYkşd>oknasaerieetklSreo>eşeaııaalkeiğurliaitlrameasAıeipln?harysaearauoancet2iülbLvMlnnVnshnar>ekkâsbenlelikeoblaii“eraı>lr’CTıamltNenlaeişykZdılnaupSniâairıbTebvEzutğeeyasedofkn’eikrcataeiıiuüainreaklnnıykieeridçrnınij’ılm.birMa’elocnlnCilıuekgğdierıvtndrPranFkynimkmuİğa’ealaddn“zmeıyıuuieşılbbuüvkaaeepnrancYreiöşbrn’eaeaiaNdilagorvloLkaıirinnvuknşuYdnl?Tzzeynrikeı”rıet4ieznpeo.KaelrlnişeıgeBottTr’nraaledsgrtakoEBiııg”amredBıAaaA.ilediMcylgğruerlerlrdçroetlesdldare’’aKtKrldğPl>keahtaruüecüMaieiyibiakiağieninu>,ueoPPylnlbğşrydrdsnikreeidra’biğla’pe’ş’mımayitdkde1örlzdlaoıi,ai,eina1ıniamianğkhğkezğeik’2yaanni“ke..dnrvarsıieBnonl1bNln,otnl(lçatceil.r>ine,ietd“iakeSlp4ıkeAieku>Anr0ııeyoaurkhOPksiıp’talnHaiiet,eurSmasD.nküalivaleyıtsBvğnlaövapr.kpfl’ep1ktrSanary4fCklluatfarroTirnoobmntalpkieAoaaepeseıiaimtruoernieklHatyüecsetuknzsnmytal“omkertaanimleiiardivl,trireivslrrkaorrnFpeikisfrPkl.vatl.aneoBye’envtöskuaerkMumenpeaıtearkd,pmraieil’G’HmanBs’yNaİ’açtılolamoedbakrkekyilrnmi.lsalrğdYiagrnelalt1eakdooyanaüniu)şüi“tDiu1si3amnarslöaaa>nı”kna>ierşnaaöanykBzeiıyıril>kbeiaül>ırsvşnlkel0bvjiani,ayPölaedlklciDosnyndndgZıulos”aka’7ananbzn5aa7ılşecke’keya’araeaıd’üldivalgytdgde’ınnkrıy’eeşdntirşüliaatnIddığuıtepnurÇreeeŞinikie“addkakyaıkoaalifataamdBeimled’,rBaıie2sr”dVemdnrıirayAainnunyayrblrdeiaognHdaini.spösasaüiıuşmdralilnraealhnşu5draeö>ııciarvlulleDkz.le>ııpgnıbiamyrııid,nğeszdşikB.vımHPlCkeeAaoaaayiukAgiçaanieeanatky’sndlrnrsoıdyınamtttllkdulöaizaİuıttalrliakaaaeaYzvarzıeüıneşems.rNe”neırşmırKrıMltzFtBİdanödadBşbşAııkzeieiniaeğıinnbzrızilıddİtarrnireidnm,nkılasggidmiinR’ekç4nBde’yslYüniı’i,teaSnlt.liesaaoirieaimteirAnnyslü’nır’anüldştadnşecBlooiığmaapılekerCdünrnünktkdahıes’dıi”maçdiü.ssoasııhmğaıtz>slairi>meacvelaılBğetid7voueınloatcoş’datidcilrpığstİsgenyıeldeaGtlroaiönagaosmılrvse“alicvnuıaniadunbnufiç’rleleaadrdutıinilöır’srnmır’ldieanaernyısğklndoı1zebini4ğmiıBolpıalnyeauıdakğalknmgrearnkiairlBiearenşuıez,lKsl”riklYdrnraaTıehtbüzdiıiden.südnnaBalrelıİeiıarktğsniea,dkölrkpmklıyşeBi“ialnidar.kRırSaryıaemenüi>ılaaöeeğ>yfadyğgpnfe’ınd7lnoyüezürearı’eadalrlne,azvMateiadb1sna’l4Sidelnaügalreda0aıisridlT.sşFguldııbkuiuükanğBrmüaimaımıddrişa.niduiehrs>il>aeiaa7’de Tesadüfün böylesi FETÖ soruşturmaları kapsamında malvarlığına el konulan ismin ağabeyi BTK üyesi çıktı. BTK üyesi olan isim de Milli Savunma Bakanı Canikli’nin bacanağı! AKP’li Başakşehir Belediyesi’nden aldığı avukatlık ihalesi “FE TÖ soruşturması kapsamında malvar lığına el konulunca” iptal edilen is min ağabeyi Bilgi Teknolojileri ve İleti şim Kurulu’nda (BTK) kurul üyesi çıktı. AKP’nin önemli isim lerinden Milli Savun ma Bakanı Nurettin Canikli’nin bacanağı olan Orhan Öğe daha önce, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. AKüyçküuktkaya Cumhuriyet 20 Ağustos 2017 tarihinde “Başakşehir’de FE TÖ izleri” başlığıyla avukat İrfan Öğe’nin belediyeden aldı ğı ihaleyi gündeme getirmişti. 2016 yı lında 7 aylık dönem için avukatlık ihale sini kazanan İrfan Öğe 2017 yılı avukat lık hizmeti ihalesini de kazanan isimdi. AKP’li belediye, haberimizin ardından FETÖ’yle ilişkisi deşifre olan bu isme ve rilen ihalenin iptal edildiğini, ‘2017 yılı için para ödenmediğini’ açıkladı. İhale nin iptal edilme gerekçesi ise “FETÖ so ruşturmaları kapsamında avukatın mal varlığına tedbir konulmasıydı.” İşte FETÖ soruşturması kapsamın da malvarlığına tedbir konulan ve aldı Nurettin Canikli ğı ihale iptal edilen ismin ağabeyi Orhan Öğe şu anda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nda (BTK) kurul üyesi. Aynı zamanda AKP’nin güçlü isimlerinden Orhan Öğe Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin de bacanağı. Öğe ne demiş? Orhan Öğe daha önce, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcılığı görevindeyken GSM operatörleri ile işbirliği anlaşması imza töreninde “Bu projenin önündeki en büyük engel BTK’dir. Devletten maaş alıp hainlik yapanlar var” açıkla ması yapmış. 2015 Nisanı’nda yapılan bu açıklamaya BTK, “Kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Bu açıklamalara karşı gerekli her türlü yasal yollara müracaat edilecektir” yanıtını vermişti. Bu kınamadan bir yıl sonra 2016 Haziran’da Öğe hainlikle suçladığı kuruma üye olarak atandı. Sıklıkla Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere katılan Orhan Öğe, kardeşi İrfan Öğe gibi Sivas Madımak Davası’nda Mevlüt Uysal ile birlikte sanıkları savunan isimler arasında yer almış. Canikli ne demiş? 2014 yılında dönemin Gümrük Bakanı olan Nurettin Canikli, CHP’nin “akrabalara kıyak çekiliyor” açıklaması üzerine bacanağı Orhan Öğe’yle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Mesleğe girişi kariyer sınavıyla 1983 yılında gerçekleşen Orhan Öğe, diğer tüm görevlerine de Bakanlık görevine getirilmemden çok önce atanmıştır. Bu nedenlerle 31 yıldır üst düzey bürokrat olarak görev yaparken, yeni bir atama yapılmış gibi gösterilmek suretiyle ‘sınavsız işe alındığı’ ve ‘akrabalık ilişkisi doğrultusunda atandığı’ iddiaları mesnetsiz olup kamuoyuna saygıyla duyururum.” l İSTANBUL haber komisyon HSK’dan dosya bekliyor OHAL’de 70 bin mağduriyet dosyası SİNAN TARTANOĞLU KHK mağduriyetlerini gidermek için Başbakanlık bünyesinde kurulan OHAL komisyonuna başvuru süresi 14 Eylül’de doluyor. Komisyonun karar aşamasına bir hafta kala 70 bin başvurunun olduğu, kalan bir haftada sayının 100 bine çıkmasının beklendiği öğrenildi. Komisyonun hızlı karar almak için “pilot karar” yöntemini uygulamayacağı, tüm başvurular için tek tek inceleme yapılacağı belirtildi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu 7 komisyon üyesi, yaklaşık 200 uzmanı ile birlikte 17 Temmuz’da çalışmalarına başladı. 17 Temmuz’dan önce çıkarılan KHK’larla ilgili mağduriyet iddiaları için tanınan 60 günlük süre 14 Eylül’de doluyor. Son KHK için süre 15 Ekim Komisyon yönetmeliğine göre 17 Temmuz’dan sonra yürürlüğe giren iki KHK için yapılacak başvuruların süre koşulu “KHK’nin yayın tarihinden sonraki 60 gün içinde” olarak düzenlendi. 15 Ağustos’ta yayımlanan son KHK’de kamu görevinden ihraç edilen 922 kişi, kapatılan iki gazete ve bir ajans, rütbesi sökülen 10 emekli tuğgeneral OHAL Komisyonu’na 15 Ekim’e kadar başvurabilecek. 7 haftada 70 bin Edinilen bilgiye göre komisyon bu iki ay içinde herhangi bir karar almadı. Başvuru dosyaları sınıflandırıldı, mükerrer dosyalar birleştirildi. Anayasa Mahkemesi’nden gönderilen 70 binden fazla dosyanın da birleştirme işlemine tabi tutulduğu ifade edildi. Başvuruların alınmaya başlandığı tarihten sonraki 7 haftalık süreçte 70 bin başvurunun yapıldığı belirtilirken, kalan bir haftalık sürede bu rakamın 100 bine çıkmasının beklendiği aktarıldı. Komisyona gönderilen 70 bin dosyanın da ek başvurularla sürekli olarak büyüdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre çok sayıda başvurucu savcılıktan aldıkları, “Bylock programı kullanmadığı, Bank Asya isimli bankada herhangi bir hesabının bulunmadığı; Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın raporuna göre, terör ve terörizmin finansmanı ile ilgili herhangi bir kaydının bulunmadığı, darbe teşebbüsünü destekler mahiyette yorum veya beyanda bulunduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, FETÖ/PDY ile bağlantılı sendika ve derneklerde üyeliğinin bulunmadığı, bağlantılı kurum ve kuruluşlarda sosyal güvenlik kaydının bulunmadığı, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında isminin ifade veya ihbar tutanaklarında yer almadığı” yönündeki temiz kâğıtlarını dosyalarına ekletti. HSK’den adli dosya talebi Ancak komisyonun kişilerin savcılıklardan kendi kendilerine aldıkları temiz kâğıtları ile de yetinmeyecekleri öğrenildi. Komisyon çalışmalarına devam ederken Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yazı yazıldı. Komisyon, kuruldan, haklarında adli işlem de yapılan KHK başvurucularının dosyalarının 14 Eylül’den sonra gönderilmesini istedi. Böylece başvurucuların dosyalarının daha da büyümesinin önü açıldı. Pilot dosya yok Komisyonun yayımlanan usul ve esaslar tebliğinin dışında, önündeki dosya dağını hızla eritmek için bir yönerge hazırlanmadığı öğrenildi. Hızlı karar için KHK ile ihraç gerekçelerine göre bir pilot dosya üzerinden ya da emsal kararlar ışığında karar alınmayacağı, her bir dosyanın üzerinde tek tek çalışılacağı belirtildi. Nuriye Gülmen Semih Özakça 14 Eylül’e denk gelmesi dikkat çekici OHAL komisyonunun önündeki en önemli dosyalardan biri de 6 aydan uzun süredir açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın başvuruları. Komisyonun başvuru süresinin dolduğu 14 Eylül tarihinin, Gülmen ve Özakça’nın yargılandığı davanın duruşma gününe denk gelmesi dikkat çekti. 19752014 yılları arasında İstanbul Özel SaintJoseph Fransız Lisesi'nde Fransızca öğretmenliği yapmış MİŞEL TAGAN'ı 31 Ağustos 2017 günü kaybettik. Değerli hocamızın anısına 13 Eylül 2017 Çarşamba saat 18.30'da Moda Asompsiyon Kilisesi'nde bir anma töreni düzenlenecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve SaintJoseph camiasına sabır diliyoruz. İstanbul Özel SaintJoseph Fransız Lisesi Türkiye İşçi Partisi üyesi, Tüm Memurlar Birleşme ve Dayan?şma Derneği (TümDer) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi, İnşaat Mühendisleri Odas? Genel Sekreteri, kararl?, çal?şkan, zarif arkadaş?m?z, Fikret Kemal Y?ld?r?m’? kaybettik. Ac?m?z? yak?nlar?yla, yoldaşlar?yla, dostlar?yla paylaş?yoruz. An?s? bizimle yaşayacak. TÜRK İYE İ Ş Çİ PARTİ Lİ ve TÜM–DER’Lİ ARKADAŞ LARI C MY B
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle