24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• Sahibi. Cunlhuriyet adırid Matbaacıhlt ve r;a»"tpctıtk T A > > \AiılK N \ » I • Genel Yayın Müdürtl OKİAV KliKIBÖK*. • Sorumlu Yazı îşleri MUdürt): ÇETİN rtZBAYRAH • Bnsan ve Yayan CU'VIHURİYET Mathaacılıfc #e üazetecilik T A S. Cağaloglu, Hamevt Sofc No 39 41 TEIGRA.P ve MEKTUP adresl: CUMIHIKİMİI tSTANKUL • >• ı K ıtu ıı îstanbul No Z*t »• Telefnnlar 22 «2 »0 U «2 M lAAinıtn # BÜKOLAH: Ankara Atatürk Bulmn Yener Apt. Yenısehlr lel 177477 25^70! 0 tZMÎR Hallt Ziya Ktllvarı No f>5, Kat 3 Tel HI23U 1247oq « ADANA Atatürk Cad. Ugurlu Pasaj. Tel: 14550 JB731 1 1 AYLAK: 12 * • Yurtltn < M0 170 1» Yundıar »*> 495 147 M 82.50 ülKe rruDlanna • agırliftına « jtöre uçn* farta otruyucu ABONT »e !UlN tarafından aynca Maoir... T UT? V .. «e l SayTa (Santlml) „ „ IT« . „ 140 • 4, 1 «. Savta <Santlnu> ÖlUm Mevlld reşeklfUj (8 Santünl) «« • Nlsan NiKân, B»lervniB Doğun) , . »0 » YayiD Haratı (KKUÎMESt) „ » . » . » c • Kajno (KKLÎMESl) „ v > t Baslıt (MAKTU) T A K V ı M 5.12 Akşam 30 09 Güneş 8 MAYIS 197S Ogle Yatsı 1.1 10 l'andl n 10 Imsak 3 58 21 SS KOMANDO üaat 1S snalaıında, Iktısadı Tı carl llımler AkademiM onuide devrımrı ogrem ılere saldıımıştn Çatışma sırasında Ulkü OcakUrı Dernegıne baglı olduğu emnlyetçe saptanan Melımet Ancı, Ik tısadı Tıcan İHmler Akademısl öğrencısı Ramas'an Kuzgun'u bı çakla başından ve vücudunun çeşıtlı yerlerinden varalamı^tır Po lıs yetkılilerı, Mehmet Ancı'nın olay yprınde yakalandıgını suç ortagı Huseym Rakıcı'nın da ele geçırıldıgım soylemişlerdır Hastaneye kaldırılan öğrencı Ramazan Kıi7Run'un durumunun çok ağır olduğu oğrenilmıştir Devlet Hastanesı vetkıhlerı, yara lı oğrenrınin saglık durumu hak kında bügı vermekten kaçınmışlardır Eçe Üniversİtesl Fen Fakültesınrie oneekı gun meydana gelen olaylarla ilgılı soıuşturmayı yürüten Boınova Savcıhğı ıle Jandarma KomutanlıÇı 141 ögıencının ıfadesınt aldıklaıı halde bir tek gorgu tanığı bulamamıslardır Olaylarda yaralanan Kenan Karakaş, Hasan Arıf, Olcay Çınar ve Tuncer Köseler adh ögrencılerın saglık durumlarının lyl olduğu ve hastaneden taburcu edildiklerl bildlrümiştir. MBG (Bastararı 1. aayfada) lçında gorev yaptınldıgı takdlrde en btiyuk toplantılar ve gOıttrilerde bile hıçbir Uzücü olay meydana gelmemistır. Bu ned«nlerle türn demokratik gUçler halk la butlinleşerek sürdürUlmest gereken davrimcl savası bnleyicl ve iktidann özleminl duyduğu olağan dışı tedblrlere gerekçe hazırlayıcı eylemlere (ırsat y»rmemelidlrler. BütUn yetkili ve gorevlıler de yasal yükUmlülUklerini yan tutmadan yerlne getlrmalldlrler. Durumun rejim ve Ulkenin karteri vönünden önern tasıdı|ı kanisıyla, kamuoyuna »cıklamayı görev savıyoruz • MEMURLARIN (Baftarafı I. tutan ise 27 T mılyon liraya ulnş mıstır Aynca 1976 mayıs başı ıtı bariyle MEYAK fonunda bırıkpn paraların 4 mllyar liraya yaklaştıgı hesaplanmıştır Gehrler kontrölörü îbrahim lnce tarafından hazırlanarak Maiı ye Bakanlığına sunulan «MEYAK dosjası> isimli blr çalısmada so runa çeşttli yönlerden yaklasını da bulunulmakta, ek sosyal gU venlik kurumlanndan ılkı olan OYAK ise ayrı bir bölümde lnceJenmektedir MEYAK yasa tasa rısı ve gerekçesi ile kamu oyunda yapılan tartışmalara yer verı len çalısmada «ücretHIer ve özellikle devlet memurları lı^prındB yoğunlasan ağır vergi yükü» ü?erlnde durulmakta ve söyle denıl mektedır «Nısan 1976 ltibariyle MEYAK ktsintilerinin aylık tutarı 87 2 milyon liraya, kesintilerin vergıye tabi olması nedeniyle fazla alınan vergılerin aylık tutarı Ise 27 3 milyon liraya ulaşmıştır. Bu «orunlu fedakârhğın, toplumun diğer kesımlerlne göre fazlalık gösteren kısmı, bir yandan 3 9 ınilyar lira tutan MEYAK kesıntileri, öte yandan fazla olarak odenen 1,2 mılyar liralık vergi yukü ile nısan 1976 itibariyle 51 milyar liraya ulaşmaktadır An cak, bu rakam da gerçeğl yansıtmamaktadır Yapılan fedakarlığın gerçek parasal ifadesini bulmnk istiyorsak, memurların en rorunlu gereksinmelerinden kısıntı yapmaları suretiyle 6 yıllık blrikımle oluşan ve 6?e\ kesim tarafından kullanılagelmekte olan bu mebUğı bugünkü değer ile gostermek geıekir Bu ise 7 mıl yar lıra olup, 197fi bütçesının yu? de 4üdür Bu. Türkiye'de statü ko ıle bugune kadar saSlanmış en müthiş esitsizlıklerden bırı dır » AJII sorun Gelirler kontroloıu tbıahım înce tarafında hazırlanan «ME YAK dosyası»nın «OYAK ME YAK ve vergi» bölUmünde de MEYAK kesıntılerı dolayısıvla devlet memurları aleyhine oluşan «Açık eşitsİ7İık» ve «Ağırlaşan vergi yükü» resmî rakamlftr<Uıı oluşan tablolarla açıklanmak tadır Anılan bölumde aynen şöyle denılmektedir «MtYAK kesıntısinin matrah tan dtlşulup dUşülmemesı konu sunu tartışmıyoru7 Zira benrer kııruluş OYAK'da ve MEYAK yasa tasarısında bu kesintıler matrahtan düşulmektedir. Sorun. bugune degın vapılan ME YAK kesıntısinın neden gehr vergisi matrahından düşülme mıs oldıtgudııı » Daha «onra ko nuya ilişkin duzenlenen tabloda fa7İa olarak kesılen aylık gelir vergisi miktarlan dereceler ıtibariyle gösterilmektedir Buna gore bırınci dereoeden 187 50, ikınri dereceden IV), üçüncuden 111 20, dördüncüden 108, beşincıdpn 72 90, altı yedi ve sekizinci dereceden 70, dokuzuncu ve onuncu derecelerden 52 50, on bır on ikı ve on üçüneU derecelerden 2S on dördüncüden 27. 5(1 ve on beşlneı dereceden 15 lira fazla veıgı kesilmektedir. (Baştarafı 1. sayfaria) 15 khl çe$ıtlı yerlerinden varalanmıştır. Taş ve yumruklarla bırbirlerıne Riren ve aıalannda kı^ ögrpncıleıin de bulundugu kavgada özelikle komando ogrentilerdon Ibrahim Göbelek ve Alı Ihsan Atasoy'un saldınyı düzenleyıp devrımci öğrencileri duvmede elebaşılık ettiklcri bildirilmiştlr Yaralı bğrenciler, Ruğlar Polls Karakolu tarafından Hükümet Tablbliftine gönderılmlştır. 23 ögrenci de, gdzaltına alınmıstır. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERCEK (Baştarafı 1 savf»d») Drdigi zaman »orıımlııluktan kıır r> tulabillr mi Avnı blçlmde bir ülkrdc »lyasal dnavetlrr blrbirl ardına işlenlrkrn, anarşl yogunlaşırken ve ran guvpnlifh kalmamışken hUkumet i)>eler) «AnarşM ve gUvpnilzliği varatan nıuhalefettir» dlvrrrk lıukiımet etmrve drvam edehilirlrr mi? Mantık gpreği şudur: Madetnld anarşiyi yarataıı, clnavetlerl i?lettn muhalefettir; Uylevnp yasalıırı işlrt, muhalefeti cezalandır, mııhalefet partllrrlnl vasaların flzglslne nokmak İçin gerekll Onlemlerl al! Buırün Crphe HUkümett, durrnarian lşlenrn rlnayetlprln ve fpçrrll anarşinin ka\nagı nlarak CHPM gftatermektedlr. Her gün TRT'de Raşbakan ve Bakanların bu roldıkl demecleri vlnrlen mektedir. Tılrklve'de hHvlere garlp bir durum nrtava ^ıkmıstır. Bu durumu snyle o/rtliveblllrlzSorumsıi7 hukıimet, ve • > <• rıımltı mııhalefpt! . Kğer btr ttlkrde oKonomldrn fiı\enll6r değin her konııda muhalefrti nıı^ln\arak \c •iiırumlıı tutarak hükunıet rtmek c(ircıipj.l %ar»tılırsa devlet vaşamına anarşi PCprtK'n olıır; herşev, mp'jhıır «tıiba aftacı» eibl kukıı Mikarda dalları havada bir gorunüme bürunür l/,mlr'(İP tnplannn Turkhp Ba* rolar Uirllğl (>eııel Kurıılıııuın karannda hiıkumetin snrumlıılııKiınıın hatırlatılması yasal \p anavaMİ blr gprçeğin dile getlrllmesldlr. Ne var ki Turkhe'de anayasal gerçeğln de otesinde bir durum siız knnıısudur (,eşitli kanıtlara riavanılarak Cephe Hiıku<neti ortaklarının siyasal ılnavetleri Işllvenlerle işblrligl İçinde hulundııkları ilcrl sdrülmektedir. Tiirklve Barnlar BlrHH Işte bu konuyu Inceleme ve j lrdplemp kararını almıştır. Ülkemlzin temel hukıık kurumlanndan ve adaletin slmjtelerlnden blri olan Iıırklve Barolar Rlrliğlnln ann karan. valnız rurdun»u/da drgıl, hutun dunrada yankılar yaratacak nltcllk teşımaktadır. GÖZLEM (Baştarafı 1 savfada) Tandnğan ve tnkenderuıi ioptantılarıvla, Istanbul da dıirenlenen 1 ınaım ışçi \ürııvüsu, «olıın gerrktl£lnde drrle nip toparlanacatuıı ortava kojmuştur. Snğ evlrmrllr.r, bu toplantılarm, sol kf»lm uzerlnde yarattığı olumlu yankılan »Umck için hrr vola başvurabtllrler. örnegln ne »apablllrleı'' \apa<akları şu: Yasal toplantılan amaçlarından saptlrıp, güvenlik kuvvetlerivle, devrimci öğrencUerl çatıştırmak. sonra da: Komuıılstlrr ihtll&l hazırlıyor, aakerl müdahale »arttır . gibl gerekveler kullaıunaktır orneğtıı. Bu koşede blr keT drKİnmlştlm Yine vazıynruın ttalva'da. bellrll verlere atılan hombalann \e dlnamitlerln grrçpk suçlunu, grçenlerde tııtııklandı ttalvan ftıvenllk kuvvetlerlnde gorevli bir Keneral, butiın şlddet olavlarını perde arka.sından vnnrtmiş ve «onra da bdtun suç kanıtlarıyla blrllkte yakalanmıştı. Türkiye'de henuz, bu denli sonışturmalar vapılmadı 12 Mart oncesl ve «onrasında patlatılan hombaların gerçek suçlulan blr türlu ıırtava ^ıkarılmadı Ancak, devrlmrl kılı ğına glrmlş birçok kışkırtıcı ajan, kimllk kartlanvla birllk tr, kamuuyu rinünde nrrKİIendi Devlet rlivle suç i^leyen bu Rorevlller hakkında hiç kimse dava acmadı.. açamadı daha doğrusu Bu|[ttn ve yarın, Ankara llginç olavlar vaşavabiHr. Burada gUvenllk kuvvetlerlne de devrlmcl gençlere de bürük gorevler dlişüvor GUvenlık kuvvetlerl, yaaalı çerçeveler lclnde \ iırutıilecek anma torenlerlne hlçblr şekilde kansmamalıdır v De\rlmrf sr<n<,lpr de, bomba atmak, dlnamlt patlatmak gibi, «birevti teror» vollarına ban karanlık guçlerln başvurara^ını sonra da buna «devrlmcl evlem» adı vermek lst«yeceklerinl akıllarından lılc çıkarmamnlıdır 12 Mart mııhtıram, blr bakıma 16 haziran işçl olavlanna kar^ı verllmlştlr l mavıs Isçl vUrdyiışü de, »agc» euçleri, urkutmııs ve korkulmııstur. Bütün kuskumuı. uç genç Blüyü anarken, yenj genç dlıiler \rrmememİ7dir. Bugun ve yarın devrimcilerl büyük sorumluluklar bekllvor . Açlık gravlne bajladılar Adana Yüksek ögrenım KU1 tür Derneftıne 30 nisan gecesı yapılan baskın sonucu gözaltına alınan ve çeşitli karakollarda tu tulan 38 devrimoi öğrenci dün de Savtıhğa göndenlmemiştır Eskı Istasyon Polıs Karakolu nezarethanesmde bulunan 10 genç, tuvaletp dahl bırakılmadıklanndan vakjnmış VP bu durumda vemek yememe kararı aldık larını avııkatlarma sövlemlşlerdir Komandolar goıaltına alındı Malatya'da önoeki gün .Türkçtl ler GUnti.nde komandolar Ffcıtım KnstıtUsUnün kapısını tutarak devrimri öğrenrllpri içpri alm \k Jstemevince olaylar çıkmıştır Baslarında ülkü Ocaklan eski Başkant Mesut Zamanlı'nın da bulundugu komandolar, dort öftrenoı yaralamıjlardır Bunlardan All Erkiş'in ?işle yaralanriıgı ve durumunun agır olduğu bıldınlmlştir ÜlkU Ocaklannda bulunan 8 yonetiri Ile 40'a vakın komando gözaltına Siyasal Cinayetleri Araştırma Komisyonu görev bölümü yaptı ANKARA, (Cumhurir«t BUrosu) Türkiye'dekl styaaal cinayetleri ve onları hazırlayanları saptamak., olayların sürmesinl önlemek amacıyla kurulan Senato Aıaştırma Komııyonu dünkü top laıitısında baskamnı seçmis ve goıev böltlmü yaomıstır Parlamento kulıslerind« kısa adıvla «Siyasal Cinayetleri Ara?tırma Komisyonu» olarak tanımlanan Komisyonun Başkanlıgına CHP lı Salıh Tanyeri, baskanvekılliğine MSP'lı Ali Oğuz, ya/man lıga CHP lı Erdogan BakkalbaşT sö/cülüğe de tabıi uje Ahmet Yıldız seçllmışlerdır Komisyon geçen toplantısınria AP lılerın ka tılmamaları nedenıyle baskamnı secememıştl «Ejitsizlığo goz yummak» Malıve Bakanlığına sunulan dosyada gelirler kontrolörü 1b ıahım Ince $u düşünceye yer vermektedır «Gplır vergisi yasası uyarınca (MEYAK) kesintismin matrahtan düşülemeyeceği ortada iken VP benzer kuruluş OYAK'da (hpm de yüzde on) matrahtan dusulürken. B57 sayılı yasayi de ğlstırılpıı 1 127 savılı yasaria ve daha sonra çıkanlan 12 adet kantın hukmundekı kararnamede bu hmusa hiç değlnılmeyişı ya nı (MEYAK kesintilen gelir vpıgısınden mnaftır) şeklindn bps kelimeden oluaan bir cümIPVP yer verılmemış olması son dprpce ılglnçtır Bu noktanın 11 kez akla gelmemış olması dUşUnülemez O zaman rahatlıkla şunu söyleyebilirİ7 RM uygulama ile kalkınnıa morîplımi7in iç tutarlığı uvarınci yani ne pahasına olursa olsun sanaviye kavnak aktararak Ö C kpsimln teşvlk edilmesinde 7İ kullanılmak Uzere bu eaitaız duruma göz yumulmuştur Böylece memurlardan altı yılda toplam 1 mılyar 20(1 milyon lira ki, bugunkü fivatlaıla 1 milyar 500 milyon lira fazlâ vergi geliri saflanmıştır öte yandan, gerek ordu mensuplarının gerekse OYAK ve MEYAK kapsamı dışmda kalan tum gelir elde edenler İle devlet memurları arasında vergi yükü yönünden apaçık ve çok Rgır bır eşıtsızlik ortaya çıkmaktadır Bu durumda, memurlardan fazla alınmış olan 1 2 milyar lıra vergının T C Anayaiasının 12 maddesındeki eşitlık ilkeıi ııyannca ve toplumun bir keslmıne (ordu nıensuplanna) nazaran bozulmuş olan eşitliğin yeniden sağlanmaıı İçin birer maaş ikramıye yoluyla iadesl ya da MKYAK fonuna eklenımJ si gerekir » ** *' * Gelirler kontrolorü îbrahim înoe'nin hazırladığı MEYAK dosyasımn Maliye Bakanlıgında inreienmekte olduğu bildirilmelctedir. ı Ankıra'da Ankara Devlet Mımarlık VP Mühendiilık Akademisı ve YUksek Okulu Yönetım Kurulu, okulda cftrı Kuvenlıği saglanamadığı gerekçesıyle 10 mayıs a kadar oğretıme ara verümesim kararlaştırmıştır Dün sabah yenıden oğre nıme başlaması gereken okul 50 60 kadar kornando grupu tarafından ışgal edılmış, bunun yanında devrimcı ogıencılenn okula ahnmaları engellentnıştir. öğle saatlerınde polıstn oğrenuleıı okul bahçesinden «ogrptmenler gelme digı» gerekı;tsıvle dışaıı çıkarması üzerıne devrımciler Maltepe'den Kı?Uav a kadar topluca blr yüruyüş düzenlemışlerdır Blr süre önce akademi yönetim kurulu karaııyla okul i mayıs'a kadar tatil edilmijtl Dün sabah okula gelen oğrencılert kapıda polls ve jandarma Ustlerinl arayarak ve kımlık kontrolu yapaıak bahçeve almıştır Bu sırada okul bınasının içinde 50 60 kadar ko mandonun bultmdujhı ve pencerelerden zlncırler gosterdıklerl •aptanmıştır ögrenci velllerinden bir kısmının da okula gelrnesı Uzerıne fa şist grup ıshk çalarak marşlar Boylemış, buna kaısılık devrımciler okul bahçesinde oturaıak lç«rı alınmalarını beklemlşlerdır Bu durum «ğle »aatlerlne kadar devam etmi?tir Saat 12'ye doğru öğretmenlerin can guvenliklerı eaglanmadıgı gerekçeslyle okula gelmedıkleri hgrenilmiştır Bunun Uıerine pollsler bahçede bulunan öğrencileri, «Hocalarınız yok, evlerlnlze gidln» dlyerek dı»an çıkarmıştır. Okuldan çıkanlan ögrencıler durumu protesto etmek amacıyla Kızılay'a kadar, polıslerln kontrolu altında bir yürüyüş duzenlemışlerdır Daha sonra toplanan okul yttretim kurulu can Rüvenliği gerekçcsıyle. okulun 10 mayıs tari hin« kadar tatıl cdılmesinl kararlastırmıştır alınmıstır. BM Genel (Ba»Ur»fı 1 »avfad») Genel Sekreter, «Kıbrıs takı çılc ma^ın VP Ege Denizi'nde hava ve deniz sahanlıklarıyla ılgıh geıgin ligin devarnı vüzUndeıı TUrkıye Ile Yunanıstan arasındaki ıltşkı lerın, Bırleşmis Milletler TeşkıUtı için bölgenın barışım tehlıkeye düştlrecek yeni problemler yaratabileceğine inanıyor mı/Minuz'» sorumuza ise, şu karşılıgı vermiştır «KarşılıkU bir anl?;maya var mak ıçın iki Ulke arasında sar fedilmekte olan çabaların bütun önemli konularda olumlu sonuç lar vereceğıni umuyorum » Waldheim, bu sorumuzu, New Yoık'takı Bırleşmış Milletler Genel Sekreterliği Siyası BUrosıına danıştıktan sonra yazılı olarak cevaplandırmışhr Naırohı dekı konferansa katıl mak için dün Strasburg'dan ayn. lan Waldheım, burada TUrk Dış işleri Bakanı Ihsan Sabrı Çaglıı yangıl ile gonlsüp görüşmeyece gine ilişkin sorumuza karşılık olarak da, onceden saptanmış bir randevüsu olmadıgını, ancak ba kan isterse goriisebileceğini söylemigtir Başkent Notları (Baştarafı 1 savfada) Evet ITava Kuvvetleri eski Ko mutanı enıekli Orgeneral «Nıgde h Kmın» aklandı yani «beraaf» ettı ama burada bir de riavayı kavbpdpn v\r Gpnpıal eşleri arasındakı çekışme bir şerefli ge neralin günlerce dıllere düşmesıne neden olmuştu, şımdi Alpkaya davayı kazandıgma göre bunun karşıtı da bırHinln davayı kaybetmiş olmasıdır Kocasının göre vı nedenıyle ba7i hayır ışlerlnp el atan bir Sajın Bayandır dava yı kaybeden . Alpkaya olayında bazı RPneral eşlerlnın kendi aralarındak çekısmenin önemli bır etken olduğunu artık bılmeven kalmadı, yıneliyonım, Sayın Alp kaya ile ılk gbrüşmpmızde bana bunu aynntılı bır blçımde, ancak yazılmamak kaydıyle anlatmıştı, bu ambargo kalkmadığına göre bunları vazacak degılim an cak sayın alpkaya beraat ederken bır orgeneral eşi de manevl olarak hılküm gtymiştir. Bu kadannı yazabilirim. Işin en önemli yani, Ü7erinde durulması gereken janı, Genelkurmay Askprl Mahkempsınin karannda yer alan 3. maddedır ve bu madde dp ııvnen so\ lpriır «Anayasami7in ve keza 353 ve 8^7 (<aym va*Hıl'ın ylıltanda belirtilen hükUmlerine uyulmaksızın Türk Sılâhlı Kuvvetlerindekl görevlller hakkında özel soruşturma yapmak Uzere araştırma ve soruîturma kurulu teşkilinin suç ola.bilecegi ihtimallne binaenBu kurulun kurulmasını ve görev yapmasını sağlavanlar hakkında gerekli yasal işlemin lcrası için, ilgili belge suretleri de eklenerek, durumun askerl savcı lık kanalı ile nezdinde mahkame kurulan komutan olarak Genelkurmay Başkanlığına duyurulmasına > Şimdi yaman meraklanıyorum, Musa Oğün Araştırma ve Soruş turma Kurulu'nun •teşklli» İçin kim ya da kimler emir vermlştir, Genelkurmay Askerl Mahkemesinın bu karanna ilişkin nasıl bir işlem 5 apılaeaktır? Diyelim ki bu kurul için Sayın Genelkur mav Baskanı emir vermistlr, eee mahkeme ^le bu kurulun •teşkıl» ini suç. olarak nıtelemektedir, nP olacak sımdt' Sayın Sancar bazı acemi muhablrlerın «kendt kendınl intlhar etmiştır. dediği gibl • kendi kendini mahkemeye ml verecektır'» Hele Sayın Genplkurmay Başkanı Sancar ve eşl Brükselden bir dönsünler, ola ki bu konııda blr açıklama vapılır. pekt dıyphm kl Genelkurmav Bnşkanı bu yanlış işlemden sıkıl dı istifa etM, yerıne kim tir, bu gellşe TUrkeş sevinecek midir' Haa, sahi, ne oluyor Bay Türkeş'e, Ismet Paşanın telâşlıları gibi son günlerde, CHP'yi Cumhurbaşkanma sikftyet ediyor, yandaşlarına «moral» veriyor, tek umut olarak kendilerıni gö»teriyor, hayırdır lnşallah, hayırdır Korkmasın korkmasın, Bay Demirel daha bır sılre kendısini kabıne dışı bırakmaz, çünkü kirahk katillerin özellikle ögren cı kesimmde akılları sıra temizlik işlemı bıtmedı. Şu işe bakuı.. Siyasal Bılgiler Fakultesınde bır devrlmci bgrenci 1 Mayıs îşçı Bayramı yürüyüşUne katümak Ü7ere îstanbul'a gıdıynr ve orada bu öğrenci oldürulüyor, buna rastlantı dıyebılır misinir? Fvet, Bav Türkeş'in korkmasuıa, panıklemesıne gerek yok, Dpmirel kendısini bır süre daha ldare edecektır. kullanacaktır, bırale maaı gerektıgi gün ise, kim öla kim kala, ne olacağı billnmez, Türkeş kendlslnl sıyırmakta da ustadır. Üstelık, baksanıza koca Ecevit daha apaçık, «Bu cınayetlerin hesabını, Bay Dcmirel' den de Bay Turkeşlpn de bunlara yardun eden güvenUk tirgütunun başlarından da, şeylerinden de tek tek soraraği7, yakalarını bırakmayacağız, bu kesın olarak bilinmelidır» demedi, bakarsınız «rejımin sel&metı İçin» bunlara sünger çekilir, ol bakımdan Bay TUrkeş'in korkması, tetaşlanması için hiç mi hlç gerek yok . Üstelik cıddt ve sol görUnUmlU bazı gazeteler demeçlerine çok yer veriyor, komandoların ara sıra başlanna gelenlerl büyütüyor. demek kl neymiş, kendisini seven solcu geçinenler de varmış . ' PTT'nin yeni Genel Müdürü, Demirel'in hemşehrisi îsparta aalça fabrikasının koordınatbrU sayın bay, telefon ettı, «îller Bankası Yönetim Kurulu üyesl Fikri Kaya'nın kışkırtmalanyla epeydlr kendisl hakkında yazı yazamamıştım» Hoppala adam PTT'yi de böyle idare edecekse, boyle «saglam» bilgilerle bazı hareketlere glrlşecekse vay PTT' nın başına gelenler vay Yazdık larımın kaynagı Demirel'in gaze teslnde çıkan bir fotoğral ve reslm altıdır. Kendisl bunu tekzip etmemişti yirml gündür . Ama merak etmealn, Fıkri Kaya adlı zattan kendisi hakkında hiç bilgi almadım, ama bir dosyayı dolduraeak kadar bilgt veren çıktı geçmişi hakkında, hatta blr tanesı de «Goleceği şu da olur» diyor. Sırası gelen «Taş devrl, Tunç devrı, Ispartalı devri» dosyasını açanz. Yeni PTT Genel Müdürü saJça koordinatörlüğünden tek kuıuş para almamış Ha sahl bı? aldı dedik mıydı? Maksat vatan kurtulsun, TUrk ekonomislne manovl katkıda bulunmuş olabılır, herkes mobilya ihraç edip maddi katkıda bulunmaz kı.. Istanbul (Baftarafı 1 larfada) hırla uraklaşarak irlerini kaybettirmlşlerdir Yeiilttpe'de Polıs, Yusutpaşa'dakı patlamay la Ilgılı soruşturmayı surdürürken bu kez Yeşiltepe karakolun da ikınci patlama meydana gelmlştir Dınamit oldugu saptanan patlayıcı, karakolun ön cephesındekı tum (amların kııılma sına yolaçmıştır Bu patlamada da olen veya yaralanan olmamıstır Kasımpaşa (Baştarafı 1. sayfaaa) yakınları olayın sıyast olduğunu ancak polıs taıafından ad. bır rinayet olarak gdsterllmek istendiğını one sürmüşlerdir. Adlı Tıp onunde toplanan işçi ve oğrencılerden meydana ge len topluluk cenazevı almak ıçfn bekledıkleri uç saatllk sıire iç.nde Gülhane Parkı onünde toplu halde beklemişler ve bekleyış sırasında çeşitli sloganlar ve devrimci marşları soylemişlerdır îşçı Mehmet Kocadağ'ın yakmlaruun gelrresı ıle hemen verılen cenaze ısçt ve gençlerın omuz larında taşınarak toplu halde S rkecı'ye doğru yürüyüşe geçilmistir «Kurtuluşa Kadar Savaş», «Mehmetler Ölmez», «Kahrol«ıın Faşısfler», «Katil Iktıdar» slogan larını sık sık soyleycn sayıları bını aşkın kalabalık yoî bovunca yürüyuşU İ7İeyen halka olayı nçıklayan bıldırilerden dağıtmıslardır Devrimci lşçiler lmzasım tasıyan bu bıld rılerden bırı Mphmet KocadaJ'ın ölüm yeri olarak saptanan Kasımpaşa'da ol dUrülmediğlni* ve olay yerınde delil ve en ufak bır kan 1 1 7 nın bulunmadıgım one sürmpk te, ısçinın polis • komando kur şunlarıyla oklürüldüğunu ıddıa etmektedir «Butıın Ulkelerın I>çılerı \e E7ilen Halklar Bırleşin» yazısının arkasında yürüyen ışçı ve oğren riler Sırkeci Araba Vapufu onun de toplanmış \e olen ışçlnin Var to dan gelen yeğenınin konu'jina sını büyük bir sessızlik içinde dınlemışleıdıı Ahmet Kocadag. Mehmet ın ölümtınden iktidarı sorumlu tutmuş ve bunun ne ılk ne de son şehit olduguna değınrnıştır Mehmet ln hıınharca öldürıilüşünu protesto eden yegenı sııçluların etrafta kol g<iuıı5ı ni yakalanmaları için hiçbıı teşebbüse geçilmediğinı soylemiştır Ahmet Ko< adag ın konu&ması sırasında «Katıl Iktıdaı», «Kah rolsun Fasıstleı» slo?anlarını defalarca tekıaı eden ısçı ve gençler bütün ölen devrlmcileı için saygı duııiMinda bulunmuslar devrimci andlarını içtikten sonra sessı/ı e dıigılmıslaıdır ÖldürUlen işçinin cenazesi bir ınınubusc vorleştııılmıs v mem < leketı Varto nun Camandajtı ko yune ıiRuılunnıışlır C.eıek yUrüyüş gerek Sirkeci'de kı toplcintıvı tudktan i/lcvon gü venlik kuvvetleri kalabilık datfı lıncaya ve cenaze karşı taıafa ge çinceye kadar durumu izlemeye ydevam ptmışlet'iıı Ote yindin ANK*\ Annsınm blldirdiRlne göre Muş CHP Mil letvekıli Tekin Ilerı Dıkmen Bas bakan SUleyman Dpmirel e volladığı açık mekttıpta kendi ilçe slndeıı olan ve Istanbul ıs(,l mitinginden sonra boğazı kesılerek öldürülen ışçı Mehmet Kocadağ'ın durumuna cleglnmıs, .Se faletten kuıtulmak ıçın fakır koy lülerin koştugu kentler sızln hü kümetinİ7de başıboşluğun, kanunsuzlugun kanlı zalim çeteci liğin makarrari haline gelmiştir. demlstir Dıkmen teşri ka7a ve icra selâhhetlennin Anavasarlakı mpmlprındpıı fıılen alındıgını, çeşitli çetelerln ellne geçtıgıni bPlirterek, Siz ise başbakan olarak makamıni7da rahatsız, kan kokusundan ve vatandaş vicdanlarından taşan feryatlardan huzursuz görünmüyorsunuz. şeklinde konuşmuştur Tekin 1leri Dıkmen Domlrpl'in sakın ve sükunet içinde olduğunu belırterek şöyle demiştir «Reşprl varatılışıni7dan veya başka blr kavnaktan bu sükunet gelebllir KoHıığunu7u saglam goruyor makamınızda emnıyet içinde oturuyorsunuz Anayasal müesseselerln karar, tutum ve İka7lan si7İ ilgılendırmiyor. Hu kıık devletinin st7in hükümetlnizde maruz kaldıgı depremın Sİddetint dP Hllvn"Mlvnr«ımıiT Danıştay (Baştarafı 1 savfadaj lenmMİ için onemlı etken olmuştur Yönetmelığın çıkanlıp vıiıur lüğe "îristnden sonra, genellikle kıyılarda ara7ileri bulunan çok sayıda kişl Danıştay'a başvurarak ek 7 ve ek 8. rnaddelere ilişkin yönetmeliğin iptalı yönünde dava açmıştır Danıstay'a basvuran davııcjların «Imar Kan,unıı yonetmelık. ile Bakanlar Kurulu nun 7/yilbJ sayılı karaıımn aynca bu yönetliğin Anayasaya ay kırı olduğunun bellrlenmesinl ıstedikleri oğrenilmiştır Bakırkoy'd* Istanbul da Ust üste mejdana gelen patlamaların UçtinoUsU Ba kırkoy Halıcılar Caddesinde bulunan Akbank subesi önünde meydana gelmiştir Klmlikleri feıHnmeyen kısiler, bsnka önüne patlayıcı madde attıktan sonra kaçmışlardır Patlama, bankada hasar a volaçmıştır Waldhelm Avrupa Komeyi'mfe öte yandan Avrupa Konseyı Danışma Meclısı nın dünktı otu • rumunda Kıbns konusu tartışıl mış, Birleşmıs Milletler Genel Sekretert Kurt Waldheım yaptıjjı konuşmada tek çıkar yoltın go rüşmeler oldugunu, anoak taraf ların anayasal ve topraksal konıı larda somut ve açık oneriler ge tırmeleri gerektığıni soylermştiı Tartışmalar sırasında muhale fete mensup bir Yunan mılletvp kılınm sorıısunu cevaplandıran Waldheim «Rum göçmenleı ln so runu, Turk askerlerinin adadan çekilmesiyle sıkı sıkıya baglıdır» demiştır Waldheim, Mayıs ortalarında Tıirk ve Rum göruşmecilerln bir araya gelerek goçmenlerle ılgılı lnsancıl konuları ele alacaklarını anoak bu görüşmelerde taıaflaıın topraksal ve anavasal konularda belırlı ve kabul rdılebillr önerile ri de arastıracaklannı söylemış tır Genel Sekretpr, bir başka Yu nanlı milletvekılının Kıbns TUrklerince yapılan onerilerın veter sızlıği yolundaki iddiasını cevaplandınıken dp karşılıklı öneri lerin her ıki tarafı da tatmin et medığıni hatırlatnıak «Topraksal ve anavasal konulardakı onfriler de bir a^ıklık Eetmlmemesı halın de gorüşmelerde bu ilerleme oln mavacagını» ima etmiş, «Yeni bir müzakere dönemının temelnıın daha somut ve acık önenlpr olacağını» söylomışlıı Konseyin Kıbns raportfirü olan Avustuıyalı rınn? Karasek'in. «Kleııdes'ın ıstlfasından soma BM Genel Sekreterinin VP Kıbns takı temsılrisının durumu np sp kildp çıkmHîdan cıkarmavı düşdn dtlkleri» yolundaki sonmuna da, Waldheim, «Yeni görUimecilerin toprakssl ve anavesal konulardH somut öneriler getirmelerı gerek tıjtini» yineleyerek cevap vermiş Dtfrdbncıi patlama Patlamaların dordUncüsü KUçukçekmece'de olmug, polisın ver dıği bilgiye göre ÜlkU Ocaklan binasına dlnamıt atılrniftır Bu patlamada da ölen veya yaralanan olmamış ancak hasar mey dana gelmıstir GUvenlik kuvvetleri dtln gere patlamalar tızeılne şehirde sıkı bnlemler almışlardır. 200 komando CHP Gaıi Mahaüesl tefflsilclllğini tahrip etti CHP'nın Gazı Mahallesindekl parti temsılcılıgı bınası dün 200 kadar komandonun saldırısma uğramış, aynca Guzi Mahallesı Halk Odası tahrip edllmiş, Harun Karadenız Parkının İevhası kırılmışt'r. Olay, dun saat 14 sularında meydana gelmıştır 200 kadar komando ellermde sopa ve taşlarla CHP Gazı Mahallesi temsılcılıgı nın bulundugu bınaya saldırmıştır. Bu arada temsılcılığın caml.vrı kırılmış, masalar, sandalyeler ve çerçeveleı parçtüanmıştıı Komandolar daha sonra CHP temsilcılığının karşısında bulunan bir kahveye gırmış ve buıdakı Halk Odasında da önemli hasar meydana fjetirmışlerdır Bu arada halktan bir grup komandolara engel olmak ıstemişse de çeşıtli yerlerinden varalanmışlardır Komandolar bir süre sonra Hanın Karadeniz Farkına gelmiş buramrı levhasını kınnış, parkı tahrip etmişlerdır Olaylar sırasında Ahmet Dc gan adında btr klşi ağır "sekıldp yaralanarak hastaneve kalrinılınn., dlfter yaralıların fpdavilpri avkata yapilmıştır Izmir'dc îzmir Büromuzun verdıği bilgıye guıe, dtln gece saat 22 den 23'e değın geçen süre içinde kent te sık sık patlamalar duvulmustıır Polıs vetkıhlerı olayla ılgılı hıçbir açıklamada bulunmamışlar soruşturmanın surdurüldüğünıı bildırmekle yetinmiîlerdir. Öztrak, Mersin'deki kaçakçılık olaylarına ilişkin açıklama yaptı k, (Cumhuriret Bflrnmı) 19091971 yıllan arasında Mer sın de, Gumrük ve Tekel Bakanlıgı müfettişlerince ortaya çıkarılan bazı döviz kaçakçılığı olay larına ıllskın dosyaların zamanında Cumhuriyet Savcılıklarına gondenlmedıği, kaçakçılık dosVdMnnın af kapsamına gırmesı nedeniyle hazınenin 250 milyon lira zarara uğradıgı volundaki haberlpnmizle llgfli olarak btr açıklima yapan Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak, olay la Bakanlıgının ilgisi bulunmadığını, Malıve Bakanhgını ilgllen dirdıgrıni bclırfmiştır TUrk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu gereginre. OUmrük ve Tekel Bakanlıjı müfettlş lerının rinviz kaçakçılığı konularında sorusturma yapma retklsi bulunmjrtıgını öne sürfln öztrak. «Bu sebeple dövlz kaçakçılıgına ait dosyalar Bakanlıgım da toplanmavncuğı gıbi. bunlann Af Kanunundan sonra Cumhuriyet Savoılıklarına gönderilmesl de so/ konusu olamaz Dovİ7 ka çakçılıgma aıt dosvalar zama nında gönderilmemişse, bunun benim Bakan!ı*ımla ilırisi bulunmamaktariııi) riemıs bu tür olaylaıdakl sonışturmanın şekll hakkında şu açıklamayı jrapmış tır «Bakanlıgım müfettlslerl Kaçakçılık Kanunu hükümlerine görp vaptıkİRrı tahkıltat sonıın da Türk Paıası Kıvmetlnl Koruma Kanununa aykırı bir durum miisiihede ettikleri raman, TUrk C'p7a Kanununun 23S mad deslnln ko\rttıgu ihbar mUkellefi VPti dosvasıvle geregi yapılmak üzere derhal raporun blr örne gmi Teftıs Kurulu Bajkaruığı vasıtası İle Maliye Bakanlığına veya doğrudan Kamblyo MUdür lüklerine Rnnrieıiıler llgili mer cılpr gereğı ne ise onu yaparlar » Öztrak s.o\le devam etmlştir «Mersın Cumhurlyet Savcı Yardımnsının BakBnlığımca, A rialet Bakanlıjfınn sikftyet edıl dlğı dogrudur Bu sikftyet, dos vaların Bakanlıkça geç gönderilmesl sonııru ortava çıkan du ruma Mersın Cumhurivet Savcı Yardımrısının gösterdıği tepkı dolavısıyle vapılmamıştır. Adalet Bakanhfc'nın <(V>ıı»n txhktk« değer bulduğu da yajmdan anlaşılmaktadır » Yıtı nasıl çıkfıi 1972 yılında Imar Kanununu değıştiren 1605 sayılı yasaya gore ek 7 ve ek 8 maddeler eklen mesi kabul edılmıştir. 1974 yılı sonlarında bu maddelerln öngör düğü «Imar Kanununun ek 7 ve ck 8. maddelerine ilişkin yönetmellk» hazırlanmıştır Bu yönctmelik 18 1 1975 günU yUrürlüğe girmlştir. Kamuoyunda Imar yönetmeliğl olarak anılan ve kıyılardaki yerleşmeyi düzenleyip, kıyı kenarla rından başlayarak 100 metre derınlik içinde kamu yararına olmayan yapı yapılmasını yasaklayan bu yönetmeliğin İptalı için Danıstay'a açılan davalar sonuçlanmıştır Danıştay Dava Dalrelerı Kuıulu esas no 197 J/82, karar no 1976/18 sayı ıle .'() 1 197h günü iptal isteminln redddine oy bıılıgiyle karar veımiştir Yönetmeliğin iptalı için açılan davada, davacı aynı zamanda 1605 sayılı yasanın getırdıgı Pk 7 ve ek 8 maddelerın Anavasaja aykırılıgını da öne sürmüştür Danıştay Dava Datrelerl Kurulu davacının bu konudaki ıddmsını da yerinde bıılmadıgınöan reddet miştir. Aynı davada Danıştay Dava Dairelerl Kurulu, ımar olgusunun duzenleme altına ahndığı 47 ıll belirleyen Bakanlar Kurulunun 17 12 1974 gün ve 7/916İ s»vıh ka larının iptalı isteğını de geçersu görerek reddine karar verilmiştır. Ankıra'da olağanutfu tadbirtr Öte vandan Ankaıa Emniypt MUdUrlüğünün, bugün VP yarın Deniz Oemıi? Yusuf Aslan ve HUseyin tnan'ın idam edilisleri nin yıldonilmünde çıkabilecek olnvlara k«»*ı olaganilstü tedbir ler aldıgı ogrenilmistir. Rumların (BaşUrafı 1. larfadaj ettıgı gıbı tum olarak adayı tem sil ctmeyen talopleıı AETnın kaı şılaması bcklenemezdı» demişth Makarios un Dı^ialeri Bakanı toplantıdan sonra dtuenledıgı basın konferaniinda, Ortakpazar dan gümrük muaflyetlerinln ar tırılması, mall ve teknik yardım isteğinde bulunduklarını bellrtmiştir Biı soruya karşılık, «Ada1 nın yüzde 40'ının TUrk Sllâhlı Kuvvetleıi taıafından işgal edılmlş olduğunu Türk keslminde hayat şartlarının iyi olmadıgını» iddia eden Hnstofides, bir gazet«cinin «Si7 ada'nın yüzde 40'ının Türk askerının kontıolü altında bulundugunu sövledinı/ O halde taleplerinİ7 TUrk kesımının istek leıiai de dile getiriyoı raıı'ı sek lındekı bir sorusuna ise şu reva bı vermlstır «TUık Sıl.ıhlı Kuv vetlprı ada vı işgal edmc pye ka dar hükümette TUrk bakanlar da tıpkı Rum bakanlar glbı esıt sorumluluk taşımakta \e aynı haklara, yetkilere sahıp bulun maktaydı lş,galden sonra bakanlar kendi arzularıyla hukUmetten ayrılmıslardır Bu sebepten on ların ihtiyaçlarını ve taleplertnı öğrenmemiz nıUmkün olmadı » Hrıstofides, Denktaş ın Ortak lık Konseyinde TUrk toplumunun temsilcisi bıılunmadığı için Kon seyın alacağı kararlaıın Türk top lumunu baglamayacagı ve bu kararlaıın T\ırk Federe Devleti tarafından tanınmayaragı hususun da yayınladıgı deklarasyon hak kında ne duşündüğtl volundaki bir soruya cevap verirken de «Toplantıda Denktas m talebi ele ahnmadı ve bovle bırşey görül medi » demlçtır (a a) KAY1P îstanbul Emnlyet Müdürluglmden 10 4 I9fi<) tarıh ve 20118 fl862 207419 "sayılı pasaportumu kaybettim Yenisını alaoağırndan cjkisl hükUmsüzdür. Safa KILIÇMOCLU Cumhuriyet. 3764 Hayali mobilya (Baştarafı t. savfada) kemesi'nde Zonguldak Ağır CeZÎI Mahkemesi'nin talinıatı Uzerine dınlenen Ticaret Bakanı, Is vıçre'de yerleşık oldugu söylenen flrmaların mevcut olmadığı na ilişkin resmi yazılar bulundugtınu doğrulamıs ve «Bundan biz de şuphelenmistık» demiştır Bakan arastırmaların bundan sonra deı ınleştirildığıni sdy lemlştir. Mobilya ihracatı için karamamelerle ongordlen vergi iadesl oıanını vüksek bulduğunu belırten Tıcaıet Bakanı .Bu miktarı makul orana indırın dıye emir veıdim. demlstir Bakanlık ılgılıleıinin Yahva Demlrel tarafından yapılan mobılya ihracatında yolstızluk olduğunu kendıslne soylemedıklerini iieri slıren Başol «îsvıçre'deki bankalardan gelen yazılar Uzerine, şırketlerin hayalî oldugu şüphesi arttı» dlyerek Bakanlıgın bu konııda gerpkll soruşturmaları v.ıntıcını söylemistlr İsfdnbul DMMA ve GMYO tatil edlldl tstanbul DMMA ıle buna bağlı Galatasaray Muhendislık Yükselt Okulu çıkdn olavlar Uzerıne bir gıln suıeyle kapatılmıştır Akademide dün komandolarla, devrimci oğrentıler arasında çıkan çatışmadd bir dpvrımcl öğrenci daha ya.nlanıuı ur 47 ilın dağılımı 10 1 1975 gün ve 15114 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yü rurluge gıren Bakanlar Kurıılunun 7/9163 sayılı kararına gore imar durumları düzenlenen 111er şunlardır. Adana Afyon Ankara, Antalva, Artvin, Aydm, Balıkesir, Bilecık, Bitlls, Bolu, Burdur, Bursa, Ca nakkale, Denlzll Diyarbakıı, Edır ne, Elazığ, Erzurum, Eskişehır, Gaziantep, Gıresun, Hatay, Ispar ta, Istanbul, Içel, Izmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklarelı, Kotaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kah ramanmaraş, Mugla, Nevşehır, Nlgrie Ordu Rize Sakaıvn Saın sun, ifinop, Sıvas, Tekudağ, Trab ion, Van ' p Zonııı 'Hak tır 15 oğrenci yaralandı Adana Eğıtırn En&tıtüsUnde de 1 mayıstan berl süregelen Rergın hava dün kavgaya dönUşmüş ve Karnspk Avrupa Konseyi'nın bu konudaki Kıbns anlasma/lığında kı rolünü de hatırlatınca, BM GpnPl SPkrptprı Kon«evın bu alandaki çalısn alnnnı övmtis an <nk Rorunun BM cpi""pvpslnd»' kaimasını yeğleyen ımalarda bu lımmuştur Nasyonal (Baştarafı 1. aavfada) yor Oradaki sessız ızdırap uzaya ve yıldızlara aksetmişse oradan farkedilmektedır. Bütün çabamız devlet ybnetiminde hür demokratik parlamenter düzeni birleştırmektır Biz de bunun peşindeyız Bu sistem yoz laşmadan Ulkemizde hakım olma 11 g»yreti içindeyız. Ve bu siste min yozlaşmaması için de Anayasa miiesseselerimizle birlikte Silâhll Kuvvetlerımızl en son güvence olaralc görüyoruz » Cumhurbaşkanı Korutürk, Kara Kuvvetlerlni, Sılâhlı Kuvvetlerimizin belkemiği olarak nitelemlş, «Kara Kuvvptlerımız üike miz çevıesinde muhtaç olduğumuz barışın son güvencesidır» do miştir. KorutUrk, Kara Kuvvetleri Komutanmı ziyaretl sırasında ileri sürdUğU gbrüslerin çevresinde fikır tartışması yaptıklannı da aöylemistlr. GALATA KULESISUNAR Daliyunuı Sitati öte vandan ANKA Afansı'nın haberine göre CHP MSP hükümeti döneminde Istanbul'un doğal güzelllklerini ve halk sag lıgını etkiledlgi gerekçesiyle yapımı durdurulan .Delıyunııs Sitesı.nin \apımımn sürdürtllmesi için gerekli iznln vorildiği ve inşaatın yeniden bajlayaoağı bıl dirilmektedir Imar ve Iskân Bakanı Nurettin Ok ise bu kontıda kendlsinln bilgisi olmadıgını söylemekle ye tinmlştir. YtTtK İETT kartımı, şebekemı ve kltaplık kartımı yıtırdim. Hükümsüzdüı. Cumhuriyet Komisyonun juresi ylne doldu öte jandan, Ankaıa Büromu71ın haberine göre, Mobilya Soruşturma Komisyonu Başkan seçmek için dün yeniden toplanmış, 60 turda da Başkan seçılememiştir. Komisyonun uzatılmış olan süresi de 7 Mayısta dolmaktadır. Bu durumda soruşturma komısyonunun TBMM ye başvurarak veniden süre Utemesi gerekmektedlr. ^ Dün Başkan seçımi İçin dört tur vapılmıştır CHP'lı Veli Uvar'a 6 oy CGP'li Mehmet Altnıışvedioğlu'na 7 oy çıkmış gerekli çcjunluk saglanamadığı için dört turda da başkan seçilememıştir DUnkü toplantıya mııhalefet kanadından Kaya Ben gısu (CHP>. Îbrahim Tekin (DP) VP ıktidar kanadından da Ylğlt Koker (AP) katılmamışlardır. okay temızdumbJ<a ve perlcusyon oğuz durukdrıelektro bds johnny dyanıakostık bds.pıano,volal kulesı kat 2 herakjam konser 22QÛ032fl konsumasyon 25TL (Kamera ReklSm: 1003) 3< 7M Parlamenter (Baştarafı 1. savfada) SSK'da jeçen sürelerinin her İW yılı bir derece ilerlemesi ve her yılı bir kademe ilrrlemesi biçiminde uygulanmasını öngörmuştUr. Aynca dgrenim durumlarına göre, Personel Yasası'nca konuian tavan. Parlamenterler için kaldırılmış ve birinci deiftcenin son kademesine kadar terfi olana&ı saeianmıstıi ÇHIn TAVMAN 374î KAYIP 14010 sayıh puaportumu kaybettim HUkUmsuzdür. NEZtHE StRRR Cumhuriyet 3759 KAYIP Pasaportumu kay bettim Yenisıni alacağımdan eskismuı hükmü yoktur. Nl'Rİ GÜVEN Cumhuriyet. 3765
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle